Magellan Kupuj, cena docelowa 45,5 zł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Magellan Kupuj, cena docelowa 45,5 zł"

Transkrypt

1 Magellan Kupuj, cena docelowa 45,5 zł Zdrowy portfel aktywów, którego pięcioletni CAGR wynosi 36,7% przy odpisach aktualizujących jego wartość poniżej,5% rocznie oraz bezpieczna marża odsetkowa na poziomie powyżej 8% świadczy o bardzo dobrej kondycji Magellana. Dodatkowo spółka zdała ostatnio ważny test błyskawicznie dostosowując ofertę produktową do ograniczeń narzuconych przez ustawodawcę, świadczący o wysokim doświadczeniu i elastyczności działania przez co ugruntowała swoją pozycję na specyficznym rynku finansowania służby zdrowia. Grupa Magellan oferuje kompleksowe portfolio produktów finansowych dedykowanych uczestnikom rynku medycznego (finansowanie należności, refinansowanie zobowiązań, pożyczki, gwarancje, umowy factoringowe i leasingowe). Najistotniejszy wpływ na osiągane wyniki Grupy ma spółka Magellan, której portfel aktywów finansowych na koniec 1 półrocza wyniósł 511,3 mln zł, tj. 86,6% portfela grupy. Akwizycję pozostałej części portfela zrealizowały spółki zagraniczne oraz MED Finance (dedykowany finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych podmiotów operujących na rynku medycznym), których poziom aktywów na koniec czerwca wyniósł odpowiednio 47,4 mln zł (wzrost o 29,4 mln zł r/r) oraz 31,5 mln zł (wzrost o 16,9 mln zł r/r). Rynek na którym działa spółka szacowany jedynie poziomem zobowiązań szpitali według statystyk MZ wart jest 1 mld zł, z czego 2,4 mld zł stanowią zobowiązania wymagalne utrzymujące się na stabilnym poziomie pomimo rosnącej kontraktacji spółek świadczących usługi finansowe w tym obszarze. Dodatkowo rosną wydatki inwestycyjne podmiotów medycznych, które zdaniem Magellana w przypadku średniego i dużego sprzętu medycznego wynoszą ok. 3 mld zł rocznie. Ostatecznie, biorąc pod uwagę wydatki sektora w związku z narzuconymi wymogami, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym ZOZ do końca 216r., potencjał rynku na którym działa spółka jest znacząco większy, choć trudny do oszacowania ze względu na trudności z inwentaryzacją zdekapitalizowanego majątku służby zdrowia. Na mocy zmian wprowadzonych nową ustawą o działalności leczniczej spółka powinna zaangażować się również w finansowanie samorządów, które przejmą brzemię bilansowania działalności szpitali po 213 r. Otoczenie konkurencyjne spółki ogranicza się do podmiotów, które poza MW Trade, posiadają nieznaczny udział w rynku oferując produkty o prostej konstrukcji prawnej, których sprzedaż generuje niższe marże. Natomiast pozycja banków ze względu na ryzyko legislacyjne, nieadekwatność i brak regularności w przepływach pieniężnych z NFZ, trudności z ustanowieniem typowych zabezpieczeń oraz konsekwencje wizerunkowe jest marginalna. Wysoka dynamika kontraktacji bilansowej (wzrost o 4% r/r, wartość 373,5 mln zł) i pozabilansowej (wzrost o 84% r/r, wartość 227 mln zł) w 1 półroczu br. jest dobrym prognostykiem dla przyszłych wyników. W rezultacie wysokiej aktywności sprzedażowej, grupa osiągnęła wpływy gotówkowe w wysokości 275 mln zł, 4,6 mln zł przychodów oraz zysk netto na poziomie 14,1 mln zł. W dalszym ciągu poprawie ulega struktura czasowa pasywów (wzrost zobowiązań długoterminowych z 11% do 23% sumy bilansowej r/r), która powinna wpłynąć na oczekiwane wydłużenie rotacji portfela aktywów). Towarzyszy temu spadek kosztu pozyskiwanego finansowania, który zanualizowany na koniec czerwca wyniósł 8,3% (spadek o 2,2 p.p. r/r). Akcje spółki są obecnie kwotowane po 33 zł, dając potencjał wzrostu w relacji do spółek porównawczych na poziomie 1% w ujęciu węższym (MW Trade), 12% w ujęciu szerszym (spółki wierzytelnościowe) oraz 3% w relacji do banków. Większym potencjałem odznacza się wycena DCF oraz wycena metodą implikowanego P/BV które wyznaczają wartość akcji spółki odpowiednio na poziomie 43,9 zł i 5,2 zł. Ostateczna 9-miesięczna cena docelowa Magellana została wyliczona jako średnia ważona z ww. metod i kształtuje się na poziomie 45,5 zł, tj. 38% powyżej bieżących notowań. Tym samym wydajemy rekomendację KUPUJ. DANE FINANSOWE (SKONSOLIDOWANE) m zł P 212P 213P 214P Przychody 45,3 66,3 89,6 116,2 139,7 161,8 EBIT 22,6 29,6 36,1 41,5 46,7 52,9 EBITDA 23, 3,2 36,5 41,9 47,2 53,4 Zysk netto 18,4 23,6 28,5 32,8 36,9 41,8 P/E (x) 11,4 8,8 7,3 6,4 5,7 5, EV/EBITDA (x)¹ 1,3 1,3 1,4 9, 8,6 8,1 ROE (%) 15,6% 17,% 17,2% 16,7% 16,% 15,5% Dźwignia fin. (x) 1,1 1,8 3, 3,3 3,5 3,5 ¹ skorygowana o koszty finansowania portfela Źródło: spółka, P - prognozy Trigon DM DANE SPÓŁKI Ticker Sektor Kurs (zł) 52 tyg. min/max (zł) Liczba akcji (m szt.) Kapitalizacja (m zł) Free float Śr. wolumen 1M (k zł) 44, 42, 4, 38, 36, 34, 32, 3, 28, OPIS DZIAŁALNOŚCI AKCJONARIAT % kap. % głos. Enterprise Investors 67,7 67,7 PKO TFI 7,2 7,2 Pioneer IM 6,6 6,6 PZU AM 5,1 5,1 WAŻNE DATY POPRZEDNIE REKOMENDACJE - ANALITYK Grzegorz Kujawski (48 22) MAG MAG Usługi finansowe 33, 25,5 / 43,8 6, % 2,7 Grupa Magellan świadczy szeroki wachlarz usług finansowych, których głównymi odbiorcami są podmioty działające na rynku publicznej opieki zdrowotnej w Polsce, Czechach i na Słowacji. Raport kwartalny Q3' Informacje dotyczące dokumentu oraz zastrzeżenia prawne znajdują się w ostatniej części dokumentu.

2 Wycena Podsumowanie wyceny Wartość grupy Magellan na podstawie modelu DCF techniką zdyskontowanych przepływów pieniężnych dla akcjonariuszy (FCFE) szacujemy na 285,9 mln zł, czyli 43,9 zł za jedną akcję, co implikuje premię do obecnej ceny rynkowej grupy na poziomie 43%. Zestawiając rezultaty Magellana z jego najbliższym konkurentem spółką MW Trade (ujęcie węższe) sporządzona wycena porównawcza implikuje wartość biznesu grupy na poziomie 229,8 mln zł, czyli 35,3 zł za jedną akcję. Rozszerzając grupę porównawczą o spółki wierzytelnościowe (ujęcie szersze), otrzymaliśmy wycenę Magellana na poziomie 24,8 mln zł, czyli 37, zł za jedną akcję. Ponadto porównując mnożniki spółki i banków notowanych na GPW otrzymaliśmy wycenę Magellana na poziomie 28,3 mln zł, czyli 43, zł za jedną akcję. W oparciu o wskaźniki dla banków dodatkowo posłużyliśmy się metodą implikowanego P/BV, która na podstawie linii trendu dla relacji odpowiednich par ROE P/BV oznaczała wycenę spółki na poziomie 327 mln zł, czyli 5,2 zł za jedną akcję. PODSUMOWANIE WYCENY waga (x) Wycena (m zł) Wycena 1 akcji (m zł) Wycena DCF,5 Wycena porównawcza (MW Trade),2 Wycena porównawcza (szersza grupa),1 Wycena porównawcza (banki),1 Wycena metodą implikowanego P/BV,1 Średnia ważona metod Cena docelowa 9m 285,9 229,8 24,8 28,3 327, 273,7 296,1 43,9 35,3 37, 43, 5,2 42, 45,5 Nadając wspomnianym metodom odpowiednie wagi, wartość grupy specjalizującej się w oferowaniu usług finansowych dla sektora służby zdrowia szacujemy na 273,7 mln zł, czyli 42, zł za jedną akcję, natomiast 9- miesięczną cenę docelową ustalamy na poziomie 296,1 mln zł, czyli 45,5 zł za jedną akcję co implikuje premię do obecnej ceny rynkowej Grupy na poziomie 38%. Podsumowanie metod wyceny Wycena DCF średnia w ażona = 42, zł Wycena porównawcza (MW Trade) Wycena porównawcza (szersza grupa) Wycena porównawcza (banki) Wycena metodą implikowanego P/BV 25, 3, 35, 4, 45, 5, 55, 2

3 Wycena DCF Wartość Magellana na podstawie metody dochodowej szacujemy na 285,9 mln zł, tj. 43,9 zł na jedną akcję. Model DCF został sporządzony przy zachowaniu poniższych założeń: prognoza przepływów pieniężnych zakłada jedynie rozwój organiczny grupy kapitałowej, w oparciu o analizę struktury produktowej bieżącego portfela aktywów finansowych, projekcję kontraktacji i rotacji produktów z uwzględnieniem wymaganego poziomu ich rentowności mierzonego stopą IRR (wszystkie wartości zostały zaprezentowane w ujęciu nominalnym); projekcję kontraktacji sporządzono w oparciu o oszacowany w poszczególnych okresach szczegółowej prognozy potencjalny limitu zaangażowania grupy, który służył ustaleniu zdolności finansowania portfela aktywów finansowych, na które składa się kapitał własny, kredyt kupiecki (dot. odroczonego terminu płatności) oraz środki pozyskane z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji (dług); algorytm finansowania aktywów zakłada następujący priorytet 1) kapitały własne, 2) kredyt kupiecki, 3) dług, przy czym maksymalny poziom relacji długu netto do kapitałów własnych przyjęto na poziomie 3,5x (obecnie wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 2,3x); rotacja kredytu kupieckiego związana z realizacją umów z odroczonym terminem płatności uwzględnia zmiany prawne w przedmiocie dokonywania cesji wierzytelności; przychody ze świadczonych usług stanowią różnicę pomiędzy wpływami z tytułu prowizji/dyskont, odsetek oraz rat kapitałowych (z wyłączeniem spłat udzielonych pożyczek), a kosztami własnymi tych wpływów; nakłady inwestycyjne ze względu na specyfikę prowadzonej działalności (niski udział wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w strukturze aktywów) w poszczególnych latach szczegółowej prognozy oscylować będą wokół poziomu odtworzenia majątku; polityka dywidendowa dostosowana została do wysokości operacyjnych wolnych przepływów pieniężnych netto (suma przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej i inwestycyjnych - OFCF) i docelowo stanowić będzie 8% OFCF; efektywną stopę podatku dochodowego w każdym roku prognozy przyjęto na poziomie 2,9%; koszt kapitału własnego wyznaczono w oparciu o model CAPM, gdzie za wolną stopę od ryzyka przyjęto rentowność dziesięcioletnich obligacji skarbowych (5,9%), premię za ryzyko rynkowe na poziomie 5,%, a współczynnik beta przyjęto na poziomie neutralnym; wartość rezydualną wyznaczono na podstawie modelu Gordona, gdzie implikowany współczynnik wzrostu obliczono jako iloczyn docelowego poziomu wskaźnika ROE (215r.) i stopy zysków zatrzymanych; programu opcyjny zostanie zrealizowany wyłącznie w oparciu o przeprowadzony przez spółkę skup akcji własnych; WYCENA DCF (FCFE) 211P 212P 213P 214P 215P Wartość rezydualna (TV) Przychody Zysk netto (215P) 44 Zysk netto ROE (215P) 14% Amortyzacja Zyski zatrzymane (RE) 2% Nakłady inwestycyjne Implikowane g (ROExRE) 2,8% Inwestycje w kapitał obrotowy TV 442 Zmiana zadłużenia Zdyskontowana TV 264 FCF Stopa wolna od ryzyka (%) 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 Premia rynkowa (%) 5, 5, 5, 5, 5, Beta (x) 1, 1, 1, 1, 1, Koszt kapitału własnego (%) 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 Wartość bieżąca FCF Suma DFCF Zdyskontowana wartość rezydualna 264 Wartość spółki 264 zmiana kosztu kapitału własnego analiza wrażliwości Liczba akcji (m szt.) 6,5 9,9% 1,4% 1,9% 11,4% 11,9% Wartość 1 akcji (zł) 4,5 2% 48,3 44,7 41,6 38,8 36,3 Wartość 1 akcji (zł) 43,9 zmiana g 3% 55,6 51,1 47,2 43,8 4,7 4% 65,3 59,4 54,3 5, 46,2 3

4 Wycena porównawcza Najbardziej zbliżonymi profilem działalności do grupy Magellan spółkami są MW Trade oraz Electus. Pierwsza z nich jest notowana na GPW i oferuje częściowo zbliżony do Magellana mix produktowy jednakże dysponując aktywami dużo niższej wartości (ok. 32 mln zł na koniec czerwca). Natomiast portfel należności szpitalnych Electusa o podobnym charakterze do Magellana (czyli bez prowadzonej działalności windykacyjnej względem podmiotów medycznych) szacujemy ostrożnie na 8 mln zł, gdyż spółka nie publikuje sprawozdań finansowych, a skalę jej działalności można jedynie ocenić na podstawie raportu spółki dominującej IDM S.A. Resztę portfela stanowią aktywa finansowe niezwiązane z rynkiem usług medycznych. Tym samym w istotnej części dotyczą finansowania podmiotów, które posiadają zdolność upadłościową, co zwiększa ryzyko możliwości odzyskania powierzonych środków oraz pojawienia się istotnych odpisów aktualizujących wartość portfela. Dodatkowo brak obecności spółki na parkiecie (spółka jest jedynie konsolidowana metodą pełną w grupie IDM S.A.), uniemożliwiło bez dodatkowych założeń, które ostatecznie znacząco mogłyby zniekształcić analizę, wykorzystania spółki do porównań. W rezultacie, w ujęciu węższym, do wyceny porównawczej posłużyła spółka MW Trade. Takie podejście oznaczało wycenę 1 akcji spółki w przedziale 3,3-42,1 zł. Wyższą wycenę Magellana implikowało wykorzystanie mnożnika P/BV, co związane jest z faktem, że jej konkurent notowany jest z większą premią do kapitałów własnych dzięki wyższemu poziomowi dźwigni finansowej (6,8x vs. 2,3x), która jednocześnie wpływa na wyższy wskaźnik ROE jaki generuje MW Trade (23,8% vs.17,8%). Biorąc jednak pod uwagę wysoki (choć wciąż niższy niż w bankach) wskaźnik dźwigni finansowej MW Trade wpływający na brak możliwości pozyskania finasowania poza grupą Getin Holding, spodziewamy się że Magellan, posiadając wolne limity w ramach pozyskanego finansowania na poziomie 17 mln zł, zmniejszy dystans do konkurenta notując poziom dźwigni finansowej na koniec 211r. w wysokości 3,x. Jednocześnie warto podkreślić fakt generowania wyższej rentowności sprzedaży Magellana, co jest efektem większej złożoności oferowanych produktów, niższego kosztu pozyskiwania kapitału oraz wpływu tzw. cienkiej kapitalizacji, która wiąże się ze wzrost efektywnej stopy podatkowej jej konkurenta. Wpływa to również na osiągnięcie przez Magellana wyższego w stosunku do MW Trade poziomu dźwigni operacyjnej, kluczowej z punku widzenia dalszej poprawy wyników. WYCENA PORÓWNAWCZA (węższa) MC P/E (x) P/BV (x) ROE (%) ND/E (x) (m zł)* P 212P P 212P 1H'11 1H'11 MW Trade 66 9,4 7,1 6, 1,8 1,4 1,1 23,8 6,8 Magellan 215 9,1 7,5 6,6 1,4 1,2 1, 17,8 2,3 Implikow ana w artość 1 akcji (zł) - 34,1 3,9 3,3 42,1 38,6 35,7 - - dyskonto (premia) - 3% -7% -8% 28% 17% 8% - - * kursy zamknięcia z dnia ** dżw ignię finansow ą obliczono jako iloraz długu netto oraz kapitału w łasnego W ujęciu szerszym, grupę porównawczą dla działającego na rynku usług finansowych Magellana stanowiły spółki wierzytelnościowe Kruk oraz Kredyt Inkaso. Istotą tego zestawienia jest podobieństwo części biznesu realizowanego przez Magellana w stosunku do działalności tych spółek tj. nabywanie wymagalnych zobowiązań oraz oferowanie dłużnikom harmonogramów spłaty dostosowanych do ich indywidualnej sytuacji. Natomiast kluczową różnicą jest niska relacja wartości kwoty zapłaconej za daną wierzytelność w stosunku do jej wartości nominalnej, co związane jest ze zdolnością upadłościową dłużników spółek wierzytelnościowych. Takie podejście implikowało wycenę 1 akcji spółki w przedziale 31,8-4,6 zł. WYCENA PORÓWNAWCZA (szersza) MC P/E (x) P/BV (x) ROE (%) ND/E (x) (m zł)* P 212P P 212P 1H'11 1H'11 Kruk ,1 1,4-3,1 2,4 33,6 1,3 Kredyt Inkaso 159 9,8 9,2 8,1,9 1,1 1, 12,6 1, MW Trade 66 9,4 7,1 6, 1,8 1,4 1,1 23,8 6,8 Mediana - 9,6 9,2 8,1 1,4 1,4 1,1 23,8 1,3 Magellan 215 9,1 7,5 6,6 1,4 1,2 1, 17,8 2,3 Im plikow ana w artość 1 akcji (zł) - 34,8 4,2 4,6 31,8 38,6 35,7 - - dyskonto (premia) - 5% 22% 23% -4% 17% 8% - - * kursy zamknięcia z dnia ** dżw ignię finansow ą obliczono jako iloraz długu netto oraz kapitału w łasnego, Bloomberg 4

5 Dokonaliśmy również zestawienia historycznych i prognozowanych wyników spółki ze wskaźnikami dla banków notowanych na GPW. Takie porównanie pomimo marginalnego zaangażowania tych instytucji w finansowanie sektora zdrowotnego w Polsce (poza inwestycjami infrastrukturalnymi w obszarze służby zdrowia) wydaje się słuszne, nie tylko ze względu na podobny charakter świadczonych usług (finansowanie poprzez udzielanie pożyczek, leasing, factoring), ale również ze względu na model funkcjonowania podobnych do spółki podmiotów w innych krajach (włączanie podmiotów finansujących służbę zdrowia w struktury takich instytucji). Takie podejście implikowało wycenę 1 akcji spółki w przedziale 34,6-5,6 zł. WYCENA PORÓWNAWCZA (banki) MC (m zł)* P/E (x) P/BV (x) ROE (%) P 212P P 212P 1H'11 PKO BP ,6 1,4 9,1 2, 1,8 1,6 16, Pekao ,2 12,3 1,9 1,8 1,7 1,6 13,1 BZWBK ,5 13,5 11,8 2,4 2,3 2,1 15,5 BRE ,9 1,1 9,4 1,4 1,3 1,2 12,1 Bank Handlow y ,3 12,3 1,9 1,5 1,4 1,4 11,9 ING ,6 1,7 1, 1,6 1,5 1,4 14,3 Bank Millennium ,7 11,9 1,1 1,3 1,2 1,2 9,5 Kredyt Bank ,2 9,9 9,3 1,1 1,1 1, 6,9 BGŻ ,8 1,6 -,7,6 4, BOŚ ,6 1,5 6,9,8,8,7 6,3 Mediana - 12,3 11,3 1,1 1,5 1,3 1,3 12, Magellan 215 9,1 7,5 6,6 1,4 1,2 1, 17,8 Implikow ana w artość 1 akcji (zł) - 44,5 49,6 5,6 34,6 37,2 41,7 - dyskonto (premia) - 35% 5% 53% 5% 13% 26% - * kursy zamknięcia z dnia ** dżw ignię finansow ą obliczono jako iloraz długu netto oraz kapitału w łasnego Źródło: Bloomberg Wycena metodą implikowanego P/BV Powyższa metoda pozwoliła w oparciu o wskaźniki ROE oraz P/BV dla banków notowanych na GPW wyznaczyć linię trendu, która posłużyła do wyceny Magellana na podstawie średniego wskaźnika ROE szacowanego w latach Współczynnik determinacji na poziomie,84 wskazuje na wysoką zależność pomiędzy wskaźnikiem ROE a P/BV dla poszczególnych banków. Powyższa metoda implikuje wycenę grupy Magellan na poziomie 327, mln zł, czyli 5,2 zł za jedną akcję. Linia trendu 2,5 2, y =,954x +,1879 R2 =,8429 P/BV 1,5 1,,5, % 2% 4% 6% 8% 1% 12% 14% 16% 18% ROE Żródło: Trigon DM WYCENA MET. IMPLIKOWANEGO P/BV Magellan ROE (%) 17, 17,2 16,7 linia trendu: P/BV = 9,54*ROE+,19, R^2 =,84 BV (m zł) 151,2 179,7 212,5 Implikow any P/BV* (x) 1,8 Implikow ana w artość 1 akcji (zł) 5,2 * w yznaczony dla ROE jako w artości średniej z lat Tym samym metoda ta doskonale ilustruje wpływ jaki ma rentowność kapitałów własnych prowadzonego biznesu na wycenę spółki przez inwestorów. Z racji faktu, że prognozowany wskaźnik ROE dla Magellana oscyluje w granicy 17%, a dla banków mediana wynosi 12%, odczyt tej metody wyceny oznacza notowanie spółki z istotnym dyskontem do banków. 5

6 Profil działalności Oferta produktowa Grupa Magellan oferuje kompleksowe portfolio produktów finansowych dedykowanych uczestnikom rynku medycznego (finansowanie należności, refinansowanie zobowiązań, pożyczki, gwarancje, umowy factoringowe i leasingowe). Najistotniejszy wpływ na osiągane wyniki grupy ma spółka Magellan, której portfel aktywów finansowych na koniec 1 półrocza wyniósł 511,3 mln zł, tj. 86,6% portfela grupy. Akwizycję pozostałej części portfela zrealizowały spółki zagraniczne oraz MED Finance (dedykowany finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych podmiotów operujących na rynku medycznym), których poziom aktywów na koniec czerwca wyniósł odpowiednio 47,4 mln zł (wzrost o 29,4 mln zł r/r) oraz 31,5 mln zł (wzrost o 16,9 mln zł r/r). Globalna wartość portfela aktywów grupy mln zł 7 1% % 83% 83% 83% 487,2 7% 421,5 352,9 349,1 34,4 31,5 36,2 291,1 251,1 255,5 56,8 72% 365,7 59,2 69% 44,8 9% 8% 7% 6% 5% 4% 2 1 5,4 5,7 61,7 72,4 146,8 141,1 185,4 3% 2% 1% Portfel aktywów Portfel aktywów finans. krótkoterm. Portfel aktywów finans. długoterm. Udział krótkorerminowych aktywów finansowych w portfelu ogółem % Dekompozycja kontraktacji za 1 półrocze br. potwierdza utrzymujący się wzrost zapotrzebowania szpitali na finansowanie bieżącej i przyszłej działalności (25,5% vs. 18,8% wartości wszystkich umów podpisanych w 1 półroczu br.), pomimo stabilnego poziomu sumy zobowiązań SP ZOZ (dane GUS). Ponadto rozszerzająca się luka przychodowo-kosztowa w sektorze (wydatki szpitali rosną szybciej niż wartości kontraktów z NFZ) wpływająca na trudności płynnościowe jest efektem wysokiego zapotrzebowania na produkty służące finansowaniu należności i zobowiązań szpitali (47% vs. 45% wartości wszystkich umów). Jednocześnie Magellan notuje spadek udziału pożyczek w strukturze sprzedaży (produktów o prostej konstrukcji, na które szpitale zgodnie z Prawem o Zamówieniach Publicznych ogłaszają publiczne przetargi), co jest pozytywną tendencją, gdyż oznacza wypieranie mniej marżowych produktów (28% vs. 37% wartości wszystkich umów). Charakterystyka produktów oferowanych przez Magellana Charakterystykę produktów z podkreśleniem źródeł przychodów dla grupy zaprezentowano poniżej: Finansowanie należności Usługa polega na przeniesieniu na Magellana prawa własności do wierzytelności pieniężnej na podstawie prawnej konstrukcji przekazu (obowiązek zapłaty na wskazane konto bez zmiany właściciela wierzytelności bądź nieodwołalnym pełnomocnictwie (wcześniej spółka wykorzystywała konstrukcję cesji wierzytelności). Następnie grupa zawiera ze szpitalem porozumienie dotyczące warunków i terminów spłaty wierzytelności. Produkt dedykowany jest głównie dostawcom towarów i usług dla podmiotów służby zdrowia. Wynagrodzenie grupy stanowią marża operacyjna od dostawcy (dyskonto/prowizja) oraz oprocentowanie należności określone w umowie; Refinansowanie zobowiązań Usługa polega na dokonaniu spłaty na zlecenie odbiorcy wskazanych przez niego zobowiązań wobec dostawcy. Wykorzystywane są głównie te same konstrukcje prawne jak w produktach dotyczących finansowania należności, różnica polega na odmiennym inicjatorze procesu sprzedaży, którym w tym wypadku jest dłużnik, głównie SP ZOZ. Wynagrodzenie grupy stanowią prowizja za usługę (uzależniona od okresu finansowania i oprocentowania) oraz oprocentowanie ustalone w ugodzie z podmiotem; 6

7 Pożyczki Produkt polega na udzieleniu podmiotowi medycznemu finansowania na ustalonych warunkach i terminach spłaty na podstawie prawnej konstrukcji umowy pożyczki. Wynagrodzenie grupy stanowią prowizja za usługę i/lub oprocentowanie należności ustalone w umowie pożyczki z podmiotem medycznym; Gwarancja Produkt opiera się na prawnej konstrukcji poręczenia. Grupa zobowiązuje się do zapłaty za wystawione przez dostawcę faktury, w przypadku braku płatności w określonym terminie przez odbiorcę. Zapłata w ramach poręczenia powoduje wstąpienie spółki w prawa i obowiązki wierzyciela. Dostawca w ramach gwarancji reguluje i zabezpiecza przepływy pieniężne, zaś odbiorca uzyskuje dodatkowy kredyt kupiecki. Wynagrodzenie grupy stanowią prowizja płatna przez dostawcę oraz oprocentowanie należności określone w ugodzie z podmiotem medycznym. Factoring Usługa polega na przeniesieniu należności niewymagalnych na rzecz grupy na podstawie prawnej konstrukcji umowy cesji. Na jej podstawie grupa przejmuje na siebie obowiązek finansowania należności, ryzyko kredytowe oraz administrowanie i jej inkasa. W ramach przedmiotowej usługi grupa proponuje klientom możliwość wydłużenia kredytu kupieckiego ponad okres wymagalności faktury. grupa stosuje konstrukcję factoringu również przy finansowaniu projektów inwestycyjnych polegającą na przeniesieniu na Magellana wierzytelności z ustalonym harmonogramem spłaty (tzw. finansowanie sprzedaży ratalnej), co wykorzystywane jest przy finansowaniu sprzętu medycznego. Wynagrodzenie grupy stanowią prowizja lub dyskonto na wykupie należności oraz oprocentowanie zobowiązań przy opóźnieniu realizacji płatności. Działalność spółki MED Finance Oprócz oferowania produktów, które służą poprawie płynności na rynku służby zdrowia, Magellan poprzez swoją spółkę zależną MED Finance rozwija produkty z obszaru sprzedaży vendorskiej. Konstrukcja ich polega na organizowaniu finansowania dla przedsięwzięć inwestycyjnych m.in. szpitali (głównie w postaci sprzętu medycznego), poprzez nabycie tego sprzętu od dostawcy i następnie przekazanie do kontrahentowi, który jednocześnie będzie stroną umowy pożyczki, leasingu, faktoringu czy sprzedaży ratalnej, której zawartej z MED Finance W rezultacie spółka sama kreuje rynek generując popyt wśród szpitali na pozyskiwanie finansowania oraz zwiększa swoją rozpoznawalność wśród tych podmiotów. Zdaniem zarządu MED Finance wartość zakupów średniego i dużego sprzętu medycznego w Polsce kształtuje się na poziomie 3 mld zł rocznie. Wydzielenie tej linii biznesowej ze struktur Magellana ma na celu pozyskiwanie dedykowanego finansowania dla tego rodzaju projektów (m.in. możliwość ustanawiania zabezpieczenia na nabytym sprzęcie powinna wpływać na wyższą dźwignię finansową tej spółki w porównaniu do Magellana). W perspektywie roku możliwy jest również scenariusz debiutu spółki na rynku New Connect, któremu towarzyszyć będzie pozyskanie środków na dalszą spółki w drodze podwyższenia kapitału zakładowego. Oferta sprzedaży vendorskiej cieszy się coraz większym zainteresowaniem klientów, o czym świadczy rosnąca kontraktacja, której wartość w 1 pierwszym półroczu br. wyniosła 32,8 mln zł. W rezultacie portfel aktywów wzrósł do 31,5 mln zł, co pozwoliło spółce osiągnąć poziom break even i rysuje perspektywę niewielkiego zysku netto w całym br. W strukturze portfela dominują pożyczki oraz factoring (odpowiednio 38% i 31% portfela). W przyszłych kwartałach oczekujemy wzrostu na znaczeniu leasingu, którego niesie dodatkowe korzyści podatkowe dla podmiotów prowadzących komercyjną działalność w obszarze ochrony zdrowia. MED Finance: kontraktacja bilansowa, wartość oraz struktura portfela aktywów Factoring; 31% Finansow. działalności bieżącej i przyszłej; 18,8% mln zł 35 3 Kontraktacja bilansow a +84% 32,8 Portfel aktywów finansowych +116% 31,5 Leasing; 21% ,9 14,6 Pożyczka; 38% 21 1H H 211 7

8 Otoczenie rynkowe Charakterystyka świadczeniodawców W Polsce funkcjonuje obecnie ponad 8 szpitali (dysponują 185 tyś łóżek), wśród których 6 stanowi szpitale publiczne (SP ZOZ) natomiast 2 placówki niepubliczne (NZOZ) działające w formie spółek osobowych i kapitałowych. Udziałowcami większościowymi 5% NZOZ są podmioty prywatne, pozostała cześć należy do samorządów. Utrzymujący się wysoki poziom inwestycji podmiotów prywatnych zainteresowanych świadczeniem usług leczenia szpitalnego powinien przełożyć się na wzrost ich udziału w świadczeniu usług opieki zdrowotnej. W konsekwencji wpłynie to na zaostrzenie konkurencji pomiędzy placówkami prywatnymi a działającymi w oparciu o zdekapitalizowany majątek szpitalami publicznymi, których usługi ze względu na nieefektywność organizacyjną mogą być droższe od tych świadczonych przez prywatne szpitale. O nieefektywnym wykorzystaniu zasobów szpitali publicznych świadczyć może wskaźnik przeciętnego wykorzystania łóżek, który w 29r. wyniósł 254 dni oraz okres pobytu pacjenta, który liczony w dniach w 29r. wyniósł 5,8, natomiast w szpitalach niepublicznych 5,1. Liczba szpitali wg formy organizacyjno-prawnej SP ZOZ Szpitale w formie spółek samorządowych Szpitale z prywatnym kapitałem Źródło: GUS, Trigon DM Tym samym można oczekiwać spadku liczby publicznych szpitali, gdyż część placówek może nie być w stanie przeprowadzić efektywnej restrukturyzacji i sprowadzić wskaźników zadłużenia do poziomów pozwalających na osiągnięcie równowagi finansowej (skumulowane zadłużenie szpitali wynosi 1 mld zł). Powodem tego może być niewystarczająca wartość kontraktu z NFZ wynikająca nie tylko z ograniczonego budżetu funduszu, ale również związana jest z funkcjonowaniem za dużej liczby szpitali w stosunku do liczby pacjentów, które konkurują między sobą o pozyskanie kontraktu. To w powiązaniu z praktycznym brakiem możliwości świadczenia usług prywatnych (SP ZOZ nie może świadczyć odpłatnie usług na które ma kontrakt z NFZ, a ewentualne usługi muszą być realizowane poza systemem dyżurowym) zgodnie z nowym porządkiem prawnym oznaczać będzie likwidację części placówek do 214 r. System finansów służby zdrowia Wydatki na służbę zdrowia w wybranych krajach w 29r. per capita (w cenach bieżących ważonych PPP) Wydatki publiczne Wydatki prywatne 22% 16% 15% 25% 22% 26% 25% 16% 28% 34% 52% 4% 3% 16% 22% 78% 84% 85% 75% 78% 74% 75% 84% 72% 66% 48% 6% 7% 84% 78% Austria Czechy Dania Finlandia Francja Hiszpania Irlandia Norwegia Polska Słowacja USA Szwajcaria Węgry Wielka Brytania Włochy Źródło: OECD Większość wydatków na ochronę zdrowia w Polsce pochodzi z sektora publicznego. W 29r. wyniosły one 89,3 mld zł i w 72% pochodziły z publicznych środków, głównie z NFZ. Środki prywatne stanowiły 28% (tj. więcej o 4 p.p. w stosunku średniej dla krajów OECD). Jednocześnie większość środków sektora prywatnego trafia na leczenie stomatologiczne, wydatki na zakup lekarstw czy rehabilitację. Z opublikowanych danych przez GUS wynika, że do 8

9 szpitali trafiło 43,2% wszystkich środków sektora publicznego, które stanowiły 93% pieniędzy jakie otrzymały polskie szpitale. Tym samym udział sektora prywatnego w finansowaniu leczenia szpitalnego, którego ponad 8% środków stanowią wydatki gospodarstw domowych jest marginalny (3 4%). Warto również zwrócić uwagę na niewielką rolę prywatnych ubezpieczeń, które stanowią zaledwie 2% środków sektora prywatnego finansującego służbę zdrowia. Brak ram prawnych, w tym zachęt podatkowych dla dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych spowodował, że obecnie funkcjonują one w ramach ubezpieczeń majątkowych lub na życie, a analiza projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym skłania ku tezie braku znaczących zmian na rynku płatnika za usługi szpitalne po ewentualnym wprowadzeniu ustawy w obecnym kształcie. Źródła finansowania szpitali w 29r. 1,3%,4%,7%,2%,3% 93,% 7,% 4,1% NFZ Organ założycielski Ministerstwo Zdrowia Środki Unijne Bankowe Firmy Niebankowe Inne Budżet NFZ Fundamentalną przyczyną wzrostu zobowiązań szpitali są trudności przełożenia wzrostu kosztów realizowanych procedur medycznych na płatnika, który posiada pozycję monopolistyczną na publicznym rynku usług medycznych. W latach wydatki NFZ na leczenie szpitalne rosły w granicach 4-5% rocznie podczas gdy koszty, wśród których wynagrodzenia stanowią 5%, rosły w tempie 8-9% rocznie. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że wspomniana tendencja utrzyma się również w najbliższych latach. Dekompozycja budżetu NFZ w latach r. mld zł * 212** Koszty św iadczeń zdrow otnych, w tym: 51,4 55,3 56,8 57,3 6,5 zmiana r/r 24,8% 7,6% 2,8%,9% 5,5% Podstaw ow a opieka zdrow otna 5,9 7,4 7,3 7,4 7,6 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 4,2 4,3 4,2 4,4 4,9 Leczenie szpitalne 24,9 26,1 27,1 27, 28,6 zmiana r/r 32,3% 4,6% 3,9% -,2% 5,7% Refundacja cen leków 7,4 8, 8,5 8,7 8,3 Inne 8,9 9,5 9,7 9,9 11,2 * uw zględnia zmianę planu finansow ego NFZ zatw ierdzoną w lipcu br. * projekt planu finansow ego na 212r., środki na leczenie szpitalne uw zględniają alokację 8% rezerw y migracyjnej Źródło: NFZ, Trigon DM Z zatwierdzonej w lipcu br. zmianie planu finansowego NFZ na bieżący rok (ostateczny kształt budżetu NFZ może podlegać jeszcze pewnym modyfikacjom) wynika, że tegoroczne środki przekazane szpitalom wyniosą 27 mld zł (spadek o,2% r/r), jednocześnie wzrost kosztów materiałów medycznych (m.in. w związku z podwyżką stawki VAT), żądania płacowe jak również podwyżka płacy minimalnej do 15 zł brutto od przyszłego roku pomimo wzrostu przyszłorocznego budżetu funduszu o 5,5% do 6,5 mld zł może nie pomóc istotnemu zmniejszeniu 9

Usługi finansowe. Kupuj, cena docelowa 82,7 PLN MW Trade, Kupuj, cena docelowa 22,8 PLN

Usługi finansowe. Kupuj, cena docelowa 82,7 PLN MW Trade, Kupuj, cena docelowa 22,8 PLN 11-7-12 26-7-12 1-8-12 28-8-12 12-9-12 27-9-12 12-1-12 29-1-12 14-11-12 29-11-12 14-12-12 7-1-13 22-1-13 6-2-13 21-2-13 8-3-13 25-3-13 11-4-13 29-4-13 16-5-13 3-6-13 18-6-13 3-7-13 213-7-16 Usługi finansowe

Bardziej szczegółowo

Zdrowe momentum. MAGELLAN KUPUJ (100,3 PLN) MW TRADE KUPUJ (23,6 PLN) 13 lutego 2014

Zdrowe momentum. MAGELLAN KUPUJ (100,3 PLN) MW TRADE KUPUJ (23,6 PLN) 13 lutego 2014 MW TRADE KUPUJ (23,6 PLN) 3 2,5 2 1,5 1 0,5 Zdrowe momentum MAGELLAN Wycena Cena bieżąca [PLN] 80,5 Wycena końcowa [PLN] 100,3 Potencjał 24,6% Rekomendacja Podstawowe dane MAGELLAN (YTD = 2,3%) MW TRADE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. KONSEKWENCJA TO ZYSK Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Nettle S.A.

Dokument Informacyjny Nettle S.A. Dokument Informacyjny Nettle S.A. Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku Catalyst, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 1.255

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta 6.1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi 6.1.1. Podstawa ocen Oceny zarządzania zasobami finansowymi Emitenta dokonano na podstawie sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w pierwszym półroczu 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w pierwszym półroczu 2009 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SKYLINE INVESTMENT S.A. w I PÓŁROCZU 2009 r. Spis treści 1. Wprowadzenie do Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej... 3 2. Opis istotnych czynników

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością przekazuję Państwu niniejszy raport roczny. Jako wstęp do sprawozdania rocznego chciałbym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT BANKU S.A. za rok 2011 2011 1 SPIS TREŚCI 1. CZYNNIKI ISTOTNE DLA WYNIKÓW GRUPY KREDYT BANKU S.A. W 2011 ROKU... 3 2. SYTUACJA GOSPODARCZA POLSKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A.... 4 I. CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. WARUNKI ZEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku SPRAWOZDANIIE Z DZIIAŁALNOŚCII GRUPY KAPIITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIIE S..A.. W 2012 ROKU MARZEC 2013 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W 2012 ROKU... 5 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...5

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU Nazwa i siedziba emitenta: REDAN SA, 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14 Sąd rejestrowy i numer rejestru:

Bardziej szczegółowo

INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU

INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU 1. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH, UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo