INSTRUKCJA OBSŁUGI PL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI PL"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

2 I. NAGRZEWNICE WODNE SPIS TRECI 1. Wstp 2. Tabliczka znamionowa 3. Dane techniczne 4. Wymiary 5. Zestawienie mocy nagrzewnic 6. Wybór miejsca montau 7. Instalacja 8. Instalacja elektryczna 9. Ostrzeenia 10. Regulacja i automatyka 11. Opcje automatyki oraz sposoby ich podłczania 1. Wstp. Urzdzenie AQUA-AIR, które Pastwo nabyli, jest jednym z wiodcych na rynku nagrzewnic wodnych, zarówno pod wzgldem technologicznym jak i ekonomicznym. Aby uzyska najlepsze parametry techniczne urzdzenia prosimy uwanie przeczyta ponisze instrukcje oraz stosowa si do nich zarówno przy montau jak i uytkowaniu. Nagrzewnice AQUA - AIR oraz AQUA AIR INOX przeznaczone s do ogrzewania pomieszcze o zarówno małej jak i duej kubaturze. Znakomicie sprawdzaj si w małych pomieszczeniach gospodarczych, jak np. jedno- lub dwustanowiskowe warsztaty samochodowe, myjnie samochodowe, małe hale produkcyjne, jak i w duych halach magazynowych, marketach i hipermarketach, teatrach, szklarniach, halach produkcyjnych itp. W modelach AQUA AIR INOX obudowy wykonane s ze stali nierdzewnej INOX, co pozwala na zastosowanie ich w pomieszczeniach o podwyszonym stopniu wilgotnoci lub w przemyle ywnociowym bez ryzyka awarii lub korozji. 2. Tabliczka znamionowa. 2

3 3. Dane techniczne. model Aqua-Air 2000 Aqua-Air 4000 Aqua-Air 6000 Aqua-Air 9000 napicie V/Hz 230/50 230/50 400/50 400/50 pobór mocy W prd silnika A 0,75 1,15 1,2 1,8 max temp. wody º C max cinienie kpa hałas dba ciar kg wysoko mm szeroko mm głboko mm przyłcze cale 1/2 3/4 3/4 3/4 4. Wymiary A B C D E G H J K Ciar Typ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [cal] [mm] [mm] [mm] [kg] aqua-air / aqua-air , / aqua-air , / aqua-air /

4 4 5. Zestawienie mocy dla wszystkich nagrzewnic pod wzgldem temperatury wody na zasilaniu. woda 80/60ºC woda 90/70ºC woda 70/50ºC woda 55/45 C woda 45/35 C Powietrze wlotowe Przepływ powietrza Model KW º C KW º C kw º C kw º C kw º C º C m³/h ,4 35,9 28,2 41,5 20,6 30,3 17,2 26,6 13,5 20, , , Aqua-Air ,1 34,1 53,2 39,2 38,9 28,7 32,3 24,7 25,4 19, Aqua-Air ,7 26, ,1 81,9 21,6 70,6 17,5 59,2 12, ,6 34,2 88,3 39,4 64,8 28,9 53,9 24,8 42,5 19, Aqua-Air , , ,6 87,9 13,9 73,7 9, , ,6 94,6 20,3 80,9 16,7 66, ,1 30,5 109, 6 35,1 80,5 25,8 67,1 22,1 52,9 17, Aqua-Air 9000

5 6. Wybór miejsca montau W duych pomieszczeniach, w których nie wystarcza jedno urzdzenie lub w pomieszczeniach o duej rónicy szerokoci wzgldem długoci istnieje moliwo montau kilku nagrzewnic. Mona nimi sterowa za pomoc jednego, głównego wyłcznika lub indywidualnie kadym urzdzeniem z osobna. W takim przypadku zalecana odległo pomidzy poszczególnymi nagrzewnicami wynosi 10m, jeli ich strumie powietrza skierowany jest równolegle. Jeeli nagrzewnice s instalowane naprzeciw siebie to minimalna odległo midzy nimi powinna wynosi 25-30m. W przypadku usytuowania jednej za drug zaleca si odległo pomidzy 7m a 15m. (powysze zalecenie zilustrowane s na schemacie A1) 7. Instalacja Schemat A1 Nagrzewnice mona zainstalowa w połoeniu pionowym lub poziomym, uywajc dostarczonych przez nas konsol montaowych, które umoliwiaj monta w kadej pozycji. Przy kadej z powyszych pozycji montau naley przestrzega minimalnych odległoci od cian, sufitu i podłogi, okrelonych na schematach A2 oraz A3. Schemat A2 Schemat A3 Instalacj wodn powinien wykona wykwalifikowany instalator C.O. Natomiast instalacj elektryczn wykwalifikowany elektryk zgodnie ze schematami zawartymi w tej instrukcji UWAGA! Urzdzenie wyposaone jest w aluzje kierujce powietrzem, które s fabrycznie zamknite. W trakcie montau jak i uytkowania aluzje te musz by otwarte co najmniej w 30%. Nie wolno włcza urzdzenia z zamknitymi aluzjami. Grozi to powanym uszkodzeniem wentylatora. 5

6 WANE! Podczas podłczania urzdzenia naley zwróci uwag na podłczanie instalacji wodnej do króców nagrzewnicy. Zaleca si przytrzymanie króców szczypcami lub kluczem, aby nie uszkodzi wymiennika. (Schemat A4) Schemat A4 8. Instalacja elektryczna Nagrzewnic naley podłczy na podstawie projektu urzdze elektrycznych, sporzdzonego przez wykwalifikowan osob. Instalacj moe wykona wyłcznie osoba, która posiada wymagane do tego uprawnienia. Podłczenia naley wykona zgodnie ze schematem elektrycznym, zawartym w niniejszej instrukcji obsługi. Do podłczenia nagrzewnic 28kW oraz 53kW naley uywa przewodu 3x2,5 kwadrat, natomiast do nagrzewnic 88kW oraz 109kW przewodu 5x2,5 kwadrat. UWAGA! W modelach AQUA 6000 oraz AQUA 9000 naley zwróci uwag na poprawne podłczenie faz niezgodno faz moe spowodowa odwrócenie kierunku nawiewanego powietrza, co w efekcie moe spowodowa awari. 6

7 9. Ostrzeenia Nigdy nie uywa urzdzenia bez uprzedniego zapoznania si z instrukcj. Podłczenie do sieci elektrycznej musi by wykonane przez osob do tego uprawnion i musi spełnia aktualne normy IEC dotyczce połcze elektrycznych. W przypadku uszkodzenia przewodu elektrycznego, musi on by wymieniony przez Producenta lub przez wyznaczony przez Producenta serwis techniczny, albo osob do tego uprawnion. Przed przystpieniem do czyszczenia lub naprawy, urzdzenie musi by zawsze odłczone od ródła zasilania. Nie przykrywa nagrzewnicy, poniewa moe to spowodowa przegrzanie lub wywoła poar. Nigdy nie uywa nagrzewnicy w miejscu, gdzie znajduje si gaz, rozcieczalnik lub inny łatwopalny materiał. Uywa tylko w miejscach wolnych od łatwopalnych oparów oraz duego stenia pyłu. Trzyma z dala od dzieci i zwierzt. Odłczy od ródła zasilania, gdy urzdzenie nie jest uywane. Nie blokowa wlotu (z tyłu) i wylotu (z przodu) powietrza. Urzdzenie nie moe by ustawione bezporednio obok rozdzielni elektrycznej. Nie uywa nagrzewnicy w bezporednim ssiedztwie wanny, prysznica, basenu lub kadego innego zbiornika oraz ródła wody. 10. Regulacja i automatyka Jako dodatkowe wyposaenie, które moe zosta dokupione w kadej chwili oferujemy kilka rozwiza automatyki, które maj na celu usprawnienie obsługi urzdzenia oraz podniesienie efektywnoci grzania. Regulator obrotów 5 stopniowy regulator obrotów (AQUA-AIR 2000 i 4000) oraz falownik (AQUA-AIR 6000 i 9000) pozwala na przystosowanie prdkoci powietrza do danych potrzeb w rónych okresach grzania. Zawór i siłownik Elekromagnetyczny zawór wodny wraz z siłownikiem, zamontowany w układzie wodnym na rurce zasilajcej pozwala na odcicie dopływu ciepłej wody do urzdzenia, tym samym nie tracimy energii cieplnej w chwili, gdy jej nie potrzebujemy. Termostat pomieszczeniowy Podstawowym elementem kadego zestawu automatyki jest termostat pomieszczeniowy. Pozwala on na optymalne wykorzystywanie urzdzenia według potrzeb uytkownika. Moe on włcza lub wyłcza wentylator (nagrzewnica pełni wtedy rol grzejnika tzn. ogrzewa pomieszczenie na zasadzie promieniowania) lub elektrozawór (w opcji z elektrozaworem i siłownikiem) odcinajc tym samym dopływ wody. 7

8 11. Opcje automatyki oraz sposoby ich podłczania 8

9 Wane! Przed uruchomieniem nagrzewnicy naley sprawdzi : Czy urzdzenie zostało zamontowane zgodnie z instrukcj obsługi oraz czy została prawidłowo poprowadzona instalacja elektryczna. 9

10 II. KURTYNY POWIETRZNE SPIS TRECI 1. Wstp 2. Tabela danych technicznych 3. Tabliczka znamionowa 4. Instalacja 5. Monta 6. Ustawienie prowadnic powietrza 7. Podłczenie wymiennika wodnego 8. Podłczenie instalacji elektrycznej 9. Funkcja bezpieczestwa zapobiegajca przegrzaniu 10. Sterowanie 11. Przykładowe problemy 12. Wymiary 13. Oznaczenia 14. Schematy podłcze 1. Wstp: Kurtyny powietrzne JOY i FUN to urzdzenia, które wytwarzaj niewidoczn barier powietrzn, oddzielajc wntrze obiektu od rodowiska zewntrznego przy wyjciu, lub rozdzielenia pomieszcze wewntrz budynku Najczciej kurtyny powietrzne typu JOY i FUN s instalowane w budynkach, gdzie czsto otwierane s drzwi, chronic przed napływem powietrza zewntrznego. Kurtyny powietrzne maj zastosowanie przez cały rok. Zim chroni przed wydostawaniem si ogrzanego powietrza na zewntrz budynku przez czsto otwierane drzwi, natomiast latem zabezpieczaj klimatyzowane wntrze przed przedostawaniem si do niego gorcego powietrza z zewntrz. Kurtyny powietrzne typu JOY i FUN to urzdzenia, bdce doskonałym rozwizaniem dla poprawy warunków pracy i ekonomiki cieplnej. Kurtyny FUN dostpne s w wersjach z nagrzewnicami wodnymi, elektrycznymi, lub bez ródła ciepła (tzw. zimne ) i powinny by montowane poziomo nad drzwiami. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczce montau, oraz najwaniejsze zalecenia bezpieczestwa. Aby zapewni prawidłow prac urzdzenia, oraz bezpieczestwo uytkowników, przed przystpieniem do eksploatacji kurtyny naley zapozna si z niniejszymi zaleceniami, oraz si do nich stosowa. 10

11 2. Tabela danych technicznych : typoszereg przepływ (m3/h) zasilanie (V/Hz) moc (kw) prd (A) ciar (kg) hałas (db (A)) długo pojemn (mm) o (l) ilo wentyl. max h (m) JOY-600-E /50 1,7 7, ,8 606 brak 2 2 JOY-900-E /50 2,55 11, ,9 906 brak 3 2 JOY-1200-E /50 3,4 15, , brak 4 2 FUN-1000-W /50 7,8 0,9 22,7 48, FUN-1500-W /50 12,8 0,9 28,4 49, ,5 2 4 FUN-2000-W /50 17,7 0,9 34,4 50, FUN-1000-E /50 6 9,6 18,6 50, brak 1 4 FUN-1500-E / ,9 22,7 50, brak 2 4 FUN-2000-E / ,3 26, brak 2 4 FUN-1000-F / ,9 19,7 50, brak 1 4 FUN-1500-F / ,5 24,5 50, brak 2 4 FUN-2000-F / ,3 51, brak 2 4 FUN-1000-Z /50 brak 0,9 17,6 50, brak 1 4 FUN-1500-Z /50 brak 0,9 20,9 51, brak 2 4 FUN-2000-Z /50 brak 0,9 24,5 52, brak

12 3. Tabliczka znamionowa : 4. Instalacja. Przed przystpieniem do czynnoci instalacyjnych naley sprawdzi kompletno zestawu: a) oznaczenia na pudełku powinny by zgodne z oznaczeniami na tabliczce znamionowej urzdzenia, b) kurtyna nie ma uszkodze mechanicznych, c) odpowiednio zamocowana nagrzewnica wodna lub elektryczna, d) dołczone zostały wszystkie zamówione akcesoria Kurtyna spełnia nastpujce warunki eksploatacji: a. maksymalna wysoko montau: dla kurtyn typu JOY 2 m; dla typu FUN 4 m b. zasysane powietrze nie moe zawiera gruboziarnistego pyłu, oleju, oparów chemicznych, oraz innych zanieczyszcze c. kurtyny posiadaj obudow klasy IP 20 i mog by eksploatowane w pomieszczeniach, w których panuje temperatura od 0 C do +40 C, a wilgotno nie przekracza 80% d. kurtyn montuje si wyłcznie w pozycji poziomej e. w przypadku kurtyn z nagrzewnic wodn maksymalna temperatura czynnika (wody) wynosi 100 C, a dopuszczalne cinienie 1,6 MPa Kurtyna powietrzna jest dostarczana z dwoma wspornikami montaowymi: f. dla kurtyn JOY 40 mm x 40 mm g. dla kurtyn FUN 170 mm x 120 mm Instalujc kurtyn powietrzn naley si stosowa do wymiarów minimalnych: a) 200 mm przed pokryw wlotow powietrza b) 50 mm od sufitu c) 50 mm z kadej strony poza wiatło drzwi lub otworu, nad którymi została zamontowana d) montujc kurtyn nad drzwiami naley j zainstalowa maksymalnie blisko otworu drzwiowego; wlotu i wylotu nie mog blokowa adne przedmioty, tak by strumie powietrza mógł prawidłowo zabezpiecza drzwi lub otwór 12

13 5. Monta. Monta nacienny kurtyn powietrznych umoliwiaj wsporniki montaowe, bdce zawartoci zestawu poprzez uycie kołków rozporowych wraz ze rubami 4 x 6 mm (nie dostarczane w zestawie). W celu prawidłowego zamontowania kurtyny naley odkrci wsporniki montaowe, dobra odpowiednio wysoko wiercenia otworów, a nastpnie wywierci otwory o rednicy 6 mm (dla kurtyn JOY dwa otwory, dla kurtyn FUN trzy otwory). Kołki rozporowe naley umieci w wywierconych otworach, a nastpnie przykrci wsporniki montaowe. Po zamocowaniu kurtyny na wspornikach przykrci j za pomoc rub. Na koniec sprawdzi czy ruby s odpowiednio mocno dokrcone i czy kurtyna przypadkiem si nie poluzuje w trakcie eksploatacji. 6. Regulacja prowadnic powietrza: W kurtynie powietrznej typu FUN, dziki zastosowaniu ruchomych prowadnic powietrza, istnieje standardowo moliwo regulacji kierunku wydmuchu powietrza. Czynno polega na odpowiednim przekrceniu manualnym prowadnic. 7. Podłczenie wodnego wymiennika ciepła: W przypadku kurtyn typu FUN-W istnieje konieczno podłczenia wodnego wymiennika ciepła. Czynno ta moe by wykonana wyłcznie przez upowanion osob, posiadajc odpowiednie kwalifikacje w zakresie montau instalacji wodnych, oraz umiejtnoci przeprowadzania testu szczelnoci. Podłczajc wymiennik wodny naley postpowa zgodnie z nastpujc procedur: a) odłczy kurtyn od zasilania b) zdj pokryw c) zdj panele boczne (po przeciwnej stronie panelu sterujcego, tj. z lewej strony kurtyny powietrznej) d) przygotowa 2 we elastyczne, nałoy je na króce wymiennika wodnego, oraz dokrci we e) przełoy drugie koce wy przez pokryw kurtyny, oraz przykrci je razem z panelami bocznymi 13

14 f) przeprowadzi test szczelnoci oraz odpowietrzania wymiennika (dostawca nie ponosi odpowiedzialnoci za wodoszczelno wymiennika) g) nałoy i przykrci pokryw 8. Instalacja elektryczna: Kurtyny powietrzne typu JOY, oraz FUN Z i FUN W s zasilane jednofazowo (230/50 V/Hz) i naley je podłczy do ródła zasilania za pomoc dołczonego w komplecie i zamontowanego fabrycznie przewodu o długoci 2,5 m. W przypadku kurtyn FUN E i FUN F naley uy przewód do zasilania trójfazowego (400/50 V/Hz) (brak w zestawie). Podłczenie powinno by wykonane na podstawie profesjonalnego projektu, wykonanego przez upowanionego projektanta podłcze elektrycznych. Instalacja moe by przeprowadzona wyłcznie przez dowiadczonego elektryka. Kurtyna musi zosta zainstalowana zgodnie z obowizujcymi przepisami i wytycznymi krajowymi. Podłczenie kurtyny, jej elementów, oraz panelu sterowania musi by wykonane zgodnie ze schematami podłcze elektrycznych, przedstawionych w dalszej czci niniejszej instrukcji Oznaczenia, oraz podłczenia powinny zosta wykonane zgodnie z załczonymi schematami. Metody regulacji i kontroli mocy kurtyny znajduj si w rozdziale Regulacja. 9. Funkcja bezpieczestwa zapobiegajca przegrzaniu: W przypadku przegrania kurtyny powietrznej, termostat bezpieczestwa odcina zasilanie elektrycznego wymiennika ciepła. W takim przypadku naley odłczy kurtyn od ródła zasilania, oraz pozostawi j aby si samoczynnie wychłodziła. Naley ustali przyczyn przegrzania (np. zatkanie wlotu lub wylotu powietrza, zbyt wysoka temperatura powietrza wlotowego, zatkanie prtów elektrycznych przez kurz itp.). Nastpnie odkrci ruby pokrywy i zdj j. Nacisn przycisk resetowania i z powrotem nałoy pokryw. Po ponownym podłczeniu kurtyny do ródła zasilania urzdzenie powinno ponownie si uruchomi w trybie grzania. 10. Sterowanie: Wszystkie kurtyny JOY i FUN posiadaj wbudowane elementy sterujce. Kurtyny typu JOY: a) termostat pracujcy w zakresie 0-30 C b) włcznik grzałek c) włcznik wentylatorów Kurtyny typu FUN Z i FUN W: a) 3 stopniowy regulator prdkoci wentylatora b) sygnalizator stanu pracy wentylatora Kurtyny typu FUN E i FUN F: a) 3 stopniowy regulator prdkoci wentylatora b) termostat pracujcy w zakresie 0-30 C 14

15 11. Przykładowe problemy Przed przystpieniem do usuwania usterek lub wykonywania jakichkolwiek czynnoci obsługowych naley odłczy kurtyn od ródła zasilania! e) jeli kurtyna nie działa: - sprawdzi czy kurtyna jest prawidłowo podłczona zgodnie z załczonym schematem elektrycznym - odkrci ruby, zdj pokryw przedni oraz sprawdzi bezpieczniki f) jeli nie działa wentylator: - moe to by spowodowane przegrzaniem si silnika, który jest wyposaony w wewntrzny system zabezpieczajcy z funkcj automatycznego wyłczania urzdzenia. W przypadku przegrzania naley pozostawi urzdzenie aby si wychłodziło. Po chwili silnik powinien by zdolny do pracy. W takim przypadku konieczne bdzie ustalenie przyczyny awarii, aby na przyszło unikn przegrzewania si silnika (moliwe przyczyny to przykrycie wlotu lub wylotu powietrza, zbyt wysoka temperatura powietrza wlotowego, zatkanie prtów elektrycznych przez kurz etc.) g) jeli kurtyna nie grzeje: - moe to by spowodowane przegrzaniem prtów elektrycznych. Naley zapozna si z informacjami w pkt 8, a jeli ww czynnoci nie pomog naley skontaktowa si z najbli ASS (Autoryzowana Stacja Serwisowa). 12. Wymiary: 15

16 13. Oznaczenia: FUN 1000 E Nagrzewnica Z bez nagrzewnicy E elektryczna F elektryczna o zwikszonej mocy W wodna Szeroko 1000 (mm) 1500 (mm) 2000 (mm) Typ kurtyny powietrznej FUN, JOY 14. Schematy podłcze: 16

17 17

18 III. Deklaracje zgodnoci, warunki gwarancji, serwis 1. Deklaracje zgodnoci: EC Deklaracja zgodnoci Zgodna z II aneksem dyrektywy dotyczcej maszyn 98/37/EEC Wystawca deklaracji: Bart Import Poland Bartłomiej Skpski Adres: Produkt: Typy: ul. Dworcowa 34, Szamotuły, Polska Kurtyna powietrzna JOY-600-E, JOY-900-E, JOY-1200-E, FUN-1000-Z, FUN-1500-Z, FUN-2000-Z, FUN-1000-E, FUN-1500-E, FUN-2000-E, FUN-1000-F, FUN-1500-F, FUN-2000-F, FUN-1000-W, FUN-1500-W, FUN-2000-W Deklaracja: My niej podpisani (Bart Import Poland) deklarujemy na własn odpowiedzialno, e wszystkie wyej wymienione produkty s zgodne z nastpujcymi dokumentami i standardami: Dyrektywy EEC Dyrektywa dotyczca niskiego napicia 73/23/EEC Dyrektywa EMC 89/336/EEC Standardy: EN , EN , EN , EN 292-1, EN292-2, EN 294, ISO 3746 Dodatkowe informacje: Produkt posiada oznaczenie CE Szamotuły

19 EC Deklaracja zgodnoci Zgodna z II aneksem dyrektywy dotyczcej maszyn 98/37/EEC Wystawca deklaracji: Bart Import Poland Bartłomiej Skpski Adres: Produkt: Typy: ul. Dworcowa 34, Szamotuły, Polska AQUA-AIR cienna nagrzewnica z wentylatorem AQUA-AIR , AQUA-AIR F, AQUA-AIR , AQUA-AIR Deklaracja: My niej podpisani (Bart Import Poland) deklarujemy na własn odpowiedzialno, e wszystkie wyej wymienione produkty s w zgodnoci z nastpujcymi dokumentami i standardami: Dyrektywy EEC Dyrektywa dotyczca niskiego napicia 73/23/EEC Standardy: EN , EN , EN , EN , EN 292-2, EN 294, EN 563, EN 307, EN 953 Dodatkowe informacje: Produkt posiada oznaczenie CE Szamotuły

20 2. Warunki gwarancji 1. Gwarancja Bart Import Poland [BiP] dotyczy nagrzewnic wodnych lub kurtyn powietrznych zakupionych w Polsce i jest wana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Bart Import Poland gwarantuje sprawne działanie nagrzewnicy przez okres 24 miesicy. 3. Gwarancja przewiduje bezpłatne czci zamienne w okresie 24 miesicy od daty uruchomienia urzdzenia, nie dłuej jednak ni 30 miesicy od wydania urzdzenia z magazynu centralnego BiP. 4. Niniejsz gwarancj objte s usterki urzdzenia spowodowane wadliwymi czciami i/lub defektami produkcyjnymi. 5. Gwarancja bdzie respektowana przez BiP po przedstawieniu karty gwarancyjnej oraz kopii lub oryginału dowodu zakupu (paragon, faktura, rachunek). 6. Gwarant moe odmówi dokonania nieodpłatnej dostawy czci gwarancyjnych w przypadku stwierdzenia niezgodnoci danych w dokumentach z danymi na sprzcie, naruszenia plomb, naniesienia poprawek lub skrele przez osoby nieupowanione. 7. Reklamujcy powinien dostarczy sprzt do Serwisu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym dodatkowo zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem wysyłki sprztu nie podlegaj naprawom gwarancyjnym. Reklamujcy nie moe da gratyfikacji, jeli nieodpowiednio oznakuje lub zabezpieczy przesyłk. 8. Ujawnione w okresie gwarancji wadliwe czci bd bezpłatnie wymienione przez Autoryzowan Stacj Serwisow [ASS] w terminie 14 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia awarii i dostarczenia urzdzenia do serwisu. 9. W przypadku koniecznoci sprowadzenia czci zamiennych z zagranicy okres naprawy moe ulec przedłueniu o czas potrzebny na sprowadzenie czci zamiennych. 10. Okres gwarancji przedłua si o czas pozostawania urzdze w naprawie. 11. Odbiorca towaru jest zobowizany do wstpnej oceny reklamacji gwarancyjnej. 12. Gwarancj nie s objte: a) Uszkodzenia urzdze wynikajce z nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji, obsługi, przechowywania, uycia niewłaciwych materiałów eksploatacyjnych (np. podłczenia wody o temp powyej 100 C do kurtyny wodnej lub nagrzewnicy). b) Mechaniczne uszkodzenia urzdze i wywołane nimi wady. c) Wady i uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyszej np. uderzeniem pioruna, powodzi, korozj, przepiciami sieci elektrycznej, itp. d) Usterki spowodowane samodzielnymi naprawami, przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi. e) Czynnoci, do których wykonania zobowizany jest wg instrukcji Uytkownik we własnym zakresie ewentualne czyszczenie dokonywane jest na koszt uytkownika według cennika usług serwisowych i nie jest traktowane jako usługa gwarancyjna. f) Czci ulegajce normalnemu zuyciu, wynikajcemu z uytkowania urzdzenia, np.: wentylator, nagrzewnica elektryczna w kurtynie elektrycznej, czy wymiennik wodny w przypadku kurtyny wodnej lub nagrzewnicy wodnej, termostaty, regulatory prdkoci wentylatora, itp. g) Produkty, w których Kart Gwarancyjn lub numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunito lub zatarto. 13. W przypadku nieuzasadnionych zgłosze reklamacyjnych Klient ponosi koszty zwizane z wykonanymi czynnociami. 14. Gwarancja nie obejmuje roszcze Uytkownika Kocowego, jeli sam zadecydował o parametrach zainstalowanych urzdze. 15. Decyzja BiP w zakresie zasadnoci zgłoszonych usterek jest decyzj ostateczn. 16. Warunkiem zachowania gwarancji jest dokonywanie wymiany czci przez wskazan ASS. 17. Bart Import Poland nie bdzie ponosi odpowiedzialnoci za terminowo usług gwarancyjnych, jeli działalno Bart Import Poland zostanie zakłócona nieprzewidzianymi okolicznociami o charakterze wyszego rzdu. 18. Uytkownik jest zobowizany do przeprowadzenia w cigu roku przynajmniej jednego przegldu technicznego zakupionej kurtyny. Przegldy te s płatne wg cennika Bart Import Poland i musz by wykonane przez ASS. W przypadku braku wykonywania obowizkowych przegldów technicznych uytkownik traci wszelkie prawa wynikajce z gwarancji. 19. Uytkownik zobowizuje si do odbioru urzdzenia w terminie do 14 dni od poinformowania o gotowoci sprztu do odbioru, po przekroczeniu tego terminu ASS naliczy opłat za magazynowanie zgodnie z cennikiem BiP. 20. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Warunkami Gwarancji zastosowanie maj odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 20

21 3. Serwis Bart Import Poland informuje, i centralnym serwisem kurtyn powietrznych JOY i FUN, oraz nagrzewnic wodnych AQUA - AIR jest: EUROSERVICE Szamotuły, ul. B. Chrobrego 1a tel. 061 / , fax. 061 / , mob. 0 / Wykaz Autoryzowanych Stacji Serwisowych znajduje si na naszej stronie www: Kurtyna lub nagrzewnica nie działa? Postpuj wg wskazówek: 1. Sprawd tabel podstawowych usterek i sposoby ich usunicia. Nie działa? 2. Dzwo do serwisu! 061/ oni si na tym znaj! Nie pomogli przez telefon? 3. Przesyłaj fax ze zgłoszeniem lub przedyktuj zgłoszenie naprawy telef. Od teraz serwis zaczyna swoj procedur: 1. Wysyła zgłoszenie do firmy kurierskiej po odbiór towaru. 2. Kurier odbiera urzdzenie ze wskazanego miejsca w zgłoszeniu. 3. Na nastpny dzie serwis zaczyna prac nad urzdzeniem. 4. Po naprawie kontaktuje si z Tob i przygotowuje wysyłk. Firma kurierska dostarcza naprawione urzdzenie. Proste naprawy wykonywane s w 72 godziny! 21

22 Lp. Data zgłoszenia usterki Data zakoczenia naprawy Opis naprawy Piecztka serwisu Pokwitowanie klienta Lp. Data zgłoszenia usterki Data zakoczenia naprawy Opis naprawy Piecztka serwisu Pokwitowanie klienta Lp. Data zgłoszenia usterki Data zakoczenia naprawy Opis naprawy Piecztka serwisu Pokwitowanie klienta Lp. Data zgłoszenia usterki Data zakoczenia naprawy Opis naprawy Piecztka serwisu Pokwitowanie klienta 22

23 GWARANCJA NR :... /BIP/2006 Gwarancja obejmuje kompletne urzdzenie /urzdzenia/ tj. wszystkie czci mechaniczne, elektryczne oraz sterujce, nie ulegajce zuyciu podczas normalnego uytkowania urzdzenia. Warunki gwarancji znajduj si na poprzedniej stronie. Nazwa urzdzenia specyfikacja techniczna Nazwa:... Numer seryjny urzdzenia:... Zamawiajcy: Numer oraz data wystawienia faktury:... Piecztka oraz podpis gwaranta: 23

24 Bart Import Poland ul. Dworcowa Szamotuły Tel. (061) Fax. (061)

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAU ORAZ KONSERWACJI NAGRZEWNIC WODNYCH AQUA-AIR. MODELE aqua-air 2000 aqua-air 4000 aqua-air 6000 aqua-air 9000

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAU ORAZ KONSERWACJI NAGRZEWNIC WODNYCH AQUA-AIR. MODELE aqua-air 2000 aqua-air 4000 aqua-air 6000 aqua-air 9000 INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAU ORAZ KONSERWACJI NAGRZEWNIC WODNYCH AQUA-AIR. MODELE aqua-air 2000 aqua-air 4000 aqua-air 6000 aqua-air 9000 PL Tabliczka znamionowa PL SPIS TRECI 1. Wstp 2. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KURTYN POWIETRZNYCH JOY I FUN

INSTRUKCJA OBSŁUGI KURTYN POWIETRZNYCH JOY I FUN Wer PL/02/05 INSTRUKCJA OBSŁUGI KURTYN POWIETRZNYCH JOY I FUN MODELE: JOY/60/E JOY/90/E JOY/120/E FUN/60/E FUN/90/E FUN/120/E FUN/180/E FUN/100/E FUN/150/E FUN/200/E FUN/100/Z FUN150/Z FUN/200/Z FUN/100/W

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH MARKI FUJITSU

KARTA GWARANCYJNA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH MARKI FUJITSU URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH MARKI FUJITSU Szanowni Państwo! Dziękujemy za to, że wybrali Państwo produkty marki FUJITSU. Gratulujemy podjęcia trafnej decyzji. FUJITSU to jeden z największych i najbardziej

Bardziej szczegółowo

1) WARUNKI GWARANCJI "1rok"

1) WARUNKI GWARANCJI 1rok Produkty MASTER są objęte jednym z trzech typów gwarancji (w zależności od produktu): 1 rok (żółta karta gwarancyjna) 2 lata (niebieska karta gwarancyjna) 1 rok + 1 rok (biała karta gwarancyjna) 1) WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna. urządzenia klimatyzacyjne. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. www.lg.com

Karta gwarancyjna. urządzenia klimatyzacyjne. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. www.lg.com Karta gwarancyjna urządzenia klimatyzacyjne Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej www.lg.com ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ NAZWA SPRZĘTU:... JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA Pełny symbol jednostki:

Bardziej szczegółowo

OGRZEWACZ NAŚCIENNY AQUA-AIR HOME KPT-2000

OGRZEWACZ NAŚCIENNY AQUA-AIR HOME KPT-2000 Bart Import Poland Bartłomiej Skąpski 64-500 Szamotuły ul. Dworcowa 34 tel. +48 61 29 26 200 fax. +48 61 29 26 144 www.powertec.com.pl OGRZEWACZ NAŚCIENNY AQUA-AIR HOME KPT-2000 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja

Bardziej szczegółowo

TABLICZKA ZNAMIONOWA MODEL ZUYCIE GAZU MOC ZUYCIE PALIWA PRZEPŁYW POWIETRZA

TABLICZKA ZNAMIONOWA MODEL ZUYCIE GAZU MOC ZUYCIE PALIWA PRZEPŁYW POWIETRZA Cod. 2700435 TABLICZKA ZNAMIONOWA MODEL ZUYCIE GAZU MOC MOC MAX. ZUYCIE PALIWA PRZEPŁYW POWIETRZA NUMER SERYJNY 2 SPIS TRECI 1. O URZDZENIU.........str. 4 1.1 Panel sterowania 1.2 Opis urzdzenia 1.3 Dane

Bardziej szczegółowo

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O,

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, 1 WMX-x17 WMX-x22 Szerokopasmowy wzmacniacz budynkowy Instrukcja Obsługi 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Normy ochrony rodowiska... 3 1.2 Ogólne warunki uytkowania... 3 2. Charakterystyka produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

I. Zakres gwarancji. 1. Na zasadach określonych postanowieniami niniejszej Książki Gwarancyjnej Gwarant;...

I. Zakres gwarancji. 1. Na zasadach określonych postanowieniami niniejszej Książki Gwarancyjnej Gwarant;... KSIĄŻKA GWARANCYJNA KSIĄŻKA GWARANCYJNA NA PRODUKTY I URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE FIRMY MITSUBISHI ELECTRIC I. Zakres gwarancji. 1. Na zasadach określonych postanowieniami niniejszej Książki Gwarancyjnej

Bardziej szczegółowo

Poni ej podajemy dopuszczalne zakresy pracy klimatyzatora: Tryb chłodzenia: Tryb grzania: Informujemy jednocze nie, e w celu zapewnienia wła

Poni ej podajemy dopuszczalne zakresy pracy klimatyzatora: Tryb chłodzenia: Tryb grzania: Informujemy jednocze nie, e w celu zapewnienia wła Dziękujemy za dokonanie zakupu klimatyzatora marki LG i gratulujemy trafnego wyboru. Klimatyzatory marki LG są zaprojektowane według najnowszych technologii i reprezentują światowe standardy jakości i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KURTYN POWIETRZNYCH TOP

INSTRUKCJA OBSŁUGI KURTYN POWIETRZNYCH TOP Wer PL/02/05 INSTRUKCJA OBSŁUGI KURTYN POWIETRZNYCH TOP MODELE: TOP/100/Z/1/0, TOP/150/Z/1/0, TOP/200/Z/1/0, TOP/100/E/3/9, TOP/150/E/3/13, TOP/200/E/3/18 TOP/100/W/1/28, TOP/150/W/1/44, TOP/200/1/56 1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA, MONTAŻU EKSPLOATACJI I KONSERWACJI NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ POWER TEC

INSTRUKCJA, MONTAŻU EKSPLOATACJI I KONSERWACJI NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ POWER TEC INSTRUKCJA, MONTAŻU EKSPLOATACJI I KONSERWACJI NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ POWER TEC W grupie urządzeń znajdują się następujące modele: POWER TEC EL 2 o nominalnej mocy grzewczej 2kW POWER TEC EL 3 o nominalnej

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-1.1 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-2.

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-1.1 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-2. Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE Przy produkcji urządzenia nie używano azbestu. 2 1. Wstęp Prosimy utrzymywać tą instrukcję w dobrym stanie i przechowywać w łatwo dostępnym miejscu razem z instrukcją

Bardziej szczegółowo

oraz użytkowania niezgodnie ze specyfikacją techniczną opisaną w niniejszej instrukcji. KARTA GWARANCYJNA 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie

Bardziej szczegółowo

Wzór nowej karty gwarancyjnej (Gwarancja 3 lata)

Wzór nowej karty gwarancyjnej (Gwarancja 3 lata) Wzór nowej karty gwarancyjnej (Gwarancja 3 lata) Okładka Prawa, str. 1 z 8 Lewa, str. 2 z 8 Z E S T A W I E N I E U R Z Ą D Z E Ń NAZWA SPRZETU: JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA Pełny symbol jednostki: Nr seryjny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NAGRZEWNIC OLEJOWYCH POWER TEC DX 20 POWER TEC DX 30 POWER TEC DX 50 POWER TEC D-MAX 50 POWER TEC D-MAX 70 POWER TEC D-MAX 110

INSTRUKCJA OBSŁUGI NAGRZEWNIC OLEJOWYCH POWER TEC DX 20 POWER TEC DX 30 POWER TEC DX 50 POWER TEC D-MAX 50 POWER TEC D-MAX 70 POWER TEC D-MAX 110 INSTRUKCJA OBSŁUGI NAGRZEWNIC OLEJOWYCH POWER TEC DX 20 POWER TEC DX 30 POWER TEC DX 50 POWER TEC D-MAX 50 POWER TEC D-MAX 70 POWER TEC D-MAX 110 1 Uwaga! Przed użyciem urządzenia, przeczytaj uważnie poniższą

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi EL 9/ 15 / 22 Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja powinna znajdować się w bezpiecznym, łatwo dostępnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Jakość-Podczerwień-Ekologia. Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W

Jakość-Podczerwień-Ekologia. Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W Jakość-Podczerwień-Ekologia Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W Instrukcja obsługi panela grzewczego podczerwieni Szanowny Kliencie, Swoim zakupem panela grzewczego nabyli Państwo ekologiczne i ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 SZAFKA LS-2.1 SZAFKA LSD-2.1 SZAFKA LSDP-2.

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 SZAFKA LS-2.1 SZAFKA LSD-2.1 SZAFKA LSDP-2. Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 WARNIK LW 1.1

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 WARNIK LW 1.1 Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zawór trójdrogowy klapowy przekierowujący. ze sprężyną zwrotną

Zawór trójdrogowy klapowy przekierowujący. ze sprężyną zwrotną Zawór trójdrogowy klapowy przekierowujący ze sprężyną zwrotną PRODUKT POSIADA ZNAK I ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY ZGODNIE Z NORMĄ ISO 9001 INSBUD ul. Niepodległości 16a 32-300 Olkusz dział sprzedaży: +48 (32)

Bardziej szczegółowo

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj SIMUBOX EI 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj Spis treci. 1. Opis i dane techniczne. 2. Zmiana zasilania (230V 400V). 3. Instalacja SIMUBOX EI. 4. Okablowanie SIMUBOX EI.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA, MONTAŻU EKSPLOATACJI I KONSERWACJI NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ POWER TEC

INSTRUKCJA, MONTAŻU EKSPLOATACJI I KONSERWACJI NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ POWER TEC INSTRUKCJA, MONTAŻU EKSPLOATACJI I KONSERWACJI NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ POWER TEC W grupie urządzeń znajdują się następujące modele: POWER TEC EL12 o nominalnej mocy grzewczej 12kW POWER TEC EL15 o nominalnej

Bardziej szczegółowo

Zawór przelotowy klapowy. z siłownikiem

Zawór przelotowy klapowy. z siłownikiem Zawór przelotowy klapowy z siłownikiem PRODUKT POSIADA ZNAK I ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY ZGODNIE Z NORMĄ ISO 9001 INSBUD ul. Niepodległości 16a 32-300 Olkusz dział sprzedaży: +48 (32) 626 18 00 dział sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci:

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci: NA-P/ 40 /08 Załcznik nr 7 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2008 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław (nr identyfikacyjny NIP:

Bardziej szczegółowo

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002 Osłona przeciwwietrzna Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa S Nr kat. 572.002 ZETTLER EXPERT Osłony przeciwwietrzne / S instalowane s na kanałach wlotu powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Sterownik wymiennika gruntowego

Sterownik wymiennika gruntowego Sterownik wymiennika gruntowego Instrukcja obsługi i montażu WPROWADZENIE Urządzenie jest przeznaczone do sterowania pracą wymiennika gruntowego w systemach wentylacji mechanicznej. Głównym celem sterownika

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci:

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci: NA-P/ 73 /08 Załcznik nr 7 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2008 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław

Bardziej szczegółowo

ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL

ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL UWAGA! Przed uruchomieniem nagrzewnicy dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi. 1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA. Dla własnego bezpieczeństwa zaleca się zachowanie

Bardziej szczegółowo

POOLTECH Technika Basenowa : : :

POOLTECH Technika Basenowa :  : : 6 6 PORTABLE SPA BASIC PORTABLE SPA BASIC System wodny Elektroniczne sterowanie - - dysze na stopy - - - Zegar Program filtracji System filtracji - Przykrycie termoizolacyjne Obudowa z kompozytu System

Bardziej szczegółowo

Tabela wykona standardowych. z osłonami zewntrznymi

Tabela wykona standardowych. z osłonami zewntrznymi Szafy SZE2 Uniwersalne szafy energetyczne, przeznaczone do zastosowania w warunkach wewntrznych lub zewntrznych. Konstrukcja szafy pozwala na proste łczenie szaf w zestawy szeregowe. Produkowane w 19 wykonaniach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU EKSPLOATACJI I KONSERWACJI MOBILNEGO OSUSZACZA POWIETRZA

INSTRUKCJA MONTAŻU EKSPLOATACJI I KONSERWACJI MOBILNEGO OSUSZACZA POWIETRZA INSTRUKCJA MONTAŻU EKSPLOATACJI I KONSERWACJI MOBILNEGO OSUSZACZA POWIETRZA YD-10 AQUA AIR HOME YD-10 - pracuje z nominalną wydajnością 10L / dobę Niniejsza instrukcja jest integralną częścią urządzeń

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY KANAŁOWE UNIWERSALNE

WENTYLATORY KANAŁOWE UNIWERSALNE WENTYLATORY KANAŁOWE UNIWERSALNE TYP 350/500 TYP 400/670 TYP 450/670 TYP 500/670 TYP 560/800 TYP 630/800 TYP 710/1000 DOSPEL Professional Technologies ul. Główna 186 42-280 Czstochowa tel. + 48 (34) 370-30-00

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAU I EKSPLOATACJI ELEKTRYCZNYCH, KANAŁOWYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA TYPU CB, RB, RBK, CBM, RBM

INSTRUKCJA MONTAU I EKSPLOATACJI ELEKTRYCZNYCH, KANAŁOWYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA TYPU CB, RB, RBK, CBM, RBM INSTRUKCJA MONTAU I EKSPLOATACJI ELEKTRYCZNYCH, KANAŁOWYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA TYPU CB, RB, RBK, CBM, RBM SYSTEMAIR S.A. Al. Krakowska 169, Łazy k/warszawy, 05-552 Wólka Kosowska ZASTOSOWANIA Nagrzewnice

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT ELIKO Sp. J., Konopiska, ul. Cz stochowska 30, tel.: 034/

PRODUCENT ELIKO Sp. J., Konopiska, ul. Cz stochowska 30, tel.: 034/ WYPRODUKOWANO DLA Grupa ABG Sp. z o.o., 00-193 Warszawa ul. Stawki 2, tel.: 022/ 860-73-34 www.grupaabg.com.pl PRODUCENT ELIKO Sp. J., Konopiska, ul. Cz stochowska 30, tel.: 034/ 328 23 21 www.eliko.pl

Bardziej szczegółowo

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA 1. PRZEZNACZENIE : Odolejacz produkowany przez firm Cavipan słuy do usuwania oleju z kpieli myjcych oraz chłodziw. Stosuje si dla układów maszyn, których lustro cieczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy. Modele: FK100Z FK120Z FK150Z

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy. Modele: FK100Z FK120Z FK150Z INSTRUKCJA OBSŁUGI Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy Modele: FK100Z FK120Z FK150Z www.ferono.com info@ferono.com 1. INFORMACJA O PRODUKCIE Jako jeden z produktów do urządzenia nowoczesnego wnętrza najwyższej

Bardziej szczegółowo

Texi Champion SB. Instrukcja obsługi

Texi Champion SB. Instrukcja obsługi Texi Champion SB Instrukcja obsługi WANE! Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wane wskazówki o tym jak bezpiecznie, prawidłowo i ekonomicznie uywa urzdzenia. Stosowanie si do jej zalece pozwoli unikn

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji Termet Dla kotłów

Warunki gwarancji Termet Dla kotłów Warunki gwarancji Termet Dla kotłów 1. Termet zwany dalej PRODUCENTEM, oferując Państwu swoje wyroby, zapewnia naprawy gwarancyjne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na miejsce zakupu. Naprawy

Bardziej szczegółowo

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE Room Controller NEW I S O 9 00 1 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N WAŻNA INFORMACJA I OSTRZEŻENIE PRZECZYTAJ PRZED ZAINSTALOWANIEM URZĄDZENIA. TRZYMAJ W BEZPIECZNYM

Bardziej szczegółowo

z obsługą wentylacji, rekuperatorów lub klimakonwektorów dwururowych

z obsługą wentylacji, rekuperatorów lub klimakonwektorów dwururowych Mechaniczny termostat pokojowy z obsługą wentylacji, rekuperatorów lub klimakonwektorów dwururowych PRODUKT POSIADA ZNAK I ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY ZGODNIE Z NORMĄ ISO 9001 INSBUD ul. Niepodległości 16a 32-300

Bardziej szczegółowo

Nr seryjny: (91) (10)...(99) NR TELEFONU POTWIERDZENIE URUCHOMIENIA CENTRALI WENTYLACYJNEJ

Nr seryjny: (91) (10)...(99) NR TELEFONU POTWIERDZENIE URUCHOMIENIA CENTRALI WENTYLACYJNEJ PIECZĘĆ SPRZEDAWCY/FIRMY INSTALUJĄCEJ KARTA GWARANCYJNA Centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła AERIS Typ centrali:.. Data sprzedaży:.... Nr seryjny: (91) (10)....(99) DANE UŻYTKOWNIKA/MIEJSCE INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Kurtyny bramowe ELiS G

Kurtyny bramowe ELiS G Kurtyny bramowe ELiS G Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...7 System FLOWAIR...7 Elementy sterowania...8 Schemat blokowy...9 Tabela

Bardziej szczegółowo

Nr seryjny: (91) (10)...(99) NR TELEFONU POTWIERDZENIE URUCHOMIENIA WYMIENNIKA GLIKOLOWEGO

Nr seryjny: (91) (10)...(99) NR TELEFONU POTWIERDZENIE URUCHOMIENIA WYMIENNIKA GLIKOLOWEGO KARTA GWARANCYJNA Wymiennika glikolowego Comfofond-L Typ urządzenia:.. PIECZĘĆ SPRZEDAWCY /FIRMY INSTALUJĄCEJ Data sprzedaży:.... Nr seryjny: (91) (10)....(99) DANE UŻYTKOWNIKA/MIEJSCE INSTALACJI IMIĘ

Bardziej szczegółowo

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia Konwektory CON - S euro CON 10 S, CON 15 S, CON 20 S, CON 30 S CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS Instrukcja monta u i obs³ugi Technika dobrego samopoczucia Spis treœci Instrukcja obs³ugi 2 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy. Modele: FM-1210SA1 FM-1212SA1 FM-1215SA1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy. Modele: FM-1210SA1 FM-1212SA1 FM-1215SA1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy Modele: FM-1210SA1 FM-1212SA1 FM-1215SA1 www.ferono.com info@ferono.com 1. INFORMACJA O PRODUKCIE Jako jeden z produktów do urządzenia nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Spis zawartoci. Strona tytułowa. Opis techniczny str. 1 do 5. Spis rysunków: Rzut II pitra skala 1:50. Rzut dachu skala 1:50. Przekrój B-B skala 1:50

Spis zawartoci. Strona tytułowa. Opis techniczny str. 1 do 5. Spis rysunków: Rzut II pitra skala 1:50. Rzut dachu skala 1:50. Przekrój B-B skala 1:50 W WENTYLACJA 1 Spis zawartoci Strona tytułowa Opis techniczny str. 1 do 5 Spis rysunków: Rzut II pitra skala 1:50 Rzut dachu skala 1:50 Przekrój B-B skala 1:50 Przekrój A-A skala 1:50 Załczniki: Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych simu PL RSA Hz nr ref. 2005324 Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych 5014017A Prosimy uwanie przeczyta niniejsz instrukcj przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia. Niniejszym SIMU deklaruje,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA PRODUCENTÓW BRAM POZWALAJCE SPEŁNI WYMAGANIA PRZEPISÓW CE DOTYCZCYCH REZYDENCJALNYCH BRAM SEKCYJNYCH

INSTRUKCJE DLA PRODUCENTÓW BRAM POZWALAJCE SPEŁNI WYMAGANIA PRZEPISÓW CE DOTYCZCYCH REZYDENCJALNYCH BRAM SEKCYJNYCH INSTRUKCJE DLA PRODUCENTÓW BRAM POZWALAJCE SPEŁNI WYMAGANIA PRZEPISÓW CE DOTYCZCYCH REZYDENCJALNYCH BRAM SEKCYJNYCH Wszystkie rodzaje bram firmy produkcyjnej musz ubiega si o przyznanie nowej Normy EN13241-1

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 1 2. RYSUNKI ZAWARTO PROJEKTU 1. Str

1. OPIS TECHNICZNY 1 2. RYSUNKI ZAWARTO PROJEKTU 1. Str ZAWARTO PROJEKTU 1 Str 1. OPIS TECHNICZNY 1 1.1. Podstawa opracowania 2 1.2. Zakres opracowania 2 1.3. Instalacja gazowa 2 1.4. Wymagania dotyczce instalowania kotła c.o. opalanego gazem 3 1.5. Odbiór

Bardziej szczegółowo

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU 651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych PL INSTRUKCJA MONTAU OSTRZEENIA! Spryny skrtne s bardzo silnie napite. Podczas pracy naley zachowa

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Technika dobrego samopoczucia Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Monta, pierwsze uruchomienie i przegl¹dy urz¹dzenia mog¹ byæ dokonywane jedynie przez uprawnionego Fachowca,

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA WODNA AQUA AIR EASY 1 AQUA AIR EASY 2 AQUA AIR EASY 3 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

NAGRZEWNICA WODNA AQUA AIR EASY 1 AQUA AIR EASY 2 AQUA AIR EASY 3 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI NAGRZEWNICA WODNA AQUA AIR EASY 1 AQUA AIR EASY 2 AQUA AIR EASY 3 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 1. PRZED URUCHOMIENIEM Dla lepszej orientacji w tej instrukcji są używane symbole. Następująca tabela zawiera

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH MARKI KAISAI

KARTA GWARANCYJNA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH MARKI KAISAI KARTA GWARANCYJNA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH MARKI KAISAI Zaufaj tym, których znasz Firma FG POLAND S.A. jest wyłącznym dystrybutorem urządzeń klimatyzacyjnych dla domu, biura oraz przemysłu marki KAISAI.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU EKSPLOATACJI I KONSERWACJI MOBILNEGO KLIMATYZATORA POWIETRZA

INSTRUKCJA MONTAŻU EKSPLOATACJI I KONSERWACJI MOBILNEGO KLIMATYZATORA POWIETRZA INSTRUKCJA MONTAŻU EKSPLOATACJI I KONSERWACJI MOBILNEGO KLIMATYZATORA POWIETRZA W gamie produktów mobilnych klimatyzatorów znajdują sie następujące modele: AQUA AIR AC-7000L - pracuje z nominalną mocą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montau i obsługi

Instrukcja montau i obsługi Instrukcja montau i obsługi 4102339-Ed.01 / 2006-05-DDD Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 Rys. 4 2 Rys. 5 Rys. 6 Rys. 7 3 1 Dane ogólne Zastosowanie Pompa obiegowa Wilo-Smart jest przeznaczona do przetłaczania cieczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi przecinarki TH /2006 INSTRUKCJA OBSŁUGI. TH3-13 Przecinarka do wy #$ % $&'%

Instrukcja Obsługi przecinarki TH /2006 INSTRUKCJA OBSŁUGI. TH3-13 Przecinarka do wy #$ % $&'% INSTRUKCJA OBSŁUGI TH3-13 Przecinarka do wy SPIS TRECI - Wprowadzenie 1 - Bezpieczestwo 2 - Wyposaenie 3 - Gwarancja 3.1 - Opis 3.2 - Przecinarka 4 - Identyfikacja 4.1 - Opis 4.2 - Panel sterujcy 5 - Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani! Szanowny Panie!

Szanowna Pani! Szanowny Panie! Szanowna Pani! Szanowny Panie! Cieszymy si, e moemy powita Pani/ Pana oraz Pastwa firm w gronie naszych klientów. Mamy nadziej, e oferowane przez nas usługi spełni Pastwa oczekiwania. Nasz przewodnik zawiera

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 37 /2010 Załcznik nr 4

NA-P/ 37 /2010 Załcznik nr 4 NA-P/ 37 /2010 Załcznik nr 4 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną. Modele: RM-3512-S/Y

KARTA KATALOGOWA. Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną. Modele: RM-3512-S/Y KARTA KATALOGOWA Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną Modele: RM-3512-S/Y www.ferono.com info@ferono.com Wprowadzenie Kurtyna powietrzna montowana jest przy wejściach w supermarketach, teatrach, halach,

Bardziej szczegółowo

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE ZASTOSOWANIE Aparaty grzewczo-wentylacyjne firmy Frapol służą do ogrzewania ciepłym powietrzem i wentylacji pomieszczeń takich jak hale produkcyjne

Bardziej szczegółowo

KG-642:2015. Szanowny Kliencie!

KG-642:2015. Szanowny Kliencie! KG-642:2015 KG-642:2015 Szanowny Kliencie! Gratulujemy wyboru gazowego kotła centralnego ogrzewania naszej produkcji. Firma termet istnieje na rynku polskim od ponad pięćdziesięciu lat i jest liderem w

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA www.ecocaloria.com INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA typu AEH Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI BEKO S.A. BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-819), przy ulicy Puławskiej 366, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA CZ I CIEPLARKI (ODCHOWALNIKI) DLA PTAKÓW, OPRAWY Z PROMIENNIKAMI, SZTUCZNE KWOKI

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA CZ I CIEPLARKI (ODCHOWALNIKI) DLA PTAKÓW, OPRAWY Z PROMIENNIKAMI, SZTUCZNE KWOKI Projekt współfinansowany przez Unie Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/11/DZP-1/2013 Załcznik Nr 5 do SIWZ

Bardziej szczegółowo

InsBud promuje politykę rozwoju. Prawo do wprowadzania zmian i usprawnień w produktach i instrukcjach bez uprzedniego powiadomienia zastrzeżone!

InsBud promuje politykę rozwoju. Prawo do wprowadzania zmian i usprawnień w produktach i instrukcjach bez uprzedniego powiadomienia zastrzeżone! Termostat przylgowy PRODUKT POSIADA ZNAK I ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY ZGODNIE Z NORMĄ ISO 9001 INSBUD ul. Niepodległości 16a 32-300 Olkusz dział sprzedaży: +48 (32) 626 18 00 dział sprzedaży: +48 (32) 626 18

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA GRATULUJEMY! SPRZĘT AGD

KARTA GWARANCYJNA GRATULUJEMY! SPRZĘT AGD KARTA GWARANCYJNA SPRZĘT AGD GRATULUJEMY! W Państwa kuchni pojawił się nowoczesny sprzęt AGD FRANKE. To doskonały wybór. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami, które wyróżnia nowoczesna technologia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 CPV 453 330 00-0 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) *

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) * NA-P/ 37 /09 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: dostawy urzdze czyszczcych dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi.

Dotyczy: dostawy urzdze czyszczcych dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi. Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/23/DZP-1/2014 Załcznik Nr 5 do SIWZ

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH MARKI KAISAI

KARTA GWARANCYJNA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH MARKI KAISAI URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH MARKI KAISAI Szanowni Państwo! Firma EURO-CLIMA Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem urządzeń klimatyzacyjnych dla domu, biura oraz przemysłu marki KAISAI. Produkty z logo

Bardziej szczegółowo

AWF-18Z. Instrukcja obsługi KRAKÓW (Wydanie 1C )

AWF-18Z. Instrukcja obsługi KRAKÓW (Wydanie 1C ) LAMPA Z NAPISEM OSTRZEGAWCZYM AWF-18(Z) AWF-18 AWF-18Z (wewnętrzna) (zewnętrzna) Instrukcja obsługi KRAKÓW 2017 (Wydanie 1C 09.01.2017) Spis treści : I. Przeznaczenie - str. 3 II.. Podstawowe parametry

Bardziej szczegółowo

Katalog techniczny. Softstarty. Typu PSR. Katalog 1SFC1320003C0201_PL

Katalog techniczny. Softstarty. Typu PSR. Katalog 1SFC1320003C0201_PL Katalog techniczny Softstarty Typu PSR Katalog 1SFC1320003C0201_PL Softstarty ABB Opis ogólny Od lewej: połczenie softstartu PSR z wyłcznikiem silnikowym MS116 Powyej: PSR16, PSR30 i PSR45*) Dział produktów

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

ZBIORNIK BUFOROWY WGJ-B 1500 WGJ-B 2000 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA

ZBIORNIK BUFOROWY WGJ-B 1500 WGJ-B 2000 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA ZBIORNIK BUFOROWY typ: 500 1000 800 1500 2000 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA Zakład Urządzeń Grzewczych Elektromet 48-100 Głubczyce, Gołuszowice 53, tel. 077 / 471 08 10, fax 077/

Bardziej szczegółowo

R O T E X. w wykonaniu ZS-DKM

R O T E X. w wykonaniu ZS-DKM ROTEX jest skrtnie elastycznym sprzgłem kłowym. Umoliwia kompensacj odchyłek połoenia wałów, wynikajcych np. z niedokładnoci produkcji, rozszerzalnoci cieplnej, itp. ROTEX, ze wzgldu na swoj dwukardanow

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 500W 1000W 1500W 2000W 2500W

Instrukcja obsługi 500W 1000W 1500W 2000W 2500W Instrukcja obsługi 500W 1000W 1500W 2000W 2500W 02 Instrukcja obsługi - grzejnik konwektorowy EWX 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

$, $! $ $ % & ' $ & ( $ ) * )! - $ $ $ % $ $ ( ) !* +!% $ ' . / $ # " #

$, $! $ $ % & ' $ & ( $ ) * )! - $ $ $ % $ $ ( ) !* +!% $ ' . / $ #  # + + + + $, $!! $ $ % & ' $ & ( $ ) * )! - $ $ $ % $ $!* +!% $ '!" # #!$ % & ' ( ). / $ # " # ( ! 0 $ 1 0 $,-. " $ 3 $ / 0 $ 2$ 0 $ " $ 3 '$ / 4% "# $"%&' ()*' *$"'" ()*' " $"%&' + # & +, -. / # %+ " &/,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NAGRZEWNIC GAZOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI NAGRZEWNIC GAZOWYCH Wer. PL/S/03/2005 INSTRUKCJA OBSŁUGI NAGRZEWNIC GAZOWYCH MODELE Grisou 10 Grisou 15 Grisou 25 PL Spis treści: 1. Tabela modeli str. 2 2. Wstęp str. 3 3. Montaż str. 3 4. Podłączenie do sieci elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Presostat różnicy ciśnień

Presostat różnicy ciśnień Presostat różnicy ciśnień PRODUKT POSIADA ZNAK I ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY ZGODNIE Z NORMĄ ISO 9001 INSBUD ul. Niepodległości 16a 32-300 Olkusz dział sprzedaży: +48 (32) 626 18 00 dział sprzedaży: +48 (32)

Bardziej szczegółowo

Termostat zanurzeniowy

Termostat zanurzeniowy Termostat zanurzeniowy PRODUKT POSIADA ZNAK I ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY ZGODNIE Z NORMĄ ISO 9001 INSBUD ul. Niepodległości 16a 32-300 Olkusz dział sprzedaży: +48 (32) 626 18 00 dział sprzedaży: +48 (32) 626

Bardziej szczegółowo

AGB. APARAT GRZEWCZY służy do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze

AGB. APARAT GRZEWCZY służy do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze AGB APARAT GRZEWCZY służy do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze Szybkie ogrzewanie pomieszczeń Pełna regulacja parametrów pracy Estetyczny wygląd Prosty i łatwy montaż

Bardziej szczegółowo

! O S T R ONIE! Moliwe uszkodzenie maszyny / urzdzenia.

! O S T R ONIE! Moliwe uszkodzenie maszyny / urzdzenia. D-4847 Rheine 4128 P 1 Chłodnica oleju PIK jest jednoczenie elementem łczcym silnik elektryczny z pomp hydrauliczn. Wskazówki ogólne Prosz zapozna z niniejsz instrukcj przed zamontowaniem chłodnicy PIK.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA. w celu uzyskania pełnej informacji o procedurze serwisowej oraz sprawdzenia stanu naprawy.

KARTA GWARANCYJNA.  w celu uzyskania pełnej informacji o procedurze serwisowej oraz sprawdzenia stanu naprawy. KARTA GWARANCYJNA Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie urządzeń zakupionych w Polsce. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej i obejmuje produkty, do których wydano Kartę Gwarancyjną. Warunkiem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 2/P/2009. zwanym dalej Zamawiajcym, a... z siedzib..., wpisan/ym..., pod numerem... Reprezentowan/ym przez

UMOWA NR 2/P/2009. zwanym dalej Zamawiajcym, a... z siedzib..., wpisan/ym..., pod numerem... Reprezentowan/ym przez UMOWA NR 2/P/2009 zawarta w dniu 2009 r. w Szczecinie pomidzy: Teatrem Lalek Pleciuga z siedzib w Szczecinie, kod: 70-403, ul. Kaszubska 9, wpisanym do rejestru instytucji kultury w Urzdzie Miejskim w

Bardziej szczegółowo

HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW. Instrukcja montażu i obsługi. Termowentylator. Nr zamówienia: hl185-d_ba

HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW. Instrukcja montażu i obsługi. Termowentylator. Nr zamówienia: hl185-d_ba HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW Instrukcja montażu i obsługi Termowentylator Nr zamówienia: hl185-d_ba 1 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa EN-6 2 Dane techniczne EN-6 3 Instalacja EN-6

Bardziej szczegółowo

WZÓR KARTA GWARANCYJNA GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ IMMERGAS. IMMERGAS POLSKA SP. Z O.O. ul. Dostawcza 3a 93-231 ŁÓDŹ www.immergas.com.

WZÓR KARTA GWARANCYJNA GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ IMMERGAS. IMMERGAS POLSKA SP. Z O.O. ul. Dostawcza 3a 93-231 ŁÓDŹ www.immergas.com. KARTA GWARANCYJNA GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ IMMERGAS IMMERGAS POLSKA SP. Z O.O. ul. Dostawcza 3a 93-231 ŁÓDŹ www.immergas.com.pl Tu nakleić kod kreskowy z numerem fabrycznym urządzenia KARTA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU EKSPLOATACJI I KONSERWACJI NAGRZEWNICY GAZOWEJ

INSTRUKCJA MONTAŻU EKSPLOATACJI I KONSERWACJI NAGRZEWNICY GAZOWEJ INSTRUKCJA MONTAŻU EKSPLOATACJI I KONSERWACJI NAGRZEWNICY GAZOWEJ W W grupie urządzeń STEELmobileW znajdują sie następujące modele STEELmobile W500E o nominalnej mocy grzewczej 52 kw STEELmobile W500C

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna. Dane produktu. Dane sprzedawcy. Adnotacje serwisu. Nazwa. Model. Numer seryjny. Nazwa firmy/imię i nazwisko.

Karta gwarancyjna. Dane produktu. Dane sprzedawcy. Adnotacje serwisu. Nazwa. Model. Numer seryjny. Nazwa firmy/imię i nazwisko. Karta gwarancyjna Karta gwarancyjna Dane produktu Nazwa Model Numer seryjny Dane sprzedawcy Nazwa firmy/imię i nazwisko Adres Podpis, pieczęć, data sprzedaży Adnotacje serwisu L.p zgłoszenia do serwisu

Bardziej szczegółowo