- o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających."

Transkrypt

1 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 2076 Warszawa, 22 kwietnia 2009 r. Pan Bronisaw Komorowski Marszaek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani posowie wnosz projekt ustawy: - o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spódzielczych, ich zrzeszaniu si i bankach zrzeszajcych. Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy Pana Posa Sawomira Neumanna. (-) Tadeusz Arkit; (-) Urszula Augustyn; (-) Beata Bublewicz; (-) Andrzej Bua; (-) Marek Cebula; (-) Ewa Drozd; (-) Zenon Durka; (-) Mariusz Grad; (-) Iwona Guzowska; (-) Agnieszka Hanajczyk; (-) Jolanta Hibner; (-) Jarosaw Katulski; (-) Jan Kaźmierczak; (-) Magdalena Kochan; (-) Witold Kochan; (-) Adam Krupa; (-) Marek Krzkaa; (-) Dariusz Lipiński; (-) Katarzyna Matusik-Lipiec; (-) Antoni Mżydo; (-) Aldona Myńczak; (-) Izabela Katarzyna Mrzygocka; (-) Tadeusz Naguszewski; (-) Sawomir Neumann; (-) Andrzej Nowakowski; (-) Marzena Oka- Drewnowicz; (-) Danuta Olejniczak; (-) Andrzej Orzechowski; (-) Maciej Orzechowski; (-) Witold Pahl; (-) Sawomir Piechota; (-) Danuta Pietraszewska; (-) Jarosaw Pita; (-) Norbert Raba; (-) Ireneusz Raś; (-) Grzegorz Roszak; (-) Sawomir Rybicki; (-) Henryk Siedlaczek; (-) Witold Sitarz; (-) Bożena Sawiak; (-) Micha Szczerba; (-) Piotr Tomański; (-) Renata Zaremba; (-) Ryszard Zawadzki; (-) Marek Zieliński; (-) Wojciech Ziemniak.

2 Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spódzielczych, ich zrzeszaniu si i bankach zrzeszajcych Art. 1. W ustawie z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spódzielczych, ich zrzeszaniu si i bankach zrzeszajcych (Dz. U. Nr 119, poz. 1252, z późn. zm 1).) art. 7 otrzymuje brzmienie: 1) art. 7 otrzymuje brzmienie: Art. 7. Za zgod banku zrzeszajcego banki spódzielcze mog wykonywać czynności bankowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 pkt 7 i 10 ustawy - Prawo bankowe.; 2) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Za zgod banku zrzeszajcego banki spódzielcze mog wykonywać czynności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe.. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 111, poz. 1195, z 2002 r. Nr 141, poz i Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 137, poz i Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, 2007 r. Nr 52, poz. 344 oraz z Nr 209, poz

3 UZASADNIENIE Powyższe przepisy dotyczce funkcjonowania banków spódzielczych uniemożliwiaj emisj przez bani spódzielcze bankowych papierów wartościowych. Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Prawo bankowe banki mog emitować bankowe papiery wartościowe na warunkach podawanych do publicznej wiadomości. O zamierzonej emisji papierów wartościowych bank ma obowizek powiadomienia Prezesa Narodowego Banku Polskiego na 30 dni przed terminem emisji, wskazujc warunki i wartość emisji. Bankowy papier wartościowy suży gromadzeniu przez banki środków pieniżnych w zotych lub w innej walucie wymienialnej i zawiera w nazwie wyrazy bankowy papier wartościowy, a jego treść obejmuje: 1) wartość nominaln, 2) zobowizanie banku do: a) naliczenia określonego oprocentowania wedug ustalonej stopy procentowej, b) dokonania wypaty oznaczonej kwoty osobie uprawnionej, w określonych terminach; osoba uprawniona nie może żdać od banku wykupu papieru przed upywem terminu, o ile treść papieru nie stanowi inaczej, 3) oznaczenie posiadacza papieru wartościowego, jeżeli jest to papier imienny, lub adnotacj, że jest to papier wartościowy na okaziciela, 4) zasady przenoszenia praw wynikajcych z papieru wartościowego, 5) numer papieru wartościowego i dat emisji, 6) podpisy osób upoważnionych do skadania oświadczeń w zakresie praw i obowizków majtkowych banku. Należy również zauważyć, że bankowe papiery wartościowe wymieniane s jako instrument wsparcia, którego emisja może być gwarantowana przez Skarb Państwa w ustawie z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu wsparcia przez Skarb Państwa instytucjom finansowym - w celu utrzymania przez bank wymaganych norm pynności. W obecnym stanie prawnym banki spódzielcze nie maj również prawa określonego w art. 6 ust. 1 pkt 2 zacigania zobowizań z tytuu emisji papierów wartościowych. Powyższe graniczenia wobec banków spódzielczych wydaj si być niezasadne. Dla porównania należy zauważyć, że zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o obligacjach prawo emisji obligacji przysuguje wszystkim podmiotom prowadzcym dziaalność gospodarcz i posiadajcym osobowość prawn. Przyjcie niniejszego projektu ustawy umożliwiaoby bankom spódzielczym zwikszenie funduszy wasnych w ramach pożyczek podporzdkowanych. Rozwizanie takie mogoby mieć istotne znaczenie w przypadku konieczności szybkiego zwikszenia funduszy wasnych. Uwzgldniajc bowiem spódzielczy charakter tych instytucji należy wskazać na ograniczone możliwości pozyskania kapitau w stosunkowo krótkim okresie czasu.

4 OCENA SKUTKÓW REGULACJI Wejście w życie ustawy nie spowoduje skutków dla budżetu państwa i budżetu jednostek samorzdu terytorialnego. Przedmiotowy zakres regulacji nie jest objty prawem Unii Europejskiej.

5 Warszawa, 4 maja 2009 r. BAS WAL 823/09 Pan Bronisaw Komorowski Marszaek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o funkcjonowaniu banków spódzielczych, ich zrzeszaniu si i bankach zrzeszajcych (przedstawiciel wnioskodawców: pose Sawomir Neumann) Na podstawie art. 34 ust. 9 uchway Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 roku Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2009 r., Nr 5, poz. 47) sporzdza si nastpujc opini: 1. Przedmiot projektu ustawy Projekt ustawy zmierza do zmiany ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spódzielczych, ich zrzeszaniu si i bankach zrzeszajcych (Dz. U. Nr 119, poz. 1252, ze zmianami) w zakresie dotyczcym czynności bankowych oraz innych uprawnień banków, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, ze zmianami; dalej: Prawo bankowe), które mog wykonywać banki spódzielcze. Zgodnie z projektem katalog czynności bankowych, które mog wykonywać banki spódzielcze za zgod banku zrzeszajcego ma obejmować również emitowanie bankowych papierów wartościowych (art. 1 pkt 1 projektu), zaś inne czynności, do których banki spódzielcze maj być uprawnione obejmuj zaciganie zobowizań zwizanych z emisj papierów wartościowych (art. 1 pkt 2 projektu). Ustawa ma wejść w życie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia. 2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objtej projektem Przy ocenie projektu ustawy należy wskazać na dyrektyw 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia dziaalności przez instytucje kredytowe (wersja przeredagowana) (Dz. Urz. UE L 177 z , str. 1; dalej: dyrektywa).

6 3. Analiza przepisów projektu pod ktem ustalonego stanu prawa Unii Europejskiej Czynności bankowe (tj. czynności zastrzeżone wycznie dla banków zgodnie z art. 5 ust. 4 Prawa bankowego), jak i czynności, o których mowa w art. 6 ust. 1 Prawa bankowego należ do ogólnej kategorii usug wykonywanych przez instytucje kredytowe, podlegajcych wzajemnemu uznaniu zgodnie z zacznikiem I do dyrektywy. Szczegóowe określenie czynności uznawanych w państwie czonkowskim za zastrzeżone dla banków pozostawione jest prawu krajowemu, zaś konkretny bank uprawniony jest do wykonywania czynności określonych w licencji wydanej przez waściwy organ państwa czonkowskiego. Banki spódzielcze uprawnione s do wykonywania czynności bankowych określonych w art. 6-8 ustawy o funkcjonowaniu banków spódzielczych, ich zrzeszaniu si i bankach zrzeszajcych. Prawo Unii Europejskiej nie zawiera regulacji dotyczcych odrbnego zakresu czynności bankowych, które mog wykonywać banki spódzielcze, w odróżnieniu od banków prowadzonych w innych formach wasności, pozostawiajc określenie zakresu tych czynności prawu krajowemu. Projekt ustawy rozszerza katalog czynności bankowych, które mog wykonywać banki spódzielcze, za zgod banku zrzeszajcego, o emisj bankowych papierów wartościowych (czynność bankowa określona w art. 5 ust. 1 pkt 5 Prawa bankowego). Zaciganie zobowizań zwizanych z emisj papierów wartościowych jest jedn z dziaalności, któr banki mog wykonywać obok czynności bankowych (art. 6 ust. 1 pkt 2 Prawa bankowego). Nadanie bankom spódzielczym prawa do wykonywania tych czynności nie bdzie stanowio naruszenia prawa Unii Europejskiej. 4. Konkluzje Projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spódzielczych, ich zrzeszaniu si i bankach zrzeszajcych nie narusza prawa Unii Europejskiej. Opracowa: Zespó Prawa Europejskiego i Midzynarodowego Akceptowa: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych Micha Królikowski Deskryptory bazy REX: Unia Europejska, banki, spódzielczość 2

7 Warszawa, 4 maja 2009 r. BAS WAL 824/09 Pan Bronisaw Komorowski Marszaek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spódzielczych, ich zrzeszaniu si i bankach zrzeszajcych (przedstawiciel wnioskodawców: pose Sawomir Neumann) jest projektem ustawy wykonujcej prawo Unii Europejskiej Projekt ustawy zmierza do zmiany ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spódzielczych, ich zrzeszaniu si i bankach zrzeszajcych (Dz. U. Nr 119, poz. 1252, ze zmianami) w zakresie dotyczcym czynności bankowych oraz innych uprawnień banków, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, ze zmianami; dalej: Prawo bankowe), które mog wykonywać banki spódzielcze. Zgodnie z projektem katalog czynności bankowych, które mog wykonywać banki spódzielcze za zgod banku zrzeszajcego ma obejmować również emitowanie bankowych papierów wartościowych (art. 1 pkt 1 projektu), zaś inne czynności, do których banki spódzielcze maj być uprawnione obejmuj zaciganie zobowizań zwizanych z emisj papierów wartościowych (art. 1 pkt 2 projektu). Projekt ustawy nie wykonuje żadnego aktu prawa Unii Europejskiej. Projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spódzielczych, ich zrzeszaniu si i bankach zrzeszajcych nie jest projektem ustawy wykonujcej prawo Unii Europejskiej. Opracowa: Zespó Prawa Europejskiego i Midzynarodowego Akceptowa: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych Micha Królikowski Deskryptory bazy REX: Unia Europejska, banki spódzielczość

8 Ż ż ó ó Ź

9 Ł źł ó ó Ż Ę

10 Ą Ł ÓŁ ć Ź ó ó ó ś ó ś Ó ó ó ń ń ś ś ś ó ó ń ś Ó Ó ś ó ń Ś ś ó ś ó ś Ż Ó ś ó ś ś ń ó ń Ś Ź ń Ó ś ń ó

11 Ś Ó ó Ż Ó ń ó ń ś ś ó ś ó ś Ó

12 Ą Ą Ą ń ś ó ó ż óę Ś

13 Ą ś ć ś ó ó ó ś ó ó ó ś ść óż Ż ó Ą ś ś ś ś ó ó ść ż ś ó ń ó ń ś ń ś ó Ż Ę ń ó ś ś Ń ść ń Ó ó ż ó ń ń Ó

14 ó ś ś ó ś ń ń Ę ś ó ó ń ż ó ńń ś ś Ż żś ó ń ś ó ó Ń ć ś ż ć Ź ć ż

15 Ą ż ż ż ó Ź

16 Ł ó Ł ó ó ó ó ó ó ż ś ś ó ś óż ó ó Ź ó Ó

- o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi wraz z projektami podstawowych

- o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi wraz z projektami podstawowych SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-166-03 Druk nr 2175 Warszawa, 31 października 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1866 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Druk nr 946 Warszawa, 18 października 2012 r.

Druk nr 946 Warszawa, 18 października 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 946 Warszawa, 18 października 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszaek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Bankowe papiery wartościowe dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bankowe papiery wartościowe dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych Piotr Zapadka Bankowe papiery wartościowe dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych Bank securities their admission to the Warsaw Stock Exchange Piotr Zapadka Doktor nauk prawnych Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538, Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/253 Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 586, z 2015 r. poz. 73.

Bardziej szczegółowo

- o usługach płatniczych z projektami aktów wykonawczych.

- o usługach płatniczych z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-36-11 Druk nr 4217 cz. I Warszawa, 17 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 2002 Nr 141 poz. 1178 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036. Prawo dewizowe Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.

Bardziej szczegółowo

- o niektórych zabezpieczeniach finansowych.

- o niektórych zabezpieczeniach finansowych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-54-04 Druk nr 2680 Warszawa, 17 marca 2004 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r.

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (wprowadzony uchwałą Rady Giełdy Nr 6/1024/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku) Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Uwzględnia zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia..

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia.. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 1) Na

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 14 lutego 2011 r.

Projekt z dnia 14 lutego 2011 r. Projekt z dnia 14 lutego 2011 r. Stanowisko Rady Ministrów do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 11 lit. a) Statutu mbanku S.A. uchwala się, co następuje:

Na podstawie 11 lit. a) Statutu mbanku S.A. uchwala się, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok 2014 Na podstawie 1 lit. a) Statutu uchwala się, co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 1), 2) 2014 2020 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Druk nr 855

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Druk nr 855 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Druk nr 855 Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu,

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r.)*

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r.)* Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r.)* Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: Art. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 12 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) prowadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO JEREMIE DZIAŁAJĄCEGO PRZY FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Koszalinie Stan na 01 stycznia 2013 r. Rozdział I WSTĘP 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 2009 r. PROJEKT 07.07.09 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2009 r. w sprawie wykonywania pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez Ŝołnierzy zawodowych Na podstawie art. 56

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1026, 1198. Art. 1. 1. Prawo do

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 169 poz. 1385. USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 169 poz. 1385. USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 Dz.U. 2002 Nr 169 poz. 1385 USTAWA z dnia 12 września 2002 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1232. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.) * * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z późn. zm.,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

USTAWA. z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. 1),2) o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 403. Art. 1. Ustawa określa szczególne uprawnienia

Bardziej szczegółowo