Automatyka przemys³owa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Automatyka przemys³owa"

Transkrypt

1 - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej w zakresie: projektowania systemów sterowania programowania sterowników PLC wizualizacji oraz monitoringów mediów monta u szaf sterowniczych wdro enia modernizacji istniej¹cych uk³adów serwisu rozwi¹zañ automatyki przemys³owej Dopasowane rozwi¹zania Na ka dym etapie realizacji pozostajemy otwarci na potrzeby oraz wszelkie sugestie co gwarantuje, i realizowane przez nas projekty spe³niaj¹ wszystkie oczekiwania naszych Klientów. Wysoki standard Nasze realizacje oparte s¹ o produkty renomowanych firm co gwarantuje zarówno niezawodnoœæ jak i bezpieczeñstwo proponowanych przez nas rozwi¹zañ. Dostarczamy zarówno poszczególne komponenty jak i kompleksowe rozwi¹zania (sterowanie, wizualizacja, rozdzielnice zasilaj¹ce oraz sterownicze) dla pojedynczych maszyn oraz kompletnych procesów i linii produkcyjnych.

2 - 7 - Projektowanie Oferujemy: projektowanie szaf sterowniczych oraz rozdzielnic nn do 6300A dla pojedynczych maszyn oraz kompletnych linii produkcyjnych przygotowanie dokumentacji z wykorzystaniem programów: - Eplan P8, - Eplan 5, - Eplan Cabinet, - WSCAD. wykonanie zgodnie z normami DIN, VDE, IEC, EN, NEC/NFPA oraz GOST projektowanie przemysùowych sieci komunikacyjnych oraz stanowisk operatorskich. Programowanie Tworzymy algorytmy sterowania realizuj¹ce dowolne zadania w oparciu o sterowniki firm: - Siemens, - GE-Fanuc, - Schneider Electric, - Rockwell-Automotion/Allan-Bradley, Mitsubishi, Vipa, i inne wed³ug yczenia klienta. Tworzone przez nas oprogramowanie sprawdzane jest na ka dym etapie co dziêki eliminacji b³êdów maksymalnie zmniejsza czas wdro enia. Sterowanie automatyzacja z wykorzystaniem napêdów elektrycznych (przemienniki czêstotliwoœci, silniki krokowe i serwonapêdów), pneumatyki pompy si³owniki transportery taœmowe, œlimakowe i inne

3 - 8 - Wizualizacja HMI/SCADA Realizujemy systemy wizualizacji zarówno dla pojedynczych maszyn, procesów jak równie kompletnych linii produkcyjnych w oparciu o panele operatorskie oraz komputery przemy- ³owe i klasy PC. Wykorzystujemy sprawdzone œrodowiska przystosowane do potrzeb oraz rozmiarów danej aplikacji, miêdzy innymi: - WinCC, - WinCC flexible, - Platforma Systemowa Wonderware, - InTouch, - ProTool, - MoviconX, Realizowane przez nas systemy wizualizacji w zale noœci od potrzeb pozwalaj¹ miêdzy innymi na: - raportowanie - zarz¹dzanie recepturami - zapis danych do baz SQL - dostêp przez WWW - interfejs wielojêzyczny - dowolny sposób prezentacji danych (wykresy, trendy, tabele itp. ) - kontrola dostêpu - mo liwoœæ wspó³pracy/komunikacji i innymi systemami oraz urz¹dzeniami. Powy sze oraz wiele innych funkcjonalnoœci czyni¹ je bezpiecznymi, intuicyjnymi w obs³udze oraz dostosowanych do potrzeb Klienta. wiêcej: patrz przyk³adowe realizacje

4 - 9 - Monitoring zu ycia mediów Oferujemy systemy monitoringu zu ycia mediów w oparciu o klasyczne systemy SCADA co pozwala na 100% dopasowanie systemu do potrzeb Klienta. Oferowany system jest w pe³ni skalowalny, umo liwia komunikacje z wiêkszoœci¹ dostêpnych na rynku urz¹dzeñ pomiarowych. System pozwala na podgl¹d wartoœci aktualnych oraz historycznych w formie raportów predefiniowanych lub stworzonych przez u ytkownika. Do podstawowych korzyœci wynikaj¹cych z wdro enia systemu nale y zaliczyæ podniesienie œwiadomoœci energetycznej oraz mo liwoœæ dok³adnej analizy prowadz¹cej do realnych oszczêdnoœci. wiecej: patrz przykladowe realizacje Monitoring zu ycia mediów W zakresie automatyki samoczynnego za³¹czania rezerwy oferujemy kompleksowe rozwi¹zania w pe³ni dostosowane do potrzeb Klienta. Nasze doœwiadczenie obejmuje realizacje pocz¹wszy od najprostszych uk³adów obejmuj¹cych zasilanie z dwóch linii (SN lub NN) po z³o one obejmuj¹ce zasilanie z kilku linii zasilaj¹cych wraz z agregatem pr¹dotwórczym oraz odci¹ eniem.

5 Systemy monitorowania i sterowania stacji transformatorowych, rozdzielnic œredniego oraz niskiego napiêcia W celu zapewnienia wysokiej niezawodnosci I mozliwosci szybkiej reakcji w przypadku wystapienia stanu alarmowego dziêki oferowanym przez nas systemom mo liwa jest m.in.: - wizualizacja aktualnego stanu poszczególnych aparatów - sygnalizacja zadzialania zabezpieczen - rejestracja informacji o wystapieniu bledów - mozliwosc generowania raportów ze stanów alarmowych, dokonywanych laczen I innych rejestrowanych sygnalów - zdalne sterowanie poszczególnymi urzadzeniami, aparatami - samoczynne zalaczanie rezerwy wraz z rejestracja zadzialania ukladu SZR - systemy zrzutów obciazania - straznik mocy zamówionej - monitoring obecnosci napiecia - sygnalizacja dzwiekowa, sms lub inne Monta, wdro enia, serwis Zautomatyzowane przez nas systemy pracuj¹ zarówno w Polsce jak i Niemczech, Rosji, Ukrainie, Czechach, USA, Chinach oraz w Republice Wybrze a Koœci S³oniowej.

Monitoring oraz rozliczenie zu ycia. energii i mediów. Systemy pomiarowe, monitorowanie, archiwizacja i wizualizacja

Monitoring oraz rozliczenie zu ycia. energii i mediów. Systemy pomiarowe, monitorowanie, archiwizacja i wizualizacja Monitoring oraz rozliczenie zu ycia energii i mediów Systemy pomiarowe, monitorowanie, archiwizacja i wizualizacja Zacznij mierzyæ i zobacz swój zysk O firmie Metronic Systems jest nowoczesn¹ firm¹ in

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz lub e czegoœ nie potrafisz, na pewno masz racjê. Henry Ford

Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz lub e czegoœ nie potrafisz, na pewno masz racjê. Henry Ford Wdro enie systemu umo liwiaj¹cego analizê kondycji firmy i kluczowych wskaÿników jej dzia³alnoœci oraz monitorowanie osi¹gniêcia celów w Berendsen Textile Service Sp. z o.o. Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 2

Copyright 2008 by elplc Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 2 elplc Sp. z o.o. Nowe spojrzenie na automatyk Program prezentacji Prezentacja ogólna Automatyka i elektryka Technologie IT Mechanika Sklep internetowy Certyfikaty i referencje Bezpiecze stwo organizacja

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA Nr 2/02 (19) Czerwiec 2002 biuletyn informacyjny firmy Szanowni Pañstwo, na wstêpie chcia³abym w imieniu ca³ego zespo³u naszej firmy serdecznie podziêkowaæ Pañstwu za odwiedzenie stoiska firmy

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Zamówienia Wewnêtrzne Wstêp Dzia³ania logistyczne przedsiêbiorstwa odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w procesie funkcjonowania organizacji. Zabezpieczenie ci¹g³oœci dostaw materia³ów

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Oferta handlowa Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Outsourcing informatyczny System relacji z klientem CRM System zarz¹dzania zasobami ERP Systemy zarz¹dzania dokumentami DMS

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umo liwiaj¹cy bezpoœredni monitoring

Bardziej szczegółowo

Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services

Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services Prospekt informacyjny Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services Opis produktu Enterasys Wireless Management Suite (WMS) to wydajna, scentralizowana platforma do zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM

Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM Prospekt informacyjny Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM Opis produktu Kompletne rozwi¹zanie obejmuj¹ce zarówno fizyczne, jak i wirtualne urz¹dzenia Zestaw opcji

Bardziej szczegółowo

Wybrane komputerowe systemy wykorzystywane w gospodarce magazynowej przedsiêbiorstw

Wybrane komputerowe systemy wykorzystywane w gospodarce magazynowej przedsiêbiorstw AUTOMATYKA 2011 Tom 15 Zeszyt 2 Piotr Kisiel*, Bo ena Zwoliñska**, Pawe³ Gara* Wybrane komputerowe systemy wykorzystywane w gospodarce magazynowej przedsiêbiorstw 1. Wprowadzenie Komputery od swoich najwczeœniejszych

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku elektroniczny system WDM obiegu dokumentów

folder przygotowany do druku elektroniczny system WDM obiegu dokumentów folder przygotowany do druku elektroniczny system obiegu dokumentów Wstêp Wiedza jest jednym z najcenniejszych zasobów ka dego przedsiêbiorstwa. Zamkniêta w dokumentach, danych i liczbach stanowi nierozerwalny

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence Odkryj szersz¹ perspektywê dla swojego biznesu

Business Intelligence Odkryj szersz¹ perspektywê dla swojego biznesu Business Intelligence Odkryj szersz¹ perspektywê dla swojego biznesu Zadania stoj¹ce przed Business Intelligence Przyrost informacji w ci¹gu ostatnich kilku lat osi¹gn¹³ niespotykany dot¹d poziom. Firmy

Bardziej szczegółowo

INFOSTRADA BIZNESOWA

INFOSTRADA BIZNESOWA INFOSTRADA BIZNESOWA WYGRYWAJ CE STRATEGIE BIZNESOWE DLA INNOWACYJNEJ FIRMY 7 wyzwañ zarz¹dzania Jak wybraæ system odpowiadaj¹cy wyzwaniom wspó³czesnego rynku? Jeœli chcesz w ka dej sytuacji rynkowej mieæ

Bardziej szczegółowo

OFERTA 2014 aparatury kontrolno-pomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL

OFERTA 2014 aparatury kontrolno-pomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL OFERTA 2014 aparatury kontrolnopomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL BEZPIECZENSTWO I STANDARDY TECHNICZNE bezpieczeñstwa: wed³ug normy PNEN 61010. III kategorii instalacji: wymagania bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT Prolog Prolog Swobodnie programowalne sterowniki (Programmable logic controller, dalej zwane PLC) TE- COMAT przeznaczone s¹ do sterowania urz¹dzeniami

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Scalar i500 AUTOMATYKA. Kluczowe korzyœci. Inteligentna biblioteka taœmowa do profesjonalnych rozwi¹zañ

Scalar i500 AUTOMATYKA. Kluczowe korzyœci. Inteligentna biblioteka taœmowa do profesjonalnych rozwi¹zañ AUTOMATYKA DO 8 NAPÊDÓW 4 DO 409 KIESZENI Scalar i500 Inteligentna biblioteka taœmowa do profesjonalnych rozwi¹zañ MODULARNA ROZBUDOWA POJEMNOŒÆ NA DANIE ARCHITEKTURA iplatform ORAZ ZARZ DZANIE W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH BIBLIOTEKA Cena 15 z³ ISBN 83-60516-04-9 INFOTELA (w tym 0% VAT) KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH sponsor partnerzy Systemy ³¹cznoœci satelitarnej Sieci nowej generacji Telefonia VoIP Komputery

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów

Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów Seria MC700 Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów DRUKOWANIE KOPIOWANIE SKANOWANIE FAKSOWANIE 1 FINISZER A4 Kolor/mono Dwustronne

Bardziej szczegółowo

Nr 4/02 (21) biuletyn informacyjny firmy 400 EURO. W numerze. Grudzień 2002. Touch screen. tylko. Szanowni Pañstwo,

Nr 4/02 (21) biuletyn informacyjny firmy 400 EURO. W numerze. Grudzień 2002. Touch screen. tylko. Szanowni Pañstwo, biuletyn informacyjny firmy Nr 4/02 (21) Grudzień 2002 Szanowni Pañstwo, znowu nadchodzi koniec roku, a wiêc jest okres, kiedy firmy przeprowadzaj¹ podsumowania bie ¹cych dokonañ, jak równie przygotowuj¹

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Elektronika w technice mobilnej

Elektronika w technice mobilnej 73 Elektronika w technice mobilnej Elektronika do pojazdów i maszyn roboczych oferuje elementy, które w pe³nym zakresie spe³niaj¹ wymagania stawiane przy ich stosowaniu w pojazdach i maszynach roboczych.

Bardziej szczegółowo