Załącznik nr 1 B / SIWZ POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ II - PAKIET

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 B / SIWZ 2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ II - PAKIET"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1/B do SIWZ CZĘŚĆ II - PAKIET II - KOMUNIKACJA - UBEZPIECZENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I. UWAGI OGÓLNE ZAMAWIAJACEGO. 1.Niniejszy Opis przedmiotu zamówienia stanowi jednocześnie integralną część oferty Wykonawcy po wypełnieniu lub uzupełnieniu miejsc do tego wskazanych przez Zamawiającego. 2.Należy dokładnie zapoznać się z poniższym opisem przedmiotu zamówienia. 3.Zastrzeżenie :Wykonawca przyjmuje stan zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (AC) aktualnie istniejących i stosowany we wszystkich pojazdach Zamawiającego jako całkowicie wystarczający dla potrzeb prawidłowego ubezpieczenia. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia oględzin pojazdu zgłaszanego do ubezpieczenia AC zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych,ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 30 dni. Jeżeli w tym terminie nie zostaną wprowadzone konieczne zabezpieczenia, Ubezpieczyciel może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak przedmiotowych zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar. 4. Dla poszczególnych zadań/ ubezpieczeń będą miały zastosowanie klauzule poszerzające ochronę: - klauzule obligatoryjne-o- przy każdym zadaniu w części A/Klauzule obligatoryjne wymienia się je z : nazwy własnej, przyporządkowanym numerem oraz treścią. Klauzule te wymagane są przez Zamawiającego brak którejkolwiek powoduje odrzucenie oferty Wykonawcy; 5. Cena za ubezpieczenie zawarta w ofercie Wykonawcy powinna być podana za okres trwania zamówienia - 24 miesiące tj. od z uwzględnień wszystkich zapisów szczególnych. 5.1.Wymaga się od Wykonawców o wypełnienie części dotyczącej składki : Załącznika NR 1 p.n: Część II PAKIET II- Komunikacja- SIWZ 2011 Powiat Jeleniogórski DANE DO OCENY RYZYKA i wyceny składki detalicznej oraz łącznej, gdzie znajduje się zbiorcze zestawienie pojazdów i załączenie jej do formularza oferty. Dla potrzeb analizy WYCENY detalicznej poszczególnych pojazdów Zamawiający wymaga wypełnienia części w Tabeli pod nazwą: Załącznik nr 1 składka detaliczna za poszczególne ryzyka za 12 miesięcy. Tabela ta po wypełnieniu stanowi integralną część oferty Wykonawcy dla tej części zamówienia. 6. Polisy wystawiane będą na okresy roczne zgodnie z terminem ekspiracji przedmiotowych umów ubezpieczenia w okresie trwania zamówienia. 7. Dla celów precyzyjnego dookreślenia i dalszego stosowania przyjmuje się następujące znaczenie określeń: Wykonawca /Ubezpieczyciel. Zamawiający: Powiat Jeleniogórski, ul. Kochanowskiego 10, Jelenia Góra. Ubezpieczający/ Ubezpieczony : Jednostki Powiatu Jeleniogórskiego wykazane poniżej i wg faktycznego zapotrzebowania na ochronę zgodnie z Tab. Zbiorcze zestawienie pojazdów. Strona 1 z 8

2 Informacje ogólne: Posiadacze pojazdów 1. STAROSTWO POWIATOWE Kochanowskiego Jelenia Góra Liczba osób zatrudnionych: 118 NIP : REGON: Opis prowadzonej działalności : administracja samorządowa Miejsce ubezpieczenia : Kochanowskiego 10, Jelenia Góra 2. POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE ul.podchorążych Jelenia Góra Liczba osób zatrudnionych: 84 NIP : REGON: Opis prowadzonej działalności: realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku (t.j. Dz. U. Nr 69 z 2008 r., poz. 415 z późn. zm.). 3. Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich ul. Chłopska Janowice Wielkie Liczba osób zatrudnionych: 51 NIP : REGON: Opis prowadzonej działalności : zapewnienie całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających mieszkańcom. 4. Dom Pomocy Społecznej w Kowarach ul. Waryńskiego Kowary Liczba osób zatrudnionych: 38 NIP : REGON: Opis prowadzonej działalności : zapewnienie całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających mieszkańcom. 5. Dom Pomocy społecznej JUNIOR w Miłkowie ul. Miłków Miłków Liczba osób zatrudnionych: 73 NIP : REGON: Opis prowadzonej działalności : zapewnienie całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających mieszkańcom. 6. Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce ul. Liczyrzepy Sosnówka Strona 2 z 8

3 Liczba osób zatrudnionych: 34 NIP : REGON: Opis prowadzonej działalności : zapewnienie całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających mieszkańców. 7. Dom Dziecka im. M. Konopnickiej w Szklarskiej Porębię ul. Bronka Czecha Szklarska Liczba osób zatrudnionych: 26 NIP : REGON: Opis prowadzonej działalności : opieka i wychowanie dzieci pozbawionych opieki rodziców; działania wychowawcze, opiekuńcze i edukacyjne poprzez zorganizowanie dziennej i całodobowej działalności opiekuńczo-wychowawczej. 8. Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Jeleniej Górze ul. Podchorążych Jelenia Góra Liczba osób zatrudnionych: 11 NIP : REGON: Opis prowadzonej działalności : realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia psychicznego, rehabilitacji zawodowej i społecznej 9. Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie ul. Górna Szklarska Poręba Liczba osób zatrudnionych: 47 NIP : REGON: Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębię ul. Chopina Szklarska Poręba Liczba osób zatrudnionych: 48 NIP : REGON: Zarząd Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze ul. Sudecka Jelenia Góra Liczba osób zatrudnionych: NIP : REGON: Opis prowadzonej działalności : Opis prowadzonej działalności: zarządzanie drogami powiatowymi na terenie Powiatu Jeleniogórskiego. Strona 3 z 8

4 II. WYMAGANY ZAKRES OCHRONY dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. CZĘŚĆ II - PAKIET II KOMUNIKACJA -UBEZPIECZENIA w skład którego wchodzą: Zadanie 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu(oc) CPV Zadanie 2. ubezpieczenie dobrowolne pojazdów w zakresie Auto Casco (AC)-CPV Zadanie 3. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów (NNW)-CPV Zadanie 4. Ubezpieczenie Assistance na terytorium RP lub EU (ASS). CPV I.OPIS OGÓLNY 1.UBEZPIECZAJĄCY/ UBEZPIECZONY- WG wpisów w aktualnych dowodach rejestracyjnych. 2.Przedmiot ubezpieczenia : pojazdy mechaniczne podlegające, stosownie do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym rejestracji w RP, stanowiące własność Ubezpieczającego się lub użytkowane na podstawie umowy leasingu, najmu, użyczenia albo innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. Suma ubezpieczenia pojazdu zawiera także wartość wyposażenia podstawowego,( którym są są wszelkie urządzenia i sprzęt zainstalowany w pojazdach, służących do utrzymywania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także służący bezpieczeństwu jazdy oraz zabezpieczeniu pojazdu przed kradzieżą) oraz wartość wyposażenia dodatkowego (w tym specjalistycznego). 3. Wykaz pojazdów stanowi Załącznik NR 1 PAKIET II-Komunikacja SIWZ POWIAT JELENIOGÓRSKI Dane do oceny ryzyka. 4.Dane do oceny ryzyka wykaz pojazdów Załącznik 1 CZĘŚĆ II -PAKIET Komunikacja POWIAT JELENIOGÓRSKI- SIWZ 2011 Dane do oceny ryzyka i wyceny składki detalicznej oraz łącznej. 5.SZKODOWOŚĆ ubezpieczeń komunikacyjnych Załącznik 2-CZĘŚĆ II- PAKIET KOMUNIKACJA POWIAT JELENIOGÓRSKI SIWZ szkodowość detaliczna w ubezpieczeniach komunikacyjnych w latach II. Opis wymaganego zakresu ochrony: 2.1. Zadanie 1 Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ) Obszar odpowiedzialności : Europa Zakres i przedmiot ubezpieczenia:zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia r Suma gwarancyjna : zgodnie z ustawą Dotyczy pojazdów: wszystkie pojazdy z załącznika nr 1 Pakiet II 2.3. Zadanie 2 Ubezpieczenie Auto-Casco(AC) Obszar odpowiedzialności : Europa. Strona 4 z 8

5 Zakres: Ubezpieczenie auto-casco w zakresie pełnym tj. szkody powstałe w ubezpieczonym pojeździe lub jego wyposażeniu powstałe w związku z ruchem, postojem na skutek: - nagłego zadziałania siły mechanicznej w zetknięciu się z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem; - działania osób trzecich, w tym kradzież pojazdu lub jego części i/lub włamanie dokonane przez osoby trzecie; - zdarzeń losowych, a co najmniej : huraganu, powodzi, zatopienia, zalania, zapadanie się ziemi, pożaru, uderzenie - pioruna, zawalenia się drzew lub ich części, czynnika termicznego lub chemicznego działającego z zewnątrz. Ubezpieczenie auto-casco obowiązuje w zakresie pełnym z ryzykiem kradzieży z wykupionym udziałem własnym i zniesioną amortyzacją części zamiennych ( w tym nadwozia i kabiny) przy naliczaniu i wypłacie odszkodowania. Określenie w/w zakresu służy jedynie do opisania niektórych przyczyn szkód objętych ochroną, nie służy natomiast do ograniczenia lub zawężenia ochrony jedynie do zdarzeń powyżej wymienionych. Jeżeli warunki ogólne ubezpieczyciela przewidują korzystniejszy i szerszy zakres, to mają one zastosowanie. Nie obowiązują ograniczenia ochrony, udziały własne bądź inne redukcje odszkodowania w przypadku szkody powstałej na skutek popełnienia przez kierującego pojazdem wykroczenia drogowego, takiego jak: wymuszenie pierwszeństwa przejazdu, wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym, wjazd na skrzyżowanie przy czerwonym świetle, przekroczenie dozwolonej prędkości, rozmowa kierującego w czasie jazdy przez telefon komórkowy, nieprzestrzeganie znaków drogowych: STOP, zakaz ruchu, zakaz wjazdu, zakaz zatrzymywania się i postoju. Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania częściowego Suma ubezpieczenia pojazdów wg Załacznika nr 1. Na potrzeby zamówienia do ubezpieczenia AC przyjęto wartość każdego pojazdu wyszacowaną przez Zamawiającego -w oparciu o podany przebieg i orientacyjną wartość. Oznacza to, że Wykonawca, który przedstawi ofertę najkorzystniejszą dokona przed zawarciem konkretnej umowy ubezpieczenia, wyszacowania i zaktualizowania wartości pojazdu. Na potrzeby takiego wyliczenia składki rocznej, Wykonawca zastosuje stawkę z oferty. Suma ubezpieczenia (wartość rynkowa) dla poszczególnych pojazdów szacowana będzie przez Ubezpieczyciela na podstawie cenników Infotax,Audtex lub Eurotax przed datą zawarcia danej umowy ubezpieczenia Dotyczy pojazdów : pojazdy z Załącznika nr 1 PakietII 2.3 Zadanie 3 Ubezpieczenia NNW pasażerów i kierowców pojazdów mechanicznych Obszar odpowiedzialności : Europa Zakres i przedmiot ubezpieczenia :, następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, które polegają na trwałym uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, a powstałe w związku z ruchem lub postojem pojazdów mechanicznych ( w tym także podczas : wsiadania, wysiadania, przebywania w pojeżdzie podczas jego ruchu, postoju, zatrzymania, podczas załadunku i wyładunku pojazdu). Określenie w/w zakresu służy jedynie do opisania niektórych przyczyn szkód objętych ochroną, nie służy natomiast do ograniczenia lub zawężenia ochrony jedynie do zdarzeń powyżej wymienionych. Jeżeli warunki ogólne ubezpieczyciela przewidują korzystniejszy i szerszy zakres, to mają one zastosowanie Suma ubezpieczenia: ,00 zł/na osobę Dotyczy pojazdów : pojazdy z załącznika nr 1 Pakiet II 2.4. Zadanie 4 Ubezpieczenie Assistance Obszar odpowiedzialności : Zakres terytorialny Polska. Zastrzeżenie :dla jednego pojazdu oznaczonego w Załączniku nr 1 należy przedstawić : ASS za granicą w wersji najszerszej jaki posiada Wykonawca oraz ASS POLSKA zakres najszerszy ze zniesieniem limitu powstania zdarzenia w odległości minimum 50 km od miejsca prowadzenia działalności do 0 km Zakres: Ochrona ma obejmować : - przy ubezpieczeniu OC obowiązkowym przynajmniej niżej wymieniony zakres : Strona 5 z 8

6 a) pokrycie kosztów holowania pojazdu Poszkodowanego oraz pojazdu Zamawiającego w kwocie nie mniejszej niż 500zł na każdy holowany pojazd b) usługi informacyjne np: postępowania po wypadku, o pomocy drogowej, możliwościach naprawy. - przy ubezpieczeniu AC powstanie ubezpieczonego zdarzenia losowego wypadku/utraty lub awarii pojazdu- w odległości minimum 50 km od miejsca prowadzenia działalności i przynajmniej niżej wymieniony zakres ; a)pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia lub kosztów holowania pojazdu Poszkodowanego unieruchomionego w wyniku zdarzenia losowego : Ubezpieczającego w kwocie nie mniejszej niż 500 zł na każdy holowany/naprawiany pojazd. a) organizacja i dostarczenie paliwa (z wyłączeniem kosztów jego zakupu) w przypadku jego braku; b) organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania dla kierowcy i pasażerów w przypadku powstania zdarzenia losowego na okres potrzebny do naprawienia lub odzyskania pojazdu,ale nie dłużej niż trzy dni. c) zorganizowanie i pokrycie transportu medycznego d) usługi informacyjne np: postępowania po wypadku, o pomocy drogowej, możliwościach naprawy. Zastrzeżenie:określenie w/w zakresu służy jedynie do opisania niektórych przyczyn szkód objętych ochroną, nie służy natomiast do ograniczenia lub zawężenia ochrony jedynie do zdarzeń powyżej wymienionych, jeżeli warunki ogólne ubezpieczyciela przewidują korzystniejszy i szerszy zakres- to mają one zastosowanie Dotyczy pojazdów : pojazdy z Załącznika nr 1 PakietII Zasady zawierania umów : Odpowiedzialność cywilna: pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie lub przyjęte w leasing w czasie trwania ubezpieczenia są objęte ochrona ubezpieczeniową z dniem zakupu ( na podstawie faktury) lub z dniem podpisania stosownej umowy, najpóźniej jednak w dniu rejestracji. Wymagane jest wystawienie potwierdzenia ochrony w dniu dokonania rejestracji pojazdu Auto-casco: -Zastrzeżenie: Wykonawca przyjmuje do ubezpieczenia AC stan zabezpieczeń aktualnie istniejących i stosowany we wszystkich pojazdach Zamawiającego jako całkowicie wystarczający dla potrzeb prawidłowego ubezpieczenia. - Pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie lub przyjęte w leasing w czasie trwania umowy ubezpieczenia są objęte ochrona ubezpieczeniową od dnia zakupu ( na podstawie faktury) lub z dniem podpisania stosownej umowy, najpóźniej jednak z dniu rejestracji. -Pojazdy zdjęte ze stanu środków trwałych w okresie ubezpieczenia tracą ochronę z dniem zbycia, wyrejestrowania lub z dniem zakończenia leasingu, a rozliczenie składki nastąpi w stosunku do faktycznego okresu trwania umowy ubezpieczenia, -dodatkowe wyposażenie samochodów( w tym dodatkowe wyposażenie karetek w osprzęt inny niż przenośny sprzęt medyczny) - zawarte jest w sumie ubezpieczenia poszczególnych pojazdów. Jeżeli Ubezpieczający posiada dokumenty, które określają wartość takiego wyposażenia przedstawia je Ubezpieczycielowi. -wymagane jest przyjęcie pojazdów do ubezpieczenia auto-casco na podstawie oświadczenia ubezpieczającego o braku uszkodzeń oraz zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia u dotychczasowego Ubezpieczyciela. W przypadku pojazdów nowych i nowo zakupionych (np. u dealera) - przyjęcie do ubezpieczenia bez dokonania oględzin. -w przypadku utraty pojazdu wskutek kradzieży zuchwałej albo na skutek rozboju Ubezpieczający się jest zwolniony z konieczności dostarczenia Wykonawcy dokumentów pojazdu oraz kluczyków, jeżeli te zostały utracone w wyniku w/w zdarzeń. - szkody całkowite: należne odszkodowanie w przypadku szkód całkowitych pomniejszane jest o wartość pozostałości po szkodzie. Wartość pozostałości po szkodzie to faktyczna cena sprzedaży pozostałości osiągnięta na rynku. Jeżeli Wykonawca przedstawia ubezpieczającemu możliwość sprzedaży takich pozostałości ( np. za pośrednictwem specjalistycznej platformy internetowej) lub poszkodowany znajduje w inny sposób nabywcę, to odszkodowanie wyliczone jest jako różnica sumy ubezpieczenia pojazdu, a osiągniętą wycena wartości pozostałości po szkodzie określoną w umowie kupna -sprzedaży. - Suma ubezpieczenia pojazdu zawiera VAT. Odszkodowanie płatne z VAT. Suma ubezpieczenia zawiera także wartość wyposażenia dodatkowego. Strona 6 z 8

7 2.5.3.Składki: tryb płatności - przelew w ciągu 15 dni od daty rozpoczęcia ochrony.składki rozłożone na dwie półroczne raty. W przypadkach gdy wartość składki nie przekroczy 1000 zł- płatne jednorazowo Zastrzeżenie : Stawka zastosowana przez Ubezpieczycieli jest maksymalna w rocznym okresie ubezpieczenia Warunki szczególne wymagane: - w przypadku szkody komunikacyjnej dokonanie przez Ubezpieczyciela oględzin pojazdu w ciągu 3 dni roboczych godzin od momentu zgłoszenia szkody. W razie niedokonania oględzin w.w. terminie Zamawiający ma prawo do rozpoczęcia naprawy pojazdu, Nie wymaga się wypełniania wniosków o Ubezpieczenie przez Ubezpieczającego się. III. Wysokość franszyz i udziałów własnych - w OC obowiązkowym - wg ustawy - w AC : udział własny Zamawiającego w szkodzie-brak franszyza redukcyjna brak franszyza integralna maksymalnie do 500 złotych, -w pozostałych ubezpieczeniach brak IV. Wymagane klauzule do włączenia obligatoryjnie do OC, AC, NNW, ASS - wg treści i wymogów określonych w tabeli poniżej : Tabela 1 DO CZĘŚCI II Wykaz klauzul OBLIGATORYJNYCH wymagane do WSZYSTKICH UMÓW UBEZPIECZEŃ CZĘŚCI II. Nie przyjęcie danej klauzuli oznacza odrzucenie oferty. Tabela 1.Wykaz klauzul obligatoryjnych i wymaganych do wszystkich umów ubezpieczeń Części II L.p. Nazwa klauzuli wymóg 1. Prolongacyjna TAK 2. Stempla bankowego TAK 3. Jurysdykcji TAK 4 okolicznościowa TAK 5 dokonania oględzin szkody TAK 6 czasu ochrony TAK Treść klauzul OBLIGATORYJNYCH. 1.Klauzula prolongacyjna Brak opłaty składki lub jej raty w ciągu kolejnych 14 dni przypadających po dniu będącym terminem jej płatności nie może być podstawą odstąpienia przez Ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem natychmiastowym ani rozwiązania umowy ubezpieczenia. W przypadku braku wpłaty składki lub jej raty w ustalonym w umowie ubezpieczenia terminie, Ubezpieczyciel wezwie na piśmie Ubezpieczającego do uregulowania płatności. Ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest możliwe dopiero począwszy od 15 dnia przypadającego po wyznaczonym przez niego w wezwaniu dodatkowym terminie płatności, o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bakowego Ubezpieczającego. W przypadku nie dokonania w/w wpłaty na konto Ubezpieczyciela w wyznaczonym terminie, ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym,zawiadamiając o tym na piśmie. W przypadku dokonania wpłaty zaległej składki lub jej raty w ustalonym wyżej terminie, odpowiedzialność i ciągłość ochrony ubezpieczeniowej w okresie ubezpieczenia zostaje zachowana bez żadnych przerw. 2.Klauzula stempla bankowego. Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę złożenia dyspozycji realizacji polecenia przelewu bankowego bez względu na formę (pisemna lub elektroniczna), o ile w terminie jej realizacji na rachunku Ubezpieczającego była dostępna niezbędna ilość środków płatniczych. 3. Klauzula jurysdykcji Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Strona 7 z 8

8 4.Klauzula okolicznościowa Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Ubezpieczyciel zobowiązany jest samodzielnie prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą, a w tym ustalenie przebiegu zdarzenia, ustalenie osoby sprawcy i wypłacić należne odszkodowanie, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody. 5. Klauzula dokonania oględzin szkody - Strony umowy ubezpieczenia uzgadniają,że oględziny szkody ubezpieczyciel wykona najpóźniej w ciągu maks. 3 dni roboczych od daty jej zgłoszenia. W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy termin likwidacji szkody przedłuża się do pierwszego dnia roboczego jaki następuje po terminie określonym w warunkach. W razie nie dokonania oględzin w/w terminie Zamawiający ma prawo do rozpoczęcia naprawy pojazdu, 6. Klauzula czasu ochrony - Niezależnie od ustalonego w umowie ubezpieczenia terminu zapłaty składki, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą określoną w umowie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia, z zachowaniem postanowień klauzuli prolongacyjnej. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ZAŁĄCZNIKI DO CZĘŚCI II zamówienia: 1.Załącznik nr 1 -CZĘŚĆ II -PAKIET Komunikacja POWIAT JELENIOGÓRSKI- SIWZ 2011 Dane do oceny ryzyka i wyceny składki detalicznej oraz łącznej. 2. Załącznik nr 2 PAKIET II SIWZ POWIAT JELENIOGÓRSKI szkodowość detaliczna w ubezpieczeniach komunikacyjnych w latach Strona 8 z 8

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia 1. Przedmiot ubezpieczenia: Pojazdy mechaniczne podlegające zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ

CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ Załącznik NR 1OC do SIWZ pieczątka firmowa Wykonawcy CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE. CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE

SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE. CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE Załącznik nr 1 A / SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE Załącznik Nr 1/A do SIWZ CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PROGRAM UBEZPIECZENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PROGRAM UBEZPIECZENIA I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia, którego działa: zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy:

Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Załącznik nr 5 Umowa generalna nr. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Starostwem Powiatowym Tomaszów Lubelski, z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Znak sprawy ZP/PN/58/2015 Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. 1. CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZANEJ FLOTY SAMOCHODOWEJ 1.1 Ogólna

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OC, NNW. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A.

CZĘŚĆ I OC, NNW. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A. PIECZĘĆ WYKONAWCY CZĘŚĆ I OC, NNW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A. I. UWAGI OGÓLNE ZAMAWIAJĄCEGO 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 24/P/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty marzec 2010 spis treści rozdział numer strony I. Część ogólna 3 Postanowienia ogólne 3 Definicje 4 Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-66-37-301, fax: 0-85-66-37-302 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty maj 2009 spis treści rozdział numer strony co znajdziesz w rozdziale I. Część ogólna 3 Postanowienia ogólne 3 Definicje

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE USŁUGI

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE USŁUGI OZNACZENIE POSTĘPOWANIA: WP.272.35.2013 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW UŻYTKOWANYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Witamy w AVIVA Dziękujemy za wybranie Avivy. W naszej ofercie znajdziesz szeroką gamę ubezpieczeń komunikacyjnych, jak również ofertę

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, ul. B-pa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia - poniżej równowartości kwoty 207 000 euro Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Generali Auto Assistance (zwane dalej OWU) stanowią podstawę do zawierania

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE, ZAKRES I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE, ZAKRES I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto Część 1 - Postanowienia wspólne I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto Część 1 - Postanowienia wspólne I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE AC, OC, NNW, ASSISTANCE. Ważne: Bank Gospodarstwa Krajowego rozważa zakupienie w trakcie okresu ubezpieczenia do 10-ciu nowych

Bardziej szczegółowo