WSPOMAGANIE PROCESU EDUKACJI Z WYKORZYSTANIEM E-LEARNING CAEC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSPOMAGANIE PROCESU EDUKACJI Z WYKORZYSTANIEM E-LEARNING CAEC"

Transkrypt

1 WSPOMAGANIE PROCESU EDUKACJI Z WYKORZYSTANIEM E-LEARNING CAEC Zbigniew Lis, Zbigniew Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa, ul. Peryferyjna 15, Kielce Streszczenie: Wykształcone przez wieki metody uczenia się zaczynają nie wystarczać wobec nowych wymagań cywilizacji w tym jej potrzeby innowacyjności i kreatywności, a zmiany w komunikacji jakie sprawia internet wyraźnie wskazują na potrzebę nowego paradygmatu w edukacji. Może to stać się za sprawą nowych programów, nowych celów preparowanych przez stosowane władze jeżeli oczywiście problem zostanie dostrzeżony ale bardziej potrzebne stają poszukiwania drogą ewolucji nowych form edukacji. Znane są już próby zastąpienia klasycznych form edukacji przez e-learning. Pojawią się już pierwsze oceny takich eksperymentów. Autorzy wybierają ścieżkę przeobrażeń dotychczasowych form edukacyjnych z zachowaniem jej klasycznych form i silnym wspomaganiem wykorzystującym wielowymiarowe i nieliniowe nowe technologie dostępu i komunikacji. Taką metodę można nazwać CAEC- computer aided educations end comunications. Słowa kluczowe: e-learning, technologie edukacji, systemy edukacji komunikacja 1. Wstęp Edukacja na poziomie wyższym przeżywa okres widocznych przeobrażeń. Z jednej strony konieczność kształcenia coraz większych grup ludzi z powodu wymagań jakie stawiają współczesne życie, złożone systemy gospodarcze a także rosnące aspiracji ludzi. Z drugiej strony pojawiają się technologie, które w sposób podstawowy zmieniają metody uczenia się człowieka tego czasu. Jest jeszcze trzeci czynnik tych przeobrażeń to bezwładność istniejących rozwiązań, bezwładność ludzi, którzy tworzą tzw. politykę edukacji społeczeństwa. W tak nagromadzonych różnościach poszukujemy jedności celu w wielorakości metod i indywidualności edukacji. Wiedza przestaje też w wielu przypadkach być tylko wyposażaniem do

2 uprawiania określonego zawodu, staje się indywidualnym sposobem na życie, tworzy kreatywność, pozwala na ogląd świata, sprawia, ze pojawia się wola działania, pojawia się dojrzałość jako efekt własnych poszukiwań. W tych poszukiwaniach, gdy redukcjonizm traci swoje moce opisu, gdy możliwe są pełne, holistyczne obrazy w rozumieniu otoczenia, gdy stajemy wobec potrzeby szukania nowych paradygmatów koniecznym staje się spojrzenie systemowe. System to byt przejawiający istnienie przez synergiczne współdziałanie swych części. W myśleniu systemowym następuje przejście od części do całości z uwzględnieniem roli części w całości, od struktury systemu do procesów w nim zachodzących. Te wielowymiarowe, nieliniowe cechy paradygmatu systemowego mogą wobec złożoności potrzeb współczesnej edukacji dostarczyć nowego spojrzenia na przeobrażenia edukacji W pracy pokazano możliwości kreowania systemu wielowymiarowej edukacji z wykorzystaniem technologii Internetowych w zakresie dostępu do baz wiedzy oraz aktywnej komunikacji. W pracach (Lis, Zieliński,, 2004, Zieliński, Lis, 2005) przedstawiono pierwsze rozwiązania związane z adaptacja aplikacji e-learning typu Open Source Moodle do wspomagania edukacji wybranych kursów. W tej pracy przedstawiono kolejne możliwości tego typu aplikacji do budowania systemu wspomagania edukacji, dostępu i komunikacji w szkole wyższej. 2. Wielowymiarowa przestrzeń technologii e-learning Nowoczesne metody nauczania zapewniają nie tylko lepsze wyniki w szkole wyższej, ale przygotowują studentów do samodzielnego studiowania i uczenia się co prowadzi do przekształcenia biernej postawy studentów na aktywną. Po ukończeniu studiów wielu absolwentów jest przygotowana

3 do permanentnego dalszego uczenia się i dokształcania na studiach podyplomowych, czy kursach dokształcających w pracy. E-learning nie uwzględnia żadnych barier formalnych. Charakteryzuje się elastyczną formą kształcenia, daje możliwość określenia przez studentów programu studiów oraz swobodnego zastosowania różnorodnych metod prowadzących do skutecznego zdobywania wiedzy i umiejętności pod opieką nauczyciela (Kubiak. M., J., 1999) Nauczanie na odległość wyróżnia się następującymi cechami: Jest to system kształcenia otwartego oparty jest na komplementarnej realizacji dwóch programów: opracowanego przez uczelnię programu nauczania stanowiącego ofertę dydaktyczną oraz programu działań studenta, określającego jego możliwości i cele, W nauczaniu tym wykorzystywane są różne media informacyjne oraz stosowane są wszystkie możliwe metody przekazu i komunikacji (wykłady on-line, komunikacja w czasie rzeczywistym i asynchroniczna, multimedialne, dynamiczne ćwiczenia, system raportowania i oceniania studentów), Program nauczania na odległość podmiotu edukacyjnego czy uczelni realizuje te same cele, co stacjonarny system edukacji, nie narzucając jednocześnie formalnych barier rekrutacji i daje duże możliwości wyboru form i metod kształcenia oraz trybu studiowania, Z punktu widzenia uczelni system pozwala elastycznie określać wielkość naboru i nie jest ściśle ograniczony wielkością posiadanych zasobów materialnych (sal wykładowych, laboratoriów, bibliotek, itp.), Proces kształcenia na odległość jest ściśle dostosowany do możliwości i

4 potrzeb studenta, System nauczania na odległość daje uczącemu się możliwość wyboru wykładowcy i rodzaju materiałów dydaktycznych, Środowisko dydaktyczne w procesie edukacji na odległość jest zintegrowane, nie ulega podziałom przedmiotowym do dyspozycji studenta są wszystkie zasoby informacyjne (Wieczorkowski, 1996) Kształcenie przy użyciu technologii obejmuje tę grupę szkoleń na odległość, w której dostarczanie materiałów studentom odbywa się poprzez internet, lokalne sieci intranetowe, przekaz satelitarny (wideokonferencje, telekonferencje), audio- i wideokasety, interaktywną telewizję i płyty CD-ROM. Pojęcie to grupuje wszystkie rodzaje szkoleń, w których przekaz materiałów dydaktycznych odbywa się przy użyciu zaawansowanych technologii (Wieczorkowski, 1996) Zastosowanie komputerów w procesie dydaktycznym e-learning daje ogromne możliwości w zakresie gromadzenia, przetwarzania i prezentacji wiedzy oraz symulacji wielu zjawisk np. przyrodniczych, fizycznych, chemicznych z wykorzystaniem interakcji, grafiki i animacji komputerowej, dźwięku itp. Nowoczesna technika filmowa, telewizyjna i telekomunikacyjna umożliwia ich integrację bardzo przydatną w edukacji. Dzięki ogromnemu rozwojowi metod i środków przetwarzania informacji realna stała się możliwość przekazywania treści dydaktycznych na duże odległości. Możliwość tworzenia wykładów, które są dostępne w każdej chwili z dowolnego miejsca na ziemi, rozszerzone formy komunikacji studenta z wykładowcą poprzez technologie komunikacji internetowej (asynchronicznej i synchronicznej) zmieniają oblicze edukacji.

5 Ten realny transfer wiedzy na dowolną odległość sprawia, że proces dydaktyczny nie musi ograniczać się tylko do posiadanych w danej chwili w szkole zasobów ludzkich i informacyjnych, ale umożliwia dostęp do dorobku innych ośrodków, uczelni, szkół czy też osób. Wprowadzenie formy nauczania e-learning umożliwia szerszemu gronu odbiorców kształcenie, doskonalenie w zakresie wiedzy ogólnej i zawodowej w wielu dziedzinach nauki oraz na wszystkich poziomach, a także na uzyskiwanie, podwyższanie lub uzupełnianie posiadanego wykształcenia (Zieliński., 2003) 3. System CAEC Computer Aided Education and Comunication System edukacji naszego czasu wykorzystujący dostępne technologie powinien mieć wszelkie cechy systemowe tzn. składać się z elementów i relacji. W tworzonym w warunkach szkoły wyższej systemie można wskazać na elementy budujące formalne struktury szkoły a także te, które pozwalają na pełne indywidualizm edukacji. Student naszego czasu zapewne korzysta z zajęć objętych programami o wyraźnie sformułowanych celach i określonej skuteczności ale bez możliwości budowania zasobów wiedzy powalających na innowacyjność, czy twórczy stosunek do świata. Technologie dostępne dzisiaj w edukacji pozwalają na rozszerzenie zakresu działania szkoły jej formalna struktura musi zostać wzbogacona o większy wymiar, indywidualnego tworzenia własnych ścieżek edukacji, indywidualnego dostępu do baz wiedzy poprzez internet i wreszcie wykorzystania narzędzi komunikacji jako technologii budowania indywidualnego systemu edukacji. Widzimy zatem przestrzeń edukacji jako koncentryczne zasoby w tym jądro postrzegane jako klasyczne, formalne prezentowane przez organizmy

6 uczelni rozwiązania w tym wykład i kontakt z wykładowcą jako jej podstawową metodę. Znacznie więcej ma do zaoferowania otoczenie uczelni klasycznie pojętej. Mamy tu na myśli bazy wiedzy dostępne w internecie, które dają szanse na indywidualne budowanie swojej ścieżki edukacji i poszukiwań. W systemie, który tworzymy widzimy ten zakres jako nowy wymiar edukacji. Dostęp do tych zasobów jest teraz łatwy, niejednokrotnie to niewiedza sprawia, ze do tej pory nie jest są to wykorzystane możliwości. Innym wymiarem jest komunikacja w każdym prawie kierunku np. studentwykładowca, grupy studentów-student, chaty, grupy dyskusyjne. W tym wielowymiarowym systemie, należy zachować jądro dla wielu o niewyrobionych indywidualnych formach pracy jako możliwość rozpoczęcia edukacji na poziomie wyższym. Ale równolegle należy pokazać jak student od zaraz może indywidualnie kreować i szukać takich źródeł i takich form komunikacji, które dają mu możliwość stawiania się twórczym, człowiekiem wiedzy i czerpanej z niej mądrości. Wspomaganie metody klasycznej z wykorzystaniem technologii komputerowej i internetowej pozwalającej na dostęp do baz wiedzy i komunikacji tworzy nowy system edukacji naszego czasu. 4. Kreowanie systemu CACE w szkole wyższej Obecne tendencje w edukacji na odległość z wykorzystaniem internetu zmierzają w kierunku łączenia modeli synchronicznego z asynchronicznym, czerpiąc korzyści z zalet obu sposobów. Istnieją zintegrowane aplikacje umożliwiające nauczycielowi i studentom, dysponującymi komputerami, na uczestnictwo w czasie rzeczywistym w kursie wykorzystującym protokoły internetu czy też intranetu (wewnętrznej sieci np. sieci uczelnia-

7 nej). Takim pakietem jest Moodle oprogramowanie rozprowadzane darmowo jako Open Source (zgodnie z licencją GNU). Model oparty o e-learning z wykorzystaniem sieci internet jest bliski tradycyjnemu nauczaniu, niż asynchroniczny model nauczania oparty na tym samym środowisku, gdyż stwarza on możliwość: interakcji w czasie rzeczywistym np. wysyłanie testów, poleceń pocztą elektroniczną, rozmowy on-line, czy też wykorzystanie systemów wideotelekonferencyjnych (np. CuSeeme, HoneyCam), możliwość indywidualnej i grupowej pracy w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem programów do pracy grupowej takich jak: NetMeeting firmy Microsoft, prezentacji materiałów podczas dyskusji, jak i prowadzenia wykładów za pomocą przygotowanych wcześniej dynamicznych stron WWW, czy aplikacji wykonanych w technologii Flash firmy Macromedia, prowadzenia dyskusji proces nauczania i uczenia odbywa się zarówno od strony nauczyciela (wykład), jak i uczniów z użyciem odpowiednich kanałów irc, czatów, komunikatorów internetowych, czy serwerów news, a nawet list dyskusyjnych, dostępu do materiałów źródłowych, narzędzi które mogą być w zależności od potrzeby wprowadzane, prezentowane, współdzielone, archiwizowane lub usuwane wszystko to wiąże się z użyciem protokołu ftp i przesyłania za pomocą niego plików, archiwów danych, monitorowania gdzie każda aktywność studenta może być monitorowana przez odpowiednie oprogramowanie czy zapis logów w systemie w którym jest uczeń zalogowany.(

8 Uczelnie wyższe korzystające z pakietu Moodle (oraz dodatkowych programów wspomagających ten system) w procesie nauczania na odległość mogą zastosować dowolne (jak i wszystkie) kategorie systemów służących do synchronicznego i asynchronicznego przekazu informacji (Mason,1996): systemy oparte na tekście do których możemy zaliczyć: przesyłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej, tekstowe konferencje komputerowe z wykorzystaniem IRC, list news-owych, list dystrybucyjnych (dyskusyjnych), elektroniczne tablice ogłoszeniowe, czy też tekstowe strony WWW. Wykorzystanie tych metod jest tanie i bardzo popularne w edukacji na odległość. systemy oparte na przekazie głosu w skład których wchodzą: systemy audiokonferencyjne, systemy audiograficzne, systemy audio oparte na stronach WWW. Systemy audiokonferencyjne są systemami obejmującymi dwustronną komunikację głosową (fullduplex) wykorzystujące sieć Internet do przekazu głosu. Obok wyposażenia sprzętowego (karty dźwiękowej, słuchawek, głośników i mikrofonu) i dostępu do Internetu potrzebna jest jeszcze odpowiednia aplikacja pozwalająca na zmianę głosu ludzkiego z postaci analogowej w postać cyfrową i przesłanie w ten sposób zakodowanego dźwięku do odbiorcy przekazu. Aplikacje te (przykładem może być program Skype) nazywane internetowymi telefonami są doskonałym sposobem przekazywania informacji w dowolne miejsce na świecie, a wysokość poniesionych opłat za rozmowy nie zależy od odległości (w przeciwieństwie do tradycyjnej telefonii). Rozwinięciem przekazu audiokonferencyjnego jest system audiograficzny, który jest kombinacją obejmującą przesyłanie głosu i grafiki poprzez

9 sieci komputerowe (lokalne jak i sieć internet). np. NetMeeting firmy Microsoft. Dzięki temu przesyłany obraz (statyczny) może służyć do prezentowania i objaśniania zadania. Oprogramowanie to służy także do pracy grupowej, gdzie umożliwia zdalną pracę nad wspólnie redagowanym dokumentem w edytorze tekstu, zaś uczestnicy spotkania mają do dyspozycji elektroniczną tablicę (electronic blackboard) służącą do pisania tekstów i rysowania (tekst lub obraz jest widoczny jednocześnie u wszystkich uczestników zdalnej pracy mających uruchomioną aplikację). systemy oparte na przekazie obrazu są to systemy wideokonferencyjne, oferujące wymianę informacji z wykorzystaniem dwukierunkowej komunikacji (fullduplex) dźwiękowej i wizyjnej jednocześnie (two-way voice and video), bądź dwukierunkowej komunikacji dźwiękowej i wizyjnej w jedną stronę (two-way voice and one-way video). W systemie dwukierunkowej komunikacji dźwiękowej i wizyjnej obie strony tj. wykładowca i student wzajemnie się widzą i mogą przesyłać do siebie różne dokumenty. Strumień przesyłanego obrazu wideo (np. z internetowej kamery) jest kodowany (tak, aby objętość wysyłanej informacji nie była zbyt duża i nie obciążała łącza telekomunikacyjnego) przez odpowiednią aplikację np. CuSeeMee napisaną przez naukowców z Cornell University Information Technologies. W skład systemu wchodzi kamera internetowa, mikrofon, słuchawki zaś dzięki CuSeeMee istnieje możliwość przesyłania dowolnego materiału edukacyjnego na żywo. multimedialne systemy oparte na stronach WWW środowisko World Wide Web oparte jest na zbiorze protokołów i standardów idealnie nada-

10 jących się do przesyłu informacji, a co za tym idzie materiałów edukacyjnych. WWW umożliwia integrację danych: tekstu, głosu, grafiki, animacji, czy nawet filmu oraz daje możliwość użytkownikowi interakcji jest to w pełni przekaz multimedialny, interaktywny. Dostępność do zasobów WWW, architektura klient-serwer, gdzie tylko użytkownik odpowiada za podstawową obsługę interfejsu strony WWW, natomiast funkcje serwera, w zależności od potrzeb mogą być różne: komunikacja, obsługa adresów i nazw, drukowanie, obsługa baz danych, wyszukiwanie informacji czy składowanie dużych plików wszystko to w połączeniu z pełną asynchronizacją pracy studenta dowodzi, iż środowisko WWW jest wprost stworzone z myślą o nauczaniu na odległość. Zastosowany i wdrożony system dynamicznego nauczania - Moodle w Wyższej Szkole Handlowej zawiera następujące elementy: wykłady które zawierają treści edukacyjne w postaci dynamicznej strony WWW. Moduł ten umożliwia także umieszczenie w zasobach dodatkowych opcji takich jak: o źródła linków odnośników do materiałów edukacyjnych i naukowych wzbogacających zawartą treść wykładu, szkolenia bądź ćwiczeń, o filmy, animacje wzbogacające przekaz treści wykładu o przykłady zaprezentowane w formie multimedialnej, która staje się znakomitym narzędziem stymulującym do działań twórczych o ankiety służące do zbierania informacji zwrotnej nt. przygotowanych zajęć, ćwiczeń czy wykładów, o zadania umożliwiające prowadzącemu określenie pracy, którą studenci mają wykonać w formie elektronicznej i wynik przesłać na serwer. Mo-

11 duł ten posiada funkcję wystawiania oceny. o quizy moduły przeznaczone do tworzenia i zadawania testów przez prowadzącego wykłady. Pytania te zachowywane są w bazie danych, uporządkowane według kategorii, mogą być wykorzystywane w ramach danego kursu lub przenoszone do innego kursu. Opcja ta oferuje także narzędzia umożliwiające wystawianie ocen, Obok modułów służących do publikacji i przekazania wiedzy studentom system Moodle oferuje składowe służące do dwustronnej komunikacji student wykładowca. Są to: chat będący elementem komunikacji synchronicznej, umożliwiający komunikację w czasie rzeczywistym wykładowcy ze studentem, forum dyskusyjne narzędzie do rozmów asynchronicznych, w którym odbywa się większość dyskusji, posiadające różną strukturę i umożliwiające ocenę każdego listu zamieszczonego na forum przez zarejestrowanego współuczestnika kursu, poczta elektroniczna umożliwiająca bezpośredni kontakt z wykładowcą. Moodle posiada także mechanizmy powiadamiające zarejestrowanych użytkowników o zmianach w strukturze serwisu i zawartych danych edukacyjnych co pozwala uczelni wykorzystującej system e-learningowy na stworzenie pełnego środowiska dydaktycznego zawierającego elementy komunikacji on-line, wiedzy zawartej w systemie informatycznym i moduły służące do zarządzania portalem edukacyjnym.

12 Rysunek 1 Przykładowy wykład w systemie Moodle WSH Zastosowanie nowych metod nauczania i wykorzystanie technik teleinformatycznych daje uczelni wyższej wiele korzyści. Szkolenia za pomocą technologii są narzędziem interaktywnym, stwarzającym możliwość prowadzenia procesu edukacyjnego zarówno w trybie bezpośredniej komunikacji student-wykładowca, jak i w trybie uczenia się bez pomocy prowadzącego kurs. Wykorzystując e-learning szkoła wyższa odpiera każdy zarzut dotyczący przestarzałych metod nauczania i sztywności programów oferując zorganizowaną elastycznie i przemyślaną ekonomicznie koncepcję nauczania na odległość z wykorzystaniem internetu. Rozwiązanie takie jest atrakcyjne kosztowo (dla ośrodka edukacyjnego jak i studenta) i może być skierowane do wszystkich osób z kraju i zza granicy chcących się uczyć na danym kierunku oferowanym przez uczelnię. Nauczanie na odległość z zastosowaniem internetu otwiera perspektywy uczenia się oraz ułatwia komunikację większej ilości studentów przypadających na jednego wykładowcę, przy czym jakość kształcenia jest nadal optymalna. Technologia informa-

13 cyjna i komunikacyjna jest nie tylko nową dziedziną poznawczą. ale także źródłem nowych koncepcji i metod, co jest związane z potrzebą wprowadzenia zmian w organizacji całego procesu edukacyjnego, oraz z koniecznością opracowania badań wpływu technologii komputerowej na osiągnięcia studentów. 5. Wnioski W pracy przedstawiono możliwości kreowania systemu edukacji szkoły wyższej wykorzystującego technologie internetowe w dostępie do baz wiedzy i komunikacji pozwalające na wszelkie kontakty poza murami klasycznie pojętej uczelni. Takie wspomaganie klasycznych rozwiązań buduje wielowymiarowy i nieliniowy system pozwalający na zbudowaniu procesu edukacji permanentnej i kreowanie indywidualnych ścieżek edukacji. Bibliografia Kubiak M.,J., (1999). Słownik technologii informacyjnej, Wydawnictwo Mikom, Warszawa, Lis Z., Zieliński Z., (2004) Wdrażanie systemu e-learning w warunkach studiów eksternistycznych. Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa, str , Mason R. (1999), European Trends in The Virtual Delivery of Education, The Commonwealth of Learning, Wieczorkowski K. (1996), Kształcenie na dystans z wykorzystaniem sieci komputerowej, CODN, zeszyt 39, Warszawa, Zieliński E. Z., Lis Z. (2005) Kreowanie e-learning Szkoły Wyższej w systemie Moodle, Firma i Rynek, Numer specjalny kwiecień 2005, str Zieliński E. Z., (2003), Wykorzystanie technik informacyjnych w procesie dydaktycznym szkoły wyższej, dysertacja doktorska, Akademia Ekonomiczna, Kraków, Weinberg G.M.,(1997) Myślenie systemowe, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. - serwer estudentwsh nauczania na odległość źródło Moodle - platforma e-learning WSH

14 - Wirtualna edukacja, czasopismo elektroniczne, nr 4-5/2001, sieć Internet portal Edustrada. E-LEARNING CONTRIBUTION TO EDUCATIONAL PROCESS Abstract. The work presents possibilities of the creation of educational system, access and communication, by applying open source of Moodle type. The work focuses on the classical educational forms and the need of new technologies to be implemented in the process of education. The Open Source application - Moodle has been used. The work presents multidimensional options of such solutions as well as the possibilities of the creation of individual educational paths. Key words: e-learning, computer aided education and communication, education system.

Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Nauczanie na odległość metodą zdobywania wiedzy. mgr Zbigniew E. Zieliński

Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Nauczanie na odległość metodą zdobywania wiedzy. mgr Zbigniew E. Zieliński Akademia Ekonomiczna w Krakowie Nauczanie na odległość metodą zdobywania wiedzy. mgr Zbigniew E. Zieliński Kraków 2002 Wprowadzenie W ostatnim dziesięcioleciu XX wieku rozwój technologii informatycznych

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig E-learning jako usługa rozwojowa E-learning to jedna z forma zdalnego nauczania (tj. formy wspomagania procesu uczenia się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi)

Bardziej szczegółowo

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy W Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu realizowany jest projekt wdroŝenia wirtualnej edukacji, nazwany od akronimu

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03. Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.2010 Wybrane pola zastosowań e-learningu typowe indywidualne bądź

Bardziej szczegółowo

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych Postanowienia ogólne 1 Zakres przedmiotowy niniejszego Regulaminu obejmuje zasady przygotowywania i prowadzenia zajęć. 2 Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

Polskie koncepcje legislacyjne jako efekt błędnych poglądów na e-edukację. Jerzy M. Mischke

Polskie koncepcje legislacyjne jako efekt błędnych poglądów na e-edukację. Jerzy M. Mischke Polskie koncepcje legislacyjne jako efekt błędnych poglądów na e-edukację Jerzy M. Mischke Przesłanki 1 komputery jako narzędzia edukacji mają dopiero 15 lat e-edukacja poszukuje swego miejsca w systemie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl

doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Przegląd wybranych systemów i narzędzi e-learning doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Duża część oprogramowania e-learningowego

Bardziej szczegółowo

E-learning nauczanie na odległość

E-learning nauczanie na odległość E-learning nauczanie na odległość część 2. Cel prezentacji Przekonanie Państwa, że warto uatrakcyjnić i wzbogacić proces dydaktyczny w szkole o pracę z uczniem na platformie e-learningowej Moodle. część

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Uniwersytet Mikołaja Kopernika Uniwersytet Mikołaja Kopernika Maciej Pańka Kraków 2011 Zaplecze techniczne do prowadzenia specjalistycznych zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym. Wsparcie dla zajęć realizowanych w formie kształcenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle Platforma e-learningowa Platforma e-learningowa to zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System

Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System Prof. zw. dr hab. inż Celina M. Olszak Dr Kornelia Batko

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU N@uczyciel przygotowanie nauczycieli z ZSP do stosowania e-elarningu w nauczaniu i samokształceniu Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA,

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, Numer zadania: 11 Innowacje i kreatywność w nauczaniu dzieci i młodzieży - zastosowanie technologii informacyjnej z uwzględnieniem nauczania na odległość SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2009 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2

Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2 Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2 Sławomir Zieliński Katedra Informatyki AGH 26 czerwca 2015 Plan prezentacji Wprowadzenie Scenariusze użycia Przykład działania Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 11/2014 Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

KREOWANIE E-LEARNING EDUKACJI SZKOŁY WYŻSZEJ W SYSTEMIE MOODLE

KREOWANIE E-LEARNING EDUKACJI SZKOŁY WYŻSZEJ W SYSTEMIE MOODLE KREOWANIE E-LEARNING EDUKACJI SZKOŁY WYŻSZEJ W SYSTEMIE MOODLE dr Zbigniew E. Zieliński dr inż. Zbigniew Lis, Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego, Kielce zzielins@ws-kielce.edu.pl,zlis@wsh-kielce.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI Małgorzata Bartoszewicz goskab@amu.edu.pl Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi

Bardziej szczegółowo

Marlena Plebańska. Nowoczesny e-podręcznik

Marlena Plebańska. Nowoczesny e-podręcznik Marlena Plebańska Nowoczesny e-podręcznik E-podręcznik zbudowany jest z trzech zsynchronizowanych ze sobą poziomów. Pierwszą warstwę stanowi repozytorium składające się z trzech podstawowych części : ogólne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ TYTUŁ PROGRAMU: Edukacja wczesnoszkolna wsparta TIK CELE OGÓLNE: Nauczyciel po zakończeniu szkolenia Ma wiedzę i umiejętności: w

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK, Toruń 14 VI 2012 Bartosz Ziemkiewicz Nowoczesne metody nauczania... 1/14 Zdalne nauczanie na UMK

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć stacjonarnych. Grupa II

Plan zajęć stacjonarnych. Grupa II Plan zajęć stacjonarnych Grupa II Szkolenie pt.: Metodyka kształcenia multimedialnego stacjonarnego i niestacjonarnego z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle szkolenie blended learning dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Spis treści Wstęp... 15 Treść książki... 16 Adresaci książki... 16 Struktura książki... 17 Trzecie wydanie książki... 17 Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Przykłady e-learningu... 20 E-learning

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2

Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2 Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2 Sławomir Zieliński Katedra Informatyki AGH Wprowadzenie 2014 Katedra Informatyki, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji,

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING Cel dokumentu Przedstawiony opis jest jedynie przeglądem najważniejszych elementów, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze usługi e-learningu. Dokument

Bardziej szczegółowo

E-Podręcznik w edukacji. Marlena Plebańska

E-Podręcznik w edukacji. Marlena Plebańska E-Podręcznik w edukacji Marlena Plebańska e-podręczniki 62 e-podręczniki, 14 przedmiotów, 2500 zasobów edukacyjnych dostępnych z poziomu tabletu, komputera, telefonu, czytnika książek, otwarta licencja,

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. dr Katarzyna Mikołajczyk mgr Katarzyna Pietraszek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej

Bardziej szczegółowo

GEODEZJA PRZEZ INTERNET

GEODEZJA PRZEZ INTERNET GEODEZJA PRZEZ INTERNET XX Jesienna Szkoła Geodezji 16-18 września 2007 Polanica Zdrój dr inż. Tadeusz Głowacki Zakład Geodezji i Geoinformatyki, Instytut Górnictwa, Politechnika Wrocławska Agenda 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

Postępy edukacji internetowej

Postępy edukacji internetowej Postępy edukacji internetowej na przykładzie działań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego dr inż. Małgorzata Suchecka inż. Artur Sychowicz Centralny Instytut Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

Nauczanie z TIK w XXI wieku

Nauczanie z TIK w XXI wieku PROGRAM DOSKONALENIA w zakresie wykorzystania TIK TYTUŁ PROGRAMU: Nauczanie z TIK w XXI wieku CELE OGÓLNE: Podniesienie kompetencji w zakresie stosowania środków i narzędzi TIK do uczenia się i nauczania.

Bardziej szczegółowo

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK 10 maja 2013 r. PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZELNIANY ZESPÓŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE RAPORTU Z CZWARTEJ OGÓLNOUNIWERSYTECKIEJ ANKIETY STUDENCKIEJ

Bardziej szczegółowo

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r.

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r. ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie

Bardziej szczegółowo

Wioletta Sołtysiak. Akademia im. Jana Długosza w Czestochowie Wydział Pedagogiczny

Wioletta Sołtysiak. Akademia im. Jana Długosza w Czestochowie Wydział Pedagogiczny Wioletta Sołtysiak Akademia im. Jana Długosza w Czestochowie Wydział Pedagogiczny Cel: Ocena zarządzania procesem e-kształcenia w prezentowanym modelu Dlaczego znaczenie e-learningu w szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Remigiusz Rak Marcin Godziemba-Maliszewski Andrzej Majkowski Adam Jóśko POLITECHNIKA WARSZAWSKA Ośrodek Kształcenia na Odległość Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AGNIESZKA MAZUREK E-LEARNING JAKO NOWOCZESNE NARZĘDZIE WYKORZYSTYWANE W SZKOLENIACH Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Realizacja modelu nauczania hybrydowego. jasinski.ukw.edu.pl

Realizacja modelu nauczania hybrydowego. jasinski.ukw.edu.pl Realizacja modelu nauczania hybrydowego na przykładzie platformy b-learningowej dla studentów filologii germańskiej Arkadiusz Jasinski jasinski.ukw.edu.pl Na początku był e-learning czyli model nauczania

Bardziej szczegółowo

Internet. Podstawowe usługi internetowe. Wojciech Sobieski

Internet. Podstawowe usługi internetowe. Wojciech Sobieski Internet Podstawowe usługi internetowe Wojciech Sobieski Olsztyn 2005 Usługi: Poczta elektroniczna Komunikatory Grupy dyskusyjne VoIP WWW Sieci P&P FTP Inne Poczta elektroniczna: - przesyłanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Paweł Lenkiewicz Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Plan prezentacji PJWSTK

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 11 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość. Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia

Numer i nazwa obszaru: 11 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość. Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia Numer i nazwa obszaru: 11 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Wydanie 1 Formularz F509 Strona

Bardziej szczegółowo

z wykorzystaniem technologii informacyjno komunikacyjnej Chmura w Internecie wspiera dyrektora w sprawnym zarządzaniu szkołą opartą na wiedzy

z wykorzystaniem technologii informacyjno komunikacyjnej Chmura w Internecie wspiera dyrektora w sprawnym zarządzaniu szkołą opartą na wiedzy Numer obszaru: 12 Wsparcie oświatowej kadry kierowniczej w sprawnym zarządzaniu szkołą z wykorzystaniem technologii informacyjno komunikacyjnej Temat szkolenia Chmura w Internecie wspiera dyrektora w sprawnym

Bardziej szczegółowo

Wideokonferencja w ramach pracy sieci współpracy i samokształcenia

Wideokonferencja w ramach pracy sieci współpracy i samokształcenia Anna Płusa Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN WOM w Częstochowie Wideokonferencja w ramach pracy sieci współpracy i samokształcenia Nowatorski kanał komunikacji dla nauczycieli W ramach projektu Ośrodka

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 11 czerwca 2010 Dr Andrzej Niesler Pełnomocnik Rektora ds. Nauczania na Odległość Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platformy Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej

Regulamin Platformy Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej Załącznik do Zarządzenia Nr 31/15/16 Regulamin Platformy Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej Postanowienia ogólne 1 Zakres przedmiotowy niniejszego Regulaminu obejmuje zasady funkcjonowania Platformy

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w promocji osiągnięć własnych oraz szkoły na forum internetowym. Tworzenie prezentacji multimedialnych, stron internetowych oraz pomocy dydaktycznych.

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Siedlcach Intel uwzględniająca treści programu Nauczanie ku przyszłości 21-11-2002 1 Cel Kształcenie i doskonalenie umiejętności posługiwania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 10 uczniów 2. Czas trwania kursu wynosi: 60 godzin 3. Kurs odbywać się

Bardziej szczegółowo

Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji wirtualny wydział Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji wirtualny wydział Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu Mateusz Paradowski Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji wirtualny wydział Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu 7 maja 2008 roku w

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego Ocena zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość opracowanie przygotowane przez Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Bardziej szczegółowo

Cel i zawartość prezentacji

Cel i zawartość prezentacji Cel i zawartość prezentacji Głównym celem prezentacji jest przedstawienie mało popularnej i nieznanej jeszcze w Polsce metody nauczania WebQuest, wykorzystującej Internet jako źródło informacji oraz jako

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek. Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.pl Zmiany liczby odbieranych umownych słów http://hmi.ucsd.edu/pdf/hmi_2009_consumerreport_dec9_2009.pdf

Bardziej szczegółowo

Formularz rejestracyjny przedmiotu zgłoszonego do realizacji w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Formularz rejestracyjny przedmiotu zgłoszonego do realizacji w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Zał. Nr 1 do Regulaminu przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych Formularz rejestracyjny przedmiotu zgłoszonego do realizacji 1. Informacje o prowadzącym zajęcia dydaktyczne z przedmiotu zgłoszonego

Bardziej szczegółowo

Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning

Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława

Bardziej szczegółowo

Co to jest blended-learning?

Co to jest blended-learning? Co to jest blended-learning? model tradycyjny model e-learning nauczanie synchroniczne seminaria, prelekcje wykłady, ćwiczenia dyskusje na plenum demonstracje online laboratoria i zdalne symulacje chat

Bardziej szczegółowo

Nauczanie informatyki przez Internet w Polsko-Japońskiej WyŜszej Szkole Technik Komputerowych

Nauczanie informatyki przez Internet w Polsko-Japońskiej WyŜszej Szkole Technik Komputerowych Nauczanie informatyki przez Internet w Polsko-Japońskiej WyŜszej Szkole Technik Komputerowych Lech Banachowski, Paweł Lenkiewicz, ElŜbieta Mrówka- Matejewska Polsko-Japońska WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych

Bardziej szczegółowo

Kongres Innowacyjnej Gospodarki, Warszawa 2013

Kongres Innowacyjnej Gospodarki, Warszawa 2013 Kongres Innowacyjnej Gospodarki, Warszawa 2013 Jak to działa: Mózg badania wskazują, że inne partie mózgu uaktywniają się przy czytaniu tradycyjnych książek, inne przy czytaniu tych z nośników elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie Program Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie w sprawie organizowania i prowadzenia wspomagania szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu głogowskiego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Open Source w Open e-learningu. Przykłady zastosowania

Open Source w Open e-learningu. Przykłady zastosowania Open Source w Open e-learningu Przykłady zastosowania Co to jest E-learning? E-learning zaawansowana technologicznie forma uczenia się i nauczania na odległość, znana także pod nazwą kształcenia zdalnego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ opracowała: mgr Celina Czerwonka nauczyciel informatyki - Szkoły Podstawowej w Tarnawatce SPIS TREŚCI WSTĘP...3 CELE OGÓLNE...4 UWAGI O

Bardziej szczegółowo

Nauczanie zdalne przedmiotów matematycznych

Nauczanie zdalne przedmiotów matematycznych Nauczanie zdalne przedmiotów matematycznych Joanna Karłowska-Pik Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Analizy Stochastycznej Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Nauczanie

Bardziej szczegółowo

Instytut Przedsiębiorczości Cisco

Instytut Przedsiębiorczości Cisco Instytut Przedsiębiorczości Cisco Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Konferencja: Technologie IT w służbie jakości kształcenia 1 czerwca 2010 Elżbieta Tarnawska Koordynator

Bardziej szczegółowo

Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie

Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie Anna K. Stanisławska-Mischke, UJ Maria Wilkin, UW 2. słowa o nas Anna K. Stanisławska-Mischke: od 2006 w Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji zajęć. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin organizacji zajęć. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Załącznik do uchwały nr 232/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku Regulamin organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Techniki informatyczne

KARTA KURSU. Techniki informatyczne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Techniki informatyczne Information technology Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Prof. dr hab. Jacek Migdałek Zespół dydaktyczny: Prof. dr hab. Jacek Migdałek Opis kursu

Bardziej szczegółowo

CELE I TREŚCI NAUCZANIA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE, WSPÓLNE DLA OBYDWU ŚCIEŻEK:

CELE I TREŚCI NAUCZANIA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE, WSPÓLNE DLA OBYDWU ŚCIEŻEK: CELE I TREŚCI NAUCZANIA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW PODYPLOMOWYCH STUDIÓW INFOBROKERSTWA I ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE, WSPÓLNE DLA OBYDWU ŚCIEŻEK: 1. Informacja w nauce, społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania

Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania Podlaskie Forum Bibliotekarzy 1. Platforma moodle wprowadzenie. 2. Szkolenia oparte na platformie. 3. Platforma moddle do zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Przegląd platform systemowych typu OpenSource dla wspomagania kształcenia na odległość

Przegląd platform systemowych typu OpenSource dla wspomagania kształcenia na odległość Politechnika Wrocławska Przegląd platform systemowych typu OpenSource dla wspomagania kształcenia na odległość Lesław Sieniawski 2004 Wprowadzenie Definicja kształcenia na odległość [wg: Mirosław J. Kubiak,

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DLA EDUKACJI SZEROKĄ OFERTĄ GRUPY HELION

WSPARCIE DLA EDUKACJI SZEROKĄ OFERTĄ GRUPY HELION WSPARCIE DLA EDUKACJI SZEROKĄ OFERTĄ GRUPY HELION Grzegorz Jankowski Grupa Helion SA, Gliwice Wojewódzki Koordynator Innowacji w Edukacji grzegorz.jankowski@helion.pl http://edukacja.helion.pl http://dziennik.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ABC e - learningu. PROJEKT PL35 KOMPETENTNY URZĘDNIK WYśSZA JAKOŚĆ USŁUG W WIELKOPOLSCE

ABC e - learningu. PROJEKT PL35 KOMPETENTNY URZĘDNIK WYśSZA JAKOŚĆ USŁUG W WIELKOPOLSCE ABC e - learningu Termin e-learning (z ang. learning nauka, wiedza, poznanie) oznacza nauczanie na odległość przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik informatycznych. Dydaktyka wspomagana jest za

Bardziej szczegółowo

Program Cyfrowy Nauczyciel

Program Cyfrowy Nauczyciel Program Cyfrowy Nauczyciel Szkolenie w ramach projektu Szkoły przyszłości rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Osiecznica. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE. Streszczenie: Z G Łukasz Próchnicki NIP w ramach projektu nr RPMA /15

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE. Streszczenie: Z G Łukasz Próchnicki NIP w ramach projektu nr RPMA /15 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE w ramach projektu nr RPMA.10.01.01-14-3849/15 Streszczenie: Aktywności platformy Moodle-Forum, Czat NIP 799-174-10-88 Spis treści 1. Forum... 2 2. Czat... 7 str. 1 1. Forum Głównym

Bardziej szczegółowo

Iv. Kreatywne. z mediów

Iv. Kreatywne. z mediów Iv. Kreatywne korzystanie z mediów Edukacja formalna dzieci Kreatywne korzystanie z mediów [ 45 ] Zagadnienia Wychowanie przedszkolne Szkoła podstawowa, klasy 1-3 Szkoła podstawowa, klasy 4-6 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE NR

STUDIA I MONOGRAFIE NR STUDIA I MONOGRAFIE NR 21 WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII WIEDZY Redakcja naukowa: Andrzej Cader Jacek M. Żurada Krzysztof Przybyszewski Łódź 2008 3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7 SYSTEMY AGENTOWE W E-LEARNINGU

Bardziej szczegółowo

Nauczanie na odległość

Nauczanie na odległość P o l i t e c h n i k a W a r s z a w s k a Nauczanie na odległość a standaryzacja materiałów edukacyjnych Krzysztof Kaczmarski Nauczanie na odległość T Nauczanie ustawiczne T Studia przez Internet? T

Bardziej szczegółowo

e-learning w edukacji osób z niepełnosprawnością

e-learning w edukacji osób z niepełnosprawnością e-learning w edukacji osób z niepełnosprawnością Bartosz Mioduszewski bartosz.mioduszewski@idn.org.pl Dlaczego dostępnośd e-learningu jest ważnym problemem do rozwiązania? Bariery w edukacji Na bariery

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Łódź, 2012 1. Nazwa: Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Przyroda 2. Opis: Studium

Bardziej szczegółowo

OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ VU 15 - XV Konferencja Uniwersytet Wirtualny edukacja w dobie nowych technologii 24-25 czerwca 2015 OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

Bardziej szczegółowo

JAK WYKORZYSTYWAĆ E-MOŻLIWOŚCI. dr Grażyna Chaberek-Karwacka Instytut Geografii UG

JAK WYKORZYSTYWAĆ E-MOŻLIWOŚCI. dr Grażyna Chaberek-Karwacka Instytut Geografii UG JAK WYKORZYSTYWAĆ E-MOŻLIWOŚCI dr Grażyna Chaberek-Karwacka Instytut Geografii UG geogk@ug.edu.pl UZASADNIENIE: Badania przedsiębiorców i pracodawców w zakresie postaw wymaganych od absolwentów uczelni

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI Z WYKORZYSTANIEM

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI Z WYKORZYSTANIEM SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI Z WYKORZYSTANIEM Technologii Informacyjnych Program szkolenia dla nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych. Cel szkolenia Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Białystok, 29.04.2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego do roku 2020 e-podlaskie Sieci

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. PSP.40-17/12 (projekt) Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika inżynierska

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot informatyka Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Platforma e-learningowa skrócona instrukcja obsługi. Aby uruchomić platformę e-learningową, należy otworzyć przeglądarkę internetową, a następnie wpisać adres http://aok.learnway.eu/ - wyświetlony zostanie

Bardziej szczegółowo

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie System komputerowy System komputerowy (ang. computer system) to układ współdziałaniadwóch składowych: sprzętu komputerowegooraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

i działanie urządzeń związanych równieŝ budowę i funkcje urządzeń

i działanie urządzeń związanych równieŝ budowę i funkcje urządzeń Wymagania edukacyjne Informatyka III etap edukacyjny (gimnazjum) Uczeń potrafi I. Bezpiecznie posługiwać się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystywać sieć komputerową; komunikować się za pomocą

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Nowoczesne technologie informacyjnokomunikacyjne. Data wydruku: 24.10.2015. Dla rocznika: 2015/2016.

Sylabus przedmiotu: Nowoczesne technologie informacyjnokomunikacyjne. Data wydruku: 24.10.2015. Dla rocznika: 2015/2016. Sylabus przedmiotu: Specjalność: Nowoczesne technologie informacyjnokomunikacyjne w dydaktyce Wszystkie specjalności Data wydruku: 24.10.2015 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Ekonomia Ekonomii,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych (dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych) Przeznaczenie Szkolenie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo