MAGELLAN S.A. Wyniki skonsolidowane za I półrocze Warszawa, sierpień 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAGELLAN S.A. Wyniki skonsolidowane za I półrocze 2009. Warszawa, sierpień 2009"

Transkrypt

1 MAGELLAN S.A. Wyniki skonsolidowane za I półrocze 2009 Warszawa, sierpień 2009

2 Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest przedstawienie wyselekcjonowanych informacji dotyczących spółki MAGELLAN Spółka Akcyjna /dalej: MAGELLAN/. W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które MAGELLAN uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. MAGELLAN nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody MAGELLAN. MAGELLAN nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie powyższej prezentacji. Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie prezentacji ponoszą wyłącznie inwestorzy. 2

3 Dane rynkowe Spółka: Liczba akcji Kapitalizacja /kurs 26,50 PLN za akcję na dzień /: Free float: Index Rynek: Ticker: Zarząd Spółki: Strona internetowa: MAGELLAN S.A sztuk 172,6 mln PLN 17% WIG podstawowy MAG Krzysztof Kawalec Prezes Zarządu, Dyr. Generalny Grzegorz Grabowicz Wiceprezes Zarządu, Dyr. Finansowy Rafał Karnowski Członek Zarządu, Dyr. ds. Prawnych Urban Kielichowski Członek Zarządu, Dyr. Operacyjny Kontakt IR: 3

4 Podsumowanie I półrocza 2009 Poprawa wyników dowodem prawidłowej oceny rozwoju rynków finansowych i i sytuacji w służbie zdrowia Prawidłowa polityka zarządzania bilansem w okresie kryzysu finansowego i możliwość dynamicznego rozwoju sprzedaży i budowania bilansu w II H % r/r wzrostu zysku netto i poprawa rentowności netto ze sprzedaży do 40,6% za I półrocze % wzrost kontraktacji w II kwartale 2009 w porównaniu do I kwartału 2009 wzrost finansowania obligacjami własnymi oraz wzrost o 30 mln PLN dostępnych limitów kredytów bankowych dobrym prognostykiem na najbliższe kwartały wysoka jakość i regularność spłat posiadanego portfela aktywów finansowych 4

5 Polityka Spółki w okresie kryzysu na rynkach finansowych Doświadczenie i i konsekwencja w realizacji polityki Spółki kluczem do do sukcesu w dobie zawirowań na na rynkach finansowych Dopasowanie skali działania do poziomu dostępnego finansowania zewnętrznego poprzez: ograniczanie bilansu w początkowej fazie kryzysu, a następnie zwiększenie poziomu dostępnego finansowania zewnętrznego przekładający się na wzrost kontraktacji i sumy bilansowej utrzymanie wielkości zadłużenia na bezpiecznym poziomie wzrost rentowności portfela aktywów finansowych Zmiana oferowanego mixu produktowego celem: zmiany struktury aktywów pod względem mixu produktowego i średniej zapadalności poprzez zmniejszanie udziału portfela średnioterminowych aktywów finansowych, głównie w zakresie mniejszej kontraktacji na produktach pożyczka i refinansowanie zobowiązań wzrostu rentowności kontraktowanych produktów nacisk na sprzedaż produktów o najwyższej rentowności tj. finansowania należności i poręczeń jako odpowiedź na wzrost kosztu dostępnego finansowania zewnętrznego 5

6 Kontrakcja bilansowa 1Q2008 2Q2009* /w mln PLN/ 84,1 111,4 101,0 86,5 78% 67,8 ograniczenie finansowania bezpośredniego i projektów długoterminowych 38, Q Q Q Q Q Q2 78% wzrost kontraktacji względem I kwartału 2009 przy większym dostępie do finansowania portfela aktywów 39% r/r spadek kontraktacji za 2Q2009 efektem zmiany oferowanego mixu produktowego i ograniczenia kontraktacji aktywów o zapadalności powyżej 1 roku i tym samym lepszego dopasowania struktury bilansu poprzez zmniejszenie udziału portfela aktywów średnioterminowych Kontraktacja za 2Q2009 wyższa o 78% od kontraktacji za 1Q2009 efekt zwiększenia dostępnego finansowania i dobry prognostyk na II półrocze 2009 * dane skonsolidowane 6

7 Struktura kontraktacji 1H H 2009 Gwarancja 12,94% Leasing finansowy 0,04% Pożyczka 41,58% Gwarancja 25,14% Leasing finansowy 0,30% Pożyczka 23,59% Faktoring 2,85% Finans. należności 32,63% Faktoring Ref. 2,57% Zobow. 10,24% 194,3 mln PLN Finans. należności 46,11% 105,8 mln PLN Ref. Zob. 2,02% Zmiana struktury produktowej kontraktacji efektem zmiany oferowanego mixu produktowego zwiększenie udziału finansowania należności o ponad 10 p.p. efektem nacisku na rentowność realizowanych projektów oraz na możliwość efektywnego wykorzystania finansowania kredytem kupieckim zmniejszenie udziału pożyczek i refinansowania zobowiązań łącznie do 25,61% kontraktacji efektem ograniczenia finansowania projektów średnioterminowych i finansowania bezpośredniego wzrost udziału gwarancji, produktu skierowanego do dostawców, wynikiem stabilnego poziomu kontraktacji tego produktu przy zmniejszeniu wartości łącznej kontraktacji 7

8 Klienci 1H 2009 vs 1H 2008 udział grup klientów w łącznej wartości zawartych umów 1H H 2009 dostawcy do szpitali 49,05% Szpitale 24,38% szpitale 50,95% Udział grup klientów: dostaw cy do szpitali 75,62% 194,3 mln PLN 105,8 mln PLN 74% spadek kontraktacji od strony szpitali efektem ograniczenia finansowania bezpośredniego średnioterminowego pożyczki oraz refinansowania zobowiązań wzrost udziału kontraktacji realizowanej od strony dostawców sprzętu medycznego oraz koncernów farmaceutycznych efektem mniejszego spadku kontraktacji /łącznie o 31%/ związanego z wykorzystywaniem możliwości finansowania kredytem kupieckim oraz z wyższą rentownością nabywanych aktywów 8

9 Kontrakcja 2009 W okresie ograniczonego dostępu do finansowania zewnętrznego Spółka prowadziła aktywną akcję sprzedażową mającą na celu pozyskanie nowych kontrahentów i utrzymanie relacji handlowych z klientami strategicznymi. Szczególny nacisk położono na pozyskanie nowych klientów z obszaru małych i średnich przedsiębiorstw. 552 umowy zawarte w okresie IH 2009 wobec 660 w IH nowych klientów pozyskanych w okresie IH 2009 w tym 20 z obszaru MSP Spółka przeprowadziła segmentację kluczowych klientów wyodrębniając 33 klientów Umowami o największej wartości zawartymi w IH 2009 były umowy ramowe poręczenia: tys. PLN umowa zawarta w maju z dostawcą sprzętu i artykułów medycznych tys. PLN umowa zawarta w czerwcu z dostawcą sprzętu medycznego tys. PLN umowa zawarta w marcu z dostawcą sprzętu medycznego. 9

10 Kontrakcja pozabilansowa W okresie ograniczonego dostępu do finansowania zewnętrznego Spółka utrzymała stały wysoki poziom kontraktacji pozabilansowej 76 mln PLN zarówno w IH 2009 jak i w IH Utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży produktów pozabilansowych przy ograniczeniu usług finansowania bezpośredniego (umowy pożyczki odnawialnej i umowy ramowe factoringu) było możliwe dzięki rozszerzeniu oferty Spółki o nowe usługi: umowa poręczenia z monitoringiem umowa konsorcjum (umowa, w której Spółka występuje jako podmiot zabezpieczający transakcję i udziela swojej zdolności kredytowej). W IIQ 2009 Spółka zrealizowała kontraktację pozabilansową o wartości 46 mln PLN oznacza to wzrost o 53% w stosunku do IQ Produktem, którego kontraktacja w IIQ 2009 wzrosła najbardziej dynamicznie były umowy ramowe poręczenia wartość umów zawartych w IIQ to 43 mln PLN wobec 16 mln PLN w IQ wzrost o 170%. 10

11 Przetargi Znaczącą część kontraktacji została zrealizowana w drodze przystąpienia do przetargu publicznego. Przetargi publiczne na finansowanie służby zdrowia, w których Spółka brała udział w IH 2009 (stan na ) Liczba przetargów Wartość mln PLN Udział % w wartości łącznej przetargów RAZEM 24 46,7 w tym: wygrane przez Spółkę przegrane unieważnione ,3 8,4 17,0 46% 18% 36% wysoka skuteczność w pozyskiwaniu kontraktacji na drodze przetargów przegrane zaledwie 18% (wartościowo); rozpoznane duże zapotrzebowanie szpitali na finansowanie bezpośrednie pożyczki i refinansowanie zobowiązań; 11

12 Sytuacja rynkowa Od początku roku 2009 Narodowy Fundusz Zdrowia odnotowuje pogorszenie wpływów ze składki zdrowotnej. NFZ zmuszony będzie do prowadzenia bardziej restrykcyjnej polityki finansowej przez najbliższe 2 do 3 lat. Możliwe ograniczenia w zakresie wypłaty tzw. nadwykonań zamrożenie wysokości płatności za punkt procedury medycznej. dla szpitali oraz Spółka ocenia, że poziom zobowiązań wymagalnych szpitali w najbliższych 2 latach będzie wykazywał tendencję wzrostową. Pozwala to prognozować wzrost zapotrzebowania na usługi z zakresu finansowania i zarządzania należnościami. Rosnąca presja po stronie szpitali na wzrost konkurencyjności na rynku poprzez unowocześnianie sprzętu i inwestycje. duży potencjał wzrostu zapotrzebowania na usługi finansowania inwestycji inicjowanych przez szpitale lub realizowanych w ramach konsorcjum z dostawcami /Spółka jako strona finansująca/. Coraz częstsze wykorzystywanie przez szpitale funduszy strukturalnych rosnące zapotrzebowanie na produkt finansowania wkładów własnych. występowanie podobnych problemów rynkowych oraz potrzeb finansowych na rynkach zagranicznych, na których działa Spółka podstawą prognozowanego zwiększenia popytu na usługi oferowane na rynku czeskim i słowackim. 12

13 Kontrakcja 2009 perspektywy /w mln PLN/ 38,0 67,8 Znaczący wzrost sprzedaży w kolejnych kwartałach Q Q Q Q4 Wzrost kontraktacji w kolejnych kwartałach 2009 oparty o: 1. zwiększenie dostępnego finansowania zewnętrznego Spółki; 2. wzrost potrzeb sektora służby zdrowia wynikający z ograniczonego finansowania od NFZ wzrost zapotrzebowania na finansowanie po stronie szpitali restrykcyjnej polityki dostawców ograniczanie kredytów kupieckich braku wyraźnego zaangażowania sektora bankowego w finansowanie służby zdrowia oraz ograniczenie dostępnego finansowania bankowego dla dostawców 13

14 Podstawowe dane finansowe* Kontraktacja bilansowa /mln PLN/ Wartość portfela /mln PLN/ 194,329 45,5% 105, ,020 8,5% 204,964 1H H 2009 Przychody ze sprzedaży /mln PLN/ 18, ,8% 21,102 1H H 2009 Zysk netto /mln PLN/ +14,3% 8,570 7,499 * skonsolidowane 1H H H H

15 Przychody ze sprzedaży i zysk netto w I półroczu 2009 Wzrost przychodów ze ze sprzedaży i i zysku netto przy przy spadku kontraktacji i i wartości portfela wynikiem: regularnego i bezpiecznego portfela zbudowanego na koniec 2008 roku wysokiej jakości aktywa realizowane w IH 2009 zgodnie z harmonogramem wysokiego poziomu zysków odłożonych w czasie na dzień zrealizowanych w dużym stopniu w IH 2009 wyższej rentowności produktów kontraktowanych w 4Q2008 i IH2009 wyższego oprocentowania posiadanego portfela w IH 2009 po zwiększeniu w grudniu 2008 stopy odsetek ustawowych (13% p.a.) dodatniego wyniku spółek zależnych (udział w skonsolidowanych przychodach 761 tys. PLN tj. 4%; udział w skonsolidowanym zysku netto 282 tys. PLN tj. 3%) 15

16 Skonsolidowane wyniki za 1H 2009 /tys. PLN/ 1H H 2008 Zmiana zmiana r/r 2Q Q 2008 Zmiana zmiana r/r wpływy, prowizje i zrównane z nimi % % koszt własny odp. zrealizowanym wpływom (95 230) (95 117) (113) 0% (45 642) (51 698) % przychody ze sprzedaży % % koszty finansowania portfela (4 515) (4 461) (54) +1% (2 221) (2 318) 97 4% pozostałe koszty (6 053) (4 824) (1 229) +25% (3 268) (2 428) (840) 35% EBIT % % zysk netto % % rentowność EBIT (EBIT / przychody ze sprzedaży) 49,9% 50,8% n/a 0,9 pp. 49,6% 51,7% n/a 2,1 pp. rentowność netto (zysk netto / przychody ze sprzedaży) 40,6% 39,7% n/a +0,9 pp. 36,2% 39,7% n/a 3,5 pp. 14% r/r wzrost zysku netto i 12% r/r wzrost przychodów ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2009 Wzrost rentowności zawieranych kontraktów oraz posiadanego portfela aktywów finansowych Wysoka jakość i regularność spłat posiadanego portfela aktywów finansowych Utrzymanie na stałym poziomie kosztu finansowania portfela pomimo zmniejszenia średniego poziomu finansowania zewnętrznego w okresie (zmniejszenie o tys. PLN r/r) efektem wzrostu kosztu odsetkowego 16

17 Wyniki kwartalne 2Q Q ,8 11,1 9,8 10,2 10,9 9,1 8,2 8,5 8,7 7,5 7,9 6,9 5,4 5,0 5,1 5,1 5,4 4,5 4,4 4,8 4,6 3,6 3,9 4,0 /w mln PLN/ 1Q Q Q Q2008 1Q2009 2Q2009 przychody ze sprzedaży wynik na sprzedaży* EBIT zysk netto poprawa wyniku finansowego za 1 półrocze 2009 stanowiącego ponad 51% wyniku finansowego zrealizowanego w roku 2008 wzrost zrealizowanych przychodów ze sprzedaży i wyników w 2 kwartale 2009 w porównaniu do 2 kwartału roku poprzedniego poprawa wyników w pierwszej połowie 2009 roku dzięki aktywnemu podejściu Spółki do zmieniających się trendów na rynkach finansowych i w służbie zdrowia * różnica przychodów ze sprzedaży i kosztów finansowania portfela 17

18 Przychody za 1H 2009 Struktura przychodów ze sprzedaży /w mln PLN/ Struktura 1H ,8 1,1 3,2 4,4 21,1 0,6 4,1 4,0 przychody prowizyjne i pozostałe refinansowanie zobowiązań finansowanie należności 19,5% 4,1% usługi factoringu 2,0% usługi poręczenia 2,7% pozostałe 2,3% odsetki 50,4% pożyczki 8,4 10,6 przychody odsetkowe 19,0% Wpływy i wypływy gotówki tys. zł 1H H H H 2009 odsetki pożyczki finansowanie należności usługi poręczenia wpływy, prowizje i zrównane z nimi koszt własny odpowiadający zrealizowanym wpływom zrealizowane przychody ze sprzedaży usług (95 117) (95 230) refinansowanie zobowiązań pozostałe usługi factoringu łączne obroty Grupy wraz z wpływami z tyt. spłat udzielonych pożyczek

19 Efektywność działalności operacyjnej Udział kosztów operacyjnych z wył. kosztów finansowania portfela do przychodów /w mln PLN/ 15,0 10,0 5,0 0,0 34,6% 31,2% 28,7% 26,8% 25,6% 4,93 5,00 3,60 2,90 4,70 5,10 6,02 2,25 2,58 3, H H 2009 koszty operacyjne osobowe koszty operacyjne nie osobowe koszty operacyjne / przychody 40% 30% 20% 10% 0% +3,13% jednorazowy wzrost relacji kosztów operacyjnych do przychodów ze sprzedaży za 1H 2009 utworzenie rezerw i odpisów aktualizacyjnych na kwotę 400 tys. PLN wzrostu udziału kosztów operacyjnych w przychodach ze sprzedaży spowodowany jest głównie wzrostem o 29% r/r kosztów nieosobowych (utworzone rezerwy) oraz 22% r/r kosztów osobowych wzrost wynagrodzeń w 2008 roku nastąpił po 1 kwartale 2008; relatywny wzrost efektem niższej bazy w 1 półroczu

20 Odpisy aktualizacyjne /w mln PLN/ Portfel aktywów finansowych Odpisy utworzone z tyt. posiadanego portfela Udział % odpisów w portfelu ,93 1,24 0,6% ,24 1,11 0,4% ,96 1,39 0,7% Struktura odpisów aktualizacyjnych na ze względu na tytuł należności: od SP ZOZ 883 tys. PLN (64%) od NZOZ 267 tys. PLN (19%) odsetkowe 235 tys. PLN (17%). Stabilny i niski udział odpisów utworzonych z tytułu posiadanego portfela w łącznej wartości portfela aktywów finansowych miarą jego bezpieczeństwa. 20

21 Przychody odłożone do realizacji w okresach przyszłych ,2 7,90% wartości portfela , ,7 6,56% wartości portfela ,0 Przychody odłożone /mln PLN/ Portfel aktywów finansowych /mln PLN/ wzrost wartości przychodów do zrealizowania w przyszłych okresach nominalny wzrost o 1,5 mln PLN za okres 1H 2009 r/r /+10%/ ok. 6,5 mln PLN przychodów przyszłych okresów do realizacji w roku 2009 /przy założeniu zachowania rotacji posiadanego portfela zgodnej z harmonogramami płatności/ utrzymanie wysokiej wartości wskaźnika przychody przyszłych okresów/portfel aktywów ogółem miarą wzrostu rentowności posiadanego portfela /bez uwzględnienia przyszłych przychodów odsetkowych/ 7,90% na wobec 6,56% na

22 Struktura czasowa portfela aktywów /mln PLN/ 212,43 175,93 224,02 179,85 247,24 181,84 211,39 161,04 204,96 160,14 88% 80% 74% 76% 78% 36,50 44,17 65,40 50,35 44, Portfel aktywów finans. o wymagalności >1 rok Portfel aktywów finans. krótkoterm. Portfel aktywów xx% udział krótkoterminowych aktywów finansowych w portfelu aktywów ogółem wartość portfela aktywów finansowych mniejsza o tys. PLN /17%/ w stosunku do stanu na rezultatem bezpiecznego zarządzania płynnością wartość portfela aktywów o zapadalności powyżej 1 roku niższa o tys. PLN /31%/ w stosunku do ; ograniczenie udziału portfela o zapadalności powyżej 1 roku w wartości portfela ogółem /22% wobec 26% na / 22

23 Struktura portfela ze względu na status prawny Struktura portfela Magellan S.A. Portfel razem w tym: SP ZOZ JST Razem jednostki publiczne NZOZ inne podmioty Razem jednostki niepubliczne Udział % w strukturze portfela 100,00% 96,43% 1,04% 97,47% 2,08% 0,45% 2,53% 97,47% udział aktywów jednostek publicznych gwarantem bezpieczeństwa portfela Spółki łączna wartość rezerw i odpisów aktualizacyjnych z tytułu posiadanego portfela w kwocie 1,39 mln PLN /0,7% wartości portfela/ miarą wysokiego bezpieczeństwa posiadanych aktywów zgodnie z obowiązującym prawem SP ZOZy nie podlegają prawu upadłościowemu portfel Magellan S.A. to 94% portfela grupy /wartościowo/ 92% udziału aktywów polskich jednostek publicznych (brak zdolności upadłościowej) w portfelu Grupy 23

24 Finansowanie zewnętrzne /w mln PLN/ 300 0, , , H H 2009 Portfel wierzytelności Finansowanie zewnętrzne Kapitały własne Dług odsetk./kap. włas. /Pr.Sk/ 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, ,50% 4,73% 9,16% 9,83% 6,11% 6,36% 71,9 98,1 102,4 10,69% 4,63% 83, H H2009 średnie finansowanie odsetkowe (L.Sk.) średni koszt finansowania w okresie (Pr.Sk.) WIBOR 3M (Pr.Sk.) 15,0% 12,5% 10,0% 7,5% 5,0% 2,5% 0,0% finansowanie długiem na koniec zobowiązania handlowe kredyty bankowe obligacje /wartości nominalne/ obligacje krótkoterminowe obligacje średnioterminowe RAZEM w tym, finansowanie odsetkowe finansowanie zewnętrzne tys. PLN wolne limity w tys. PLN n/a *średni rzeczywisty koszt obliczony jako stosunek kosztu finansowania zewnętrznego poniesionego przez Spółkę do średniego poziomu tego finansowania w okresie średni rzeczywisty koszt finansowania zewnętrznego* 9,78% 11,22% 10,69% 24

25 Finansowanie zewnętrzne Pozyskanie finansowania zewnętrznego Pozyskanie 30 mln PLN limitów kredytowych w lipcu i sierpniu 2009 Utrzymanie pełnego wykorzystania programu obligacji krótkoterminowych dowodem zaufania inwestorów Utrzymywanie wysokiego poziomu wolnych limitów kredytowych wynikiem bezpiecznej polityki zarządzania płynnością i gwarantem sfinansowania planowanych transakcji Wzrost kosztu finansowania zewnętrznego Wzrost kosztu finansowania mimo obniżenia wartości WIBOR 3M efektem wzrostu w okresie kryzysu oczekiwanego przez inwestorów i banki zwrotu w wyniku wzrostu kosztu pieniądza na rynku Pozyskanie dodatkowego finansowania zewnętrznego gwarantem wzrostu kontraktacji i dynamicznego rozwoju Spółki w II półroczu

26 Monitoring płynności Udział spraw objętych postępowaniem sądowym w portfelu aktywów finansowych Spółki Dane na dzień Portfel zgodnie z MSR w tys. PLN Sprawy objęte postępowaniem sądowym (wartość nominalna) Sprawy objęte postępowaniem sądowym (wartość procentowa) ,2% 4,1% 1,6% 1,6% 3,8% 26

27 Załączniki prognoza

28 Prognoza 2009 i realizacja 16,6 mln PLN 100% Prognoza ,4 mln PLN 100% 21,6% 45,1% 71,4% 26,6% 49,3% kwatał 2 kwartały 3 kwartały 4 kwartały 5% r/r wzrost prognozowanego zysku netto za 2009 rok prognozowane wyniki oparte na danych rynkowych z dnia publikacji prognozy realizacji prognozy rocznej wyższa po 1 półroczu 2009 niż w analogicznym okresie roku poprzedniego 28

29 Załączniki skonsolidowane sprawozdania finansowe 29

30 Rachunek wyników /tys. PLN/ Rachunek Zysków i Strat I kw III kw IIII kw IIV kw I kw III kw IIII kw IIV kw I kw III kw Przychody ze sprzedaży Zużycie surowców i materiałów Koszty świadczeń pracowniczych Amortyzacja Koszty usług doradczych Koszty finansowania portfela Pozostałe koszty Zysk na działalności operacyjnej Pozostałe zyski i straty operacyjne 16 (86) (18) (207) (40) (160) (200) Zysk (strata) z operacji finansowych (4) (55) (59) (53) (27) 12 Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk z udziałów w jedn. podporządkowanych wycenianych metodą praw własności Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Zysk (strata) netto Różnice kursowe z przeliczenia* (3) Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów* Całkowity dochód za okres sprawozdawczy* * pozycje RZiS wprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami MSR 30

31 Bilans: Aktywa /tys. PLN/ Skonsolidowane I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw Aktywa trwałe Rzeczowy majątek trwały Pozostałe wartości niematerialne Udziały w jednostkach podporządkowanych Aktywa z tytułu podatku odroczonego Należności z tytułu leasingu finansowego Pozostałe aktywa finansowe Aktywa obrotowe razem Zapasy 4 Należności Należności z tytułu leasingu finansow Pozostałe aktywa finansowe Należności z tytułu podatku Pozostałe aktywa Pochodne instrumenty finansowe 89 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa razem

32 Bilans: Pasywa /tys. PLN/ Skonsolidowane I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw Kapitał własny Wyemitowany kapitał akcyjny Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Różnica kursowe z przeliczenia (5) (6) (2) Zyski zatrzymane Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania z tytułu obligacji Długoterm. pożyczki i kredyty bankowe Pozostałe zobowiązania finansowe Zobowiązania krótkoterminowe Krótkoterm. pożyczki i kredyty bankowe Zobowiązania z tytułu obligacji Pozostałe zobowiązania finansowe Bieżące zobowiązania podatkowe/zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Pochodne instrumenty finansowe 212 Pozostałe zobowiązania Zobowiązania razem Pasywa razem

Wyniki skonsolidowane za 2013 rok. Warszawa, marzec 2014

Wyniki skonsolidowane za 2013 rok. Warszawa, marzec 2014 Wyniki skonsolidowane za 2013 rok Warszawa, marzec 2014 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 listopada 2011 roku

Warszawa, 10 listopada 2011 roku Warszawa, 10 listopada 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani ofertowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe 214 Marzec 215 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Ocena Rady Nadzorczej Magellan S.A. dotycząca :

Ocena Rady Nadzorczej Magellan S.A. dotycząca : Ocena Rady Nadzorczej Magellan S.A. dotycząca : sytuacji Grupy Kapitałowej Magellan w 2014 roku sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za rok 2014 skonsolidowanego rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Kraków,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH ZASAD

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za 2014 rok. Warszawa, marzec 2015

Wyniki skonsolidowane za 2014 rok. Warszawa, marzec 2015 Wyniki skonsolidowane za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO III KWARTALE 2014 ROKU

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO III KWARTALE 2014 ROKU WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO III KWARTALE 2014 ROKU Dane rynkowe Rok założenia Index Rynek Public Float: Ticker 1997 WIG/WIG Informatyka Podstawowy 49,35% QNT Akcje emisji publicznej:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 1H Sierpień 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 1H Sierpień 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe 1H Sierpień Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r.

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r. Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014 Kluczowe założenia Strategii Budowa zdywersyfikowanego portfela należności o wysokim bezpieczeństwie duże rozproszenie portfela klientów i dynamiczny wzrost liczby

Bardziej szczegółowo

Konferencja Profesjonalny Inwestor. Zakopane, listopad 2014

Konferencja Profesjonalny Inwestor. Zakopane, listopad 2014 Konferencja Profesjonalny Inwestor Zakopane, listopad 2014 Agenda Grupa Magellan Spółka Magellan na GPW Wyniki finansowe Hiszpania nowy rynek Magellana Perspektywy rozwoju 3 Grupa Magellan - lider rynku

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I PÓŁROCZU 2013 ROKU

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I PÓŁROCZU 2013 ROKU WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I PÓŁROCZU 2013 ROKU Dane rynkowe Rok założenia Index Rynek Public Float: Ticker 1997 WIG/WIG Informatyka Podstawowy 49,35% QNT Akcje emisji publicznej:

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa. Wykład 2

Analiza finansowa. Wykład 2 Analiza finansowa Wykład 2 ANALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ K. Mazur, prof. UZ 2 Analiza majątku (aktywów) Aktywa są to "kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 29 sierpnia 2014 r.

Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 29 sierpnia 2014 r. Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I półroczu 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I półroczu 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu

IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu Wyniki skonsolidowane za 4 kwartały 2004 roku Wszystkie dane według Polskich Standardów Rachunkowości Wyniki finansowe Podstawowe dane finansowe w tys. PLN 2002 2003 2004

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 R. Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

TORPOL S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

TORPOL S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU Skrócony rachunek zysków i strat... 3 Skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Skrócony bilans... 5 Skrócone

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE 1 kwartał 2012

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE 1 kwartał 2012 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE 1 kwartał 2012 Dane rynkowe Rok założenia: 1997 Akcje emisji publicznej: Index: Rynek: 250.000 akcji serii B 470.000 akcji serii C 10.757 akcje serii D WIG/ WIG Informatyka

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ ZALEW ZEGRZYŃSKI

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ ZALEW ZEGRZYŃSKI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ ZALEW ZEGRZYŃSKI INFORMACJE OGÓLNE Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński z siedzibą 05-119 Legionowo, ul. gen. Wł. Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo