katalog szkoleñ 2009/2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "katalog szkoleñ 2009/2010"

Transkrypt

1 katalog szkoleñ 2009/2010

2 Najwiêkszym potencja³em firmy s¹ ludzie, dlatego te podnoszenie kwalifikacji kadry jest dziœ bezwzglêdn¹ koniecznoœci¹, a jednoczeœnie sposobem motywacji pracowników. Szkolenia organizowane przez EC Training Center daj¹ mo liwoœæ zdobywania nowych umiejêtnoœci, a przede wszystkim szansê ich wykorzystania w praktyce, dziêki czemu wzrasta zaanga owanie pracowników w osi¹ganiu celu przedsiêbiorstwa. Szkolenia prowadzimy w naszej siedzibie przy ulicy Lublañskiej 34 w Krakowie. Posiadamy w³asne sale szkoleniowe, które wyposa one s¹ w sprzêt i pomoce dydaktyczne zapewniaj¹ce ka demu uczestnikowi optymalne warunki zdobywania wiedzy. Trenerzy z Ec Grupy, a tak e zaproszeni trenerzy prowadz¹cy szkolenia to wybitni specjaliœci, a fakt, e zajêcia odbywaj¹ siê w niewielkich grupach sprawia, e prowadzone przez nas szkolenia s¹ niezwykle efektywne. Ponadto oferujemy szkolenia wyjazdowe, które stanowi¹ uzupe³nienie naszej oferty. Zdobyta u nas wiedza pozwoli jeszcze lepiej zapoznaæ siê z produktami oferowanymi przez EC Grupê oraz skuteczniej wykorzystaæ bêd¹ce w Pañstwa posiadaniu urz¹dzenia. Serdecznie zapraszamy na organizowane przez nas szkolenia, a wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt na adres lub pod numerem tel , fax: o szkoleniach 2

3 strona Termowizja Certyfikowane przez ITC szkolenie Level I 4 Termowizja Podstawy termowizji 4 Oprogramowanie laboratoryjne DASYLab 5 Programy in ynierskie MSC. Adams 5 Programy in ynierskie MSC. Patran & Nastran 6 Programy in ynierskie Simufact.forming 6 Programy in ynierskie Pro ENGINEER 7 Programy in ynierskie CATIA 7 Diagnostyka Testy wibracyjne i ich zastosowania 8 Diagnostyka Podstawy przetwarzania sygna³ów i analiza rzêdów w diagnostyce maszyn 8 Diagnostyka Zastosowanie analizy modalnej do weryfikacji i obliczeñ modeli MES 9 Diagnostyka Metody wibroakustyczne w diagnostyce 9 FIDIC Zarz¹dzanie budow¹ na podstawie warunków kontraktu FIDIC 10 FIDIC Roszczenia i spory Rozstrzyganie zgodnie z warunkami kontraktu FIDIC 10 FIDIC Szkolenie podstawowe 11 Innowacyjna gospodarka Wsparcie badañ i innowacji jak przygotowaæ i pozyskaæ œrodki unijne na projekt badawczo-naukowy 11 spis szkoleñ 3

4 termowizja SZKOLENIE Z TERMOWIZJI LEVEL I Kurs ten kierowany jest do nowych u ytkowników kamer termowizyjnych, jak równie do osób, które pragn¹ poszerzyæ swoje umiejêtnoœci w zakresie obs³ugi kamery, a przede wszystkim potwierdziæ znajomoœæ jej obs³ugi certyfikatem ITC, który jest rozpoznawanym na œwiecie gwarantem jakoœci. Zapoznanie uczestników z procedurami niezbêdnymi do wykonywania prawid³owych pomiarów termograficznych oraz nauka w³aœciwego sposobu odczytu i analizy termogramów EC Training Center Sp. z o.o. jako pierwszy oœrodek szkoleniowy w Polsce oferuje Pañstwu szkolenie z zakresu termowizji certyfikowane przez ITC ( Infrared Training Center). Szkolenia prowadzi Dariusz Knapek specjalista z EC Test Systems, certyfikowany przez ITC trener z wieloletnim doœwiadczeniem z zakresu termowizji. PODSTAWY TERMOWIZJI Wprowadzenie do termowizji Aplikacje termowizji Ustawienie i u ycie kamery Omówienie interfejsu, menu, nawigacji Omówienie kluczowych elementów prawid³owego pomiaru Transfer ciep³a Pomiar termograficzny Bezpieczeñstwo termografii Aplikacje mechaniczne Aplikacje elektryczne Koñcowy egzamin CZAS SZKOLENIA: 5 dni Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi informacjami niezbêdnymi do w³aœciwego przeprowadzenia pomiarów przy u yciu kamery termowizyjnej. Podstawowe informacje o termowizji Æwiczenia z zakresu obs³ugi kamery termowizyjnej Aplikacje termowizji Oprogramowanie do analiz termowizyjnych CZAS SZKOLENIA: 2 dni 4

5 DASYLAB SZKOLENIE Z OBS UGI OPROGRAMOWANIA Zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi informacjami na temat œrodowiska DASYLab. Przekazanie podstawowych informacji na temat obs³ugi oprogramowania. Œrodowisko DASYLab Aplikacje pomiarowe Rejestracja, prezentacja i analiza danych oprogramowanie laboratoryjne EC Training Center Sp. z o.o. przy wspó³pracy z doœwiadczonymi ekspertami z EC Test Systems Sp. z o.o. oferuje Pañstwu szkolenie z zakresu obs³ugi oprogramowania DASYLab. MSC. ADAMS WARSZTATY SZKOLENIOWE Zapoznanie uczestników z podstawowymi operacjami niezbêdnymi do rozwiazywania zagadnieñ kinematyki, statyki i dynamiki mechanizmów w œrodowisku MSC.Adams. Budowa modelu geometrycznego mechanizmów Modelowanie par kinematycznych oraz okreœlanie wiêzów kierujacych Definiowanie obci¹ enia uk³adu i kontaktu Analiza kinematyczna, statyczna i dynamiczna uk³adów Analiza wyników, generowanie raportów Oferujemy Pañstwu podstawowe oraz zaawansowane bloki szkoleniowe z zakresu programów projektowoin ynierskich Pro ENGINEER oraz Catia, jak równie programów MSC. Adams, MSC. Patran & Nastran i Simufact.forming. Szkolenia prowadzone s¹ przez ekspertów z EC Engineering Sp. z o.o. od lat zajmuj¹cych siê danym zagadnieniem. 5

6 MSC. PATRAN & NASTRAN WARSZTATY SZKOLENIOWE Zapoznanie uczestników z podstawowymi operacjami niezbêdnymi do przeprowadzenia analizy przy u yciu MSC.Nastran i MSC.Patran. podstawowe informacje o MES przygotowanie geometrii do wykonania dyskretyzacji (podzia³u na elementy skoñczone) dyskretyzacja definiowanie w³asnoœci modelu i warunków brzegowych postprocessing SIMUFACT.FORMING WARSZTATY SZKOLENIOWE Zapoznanie uczestników z mo liwoœciami oprogramowania simufact.forming w dziedzinie modelowania procesów przeróbki plastycznej. Modelowanie i symulacja procesów takich jak kucie, t³oczenie, walcowanie, wyciskanie etc. programy in ynierskie 6

7 Pro ENGINEER SZKOLENIE Z OBS UGI PROGRAMU Zapoznanie uczestników z podstawowymi operacjami niezbêdnymi do modelowania bry³owego oraz powierzchniowego 3D, prac¹ na z³o eniach, budowaniem mechanizmów, zagadnieniami zwi¹zanymi z parametryzacj¹ i optymalizacj¹ geometrii, modelowaniem blach, tworzeniem wysoko zautomatyzowanej dokumentacji 2D w programie Pro/ ENGINEER. Modelownie bry³owe, powierzchniowe Praca ze z³o eniami Budowanie mechanizmów Modelowanie blach Parametryzacja i optymalizacja geometrii Tworzenie dokumentacji 2D CZAS SZKOLENIA: W zale noœci od rodzaju szkolenia (podstawowe lub zaawansowane). CATIA SZKOLENIE Z OBS UGI PROGRAMU SZKOLENIE PODSTAWOWE Modelowanie bry³owe, podstawy geometrii krawêdziowej i powierzchniowej, tworzenie z³o eñ i generowania dokumentacji 2D. SZKOLENIE ZAAWANSOWANE Modelowanie przestrzenne, parametryzacja, zaawansowane modelowanie powierzchniowe, zaawansowane zarz¹dzanie z³o eniami, standaryzacja przygotowania dokumentacji 2D. CZAS SZKOLENIA: W zale noœci od rodzaju szkolenia (podstawowe lub zaawansowane). 7

8 Organizowane przez EC Training Center szkolenia z zakresu diagnostyki drgañ skierowane s¹ do kierowników utrzymania ruchu, diagnostyków, jak równie do osób zajmuj¹cych siê konstruowaniem oraz badaniem nowych urz¹dzeñ. Szkolenia prowadz¹ posiadaj¹cy d³ugoletni¹ praktykê najwy szej klasy specjaliœci z EC DIAGNOSTICS, EC SYSTEMS oraz EC ELECTRONICS. TESTY WIBRACYJNE I ICH ZASTOSOWANIA Zapoznanie uczestników z obecnymi metodami testów wibracyjnych produktów. Testy te maj¹ na celu odwzorowanie w krótkim czasie cyklu ycia produktu. Przyk³ady i zastosowanie oprogramowania in ynierskiego LMS Test. Lab. PODSTAWY PRZETWARZANIA SYGNA ÓW I ANALIZA RZÊDÓW W DIAGNOSTYCE MASZYN Zapoznanie uczestników z metodologi¹ pomiaru oraz przedstawienie korzyœci wynikaj¹cych z zastosowania metody. Pomiar rozbiegu i wybiegu Przyk³ady i zastosowanie oprogramowania in ynierskiego LMS Test. Lab. diagnostyka 8

9 ZASTOSOWANIE ANALIZY MODALNEJ DO WERYFIKACJI OBLICZEÑ MODELI MES Zapoznanie uczestników z metodologi¹ pomiaru oraz przedstawienie korzyœci wynikaj¹cych z zastosowania metody. Poznanie zachowania i w³asnoœci dynamicznych obiektu oraz ich modyfikacjê w celu poprawienia warunków pracy. Pomiary charakterystyk dynamicznych materia³ów oraz konstrukcji. Przyk³ady i zastosowanie oprogramowania in ynierskiego LMS Test. Lab. METODY WIBROAKUSTYCZNE W DIAGNOSTYCE Przekazanie wiedzy na temat wystêpuj¹cych uszkodzeñ, odpowiedniego interpretowania wyników, korzystania z odpowiednich narzêdzi diagnostycznych. diagnostyka maszyn analiza modalna osiowanie wywa anie CZAS SZKOLENIA: 3 dni Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt na lub pod numerem tel

10 Organizowane przez nas szkolenia z zakresu warunków kontraktowych FIDIC potwierdz¹ Pañstwa kompetencje w zarz¹dzaniu inwestycjami wg procedur FIDIC, co jest niezbêdne przy sk³adaniu ofert przetargowych dotycz¹cych inwestycji dofinansowywanych przy pomocy œrodków UE. Uczestnicy szkoleñ otrzymaj¹ certyfikat wraz z pe³nym programem szkolenia uprawniaj¹cy do sk³adania ofert w przetargu oraz przeprowadzania projektów, których Ÿród³em finansowania s¹ œrodki unijne. ROSZCZENIA I SPORY ROZSTRZYGANIE ZGODNIE Z WARUNKAMI KONTRAKTU FIDIC ZARZ DZANIE BUDOW NA PODSTWIE WARUNKÓW KONTRAKTU FIDIC Uczestnicy szkolenia zdobêd¹ wiedzê w zakresie ogólnych i szczegó³owych przepisów warunków kontraktowych FIDIC. Szkolenie ma za zadanie przygotowaæ osoby uczestnicz¹ce w procesie inwestycyjnym (projektowanie, realizacja, nadzór) do realizowania go zgodnie z wymaganiami miêdzynarodowymi. Warunki kontraktowe FIDIC Obowi¹zki i uprawnienia stron kontraktu Przebieg realizacji projektu Finansowanie Roszczenia i spory Zarz¹dzanie ryzykiem CZAS SZKOLENIA: 2 dni Zapoznanie uczestników z formalnymi procedurami sk³adania roszczeñ oraz ich powodami. Uczestnicy szkolenia zdobêd¹ wiedze z zakresu sposobu dokumentowania okolicznoœci powoduj¹cych roszczenie oraz przebiegu procedury roszczeniowej, jak równie poznaj¹ skuteczne sposoby rozstrzygania sporów. Formalne podstawy sk³adania roszczeñ Powody roszczeñ Procedury sk³adania Rola in yniera w procedurach Sposoby rozstrzygania sporów FIDIC 10

11 FIDIC SZKOLENIE PODSTAWOWE Zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi zagadnieniami dotycz¹cymi warunków kontraktowych FIDIC. Szkolenie ma za zadanie przygotowaæ osoby uczestnicz¹ce w procesie inwestycyjnym (projektowanie, realizacja, nadzór) do realizowania go zgodnie z wymaganiami miêdzynarodowymi. Ogólne za³o enia, rodzaje i zastosowania Warunki kontraktowe FIDIC dla robót projektowanych przez zamawiaj¹cego Realizacja kontraktu Finansowanie robót WSPARCIE BADAÑ I INNOWACJI JAK PRZYGOTOWAÆ I POZYSKAÆ ŒRODKI UNIJNE NA PROJEKT BADAWCZO NAUKOWY Przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy teoretycznej oraz umiejêtnoœci praktycznych niezbêdnych do skutecznego pozyskiwania dotacji dla projektów badawczo-naukowych. Rodzaje programów finansuj¹cych lub wspó³finansuj¹cych badania naukowe Rodzaje dokumentów niezbêdnych do aplikowania Planowanie bud etu Tworzenie konsorcjum We wspó³pracy z Innowacj¹ Polsk¹ EC Training Center oferuje szkolenie, podczas którego szkol¹cy przeka ¹ Pañstwu swoje d³ugoletnie praktyczne doœwiadczenie w zakresie sposobów tworzenia projektów badawczonaukowych, tak aby podlega³y dofinansowaniu ze œrodków unijnych. innowacyjna gospodarka 11

12 WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT NA LUB POD NUMEREM TEL Je eli adne z oferowanych szkoleñ standardowych nie spe³nia Pañstwa oczekiwañ, uprzejmie prosimy o opis interesuj¹cego Pañstwa szkolenia (cel szkolenia, proponowany program, opis aparatury, której szkolenie ma dotyczyæ etc.) wys³anie go na e mail: Na podstawie opisu Pañstwa wymagañ przygotujemy odpowiednie szkolenie, a jego propozycjê przeœlemy Pañstwu do akceptacji. W przypadku pytañ i w¹tpliwoœci prosimy o kontakt.

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹ Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008 Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Szanowni Pañstwo Politechnika Koszaliñska, najwiêksza

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu... Spis treści WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV Bibliografia Wprowadzenie... 3 Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5 Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego Szanowni Pañstwo, Drodzy kandydaci na studia, Rozpoczynaj¹c nowy etap w swoim yciu, zadajecie sobie zapewne pytania: któr¹ Uczelniê wybraæ, która spe³ni Wasze wymagania i oczekiwania. Wybór odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umo liwiaj¹cy bezpoœredni monitoring

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ:

PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ: PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: 6 12 16 18 20 24 26 28 PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ: 30 32 34 36 szeroką, interdyscyplinarną wiedzę, umiejętność pracy w zespole, umie-

Bardziej szczegółowo

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001 GOVERNANCE INSTITUTE COBIT Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania Kwiecieñ 2001 Released by the COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute TM The COBIT Mission: To research, develop, publicise

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions

Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions Odnoszenie sukcesów w procesie rozwoju produktu Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu Zarz¹dzanie cyklem

Bardziej szczegółowo

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd.

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Chór akademicki Politechniki Rzeszowskiej koncertuje vide str. 25. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Fot. M. Misiakiewicz Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE DLA PRZEMYS U POLIGRAFICZNEGO I OPAKOWANIOWEGO SisTrade Information Systems Angulusridet Informática, S.A. HISTORIA FIRMY SISTRADE - Angulusridet Informática, S.A. to firma dzia³aj¹ca

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo! O FIRMIE

Szanowni Pañstwo! O FIRMIE Szanowni Pañstwo! Zapewnienie du ej sprzeda y produktu na konkurencyjnym rynku farmaceutycznym jest trudnym zadaniem, a zbudowanie skutecznego zespo³u przedstawicieli medycznych wymaga czasu i sporych

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Open Source. Le nictwo. ESRI ArcGIS. Szanowni Pa stwo,

Open Source. Le nictwo. ESRI ArcGIS. Szanowni Pa stwo, Szanowni Pa stwo, Oddajemy w Wasze r ce katalog, który jest zbiorem szkole jakie znajduj si w ofercie naszej rmy. Tematyka dotyczy nowoczesnych technologii pozyskiwania i przetwarzania danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska. w Szczecinie. Informator. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014. Warunki rekrutacji

Akademia Morska. w Szczecinie. Informator. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014. Warunki rekrutacji Akademia Morska w Szczecinie Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014 Wydzia³ Nawigacyjny Wydzia³ Mechaniczny Wydzia³ In ynieryjno-ekonomiczny Transportu Warunki rekrutacji Studia

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy (1 Beata Gotwald 5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy STRESZCZENIE W œwiecie szybkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych, spo³ecznych, ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014. MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa

KONFERENCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014. MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa KONFERENCJA Wykorzystaj swoj¹ kreatywnoœæ: " generowanie i wdra anie rozwi¹zañ innowacyjnych" II EDYCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014 MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa Projekt

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.

Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. 2015 Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. Historia CBiDGP Polityka jakoœci CBiDGP przedsiêbiorstwem odpowiedzialnym spo³ecznie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo