II. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II. EFEKTY KSZTAŁCENIA"

Transkrypt

1 II. EFEKTY KSZTAŁCENIA Objaśnienie oznaczeń w symbolach: K kierunkowe efekty kształcenia A - obszar kształcenia w zakresie sztuki 1 studia I stopnia 2 studia II stopnia Użyte symbole: W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria umiejętności społecznych 01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia 1

2 TABELA POKRYCIA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH PRZEZ EFEKTY OBSZAROWE Symbol efektu kierunkowego K1_W01 K1_W02 K1_W03 K1_W04 K1_W05 K1_W06 K1_W07 K1_W08 K1_W09 K1_U01 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Grafika I stopnia Posiada podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych oraz wiedzę w zakresie środków i form ekspresji a także umiejętności warsztatowych odnośnie różnych dyscyplin sztuk plastycznych. Identyfikuje i wyjaśnia podstawowe linie rozwojowe w historii różnorodnych dyscyplin artystycznych oraz zna publikacje związane z tymi zagadnieniami. Identyfikuje style w sztuce oraz wykazuje się znajomością związanych z nimi tradycji twórczych. Identyfikuje i opisuje kontekst historyczny, zagadnienia stylistyczne i tradycje twórcze związane z formami obrazowania w grafice. Rozróżnia, analizuje i wyjaśnia zakres poszczególnych technik i technologii stosowanych w danej dyscyplinie artystycznej oraz jest świadoma rozwoju technologicznego związanego ze sztukami plastycznymi. Posiada podstawową wiedzę z zakresu prawnych i marketingowych aspektów działalności kulturalnej oraz zawodu artysty grafika. Wskazuje i wyjaśnia zagadnienia dotyczące kontekstu sztuk plastycznych w oparciu o wiedzę z zakresu filozofii, estetyki, socjologii kultury. Potrafi wskazać i rozumie relację pomiędzy warstwami koncepcji, form realizacji i przekazu dzieła plastycznego. Zna różne typy oprogramowania komputerowego mające zastosowanie w pracy artystycznej i projektowej oraz w dydaktyce. Ćwiczy umiejętności warsztatowe potrzebne do tworzenia i realizacji dzieł plastycznych opartych na własnych koncepcjach i osobistym potencjale ekspresji. kształcenie w obszarze kształcenia w zakresie sztuk plastycznych A1_W10 A1_W11 A1_W12 A1_W12 A1_W13 A1_W14 A1_W15 A1_K02 A1_W15 A1_W13 A1_W15 A1_U14 2

3 kierunkowego Efekty kształcenia dla kierunku studiów Grafika I stopnia K1_U02 Świadomie posługuje się odpowiednimi narzędziami warsztatu twórczego w wybranych obszarach działalności artystycznej i pracy projektowej. K1_U03 Wykonując prace artystyczne stosuje właściwą technikę i technologię, przestrzega przepisów BHP i działa z zachowaniem zasad ergonomii pracy. K1_U04 Potrafi dobierać we właściwy sposób odpowiednią technikę warsztatu cyfrowego dla potrzeb realizacji dzieła w zakresie grafiki użytkowej. K1_U05 Ćwiczy umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji odnośnie do projektowania i sposobów realizacji własnych prac artystycznych. K1_U06 Posiada umiejętność współdziałania z innymi osobami oraz współuczestnictwa i organizacji artystycznych wydarzeń o określonym zasięgu. K1_U07 Wykazuje przygotowanie do współpracy zespołowej w różnorodnych działaniach o określonym zasięgu. K1_U08 Jest przygotowana do współpracy zespołowej w ramach kompetencji zawodowych grafika projektanta. K1_U09 Skutecznie wykorzystuje różnorodne i szerokie umiejętności warsztatowe a także posługuje się narzędziami elektronicznymi w celu realizacji i właściwej dokumentacji własnych koncepcji artystycznych. K1_U10 Stosuje poznane sposoby ćwiczenia sprawności warsztatowych, doskonaląc stale swój kunszt wykonawczy, wspomagając tym samym ciągły rozwój poprzez samodzielną pracę. K1_U11 Wykorzystując wyobraźnię, intuicję i emocjonalność ćwiczy kreatywność i nabywa doświadczenie w konstruowaniu własnych i niezależnych działań artystycznych opartych na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach. kształcenie w obszarze kształcenia w zakresie A1_U15 A1_U16 A1_U16 A1_U17 A1_U18 A1_K05 A1_U18 A1_K05 A1_U18 A1_K06 A1_U19 A1_U15 A1_U16 A1_U20 A1_U21 A1_U15 A1_U16 A1_U17 sztuk plastycznych 3

4 kierunkowego K1_U12 K1_U13 K1_U14 K1_U15 K1_U16 K1_K01 K1_K02 K1_K03 K1_K04 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Grafika I stopnia Sprawnie konstruuje wypowiedź ustną i pisemną na temat różnych dziedzin twórczości plastycznej (a także indywidualnych zainteresowań naukowych w zakresie grafiki), z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł. Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych przy użyciu komputera. Poprawnie pracuje z obszernymi dokumentami tekstowymi, w tym respektując zasady pisania prac naukowych. Sprawnie posługuje się elektronicznymi narzędziami w celu zdobywania informacji, w tym wykorzystuje nowoczesne narzędzia wyszukiwawcze ukierunkowane na dziedziny związane z kierunkiem studiów zgodnie z obowiązującym prawem autorskim. Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Demonstruje właściwe formy zachowań adekwatne dla publicznych prezentacji własnych dokonań. Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy i własnych zainteresowań oraz dostrzega przemiany nowoczesnych form przekazu w sztukach wizualnych. Będąc świadomym uczestnikiem kultury rozumie, że poznawanie zasad kreacji artystycznej jest procesem ciągłego rozwoju i pracy nad wszystkimi aspektami dzieła plastycznego i swoją osobowością. Samodzielnie zbiera, analizuje i interpretuje informacje niezbędne do rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji. Dowodzi swojej niezależności i wewnętrznej motywacji, samodzielnie inicjując i organizując niezależne, kompleksowe działania. kształcenie w obszarze kształcenia w zakresie A1_U22 A1_U22 A1_U19 A1_K02 A1_K05 A1_K06 A1_U23 A1_U24 A1_K01 A1_K01 A1_K02 A1_K02 sztuk plastycznych 4

5 kierunkowego K1_K05 K1_K06 K1_K07 K1_K08 K1_K09 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Grafika I stopnia W sposób świadomy kontroluje swoje emocje i zachowania, umiejętnie wykorzystując instrumenty psychologiczne oraz rolę aktywności fizycznej przeciwdziałające lękom i stresom a także promujące prozdrowotny styl życia. Zna różne aspekty oddziaływania i uwarunkowania psychologiczne w obszarze relacji komunikatu wizualnego i odbiorcy. Posiada umiejętność samooceny, konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób oraz podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą. Wykazuje sprawność prezentowania zadań w przystępnej formie z zastosowaniem technologii informacyjnych w celu efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie. Akceptuje zasady organizowania pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań z uwzględnieniem negocjacji. K1_K10 Zachowuje się zgodnie z zasadami życia w społeczeństwie przyjmując odpowiedzialność za dbałość o bezpieczeństwo, właściwą eksploatację i poszanowanie mienia podczas korzystania z pracowni grafiki. K1_K11 Przestrzega w swym postępowaniu oraz działalności zawodowej zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, własności przemysłowej i prawa autorskiego. kształcenie w obszarze kształcenia w zakresie A1_K03 A1_K05 A1_U18 A1_K03 A1_K04 A1_K05 A1 _K05 A1_K05 A1_U16 A1_U18 A1_K06 sztuk plastycznych 5

6 kierunkowego Efekty kształcenia dla kierunku studiów Grafika II stopnia K2_W01 Zna gruntownie i integruje szczegółową wiedzę dotyczącą realizacji prac A2_W08 artystycznych, umożliwiającą rozwiązywanie złożonych zagadnień odnośnie sposobów, form i środków ekspresji dla doskonalenia umiejętności twórczych w zakresie grafiki i dyscyplin pokrewnych. K2_W02 Definiuje i wyjaśnia specjalistyczną terminologię z zakresu grafiki artystycznej A2_W08 i projektowej. K2_W03 Rozpoznaje i opisuje historyczny i kulturowy kontekst sztuk plastycznych oraz ich A2_W09 związki z innymi dziedzinami współczesnego życia. K2_W04 Zna terminologię z zakresu historii grafiki i historii sztuki. A2_W09 K2_W05 Integruje wiedzę i aktywność artystyczną w procesie samodzielnego rozwoju A2_W09 kompetencji twórczych. K2_W06 Potrafi zastosować wiedzę o stylach w sztuce i związanych z nimi tradycjami A2_W10 twórczymi do tworzenia własnych koncepcji artystycznych o wysokim stopniu oryginalności. K2_W07 Identyfikuje wzajemne relacje między teorią i praktyką właściwe dla studiowanego A2_W11 kierunku i stosuję tę wiedzę dla dalszego artystycznego rozwoju. K2_W08 Zna i stosuje wzorce i sposoby rozwoju umiejętności kreatywnych dla niezależności A2_W12 wypowiedzi artystycznej. K2_U01 Doskonali cechy rozwiniętej osobowości artystycznej poprzez rozwój A2_U11 indywidualnych umiejętności ekspresji plastycznej oraz samodzielność budowania i wyrażania własnych koncepcji twórczych. K2_U02 Sprawnie organizuje swój warsztat graficzny dla poszerzania umiejętności A2_U12 realizowania własnych koncepcji artystycznych i w pracy projektowej. K2_U03 Dysponuje umiejętnościami podejmowania samodzielnych decyzji w zakresie koncepcji, projektowania i formy realizacji dzieła plastycznego. A2_U13 kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie sztuk plastycznych 6

7 kierunkowego K2_U04 K2_U05 K2_U06 K2_U07 K2_U08 K2_U09 K2_U10 K2_U11 K2_U12 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Grafika II stopnia Rozpoznaje i zarządza efektami oddziaływania prac artystycznych w aspekcie percepcji estetycznej, odbioru społecznego, relacji ze stanem prawa. Wykazuje skuteczność we współdziałaniu z innymi osobami podczas realizacji zadań zespołowych, panuje nad przebiegiem prac, potrafi inspirować i jest gotowy do podjęcia kierowniczej roli w zespole. Prezentuje wysoki poziom biegłości warsztatowej w indywidualnym procesie kreacji dzieła plastycznego, wykazuje umiejętność projektowania i realizacji dowolnych form przekazu w zakresie grafiki warsztatowej. Prezentuje wysoki poziom biegłości warsztatowej w indywidualnym procesie kreacji dzieła plastycznego, wykazuje umiejętność projektowania i realizacji dowolnych form przekazu w zakresie grafiki użytkowej. Wykorzystując wiedzę, wyobraźnię, intuicję i emocjonalność doskonali umiejętność konstruowania własnych i niezależnych wypowiedzi artystycznych w oparciu o świadomość różnorodnych wzorców i tradycji form wizualnych. Potrafi tworzyć rozbudowane prace pisemne i demonstrować ustne prezentacje dotyczące szczegółowych zagadnień związanych ze studiowanym kierunkiem studiów, zgodne z metodologią naukową. Przeprowadza analizę i ocenę krytyczną dzieła sztuki, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł. Posiada umiejętności językowe w zakresie sztuk plastycznych i grafiki zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Podczas publicznych wystąpień wykazuje się odpowiedzialnością i szacunkiem w stosunku do odbiorców demonstrując wysoki poziom artystyczny prezentowanych dzieł oraz świadomość społecznego kontekstu sztuki. kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie sztuk plastycznych A2_U14 A2_U15 A2_U16 A2_U16 A2_U17 A2_U18 A2_U18 A2_W09 A2_U19 A2_U20 7

8 kierunkowego K2_K01 K2_K02 K2_K03 K2_K04 K2_K05 K2_K06 A2_K07 K2_K08 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Grafika II stopnia Jest świadoma potrzeby ciągłego rozwoju swoich artystycznych kompetencji i zainteresowań naukowych. W relacji ze społeczeństwem inspiruje, organizuje i wspiera proces implementacji wiedzy i kompetencji z obszaru sztuk graficznych. Organizuje i kieruje procesem uczenia się innych osób będąc niezależnym animatorem różnych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji. Wykorzystując swoje doświadczenie i wiedzę w zakresie psychologii wspiera dążenia do uzyskania założonych celów artystycznych oraz do rozbudzania świadomości estetycznej i wrażliwości na piękno. Uznaje wartość krytycznej oceny działań swoich i innych osób, wykazuje się umiejętnością wyciągania wniosków przekładających się na konkretne rozwiązania oraz krzewi tolerancję dla wartościowych i niekonwencjonalnych postaw oraz zjawisk artystycznych w przestrzeni społecznej. Pewnie uczestniczy w różnych formach komunikacji społecznej, inicjuje i przyjmuje odpowiedzialność za efektywność realizowanych projektów poprzez właściwą organizację, negocjacje i przewodniczenie działaniom artystyczno - kulturalnym w środowisku społeczności akademickiej i poza Uczelnią. Akceptuje zasady życia w społeczeństwie przyjmując odpowiedzialność za dbałość o bezpieczeństwo, właściwą eksploatację i poszanowanie mienia podczas korzystania z pracowni grafiki. Przestrzega w swym postępowaniu oraz działalności zawodowej zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, własności przemysłowej i prawa autorskiego. kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie sztuk A2_K01 A2_K01 A2_K02 A2_K05 A2_K02 A2_K03 A2_K04 A2_K05 A2_K05 A2_K04 A2_U15 A2_U12 A2_K06 plastycznych 8

9 TABELA POKRYCIA EFEKTÓW OBSZAROWYCH PRZEZ EFEKTY KIERUNKOWE Symbol efektu obszarowego A1_W10 A1_W11 A1_W12 A1_W13 A1_W14 A1_W15 A1_U14 A1_U15 A1_U16 Efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie sztuki Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia: Ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością oraz wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych. Zna i rozumie podstawowe linie rozwojowe w historii poszczególnych dyscyplin artystycznych oraz zna publikacje związane z tymi zagadnieniami. Wykazuje się znajomością stylów w sztuce i związanych z nimi tradycjami twórczymi. Zna określony zakres problematyki związanej z technologiami stosowanymi w danej dyscyplinie artystycznej (w ujęciu całościowym) i jest świadoma rozwoju technologicznego związanego ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością. Ma wiedzę dotyczącą finansowych, marketingowych i prawnych aspektów związanych z wykonywaniem zawodu artysty plastyka. Zna powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi ze studiowanym kierunkiem studiów. Umie tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia. Umie świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego w wybranych obszarach działalności plastycznej. Umie świadomie posługiwać się właściwą techniką i technologią w trakcie realizacji prac artystycznych. kierunkowych na kierunku K1_W01 K1_W02 K1_W03 K1_W04 K1_W05 K1_W06 K1_W07 K1_W08 K1_W09 K1_U01 K1_U02 K1_U09 K1_U11 K1_U03 K1_U04 K1_K10 Grafika na studiach I stopnia 9

10 A1_U17 A1_U18 obszarowego Efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie sztuki Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia: Umie podejmować samodzielnie decyzje odnośnie do realizacji i projektowania własnych prac artystycznych. Jest przygotowana do współdziałania i pracy z innymi osobami w ramach prac zespołowych. kierunkowych na kierunku K1_U05 K1_U11 K1_U06 K1_U07 K1_K05 K1_K10 K1_U09 K1_U14 K1_U10 A1_U19 Posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych. A1_U20 Opanowała efektywne techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych, umożliwiające ciągły rozwój poprzez samodzielną pracę. A1_U21 Posiada doświadczenie w realizowaniu własnych działań artystycznych opartych na K1_U11 zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności. A1_U22 Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych i wystąpień ustnych, K1_U13 dotyczących zagadnień szczegółowych na temat różnych dziedzin twórczości plastycznej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł. A1_U23 Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, K1_U15 właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. A1_U24 Zna formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych dokonań. K1_U16 A1_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. K1_K01 K1_K02 Grafika na studiach I stopnia 10

11 Symbol efektu A1_K02 obszarowego Efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie sztuki Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia: Jest zdolna do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji. kierunkowych na kierunku K1_U14 K1_K03 K1_K04 K1_W07 K1_K05 K1_K06 A1_K03 Potrafi w sposób świadomy oraz poparty doświadczeniem wykorzystywać w różnych sytuacjach mechanizmy psychologiczne wspomagające podejmowane działania. A1_K04 Posiada umiejętność krytycznej oceny. K1_K07 A1_K05 Posiada popartą doświadczeniem pewność w komunikowaniu się i umiejętność życia K1_U13 w społeczeństwie, przejawiające się w szczególności przez: K1_U06 inicjowanie i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów K1_U07 i działań, K1_K05 przewodniczenie działaniom, pracę zespołową, prowadzenie negocjacji K1_K08 i właściwą organizację działań, K1_K09 integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych, K1_K10 prezentowanie skomplikowanych zadań w przystępnej formie. A1_K06 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności K1_U08 przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności K1_U14 intelektualnej. K1_K11 Grafika na studiach I stopnia 11

12 obszarowego A2_W08 A2_W09 A2_W10 A2_W11 A2_W12 A2_U11 A2_U12 A2_U13 A2_U14 A2_U15 Efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie sztuki Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia: Ma szczegółową wiedzę w zakresie dotyczącym obszarów sztuki i nauki niezbędną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie dyscyplin artystycznych właściwych dla studiowanego kierunku studiów. Dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat kontekstu historycznego i kulturowego sztuk plastycznych i ich związków z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz samodzielnie rozwija tę wiedzę w sposób odpowiadający studiowanemu kierunkowi studiów i specjalności. Umie tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i związanych z nimi tradycjami twórczymi. Wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowanego kierunku studiów oraz wykorzystuje tę wiedzę dla dalszego artystycznego rozwoju. Zna i rozumie wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej. Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych. Umie realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie studiowanego kierunku studiów i specjalności. Umie podejmować samodzielnie decyzje odnośnie do projektowania i realizacji prac artystycznych. Umie projektować efekty prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym. Jest przygotowana do współdziałania z innymi osobami w ramach prac zespołowych i jest zdolna do podjęcia wiodącej roli w takich zespołach. kierunkowych na kierunku Grafika na studiach II stopnia K2_W01 K2_W02 K2_W03 K2_W04 K2_W05 K2_U10 K2_W06 K2_W07 K2_W08 K2_U01 K2_U02 K2_K07 K2_U03 K2_U04 K2_U05 K2_K07 12

13 A2_U16 A2_U17 A2_U18 A2_U19 A2_U20 A2_K01 A2_K02 obszarowego Efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie sztuki Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia: Kontynuuje rozwijanie umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzania zdolności tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych zgodnie ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością. Posiada umiejętności wykorzystywania wzorców leżących u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiających swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej. Posiada umiejętność przygotowania rozbudowanych prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł. Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. W sposób odpowiedzialny podchodzi do publicznych wystąpień związanych z prezentacjami artystycznymi Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. Jest zdolna do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji. kierunkowych na kierunku Grafika na studiach II stopnia K2_U06 K2_U07 K2_U08 K2_U09 K2_U10 K2_U11 K2_U12 K2_K01 K2_K02 K2_K02 K2_K03 A2_K03 Potrafi w sposób świadomy oraz poparty doświadczeniem wykorzystywać w różnych K2_K04 sytuacjach mechanizmy psychologiczne wspomagające podejmowane działania. A2_K04 Posiada umiejętność krytycznej oceny. K2_K05 K2_K07 13

14 Symbol efektu obszarowego A2_K05 A2_K06 Efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie sztuki Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia: Posiada popartą doświadczeniem pewność w komunikowaniu się i umiejętność życia w społeczeństwie, przejawiające się w szczególności przez: inicjowanie i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań, przewodniczenie działaniom, pracę zespołową, prowadzenie negocjacji `i właściwą organizację działań, integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych, prezentowanie skomplikowanych zadań w przystępnej formie. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej. kierunkowych na kierunku Grafika na studiach II stopnia K2_K02 K2_K06 K2_K07 K2_K08 14

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Oznaczenia: KW kierunkowe efekty kształcenia dla Wzornictwa studia I stopnia W kategoria wiedzy w efektach kształcenia U kategoria umiejętności

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU ARCHITEKTURA WNĘTRZ STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA profil ogólnoakademicki w obszarze w zakresie sztuki WIEDZA u obszarowego 1. Wiedza o realizacji prac artystycznych K1_W01

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa kierunku: Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

1. Nazwa kierunku: Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 1. Nazwa kierunku: Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 2. Obszar/obszary kształcenia: Sztuka 3. Sylwetka absolwenta Absolwent jest przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy twórczej oraz

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Efekty kształcenia dla kierunku studiów JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Załącznik nr 1 Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów jazz i muzyka

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom Profil Forma studiów Tytuł

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa kierunku: Grafika. 2. Obszar/obszary kształcenia: Sztuka

1. Nazwa kierunku: Grafika. 2. Obszar/obszary kształcenia: Sztuka 1. Nazwa kierunku: Grafika 2. Obszar/obszary kształcenia: Sztuka 3. Sylwetka absolwenta: Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu historii sztuki, historii kultury i cywilizacji, etyki, estetyki

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU. Studia stacjonarne II stopnia. Profil ogólnoakademicki i praktyczny.

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU. Studia stacjonarne II stopnia. Profil ogólnoakademicki i praktyczny. EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU TABELA ODNIESIEŃ Studia stacjonarne II stopnia Profil ogólnoakademicki i praktyczny Obszar sztuki Dziedzina - sztuki plastyczne Dyscyplina -

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAFIA - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

FOTOGRAFIA - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU WYDZIAŁ KOMUNIKACJI MULTIMEDIALNEJ FOTOGRAFIA - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EFEKTY KSZTAŁCENIA nazwa kierunku studiów: FOTOGRAFIA obszar: SZTUKA dziedzina: SZTUKI PLASTYCZNE

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK Instrumentalistyka OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Instrumentalistyka Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom Profil Forma studiów Tytuł

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom Profil Forma studiów Tytuł

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów: UKRAINISTYKA studia drugiego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

Specjalność : Edukacja muzyczna Specjalizacja: Edukacja w szkolnictwie artystycznym Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Specjalność : Edukacja muzyczna Specjalizacja: Edukacja w szkolnictwie artystycznym Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ STUDIA DRUGIEGO

Bardziej szczegółowo

Specjalność : Edukacja muzyczna Specjalizacja: Edukacja w szkolnictwie artystycznym Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Specjalność : Edukacja muzyczna Specjalizacja: Edukacja w szkolnictwie artystycznym Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ STUDIA DRUGIEGO

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów jazz i muzyka

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Symbol Po ukończeniu studiów absolwent: Odniesienie do. kształcenia w EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE. obszarach SZTUK PLASTYCZNYCH

Symbol Po ukończeniu studiów absolwent: Odniesienie do. kształcenia w EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE. obszarach SZTUK PLASTYCZNYCH EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbol Po ukończeniu studiów absolwent: Odniesienie do efektu efektów kierunkowego STUDIA DRUGIEGO STOPNIA kształcenia w EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE obszarach SZTUK PLASTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA UCHWAŁA NR 117/216/2015 z dnia 28 września 2015 roku w sprawie korekty opisów efektów kształcenia na stacjonarnych studiach drugiego stopnia dla kierunku

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych Efekty na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów w obszarze nauk Objaśnienie oznaczeń w symbolach: S obszar w zakresie nauk 1 studia pierwszego stopnia A profil

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ANIMACJA KULTURY studia drugiego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ANIMACJA KULTURY studia drugiego stopnia profil praktyczny Załącznik 1. Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów ANIMACJA KULTURY studia drugiego stopnia profil praktyczny Kierunek studiów: animacja kultury należy

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

3. Poziom i kierunek studiów: stacjonarne studia I-go stopnia, Architektura Wnętrz i Wzornictwo

3. Poziom i kierunek studiów: stacjonarne studia I-go stopnia, Architektura Wnętrz i Wzornictwo WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Witraż. Rodzaj przedmiotu obowiązkowy/pracownia dodatkowa. Poziom i kierunek studiów: stacjonarne studia

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Zakładane efekty kształcenia dla Tabela odniesienia efektów kierunkowych do charakterystyk I i II stopnia poziomu 7 1 Polskiej Ramy Kwalifikacji Załączniki do uchwały nr 1/404 nazwa wydziału WYDZIAŁ BUDOWNICTWA,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA WYDZIAŁ WOKALNO - AKTORSKI KIERUNEK WOKALISTYKA

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA WYDZIAŁ WOKALNO - AKTORSKI KIERUNEK WOKALISTYKA Załącznik do Uchwały Senatu nr 108/207/2015 Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia Profil kształcenia Forma studiów Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Obszar kształcenia Dziedzina

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MUZYKOTERAPIA STUDIA I stopnia

AKADEMIA MUZYCZNA IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MUZYKOTERAPIA STUDIA I stopnia AKADEMIA MUZYCZNA IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MUZYKOTERAPIA STUDIA I stopnia Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: Kierunek

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Inżynieria Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe (IOZK) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Symbol efektu kierunkowego K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Po ukończeniu studiów jednolitych

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia Tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów SPORT II stopnia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów SPORT II stopnia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Załącznik nr 1 do uchwały Nr 24/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 roku Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna.

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna. Logistyka i systemy logistyczne Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji Logistyka gospodarki magazynowej i zarządzanie zapasami Ekologistyka Infrastruktura logistyczna Kompleksowe usługi logistyczne System

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: GRAFIKA JEDNOSTKA PROWADZĄCA: WYDZIAŁ SZTUKI UR. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: GRAFIKA JEDNOSTKA PROWADZĄCA: WYDZIAŁ SZTUKI UR. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: GRAFIKA JEDNOSTKA PROWADZĄCA: WYDZIAŁ SZTUKI UR Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Nazwa kierunku studiów: Grafika 2. Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu jednolitych studiów na kierunku aktorstwo absolwent powinien:

Po ukończeniu jednolitych studiów na kierunku aktorstwo absolwent powinien: Załącznik nr 1 do uchwały nr 99/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. Opis kierunkowych efektów kształcenia AKTORSTWO objaśnienie oznaczeń w symbolach: K- kierunkowe efekty kształcenia U- kategoria umiejętności

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa kierunku: Malarstwo. 2. Obszar/obszary kształcenia: Sztuka. 3. Sylwetka absolwenta:

1. Nazwa kierunku: Malarstwo. 2. Obszar/obszary kształcenia: Sztuka. 3. Sylwetka absolwenta: 1. Nazwa kierunku: Malarstwo 2. Obszar/obszary kształcenia: Sztuka 3. Sylwetka absolwenta: Absolwent jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich kierunku Malarstwo otrzymuje tytuł magistra sztuki.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej profil kształcenia

Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej profil kształcenia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 dla: nazwa kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej poziom kształcenia profil kształcenia Kod efektu kształcenia (kierunek) K_W01 K_W02 K_W03 K_W04

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 182/09/2013 Senatu UR z 26 września 2013 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Rzeźba - opis przedmiotu

Rzeźba - opis przedmiotu Rzeźba - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rzeźba Kod przedmiotu 03.1-WA-AWP-RZBA-Ć-S14_pNadGenJK25U Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Architektura wnętrz Profil ogólnoakademicki Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Sztuki

Efekty kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Sztuki Efekty kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Sztuki 1. Architektura wnętrz: studia I stopnia 2. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych: studia I stopnia 3. Edukacja artystyczna

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Obszar kształcenia

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Obszar kształcenia Załącznik do Uchwały Senatu nr 114/213/2015 UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA WYDZIAŁ FORTEPIANU, KLAWESYNU I ORGANÓW KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA (GRA NA INSTRUMENTACH KLAWISZOWYCH) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne studia II-go stopnia, Wzornictwo. 6. Liczba i rodzaj godzin zajęć: I, II rok 108h, zajęcia pracowniane

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne studia II-go stopnia, Wzornictwo. 6. Liczba i rodzaj godzin zajęć: I, II rok 108h, zajęcia pracowniane WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Witraż. Rodzaj przedmiotu obowiązkowy/pracownia dodatkowa. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Artystyczny PAKIET INFORMACYJNY PLASTYCZNCYH STUDIA II STOPNIA. Rok akademicki 2012/2013

Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Artystyczny PAKIET INFORMACYJNY PLASTYCZNCYH STUDIA II STOPNIA. Rok akademicki 2012/2013 Uniwersytet Zielonogórski Wydział Artystyczny PAKIET INFORMACYJNY kierunek EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNCYH STUDIA II STOPNIA Rok akademicki 2012/2013 Europejski System Transferu Punktów

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów PEDAGOGIKA SPECJALNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów PEDAGOGIKA SPECJALNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku studiów PEDAGOGIKA SPECJALNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 5 Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów pedagogika specjalna

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. Kierunek Ratownictwo Medyczne

Efekty kształcenia. Kierunek Ratownictwo Medyczne Efekty kształcenia Kierunek Ratownictwo Medyczne Tabela odniesień efektów kształcenia dla kierunku studiów ratownictwo medyczne, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Nazwa kierunku studiów: germanistyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa kierunku: Architektura informacji 2. Obszar/obszary kształcenia: nauki humanistyczne i artystyczne 3. Sylwetka absolwenta Absolwent studiów

1. Nazwa kierunku: Architektura informacji 2. Obszar/obszary kształcenia: nauki humanistyczne i artystyczne 3. Sylwetka absolwenta Absolwent studiów 1. Nazwa kierunku: Architektura informacji 2. Obszar/obszary kształcenia: nauki humanistyczne i artystyczne 3. Sylwetka absolwenta Absolwent studiów I stopnia posiada ogólną wiedzę z obszaru nauk humanistycznych,

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Opis kierunkowych efektów kształcenia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów kształcenia do obszaru wiedzy Filozofia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Geografia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Historia

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

PEDAGOGIKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Nazwa kierunku PEDAGOGIKA Poziom I STOPIEŃ Profil PRAKTYCZNY Symbole Efekty - opis słowny Odniesienie do efektów Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego II stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 83/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 83/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 83/2013/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów terapia zajęciowa na Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR R.0000.47.2017 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 20/2015/2016 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 1 marca 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr 20/2015/2016 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 1 marca 2016 r. Załącznik do Uchwały nr 20/2015/2016 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 1 marca 2016 r. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie i nowe technologie Określenie obszaru kształcenia/obszarów

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: I i II SEMESTR STUDIÓW: Lp. Nazwa modułu kształcenia Forma zajęć O/F** Liczba godzin kontaktowych Liczba punktów ECTS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Prawo oświatowe, przedmiot

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH 1 1. Kierunek studiów KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 2. Obszar / obszary kształcenia. Kierunek studiów Kulturoznawstwo i wiedza o mediach należy do

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie (symbole)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie (symbole) Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Kierunek studiów: Architektura krajobrazu Obszar kształcenia: obszar nauk technicznych; obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; obszar

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA. poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: praktyczny

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA. poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: praktyczny SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 2 Nazwa modułu Typ modułu PROJEKTOWANIE WNĘTRZ Do wyboru 3 Instytut INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH 4 5 Kod modułu Kierunek, specjalność, poziom i profil PPWSZ-A-1-514a

Bardziej szczegółowo

kod programu studiów Wydział Humanistyczny nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40%

kod programu studiów Wydział Humanistyczny nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Humanistyczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa kierunku: ETYKA MEDIACJE I NEGOCJACJE (studia II stopnia)

1. Nazwa kierunku: ETYKA MEDIACJE I NEGOCJACJE (studia II stopnia) 1. Nazwa kierunku: ETYKA MEDIACJE I NEGOCJACJE (studia II stopnia) 2. Obszar/obszary kształcenia: nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% 3. Wskazanie dziedziny nauki i dyscypliny, do których odnoszą

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku filologia polska studia I stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku filologia polska studia I stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku filologia polska studia I stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze nauk humanistycznych: Kierunek kształcenia filologia polska należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK)

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) I. EFEKTY KSZTAŁCENIA ZDROWIE PUBLICZNE II STOPNIA 2013-2015: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO) Nazwa kierunku studiów: ZDROWIE PUBLICZNE

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia: Nauczanie muzyki w edukacji wczesnoszkolnej

Podyplomowe Studia: Nauczanie muzyki w edukacji wczesnoszkolnej Objaśnienie oznaczeń: Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Podyplomowe Studia: Nauczanie EFEKTY KSZTAŁCENIA K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne należy do

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 67 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku logistyka na poziomie pierwszego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 2. Obszar kształcenia w zakresie nauk humanistycznych: Kierunek studiów filologia polska obejmuje dwie związane ze

Bardziej szczegółowo

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Wygenerowano: 017-10-0 0:10:1.686704, A-1-16-17 Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Informacje ogólne Nazwa Projektowanie wnętrz Status Do wyboru Wydział / Instytut Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów do obszaru wiedzy MODUŁ 20 Seminarium magisterskie Seminarium

Bardziej szczegółowo

Limit przyjęć na I rok studiów: 30 osób (limit określany aktualną uchwałą Senatu UAP)

Limit przyjęć na I rok studiów: 30 osób (limit określany aktualną uchwałą Senatu UAP) KIERUNEK STUDIÓW GRAFIKA Studia I stopnia Spis treści: 1.Ogólna charakterystyka kierunku studiów. 2.Ogólna informacja o kierunku studiów. 3.Warunki rekrutacji na studia. 4.Zasady studiowania. 5.Zasady

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Załącznik nr 1 do uchwały nr 46/2013 Senatu UP Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Wydział prowadzący kierunek:

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów nauki o rodzinie należy do obszarów

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA (opis zakładanych kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/obszarów, tzw. tabela pokrycia efektów obszarowych przez efekty kierunkowe) dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa przedmiotu/modułu Animacje komputerowe Kod przedmiotu PPR56 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Sztuki Lalkarskiej

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy. Efekty kształcenia na kierunku. Opis kierunkowych efektów kształcenia

WIEDZA. Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy. Efekty kształcenia na kierunku. Opis kierunkowych efektów kształcenia I.2 Matryca efektów kształcen Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy Biblioteka jako instytucja kultury WIEDZA W Ć K L FP1_W01 FP1_W02

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA W FORMIE STACJONARNEJ I NIESTACJONARNEJ PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA W FORMIE STACJONARNEJ I NIESTACJONARNEJ PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA W FORMIE STACJONARNEJ I NIESTACJONARNEJ PROFIL PRAKTYCZNY UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU W OBSZARACH KSZTAŁCENIA Kierunek studiów pedagogika

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA. OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po ukończeniu studiów absolwent: WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA. OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po ukończeniu studiów absolwent: WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo poziom kształcenia studia pierwszego stopnia Profil ogólnoakademicki II. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 FILOZOFIA. data zatwierdzenia przez Radę Wydziału. kod programu studiów

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 FILOZOFIA. data zatwierdzenia przez Radę Wydziału. kod programu studiów PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów Wydział Humanistyczny pieczęć i podpis dziekana Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Specjalność Język i Kultura Rosji należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych.

Specjalność Język i Kultura Rosji należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych. ZAŁĄCZNIK Nr 2 NFJKR_efekty_kształcenia_Istopień Efekty kształcenia dla specjalności Język i Kultura Rosji STUDIA NIESTACJONARNE Studia pierwszego stopnia Profil ogólnoakademicki Specjalność Język i Kultura

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku architektura krajobrazu

Efekty kształcenia dla kierunku architektura krajobrazu Efekty kształcenia dla kierunku architektura krajobrazu Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta forma

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie Efekty kształcenia na kierunku ZARZĄDZANIE

Wydział Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie Efekty kształcenia na kierunku ZARZĄDZANIE Studia I stopnia Obszar nauk: nauki społeczne Profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie Efekty

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Jednostka prowadząca kierunek studiów: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013. Dramaturgia / Dramaturgy. Dramaturg teatru. Reżyseria teatru muzycznego

S Y L A B U S. MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013. Dramaturgia / Dramaturgy. Dramaturg teatru. Reżyseria teatru muzycznego S Y L A B U S MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013 1. NAZWA PRZEDMIOTU polska/angielska 2. KOD PRZEDMIOTU Dramaturgia / Dramaturgy 3. KIERUNEK Reżyseria dramatu WYDZIAŁ 4. SPECJALNOŚĆ Reżyseria

Bardziej szczegółowo

Psychologia WF-PS. Studia drugiego stopnia Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne, niestacjonarne Magister

Psychologia WF-PS. Studia drugiego stopnia Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne, niestacjonarne Magister Załącznik nr 4 do Uchwały nr 34/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia dla kierunku psychologia dla jednolitych studiów

Bardziej szczegółowo

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Szanowny Studencie, ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA bardzo prosimy o anonimową ocenę osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia w trakcie Twoich studiów. Twój głos pozwoli

Bardziej szczegółowo

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Objaśnienie oznaczeń: Z efekty kierunkowe W wiedza U umiejętności

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO - studia drugiego stopnia (po studiach licencjackich) - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów TURYSTYKA I REKREACJA Zał. nr 10 do uchwały nr 163/V/V/2013 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 14.05.2013 w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY

Bardziej szczegółowo