MAGELLAN S.A. Wyniki skonsolidowane za I półrocze Warszawa, sierpień 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAGELLAN S.A. Wyniki skonsolidowane za I półrocze 2009. Warszawa, sierpień 2009"

Transkrypt

1 MAGELLAN S.A. Wyniki skonsolidowane za I półrocze 2009 Warszawa, sierpień 2009

2 Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest przedstawienie wyselekcjonowanych informacji dotyczących spółki MAGELLAN Spółka Akcyjna /dalej: MAGELLAN/. W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które MAGELLAN uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. MAGELLAN nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody MAGELLAN. MAGELLAN nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie powyższej prezentacji. Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie prezentacji ponoszą wyłącznie inwestorzy. 2

3 Dane rynkowe Spółka: Liczba akcji Kapitalizacja /kurs 26,50 PLN za akcję na dzień /: Free float: Index Rynek: Ticker: Zarząd Spółki: Strona internetowa: MAGELLAN S.A sztuk 172,6 mln PLN 17% WIG podstawowy MAG Krzysztof Kawalec Prezes Zarządu, Dyr. Generalny Grzegorz Grabowicz Wiceprezes Zarządu, Dyr. Finansowy Rafał Karnowski Członek Zarządu, Dyr. ds. Prawnych Urban Kielichowski Członek Zarządu, Dyr. Operacyjny Kontakt IR: 3

4 Podsumowanie I półrocza 2009 Poprawa wyników dowodem prawidłowej oceny rozwoju rynków finansowych i i sytuacji w służbie zdrowia Prawidłowa polityka zarządzania bilansem w okresie kryzysu finansowego i możliwość dynamicznego rozwoju sprzedaży i budowania bilansu w II H % r/r wzrostu zysku netto i poprawa rentowności netto ze sprzedaży do 40,6% za I półrocze % wzrost kontraktacji w II kwartale 2009 w porównaniu do I kwartału 2009 wzrost finansowania obligacjami własnymi oraz wzrost o 30 mln PLN dostępnych limitów kredytów bankowych dobrym prognostykiem na najbliższe kwartały wysoka jakość i regularność spłat posiadanego portfela aktywów finansowych 4

5 Polityka Spółki w okresie kryzysu na rynkach finansowych Doświadczenie i i konsekwencja w realizacji polityki Spółki kluczem do do sukcesu w dobie zawirowań na na rynkach finansowych Dopasowanie skali działania do poziomu dostępnego finansowania zewnętrznego poprzez: ograniczanie bilansu w początkowej fazie kryzysu, a następnie zwiększenie poziomu dostępnego finansowania zewnętrznego przekładający się na wzrost kontraktacji i sumy bilansowej utrzymanie wielkości zadłużenia na bezpiecznym poziomie wzrost rentowności portfela aktywów finansowych Zmiana oferowanego mixu produktowego celem: zmiany struktury aktywów pod względem mixu produktowego i średniej zapadalności poprzez zmniejszanie udziału portfela średnioterminowych aktywów finansowych, głównie w zakresie mniejszej kontraktacji na produktach pożyczka i refinansowanie zobowiązań wzrostu rentowności kontraktowanych produktów nacisk na sprzedaż produktów o najwyższej rentowności tj. finansowania należności i poręczeń jako odpowiedź na wzrost kosztu dostępnego finansowania zewnętrznego 5

6 Kontrakcja bilansowa 1Q2008 2Q2009* /w mln PLN/ 84,1 111,4 101,0 86,5 78% 67,8 ograniczenie finansowania bezpośredniego i projektów długoterminowych 38, Q Q Q Q Q Q2 78% wzrost kontraktacji względem I kwartału 2009 przy większym dostępie do finansowania portfela aktywów 39% r/r spadek kontraktacji za 2Q2009 efektem zmiany oferowanego mixu produktowego i ograniczenia kontraktacji aktywów o zapadalności powyżej 1 roku i tym samym lepszego dopasowania struktury bilansu poprzez zmniejszenie udziału portfela aktywów średnioterminowych Kontraktacja za 2Q2009 wyższa o 78% od kontraktacji za 1Q2009 efekt zwiększenia dostępnego finansowania i dobry prognostyk na II półrocze 2009 * dane skonsolidowane 6

7 Struktura kontraktacji 1H H 2009 Gwarancja 12,94% Leasing finansowy 0,04% Pożyczka 41,58% Gwarancja 25,14% Leasing finansowy 0,30% Pożyczka 23,59% Faktoring 2,85% Finans. należności 32,63% Faktoring Ref. 2,57% Zobow. 10,24% 194,3 mln PLN Finans. należności 46,11% 105,8 mln PLN Ref. Zob. 2,02% Zmiana struktury produktowej kontraktacji efektem zmiany oferowanego mixu produktowego zwiększenie udziału finansowania należności o ponad 10 p.p. efektem nacisku na rentowność realizowanych projektów oraz na możliwość efektywnego wykorzystania finansowania kredytem kupieckim zmniejszenie udziału pożyczek i refinansowania zobowiązań łącznie do 25,61% kontraktacji efektem ograniczenia finansowania projektów średnioterminowych i finansowania bezpośredniego wzrost udziału gwarancji, produktu skierowanego do dostawców, wynikiem stabilnego poziomu kontraktacji tego produktu przy zmniejszeniu wartości łącznej kontraktacji 7

8 Klienci 1H 2009 vs 1H 2008 udział grup klientów w łącznej wartości zawartych umów 1H H 2009 dostawcy do szpitali 49,05% Szpitale 24,38% szpitale 50,95% Udział grup klientów: dostaw cy do szpitali 75,62% 194,3 mln PLN 105,8 mln PLN 74% spadek kontraktacji od strony szpitali efektem ograniczenia finansowania bezpośredniego średnioterminowego pożyczki oraz refinansowania zobowiązań wzrost udziału kontraktacji realizowanej od strony dostawców sprzętu medycznego oraz koncernów farmaceutycznych efektem mniejszego spadku kontraktacji /łącznie o 31%/ związanego z wykorzystywaniem możliwości finansowania kredytem kupieckim oraz z wyższą rentownością nabywanych aktywów 8

9 Kontrakcja 2009 W okresie ograniczonego dostępu do finansowania zewnętrznego Spółka prowadziła aktywną akcję sprzedażową mającą na celu pozyskanie nowych kontrahentów i utrzymanie relacji handlowych z klientami strategicznymi. Szczególny nacisk położono na pozyskanie nowych klientów z obszaru małych i średnich przedsiębiorstw. 552 umowy zawarte w okresie IH 2009 wobec 660 w IH nowych klientów pozyskanych w okresie IH 2009 w tym 20 z obszaru MSP Spółka przeprowadziła segmentację kluczowych klientów wyodrębniając 33 klientów Umowami o największej wartości zawartymi w IH 2009 były umowy ramowe poręczenia: tys. PLN umowa zawarta w maju z dostawcą sprzętu i artykułów medycznych tys. PLN umowa zawarta w czerwcu z dostawcą sprzętu medycznego tys. PLN umowa zawarta w marcu z dostawcą sprzętu medycznego. 9

10 Kontrakcja pozabilansowa W okresie ograniczonego dostępu do finansowania zewnętrznego Spółka utrzymała stały wysoki poziom kontraktacji pozabilansowej 76 mln PLN zarówno w IH 2009 jak i w IH Utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży produktów pozabilansowych przy ograniczeniu usług finansowania bezpośredniego (umowy pożyczki odnawialnej i umowy ramowe factoringu) było możliwe dzięki rozszerzeniu oferty Spółki o nowe usługi: umowa poręczenia z monitoringiem umowa konsorcjum (umowa, w której Spółka występuje jako podmiot zabezpieczający transakcję i udziela swojej zdolności kredytowej). W IIQ 2009 Spółka zrealizowała kontraktację pozabilansową o wartości 46 mln PLN oznacza to wzrost o 53% w stosunku do IQ Produktem, którego kontraktacja w IIQ 2009 wzrosła najbardziej dynamicznie były umowy ramowe poręczenia wartość umów zawartych w IIQ to 43 mln PLN wobec 16 mln PLN w IQ wzrost o 170%. 10

11 Przetargi Znaczącą część kontraktacji została zrealizowana w drodze przystąpienia do przetargu publicznego. Przetargi publiczne na finansowanie służby zdrowia, w których Spółka brała udział w IH 2009 (stan na ) Liczba przetargów Wartość mln PLN Udział % w wartości łącznej przetargów RAZEM 24 46,7 w tym: wygrane przez Spółkę przegrane unieważnione ,3 8,4 17,0 46% 18% 36% wysoka skuteczność w pozyskiwaniu kontraktacji na drodze przetargów przegrane zaledwie 18% (wartościowo); rozpoznane duże zapotrzebowanie szpitali na finansowanie bezpośrednie pożyczki i refinansowanie zobowiązań; 11

12 Sytuacja rynkowa Od początku roku 2009 Narodowy Fundusz Zdrowia odnotowuje pogorszenie wpływów ze składki zdrowotnej. NFZ zmuszony będzie do prowadzenia bardziej restrykcyjnej polityki finansowej przez najbliższe 2 do 3 lat. Możliwe ograniczenia w zakresie wypłaty tzw. nadwykonań zamrożenie wysokości płatności za punkt procedury medycznej. dla szpitali oraz Spółka ocenia, że poziom zobowiązań wymagalnych szpitali w najbliższych 2 latach będzie wykazywał tendencję wzrostową. Pozwala to prognozować wzrost zapotrzebowania na usługi z zakresu finansowania i zarządzania należnościami. Rosnąca presja po stronie szpitali na wzrost konkurencyjności na rynku poprzez unowocześnianie sprzętu i inwestycje. duży potencjał wzrostu zapotrzebowania na usługi finansowania inwestycji inicjowanych przez szpitale lub realizowanych w ramach konsorcjum z dostawcami /Spółka jako strona finansująca/. Coraz częstsze wykorzystywanie przez szpitale funduszy strukturalnych rosnące zapotrzebowanie na produkt finansowania wkładów własnych. występowanie podobnych problemów rynkowych oraz potrzeb finansowych na rynkach zagranicznych, na których działa Spółka podstawą prognozowanego zwiększenia popytu na usługi oferowane na rynku czeskim i słowackim. 12

13 Kontrakcja 2009 perspektywy /w mln PLN/ 38,0 67,8 Znaczący wzrost sprzedaży w kolejnych kwartałach Q Q Q Q4 Wzrost kontraktacji w kolejnych kwartałach 2009 oparty o: 1. zwiększenie dostępnego finansowania zewnętrznego Spółki; 2. wzrost potrzeb sektora służby zdrowia wynikający z ograniczonego finansowania od NFZ wzrost zapotrzebowania na finansowanie po stronie szpitali restrykcyjnej polityki dostawców ograniczanie kredytów kupieckich braku wyraźnego zaangażowania sektora bankowego w finansowanie służby zdrowia oraz ograniczenie dostępnego finansowania bankowego dla dostawców 13

14 Podstawowe dane finansowe* Kontraktacja bilansowa /mln PLN/ Wartość portfela /mln PLN/ 194,329 45,5% 105, ,020 8,5% 204,964 1H H 2009 Przychody ze sprzedaży /mln PLN/ 18, ,8% 21,102 1H H 2009 Zysk netto /mln PLN/ +14,3% 8,570 7,499 * skonsolidowane 1H H H H

15 Przychody ze sprzedaży i zysk netto w I półroczu 2009 Wzrost przychodów ze ze sprzedaży i i zysku netto przy przy spadku kontraktacji i i wartości portfela wynikiem: regularnego i bezpiecznego portfela zbudowanego na koniec 2008 roku wysokiej jakości aktywa realizowane w IH 2009 zgodnie z harmonogramem wysokiego poziomu zysków odłożonych w czasie na dzień zrealizowanych w dużym stopniu w IH 2009 wyższej rentowności produktów kontraktowanych w 4Q2008 i IH2009 wyższego oprocentowania posiadanego portfela w IH 2009 po zwiększeniu w grudniu 2008 stopy odsetek ustawowych (13% p.a.) dodatniego wyniku spółek zależnych (udział w skonsolidowanych przychodach 761 tys. PLN tj. 4%; udział w skonsolidowanym zysku netto 282 tys. PLN tj. 3%) 15

16 Skonsolidowane wyniki za 1H 2009 /tys. PLN/ 1H H 2008 Zmiana zmiana r/r 2Q Q 2008 Zmiana zmiana r/r wpływy, prowizje i zrównane z nimi % % koszt własny odp. zrealizowanym wpływom (95 230) (95 117) (113) 0% (45 642) (51 698) % przychody ze sprzedaży % % koszty finansowania portfela (4 515) (4 461) (54) +1% (2 221) (2 318) 97 4% pozostałe koszty (6 053) (4 824) (1 229) +25% (3 268) (2 428) (840) 35% EBIT % % zysk netto % % rentowność EBIT (EBIT / przychody ze sprzedaży) 49,9% 50,8% n/a 0,9 pp. 49,6% 51,7% n/a 2,1 pp. rentowność netto (zysk netto / przychody ze sprzedaży) 40,6% 39,7% n/a +0,9 pp. 36,2% 39,7% n/a 3,5 pp. 14% r/r wzrost zysku netto i 12% r/r wzrost przychodów ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2009 Wzrost rentowności zawieranych kontraktów oraz posiadanego portfela aktywów finansowych Wysoka jakość i regularność spłat posiadanego portfela aktywów finansowych Utrzymanie na stałym poziomie kosztu finansowania portfela pomimo zmniejszenia średniego poziomu finansowania zewnętrznego w okresie (zmniejszenie o tys. PLN r/r) efektem wzrostu kosztu odsetkowego 16

17 Wyniki kwartalne 2Q Q ,8 11,1 9,8 10,2 10,9 9,1 8,2 8,5 8,7 7,5 7,9 6,9 5,4 5,0 5,1 5,1 5,4 4,5 4,4 4,8 4,6 3,6 3,9 4,0 /w mln PLN/ 1Q Q Q Q2008 1Q2009 2Q2009 przychody ze sprzedaży wynik na sprzedaży* EBIT zysk netto poprawa wyniku finansowego za 1 półrocze 2009 stanowiącego ponad 51% wyniku finansowego zrealizowanego w roku 2008 wzrost zrealizowanych przychodów ze sprzedaży i wyników w 2 kwartale 2009 w porównaniu do 2 kwartału roku poprzedniego poprawa wyników w pierwszej połowie 2009 roku dzięki aktywnemu podejściu Spółki do zmieniających się trendów na rynkach finansowych i w służbie zdrowia * różnica przychodów ze sprzedaży i kosztów finansowania portfela 17

18 Przychody za 1H 2009 Struktura przychodów ze sprzedaży /w mln PLN/ Struktura 1H ,8 1,1 3,2 4,4 21,1 0,6 4,1 4,0 przychody prowizyjne i pozostałe refinansowanie zobowiązań finansowanie należności 19,5% 4,1% usługi factoringu 2,0% usługi poręczenia 2,7% pozostałe 2,3% odsetki 50,4% pożyczki 8,4 10,6 przychody odsetkowe 19,0% Wpływy i wypływy gotówki tys. zł 1H H H H 2009 odsetki pożyczki finansowanie należności usługi poręczenia wpływy, prowizje i zrównane z nimi koszt własny odpowiadający zrealizowanym wpływom zrealizowane przychody ze sprzedaży usług (95 117) (95 230) refinansowanie zobowiązań pozostałe usługi factoringu łączne obroty Grupy wraz z wpływami z tyt. spłat udzielonych pożyczek

19 Efektywność działalności operacyjnej Udział kosztów operacyjnych z wył. kosztów finansowania portfela do przychodów /w mln PLN/ 15,0 10,0 5,0 0,0 34,6% 31,2% 28,7% 26,8% 25,6% 4,93 5,00 3,60 2,90 4,70 5,10 6,02 2,25 2,58 3, H H 2009 koszty operacyjne osobowe koszty operacyjne nie osobowe koszty operacyjne / przychody 40% 30% 20% 10% 0% +3,13% jednorazowy wzrost relacji kosztów operacyjnych do przychodów ze sprzedaży za 1H 2009 utworzenie rezerw i odpisów aktualizacyjnych na kwotę 400 tys. PLN wzrostu udziału kosztów operacyjnych w przychodach ze sprzedaży spowodowany jest głównie wzrostem o 29% r/r kosztów nieosobowych (utworzone rezerwy) oraz 22% r/r kosztów osobowych wzrost wynagrodzeń w 2008 roku nastąpił po 1 kwartale 2008; relatywny wzrost efektem niższej bazy w 1 półroczu

20 Odpisy aktualizacyjne /w mln PLN/ Portfel aktywów finansowych Odpisy utworzone z tyt. posiadanego portfela Udział % odpisów w portfelu ,93 1,24 0,6% ,24 1,11 0,4% ,96 1,39 0,7% Struktura odpisów aktualizacyjnych na ze względu na tytuł należności: od SP ZOZ 883 tys. PLN (64%) od NZOZ 267 tys. PLN (19%) odsetkowe 235 tys. PLN (17%). Stabilny i niski udział odpisów utworzonych z tytułu posiadanego portfela w łącznej wartości portfela aktywów finansowych miarą jego bezpieczeństwa. 20

21 Przychody odłożone do realizacji w okresach przyszłych ,2 7,90% wartości portfela , ,7 6,56% wartości portfela ,0 Przychody odłożone /mln PLN/ Portfel aktywów finansowych /mln PLN/ wzrost wartości przychodów do zrealizowania w przyszłych okresach nominalny wzrost o 1,5 mln PLN za okres 1H 2009 r/r /+10%/ ok. 6,5 mln PLN przychodów przyszłych okresów do realizacji w roku 2009 /przy założeniu zachowania rotacji posiadanego portfela zgodnej z harmonogramami płatności/ utrzymanie wysokiej wartości wskaźnika przychody przyszłych okresów/portfel aktywów ogółem miarą wzrostu rentowności posiadanego portfela /bez uwzględnienia przyszłych przychodów odsetkowych/ 7,90% na wobec 6,56% na

22 Struktura czasowa portfela aktywów /mln PLN/ 212,43 175,93 224,02 179,85 247,24 181,84 211,39 161,04 204,96 160,14 88% 80% 74% 76% 78% 36,50 44,17 65,40 50,35 44, Portfel aktywów finans. o wymagalności >1 rok Portfel aktywów finans. krótkoterm. Portfel aktywów xx% udział krótkoterminowych aktywów finansowych w portfelu aktywów ogółem wartość portfela aktywów finansowych mniejsza o tys. PLN /17%/ w stosunku do stanu na rezultatem bezpiecznego zarządzania płynnością wartość portfela aktywów o zapadalności powyżej 1 roku niższa o tys. PLN /31%/ w stosunku do ; ograniczenie udziału portfela o zapadalności powyżej 1 roku w wartości portfela ogółem /22% wobec 26% na / 22

23 Struktura portfela ze względu na status prawny Struktura portfela Magellan S.A. Portfel razem w tym: SP ZOZ JST Razem jednostki publiczne NZOZ inne podmioty Razem jednostki niepubliczne Udział % w strukturze portfela 100,00% 96,43% 1,04% 97,47% 2,08% 0,45% 2,53% 97,47% udział aktywów jednostek publicznych gwarantem bezpieczeństwa portfela Spółki łączna wartość rezerw i odpisów aktualizacyjnych z tytułu posiadanego portfela w kwocie 1,39 mln PLN /0,7% wartości portfela/ miarą wysokiego bezpieczeństwa posiadanych aktywów zgodnie z obowiązującym prawem SP ZOZy nie podlegają prawu upadłościowemu portfel Magellan S.A. to 94% portfela grupy /wartościowo/ 92% udziału aktywów polskich jednostek publicznych (brak zdolności upadłościowej) w portfelu Grupy 23

24 Finansowanie zewnętrzne /w mln PLN/ 300 0, , , H H 2009 Portfel wierzytelności Finansowanie zewnętrzne Kapitały własne Dług odsetk./kap. włas. /Pr.Sk/ 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, ,50% 4,73% 9,16% 9,83% 6,11% 6,36% 71,9 98,1 102,4 10,69% 4,63% 83, H H2009 średnie finansowanie odsetkowe (L.Sk.) średni koszt finansowania w okresie (Pr.Sk.) WIBOR 3M (Pr.Sk.) 15,0% 12,5% 10,0% 7,5% 5,0% 2,5% 0,0% finansowanie długiem na koniec zobowiązania handlowe kredyty bankowe obligacje /wartości nominalne/ obligacje krótkoterminowe obligacje średnioterminowe RAZEM w tym, finansowanie odsetkowe finansowanie zewnętrzne tys. PLN wolne limity w tys. PLN n/a *średni rzeczywisty koszt obliczony jako stosunek kosztu finansowania zewnętrznego poniesionego przez Spółkę do średniego poziomu tego finansowania w okresie średni rzeczywisty koszt finansowania zewnętrznego* 9,78% 11,22% 10,69% 24

25 Finansowanie zewnętrzne Pozyskanie finansowania zewnętrznego Pozyskanie 30 mln PLN limitów kredytowych w lipcu i sierpniu 2009 Utrzymanie pełnego wykorzystania programu obligacji krótkoterminowych dowodem zaufania inwestorów Utrzymywanie wysokiego poziomu wolnych limitów kredytowych wynikiem bezpiecznej polityki zarządzania płynnością i gwarantem sfinansowania planowanych transakcji Wzrost kosztu finansowania zewnętrznego Wzrost kosztu finansowania mimo obniżenia wartości WIBOR 3M efektem wzrostu w okresie kryzysu oczekiwanego przez inwestorów i banki zwrotu w wyniku wzrostu kosztu pieniądza na rynku Pozyskanie dodatkowego finansowania zewnętrznego gwarantem wzrostu kontraktacji i dynamicznego rozwoju Spółki w II półroczu

26 Monitoring płynności Udział spraw objętych postępowaniem sądowym w portfelu aktywów finansowych Spółki Dane na dzień Portfel zgodnie z MSR w tys. PLN Sprawy objęte postępowaniem sądowym (wartość nominalna) Sprawy objęte postępowaniem sądowym (wartość procentowa) ,2% 4,1% 1,6% 1,6% 3,8% 26

27 Załączniki prognoza

28 Prognoza 2009 i realizacja 16,6 mln PLN 100% Prognoza ,4 mln PLN 100% 21,6% 45,1% 71,4% 26,6% 49,3% kwatał 2 kwartały 3 kwartały 4 kwartały 5% r/r wzrost prognozowanego zysku netto za 2009 rok prognozowane wyniki oparte na danych rynkowych z dnia publikacji prognozy realizacji prognozy rocznej wyższa po 1 półroczu 2009 niż w analogicznym okresie roku poprzedniego 28

29 Załączniki skonsolidowane sprawozdania finansowe 29

30 Rachunek wyników /tys. PLN/ Rachunek Zysków i Strat I kw III kw IIII kw IIV kw I kw III kw IIII kw IIV kw I kw III kw Przychody ze sprzedaży Zużycie surowców i materiałów Koszty świadczeń pracowniczych Amortyzacja Koszty usług doradczych Koszty finansowania portfela Pozostałe koszty Zysk na działalności operacyjnej Pozostałe zyski i straty operacyjne 16 (86) (18) (207) (40) (160) (200) Zysk (strata) z operacji finansowych (4) (55) (59) (53) (27) 12 Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk z udziałów w jedn. podporządkowanych wycenianych metodą praw własności Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Zysk (strata) netto Różnice kursowe z przeliczenia* (3) Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów* Całkowity dochód za okres sprawozdawczy* * pozycje RZiS wprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami MSR 30

31 Bilans: Aktywa /tys. PLN/ Skonsolidowane I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw Aktywa trwałe Rzeczowy majątek trwały Pozostałe wartości niematerialne Udziały w jednostkach podporządkowanych Aktywa z tytułu podatku odroczonego Należności z tytułu leasingu finansowego Pozostałe aktywa finansowe Aktywa obrotowe razem Zapasy 4 Należności Należności z tytułu leasingu finansow Pozostałe aktywa finansowe Należności z tytułu podatku Pozostałe aktywa Pochodne instrumenty finansowe 89 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa razem

32 Bilans: Pasywa /tys. PLN/ Skonsolidowane I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw Kapitał własny Wyemitowany kapitał akcyjny Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Różnica kursowe z przeliczenia (5) (6) (2) Zyski zatrzymane Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania z tytułu obligacji Długoterm. pożyczki i kredyty bankowe Pozostałe zobowiązania finansowe Zobowiązania krótkoterminowe Krótkoterm. pożyczki i kredyty bankowe Zobowiązania z tytułu obligacji Pozostałe zobowiązania finansowe Bieżące zobowiązania podatkowe/zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Pochodne instrumenty finansowe 212 Pozostałe zobowiązania Zobowiązania razem Pasywa razem

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za 2013 rok. Warszawa, marzec 2014

Wyniki skonsolidowane za 2013 rok. Warszawa, marzec 2014 Wyniki skonsolidowane za 2013 rok Warszawa, marzec 2014 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Wyznaczamy kierunki finansowania

Wyznaczamy kierunki finansowania Wyznaczamy kierunki finansowania 1 Wiodąca niebankowa instytucja finansowa na rynku medycznym w Polsce Finansowanie sektora z systemu ubezpieczeń społecznych i publicznych NFZ, Skarb Państwa, Samorządy

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 4Q Marzec 2017

Prime Car Management. Wyniki finansowe 4Q Marzec 2017 Prime Car Management Wyniki finansowe Marzec 217 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 listopada 2011 roku

Warszawa, 10 listopada 2011 roku Warszawa, 10 listopada 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani ofertowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe 214 Marzec 215 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r.

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Skonsolidowana sprzedaż Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 6 m-cy 2015 455,5 mln PLN 6 m-cy 2016 463,0 mln PLN 10,3% 3,4% 12,2%

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Ocena Rady Nadzorczej Magellan S.A. dotycząca :

Ocena Rady Nadzorczej Magellan S.A. dotycząca : Ocena Rady Nadzorczej Magellan S.A. dotycząca : sytuacji Grupy Kapitałowej Magellan w 2014 roku sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za rok 2014 skonsolidowanego rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH ZASAD

Bardziej szczegółowo

PLAN RESTRUKTURYZACYJNY przedsiębiorstwa ACTION S.A. w restrukturyzacji

PLAN RESTRUKTURYZACYJNY przedsiębiorstwa ACTION S.A. w restrukturyzacji ZAŁĄCZNIK NR 1 PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017-2021 Jednostkowo 2017 2018 2019 2020 2021 Przychody ze sprzedaży 2 566 135 2 768 262 3 100 454 3 377 557 3 631 891 Koszty sprzedanych produktów, towarów i

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Kraków,

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Prime Car Managment. Wyniki finansowe 1Q Maj 2014

Prime Car Managment. Wyniki finansowe 1Q Maj 2014 Prime Car Managment Wyniki finansowe 1Q 214 Maj 214 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki. Punkt 2.2. Informacje o zawartych umowach znaczących - przyjmuje brzmienie:

Sprawozdanie z działalności Spółki. Punkt 2.2. Informacje o zawartych umowach znaczących - przyjmuje brzmienie: Załącznik do raportu nr 31/2009 z dnia 18.06.2009 Uzupełnienie Sprawozdania z działalności Spółki Magellan S.A. oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan S.A. za 2008 rok W nawiązaniu

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO III KWARTALE 2014 ROKU

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO III KWARTALE 2014 ROKU WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO III KWARTALE 2014 ROKU Dane rynkowe Rok założenia Index Rynek Public Float: Ticker 1997 WIG/WIG Informatyka Podstawowy 49,35% QNT Akcje emisji publicznej:

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I KWARTALE 2016 ROKU

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I KWARTALE 2016 ROKU WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I KWARTALE 2016 ROKU Dane rynkowe Rok założenia Index Rynek Public Float: Ticker 1997 WIG/WIG Informatyka Podstawowy 49,35% QNT Akcje emisji publicznej:

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 30.06.2014 Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie i windykacja na zlecenie portfeli masowych

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki Spółki w II kwartale 2007 roku

Wyniki Spółki w II kwartale 2007 roku Wyniki Spółki w II kwartale 2007 roku Sierpień 2007 Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 8 sierpnia 2007 r. Plan prezentacji Warunki makroekonomiczne Wyniki produkcyjne Wyniki finansowe Koszty

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Podstawowe wpływy: przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych)

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych) ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. 80-955 GDAŃSK ul. Zamknięta 18 tel. 343 93 00,343 92 28,343 93 84, fax 343 94 85, tlx 05112721 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r. ( w złotych) Stan na AKTYWA początek

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 1H Sierpień 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 1H Sierpień 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe 1H Sierpień Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo