Część II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Część II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszej części SIWZ opisano zakres i warunki minimalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej zapisy dotyczące wprowadzenia warunku niedopuszczalnego bądź warunku zmieniającego zakres nie podlegający zmianom spowoduje odrzucenie oferty. W opisie zawarto również warunki preferowane, w których Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia zmian przez Wykonawcę i których zastosowanie w ofercie podlegać będzie ocenie. Każda oferta w pełni odpowiadająca opisowi przedmiotu zamówienia zostanie oceniona według kryteriów opisanych w rozdziale XVI SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze Ubezpieczający: Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze, Ul. Wolności 145, Jelenia Góra. REGON NIP Ubezpieczony Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze, Ul. Wolności 145, Jelenia Góra. REGON NIP Miejsce ubezpieczenia dla wszystkich części zamówienia Siedziba: Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze, ul. Wolności 145, Jelenia Góra + miejsca wskazane w SIWZ, załącznikach oraz cały teren RP. 16

2 Załącznik nr 1 do OPZ Pakiet 1. Ubezpieczenia komunikacyjne Postanowienia ogólne 1. Opis przedmiotu zamówienia zawiera warunki wykonania zamówienia i klauzule obligatoryjne, które będą mieć pierwszeństwo przed zapisami ogólnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, za wyjątkiem zapisów korzystniejszych dla Zamawiającego. 2. Wykonawca dokonuje wyboru klauzul fakultatywnych z pośród klauzul zamieszczonych w niniejszym opisie zamówienia. Brak wyboru klauzul oznacza 0 punktów za drugie kryterium oceny oferty. Przy wykonaniu zamówienia stosowana będzie wyłącznie treść klauzul fakultatywnych niezależnie od tego czy ogólne warunki ubezpieczenia wykonawcy zawierają analogiczne rozwiązania. 3. Niedopuszczalne jest wprowadzanie innych limitów kwotowych jak wskazane w opisie przedmiotu zamówienia ani też stosowanie czasowych ograniczeń odpowiedzialności. Pakiet 1 składa się z następujących zadań : Zadanie 1: Obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów Zadanie 2: Ubezpieczenie auto-casco bez ryzyka kradzieży dla autobusów, pojazdy dla których ma zostać włączone ryzyko kradzieży rej: DJ 17136, DJ 45456, DJ 71664, DJ Zadanie 3: Ubezpieczenie ASSISTANCE Przedmiot ubezpieczenia do zadania 1,2,3 Pakiet 1 wykaz pojazdów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do OPZ. Okres wykonywania zamówienia. Dla zadania 1 Okres wykonywania zamówienia wynosi 2 lata, w ramach którego wydzielone zostają dwa 12-miesieczne okresy ubezpieczenia, gdzie data początkowa okresu ubezpieczenia musi mieścić się w okresie wykonywania zamówienia i będzie właściwa dla danego pojazdu z powodu upływu poprzedniego okresu ubezpieczenia lub wynikać będzie z daty nabycia, rejestracji danego pojazdu. Dla zadania 2 i 3 Okres wykonywania zamówienia wynosi 2 lata, w ramach którego wydzielone zostają dwa 12-miesieczne okresy ubezpieczenia oznaczone datami wg załącznika nr 3 do OPZ. Na każdy okres ubezpieczenia Wykonawca wystawi polisy co najmniej 7 dni przed datą początku danego okresu ubezpieczenia, a w przypadku pojazdów nabytych rejestrowanych w okresie wykonywania zamówienia w dniu zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia. Składka 1. W formularzu oferty Wykonawca podaje stawki i stopy składki w odniesieniu do 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia. 2. Stawki i stopy składki przez cały czas wykonania zamówienia nie ulegają zmianie z zastrzeżeniem art. 142 ust 5 ustawy. 17

3 3. W przypadku konieczności zapłaty składki za okres krótszy niż 12 miesięcy składka zostanie wyliczona wg. zasady pro rata temporis bez stosowania składki minimalnej. 4. Płatność składki za okres 12- miesięczny nastąpi w 6 równych ratach, płatnych co dwa miesiące. Za dzień zapłaty składki przyjmuje się dzień złożenia dyspozycji przelewu przez zamawiającego pod warunkiem posiadania na koncie odpowiednich środków finansowych. Zadanie 1: Obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów Ubezpieczone pojazdy stanowiące własność zamawiającego, użytkowane na podstawie umów leasingu, powierzenia itp. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do OPZ. Zakres ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów zgodny z Ustawą z dnia r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U poz. 392 j.t. z późn. zm). Suma gwarancyjna na jeden pojazd zgodna z w/w ustawą bez podwyższania (w przypadku zwiększenia przez ustawodawcę minimalnej ustawowej sumy gwarancyjnej składka za ubezpieczenie pozostaje bez zmian). Wykonawca zwiększa zakres ochrony o ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terenie państw należących do Systemu Zielonej Karty, a nie będących członkami Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego - tzw. ubezpieczenie Zielona Karta na następujących zasadach: a) Warunki ubezpieczenia zgodne z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia danego Ubezpieczyciela, dołączanego bezskładkowo do obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. b) Suma gwarancyjna: minimalna ustawowa obowiązująca na terenie kraju, w którym Ubezpieczający wyrządził szkodę i zobowiązany jest do jej naprawienia. c) Dotyczy pojazdów osobowych, w odniesieniu do których gdy zajdzie taka potrzeba - Zamawiający wystąpi o wystawienie dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia zielonej karty a także pojazdów osobowych nabytych rejestrowanych w okresie wykonywania zamówienia. Klauzule obligatoryjne mające zastosowanie do zadania 1 Pakiet 1 a) klauzula nowych pojazdów Zadanie 2: Ubezpieczenie auto-casco bez ryzyka kradzieży dla autobusów, pojazdy dla których ma zostać włączone ryzyko kradzieży rej.: DJ 17136, DJ 45456, DJ 71664, DJ Zakres terytorialny: Miasto Jelenia Góra oraz gminy, które mają podpisaną umowę na przewóz pasażerów dla autobusów, RP+Europa - pojazdy o nr rej.: DJ 17136, DJ 45456, DJ 71664, DJ 71835, RP pozostałe pojazdy. Zakres ubezpieczenia auto-casco bez ryzyka kradzieży dla autobusów, ryzyko kradzieży ma być uwzględnione dla pojazdów o nr rej : DJ 17136, DJ 45456, DJ 71664, DJ

4 Zakres ubezpieczenia ma być na zasadzie wszystkich ryzyk. Wykonawca udzieli ochrony ubezpieczeniowej za szkody powstałe w pojeździe bądź w jego wyposażeniu polegające na uszkodzeniu pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek co najmniej: szkody powstałe wskutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia z innym pojazdem (zderzenie pojazdów), osobami, zwierzętami lub innymi przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, szkody powstałe w wyniku zetknięcia z przedmiotami pochodzącymi z pojazdu, szkody powstałe w pojeździe wskutek zetknięcia (zderzenia się) z przedmiotami i/lub osobami znajdującymi się wewnątrz pojazdu, uszkodzenia przez osoby trzecie, w tym w wyniku dewastacji, pożaru, wybuchu, pioruna, upadku statku powietrznego, huraganu, zatopienia, deszczu nawalnego, gradu, powodzi, lawiny, osuwania się i zapadania ziemi, oraz nagłe działanie innych sił przyrody nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu, użycia pojazdu w związku z koniecznością ratowania życia lub zdrowia ludzkiego oraz szkody powstałe w momencie, gdy ubezpieczony pojazd nie posiadał ważnych badań technicznych o ile nie miało to wpływu na rozmiar lub zaistnienie szkody, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, za które uważa się sprzęt i urządzenia do utrzymania i używania pojazdu, służące zwiększeniu bezpieczeństwa jazdy, sprzęt audiofoniczny, monitoring, itp., albo uszkodzenie pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, rabunku (rozboju bez wymogu posiadania dokumentów i kompletu kluczyków po szkodzie). W przypadku ubezpieczenia od kradzieży części wyposażenia pojazdów, zainstalowanie w nich zabezpieczenia przeciwkradzieżowe uznaje się za wystarczające (dotyczy pojazdów: DJ 17136, DJ 45456, DJ 71664, DJ 71835), nie obowiązują ograniczenia, udziały własne bądź inne redukcje odszkodowania w przypadku popełnienia przez kierującego pojazdem wykroczenia drogowego, takiego jak: wymuszenie pierwszeństwa przejazdu, wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym, wjazd na skrzyżowanie przy czerwonym świetle, przekroczenie dozwolonej prędkości, rozmowa kierującego w czasie jazdy przez telefon komórkowy, nieprzestrzeganie znaków drogowych STOP, zakaz ruchu, zakaz wjazdu, zakaz zatrzymywania się i postoju, zniesiona konsumpcja sumy ubezpieczenia (bez względu na wysokość wypłaconego odszkodowani) dla pojazdów nie starszych niż 6 lat, Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone między pojazdami floty należącej i użytkowanej przez Zamawiającego, wypłacone odszkodowania, co do których Wykonawcy przysługuje prawo regresu do sprawcy szkody nie powiększają współczynnika szkodowości. Szkody, co do których Wykonawca nie zgłosił regresu do ubezpieczyciela sprawcy szkody w terminie 30 dni od daty wypłaty odszkodowania, nie będą uwzględnianie w wykazie szkodowości Wykonawca zobowiązuje się do dokonania oględzin w terminie 3 dni roboczych po wystąpieniu szkody oraz sporządzenia kosztorysów naprawczych w ciągu 2 dni po dokonaniu oględzin i wypłaty bezspornej kwoty odszkodowania, z zastrzeżeniem zapisów klauzuli zaliczki. W przypadku braku możliwości przystąpienia przez Wykonawcę do oględzin w wyżej wymienionym terminie Zamawiający będzie mógł dokonać naprawy we własnym zakresie po sporządzeniu dokumentacji zdjęciowej szkody oraz opisu uszkodzeń. O miejscu wykonania oględzin decyduje Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą. UWAGA: Sumy ubezpieczenia dla ryzyka auto-casco podane w zestawieniu pojazdów (w Załączniku nr 3 do OPZ) mają tylko znaczenie porównawcze dla oceny złożonych ofert i nie są zobowiązujące dla Wykonawcy w momencie rzeczywistego zawierania ubezpieczenia. Uprzejmie prosimy 19

5 o przygotowanie oferty na bazie podanych sum ubezpieczenia. W przypadku wygrania przetargu Wykonawca może określić wartość pojazdów do ubezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt. Wykonawca zobowiązany jest podać stawki efektywne oraz obliczyć i podać składki dla poszczególnych pojazdów. Ustalona przez Wykonawcę suma ubezpieczenia zostanie przyjęta do ubezpieczenia po uprzednim zaakceptowaniu jej przez Zamawiającego. WYSOKOŚĆ FRANSZYZ I UDZIAŁÓW WŁASNYCH Franszyza redukcyjna brak Franszyza integralna 1.000,00 zł Udział własny brak Likwidacja szkód i rozliczania szkód w pojazdach - zgłoszenie szkody oraz inna korespondencja między Stronami Zamawiającym, Wykonawcą i Brokerem musi następować w formie pisemnej, przy czym akceptowane będzie zgłoszenie faksem lub mailem na uzgodniony numer faksu adres owy, - szkody w szczególności na podstawie wstępnego kosztorysu będą naprawiane przez własne służby ubezpieczającego, chyba ze charakter i rozmiar szkody wymagać będą naprawy przez wyspecjalizowany zakład naprawczy, - zgłoszenie szkody przez ubezpieczającego w pojeździe oraz szkody osobowej winno nastąpić w terminie 7 dni roboczych od dnia szkody lub powzięcia przez ubezpieczającego wiadomości o jej zaistnieniu, - do zgłoszenia szkody należy dołączyć następujące dokumenty: kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu, kserokopię prawa jazdy kierowcy łącznie z jego świadectwem kwalifikacji, raport z miejsca zdarzenia sporządzony przez uprawnione służby ubezpieczającego, który winien każdorazowo zawierać informacje o drugim uczestniku zdarzenia wraz ze wskazaniem jego ubezpieczyciela w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, dokumentację fotograficzną z miejsca zdarzenia, - w przypadku szkód drobnych, nie przekraczających ,00 zł. Zamawiający sam dokonuje oględzin uszkodzonego pojazdu, wykonuje dokumentację fotograficzną i sporządza wstępną kalkulację szkody przesyłając ją do zatwierdzenia przez Wykonawcę, który zobowiązany jest do zajęcia stanowiska w terminie 2 dni roboczych od jej otrzymania. Nie zajęcie stanowiska w wyznaczonym terminie oznacza zgodę na warunki przedstawione przez Zamawiającego uprawnia do przystąpienia do naprawy, - w przypadku szkód, których szacunkowa wartość przekracza kwotę, o której mowa powyżej Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia oględzin w przeciągu 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia i do przedstawienia kalkulacji naprawy w następnym dniu roboczym od dnia oględzin. Zamawiający jest zobowiązany do zajęcia stanowiska w terminie 7 dni od otrzymania dokumentacji. - kalkulacja naprawy sporządzana będzie w oparciu o system (Info Ekspert, Audatex, Eurotax), przy zastosowaniu stawki za 1 rbg w wysokości 100,00 zł, a w przypadku braku możliwości kalkulacji w oparciu o ten sam system kalkulacja naprawy sporządzana będzie na podstawie innych cenników (np. PZM SA) i innych katalogów, - materiały i części zamienne rozliczane będą po kosztach ich zakupu, - w przypadku szkód całkowitych, w wyniku których wystąpią pozostałości po szkodzie, odszkodowanie będzie wypłacane w wysokości określonej powyżej, pomniejszonej o wartość pozostałości, przy czym na wniosek Zamawiającego Wykonawca udzieli pomocy w sprzedaży pozostałości, i uwzględni osiągniętą faktyczną cenę ze sprzedaży pozostałości w ostatecznej wysokości odszkodowania, - przy ustalaniu kwoty odszkodowania nie będą stosowane potrącenia z tytułu zużycia części zakwalifikowanych do naprawy, w tym nadwozia i kabiny pojazdu (zniesienie amortyzacji części zamiennych), 20

6 - Wykonawca będzie dokonywał przelewu należności na podstawie uzgodnionego kosztorysu wstępnego, z zastosowaniem reguł Klauzuli zaliczki na poczet odszkodowania - po dokonaniu naprawy nastąpi końcowe rozliczenie pomiędzy Stronami, - Wykonawca przyjmuje na siebie dochodzenie roszczeń od innych Ubezpieczycieli. Klauzule obligatoryjne mające zastosowanie do zadania 2 Pakiet 1 a) klauzula nowych pojazdów b) klauzula czasu ochrony c) klauzula wypłaty odszkodowania d) klauzula szkody całkowitej e) klauzula nieściągania rat niewymagalnych f) klauzula zabezpieczeń pojazdu g) klauzula wyrównania okresów ubezpieczenia Zadanie 3: Ubezpieczenie ASSISTANCE Zakres ubezpieczenia : Ubezpieczenie Assistance gwarantuje pomoc w związku z wypadkiem, awarią lub unieruchomieniem pojazdu, brakiem paliwa, zatankowanie pojazdu niewłaściwym paliwem, urazem ciała lub zgonu kierowcy oraz pasażera. Zakres świadczeń: naprawa pojazdu na miejscu awarii, organizacja i pokrycie kosztu holowania do najbliższego warsztatu, siedziby Zamawiającego zgodnie z jego wyborem. Pojazd zastępczy na czas naprawy uszkodzonego auta limit 7 dni. Pozostałe ryzyka w ASSISTANCE bez limit. Ubezpieczenie przewidziane dla pojazdów o nr rej: DJ 17136, DJ 45456, DJ 71664, DJ WYSOKOŚĆ FRANSZYZ I UDZIAŁÓW WŁASNYCH Franszyza redukcyjna - brak Franszyza integralna brak Udział własny brak Klauzule obligatoryjne mające zastosowanie do zadania 3 Pakiet 1 a) klauzula nowych pojazdów b) klauzula czasu ochrony c) klauzula wyrównania okresów 21

7 Wykaz klauzul obligatoryjnych Pakiet 1 Klauzula nowych pojazdów Wykonawca gwarantuje objęcie ochroną ubezpieczeniową każdego pojazdu zakupionego, objętego w posiadanie lub przejętego w okresie wykonywania zamówienia z dniem zakupu, objęcia w posiadanie, przejęcia, najpóźniej z dniem rejestracji pod warunkiem zgłoszenia do ubezpieczenia. Klauzula czasu ochrony W przypadku braku wpłaty w ustalonym terminie składki jednorazowej lub jej pierwszej raty Wykonawca odstępuje od możliwości wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z żądaniem zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W razie braku zapłaty wyżej wymienionej należności Wykonawca po upływie terminu wezwie Zamawiającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w wyznaczonym terminie, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania, spowoduje ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Klauzula wypłaty odszkodowania Wykonawca obowiązany jest do wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Zamawiający przesyła w celu likwidacji szkody dokumenty dotyczące szkody, które określi Wykonawca. Jeżeli w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia szkody wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Wykonawcy albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności. Wykonawca zobligowany jest dołożyć wszelkich możliwych starań, by wypłata odszkodowania nastąpiła w terminie podstawowym (30 dni). W przypadkach, gdy do likwidacji szkody niezbędne będą dodatkowe dokumenty, Wykonawca, bez zbędnej zwłoki, poinformuje o tym Zamawiającego, a gdyby dodatkowe dokumenty okazały się niewystarczające Wykonawca może zwrócić się o ich uzupełnienie. Odszkodowanie wypłacone za szkody objęte ubezpieczeniem, w ramach podstawowego zakresu jak również rozszerzonego poprzez zapisy szczególne (w tym klauzulę kosztów dodatkowych), obejmuje opłaty za świadczenia zewnętrznych służb. Klauzula szkody całkowitej Przyjmuje się, iż każda szkoda, w której koszty naprawy uszkodzonego mienia szacunkowo przekraczają 70 % jego wartości ubezpieczeniowej traktowana będzie jako szkoda całkowita. W przypadku szkody całkowitej Wykonawca każdorazowo udzieli aktywnej pomocy w zagospodarowaniu pozostałości uszkodzonego mienia. Klauzula wyrównania terminów w ubezpieczeniach dobrowolnych ( auto-casco, assistance) W przypadku wyrównania terminu w ubezpieczeniach dobrowolnych, składka za przedmiotowe ubezpieczenia zostanie naliczona wg składek/stawek ubezpieczeniowych przedstawionych w ofercie, proporcjonalnie do udzielanego okresu ochrony ubezpieczeniowej przy założeniu, iż składka za każdy rozpoczęty dzień ochrony wynosi 1/365 składki rocznej. Klauzula nieściągania rat niewymagalnych W przypadku wypłaty odszkodowania, Wykonawca nie potrąca z kwoty odszkodowania dla Zamawiającego rat jeszcze niewymagalnych oraz nie żąda zapłaty pozostałych rat. W przypadku wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania Zamawiający zobowiązany jest do opłacenia pozostałych rat składki w uzgodnionych terminach i wysokości. Klauzula zabezpieczeń pojazdu Wykonawca uznaje za wystarczające do objęcia ochroną i wypłaty odszkodowania zabezpieczenia przeciw kradzieżowe pojazdów, których dotyczy ryzyko kradzieży w ubezpieczeniu auto casco. 22

8 Wykaz klauzul fakultatywnych Pakiet 1 Klauzula przeoczenia Dopuszcza się możliwość przeoczenia istotnych informacji przez Zamawiającego i nie dostarczenia ich w wymaganym terminie Wykonawcy. Jeżeli przeoczenie nie będzie skutkiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Zamawiającego, to nie będzie to miało negatywnego wpływu na ochronę ubezpieczeniową (nie będzie podstawą odmowy wypłaty odszkodowania lub jego ograniczenia) pod warunkiem uzupełnienia brakującej informacji niezwłocznie po stwierdzeniu przeoczenia. Punktacja 2,5 Klauzula funduszu prewencyjnego Ustala się, że Wykonawca przekaże do dyspozycji Zamawiającego środki prewencyjne na uzgodnione wspólnie cele ograniczające poziom ryzyka w wysokości 5% składki zainkasowanej, w każdym roku ubezpieczenia (wykonywania zamówienia). Zamawiający składa wniosek o wypłatę środków prewencyjnych, podając cel wykorzystania, a Wykonawca dokonuje wypłaty, po jego akceptacji, w ciągu miesiąca od daty podpisania umowy prewencyjnej nie później niż dziesięć miesięcy od daty początkowej danego roku ubezpieczenia. Punktacja 3,5 Klauzula terminu weryfikacji kosztorysu Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania, do weryfikacji kosztorysu powykonawczego i wypłaty całości należnego odszkodowania w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego kosztorysu. Punktacja 2 Klauzula pojazdu zastępczego Ustala się, że w ramach ubezpieczenia assistance Zamawiający będzie miał prawo korzystać z pojazdu zastępczego przez okres naprawy uszkodzonego pojazdu. Punktacja 2 23

9 Załącznik nr 2 do OPZ Pakiet 2 Ubezpieczenia komunikacyjne 12 autobusów Postanowienia ogólne 1. Opis przedmiotu zamówienia zawiera warunki wykonania zamówienia i klauzule obligatoryjne, które będą mieć pierwszeństwo przed zapisami ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy, za wyjątkiem zapisów korzystniejszych dla Zamawiającego. 2. Wykonawca dokonuje wyboru klauzul fakultatywnych z pośród klauzul zamieszczonych w niniejszym opisie zamówienia. Brak wyboru klauzul oznacza 0 punktów za drugie kryterium oceny oferty. Przy wykonaniu zamówienia stosowana będzie wyłącznie treść klauzul fakultatywnych niezależnie od tego czy ogólne warunki ubezpieczenia wykonawcy zawierają analogiczne rozwiązania. 3. Niedopuszczalne jest wprowadzanie innych limitów kwotowych jak wskazane w opisie przedmiotu zamówienia ani też stosowanie czasowych ograniczeń odpowiedzialności. Pakiet 2 składa się z następujących zadań: Zadanie 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów Zadanie 2. Ubezpieczenie auto-casco z ryzykiem kradzieży Przedmiot ubezpieczenia pojazdy mechaniczne, podlegające rejestracji na terenie RP, stanowiące własność Ubezpieczonego lub użytkowane na podstawie umów leasingu, powierzenia, itp. Wykaz pojazdów zgodnie z załącznikiem nr 4 do OPZ. Na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia na pojazdach ustanowiony jest zastaw rejestrowy określony w art. 7 ust 3 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. 2009, Nr 67 poz.569 z późn. zm). Wobec powyższego polisa/y winna być zawierać zapis o przeniesieniu praw wynikających między Zamawiającym a Wykonawcą na rzecz Województwa Dolnośląskiego. Okres wykonywania zamówienia. Dla zadania 1 Okres wykonywania zamówienia wynosi 2 lata, w ramach którego wydzielone zostają dwa 12-miesieczne okresy ubezpieczenia, gdzie data początkowa okresu ubezpieczenia musi mieścić się w okresie wykonywania zamówienia i będzie właściwa dla danego pojazdu z powodu upływu poprzedniego okresu ubezpieczenia lub wynikać będzie z daty nabycia, rejestracji danego pojazdu. Dla zadania 2 Okres wykonywania zamówienia wynosi 2 lata, w ramach którego wydzielone zostają dwa 12-miesieczne okresy ubezpieczenia oznaczone datami- wg załącznika nr 4 do OPZ. Na każdy okres ubezpieczenia Wykonawca wystawi polisy co najmniej 7 dni przed datą początku danego okresu ubezpieczenia, a w przypadku pojazdów nabytych rejestrowanych w okresie wykonywania zamówienia w dniu zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia. 24

10 Składka 1. W formularzu oferty Wykonawca podaje stawki i stopy składki w odniesieniu do 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia. 2. Stawki i stopy składki przez cały czas wykonania zamówienia nie ulegają zmianie z zastrzeżeniem art.142 ust 5 ustawy. 3. W przypadku konieczności zapłaty składki za okres krótszy niż 12-miesięcy składka zostanie wyliczona wg. zasady pro rata temporis bez stosowania składki minimalnej. 4. Płatność składki za okres 12-miesięczny nastąpi w 6 równych ratach, płatnych co dwa miesiące. Za dzień zapłaty składki przyjmuje się dzień złożenia dyspozycji przelewu przez zamawiającego pod warunkiem posiadania na koncie odpowiednich środków finansowych. Zadanie 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów Zakres zgodny z Ustawą z dnia o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz.1152 z późn.zm). Suma gwarancyjna na jeden pojazd zgodna z w/w Ustawą bez podwyższania (w przypadku zwiększenia przez ustawodawcę minimalnej ustawowej sumy gwarancyjnej składka za ubezpieczenie pozostaje bez zmian). Klauzule obligatoryjne mające zastosowanie do zadania 1 Pakiet 2 a) klauzula nowych pojazdów Zadanie 2. Ubezpieczenie auto-casco z ryzykiem kradzieży Zakres terytorialny: Miasto Jelenia Góra oraz gminy, które mają podpisaną umowę na przewóz pasażerów z MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze, RP. Zakres ubezpieczenia auto-casco z ryzykiem kradzieży, stała suma ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia ma być na zasadzie wszystkich ryzyk. Wykonawca udzieli ochrony ubezpieczeniowej za szkody powstałe w pojeździe bądź w jego wyposażeniu polegające na uszkodzeniu pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek co najmniej: szkody powstałe wskutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia z innym pojazdem (zderzenie pojazdów), osobami, zwierzętami lub innymi przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, szkody powstałe w wyniku zetknięcia z przedmiotami pochodzącymi z pojazdu, szkody powstałe w pojeździe wskutek zetknięcia (zderzenia się) z przedmiotami i/lub osobami znajdującymi się wewnątrz pojazdu, uszkodzenia przez osoby trzecie, w tym w wyniku dewastacji, pożaru, wybuchu, pioruna, upadku statku powietrznego, huraganu, zatopienia, deszczu nawalnego, gradu, powodzi, lawiny, osuwania się i zapadania ziemi, oraz nagłe działanie innych sił przyrody nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu, kradzież pojazdu, jego części lub wyposażenia, za które uważa się sprzęt i urządzenia do utrzymania i używania pojazdu, służące zwiększeniu bezpieczeństwa jazdy, sprzęt audiofoniczny, monitoring, itp., albo uszkodzenie pojazdu w następstwie jego zabrania 25

11 w celu krótkotrwałego użycia, rabunku (rozboju bez wymogu posiadania dokumentów i kompletu kluczyków po szkodzie), w przypadku ubezpieczenia od kradzieży części wyposażenia pojazdów, zainstalowane w nich zabezpieczenia przeciwkradzieżowe uznaje się za wystarczające, użycia pojazdu w związku z koniecznością ratowania życia lub zdrowia ludzkiego oraz szkody powstałe w momencie, gdy ubezpieczony pojazd nie posiadał ważnych badań technicznych o ile nie miało to wpływu na rozmiar lub zaistnienie szkody, nie obowiązują ograniczenia, udziały własne bądź inne redukcje odszkodowania w przypadku popełnienia przez kierującego pojazdem wykroczenia drogowego, takiego jak: wymuszenie pierwszeństwa przejazdu, wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym, wjazd na skrzyżowanie przy czerwonym świetle, przekroczenie dozwolonej prędkości, rozmowa kierującego w czasie jazdy przez telefon komórkowy, nieprzestrzeganie znaków drogowych STOP, zakaz ruchu, zakaz wjazdu, zakaz zatrzymywania się i postoju, zniesiona konsumpcja sumy ubezpieczenia (bez względu na wysokość wypłaconego odszkodowani), Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone między pojazdami floty należącej do Zamawiającego, wypłacone odszkodowania, co do których Wykonawcy przysługuje prawo regresu do sprawcy szkody nie powiększają współczynnika szkodowości. Szkody co do których Wykonawca nie zgłosił regresu do ubezpieczyciela sprawcy szkody w terminie 30 dni od daty wypłaty odszkodowania, nie będą uwzględnianie w wykazie szkodowości Wykonawca zobowiązuje się do dokonania oględzin w terminie 3 dni roboczych po wystąpieniu szkody oraz sporządzenia kosztorysów naprawczych w ciągu 2 dni po dokonaniu oględzin i wypłaty bezspornej kwoty odszkodowania, z zastrzeżeniem zapisów klauzuli zaliczki. W przypadku braku możliwości przystąpienia przez Wykonawcę do oględzin w wyżej wymienionym terminie Zamawiający będzie mógł dokonać naprawy we własnym zakresie po sporządzeniu dokumentacji zdjęciowej szkody oraz opisu uszkodzeń. O miejscu wykonania oględzin decyduje Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą. UWAGA: Sumy ubezpieczenia dla ryzyka auto-casco podane w zestawieniu pojazdów (w Załączniku nr 4 do OPZ) mają tylko znaczenie porównawcze dla oceny złożonych ofert i nie są zobowiązujące dla Wykonawcy w momencie rzeczywistego zawierania ubezpieczenia. Uprzejmie prosimy o przygotowanie oferty na bazie podanych sum ubezpieczenia. W przypadku wygrania przetargu Wykonawca może określić wartość pojazdów do ubezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt. Wykonawca zobowiązany jest podać stawki efektywne oraz obliczyć i podać składki dla poszczególnych pojazdów. Ustalona przez Wykonawcę suma ubezpieczenia zostanie przyjęta do ubezpieczenia po uprzednim zaakceptowaniu jej przez Zamawiającego. Likwidacja szkód i rozliczania szkód w pojazdach - zgłoszenie szkody oraz inna korespondencja między Stronami Zamawiającym, Wykonawcą i Brokerem musi następować w formie pisemnej, przy czym akceptowane będzie zgłoszenie faksem lub mailem na uzgodniony numer faksu adres owy, - szkody w szczególności na podstawie wstępnego kosztorysu będą naprawiane przez własne służby ubezpieczającego, chyba ze charakter i rozmiar szkody wymagać będą naprawy przez wyspecjalizowany zakład naprawczy, - zgłoszenie szkody przez ubezpieczającego w pojeździe oraz szkody osobowej winno nastąpić w terminie 7 dni roboczych od dnia szkody lub powzięcia przez ubezpieczającego wiadomości o jej zaistnieniu, - do zgłoszenia szkody należy dołączyć następujące dokumenty: 26

12 kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu, kserokopię prawa jazdy kierowcy łącznie z jego świadectwem kwalifikacji, raport z miejsca zdarzenia sporządzony przez uprawnione służby ubezpieczającego, który winien każdorazowo zawierać informacje o drugim uczestniku zdarzenia wraz ze wskazaniem jego ubezpieczyciela w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, dokumentację fotograficzną z miejsca zdarzenia, - w przypadku szkód drobnych, nie przekraczających zł. Zamawiający sam dokonuje oględzin uszkodzonego pojazdu, wykonuje dokumentację fotograficzną i sporządza wstępną kalkulację szkody przesyłając ją do zatwierdzenia przez Wykonawcę, który zobowiązany jest do zajęcia stanowiska w terminie 2 dni roboczych od jej otrzymania. Nie zajęcie stanowiska w wyznaczonym terminie oznacza zgodę na warunki przedstawione przez Zamawiającego i uprawnia do przystąpienia do naprawy, - w przypadku szkód, których szacunkowa wartość przekracza kwotę, o której mowa powyżej Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia oględzin w przeciągu 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia i do przedstawienia kalkulacji naprawy w następnym dniu roboczym od dnia oględzin. Zamawiający jest zobowiązany do zajęcia stanowiska w terminie 7 dni od otrzymania dokumentacji. - kalkulacja naprawy sporządzana będzie w oparciu o system (Info Ekspert, Audatex, Eurotax), przy zastosowaniu stawki za 1 rbg w wysokości 100,00 zł, a w przypadku braku możliwości kalkulacji w oparciu o ten sam system kalkulacja naprawy sporządzana będzie na podstawie innych cenników (np. PZM SA) i katalogów, - materiały i części zamienne rozliczane będą po kosztach ich zakupu, - w przypadku szkód całkowitych, w wyniku których wystąpią pozostałości po szkodzie, odszkodowanie będzie wypłacane w wysokości określonej powyżej, pomniejszonej o wartość pozostałości, przy czym na wniosek Zamawiającego Wykonawca udzieli pomocy w sprzedaży pozostałości, i uwzględni osiągniętą faktyczną cenę ze sprzedaży pozostałości w ostatecznej wysokości odszkodowania, - przy ustalaniu kwoty odszkodowania nie będą stosowane potrącenia z tytułu zużycia części zakwalifikowanych do naprawy, w tym nadwozia i kabiny pojazdu (zniesienie amortyzacji części zamiennych), - Wykonawca będzie dokonywał przelewu należności na podstawie uzgodnionego kosztorysu wstępnego, z zastosowaniem reguł Klauzuli zaliczki na poczet odszkodowania - po dokonaniu naprawy nastąpi końcowe rozliczenie pomiędzy Stronami,, - Wykonawca przyjmuje na siebie dochodzenie roszczeń od innych Ubezpieczycieli. WYSOKOŚĆ FRANSZYZ I UDZIAŁÓW WŁASNYCH Franszyza redukcyjna brak Franszyza integralna 2.000,00 zł Udział własny brak Klauzule obligatoryjne mające zastosowanie do zadania 2 Pakiet 2 a) klauzula nowych pojazdów b) klauzula czasu ochrony c) klauzula wypłaty odszkodowania d) klauzula szkody całkowitej e) klauzula nieściągania rat niewymagalnych f) klauzula zabezpieczeń pojazdu g) klauzula wyrównania terminów ubezpieczenia 27

13 Wykaz klauzul obligatoryjnych Pakiet 2 Klauzula nowych pojazdów Wykonawca gwarantuje objęcie ochroną ubezpieczeniową każdego pojazdu zakupionego, objętego w posiadanie lub przejętego w okresie wykonywania zamówienia z dniem zakupu, objęcia w posiadanie, przejęcia, najpóźniej z dniem rejestracji pod warunkiem zgłoszenia do ubezpieczenia. Klauzula czasu ochrony W przypadku braku wpłaty w ustalonym terminie składki jednorazowej lub jej pierwszej raty Wykonawca odstępuje od możliwości wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z żądaniem zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W razie braku zapłaty wyżej wymienionej należności Wykonawca po upływie terminu wezwie Zamawiającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w wyznaczonym terminie, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania, spowoduje ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Klauzula wypłaty odszkodowania Wykonawca obowiązany jest do wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Zamawiający przesyła w celu likwidacji szkody dokumenty dotyczące szkody, które określi Wykonawca. Jeżeli w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia szkody wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Wykonawcy albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności. Wykonawca zobligowany jest dołożyć wszelkich możliwych starań, by wypłata odszkodowania nastąpiła w terminie podstawowym (30 dni). W przypadkach, gdy do likwidacji szkody niezbędne będą dodatkowe dokumenty, Wykonawca, bez zbędnej zwłoki, poinformuje o tym Zamawiającego, a gdyby dodatkowe dokumenty okazały się niewystarczające Wykonawca może zwrócić się o ich uzupełnienie. Odszkodowanie wypłacone za szkody objęte ubezpieczeniem, w ramach podstawowego zakresu jak również rozszerzonego poprzez zapisy szczególne (w tym klauzulę kosztów dodatkowych), obejmuje opłaty za świadczenia zewnętrznych służb. Klauzula szkody całkowitej Przyjmuje się, iż każda szkoda, w której koszty naprawy uszkodzonego mienia szacunkowo przekraczają 70 % jego wartości ubezpieczeniowej traktowana będzie jako szkoda całkowita. W przypadku szkody całkowitej Wykonawca każdorazowo udzieli aktywnej pomocy w zagospodarowaniu pozostałości uszkodzonego mienia. Klauzula wyrównania terminów w ubezpieczeniach dobrowolnych (auto-casco) W przypadku wyrównania terminu w ubezpieczeniach dobrowolnych, składka za przedmiotowe ubezpieczenia zostanie naliczona wg składek/stawek ubezpieczeniowych przedstawionych w ofercie, proporcjonalnie do udzielanego okresu ochrony ubezpieczeniowej przy założeniu, iż składka za każdy rozpoczęty dzień ochrony wynosi 1/365 składki rocznej. Klauzula nieściągania rat niewymagalnych W przypadku wypłaty odszkodowania, Wykonawca nie potrąca z kwoty odszkodowania dla Zamawiającego rat jeszcze niewymagalnych oraz nie żąda zapłaty pozostałych rat. W przypadku wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania Zamawiający zobowiązany jest do opłacenia pozostałych rat składki w uzgodnionych terminach i wysokości. Klauzula zabezpieczeń pojazdu Wykonawca uznaje za wystarczające do objęcia ochroną i wypłaty odszkodowania zabezpieczenia przeciw kradzieżowe pojazdów, których dotyczy ryzyko kradzieży w ubezpieczeniu auto casco. 28

14 Wykaz klauzul fakultatywnych Pakiet 2 Klauzula przeoczenia Dopuszcza się możliwość przeoczenia istotnych informacji przez Zamawiającego i nie dostarczenia ich w wymaganym terminie Wykonawcy. Jeżeli przeoczenie nie będzie skutkiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Zamawiającego, to nie będzie to miało negatywnego wpływu na ochronę ubezpieczeniową (nie będzie podstawą odmowy wypłaty odszkodowania lub jego ograniczenia) pod warunkiem uzupełnienia brakującej informacji niezwłocznie po stwierdzeniu przeoczenia. Punktacja 2,5 Klauzula funduszu prewencyjnego Ustala się, że Wykonawca przekaże do dyspozycji Zamawiającego środki prewencyjne na uzgodnione wspólnie cele ograniczające poziom ryzyka w wysokości 5% składki zainkasowanej, w każdym roku ubezpieczenia (wykonywania zamówienia). Zamawiający składa wniosek o wypłatę środków prewencyjnych, podając cel wykorzystania, a Wykonawca dokonuje wypłaty, po jego akceptacji, w ciągu miesiąca od daty podpisania umowy prewencyjnej nie później niż dziesięć miesięcy od daty początkowej danego roku ubezpieczenia. Punktacja 5 Klauzula terminu weryfikacji kosztorysu Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 7 dni od dnia otrzymania, do weryfikacji kosztorysu powykonawczego i wypłaty całości należnego odszkodowania w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego kosztorysu. Punktacja 2,5 29

15 POSTANOWIENIA WSPÓLNE Zapisy SIWZ oraz wypełniony przez Wykonawcę formularz oferty (Dokument nr 6 do SIWZ) mają pierwszeństwo nad postanowieniami ogólnych/szczególnych warunków ubezpieczenia danego Wykonawcy, które stanowią uzupełnienie oferty i regulują kwestie nieokreślone w wyżej wymienionych dokumentach. Stawki i składki (gdy brak stawki) roczne określone przez Wykonawcę w Dokumencie nr 6 do SIWZ pozostaną bez zmian przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku ubezpieczenia o innym niż podanym w SIWZ okresie ubezpieczenia składka zostanie wyliczona proporcjonalnie do ilości dni udzielonej ochrony bez stosowania składki minimalnej. Zapisy nie dotyczą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności odnawiania po szkodzie limitów odpowiedzialności ubezpieczonego w systemie na pierwsze ryzyko. Jeśli w treści OWU znajdują się zapisy dotyczące szerszego zakresu ochrony niż opisany w Załączniku nr do SIWZ i w złożonej ofercie, to automatycznie zostają one włączone do ochrony ubezpieczeniowej. Nie mają zastosowania postanowienia ogólnych/ szczególnych warunków ubezpieczenia, klauzul Wykonawcy itp., ograniczające czasową odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do określonej w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia np. poprzez wprowadzenie karencji na wybrane ryzyka. Wszystkie podane limity, sumy gwarancyjne, sumy ubezpieczenia i podlimity stanowią limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela odnoszący się do rocznego okresu ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia. Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem wzoru umowy stanowiącym odpowiednio Dokument nr 5 do SIWZ Ubezpieczyciel uzna za wystarczające istniejące zabezpieczenia przeciw kradzieżowe, przeciwpożarowe, przeciwprzepięciowe lub dokona na własny koszt lustracji przed złożeniem oferty. Każdy Wykonawca ma prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej ubezpieczanego obiektu oraz wybranych albo wszystkich rzeczy ruchomych i nieruchomych określonych jako przedmiot ubezpieczenia celem oceny ryzyka i zapoznania się ze stanem zabezpieczeń. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają telefonicznego uzgodnienia z Zamawiającym. Uznaje się, iż każdy Wykonawca, który nie skorzysta z uprawnienia przeprowadzenia wizji lokalnej, a następnie złoży ofertę, dokonał właściwej oceny ryzyka oraz zabezpieczeń we własnym zakresie i posiada wiedzę, co do ryzyka i stanu zabezpieczeń wystarczające do złożenia prawidłowej i zobowiązującej oferty, zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ oraz wszystkich jej załączników... 30

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze ul. Wolności 145, 58-500 Jelenia Góra FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie MZK sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze ul. Wolności 145, 58-500 Jelenia Góra FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie pojazdów MZK sp.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze 1. Osobą uprawnioną do kontaktu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37A. 2. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miasta Zamość

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miasta Zamość Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miasta Zamość 1. Przedmiot ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko zdającego PESEL. Adres zam. W N I O S E K

Imię i nazwisko zdającego PESEL. Adres zam. W N I O S E K KAT. B Miejscowośd, data Imię i nazwisko zdającego PESEL Adres zam. Telefon W N I O S E K Zgodnie z art. 53, ust. 4a Ustawy o kierujących pojazdami oraz regulaminem określającym zasady wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia 1. Przedmiot ubezpieczenia: Pojazdy mechaniczne podlegające zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych posiadanych przez jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Znak sprawy ZP/PN/58/2015 Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Powiatu Świdnickiego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Powiatu Świdnickiego Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Powiatu Świdnickiego 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1. ZAMAWIAJĄCY SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Powiat Tomaszów Lubelski wraz z jednostkami organizacyjnymi określonymi w punkcie 1.4. SIWZ. 1.2. Wykonawca przyjmuje do

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów w następującym zakresie: I. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ

Załącznik nr 1b do SIWZ Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia Część 02: Sekcja A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC p.p.m. /ZK), Sekcja B ubezpieczenie autocasco (AC), Sekcja C ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

2.1 Przetarg dotyczy ubezpieczenia na okres 3 lat od do

2.1 Przetarg dotyczy ubezpieczenia na okres 3 lat od do II Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Warunki Szczegółowe 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest pełne kompleksowe ubezpieczenie: 1.1 obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Umowa generalna

Załącznik nr 5. Umowa generalna Załącznik nr 5 Umowa generalna nr. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim, 22-600 Tomaszów Lubelski ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1. PRZEDMIOT ZAMÓWNIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiotem zamówienia są ubezpieczenia pojazdów należących do Zamawiającego - Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu...

Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu... Znak Sprawy: Załącznik Nr 6.2 do SIWZ Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu... pomiędzy: Burmistrzem Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE DARIUSZ PAUCH Zagadnienia umowy ubezpieczenia i kwestie z nią związane regulują: Ustawa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 6 Wrocław, dnia 12.02.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 5 Wrocław, dnia 17.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE:

ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na usługę ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce Spółka Akcyjna ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6b do SIWZ

Załącznik nr 6b do SIWZ Załącznik nr 6b do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWU (UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA ZADANIA II) zawarta w dniu.. we Wrocławiu, której

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Umowa Generalna

Załącznik nr 6. Umowa Generalna Załącznik nr 6 Umowa Generalna nr. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy Powiatem Tomaszowskim zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:............ a:...... z siedzibą w..., ul.... zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI I ZAKRES UBEZPIECZENIA ŚRODKÓW TRANSPORTU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI I ZAKRES UBEZPIECZENIA ŚRODKÓW TRANSPORTU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU załącznik nr 3 do ogłoszenia nr K-DZP.362.2.138.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI I ZAKRES UBEZPIECZENIA ŚRODKÓW TRANSPORTU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Rozdział 1 - Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. 1. W przypadku pojazdów dotychczas ubezpieczanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów KPWiK Szubin Strona 1 z 6

Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów KPWiK Szubin Strona 1 z 6 Załącznik nr 2 I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie obejmujące:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Dane ogólne 1. Ubezpieczenia komunikacyjne będą zawarte w formie umowy flotowej - umowy generalnej, natomiast do kaŝdego pojazdu zostanie wystawiony certyfikat. 2. Okresy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR A 1. Zakres ubezpieczenia pojazdów: 1) OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za

ZAŁĄCZNIK NR A 1. Zakres ubezpieczenia pojazdów: 1) OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za ZAŁĄCZNIK NR A 1. Zakres ubezpieczenia pojazdów: 1) OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, sumy

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M: mgr inż. Jarosław Kateusz p. o. Prezes Zarządu Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 27.10.2015... (podpis) data zatwierdzenia: 29.10.2015 WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - MODYFIKACJA

FORMULARZ OFERTOWY - MODYFIKACJA pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY - MODYFIKACJA 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego na usługę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia?

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia? Rokietnica, dn. 10.07.2013 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia Zamawiającego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony INFORMJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA AUTO CASCO PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów w następującym zakresie: I. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez:

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony INFORMJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA AUTO CASCO PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia samolotu i śmigłowca Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Znak sprawy ZP/PN/130/2015 Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

2. W WZÓR UMOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIE IA załącznik nr 5a do siwz Niniejsza umowa została zawarta w Lublinie, w dniu... pomiędzy: MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLI IE, Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin,

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Skierniewicach Załącznik nr 4a Formularz ofertowy dla PAKIETU 1 Znak sprawy nr MZK.07.P.

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Skierniewicach Załącznik nr 4a Formularz ofertowy dla PAKIETU 1 Znak sprawy nr MZK.07.P. ...... Nazwa i adres Wykonawcy (Wykonawców) FORMULARZ OFERTOWY 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego na usługę Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - PROGRAM UBEZPIECZENIA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - PROGRAM UBEZPIECZENIA MODR 14/2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK I. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE postanowienia wspólne dla części od 02 do 17 Zamówienia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE- wszystkie postanowienia

Bardziej szczegółowo

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym:

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym: Poznań, 10.09.2014r. ZP WORD 5/komunikacja/2014 W oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu udziela

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

Zmodyfikowane ZAPYTANIE OFERTOWE. Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku zwraca się zapytaniem ofertowym na ubezpieczenia komunikacyjne.

Zmodyfikowane ZAPYTANIE OFERTOWE. Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku zwraca się zapytaniem ofertowym na ubezpieczenia komunikacyjne. Gdańsk, dnia 11.07.2017r. Ubezpieczający/Ubezpieczony: Nazwa: Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku Adres siedziby: ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk NIP: 584-22-64-707 REGON: 191474505 Zmodyfikowane

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 3 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu

Bardziej szczegółowo

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Szydłowcu w dniu... pomiędzy: Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Gminy Korfantów Znak sprawy 15/2015/KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia - warunki ubezpieczenia OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A Nr sprawy AZP-250-PKC-P14-05/09 Załącznik Nr 1B do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II Art. 1. UWAGI WSTĘPNE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi następujących rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie floty pojazdów Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie floty pojazdów Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie. Poznań, 02 października 2017 r. ZGO/ZP/07/2017 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie floty pojazdów Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Łomży, w dniu... pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, Regon:..., NIP:..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SIWZ 04/ZP/2014 Strona 1 z 6

Załącznik 2 do SIWZ 04/ZP/2014 Strona 1 z 6 Warunki szczegółowe Załącznik 2 do SIWZ 04/ZP/2014 1. Przedmiot Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest pełne kompleksowe ubezpieczenie: obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątku i innych interesów MPO Łódź Sp. z o.o.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątku i innych interesów MPO Łódź Sp. z o.o. Łódź dn. 14.12.2012 Do wszystkich wykonawców ZP/56/2012 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątku i innych interesów MPO Łódź Sp. z o.o. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo