Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne"

Transkrypt

1 Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w promocji osiągnięć własnych oraz szkoły na forum internetowym. Tworzenie prezentacji multimedialnych, stron internetowych oraz pomocy dydaktycznych. Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli róŝnych przedmiotów, którzy chcą poznać moŝliwości zastosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w celu promocji osiągnięć własnych oraz szkoły w Internecie, w szczególności metody tworzenia prezentacji multimedialnych, stron WWW oraz innych pomocy dydaktycznych blog, filmy. Wymagania wstępne Sprawne posługiwanie się komputerem i typowymi urządzeniami peryferyjnymi (klawiatura, monitor, mysz, drukarka) oraz umiejętność pracy w środowisku Windows w zakresie: zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, korzystania z podręcznych aplikacji Windows. Podstawowa umiejętność pracy w sieci Internet. Cele kształcenia Przygotowanie nauczycieli do korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej do promocji osiągnięć własnych oraz szkoły w Internecie. W szczególności poznanie metod tworzenia prezentacji multimedialnych, stron WWW oraz innych pomocy dydaktycznych blog, filmy. Cele operacyjne Słuchacz zna: sposoby wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w celu promocji osiągnięć własnych oraz szkoły w Internecie, zasady budowania prezentacji, moŝliwości tworzenia prezentacji w programie prezentacyjnym oraz publikowania jej za pomocą serwisu Slideshare, metody tworzenia interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem pakietu HotPotatoes i programu do tworzenia krzyŝówek EclipseCrossword, sposoby tworzenia prostych filmów prezentacyjnych do wspomagania promocji osiągnięć oraz opublikowaniach ich w serwisach YouTube i TeacherTube, moŝliwości tworzenia stron internetowych w oparciu o blog. Wydanie 1 Formularz F509 Strona 1/5

2 Słuchacz potrafi: zastosować odpowiednią metodę technologii informacyjnej i komunikacyjnej do promocji osiągnięć własnych oraz szkoły w Internecie, wskazać zalety i wady stosowania poszczególnych metod (prezentacje, blogi, strony internetowe, interaktywne pomoce dydaktyczne, filmy). Plan szkolenia Liczba godzin teoretycznych szkolenia 2. Liczba godzin praktycznych szkolenia 18. Opis treści 1. Sposoby wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej do promocji osiągnięć własnych oraz szkoły w Internecie. Techniki prezentacji i promocji osiągnięć jakie moŝna zastosować wykorzystując sieć Internet, w szczególności prezentacje multimedialne, blogi, filmy. Wady i zalety poszczególnych technik. ZagroŜenia związane z publikowaniem treści w Internecie. Prawa autorskie w sieci Internet - moŝliwości wykorzystywania róŝnorodnych materiałów. 2. Zasady budowy poprawnej prezentacji. Ogólne zasady opracowywania prezentacji multimedialnych dla edukacji z uwzględnieniem ich kompozycji, czytelności i estetyki. Prezentacje jako pomoce wspomagające samodzielną naukę (interaktywne) oraz jako wsparcie dla wykładu (do przedstawiania z pomocą projektora). Przykładowe, wartościowe prezentacje omawiające róŝne zagadnienia i problemy związane z treściami nauczania i róŝnymi osiągnięciami. 3. Poznanie głównych narzędzi programu prezentacyjnego (gotowe szablony prezentacji, efekty przejść obiektów i slajdów, animacja niestandardowa, chronometraŝ). Zasady poprawnego formatowania prezentacji praca z tekstem i grafiką. Wykorzystanie obrazów zapisanych na dysku, import obrazów dostępnych w sieci, korzystanie z galerii Clipartów dostępnej na stronach Microsoft. Zasady wykorzystania tekstów i grafiki z Internetu (prawa autorskie). Dodawanie elementów multimedialnych: animacji, dźwięku i sekwencji wideo. RóŜne sposoby zapisu prezentacja, pokaz, strona internetowa, prezentacja przenośna. Samodzielne prowadzenie prezentacji. Publikowanie prezentacji za pomocą serwisu Slideshare lub AuthorSlide. 4. Metody projektowania i tworzenia interaktywnych pomocy dydaktycznych testy jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, krzyŝówki, ćwiczenia na dopasowanie, ćwiczenia z luką. Praca z programami HotPotatoes i EclipseCrossword. 5. Tworzenie filmów prezentacyjnych z pomocą Windows Movie Maker. Pozyskiwanie i edycja pojedynczych zdjęć oraz obróbka zdjęć. Organizacja materiałów. Łączenie zdjęć w sekwencje wideo, składanie filmu. Edycja materiału filmowego. Dodawanie efektów tekstowych, dźwiękowych, efektów animacyjnych na zdjęcia oraz efektów przejść. Zapis materiału w postaci pliku wideo. MoŜliwości wykorzystania filmów prezentacyjnych w edukacji w celu wzbogacenia zajęć i zaktywizowania uczniów. Publikowanie filmów w serwisach YouTube i TeacherTube. 6. Poznanie podstawowych metod tworzenia prostych stron WWW opartych na blogu. Przykładowe, wartościowe strony WWW i blogi dostępne w sieci Internet ich analiza, porównanie i ocenianie. ZałoŜenie bloga i wykorzystanie go jako strony, jego konfiguracja, tworzenie internetowej galerii zdjęć, wykorzystanie funkcji Mobloga, serwisy współpracujące z Blogger. Wydanie 1 Formularz F509 Strona 2/5

3 Harmonogram szkolenia Lp. Temat Sposoby wykorzystania technologii informacyjnej 1. i komunikacyjnej do promocji osiągnięć własnych oraz szkoły w Internecie. Zasady poprawnej budowy 2. prezentacji. Poznanie głównych narzędzi programu prezentacyjnego. 3. Zasady poprawnego formatowania prezentacji. Publikowanie prezentacji za 4. pomocą serwisu Slideshare. Metody projektowania 5. i tworzenia interaktywnych pomocy dydaktycznych. Tworzenie filmów 6. prezentacyjnych. Publikowanie filmów 7. w serwisach YouTube i TeacherTube. 8. Tworzenie prostych stron WWW w oparciu o bloga. 9. Publikowanie bloga. Serwisy współpracujące z Blogger. Liczba godzin teoretycznych praktycznych Formy i metody realizacji Wykład. Forma wykładu jest stosowana w celu przedstawienia i omówienia określonych zagadnień, pojęć i problemów, z którymi trzeba zapoznać słuchacza (np. omówienie sposobów wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej do promocji osiągnięć własnych oraz szkoły w Internecie). Praca indywidualna słuchacza - ćwiczenia. Jedną z głównych form pracy na szkoleniu jest indywidualna praca słuchacza. Jest ona stosowana w celu ćwiczenia róŝnych zadań związanych z przedstawianą problematyką (np. ćwiczenia w tworzeniu prezentacji i filmów prezentacyjnych). Pokaz. Pokaz ma na celu wzajemne przedstawianie przez słuchaczy materiałów wypracowanych przez nich na szkoleniu. Materiały będą stanowiły efekty realizacji pewnych zadań. Dyskusja. Podczas szkolenia są prowadzone dyskusje, mające na celu wymianę poglądów i doświadczeń słuchaczy oraz prowadzącego. Dyskutowane będą problemy przedstawiane przez prowadzącego, jak równieŝ materiały opracowane przez słuchaczy. Wydanie 1 Formularz F509 Strona 3/5

4 Charakterystyka materiałów W czasie szkolenia uczestnicy otrzymają materiały drukowane zawierające opis najwaŝniejszych zagadnień poruszanych na szkoleniu. Przykład materiałów w załączniku. Po szkoleniu uczestnicy otrzymają płytę CD_ROM z ćwiczeniami i zadaniami opracowanymi na szkoleniu. Umiejętności przydatne w pracy zawodowej właściwe wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej do promocji osiągnięć własnych oraz szkoły w Internecie, tworzenie prezentacji w programie prezentacyjnym oraz ich publikowanie w sieci Internet, projektowanie i tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych, budowanie i publikowanie filmów prezentacyjnych, tworzenie prostych stron WWW w oparciu o bloga, oraz publikowanie ich w sieci Internet. Formy oceny pracy uczestników W trakcie trwania szkolenia oceniane będą postępy posiadanych umiejętności w zakresie właściwego wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej do promocji osiągnięć własnych oraz szkoły w Internecie. Spis zalecanej literatury Przygotowany przez Ośrodek skrypt zawierający informacje o omawianych zagadnieniach, Zimek Roland, Oberlan Łukasz, ABC grafiki komputerowej, Helion, 2005, Negrino Tom, PowerPoint. Tworzenie prezentacji. Projekty, Helion, 2005, Praca zbiorowa / pod red. Koblewskiej Janiny i Butkiewicz Marii, Edukacja filmowa w szkole podstawowej i średniej, Warszawa, WSiP, Robin U. Russin, Downs Williama Missouri, Jak napisać scenariusz filmowy, Owczarz-Dadan Anna, Tworzenie filmów w Windows XP. Podstawy, Helion, 2006, Józef Bednarek Media w nauczaniu, Marek Czajka, Łukasz Kołodziej, Microsoft Office XP od podstaw, Hans-Georg Schumann, Komputer dla dzieci od 8 do 88 lat. Narzędzie ewaluacji wewnętrznej Ewaluacja będzie przeprowadzana na bieŝąco poprzez dyskusje ze słuchaczami. Przewidywana jest równieŝ ankieta dla oceny całego szkolenia, która będzie wypełniana przez słuchaczy po zakończeniu szkolenia. Informacje o organizacji Szkolenie obejmuje 20 godzin wykładów oraz ćwiczeń i jest zorganizowane w systemie 4 sesji po 5 godzin dydaktycznych lub systemem weekendowym (sobota-niedziela). KaŜdy słuchacz ma do dyspozycji komputer wyposaŝony w odpowiednie oprogramowanie i zasoby. Wydanie 1 Formularz F509 Strona 4/5

5 W trakcie szkolenia wykorzystywane będzie następujące licencjonowane oprogramowanie: system operacyjny Windows XP, pakiet Ms Office 2003 lub 2007, aplikacje internetowe: Blogger, SlideShare lub AuthorStream, HotPotatoes, EclipseCrossword. Wysokość opłaty ponoszonej przez uczestnika szkolenia Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli. Wydanie 1 Formularz F509 Strona 5/5

Temat szkolenia: Odwrócona lekcja w nauczaniu przedmiotów ścisłych z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych, w szczególności Khan Academy

Temat szkolenia: Odwrócona lekcja w nauczaniu przedmiotów ścisłych z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych, w szczególności Khan Academy Numer i nazwa obszaru: 10 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Odwrócona lekcja w nauczaniu przedmiotów

Bardziej szczegółowo

IwD M06 Kreowanie internetu

IwD M06 Kreowanie internetu IwD M06 Kreowanie inter net u Część II I nte rnet w dydakty ce pogram IwD M06 Kreowanie internetu 77 IwD M06 Kreowanie internetu szkolenia curriculum Joachim Bednorz, Jolanta Bednorz, Maria Wilk Warunki

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2012/2013 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp.................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2011/2012 (semestr letni)............................... 4 Platforma obsługi

Bardziej szczegółowo

Katalog kompetencji zawodowych (dydaktycznych) zespołu projektowego (kadry dydaktycznej) w zakresie e-learningu

Katalog kompetencji zawodowych (dydaktycznych) zespołu projektowego (kadry dydaktycznej) w zakresie e-learningu opracowanie: mgr inż. Sławomir Gurdała mgr Zbigniew Mikurenda kurs: wprowadzenie do e-kształcenia (20 godzin) Katalog kompetencji zawodowych (dydaktycznych) zespołu projektowego (kadry dydaktycznej) w

Bardziej szczegółowo

KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51. Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum

KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51. Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum 52 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum Część II Komputer w dydaktyce pogram

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI INFORMATYKA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA III etap edukacyjny zakres podstawowy Podstawa prawna Rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli OGÓLNE ZAŁOŻENIA STUDIÓW 2 Cel 2 Uczestnicy 2 Program studiów 2 Organizacja studiów 2 Uwagi 3 RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 4 PODSTAWY DZIAŁANIA I OBSŁUGI KOMPUTERA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Informatyki w klasie pierwszej LXIV Liceum Ogólnokształcącego

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Informatyki w klasie pierwszej LXIV Liceum Ogólnokształcącego Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Informatyki w klasie pierwszej LXIV Liceum Ogólnokształcącego 1. Ocenie przedmiotowej podlegają czynności uczniów takie jak: zakres wiadomości i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Moduł 1: Budowa i typowe konfiguracje sprzętowe komputerów przenośnych, oprogramowanie systemowe i programy narzędziowe.

Wprowadzenie. Moduł 1: Budowa i typowe konfiguracje sprzętowe komputerów przenośnych, oprogramowanie systemowe i programy narzędziowe. Wprowadzenie Wykładowca przedstawia się i wita z grupą. Korzystając ze slajdów wykładowca prezentuje idee, cele i oczekiwane efekty szkolenia oraz jego strukturę. Przed szkoleniem wykładowca moŝe wysłuchać

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA

SZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA Działdowo, dnia 05.09.2010 SZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] Nr w szkolnym zestawie programów nauczania:.. Opracowany przez: 1. mgr inż. Leszka Sosnowskiego

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkoleń z zakresu stosowania technologii informacyjnych w edukacji

Tematyka szkoleń z zakresu stosowania technologii informacyjnych w edukacji Tematyka szkoleń z zakresu stosowania technologii informacyjnych w edukacji Tytuły szkoleń E1 Podstawy użytkowania i zastosowao komputera (25 godz.)... 3 E2 Edytor tekstu w pracy nauczyciela i wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Informatyka. Program nauczania Dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. dr inż. Krzysztof Skałecki

Informatyka. Program nauczania Dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. dr inż. Krzysztof Skałecki Informatyka Program nauczania Dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy Wrocław, kwiecień 2012 opracował dr inż. Krzysztof Skałecki 1. Wstęp Przedstawiony program nauczania informatyki w szkołach

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej

Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej Podręcznik nauczyciela Autorzy Zespół nauczycieli konsultantów i specjalistów merytorycznych Ośrodka Edukacji Informatycznej i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI... 2 CELE WYCHOWANIA...

INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI... 2 CELE WYCHOWANIA... PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W GIMNAZJUM informatika AGATA JÓZEFOWICZ SPIS TREŚCI: INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI...

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr letni)............................... 5 Oferta szkoleń na

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 342[01]/SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006

Bardziej szczegółowo

2. Informatyka w szkole

2. Informatyka w szkole Informatyka Europejczyka Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja: Windows XP, Windows Vista, Linux Ubuntu. Wydanie III Autor: Jolanta Pańczyk: Recenzent: mgr inż. Zdzisław Nowakowski 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Moduł: Na dobry początek

Moduł: Na dobry początek AUTORZY: PAWEŁ SZCZĘSNY EDYTA SOKOŁOWSKA NAUCZYCIELE INFORMATYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR W RADOMIU PLAN WYNIKOWY DO PRZEDMIOTU INFORMATYKA DLA GIMNAZJUM 3 GODZINY W CYKLU NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-89232-99-1

ISBN 978-83-89232-99-1 Redakcja Jadwiga Kwiecień Projekt okładki Marek Piwko Program dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu programów szkolnych do kształcenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Podkarpackie Szkolenie Informatyczno - Metodyczne 2009-2012. Ramowy program szkolenia

Projekt Podkarpackie Szkolenie Informatyczno - Metodyczne 2009-2012. Ramowy program szkolenia Projekt Podkarpackie Szkolenie Informatyczno - Metodyczne 009-01 Ramowy program szkolenia I moduł interpersonalny (16 godz.) Skuteczna komunikacja Kreatywne rozwiązywanie problemów II moduł informatyczno-dydaktyczny

Bardziej szczegółowo

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i publikowanie. strony internetowej. w programie Microsoft FrontPage

Tworzenie i publikowanie. strony internetowej. w programie Microsoft FrontPage Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych KP Nr albumu: 007 Tworzenie i publikowanie strony internetowej w programie Microsoft

Bardziej szczegółowo

Roczny plan dydaktyczny przedmiotu informatyka

Roczny plan dydaktyczny przedmiotu informatyka Roczny plan dydaktyczny przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej, uwzględniający założenia podstawy programowej Temat (rozumiany jako lekcja) Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

Lekcja z komputerem. Ilość godz; 1 GODZINA TYGODNIOWO. Lekcje z komputerem. Szkoła podstawowa. Klasa 4. Używane programy komputerowe

Lekcja z komputerem. Ilość godz; 1 GODZINA TYGODNIOWO. Lekcje z komputerem. Szkoła podstawowa. Klasa 4. Używane programy komputerowe Program: Lekcja z komputerem Ilość godz; 1 GODZINA TYGODNIOWO Lekcje z komputerem. Szkoła podstawowa. Klasa 4 Nr lekcji Temat lekcji Kształcenie z wykorzystaniem komputera Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA Edward Krawczyński Zbigniew Talaga Maria Wilk TECHOLOGIA IFORMACYJA PROGRAM AUCZAIA Kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum Wydawnictwo Szkolne PW

Bardziej szczegółowo