MAGELLAN S.A. Wyniki skonsolidowane za I półrocze Warszawa, sierpień 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAGELLAN S.A. Wyniki skonsolidowane za I półrocze 2009. Warszawa, sierpień 2009"

Transkrypt

1 MAGELLAN S.A. Wyniki skonsolidowane za I półrocze 2009 Warszawa, sierpień 2009

2 Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest przedstawienie wyselekcjonowanych informacji dotyczących spółki MAGELLAN Spółka Akcyjna /dalej: MAGELLAN/. W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które MAGELLAN uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. MAGELLAN nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody MAGELLAN. MAGELLAN nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie powyższej prezentacji. Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie prezentacji ponoszą wyłącznie inwestorzy. 2

3 Dane rynkowe Spółka: Liczba akcji Kapitalizacja /kurs 26,50 PLN za akcję na dzień /: Free float: Index Rynek: Ticker: Zarząd Spółki: Strona internetowa: MAGELLAN S.A sztuk 172,6 mln PLN 17% WIG podstawowy MAG Krzysztof Kawalec Prezes Zarządu, Dyr. Generalny Grzegorz Grabowicz Wiceprezes Zarządu, Dyr. Finansowy Rafał Karnowski Członek Zarządu, Dyr. ds. Prawnych Urban Kielichowski Członek Zarządu, Dyr. Operacyjny Kontakt IR: 3

4 Podsumowanie I półrocza 2009 Poprawa wyników dowodem prawidłowej oceny rozwoju rynków finansowych i i sytuacji w służbie zdrowia Prawidłowa polityka zarządzania bilansem w okresie kryzysu finansowego i możliwość dynamicznego rozwoju sprzedaży i budowania bilansu w II H % r/r wzrostu zysku netto i poprawa rentowności netto ze sprzedaży do 40,6% za I półrocze % wzrost kontraktacji w II kwartale 2009 w porównaniu do I kwartału 2009 wzrost finansowania obligacjami własnymi oraz wzrost o 30 mln PLN dostępnych limitów kredytów bankowych dobrym prognostykiem na najbliższe kwartały wysoka jakość i regularność spłat posiadanego portfela aktywów finansowych 4

5 Polityka Spółki w okresie kryzysu na rynkach finansowych Doświadczenie i i konsekwencja w realizacji polityki Spółki kluczem do do sukcesu w dobie zawirowań na na rynkach finansowych Dopasowanie skali działania do poziomu dostępnego finansowania zewnętrznego poprzez: ograniczanie bilansu w początkowej fazie kryzysu, a następnie zwiększenie poziomu dostępnego finansowania zewnętrznego przekładający się na wzrost kontraktacji i sumy bilansowej utrzymanie wielkości zadłużenia na bezpiecznym poziomie wzrost rentowności portfela aktywów finansowych Zmiana oferowanego mixu produktowego celem: zmiany struktury aktywów pod względem mixu produktowego i średniej zapadalności poprzez zmniejszanie udziału portfela średnioterminowych aktywów finansowych, głównie w zakresie mniejszej kontraktacji na produktach pożyczka i refinansowanie zobowiązań wzrostu rentowności kontraktowanych produktów nacisk na sprzedaż produktów o najwyższej rentowności tj. finansowania należności i poręczeń jako odpowiedź na wzrost kosztu dostępnego finansowania zewnętrznego 5

6 Kontrakcja bilansowa 1Q2008 2Q2009* /w mln PLN/ 84,1 111,4 101,0 86,5 78% 67,8 ograniczenie finansowania bezpośredniego i projektów długoterminowych 38, Q Q Q Q Q Q2 78% wzrost kontraktacji względem I kwartału 2009 przy większym dostępie do finansowania portfela aktywów 39% r/r spadek kontraktacji za 2Q2009 efektem zmiany oferowanego mixu produktowego i ograniczenia kontraktacji aktywów o zapadalności powyżej 1 roku i tym samym lepszego dopasowania struktury bilansu poprzez zmniejszenie udziału portfela aktywów średnioterminowych Kontraktacja za 2Q2009 wyższa o 78% od kontraktacji za 1Q2009 efekt zwiększenia dostępnego finansowania i dobry prognostyk na II półrocze 2009 * dane skonsolidowane 6

7 Struktura kontraktacji 1H H 2009 Gwarancja 12,94% Leasing finansowy 0,04% Pożyczka 41,58% Gwarancja 25,14% Leasing finansowy 0,30% Pożyczka 23,59% Faktoring 2,85% Finans. należności 32,63% Faktoring Ref. 2,57% Zobow. 10,24% 194,3 mln PLN Finans. należności 46,11% 105,8 mln PLN Ref. Zob. 2,02% Zmiana struktury produktowej kontraktacji efektem zmiany oferowanego mixu produktowego zwiększenie udziału finansowania należności o ponad 10 p.p. efektem nacisku na rentowność realizowanych projektów oraz na możliwość efektywnego wykorzystania finansowania kredytem kupieckim zmniejszenie udziału pożyczek i refinansowania zobowiązań łącznie do 25,61% kontraktacji efektem ograniczenia finansowania projektów średnioterminowych i finansowania bezpośredniego wzrost udziału gwarancji, produktu skierowanego do dostawców, wynikiem stabilnego poziomu kontraktacji tego produktu przy zmniejszeniu wartości łącznej kontraktacji 7

8 Klienci 1H 2009 vs 1H 2008 udział grup klientów w łącznej wartości zawartych umów 1H H 2009 dostawcy do szpitali 49,05% Szpitale 24,38% szpitale 50,95% Udział grup klientów: dostaw cy do szpitali 75,62% 194,3 mln PLN 105,8 mln PLN 74% spadek kontraktacji od strony szpitali efektem ograniczenia finansowania bezpośredniego średnioterminowego pożyczki oraz refinansowania zobowiązań wzrost udziału kontraktacji realizowanej od strony dostawców sprzętu medycznego oraz koncernów farmaceutycznych efektem mniejszego spadku kontraktacji /łącznie o 31%/ związanego z wykorzystywaniem możliwości finansowania kredytem kupieckim oraz z wyższą rentownością nabywanych aktywów 8

9 Kontrakcja 2009 W okresie ograniczonego dostępu do finansowania zewnętrznego Spółka prowadziła aktywną akcję sprzedażową mającą na celu pozyskanie nowych kontrahentów i utrzymanie relacji handlowych z klientami strategicznymi. Szczególny nacisk położono na pozyskanie nowych klientów z obszaru małych i średnich przedsiębiorstw. 552 umowy zawarte w okresie IH 2009 wobec 660 w IH nowych klientów pozyskanych w okresie IH 2009 w tym 20 z obszaru MSP Spółka przeprowadziła segmentację kluczowych klientów wyodrębniając 33 klientów Umowami o największej wartości zawartymi w IH 2009 były umowy ramowe poręczenia: tys. PLN umowa zawarta w maju z dostawcą sprzętu i artykułów medycznych tys. PLN umowa zawarta w czerwcu z dostawcą sprzętu medycznego tys. PLN umowa zawarta w marcu z dostawcą sprzętu medycznego. 9

10 Kontrakcja pozabilansowa W okresie ograniczonego dostępu do finansowania zewnętrznego Spółka utrzymała stały wysoki poziom kontraktacji pozabilansowej 76 mln PLN zarówno w IH 2009 jak i w IH Utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży produktów pozabilansowych przy ograniczeniu usług finansowania bezpośredniego (umowy pożyczki odnawialnej i umowy ramowe factoringu) było możliwe dzięki rozszerzeniu oferty Spółki o nowe usługi: umowa poręczenia z monitoringiem umowa konsorcjum (umowa, w której Spółka występuje jako podmiot zabezpieczający transakcję i udziela swojej zdolności kredytowej). W IIQ 2009 Spółka zrealizowała kontraktację pozabilansową o wartości 46 mln PLN oznacza to wzrost o 53% w stosunku do IQ Produktem, którego kontraktacja w IIQ 2009 wzrosła najbardziej dynamicznie były umowy ramowe poręczenia wartość umów zawartych w IIQ to 43 mln PLN wobec 16 mln PLN w IQ wzrost o 170%. 10

11 Przetargi Znaczącą część kontraktacji została zrealizowana w drodze przystąpienia do przetargu publicznego. Przetargi publiczne na finansowanie służby zdrowia, w których Spółka brała udział w IH 2009 (stan na ) Liczba przetargów Wartość mln PLN Udział % w wartości łącznej przetargów RAZEM 24 46,7 w tym: wygrane przez Spółkę przegrane unieważnione ,3 8,4 17,0 46% 18% 36% wysoka skuteczność w pozyskiwaniu kontraktacji na drodze przetargów przegrane zaledwie 18% (wartościowo); rozpoznane duże zapotrzebowanie szpitali na finansowanie bezpośrednie pożyczki i refinansowanie zobowiązań; 11

12 Sytuacja rynkowa Od początku roku 2009 Narodowy Fundusz Zdrowia odnotowuje pogorszenie wpływów ze składki zdrowotnej. NFZ zmuszony będzie do prowadzenia bardziej restrykcyjnej polityki finansowej przez najbliższe 2 do 3 lat. Możliwe ograniczenia w zakresie wypłaty tzw. nadwykonań zamrożenie wysokości płatności za punkt procedury medycznej. dla szpitali oraz Spółka ocenia, że poziom zobowiązań wymagalnych szpitali w najbliższych 2 latach będzie wykazywał tendencję wzrostową. Pozwala to prognozować wzrost zapotrzebowania na usługi z zakresu finansowania i zarządzania należnościami. Rosnąca presja po stronie szpitali na wzrost konkurencyjności na rynku poprzez unowocześnianie sprzętu i inwestycje. duży potencjał wzrostu zapotrzebowania na usługi finansowania inwestycji inicjowanych przez szpitale lub realizowanych w ramach konsorcjum z dostawcami /Spółka jako strona finansująca/. Coraz częstsze wykorzystywanie przez szpitale funduszy strukturalnych rosnące zapotrzebowanie na produkt finansowania wkładów własnych. występowanie podobnych problemów rynkowych oraz potrzeb finansowych na rynkach zagranicznych, na których działa Spółka podstawą prognozowanego zwiększenia popytu na usługi oferowane na rynku czeskim i słowackim. 12

13 Kontrakcja 2009 perspektywy /w mln PLN/ 38,0 67,8 Znaczący wzrost sprzedaży w kolejnych kwartałach Q Q Q Q4 Wzrost kontraktacji w kolejnych kwartałach 2009 oparty o: 1. zwiększenie dostępnego finansowania zewnętrznego Spółki; 2. wzrost potrzeb sektora służby zdrowia wynikający z ograniczonego finansowania od NFZ wzrost zapotrzebowania na finansowanie po stronie szpitali restrykcyjnej polityki dostawców ograniczanie kredytów kupieckich braku wyraźnego zaangażowania sektora bankowego w finansowanie służby zdrowia oraz ograniczenie dostępnego finansowania bankowego dla dostawców 13

14 Podstawowe dane finansowe* Kontraktacja bilansowa /mln PLN/ Wartość portfela /mln PLN/ 194,329 45,5% 105, ,020 8,5% 204,964 1H H 2009 Przychody ze sprzedaży /mln PLN/ 18, ,8% 21,102 1H H 2009 Zysk netto /mln PLN/ +14,3% 8,570 7,499 * skonsolidowane 1H H H H

15 Przychody ze sprzedaży i zysk netto w I półroczu 2009 Wzrost przychodów ze ze sprzedaży i i zysku netto przy przy spadku kontraktacji i i wartości portfela wynikiem: regularnego i bezpiecznego portfela zbudowanego na koniec 2008 roku wysokiej jakości aktywa realizowane w IH 2009 zgodnie z harmonogramem wysokiego poziomu zysków odłożonych w czasie na dzień zrealizowanych w dużym stopniu w IH 2009 wyższej rentowności produktów kontraktowanych w 4Q2008 i IH2009 wyższego oprocentowania posiadanego portfela w IH 2009 po zwiększeniu w grudniu 2008 stopy odsetek ustawowych (13% p.a.) dodatniego wyniku spółek zależnych (udział w skonsolidowanych przychodach 761 tys. PLN tj. 4%; udział w skonsolidowanym zysku netto 282 tys. PLN tj. 3%) 15

16 Skonsolidowane wyniki za 1H 2009 /tys. PLN/ 1H H 2008 Zmiana zmiana r/r 2Q Q 2008 Zmiana zmiana r/r wpływy, prowizje i zrównane z nimi % % koszt własny odp. zrealizowanym wpływom (95 230) (95 117) (113) 0% (45 642) (51 698) % przychody ze sprzedaży % % koszty finansowania portfela (4 515) (4 461) (54) +1% (2 221) (2 318) 97 4% pozostałe koszty (6 053) (4 824) (1 229) +25% (3 268) (2 428) (840) 35% EBIT % % zysk netto % % rentowność EBIT (EBIT / przychody ze sprzedaży) 49,9% 50,8% n/a 0,9 pp. 49,6% 51,7% n/a 2,1 pp. rentowność netto (zysk netto / przychody ze sprzedaży) 40,6% 39,7% n/a +0,9 pp. 36,2% 39,7% n/a 3,5 pp. 14% r/r wzrost zysku netto i 12% r/r wzrost przychodów ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2009 Wzrost rentowności zawieranych kontraktów oraz posiadanego portfela aktywów finansowych Wysoka jakość i regularność spłat posiadanego portfela aktywów finansowych Utrzymanie na stałym poziomie kosztu finansowania portfela pomimo zmniejszenia średniego poziomu finansowania zewnętrznego w okresie (zmniejszenie o tys. PLN r/r) efektem wzrostu kosztu odsetkowego 16

17 Wyniki kwartalne 2Q Q ,8 11,1 9,8 10,2 10,9 9,1 8,2 8,5 8,7 7,5 7,9 6,9 5,4 5,0 5,1 5,1 5,4 4,5 4,4 4,8 4,6 3,6 3,9 4,0 /w mln PLN/ 1Q Q Q Q2008 1Q2009 2Q2009 przychody ze sprzedaży wynik na sprzedaży* EBIT zysk netto poprawa wyniku finansowego za 1 półrocze 2009 stanowiącego ponad 51% wyniku finansowego zrealizowanego w roku 2008 wzrost zrealizowanych przychodów ze sprzedaży i wyników w 2 kwartale 2009 w porównaniu do 2 kwartału roku poprzedniego poprawa wyników w pierwszej połowie 2009 roku dzięki aktywnemu podejściu Spółki do zmieniających się trendów na rynkach finansowych i w służbie zdrowia * różnica przychodów ze sprzedaży i kosztów finansowania portfela 17

18 Przychody za 1H 2009 Struktura przychodów ze sprzedaży /w mln PLN/ Struktura 1H ,8 1,1 3,2 4,4 21,1 0,6 4,1 4,0 przychody prowizyjne i pozostałe refinansowanie zobowiązań finansowanie należności 19,5% 4,1% usługi factoringu 2,0% usługi poręczenia 2,7% pozostałe 2,3% odsetki 50,4% pożyczki 8,4 10,6 przychody odsetkowe 19,0% Wpływy i wypływy gotówki tys. zł 1H H H H 2009 odsetki pożyczki finansowanie należności usługi poręczenia wpływy, prowizje i zrównane z nimi koszt własny odpowiadający zrealizowanym wpływom zrealizowane przychody ze sprzedaży usług (95 117) (95 230) refinansowanie zobowiązań pozostałe usługi factoringu łączne obroty Grupy wraz z wpływami z tyt. spłat udzielonych pożyczek

19 Efektywność działalności operacyjnej Udział kosztów operacyjnych z wył. kosztów finansowania portfela do przychodów /w mln PLN/ 15,0 10,0 5,0 0,0 34,6% 31,2% 28,7% 26,8% 25,6% 4,93 5,00 3,60 2,90 4,70 5,10 6,02 2,25 2,58 3, H H 2009 koszty operacyjne osobowe koszty operacyjne nie osobowe koszty operacyjne / przychody 40% 30% 20% 10% 0% +3,13% jednorazowy wzrost relacji kosztów operacyjnych do przychodów ze sprzedaży za 1H 2009 utworzenie rezerw i odpisów aktualizacyjnych na kwotę 400 tys. PLN wzrostu udziału kosztów operacyjnych w przychodach ze sprzedaży spowodowany jest głównie wzrostem o 29% r/r kosztów nieosobowych (utworzone rezerwy) oraz 22% r/r kosztów osobowych wzrost wynagrodzeń w 2008 roku nastąpił po 1 kwartale 2008; relatywny wzrost efektem niższej bazy w 1 półroczu

20 Odpisy aktualizacyjne /w mln PLN/ Portfel aktywów finansowych Odpisy utworzone z tyt. posiadanego portfela Udział % odpisów w portfelu ,93 1,24 0,6% ,24 1,11 0,4% ,96 1,39 0,7% Struktura odpisów aktualizacyjnych na ze względu na tytuł należności: od SP ZOZ 883 tys. PLN (64%) od NZOZ 267 tys. PLN (19%) odsetkowe 235 tys. PLN (17%). Stabilny i niski udział odpisów utworzonych z tytułu posiadanego portfela w łącznej wartości portfela aktywów finansowych miarą jego bezpieczeństwa. 20

21 Przychody odłożone do realizacji w okresach przyszłych ,2 7,90% wartości portfela , ,7 6,56% wartości portfela ,0 Przychody odłożone /mln PLN/ Portfel aktywów finansowych /mln PLN/ wzrost wartości przychodów do zrealizowania w przyszłych okresach nominalny wzrost o 1,5 mln PLN za okres 1H 2009 r/r /+10%/ ok. 6,5 mln PLN przychodów przyszłych okresów do realizacji w roku 2009 /przy założeniu zachowania rotacji posiadanego portfela zgodnej z harmonogramami płatności/ utrzymanie wysokiej wartości wskaźnika przychody przyszłych okresów/portfel aktywów ogółem miarą wzrostu rentowności posiadanego portfela /bez uwzględnienia przyszłych przychodów odsetkowych/ 7,90% na wobec 6,56% na

22 Struktura czasowa portfela aktywów /mln PLN/ 212,43 175,93 224,02 179,85 247,24 181,84 211,39 161,04 204,96 160,14 88% 80% 74% 76% 78% 36,50 44,17 65,40 50,35 44, Portfel aktywów finans. o wymagalności >1 rok Portfel aktywów finans. krótkoterm. Portfel aktywów xx% udział krótkoterminowych aktywów finansowych w portfelu aktywów ogółem wartość portfela aktywów finansowych mniejsza o tys. PLN /17%/ w stosunku do stanu na rezultatem bezpiecznego zarządzania płynnością wartość portfela aktywów o zapadalności powyżej 1 roku niższa o tys. PLN /31%/ w stosunku do ; ograniczenie udziału portfela o zapadalności powyżej 1 roku w wartości portfela ogółem /22% wobec 26% na / 22

23 Struktura portfela ze względu na status prawny Struktura portfela Magellan S.A. Portfel razem w tym: SP ZOZ JST Razem jednostki publiczne NZOZ inne podmioty Razem jednostki niepubliczne Udział % w strukturze portfela 100,00% 96,43% 1,04% 97,47% 2,08% 0,45% 2,53% 97,47% udział aktywów jednostek publicznych gwarantem bezpieczeństwa portfela Spółki łączna wartość rezerw i odpisów aktualizacyjnych z tytułu posiadanego portfela w kwocie 1,39 mln PLN /0,7% wartości portfela/ miarą wysokiego bezpieczeństwa posiadanych aktywów zgodnie z obowiązującym prawem SP ZOZy nie podlegają prawu upadłościowemu portfel Magellan S.A. to 94% portfela grupy /wartościowo/ 92% udziału aktywów polskich jednostek publicznych (brak zdolności upadłościowej) w portfelu Grupy 23

24 Finansowanie zewnętrzne /w mln PLN/ 300 0, , , H H 2009 Portfel wierzytelności Finansowanie zewnętrzne Kapitały własne Dług odsetk./kap. włas. /Pr.Sk/ 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, ,50% 4,73% 9,16% 9,83% 6,11% 6,36% 71,9 98,1 102,4 10,69% 4,63% 83, H H2009 średnie finansowanie odsetkowe (L.Sk.) średni koszt finansowania w okresie (Pr.Sk.) WIBOR 3M (Pr.Sk.) 15,0% 12,5% 10,0% 7,5% 5,0% 2,5% 0,0% finansowanie długiem na koniec zobowiązania handlowe kredyty bankowe obligacje /wartości nominalne/ obligacje krótkoterminowe obligacje średnioterminowe RAZEM w tym, finansowanie odsetkowe finansowanie zewnętrzne tys. PLN wolne limity w tys. PLN n/a *średni rzeczywisty koszt obliczony jako stosunek kosztu finansowania zewnętrznego poniesionego przez Spółkę do średniego poziomu tego finansowania w okresie średni rzeczywisty koszt finansowania zewnętrznego* 9,78% 11,22% 10,69% 24

25 Finansowanie zewnętrzne Pozyskanie finansowania zewnętrznego Pozyskanie 30 mln PLN limitów kredytowych w lipcu i sierpniu 2009 Utrzymanie pełnego wykorzystania programu obligacji krótkoterminowych dowodem zaufania inwestorów Utrzymywanie wysokiego poziomu wolnych limitów kredytowych wynikiem bezpiecznej polityki zarządzania płynnością i gwarantem sfinansowania planowanych transakcji Wzrost kosztu finansowania zewnętrznego Wzrost kosztu finansowania mimo obniżenia wartości WIBOR 3M efektem wzrostu w okresie kryzysu oczekiwanego przez inwestorów i banki zwrotu w wyniku wzrostu kosztu pieniądza na rynku Pozyskanie dodatkowego finansowania zewnętrznego gwarantem wzrostu kontraktacji i dynamicznego rozwoju Spółki w II półroczu

26 Monitoring płynności Udział spraw objętych postępowaniem sądowym w portfelu aktywów finansowych Spółki Dane na dzień Portfel zgodnie z MSR w tys. PLN Sprawy objęte postępowaniem sądowym (wartość nominalna) Sprawy objęte postępowaniem sądowym (wartość procentowa) ,2% 4,1% 1,6% 1,6% 3,8% 26

27 Załączniki prognoza

28 Prognoza 2009 i realizacja 16,6 mln PLN 100% Prognoza ,4 mln PLN 100% 21,6% 45,1% 71,4% 26,6% 49,3% kwatał 2 kwartały 3 kwartały 4 kwartały 5% r/r wzrost prognozowanego zysku netto za 2009 rok prognozowane wyniki oparte na danych rynkowych z dnia publikacji prognozy realizacji prognozy rocznej wyższa po 1 półroczu 2009 niż w analogicznym okresie roku poprzedniego 28

29 Załączniki skonsolidowane sprawozdania finansowe 29

30 Rachunek wyników /tys. PLN/ Rachunek Zysków i Strat I kw III kw IIII kw IIV kw I kw III kw IIII kw IIV kw I kw III kw Przychody ze sprzedaży Zużycie surowców i materiałów Koszty świadczeń pracowniczych Amortyzacja Koszty usług doradczych Koszty finansowania portfela Pozostałe koszty Zysk na działalności operacyjnej Pozostałe zyski i straty operacyjne 16 (86) (18) (207) (40) (160) (200) Zysk (strata) z operacji finansowych (4) (55) (59) (53) (27) 12 Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk z udziałów w jedn. podporządkowanych wycenianych metodą praw własności Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Zysk (strata) netto Różnice kursowe z przeliczenia* (3) Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów* Całkowity dochód za okres sprawozdawczy* * pozycje RZiS wprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami MSR 30

31 Bilans: Aktywa /tys. PLN/ Skonsolidowane I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw Aktywa trwałe Rzeczowy majątek trwały Pozostałe wartości niematerialne Udziały w jednostkach podporządkowanych Aktywa z tytułu podatku odroczonego Należności z tytułu leasingu finansowego Pozostałe aktywa finansowe Aktywa obrotowe razem Zapasy 4 Należności Należności z tytułu leasingu finansow Pozostałe aktywa finansowe Należności z tytułu podatku Pozostałe aktywa Pochodne instrumenty finansowe 89 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa razem

32 Bilans: Pasywa /tys. PLN/ Skonsolidowane I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw Kapitał własny Wyemitowany kapitał akcyjny Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Różnica kursowe z przeliczenia (5) (6) (2) Zyski zatrzymane Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania z tytułu obligacji Długoterm. pożyczki i kredyty bankowe Pozostałe zobowiązania finansowe Zobowiązania krótkoterminowe Krótkoterm. pożyczki i kredyty bankowe Zobowiązania z tytułu obligacji Pozostałe zobowiązania finansowe Bieżące zobowiązania podatkowe/zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Pochodne instrumenty finansowe 212 Pozostałe zobowiązania Zobowiązania razem Pasywa razem

Konferencja WallStreet. Karpacz, 6 czerwca 2014

Konferencja WallStreet. Karpacz, 6 czerwca 2014 Konferencja WallStreet Karpacz, 6 czerwca 2014 Agenda Grupa Magellan Wyniki finansowe Perspektywy rozwoju 3 Grupa Magellan Magellan lider rynku usług finansowania sektora ochrony zdrowia Magellan innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Kupuj, cena docelowa 82,7 PLN MW Trade, Kupuj, cena docelowa 22,8 PLN

Usługi finansowe. Kupuj, cena docelowa 82,7 PLN MW Trade, Kupuj, cena docelowa 22,8 PLN 11-7-12 26-7-12 1-8-12 28-8-12 12-9-12 27-9-12 12-1-12 29-1-12 14-11-12 29-11-12 14-12-12 7-1-13 22-1-13 6-2-13 21-2-13 8-3-13 25-3-13 11-4-13 29-4-13 16-5-13 3-6-13 18-6-13 3-7-13 213-7-16 Usługi finansowe

Bardziej szczegółowo

Zdrowe momentum. MAGELLAN KUPUJ (100,3 PLN) MW TRADE KUPUJ (23,6 PLN) 13 lutego 2014

Zdrowe momentum. MAGELLAN KUPUJ (100,3 PLN) MW TRADE KUPUJ (23,6 PLN) 13 lutego 2014 MW TRADE KUPUJ (23,6 PLN) 3 2,5 2 1,5 1 0,5 Zdrowe momentum MAGELLAN Wycena Cena bieżąca [PLN] 80,5 Wycena końcowa [PLN] 100,3 Potencjał 24,6% Rekomendacja Podstawowe dane MAGELLAN (YTD = 2,3%) MW TRADE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za I kwartał 2014 r.

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za I kwartał 2014 r. Skonsolidowany raport kwartalny QSr I / 2014 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU Nazwa i siedziba emitenta: REDAN SA, 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14 Sąd rejestrowy i numer rejestru:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta 6.1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi 6.1.1. Podstawa ocen Oceny zarządzania zasobami finansowymi Emitenta dokonano na podstawie sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ACTION S.A. (SPÓŁKA/EMITENT) Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ACTION (GRUPA) W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ACTION S.A. (SPÓŁKA/EMITENT) Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ACTION (GRUPA) W ROKU 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ACTION S.A. (SPÓŁKA/EMITENT) Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ACTION (GRUPA) W ROKU 2014 1) Podstawowe dane finansowe oraz omówienie perspektyw rozwoju w bieżącym roku obrotowym W

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Data publikacji raportu: 29 sierpnia 2013 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Data publikacji raportu: 1 września 2014 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. KONSEKWENCJA TO ZYSK Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. WARUNKI ZEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Warszawa, 26 sierpnia 2014 Warszawa, 26 sierpnia 2014 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 4 2 Opis Grupy Kapitałowej Spółki... 4 2.1 Skład Grupy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES Szanowni Inwestorzy i Obligatariusze Przedstawiamy Państwu raport Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres pierwszego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A.... 4 I. CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 02 września 2009 roku

Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 02 września 2009 roku Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 02 września 2009 roku Niniejszy aneks został przygotowany w związku z: - sporządzeniem i opublikowaniem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo