SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania Podstawy opracowania Zakres opracowania Opis projektowanych rozwiązań...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania Podstawy opracowania Zakres opracowania Opis projektowanych rozwiązań..."

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI I OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Podstawy opracowania Zakres opracowania Opis projektowanych rozwiązań... 3 II CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Plan orientacyjny... Rys Plan sytuacyjny... Rys Profile podłuŝne... Rys Przekroje podłuŝne przez przepusty... Rys

2 I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy cieków i rowów w związku z budową projektowanej obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20. Opracowanie obejmuje rowy melioracyjne i rzeki, które przebiegają przez teren objęty inwestycją,na planie orientacyjnym (Rys. 1). 2. PODSTAWY OPRACOWANIA Umowa znak 343/P-2/2010 z dnia zawarta pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku i Lafrentz-Polska Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 29, Poznań mapa do celów projektowych w skali 1:500 opracowana przez Biuro Geodezyjne Apeks w Gdańsku dane uzyskane z ewidencji gruntów i budynków badania podłoŝa gruntowego wykonane przez firmę Ingeo z Gdańska Rozporządzenie MTiGM z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. Nr 430) Rozporządzenie Nr MTiGM z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŝynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. Nr 735) Ustawa z dn r., Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dn r., Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115, poz z r. z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych, (Dz. U. Nr 80 poz. 721 z późniejszymi zmianami). 3. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowaniem objęte są niŝej wymienione rzeki i rowy: ciek Rzeka Bibrowa w km 3+151,70 na długości 100,56 m, ciek Struga Kościerzyna w km 4+630,92 na długości 283,39 m z dopływem długości 52,05m, rów melioracyjny - przepusty pod łącznicami Ł2/3 i Ł2/4 węzła Kościerzyna Południe na długości 140,18 m (w km 3+142,80 DK20), 2

3 rów melioracyjny w km 0+132,80 drogi dojazdowej nr DD 5 (w km 2+800,00 DK20) na długości 14,40 m, rów melioracyjny w km 3+999,03 na długości 104,62 m, rów melioracyjny w km 4+630,92 na długości 52,05 m, rów melioracyjny km DK20 pod ul. Towarową na długości 230,74 m, rów melioracyjny w km 7+366,29 na długości 115,81 m, rów melioracyjny w km 8+167,07 na długości 133,89 m, rów melioracyjny w km 8+895,60 na długości 163,81 m, rów melioracyjny w km 8+895,60 na długości 21,87 m, rów melioracyjny w km 9+648,45 na długości 103,26 m. 4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ Trasy i niwelety dna istniejących cieków zostaną dostosowane do usytuowania projektowanych dróg i obiektów inŝynierskich. 4.1 Ciek podstawowy - rzeka Bibrowa Z projektowanym rozwiązaniem drogowym koliduje rzeka Bibrowa - przepust w km 3+151,70 drogi (wg oznaczenia na planie PPMZ1). Kolizja ta występuje w km cieku zgodnie z ewidencją prowadzoną przez Administratora cieku. Wg Atlasu Hydrograficznego Polski sklasyfikowano ten ciek jako Dopływ z Kościerzyny rząd rzeki III, o numerze zlewni i powierzchni elementarnej 28,91 km 2, stanowiącą zlewnię częściową jeziora Wierzysko, długość całkowita cieku 10,73 km. Przebudowa rzeki Bibrowa polegać będzie na przełoŝeniu odcinka rowu zgodnie z planem sytuacyjnym nr 2. Przewiduje się przebudowę rzeki na całkowitym odcinku 100,56 metrów. W miejscu kolizji rzeki z drogą projektuje się przepust PPMZ1 z rur z Ŝywic poliestrowych o przekroju rurowym d=3,00m, długości równej 61,10 m, rzędna dna wlotu 148,40 m n.p.m., rzędna dna wylotu 148,10 m n.p.m., spadek 5,1. Przewidziano posadowienie przepustu 0,50 m poniŝej niwelety koryta rzeki. Początkowy odcinek przebudowywanego rzeki zostanie zachowany na rzędnej 148,55 m n.p.m., a końcowy na rzędnej 149,00 m n.p.m. W odległości 5m od wlotu i wylotu przepustu przewidziano umocnienie dna i skarp narzutem kamiennym. Na pozostałym odcinku dno umocnione zostanie płytami aŝurowymi betonowymi pasem 2,2 m, natomiast skarpy - geokratą z wypełnieniem Ŝwirowym. PodnóŜe skarp projektuje się umocnić kiszką faszynową. Celem usprawnienia odpływu wody na odcinku 50 metrów poza zakresem przebudowy przewiduje się oczyszczenie i odmulenie dna istniejącej rzeki. PowyŜsze rozwiązania zostały przedstawione na planie sytuacyjnym (rys. nr 2.1 Przebudowa cieku Bibrowa w km 3+151,70) oraz w profilu podłuŝnym (rys Profil przekładanej rzeki Bibrowa km 3+151,70 DK20). Rysunki projektowanych przepustów w ramach przebudowy rzeki Bibrowa znajdują się na rys. 4 ark Ciek podstawowy - rzeka Struga Kościerzyna Z projektowanym rozwiązaniem drogowym koliduje rzeka Struga Kościerzyna - przepust w km 4+630,92 drogi (wg oznaczenia na planie PPMZ4). Kolizja ta występuje w km cieku, zgodnie z ewidencją prowadzoną przez Administratora cieku. Wg Atlasu Hydrograficznego Polski stanowi bezpośrednią zlewnię jeziora Wierzysko o numerze i powierzchni elementarnej 6,86 km 2, stanowiącą zlewnię częściową jeziora Wierzysko. 3

4 Przebudowa cieku Struga Kościerzyna polegać będzie na przełoŝeniu odcinka cieku zgodnie z planem sytuacyjnym nr 2. Przewiduje się przebudowę rzeki na odcinku 283,39 metrów. W miejscu kolizji cieku z drogą krajową projektuje się przepust PPMZ4 z rur z Ŝywic poliestrowych o przekroju rurowym d=2,60m, długości równej 47,30 m, rzędnej dna wlotu 150,10 m n.p.m., rzędnej dna wylotu 149,44 m n.p.m., spadku 14,0. Ponadto zaprojektowano dwa przepusty z Ŝywic poliestrowych o przekroju rurowym d=2,60m pod drogą dojazdową DD7: PPMZ4A długość 16,50 m, rzędna dna wlotu 149,38 m n.p.m., rzędna dna wylotu 149,11 m n.p.m., spadek 13,9 ; PPMZ4B długość 15,50 m rzędna dna wlotu 150,22 m n.p.m., rzędna dna wylotu 150,00 m n.p.m., spadek 14,2. Początkowy odcinek przebudowywanego cieku zostanie zachowany na rzędnej 148,18 m n.p.m., a końcowy na rzędnej 152,05 m n.p.m. Część cieku (od km 0+011,10 do km 0+110,00) została skanalizowana rurociągiem średnicy 1,50 m długości 99,00 m z rzędną wlotu 151,51 m n.p.m. i rzędną wylotu 150,50 m n.p.m. W odległości 5m od wlotu i wylotu przepustów oraz rowu krytego przewidziano umocnienie dna i skarp narzutem kamiennym. Na pozostałym odcinku dno zostanie umocnione płytami aŝurowymi betonowymi pasem 0,8 m, natomiast skarpy - geokratą z wypełnieniem Ŝwirowym. PodnóŜe skarp - umocnienie kiszką faszynową. Celem usprawnienia odpływu wody na odcinku 50 metrów poza zakresem przebudowy przewiduje się oczyszczenie i odmulenie dna istniejącego cieku. Ponadto zaprojektowano przebudowę cieku dopływowego (odcinek północno-wschodni). Początkowy odcinek przebudowywanego cieku zostanie zachowany na rzędnej 150,46 m n.p.m., a końcowy na rzędnej 153,12 m n.p.m. Dno zostanie umocnione płytami aŝurowymi betonowymi pasem 0,8 m, natomiast skarpy - geokratą z wypełnieniem Ŝwirowym. PodnóŜe skarp - umocnienie kiszką faszynową. PowyŜsze rozwiązania zostały przedstawione na planie sytuacyjnym (rys. nr 2.4 Przebudowa cieku Struga Kościerzyna w km 4+632,00) oraz w profilu podłuŝnym (rys Profil przekładanego cieku Struga Kościerzyna w km 4+632,00). Rysunki projektowanych przepustów w ramach przebudowy cieku Struga Kościerzyna znajdują się na rys. 4 ark Rowy melioracyjne: a) Rów bez nazwy w km 3+142,80 DK20 str. L, przepusty pod łącznicami Ł2/3 i Ł2/4 węzła Kościerzyna Południe nr 2 oraz wykonaniu przepustów pod projektowanymi łącznicami węzła Kościerzyna Południe. Przewiduje się przebudowę rowu melioracyjnego na całkowitym odcinku 140,18 metrów. W miejscu kolizji rowu z łącznicami projektuje się przepusty z rur z Ŝywic poliestrowych o przekroju rurowym d=1,20 m: PL4 (łącznica Ł2/3) długości równej 30,80 m, rzędna dna wlotu 153,90 m n.p.m., rzędna dna wylotu 153,28 m n.p.m., spadek 20,1 ; PL5 (łącznica Ł2/4) długości równej 28,00 m, rzędna dna wlotu 154,70 m n.p.m., rzędna dna wylotu 154,14 m n.p.m., spadek 20,0. Początkowy odcinek przebudowywanego rowu - na rzędnej 154,81 m n.p.m., końcowy na rzędnej 148,99 m n.p.m. Skarpa nasypu na wylocie przepustu PL4 - umocnienie prefabrykowanymi elementami betonowymi. W odległości 5m od wlotu i wylotu przepustów przewidziano umocnienie dna i skarp narzutem kamiennym (z wyjątkiem wylotu z PL4). Na pozostałym odcinku dno - umocnienie płytami aŝurowymi betonowymi pasem 0,4 m, natomiast skarpy - biomatą. PowyŜsze rozwiązania zostały przedstawione na planie sytuacyjnym (rys. nr 2.1 Przebudowa cieku Bibrowa w km 3+151,70) oraz w profilu podłuŝnym (rys 3.10 Przebudowa rowu km 3+142,80). Rysunki projektowanych przepustów w ramach przebudowy rowu km 3+142,80 znajdują się na rys. 4 ark. 1. b) Rów bez nazwy - przepust PD1 w km 0+132,80 drogi dojazdowej nr DD 5 (w km 4

5 2+800,00 DK20) nr 2. Przewiduje się przebudowę rowu melioracyjnego na całkowitym odcinku 34,30 metrów. W miejscu kolizji rowu z drogą projektuje się przepust z rur z Ŝywic poliestrowych o przekroju rurowym d=0,80m, długości równej 14,40 m, rzędna dna wlotu 152,94 m n.p.m., rzędna dna wylotu 152,85 m n.p.m., spadek 6,3. Początkowy odcinek przebudowywanego rowu - na rzędnej 152,80 m n.p.m., końcowy na 153,08 m n.p.m. W odległości 5m od wlotu i wylotu przepustu przewidziano umocnienie dna i skarp narzutem kamiennym. Na pozostałym odcinku dno zostanie umocnione płytami aŝurowymi betonowymi pasem 0,4 3,0 m, natomiast skarpy - biomatą. Celem usprawnienia odpływu wody na odcinku 15 metrów poza zakresem przebudowy przewiduje się oczyszczenie i odmulenie dna istniejącego rowu. PowyŜsze rozwiązania zostały przedstawione na planie sytuacyjnym (rys. nr 2.2 Przebudowa rowu melioracyjnego 0+132,80 DD5) oraz w profilu podłuŝnym (rys 3.2 Przebudowa rowu km 0+132,80 DD5). Rysunki projektowanych przepustów w ramach przebudowy rowu 0+132,80 DD5 znajdują się na rys. 4 ark. 1. c) Rów bez nazwy - przepust w km 3+999,03 drogi (wg oznaczenia na planie PPMZ3) nr 2. Przewiduje się przebudowę rowu melioracyjnego na całkowitym odcinku 104,62 metrów. W miejscu kolizji rowu z drogą projektuje się przepust PPMZ3 z rur z Ŝywic poliestrowych o przekroju rurowym d=2,60m, długości równej 53,10 m, rzędna dna wlotu 153,67 m n.p.m., rzędna dna wylotu 153,33 m n.p.m., spadek 6,3. Początkowy odcinek przebudowywanego rowu - na rzędnej 153,82 m n.p.m., końcowy na rzędnej 154,33 m n.p.m. Ponadto zaprojektowano przepust PPMZ3A pod drogą dojazdową DD7 z rur z Ŝywic poliestrowych o przekroju rurowym d=2,60m, długości równej 16,30 m, rzędna dna wlotu 153,88 m n.p.m., rzędna dna wylotu 153,80 m n.p.m., spadek 5,0. W odległości 5m od wlotu i wylotu przepustów przewidziano umocnienie dna i skarp narzutem kamiennym. Na pozostałym odcinku: dno - umocnienie płytami aŝurowymi betonowymi pasem 0,4 m, natomiast skarpy - biomatą. Celem usprawnienia odpływu wody na odcinku 35 metrów poza zakresem przebudowy przewiduje się oczyszczenie i odmulenie dna istniejącego rowu. PowyŜsze rozwiązania zostały przedstawione na planie sytuacyjnym (rys. nr 2.3 Przebudowa rowu melioracyjnego km 3+999,03) oraz w profilu podłuŝnym (rys 3.3 Przebudowa rowu melioracyjnego km 3+999,03 DK20). Rysunki projektowanych przepustów w ramach przebudowy rowu melioracyjnego znajdują się na rys. 4 ark. 1. d) Rów bez nazwy km DK20 - przepust w km 0+163,36 ul. Towarowej (wg oznaczenia na planie PB1) Przebudowa rowu polegać będzie na przełoŝeniu odcinka rowu zgodnie planem sytuacyjnym nr 2. Przewiduje się przebudowę rowu melioracyjnego na całkowitym odcinku 230,74 metrów. W miejscu kolizji rowu z drogą projektuje się przepust PB1 z rur z Ŝywic poliestrowych o przekroju rurowym d=1,20m, długości równej 31,30 m, rzędna dna wlotu 172,50 m n.p.m., rzędna dna wylotu 172,03 m n.p.m., spadek 15,0. Ponadto projektuje się przepust PD8 z rur z Ŝywic poliestrowych o przekroju rurowym d=0,80m, długości równej 17,90 m, rzędna dna wlotu 169,19 m n.p.m., rzędna dna wylotu 168,87 m n.p.m., spadek 17,9. Początkowy odcinek przebudowywanego rowu - na rzędnej 168,82 m n.p.m., końcowy na rzędnej 172,53 m n.p.m. W odległości 5m od wlotu i wylotu przepustów przewidziano umocnienie dna i skarp narzutem kamiennym. Na pozostałym odcinku: dno - umocnienie płytami aŝurowymi betonowymi pasem 0,4 m, natomiast skarpy - biomatą. Celem usprawnienia odpływu wody na odcinku 50 metrów poza zakresem przebudowy przewiduje się oczyszczenie i odmulenie dna istniejącego rowu. PowyŜsze rozwiązania zostały przedstawione na planie sytuacyjnym (rys. nr 2.5 Przebudowa rowu melioracyjnego km 6+061,00) oraz w profilu podłuŝnym (rys 3.5 Przebudowa rowu melioracyjnego km 6+061,00 DK20). Rysunki projektowanych przepustów w ramach przebudowy rowu melioracyjnego znajdują się na rys. 4 ark. 1. 5

6 e) Rów bez nazwy - przepust w km 7+366,29 drogi (wg oznaczenia na planie PPMZ5) Przebudowa rowu polegać będzie na kształtowaniu terenu w obrębie projektowanych dróg w celu zapewnienia przepływu wody po terenie zgodnie z kierunkiem określonym przez ZMiUW. Rów w terenie nie występuje, a z uwagi na podmokły teren i brak jakiegokolwiek rowu w obszarze przyległym, nie przewiduje się budowy nowego rowu. W miejscu kolizji rowu z drogą projektuje się przepust PPMZ5 z rur z Ŝywic poliestrowych o przekroju rurowym d=2,60m, długości równej 33,50 m, rzędna dna wlotu 181,07 m n.p.m., rzędna dna wylotu 180,91 m n.p.m., spadek 5,0. Początkowy odcinek kształtowanego terenu - na rzędnej 180,78 m n.p.m., końcowy na rzędnej 181,22 m n.p.m. Dno - umocnienie płytami aŝurowymi betonowymi pasem 1,0 m. Ponadto zaprojektowano przepust PPMZ5A pod drogą dojazdową DD11 z rur z Ŝywic poliestrowych o przekroju rurowym d=2,60m, długości równej 15,20 m, rzędna dna wlotu 181,18 m n.p.m., rzędna dna wylotu 181,11 m n.p.m., spadek 5,2 oraz przepust PPMZ5B pod drogą dojazdową DD10 z rur z Ŝywic poliestrowych o przekroju rurowym d=2,60m, długości równej 16,60 m, rzędna dna wlotu 180,90 m n.p.m., rzędna dna wylotu 180,80 m n.p.m., spadek 5,6. PowyŜsze rozwiązania zostały przedstawione na planie sytuacyjnym (rys. nr 2.6 Przebudowa rowu melioracyjnego km 7+366,29) oraz w profilu podłuŝnym (rys 3.6 Przebudowa rowu melioracyjnego km 7+366,29 DK20). Rysunki projektowanych przepustów w ramach przebudowy f) Rów bez nazwy - przepust w km 8+167,07 drogi (wg oznaczenia na planie PPMZ6) nr 2. Przewiduje się przebudowę rowu melioracyjnego na całkowitym odcinku 133,89 metrów. W miejscu kolizji rowu z drogą projektuje się przepust PPMZ6 z rur z Ŝywic poliestrowych o przekroju rurowym d=2,60m, długości równej 45,60 m, rzędna dna wlotu 179,52 m n.p.m., rzędna dna wylotu 179,29 m n.p.m., spadek 5,1. Początkowy odcinek przebudowywanego rowu - na rzędnej 175,74 m n.p.m., a końcowy na 179,66 m n.p.m. Ponadto zaprojektowano przepust PPMZ6A pod drogą dojazdową DD13 z rur z Ŝywic poliestrowych o przekroju rurowym d=2,60m, długości równej 17,40 m, rzędna dna wlotu 177,58 m n.p.m., rzędna dna wylotu 177,23 m n.p.m., spadek 20,1. W odległości 5m od wlotu i wylotu przepustów przewidziano umocnienie dna i skarp narzutem kamiennym. Na pozostałym odcinku dno umocnić płytami aŝurowymi betonowymi pasem 0,4-2,2 m, natomiast skarpy biomatą. Celem usprawnienia odpływu wody na odcinku 50 metrów przewiduje się oczyszczenie i odmulenie dna istniejącego rowu. PowyŜsze rozwiązania zostały przedstawione na planie sytuacyjnym (rys. nr 2.7 Przebudowa rowu melioracyjnego km 8+167,07) oraz w profilu podłuŝnym (rys 3.7 Przebudowa rowu melioracyjnego km 8+167,07 DK20). Rysunki projektowanych przepustów w ramach przebudowy g) Rów bez nazwy - przepust w km 8+895,62 drogi (wg oznaczenia na planie PPMZ7) nr 2. Przewiduje się przebudowę rowu melioracyjnego na całkowitym odcinku 163,81 metrów. W miejscu kolizji rowu z drogą projektuje się przepust PPMZ7 z rur z Ŝywic poliestrowych o przekroju rurowym d=2,60m, długości równej 41,40 m, rzędna dna wlotu 167,30 m n.p.m., rzędna dna wylotu 167,09 m n.p.m., spadek 5,1. Początkowy odcinek przebudowywanego rowu naleŝy zachować na rzędnej 166,97 m n.p.m., końcowy na rzędnej 167,65 m n.p.m. W odległości 5m od wlotu i wylotu przepustu przewidziano umocnienie dna i skarp narzutem kamiennym. Na pozostałym odcinku dno - umocnienie płytami aŝurowymi betonowymi pasem 0,4 m, natomiast skarpy - biomatą. Celem usprawnienia odpływu wody na odcinku 50 metrów przewiduje się oczyszczenie i odmulenie dna istniejącego rowu. 6

7 Ponadto do przebudowy przewidziano rów dopływowy do w/w rowu na odcinku 21,87 m. Początkowy odcinek przebudowywanego rowu naleŝy zachować na rzędnej 167,08 m n.p.m., końcowy na rzędnej 167,15 m n.p.m. Dno - umocnienie płytami aŝurowymi betonowymi pasem 0,4 m, natomiast skarpy - biomatą. PowyŜsze rozwiązania zostały przedstawione na planie sytuacyjnym (rys. nr 2.8 Przebudowa rowu melioracyjnego km 8+895,60) oraz w profilu podłuŝnym (rys 3.8 Przebudowa rowu melioracyjnego km 8+895,60 DK20). Rysunki projektowanych przepustów w ramach przebudowy h) Rów bez nazwy - przepust w km 9+648,45 drogi (wg oznaczenia na planie PPMZ8) nr 2. Przewiduje się przebudowę rowu melioracyjnego na całkowitym odcinku 103,26 metrów. W miejscu kolizji rowu z drogą projektuje się przepust PPMZ8 z rur z Ŝywic poliestrowych o przekroju rurowym d=2,60m, długości równej 48,40 m, rzędna dna wlotu 189,59 m n.p.m., rzędna dna wylotu 188,75 m n.p.m., spadek 17,4. Początkowy odcinek przebudowywanego rowu - na rzędnej 188,55 m n.p.m., końcowy na 189,69 m n.p.m. Ponadto zaprojektowano przepust PPMZ8A pod drogą dojazdową DD16 z rur z Ŝywic poliestrowych o przekroju rurowym d=2,60m, długości równej 15,60 m, rzędna dna wlotu 188,20 m n.p.m., rzędna dna wylotu 188,13 m n.p.m., spadek 5,2. W odległości 5m od wlotu i wylotu przepustów przewidziano umocnienie dna i skarp narzutem kamiennym. Na pozostałym odcinku dno - umocnienie płytami aŝurowymi betonowymi pasem 0,4 m, natomiast skarpy - biomatą. Dla rowów szczegółowych nie przewidziano obliczeń hydrologicznych i nie ustalono przepływów charakterystycznych oraz miarodajnych, poniewaŝ powierzchnia zlewni ciąŝącej do poszczególnych rowów jest znacznie mniejsza niŝ 5,0 km 2 (w większości mniejsza od 1,0 km 2 ) i w takim przypadku nie przeprowadza się obliczeń hydrologicznych dla ustalenia wielkości przepływów miarodajnych. Natomiast minimalne wymagane światła lub parametry budowli wodnych (przepustów) naleŝy przyjmować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi dla budowli na drogach danej klasy. PowyŜsze rozwiązania zostały przedstawione na planie sytuacyjnym (rys. nr 2.9 Przebudowa rowu melioracyjnego km 9+648,45) oraz w profilu podłuŝnym (rys 3.9 Przebudowa rowu melioracyjnego km 9+648,45 DK20). Rysunki projektowanych przepustów w ramach przebudowy Opracował: mgr inŝ. Ryszard Świerbel 7

SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania Podstawy opracowania Zakres opracowania Opis projektowanych rozwiązań...

SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania Podstawy opracowania Zakres opracowania Opis projektowanych rozwiązań... SPIS TREŚCI I OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania... 2 2. Podstawy opracowania... 2 3. Zakres opracowania... 2 4. Opis projektowanych rozwiązań... 3 II CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Plan orientacyjny... Rys.

Bardziej szczegółowo

Tom I. Spis treści. I. Część opisowa:

Tom I. Spis treści. I. Część opisowa: I. Część opisowa: Spis treści Tom I 1. Wstęp... 3 2. Podstawa opracowania... 5 3. Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu... 5 4. Wyszczególnienie celu i zakresu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,,przebudowa NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ DROGI GMINNEJ - UL. PIETRASZOWICKIEJ W MIEJSCOWOŚCI PAWONKÓW OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,,przebudowa NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ DROGI GMINNEJ - UL. PIETRASZOWICKIEJ W MIEJSCOWOŚCI PAWONKÓW OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA, ZAKRES I DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni gruntowej drogi gminnej ul. Pietraszowickiej w miejscowości Pawonków. Podstawę opracowania

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano - wykonawczy

Projekt budowlano - wykonawczy PROJEKTOWANIE I NADZÓR ROBÓT BUDOWLANYCH mgr inż. Zdzisław Parol33-300 NOWY SĄCZ ul. Zdrojowa 48 Tel. (0-18) 441 31 04, 606 745 603, NIP 734-106-85-86 ==================================================

Bardziej szczegółowo

1.2. Istniejąca sytuacja A. Droga nr 1323P odc. Drawsko Pęckowo od km do km 9+751

1.2. Istniejąca sytuacja A. Droga nr 1323P odc. Drawsko Pęckowo od km do km 9+751 OPIS TECHNICZNY Przebudowa dróg powiatowych: nr 1323P odc. Drawsko Pęckowo od km 6+303 do km 9+751 i nr 1336P odc. Pęckowo Piłka od km 3+672 do km 8+429 - budowa ścieżki rowerowej 1. STAN ISTNIEJĄCY 1.1.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,, PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1314 O GRA-MAR (BĄKÓW JAMY STACJA KOLEJOWA JAMY) W M. JAMY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,, PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1314 O GRA-MAR (BĄKÓW JAMY STACJA KOLEJOWA JAMY) W M. JAMY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA, ZAKRES I DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1314 O w miejscowości Jamy. Podstawę opracowania stanowią następujące dokumenty

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawy opracowania. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Opis projektowanego rozwiązania. 5. Zestawienie zasadniczych danych II.

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA SPIS TREŚCI CZĘŚĆ RYSUNKOWA

I. CZĘŚĆ OPISOWA SPIS TREŚCI CZĘŚĆ RYSUNKOWA I. CZĘŚĆ OPISOWA SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... - 3-2. INWESTOR... - 3-3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... - 3-4. STAN ISTNIEJĄCY... - 4-5. STAN PROJEKTOWANY... - 4-5.1. ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE... - 4-5.2.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO SD PROJKT s.c. ul. Szymborska 10/8 60-254 Poznań tel./fax 61 847 38 06 e-mail: biuro@sdprojekt.pl WWW.sdprojekt.pl Łódź, dnia 2 września 2013 roku Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY W JAROSŁAWICACH

PROJEKT TECHNICZNY W JAROSŁAWICACH PROJEKT TECHNICZNY 1 CZĘŚĆ 1 OPISOWA Opis techniczny 2 CZĘŚĆ 2 RYSUNKOWA 1 Obiekt: Inwestor: Nazwa opracowania: Droga gminna Gmina Tuczępy, Tuczępy 35, 28-124 Tuczępy Dokumentacja techniczna 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zbiornik Słupca remont odpływu ze zbiornika, m. Słupca PROJEKT BUDOWLANY

Zbiornik Słupca remont odpływu ze zbiornika, m. Słupca PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI. A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Przedmiot i zakres inwestycji 2. Opis istniejącego stanu zagospodarowania terenu. 3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 4. Bilans

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2768D W MIEJSCOWOŚCI CIECHANOWICE

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2768D W MIEJSCOWOŚCI CIECHANOWICE PROJEKT BUDOWLANY REMONT ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2768D W MIEJSCOWOŚCI CIECHANOWICE INWESTOR: POWIAT KAMIENNOGÓRSKI UL. Wł. Broniewskiego 15 58-400 KAMIENNA GÓRA Opracował:... Jelenia Góra, Lipiec 2011

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU OZNAKOWANIE DROGI POWIATOWEJ NR 1516L

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU OZNAKOWANIE DROGI POWIATOWEJ NR 1516L EGZ. NR 1. Góra Puławska, ul. Dębowa 13 24-100 Puławy tel./fax. 81/ 880 59 19 kom. 601 071 160 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU OZNAKOWANIE DROGI POWIATOWEJ NR 1516L TYTUŁ OPRACOWANIA: BUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania 1 Część opisowa Zawartość opracowania 1. Przedmiot opracowania...2 2. Zleceniodawca...2 3. Podstawa opracowania...2 4. Cel i zakres opracowania...2 5. Stan Istniejący...3 5.1. Opis ogólny...3 5.2. Własności

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie projektowe z przedmiotu Skrzyżowania i węzły drogowe Projekt węzła drogowego SPIS TREŚCI

Ćwiczenie projektowe z przedmiotu Skrzyżowania i węzły drogowe Projekt węzła drogowego SPIS TREŚCI P.B. W.B.i I.Ś. Z.I.D. Ćwiczenie projektowe z przedmiotu Skrzyżowania i węzły drogowe Projekt węzła drogowego SPIS TREŚCI str. I. CZĘŚĆ OPISOWO-OBLICZENIOWA 1. Opis techniczny str 1.1. Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

Konserwacja rowów melioracyjnych Rów A - Kasztanówka i ciek Gumieniec. Konserwacja rowu A na odcinku od km do km 2+098,5.

Konserwacja rowów melioracyjnych Rów A - Kasztanówka i ciek Gumieniec. Konserwacja rowu A na odcinku od km do km 2+098,5. SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA.... 2 1. Podstawa opracowania.... 2 2. Przedmiot i cel opracowania.... 2 3. Zakres opracowania.... 2 4. Opis stanu istniejącego.... 3 II. CZĘŚĆ PROJEKTOWA.... 3 5. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia rowu przydrożnego prawostronnego odcinki 6-8

1. Obliczenia rowu przydrożnego prawostronnego odcinki 6-8 H h = 0,8H Przykładowe obliczenia odwodnienia autor: mgr inż. Marek Motylewicz strona 1 z 5 1. Obliczenia rowu przydrożnego prawostronnego odcinki 6-8 1:m1 1:m2 c Przyjęte parametry: rów o przekroju trapezowym

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Remont przepustu na rzece Żydówce w Dobrzeniu Wielkim ul.wrocławska

OPIS TECHNICZNY. Remont przepustu na rzece Żydówce w Dobrzeniu Wielkim ul.wrocławska OPIS TECHNICZNY Projekt Budowlano-Wykonawczy Remont przepustu na rzece Żydówce w Dobrzeniu Wielkim ul.wrocławska 1 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont przepustu na rzece Żydówce

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107552R ULICA KOLONIA W KM 2+344.00 2+664.48 W MIEJSCOWOŚCI ROPCZYCE 1 SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Spis rysunków

SPIS TREŚCI. 1. Spis rysunków SPIS TREŚCI 1. Spis rysunków... 1 2. Podstawa i przedmiot opracowania... 2 3. Zakres prac... 2 4. Materiały źródłowe wykorzystane w opracowaniu:... 2 5. Obliczenie przepływu średniego rocznego metodą odpływu

Bardziej szczegółowo

Konserwacja rowów melioracyjnych Rów A - Kasztanówka i ciek Gumieniec. Konserwacja cieku Gumieniec na odcinku od km do km 6+186,7.

Konserwacja rowów melioracyjnych Rów A - Kasztanówka i ciek Gumieniec. Konserwacja cieku Gumieniec na odcinku od km do km 6+186,7. SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA... 2 1. Podstawa opracowania.... 2 2. Przedmiot i cel opracowania.... 2 3. Zakres opracowania.... 2 4. Opis stanu istniejącego.... 3 II. CZĘŚĆ PROJEKTOWA.... 3 5. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Spis rysunków 1) Mapa zlewni skala 1: ) Plan sytuacyjny 1:500. 3) Przekrój poprzeczny 1:200. 4) Profil podłuŝny cieku Wałpusz

SPIS TREŚCI. 1. Spis rysunków 1) Mapa zlewni skala 1: ) Plan sytuacyjny 1:500. 3) Przekrój poprzeczny 1:200. 4) Profil podłuŝny cieku Wałpusz SPIS TREŚCI 1. Spis rysunków... 1 2. Podstawa i przedmiot opracowania... 2 3. Zakres prac... 2 4. Materiały źródłowe wykorzystane w opracowaniu:... 2 5. Obliczenie przepływu średniego rocznego metodą odpływu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA BUDOWĘ PRZEPUSTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA ADRIAN WRZOSEK Tczew, ul. Przemysłowa 15 tel

PROJEKT BUDOWLANY NA BUDOWĘ PRZEPUSTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA ADRIAN WRZOSEK Tczew, ul. Przemysłowa 15 tel PRACOWNIA PROJEKTOWA ADRIAN WRZOSEK 83-110 Tczew, ul. Przemysłowa 15 tel. 604 750 954 e-mail: a_wrzos@tlen.pl TYTUŁ: PROJEKT BUDOWLANY NA BUDOWĘ PRZEPUSTU INWESTOR: Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Cześć opisowa

Spis treści. I. Cześć opisowa I. Cześć opisowa Spis treści 1.0. Opis techniczny str.2 1.1 Przedmiot projektu str.2 1.2 Podstawa opracowania str.2 1.3 Lokalizacja projektowanego węzła str.2 1.4 Parametry techniczne krzyżujących się

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ

Załącznik nr 13 do SIWZ Załącznik nr 13 do SIWZ Zawartość opracowania A. Część I Opisowa 1. Opis techniczny str. 3 B. Część II Rysunkowa 1. Plan orientacyjny 1:25000 2. Plan sytuacyjny 1:500 2 Opis techniczny do projektu stałej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. NA REMONT DROGI GMINNEJ W MŁYŃSKU (dz. nr 126) W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI. Ulica Rynek GRYFÓW ŚLĄSKI

PROJEKT BUDOWLANY. NA REMONT DROGI GMINNEJ W MŁYŃSKU (dz. nr 126) W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI. Ulica Rynek GRYFÓW ŚLĄSKI PROJEKT BUDOWLANY NA REMONT DROGI GMINNEJ W MŁYŃSKU (dz. nr 126) W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI INWESTOR: GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI Ulica Rynek 1 59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI Opracował: inż. Jarosław Samulski... Jelenia Góra,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJWES PROJWES S.C. PROJEKTOWANIE I USŁUGI W INŻYNIERII ŚRODOWISKA mgr inż. Józef Wesołowski, mgr inż. Mariusz Wesołowski 46-073 Mechnice, Al. Róż 18, tel./fax /077/ 44-04-884 e-mail projwes@o2.pl REGON

Bardziej szczegółowo

VII. PROJEKT WYKONAWCZY ODWODNIENIE DROGI

VII. PROJEKT WYKONAWCZY ODWODNIENIE DROGI VII. PROJEKT WYKONAWCZY ODWODNIENIE DROGI Odbudowa mostu o JNI 30004959 w ciągu drogi powiatowej nr 2082K Olchawa Leszczyna w msc. Królówka (Gackowe Potoki) OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWA PRZYDROśNYCH ROWÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Dokumentacja projektowa, uproszczona. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Masanów Młynik etap III, gm.

PROJEKT BUDOWLANY. Dokumentacja projektowa, uproszczona. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Masanów Młynik etap III, gm. PROJEKT BUDOWLANY Dokumentacja projektowa, uproszczona TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR BRANŻA KOD CPV PROJEKTOWAŁ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Masanów Młynik etap III, m. Masanów, gmina Sieroszewice,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. Opis techniczny

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. Opis techniczny Inwestor: Powiat Niżański Plac Wolności 2 37-400 Nisko PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Opis techniczny łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 "Zdziary" z drogą wojewódzką Nr 858 odcinek I - km 0+090 - km 3+287

Bardziej szczegółowo

Radom, ul. śeromskiego 31 tel./fax (48)

Radom, ul. śeromskiego 31 tel./fax (48) Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt 26 600 Radom, ul. śeromskiego 31 tel./fax (48) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Przebudowa płyty boiska stadionu

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI

URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI 4egz. OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w m. Jabłońskie dł. 0,780 km STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy INWESTOR: URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI Sporządził: inŝ. Mirosław Wojsław CZERWIEC 2011 r. 1 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pod nazwą:

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pod nazwą: OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 2804 L Modliborzyce BłaŜek w lokalizacji od km 3+410 do km 5+728 od km 3+400,00 do km 5+575,00

Bardziej szczegółowo

OPIS SPOSOBU PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 4328W STRACHÓWKA-OSĘKA-RUDA W GM. STRACHÓWKA (DZ. NR EWID. 194 OBRĘB OSĘKA)

OPIS SPOSOBU PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 4328W STRACHÓWKA-OSĘKA-RUDA W GM. STRACHÓWKA (DZ. NR EWID. 194 OBRĘB OSĘKA) OPIS SPOSOBU PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 4328W STRACHÓWKA-OSĘKA-RUDA W GM. STRACHÓWKA (DZ. NR EWID. 194 OBRĘB OSĘKA) Charakterystyka obiektu : Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości CZĘŚĆ OPISOWA

Spis zawartości CZĘŚĆ OPISOWA Spis zawartości 1. Opis CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Orientacja 1:25000 2. Projekt zagospodarowania terenu 1: 500 3. Przekrój poprzeczny, widok z góry 1:100 4. Profile podłuŝne kanału 1:50/500 5. Schemat

Bardziej szczegółowo

OŚR Wieliczka, dnia 2 lipca 2015 r. I N F O R M A C J A w sprawie pozwoleń wodnoprawnych

OŚR Wieliczka, dnia 2 lipca 2015 r. I N F O R M A C J A w sprawie pozwoleń wodnoprawnych OŚR.6341.66.2015 Wieliczka, dnia 2 lipca 2015 r. I N F O R M A C J A w sprawie pozwoleń wodnoprawnych Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Dane ogólne Zleceniodawca Biuro projektowe Podstawa formalno-prawna. 2. Opis techniczny.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Dane ogólne Zleceniodawca Biuro projektowe Podstawa formalno-prawna. 2. Opis techniczny. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Dane ogólne. 1.1. Zleceniodawca. 1.2. Biuro projektowe. 1.3. Podstawa formalno-prawna. 2. Opis techniczny. 2.1. Opis stanu istniejącego. 2.2. Opis stanu projektowanego- zakres opracowania.

Bardziej szczegółowo

ODWODNIENIE ULICY MOKREJ W MIEJSCOWOŚCI CELESTYNÓW KM PROJEKT BUDOWLANY UPROSZCZONY

ODWODNIENIE ULICY MOKREJ W MIEJSCOWOŚCI CELESTYNÓW KM PROJEKT BUDOWLANY UPROSZCZONY ODWODNIENIE ULICY MOKREJ W MIEJSCOWOŚCI CELESTYNÓW KM 0+000-0 +320 PROJEKT BUDOWLANY UPROSZCZONY Inwestycja: Odwodnienie ulicy Mokrej w m. Celestynów Adres : ulica Mokra w m. Celestynów, gmina Celestynów

Bardziej szczegółowo

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach ul. Jesionowa 9a, Katowice PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach ul. Jesionowa 9a, Katowice PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko ul. Jana Kasprowicza 22 31-523 Kraków tel. (12) 413-16-02 tel. (12) 411-37-87 fax (12) 410-19-31 www.staand.com.pl pracownia@staand.com.pl Umowa 19/2008/P z dn. 27.08.2008 r. Symbol opr. 370/PW Inwestor

Bardziej szczegółowo

REMONT DROGI GMINNEJ DZ. 268 ULICA TRYTONÓW W MIEJSCOWOŚCI CELESTYNÓW KM PROJEKT BUDOWLANY UPROSZCZONY

REMONT DROGI GMINNEJ DZ. 268 ULICA TRYTONÓW W MIEJSCOWOŚCI CELESTYNÓW KM PROJEKT BUDOWLANY UPROSZCZONY REMONT DROGI GMINNEJ DZ. 268 ULICA TRYTONÓW W MIEJSCOWOŚCI CELESTYNÓW KM 0+000-0 + 275 PROJEKT BUDOWLANY UPROSZCZONY Inwestycja: Remont drogi gminnej dz. nr 268 ulica Trytonów w m. Celestynów Adres : ulica

Bardziej szczegółowo

KONSERWACJA ROWÓW W MIEJSCOWOŚCI MUNINA na odcinku od węzła S-6 do obiektu PG-4 obwodnicy Jarosławia

KONSERWACJA ROWÓW W MIEJSCOWOŚCI MUNINA na odcinku od węzła S-6 do obiektu PG-4 obwodnicy Jarosławia UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zamawiający: 35-595 Rzeszów, ul. Legionów 2 Jednostka projektowa: Arcadis Sp. z o.o. 2-67 Warszawa, ul. Puławska 182 tel.: (-22) 23 2, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projekt przebudowy drogi gminnej w m. Rososzyca ul. Wiśniowa, gm. Sieroszewice

OPIS TECHNICZNY. Projekt przebudowy drogi gminnej w m. Rososzyca ul. Wiśniowa, gm. Sieroszewice OPIS TECHNICZNY Projekt przebudowy drogi gminnej w m. Rososzyca ul. Wiśniowa, gm. Sieroszewice 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora Gmina Sieroszewice - uzgodnienia (dane wyjściowe) z przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

- 7 - SPIS TREŚCI I. Część opisowa 1. Wiadomości ogólne 1.1. Przedmiot i cel opracowania 1.2. Podstawy opracowania 1.3. Lokalizacja inwestycji 2. Ogólny opis stanu technicznego 3. Rozwiązania projektowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. km , długość 0,207 km

OPIS TECHNICZNY. km , długość 0,207 km OPIS TECHNICZNY Do dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 3272 D Do przejścia granicznego Kamieńczyk - Mladkow km 0 + 000 0 + 207, długość 0,207 km 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI: WYKAZ RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI: WYKAZ RYSUNKÓW: 1 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. Opis techniczny WYKAZ RYSUNKÓW: 1. Budowa przepustu nr 1 rys. 1.0 1.3 2. Budowa przepustu nr 2 rys. 2.0 2.3 3. Budowa przepustu nr 3 rys. 3.0 3.3 4. Budowa przepustu nr 4 rys. 4.0

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do dokumentacji technicznej na wykonanie odbudowy drogi powiatowej nr 3230 D Granica Państwa - Nowa Morawa

OPIS TECHNICZNY. Do dokumentacji technicznej na wykonanie odbudowy drogi powiatowej nr 3230 D Granica Państwa - Nowa Morawa Dotyczy części projektu dla zadania Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa Nowa Morawa Bolesławów Stronie Śląskie, km 2+233,56 do 3+060,17 II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.].

Bardziej szczegółowo

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Plan sytuacyjny 1. PODSTAWA OPRACOWANIA, ZAKRES I DANE OGÓLNE

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Plan sytuacyjny 1. PODSTAWA OPRACOWANIA, ZAKRES I DANE OGÓLNE 1. PODSTAWA OPRACOWANIA, ZAKRES I DANE OGÓLNE Przedmiotem niniejszego projektu budowlanego jest przedsięwzięcie polegające na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 780 w zakresie: budowa chodnika wraz z odwodnieniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA REMONT DRÓG GMINNYCH W KRZEWIU W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI. Ulica Rynek GRYFÓW ŚLĄSKI

PROJEKT BUDOWLANY NA REMONT DRÓG GMINNYCH W KRZEWIU W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI. Ulica Rynek GRYFÓW ŚLĄSKI PROJEKT BUDOWLANY NA REMONT DRÓG GMINNYCH W KRZEWIU W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI INWESTOR: GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI Ulica Rynek 1 59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI Opracował: inż. Jarosław Samulski... Jelenia Góra, Grudzień 2009

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. w m.radgoszcz

OPIS TECHNICZNY. w m.radgoszcz OPIS TECHNICZNY Na przebudowę Drogi od P.Ryby do asfaltu na ul.zadębie w m.radgoszcz km 0+000 do km 0+ 386 km 0+766 do km 0+971 km 0+971 do km 2+015 1. Podstawa opracowania a) Zlecenie Urzędu Gminy w Radgoszczy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA... 3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA... 3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 3. ZAKRES OPRACOWANIA (BRANŻA DROGOWA)... 4 4. STAN ISTNIEJĄCY... 4 5. STAN PROJEKTOWANY... 5 CZĘŚĆ RYSUNKOWA...

Bardziej szczegółowo

Tarnów, lipiec 2007r

Tarnów, lipiec 2007r REMONT ROWU Od Nowego Cmentarza w km 0+000 0+820,6 Stadium: Projekt wykonawczy Inwestycja: Remont rowu Od Nowego Cmentarza na odcinku km 0+000 0+820,6 w Tarnowie. Adres inwestycji: Rów Od Nowego Cmentarza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D PRZEPUSTY Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D PRZEPUSTY Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRZEPUSTY Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem przepustów z tworzyw

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. DANE OGÓLNE 1.1. Inwestor 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Zarząd Drogi 2. STAN ISTNIEJĄCY 2.1. Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu 3. PROJEKTOWANA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY DOKOŃCZENIA BUDOWY ALEI PROF. A. KRZYśANOWSKIEGO W RZESZOWIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ KM 0+241,00 KM 0+620,00

PROJEKT WYKONAWCZY DOKOŃCZENIA BUDOWY ALEI PROF. A. KRZYśANOWSKIEGO W RZESZOWIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ KM 0+241,00 KM 0+620,00 INWESTOR: STOWARZYSZENIE INśYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP ODDZIAŁ W RZESZOWIE GMINA MIASTO RZESZÓW MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W RZESZOWIE PROJEKT WYKONAWCZY DOKOŃCZENIA BUDOWY ALEI PROF. A. KRZYśANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Branża drogowa

PROJEKT WYKONAWCZY Branża drogowa OBIEKT: Droga gminna nr 112212R Jawornik Godowa INWESTOR: Gmina Niebylec, 38-114 Niebylec 170 NR UMOWY: Umowa z 11.03.2011r TYTUŁ PROJEKTU: Remont drogi gminnej nr 112212R Jawornik Godowa w km 0+000 1+100

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INWESTOR: POWIAT ŻAGAŃSKI UL. DWORCOWA 39 68-100 ŻAGAŃ TEMAT OPRACOWANIA: DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJA ODWODNIENIA DRÓG POWIATOWYCH I GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI BOŻNÓW ADRES: BOŻNÓW, GMINA ŻAGAŃ PROJEKTANT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Dokumentacja projektowo kosztorysowa, uproszczona

PROJEKT BUDOWLANY. Dokumentacja projektowo kosztorysowa, uproszczona PROJEKT BUDOWLANY Dokumentacja projektowo kosztorysowa, uproszczona TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR BRANŻA KOD CPV PROJEKTOWAŁ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na odcinku Latowice Kęszyce, gm. Sieroszewice

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Dokumentacja projektowa, uproszczona

PROJEKT BUDOWLANY. Dokumentacja projektowa, uproszczona PROJEKT BUDOWLANY Dokumentacja projektowa, uproszczona TEMAT Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Kraszewicach Sołectwo nr 3 (działki 456, 460, 530) gm. Kraszewice LOKALIZACJA Gmina Kraszewice INWESTOR

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Czempisz, gmina Brzeziny

OPIS TECHNICZNY. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Czempisz, gmina Brzeziny OPIS TECHNICZNY Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Czempisz, gmina Brzeziny 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie inwestora Urzędu Gminy Brzeziny jako inwestora i administratora drogi - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

DROGOWA GMINA SULMIERZYCE SULMIERZYCE UL. URZĘDOWA 1 PROJEKT OPRACOWAŁ: Kazimierz Mamos NIP BEŁCHATÓW 2012 R.

DROGOWA GMINA SULMIERZYCE SULMIERZYCE UL. URZĘDOWA 1 PROJEKT OPRACOWAŁ: Kazimierz Mamos NIP BEŁCHATÓW 2012 R. Kazimierz Mamos 97-400 Bełchatów Os. Okrzei 1/48 tel. 603896170 NIP 769-101-50-76 STADIUM: OBIEKT: ADRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 109253 E NOWA WIEŚ - SULMIERZYCE - DĄBROWA - GM.

Bardziej szczegółowo

Budowa łącznika ul. Batorego z ul. Kochanowskiego w Gorlicach

Budowa łącznika ul. Batorego z ul. Kochanowskiego w Gorlicach Budowa łącznika ul. Batorego z ul. Kochanowskiego w Gorlicach szerokość jezdni: 6,00 m (+ poszerzenia na łukach poziomych w planie) szerokość ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych: 2,50 m szerokość

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Biuro Projektowo-Usługowe ALDA s.c. Hanna i Janusz Franiczek 44-300 Wodzisław Śl. ul. Skrzyszowska 39c PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Budowa drogi odgałęzienie ul. Kopernika w Mszanie ( I etap ) Kody Wspólnego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarurowania odcinka przydrożnego rowu wzdłuż ul. Studzienka w Kobielicach 2. Spis treści :

Wykonanie zarurowania odcinka przydrożnego rowu wzdłuż ul. Studzienka w Kobielicach 2. Spis treści : OPIS TECHNICZNY Wykonanie zarurowania odcinka przydrożnego rowu wzdłuż ul. Studzienka w Kobielicach 2 Spis treści : 1. Podstawa opracowania... str.3 2. Zagospodarowanie terenu str.3 3. Przedmiot opracowania...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Dokumentacja projektowa, uproszczona

PROJEKT BUDOWLANY. Dokumentacja projektowa, uproszczona PROJEKT BUDOWLANY Dokumentacja projektowa, uproszczona TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR BRANŻA KOD CPV PROJEKTOWAŁ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Racławice (działka nr 286) Gmina Kraszewice Gmina

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA ADRES INWESTYCJI OBIEKT BRANŻA INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 214 (KM 96+000) Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 2201G WOJEWÓDZTWO POMORSKIE,

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA 1. STAN ISTNIEJĄCY Odcinek drogi gminnej nr 112706 D w Giebułtowie w gminie Mirsk przewidziany do przebudowy przebiega na terenie powiatu lwóweckiego od drogi powiatowej 2498D

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU BIURO INśYNIERII KOMUNIKACYJNEJ PROFIL mgr inŝ. Jacek Polinkiewicz 13 100 Nidzica, ul. Miła 10 kom. 516 106 465, e-mail: jpolin@wp.pl PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU EGZ. 1 Nazwa inwestycji: Adres

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO MODERNIZACJA (PRZEBUDOWA) DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNICZEGO NR 010103 C KLOCEK - BARŁOGI W KM 0 + 000 0 + 700 Długość odcinka : 0,700 km 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. km , długość 0,225 km

OPIS TECHNICZNY. km , długość 0,225 km OPIS TECHNICZNY Do dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 3336 D Ścinawka Górna Ścinawka Średnia wraz z przebudową skrzyŝowania z drogą wojewódzką nr 387 km 0 + 000 0 + 225, długość

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Egz. nr 1 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Nazwa inwestycji: Adres inwestycji: Inwestor: Zamawiający: Jednostka Projektowania: Zakres opracowania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Dybki działki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. EUROPROJEKT Projekty i Nadzory Drogowe. Miasto śywiec Rynek 2

PROJEKT WYKONAWCZY. EUROPROJEKT Projekty i Nadzory Drogowe. Miasto śywiec Rynek 2 EUROPROJEKT Projekty i Nadzory Drogowe mgr inŝ. Andrzej Kula tel. 604 615 997, 033 496 38 36 Ul. Cieszyńska 252/60 43-300 Bielsko Biała NIP: 549 109 93 28 REGON: 85 181 62 86 Inwestor: Nr umowy: UoD z

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego budowa chodnika przy ul. Młochowskiej w Rozalinie PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego budowa chodnika przy ul. Młochowskiej w Rozalinie PROJEKT WYKONAWCZY ZAKŁAD PROJEKTOWANIA NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH INśDRÓG adres siedziby: UL. KULERSKIEGO 16/41 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056) 4653194 adres korespondencyjny: UL. DYWIZJONU 303 1/21 86-300 GRUDZIĄDZ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1934 O (DW 487 - Kol. Biskupska - Radłów - Wichrów gr. woj. śląskiego/krzepice/) od km 4+697 do km 8+755

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Budowa kanalizacji deszczowej długości ok. 160 m w ciągu DW nr 213 w m. Lubuczewo

PROJEKT WYKONAWCZY. Budowa kanalizacji deszczowej długości ok. 160 m w ciągu DW nr 213 w m. Lubuczewo Pracownia Projektów Architektoniczno Budowlanych 80-283 Gdańsk ul. Jana Karskiego 43 kom. 691 057 515 / fax. 58 732 25 78 NIP 957-08-87-358 Regon 221589250 e-mail: nevora.projekt@gmail.com Stadium: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. PRACOWNIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Adam Ząbek Starogard Gd., ul. Grunwaldzka 26 ADRES INWESTYCJI. Zblewo

PROJEKT BUDOWLANY. PRACOWNIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Adam Ząbek Starogard Gd., ul. Grunwaldzka 26 ADRES INWESTYCJI. Zblewo PRACOWNIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Adam Ząbek 83-200 Starogard Gd., ul. Grunwaldzka 26 Projektowanie wszelkich konstrukcji budowlanych, (stalowych, Ŝelbetowych, drewnianych) Projektowanie dróg, zjazdów,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 105730B ulica Lipowa we wsi Giełczyn PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Działki Nr : obręb wsi Giełczyn : - działki istniejącego pasa drogowego: 410, 414, 385, 368, 357, 349,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa kanalizacji deszczowej długości ok. 160 m w ciągu DW nr 213 w m. Lubuczewo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa kanalizacji deszczowej długości ok. 160 m w ciągu DW nr 213 w m. Lubuczewo Pracownia Projektów Architektoniczno Budowlanych 80-283 Gdańsk ul. Jana Karskiego 43 kom. 691 057 515 / fax. 58 732 25 78 NIP 957-08-87-358 Regon 221589250 e-mail: nevora.projekt@gmail.com Stadium: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna dotycząca wpływu inwestycji na budynki gospodarcze znajdujące się na działce nr 104

Opinia techniczna dotycząca wpływu inwestycji na budynki gospodarcze znajdujące się na działce nr 104 bipromel - Działa od 1950 r. - Członek Izby Projektowania Budowlanego BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNEJ ROLNICTWA BIPROMEL Spółka z o.o. ul. Instalatorów 9, 02-237 Warszawa Prezes tel/fax. 0-22

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA ZJAZDU Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 196 (ul. Poznańska w Owińskach) NA DZIAŁKĘ NR 258/79 WYDZIELONĄ POD DROGĘ GMINNĄ

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA ZJAZDU Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 196 (ul. Poznańska w Owińskach) NA DZIAŁKĘ NR 258/79 WYDZIELONĄ POD DROGĘ GMINNĄ JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: PRACOWNIA PROJEKTOWA DROGOWIEC PIOTR STRZYśEWSKI ul. Główna 52/3, 61-007 Poznań tel/fax 061 887-90-47, kom. 507 037 178, e-mail: p_strzyzewski@o2.pl INWESTOR: Urząd Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowe mgr inŝ. Robert Szczepanek Świdnica ul. Serbska 25 tel kom PROJEKT BUDOWLANY

Usługi Projektowe mgr inŝ. Robert Szczepanek Świdnica ul. Serbska 25 tel kom PROJEKT BUDOWLANY Usługi Projektowe mgr inŝ. Robert Szczepanek 58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. 74 851 34 79 kom. 607 667 901 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ŚWIDNICA - NIEGOSZÓW. Temat: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. droga gminna nr B. Powiat ŁomŜyński, Gmina ŁomŜa

PROJEKT BUDOWLANY. droga gminna nr B. Powiat ŁomŜyński, Gmina ŁomŜa 1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105708B Podgórze Siemień Nadrzeczny Odcinek od drogi wojewódzkiej Nr 679 w m. Podgórze do drogi powiatowej nr 1937B w m. Siemień Nadrzeczny Odcinek długości 2112,96 m. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Remont drogi powiatowej 1986D relacji Jordanów Śląski - Nasławice, celem poprawy dostępności do terenów aktywności gospodarczej

Remont drogi powiatowej 1986D relacji Jordanów Śląski - Nasławice, celem poprawy dostępności do terenów aktywności gospodarczej KOSZTORYS OFERTOWY Remont drogi powiatowej 1986D relacji Jordanów Śląski - Nasławice, celem poprawy dostępności do terenów aktywności gospodarczej L.p. 1.0 Podstawa wyceny Opis 1.1 Odtworzenie trasy i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 105708B Podgórze Siemień Nadrzeczny Odcinek od drogi wojewódzkiej Nr 679 w m. Podgórze do drogi powiatowej Nr 1937B w m. Siemień Nadrzeczny Odcinek długości 2112,96 m. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU MAXPROJEKT Mateusz Jezierski ul.architektów 21/3, 81-528 Gdynia biuro@maxprojekt.gda.pl, tel. (0 58) 345 25 60 NIP 586-112-71-53 PROJEKT WYKONAWCZY STAŁA ORGANIZACJA RUCHU Temat projektu: Miejscowość:

Bardziej szczegółowo

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a EGZEMPLARZ NR 1 DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a Obiekt: Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Gawrony Stare gm. Łęczyca nr dz. 393, 401/1, 402/1, 403/1, 404/1,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M UMOCNIENIE BRZEGÓW I DNA CIEKU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M UMOCNIENIE BRZEGÓW I DNA CIEKU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.20.02.06 UMOCNIENIE BRZEGÓW I DNA CIEKU 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

1.0. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania

1.0. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Projekt odcinka drogi kl. techn. Z, V p =40/h strona 1 1.0. OPIS TECHNICZNY 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt odcinka drogi klasy technicznej Z 1/2 (droga jednojezdniowa dwupasmowa)

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy w Bodzanowie Ul.Bankowa 7 ; Bodzanów. Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku Ul.Bielska 59; Płock.

Urząd Gminy w Bodzanowie Ul.Bankowa 7 ; Bodzanów. Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku Ul.Bielska 59; Płock. Zamawiający: Zarządca prawny: Jednostka Projektowania Zadanie Inwestycyjne Obiekt Budowlany Tytuł opracowania Opracował: Urząd Gminy w Bodzanowie Ul.Bankowa 7 ; 09-470 Bodzanów Zarząd Dróg Powiatowych

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Geodezyjno Projektowych mgr. Marek Gamracy Rzeszów ul. Podwisłocze 38 b /82 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Usług Geodezyjno Projektowych mgr. Marek Gamracy Rzeszów ul. Podwisłocze 38 b /82 PROJEKT WYKONAWCZY Zakład Usług Geodezyjno Projektowych mgr. Marek Gamracy 35-309 Rzeszów ul. Podwisłocze 38 b /82 Inwestor: Gmina Miasto Rzeszów 35-064 Rzeszów Rynek 1 PROJEKT WYKONAWCZY z operatem wodnoprawnym remontu

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PROJEKTOWY Funkcja Imię i Nazwisko / nr Upr. Bud. Podpis BRANŻA DROGOWA. mgr inż. Tomasz Grabowski PDL/0028/POOD/12

ZESPÓŁ PROJEKTOWY Funkcja Imię i Nazwisko / nr Upr. Bud. Podpis BRANŻA DROGOWA. mgr inż. Tomasz Grabowski PDL/0028/POOD/12 NAZWA OPRACOWANIA: Aneks do operatu wodnoprawnego na budowę przepustów pod koroną drogi i zjazdami oraz rowów przydrożnych w ramach przebudowy drogi krajowej nr 19 na odcinku od KM 73+665 do KM 74+047

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1. DANE OGÓLNE PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1. DANE OGÓLNE PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... OPIS TECHNICZNY odbudowa przepustu po powodzi na potoku Stolarzówka w km 0+040.00 w ciągu drogi gminnej nr 3567/3 w km 0+120.00 w przysiółku Rola w miejscowości Ropa. SPIS TREŚCI 1. DANE OGÓLNE... 8 1.1

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: GMINA LANCKORONA

INWESTOR: GMINA LANCKORONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA WYKONANIA REMONTU DROGI GMINNEJ Nr 470155 PODCHYBIE POCHÓW - IZDEBNIK Km: 0+000 0+700 Dł. odcinka 700 mb Usuwanie szkód powodziowych 2010 na działce o numerze ewidencyjnym: 302

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I STAN ISTNIEJĄCY 1. LOKALIZACJA

OPIS TECHNICZNY I STAN ISTNIEJĄCY 1. LOKALIZACJA OPIS TECHNICZNY I STAN ISTNIEJĄCY 1. LOKALIZACJA Droga gminna dojazdowa Korzęcin - Kolonia Korzęcin objęta planowaną przebudową znajduje się w granicach działek nr 62 dr i 73 dr obręb Korzęcin - jedn.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Budowa wschodniej obwodnicy Wojnicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 Zadanie I. 03 Obiekty inżynierskie. Kraków 08.2011 r.

PROJEKT WYKONAWCZY Budowa wschodniej obwodnicy Wojnicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 Zadanie I. 03 Obiekty inżynierskie. Kraków 08.2011 r. Zadanie: PROJEKT WYKONAWCZY Budowa wschodniej obwodnicy Wojnicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 Zadanie I Kalsyfikacja CPV początek km 0+000.00= odc. 160/pkt 6155003 DW975/ km 01+081.00 koniec km 2+335.00

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY (PROJEKT TECHNICZNY)

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY (PROJEKT TECHNICZNY) JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ADRES: AC DROGA ADAM CHMIELEWSKI UL.rtm.WITOLDA PILECKIEGO 16/25 62-400 SŁUPCA TEL: +48 63 241-01-74 KOM: +48 506-713-806 E-MAIL: biuro@acdroga.pl WWW: www.acdroga.pl NIP: 667-134-07-14

Bardziej szczegółowo

1.0. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania

1.0. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania - 2-1.0. OPIS TECHNICZNY 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt odcinka drogi klasy technicznej Z 1/2 (droga jednojezdniowa dwupasmowa) będący częścią projektowanej drogi łączącej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie projektowe nr 3 z przedmiotu Skrzyżowania i węzły drogowe. Projekt węzła drogowego typu WA. Spis treści

Ćwiczenie projektowe nr 3 z przedmiotu Skrzyżowania i węzły drogowe. Projekt węzła drogowego typu WA. Spis treści - 1 - Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY str. 2 1.1. Przedmiot opracowania str. 2 1.2. Podstawa opracowania str. 2 1.3. Lokalizacja projektowanego skrzyżowania str. 2 1.4. Parametry techniczne krzyżujących

Bardziej szczegółowo

Przepływ (m 3 /10min) 211,89 12,71 127,13 652,68 525,55

Przepływ (m 3 /10min) 211,89 12,71 127,13 652,68 525,55 1. Zweryfikowanie określonego zasięgu oddziaływania planowanego do wykonania urządzenia wodnego i zamierzonego korzystania z wód poprzez uwzględnienie: a) oddziaływania zrzutu wód opadowych lub roztopowych

Bardziej szczegółowo

Remont drogi gminnej Cierpisz do Woli Rafałowskiej w Cierpisz w km do km OPIS TECHNICZNY

Remont drogi gminnej Cierpisz do Woli Rafałowskiej w Cierpisz w km do km OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest dokumentacja wykonawcza remontu drogi gminnej Cierpisz do Woli Rafałowskiej w Cierpiszu na odcinku od km 0+680 do km 1+525. 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo