Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo Gospodarki i Pracy"

Transkrypt

1 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Ramowe wytyczne dla beneficjentów i Instytucji Wdraajcych ubiegajcych si o wsparcie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 3: Rozwój lokalny Działanie 4: Mikroprzedsibiorstwa WARSZAWA, 13 grudnia 2004

2 Spis treci 1 DEFINICJE INFORMACJA O DZIAŁANIU ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SI O WSPARCIE RODZAJE PROJEKTÓW, KTÓRE MOG BY PRZEDMIOTEM WSPARCIA5 4.1 TYP I: SPECJALISTYCZNE USŁUGI DORADCZE DLA MIKROPRZEDSIBIORSTW TYP II: DOTACJE INWESTYCYJNE DLA MIKROPRZEDSIBIORSTW KOSZTY KWALIFIKUJCE SI DO OBJCIA WSPARCIEM FORMA I WARTO WSPARCIA POZIOM DOFINANSOWANIA DLA PROJEKTÓW PROCEDURY WNIOSEK O DOFINANSOWANIE (WNIOSEK APLIKACYJNY) ZŁOENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE - INSTRUKCJA OCENA FORMALNA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJA PROJEKTU OBOWIZKI WYNIKAJCE Z UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU REALIZACJA PROJEKTÓW TYPU I WARUNKI WYPŁATY RODKÓW FINANSOWYCH ZAMKNICIE PROJEKTU I WYPŁATA DOFINANSOWANIA ROZWIZANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE KONTROLA REALIZACJI PROJEKTU KONTROLE WYKONYWANE PRZEZ INSTYTUCJE ZAANGAOWANE WE WDRAANIE ZPORR KONTROLA SKARBOWA KONTROLE WYKONYWANE PRZEZ INNE UPOWANIONE PODMIOTY SPRAWOZDAWCZO SPRAWOZDANIA SKŁADANE PRZEZ BENEFICJENTA SPRAWOZDANIA SKŁADANE PRZEZ INSTYTUCJ WDRAAJC PROMOCJA PROJEKTU GODŁO UNII EUROPEJSKIEJ LOGO ZPORR DZIAŁANIA INFORMACYJNE PYTANIA I ODPOWIEDZI INTERPRETACJA PRZEPISÓW INFORMACJE DODATKOWE ZAŁCZNIKI

3 1 Definicje Ilekro w Wytycznych dla beneficjentów i Instytucji Wdraajcych jest mowa o: a) Beneficjencie naley przez to rozumie podmiot ubiegajcy si o wsparcie w ramach niniejszego Działania, z którym Instytucja Wdraajca podpisała umow o dofinansowanie projektu, b) Działaniu naley przez to rozumie Działanie 3.4 Mikroprzedsibiorstwa, realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i wdraane przez Samorzd Województwa, c) Instytucji Wdraajcej naley przez to rozumie Samorzd Województwa/Instytucj, której powierzono realizacj działania zgodnie z obowizujcym prawem (ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. 116, poz. 1206) oraz ustawa-prawo zamówie publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z pó n. zm.)), d) Instytucji Zarzdzajcej naley przez to rozumie Ministra Gospodarki i Pracy, którego obsług zapewnia Departament Wdraania Programów Rozwoju Regionalnego w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, e) Projekcie naley przez to rozumie przedsiwzicie opisane we wniosku o dofinansowanie, bdce przedmiotem umowy o dofinansowanie midzy Beneficjentem a Instytucj Wdraajc, f) Wniosku naley przez to rozumie wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze rodków EFRR, przygotowywany przez wnioskodawc w celu uzyskania dofinansowania, g) Dofinansowaniu naley przez to rozumie pomoc finansow na realizacj projektu, udzielan w ramach niniejszego działania w formie refundacji czci poniesionych kosztów kwalifikowanych projektu. 2 Informacja o Działaniu Działanie 3.4 Mikroprzedsibiorstwa jest jednym z działa realizowanych w ramach priorytetu III Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Celem Działania jest zwikszenie konkurencyjnoci mikroprzesibiorstw poprzez ułatwienie dostpu do specjalistycznego doradztwa oraz zwikszenie zdolnoci inwestycyjnej w pocztkowym okresie funkcjonowania. Działanie 3.4 Mikroprzesibiorstwa jest ukierunkowane na podniesienie jakoci i efektywnoci zarzdzania, a take podniesienie zdolnoci inwestycyjnej nowopowstałych przedsibiorstw. Projekty obu typów dotycz takich usług i inwestycji, które przyczyni si do zwikszenia zdolnoci przetrwania i kontynuacji działania nowopowstałych mikroprzedsibiorstw, unowoczenienia zarówno ich sposobu funkcjonowania jak i wyposaenia, a w konsekwencji dostosowania do konkurencji na jednolitym rynku europejskim. Zgodnie z zapisami Uzupełnienia ZPORR na realizacj Działania przewidziano kwot euro ze rodków publicznych, w tym euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz euro z budetu pastwa. Budet Działania jest podzielony na poszczególne województwa. Pomoc finansowa ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budetu pastwa udzielana w ramach Działania dostpna bdzie na terenie całej Polski. 3

4 3 Zasady udzielania wsparcia 3.1 Podmioty uprawnione do ubiegania si o wsparcie W ramach niniejszego Działania, wsparcie moe by udzielane podmiotom, które prowadz mikroprzedsibiorstwa, które rozpoczły działalno gospodarcz (dzie uzyskania wpisu do ewidencji działalnoci gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsibiorców) nie wczeniej ni 36 miesicy przed dniem złoenia wniosku, a ponadto, w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: a) zatrudniały redniorocznie mniej ni 10 pracowników, oraz b) osignły roczny obrót netto ze sprzeday towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczajcy równowartoci w złotych euro, lub sumy aktywów ich bilansu sporzdzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartoci w złotych euro. Za roczny obrót oraz roczn sum bilansow uwaa si wielkoci osignite na koniec ostatniego, 12 miesicznego, zatwierdzonego okresu obrachunkowego. W przypadku przedsibiorstw nowopowstałych, których rachunki nie zostały jeszcze zatwierdzone, naley zastosowa progi oparte na godnych zaufania oszacowaniach dokonanych w cigu roku obrotowego. Z pomocy nie moe jednak skorzysta podmiot prowadzcy przedsibiorstwo, w którym inni przedsibiorcy, których nie obejmuje powysza definicja, Skarb Pastwa oraz jednostki samorzdu terytorialnego posiadaj: 1. 25% i wicej wkładów, udziałów lub akcji; 2. prawa do 25% i wicej udziału w zysku; 3. 25% i wicej głosów w zgromadzeniu wspólników, walnym zgromadzeniu akcjonariuszy albo walnym zgromadzeniu spółdzielni. Wsparcie w ramach Działania 3.4 nie moe by udzielone na działalno gospodarcz w zakresie: 1. produkcji, przetwarzania lub marketingiem produktów, o których mowa w załczniku I do Traktatu Ustanawiajcego Wspólnot Europejsk (Dz. Urz. WE C 235 z ) - Załcznik nr 6; 2. zwizanej z eksportem, jeeli pomoc jest bezporednio zwizana z iloci eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami biecymi zwizanymi z prowadzeniem działalnoci eksportowej oraz do pomocy uzalenionej od pierwszestwa uycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi; 3. pomocy udzielanej przedsibiorcy prowadzcemu działalno w przemyle włókien syntetycznych, eglugi morskiej, budownictwa okrtowego, hutnictwa elaza i stali lub górnictwa wgla; 4. nabycia rodków transportu drogowego, jeli projektodawca naley do sektora transportowego. Wsparcie nie moe by udzielone z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zakup usług doradczych, które stanowi element stałej lub okresowej działalnoci przedsibiorstwa lub s zwizane z biecymi wydatkami operacyjnymi przedsibiorcy (np. obsługa prawna, ksigowa, reklamowa czy doradztwo podatkowe, itp.). 4

5 Wnioskodawcy winni spełnia jednoczenie nastpujce warunki: a) złoy w wymaganym terminie prawidłowo wypełniony i podpisany wniosek o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załcznikami; b) posiada rodki finansowe zapewniajce płynn i terminow realizacj projektu. a ponadto, nie pozostaj w stanie upadłoci bd w toku likwidacji, postpowania upadłociowego, postpowania naprawczego, lub pod zarzdem komisarycznym. 4 Rodzaje projektów, które mog by przedmiotem wsparcia W ramach Działania 3.4 wnioskodawcy bd mogli uzyska wsparcie na dwa rodzaje projektów: 4.1 TYP I: Specjalistyczne usługi doradcze dla mikroprzedsibiorstw Doradztwo specjalistyczne dotyczy doradztwa wprowadzajcego innowacyjno w przedsibiorstwie, zwikszajcego jego konkurencyjno. W szczególnoci mog to by projekty odnonie: 1. Doradztwa w zakresie poszerzenia oferty o nowy produkt Planowanie wytwarzania nowego produktu Wdraanie wybranych elementów planu poszerzenia oferty o nowy produkt Badanie rynku, opracowania analizy Biznes plan Rozpoczcie działa poszerzajcych ofert o nowy produkt 2. Doradztwo w zakresie opracowania strategii umieszczenia produktu na nowym rynku zbytu Planowanie strategii Wdraanie wybranych elementów planu umieszczenia produktu na nowym rynku zbytu Badanie rynku, opracowania analizy Biznes plan 3. Doradztwo w zakresie wprowadzania na rynek nowego produktu Planowanie oraz rozwój nowych produktów Ocena pozycji konkurencyjnej przedsibiorstwa na wybranych branowych rynkach Wdraanie wybranych elementów planu wprowadzenia produktu Badanie rynku, opracowania i analizy Rozpoczcie działa wprowadzajcych nowy produkt 4. Doradztwo w zakresie zdobycia nowej grupy klientów Opracowanie i przygotowanie koncepcji lub strategii zdobycia nowej grupy klientów Ocena konkurencyjnej pozycji przedsibiorstwa na rynku i z tym zwizane moliwoci starania si o now grup klientów Analizy rynku Okrelenie czynników i właciwych potrzeb nowych grup klientów 5. Doradztwo w zakresie racjonalizacji przepływów finansowych, towarów, materiałów, informacji wewntrz przedsibiorstwa 5

6 Wprowadzenie nowych technik zwizanych z przepływem informacji wewntrz firmy Analizy, badania, koncepcje 6. Doradztwo w zakresie komputeryzacji, racjonalizacji logistyki sprzeday towarów i usług Wdraanie strategii rozwoju przedsibiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwizania innowacyjne Opracowanie strategii technologiczno-informatyzacyjnej przedsibiorstwa Bezporednie wdroenie (uruchomienie) własnych lub pozyskanych technologii i rozwiza innowacyjnych Wykorzystywanie technologii informatycznych w przedsibiorstwie Przygotowanie do wdroenia nowych technologii informatycznych stosowne zmiany techniczne, technologiczne i organizacyjne Bezporednie wdroenie technologii informatycznych 7. Doradztwo w zakresie zarzdzania wewntrz firmy Analiza zasad, procedur, norm, obowizujcych przepisów i wymaga koniecznych do prawidłowego i efektywnego zarzdzania firm Projektowanie, wdraanie i doskonalenie systemów zarzdzania: jakoci, zasobami ludzkimi lub bezpieczestwem i higien pracy z wyłczeniem audytu certyfikujcego. Wykonawcy usług w ramach projektów TYPU I Wykonawcami usług doradczych mog by firmy, organizacje i instytucje, które uzyskały akredytacj Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci (PARP) dla tego typu usług w ramach Krajowego Systemu Usług dla Małych i rednich Przedsibiorstw oraz w ramach Działania 2.1 Wzrost konkurencyjnoci MP poprzez doradztwo SPO Wzrost Konkurencyjnoci Przedsibiorstw, lata W przypadku, gdy ta sama firma jest jednoczenie wykonawc Działania 2.5 ZPORR, musi by spełniony warunek jednoznacznego rozdzielenia zasobów ludzkich i materialnych zaangaowanych do realizacji Działa 2.5 i Typ II: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsibiorstw Wsparcie na projekty inwestycyjne jest przeznaczone na dofinansowanie inwestycji w aktywa materialne oraz inwestycje w wartoci niematerialne i prawne, przy czym: 1. Przez inwestycj w aktywa materialne rozumie si inwestycj w aktywa trwałe zwizane z: rozbudow przedsibiorstwa tworzeniem nowego przedsibiorstwa rozszerzeniem zakresu działalnoci przedsibiorstwa rozbudow istniejcego przedsibiorstwa lub zaangaowaniem w działalno wymagajc zasadniczej zmiany w wytwarzanym produkcie lub procesie produkcyjnym istniejcego przedsibiorstwa, w szczególnoci poprzez racjonalizacj, dywersyfikacj lub modernizacj zmian wyrobu lub usługi, w tym take zmian w zakresie sposobu wiadczenia usług przejciem przedsibiorstwa, które zostało zamknite lub, które zostałoby zamknite 6

7 jeeli nie zostałoby kupione unowoczenieniem wyposaenia niezbdnego do prowadzenia działalnoci gospodarczej firmy 2. Przez inwestycj w wartoci niematerialne i prawne rozumie si inwestycj w transfer technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Now inwestycj nie jest inwestycja prowadzca jedynie do odtworzenia zdolnoci produkcyjnych. 5 Koszty kwalifikujce si do objcia wsparciem Wydatkami kwalifikujcymi si do objcia wsparciem w ramach Działania 3.4 s wydatki niezbdne do realizacji projektu, poniesione przez beneficjenta po dniu złoenia wniosku. Wydatki poniesione na zakup usług doradczych nie bd uznane za koszty kwalifikujce si do objcia wsparciem w ramach Działania 3.4, jeli stanowi element stałej lub okresowej działalnoci wnioskodawcy lub s zwizane z biecymi wydatkami operacyjnymi przedsibiorcy, a w szczególnoci doradztwem podatkowym, stał obsług prawn lub usługami reklamowymi. W ramach projektów z zakresu doradztwa specjalistycznego wydatkiem kwalifikujcym si do refundacji jest kwota faktury wystawionej przez firm doradcz za usług, pod warunkiem, e usługa została zakwalifikowana przez Komisj Oceny Projektów jako usługa spełniajca kryteria doradztwa specjalistycznego. W przypadku projektów inwestycyjnych, nastpujce kategorie wydatków bezporednich, zafakturowanych przez zewntrznych dostawców, s kwalifikowalne do dotacji: nabycie lub wytworzenie rodków trwałych cile zwizanych z realizacj projektu, takich jak budowle i budynki oraz ich wyposaenie zwizane z prowadzeniem działalnoci gospodarczej, w tym w szczególnoci maszyny i urzdzenia, narzdzia, przyrzdy i aparatura, wyposaenie biurowe i infrastruktura techniczna; nabycie wartoci niematerialnych i prawnych polegajcych na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanego know-how, w tym wdroenia systemu zarzdzania jakoci; nabycie rodków transportu drogowego, jeeli przedsibiorca nie naley do sektora transportowego i zapewni, e nabyty rodek transportu bdzie słuył wyłczenie celom zwizanym z realizacj projektu; nabycie niezabudowanej nieruchomoci bezporednio zwizanej z celami projektu objtego wsparciem; wydatki na nabycie tej nieruchomoci nie mog stanowi wicej ni 10% wydatków kwalifikowalnych projektu. Wydatki kwalifikowalne Działania 3.4 s katalogiem zamknitym, zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji i doradztwa w przedsibiorstwach (Dz. U. Nr, poz. ), i nie ma moliwoci ich rozszerzania o inne wydatki niezbdne do wykonania projektu. Podczas oceny wniosku o dofinansowanie moe zosta podjta decyzja o zarekomendowaniu udzielenia dofinansowania w kwocie niszej ni wnioskowana, w szczególnoci w wyniku stwierdzenia w projekcie kosztów niekwalifikowanych, które zostały przez wnioskodawc uznane za koszty kwalifikowane i brane pod uwag przy wyliczaniu kwoty dofinansowania 7

8 (np. niektóre koszty niezwizane z realizacj projektu, nieistotne dla realizacji projektu lub uzna oszacowanie niektórych kosztów jako zawyone w porównaniu ze stawkami rynkowymi). W wypadku kontroli beneficjent jest zobowizany wykaza bezporedni zwizek poniesionych wydatków zwizanych z realizowanym projektem. Wydatki czciowo zwizane z projektem mog zosta zakwalifikowane jedynie w czci stanowicej ich udział we wspieranym projekcie. Wydatki musz by udokumentowane fakturami lub równowanymi dokumentami potwierdzajcymi dokonanie płatnoci. Nastpujce wydatki nie s kwalifikowalne do współfinansowania: - grzywny, - kary finansowe, - wydatki zwizane ze sporami sdowymi, - co do zasady prowizje i odsetki od kredytu, - opłaty i prowizje zwizane z zakupem produktów bankowych, - prowizje od wymiany walut i ujemne rónice kursowe, - podatek VAT (o ile istnieje moliwo jego odliczenia przez beneficjenta) - koszty zwizane z kontraktem leasingowym (zwłaszcza podatek, mara leasingodawcy, odsetki, koszty stałe, opłaty ubezpieczeniowe za wyjtkiem rat leasingowych). 6 Forma i warto wsparcia Wsparcie w zakresie doradztwa jest udzielane przedsibiorcom w ramach Działania zgodnie z zachowaniem przepisów: - rozporzdzenia Komisji Europejskiej nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania artykułów 87 i 88 TWE w odniesieniu do pomocy pastwa dla małych i rednich przedsibiorstw (Dz. Urz. WE L 10, z ) zmienionego rozporzdzeniem nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r (Dz. Urz. WE L 63 z ). - rozporzdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji i doradztwa w przedsibiorstwach (Dz. U. Nr, poz. ). 6.1 Poziom dofinansowania dla projektów Wielko wsparcia ze rodków publicznych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budetu pastwa) na realizacj projektu doradczego: a) nie moe by wysza ni euro (równowartoci w PLN); oraz b) nie moe przekroczy 50% wydatków kwalifikujcych si do objcia wsparciem Wielko wsparcia ze rodków publicznych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budetu pastwa) na realizacj projektu inwestycyjnego: a) nie moe by wysza ni euro (równowartoci w PLN); oraz b) intensywno pomocy, liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji netto do wydatków kwalifikowalnych, nie moe przekroczy: 1) 30% - w przypadku inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 22 (Warszawa) i 42 (Pozna); 8

9 2) 40% - w przypadku inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4 (Wrocław), 17 (Kraków) i 30 (Trójmiasto-Gdask, Gdynia, Sopot); 3) 50% - w przypadku inwestycji realizowanych w pozostałych podregionach. Podregiony, o których mowa w pkt 1-3, okrela rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z pó n. zm.). Intensywno pomocy (pułapy okrelone w pkt 1-3) zwiksza si odpowiednio o 15 punktów procentowych brutto, jeeli całkowita intensywno pomocy netto nie przekracza 75%. Pomoc moe by udzielona beneficjentowi, jeeli zapewni on utrzymanie inwestycji w danym podregionie przez okres co najmniej 5 lat od dnia podpisania umowy o dofinansowanie. Wkład własny beneficjenta nie moe zawiera adnych rodków uzyskanych w ramach pomocy publicznej. Podstaw przeliczenia wartoci projektu w ramach ZPORR stanowi tabela NBP kursów rednich walut obcych okrelonych w 2 pkt 3 i 3 uchwały nr 51/2002 Zarzdu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 wrzenia 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania biecych kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39 i Nr 20, poz. 51) według stanu na dzie 16 kwietnia 2004 r. tj. dzie zaakceptowania Uzupełnienia ZPORR przez Komitet Monitorujcy. Kurs ten wynosi 4,7894. Pomoc finansowa moe by wyłcznie refundacj czci poniesionych przez beneficjenta kosztów kwalifikujcych si do objcia wsparciem, z uwzgldnieniem powyszych zapisów o progach finansowych oraz procentowym udziale wsparcia. Nie ma ogranicze co do całkowitej wartoci projektu, o ile wnioskowana warto wsparcia, skalkulowana w odniesieniu do całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu, spełnia wszystkie kryteria okrelone w Wytycznych. 7 Procedury 7.1 Wniosek o dofinansowanie (wniosek aplikacyjny) Po zapoznaniu si z niniejszymi Wytycznymi, projektodawca przygotowuje wniosek o dofinansowanie za pomoc komputerowej aplikacji Generator Wniosków oraz instrukcji wypełniania wniosku. Wzór wniosku o dofinansowanie okrela załcznik nr 2 do rozporzdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie okrelenia trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 257, poz. 2575). Generator Wniosków jest dostpny na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki i Pracy ( Ministerstwa Finansów oraz Instytucji Wdraajcych. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu złoone przez dniem wejcia w ycie ww. rozporzdzenia podlegaj rozpatrzeniu, jeeli spełniaj wymogi w nim okrelone. Jeeli wnioski, nie spełniaj wszystkich wymogów okrelonych w ww. rozporzdzeniu, właciwy organ lub instytucja wzywa wnioskodawc do jego uzupełnienia lub poprawy, wyznaczajc termin nie krótszy ni 7 dni. Wnioski nie uzupełnione lub nie poprawione w terminie, nie podlegaj rozpatrzeniu. 7.2 Złoenie wniosku o dofinansowanie - instrukcja 9

10 1. Projektodawca (Mikroprzedsibiorca) składa wniosek o dofinansowanie wraz z załcznikami do właciwej ze wzgldu na lokalizacj inwestycji Instytucji Wdraajcej w terminach przez ni okrelonych. Wnioski naley składa listem poleconym lub poczt kuriersk w zamknitej kopercie we właciwej Instytucji Wdraajcej w terminie przez ni okrelonym 1. Koperta zawierajca wniosek wraz z załcznikami powinna: a) by opatrzona nastpujcym sformułowaniem: Wniosek o dofinansowanie do Działania 3.4 ZPORR, b) zawiera pełn nazw wnioskodawcy oraz jego adres, c) zawiera pełn nazw Instytucji Wdraajcej oraz jej adres. 2. Wniosek (formularz wniosku wraz załcznikami) naley złoy w formie papierowej w trzech jednobrzmicych egzemplarzach (oryginał i dwie kopie) oraz w formie elektronicznej (jedynie formularz wniosku na dyskietce lub płycie CD). Kada strona oryginału wniosku musi by parafowana przez osoby uprawnione. Kopie formularzy wniosku oraz kopie wszystkich załczników musz by powiadczone pieczci Beneficjenta, za zgodno z oryginałem i parafowane przez osoby uprawnione. 3. Pismo przewodnie, formularz wniosku wraz z załcznikami i dyskietka lub płyta CD musz by wpite do segregatora. Kady egzemplarz wniosku (oryginał i kopie) powinien by wpity do oddzielnego segregatora. 4. Segregator powinien by opisany na grzbiecie w nastpujcy sposób: - pełna nazwa Beneficjenta, - tytuł projektu, - nr działania ZPORR (działanie 3.4), - edycja oryginał lub kopia. 5. Za pismem przewodnim naley umieci kart Zestawienie dokumentów. W karcie tej naley wymieni wszystkie dokumenty umieszczone w segregatorze. Karta musi by podpisana przez uprawnione osoby. 6. Załczniki wniosku musz by zamieszczone po formularzu wniosku, cile według podanej w nim kolejnoci i numeracji (według kolejnoci i numeracji podanej w formularzu wniosku Załczniki ). 7. Kady załcznik musi by oddzielony kart informacyjn, zawierajca nazw i numer załcznika zgodnie z numeracj podan w formularzu wniosku. 8. W miejsce załczników, które nie dotycz danego wniosku, naley zamieci kart informacyjna z nazw i numerem załcznika, oraz adnotacj Nie dotyczy. 9. W przypadku załczników bdcych Owiadczeniem beneficjenta, naley tam gdzie to wymagane (zgodnie z formularzem wniosku Załczniki ), dopi do sporzdzonego na osobnej kartce Owiadczenia dokument lub jego cz (pod warunkiem, e istnieje) potwierdzajcy prawdziwo owiadczenia z wyra nie zaznaczonym odpowiednim 1 Wnioski otrzymane po terminie bd (zalenie od decyzji Instytucji Wdraajcej) przedłoone na nastpnej rundzie aplikacyjnej, albo odsyłane do beneficjenta z pouczeniem o terminie rozpoczcia kolejnej rundy aplikacyjnej. 10

11 fragmentem. Na karcie informacyjnej naley poinformowa w punktach, e załcznik składa si z Owiadczenia i dokumentu potwierdzajcego. 10. W przypadku dołczenia dodatkowych dokumentów (załczników nie przywidzianych w formularzu wniosku) naley je wymieni w dodatkowym wykazie w formie tabeli oraz nada im kolejne numery załczników. Dokumenty te naley wpi na kocu tak jak pozostałe, zamieszczajc nazw na karcie informacyjnej. 11. Jeeli niemoliwe bdzie wpicie formularza i wszystkich załczników do jednego segregatora, naley przygotowa drugi (i ewentualnie kolejne) przestrzegajc ustalonej kolejnoci o zasad. Kady segregator musi zawiera kart z wykazem jego zawartoci (numer i nazwa załcznika) oraz numer segregatora według kolejnoci. 12. Beneficjent otrzyma w punkcie naboru projektów potwierdzenie osobistego złoenia wniosku. 7.3 Ocena formalna wniosków o dofinansowanie Ocenie formalnej poddane zostan wyłcznie te wnioski o dofinansowanie, które zostały złoone w Instytucji Wdraajcej zgodnie z wczeniej opisanymi zasadami. Instytucja Wdraajca dokonuje oceny formalnej wniosków w oparciu o kryteria zamieszczone w Uzupełnieniu ZPORR: Kryteria formalne bd weryfikowane na podstawie poniszej szczegółowej listy sprawdzajcej 2 : DECYZJA 1. Kompletno wniosku Wniosek wypełniony elektronicznie (nie odrcznie) w jzyku polskim Wniosek jest przedłoony w jednym oryginale i dwóch kopiach potwierdzonych za zgodno z oryginałem 3 oraz w wersji elektronicznej (wersja elektroniczna oraz wydruk wniosku s tosame i maj zgodny numer sumy kontrolnej). Wszystkie wymagane rubryki wniosku s wypełnione (zgodnie z instrukcj wypełniania wniosku o dofinansowanie). Oryginał Wniosku jest podpisany przez uprawnion osob i parafowany na kadej stronie. 2. Kompletno załczników 4 Oryginał i kopie wniosku zawieraj wszystkie wymagane załczniki, w tym: TAK NIE 2 Moliwe jest aby Instytucja Wdraajca uszczegółowiła wymogi zawarte wewntrz poszczególnych kryteriów 3 W kadym przypadku, w którym jest mowa o kopii potwierdzonej za zgodno z oryginałem naley przez to rozumie kopi powiadczon za zgodno z oryginałem na kadej stronie lub poprzez umieszczenie klauzuli za zgodno z oryginałem od strony...do strony..., własnorcznym podpisem przez osob upowanion przez wnioskodawc. 4 załcznik nr 2 do rozporzdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie okrelenia trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 257, poz. 2575). Załcznik nr 10 nie jest wymagany, ze wzgldu na istniejcy, identyczny odpis znajdujcy si w Załczniku nr 5 11

12 Biznes plan - zawiera wytyczne przedstawione w załczniku nr 2 do Wytycznych - jest złoony w 3 egzemplarzach (oryginał + 2 kopie 3 ) - kopie s potwierdzone za zgodno z oryginałem - jest podpisany przez osob upowanion przez Wnioskodawc - ma ponumerowane strony - jest zszyty - dołczona jest wersja na noniku elektronicznym. Powiadczenia oceny finansowej beneficjenta: a) Bilans beneficjenta za dwa ostatnie lata poprzedzajce rok składania wniosku (jeeli działa krócej, to za okres działalnoci); b) dla firm nie sporzdzajcych bilansu, kopia odpowiednio PIT/CIT, w zalenoci od rodzaju opodatkowania. - dokumenty finansowe s załczone w oryginale i 2 kopiach 3, - format dokumentów jest właciwy, - dokumenty dotycz właciwych okresów, - kopie s potwierdzone za zgodno z oryginałem Zawiadczenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP). - dokument jest złoony w 3 kopiach 3 - kopie s potwierdzone za zgodno z oryginałem Powiadczenia o współfinansowaniu Projektu od instytucji partycypujcych w kosztach Projektu (jeli wystpuj) Dokument rejestrowy Wnioskodawcy (aktualny pełny odpis Krajowego Rejestru Sdowego lub aktualne zawiadczenie o wpisie do Ewidencji Działalnoci Gospodarczej): - jest załczony do wniosku w oryginale i 2 kopiach 3 lub w 3 kopiach 3, - kopie s potwierdzone za zgodno z oryginałem, - odpis z KRS jest wystawiony nie wczeniej ni 3 miesice przed dniem złoenia wniosku; a aktualno zawiadczenia o wpisie do Ewidencji Działalnoci Gospodarczej jest potwierdzona przez właciwy Urzd Gminy nie wczeniej ni 3 miesice przed dniem złoenia wniosku - w przypadku spółki cywilnej: - 3 kopie 3 umowy spółki cywilnej potwierdzone za zgodno z oryginałem - zawiadczenia o wpisie do Ewidencji Działalnoci Gospodarczej wszystkich wspólników - wszystkie zawiadczenia o wpisie do EDG s załczone do wniosku w oryginale i 2 kopiach 3 lub 3 kopiach 3 - aktualno wszystkich zawiadcze o wpisie do Ewidencji Działalnoci Gospodarczej jest potwierdzona przez właciwy Urzd Gminy nie wczeniej ni 3 12

13 miesice przed dniem złoenia wniosku Kopia 3 dowodu osobistego 5 (dotyczy osób fizycznych oraz osób uprawnionych do zawarcia umowy) lub kopia innego dokumentu potwierdzajcego tosamo: - jest załczona do wniosku w 3 egzemplarzach, - kopie s potwierdzone za zgodno z oryginałem, Zawiadczenie o numerze identyfikacji REGON: - jest załczone w oryginale i 2 kopiach 3 lub 3 kopiach 3, - kopie s potwierdzone za zgodno z oryginałem, - jest wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed dniem złoenia wniosku, Aktualne zawiadczenie z właciwego organu podatkowego i właciwego oddziału ZUS o niezaleganiu z nalenociami wobec Skarbu Pastwa. - jest załczone w oryginale i 2 kopiach 3 lub 3 kopiach 3, - kopie s potwierdzone za zgodno z oryginałem, - s wystawione nie wczeniej ni 1 miesic przed dniem złoenia wniosku. W przypadku wystpowania pełnomocnictwa - kopia pełnomocnictwa potwierdzona notarialnie. - załczona w oryginale 6 i 2 kopiach 3, - kopie s potwierdzone za zgodno z oryginałem. Owiadczenie instytucji odpowiedzialnej za funkcjonowanie Projektu po jego zakoczeniu o zachowaniu celów Projektu zgodnych z wnioskiem o pomoc finansow w cigu 5 lat po podpisaniu umowy. - jest załczone w oryginale i 2 kopiach 3 lub 3 kopiach 3, - kopie s potwierdzone za zgodno z oryginałem Informacja o udzielonej pomocy publicznej sporzdzona zgodnie z przepisami o postpowaniu w sprawach dotyczcych pomocy publicznej - rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej ni pomoc de minimis (Dz. U. Nr 191, poz.1960) - jest załczona w oryginale i 2 kopiach 3 lub 3 kopiach 3, - kopia jest potwierdzona za zgodno z oryginałem DODATKOWE ZAŁCZNIKI dla projektów infrastrukturalnych Owiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoci na cele budowlane albo ostateczne pozwolenie na budow - jest załczone w oryginale i 2 kopiach 3 lub 3 kopiach 3 - kopie s potwierdzone za zgodno z oryginałem Owiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoci w celu realizacji projektu 5 W przypadku starych druków dowodu osobistego dołczy naley kopie stron W tym przypadku jako oryginał traktuje si kopie pełnomocnictwa potwierdzon notarialnie 13

14 -jest załczone w oryginale i 2 kopiach 3 lub 3 kopiach 3 - kopie s potwierdzone za zgodno z oryginałem Mapy i szkice lokalizujce projekt -s załczone w oryginale i 2 kopiach 3 lub 3 kopiach 3 - kopie s potwierdzone za zgodno z oryginałem Jeli wymagany: raport o oddziaływaniu przedsiwzicia na rodowisko lub ocena oddziaływania na rodowisko zgodnie z przepisami ochrony rodowiska -jest załczone w oryginale i 2 kopiach 3 lub 3 kopiach 3 - kopie s potwierdzone za zgodno z oryginałem Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 7 -s załczone w oryginale i 2 kopiach 3 lub 3 kopiach 3 - kopie s potwierdzone za zgodno z oryginałem 3. Zgodno z prawodawstwem unijnym i krajowym Cel i zakres projektu pozostaje w zgodzie z prawodawstwem unijnym i krajowym odnonie korzystania ze rodków publicznych (wspólnotowych i krajowych) 4. Zgodno z celami Działania okrelonymi w Uzupełnieniu ZPORR, zgodno projektu z typami wspieranych projektów Wnioskodawca spełnia wszystkie kryteria beneficjenta dla Działania 3.4 ZPORR Zgodno projektu z typami wspieranych projektów 5. Zgodno udziału % dofinansowania z maksymalnymi limitami przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR Zgodno z rozporzdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji i doradztwa w przedsibiorstwach (Dz. U. Nr, poz. ). 6. Kwalifikowalno wydatków Zgodno z rozporzdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji i doradztwa w przedsibiorstwach (Dz. U. Nr, poz. ). Zgodno z rozporzdzeniem nr 448/2004/WE z dnia 10 marca 2004 r., zmieniajce rozporzdzenie nr 1685/2000/WE ustanawiajce szczegółowe zasady wykonania rozporzdzenia nr 1260/99/WE w sprawie kwalifikowania wydatków zwizanych z projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i uchylajce rozporzdzenie nr 1145/2003/WE (Dz. Urz. WE L 072 z ) 7. ródła finansowania projektu Odpowiedni monta finansowy rozbicie na publiczne rodki wspólnotowe i krajowe, oraz rodki prywatne) 7 Załcznik nr 5 dla projektów infrastrukturalnych - W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedsibiorca załcza decyzj o warunkach zabudowy 14

15 Ocena formalna wniosku o dofinansowanie dokonywana jest przez pracowników instytucji Wdraajcej. W zalenoci od wyników dokonanej oceny formalnej podejmowana jest decyzja: a) o przekazaniu projektu do oceny przez Komisj Oceny Projektów (w przypadku gdy projekt spełnia wszystkie kryteria formalne) b) o niezakwalifikowaniu projektu do dalszego etapu procedury wyboru ze wzgldu na powane błdy lub braki formalne wniosku o dofinansowanie, w przypadku których nie ma moliwoci poprawy lub uzupełnienia (np. kategoria beneficjenta, typ projektu, niespełnienie kryterium, geograficznego lub wartociowego okrelonego dla Działania 3.4). Konieczne jest w tym przypadku podanie ubiegajcemu si o wsparcie przyczyny odrzucenia wniosku o dofinansowanie projektu. c) o moliwoci przekazania projektu do oceny przez Komisj Oceny Projektów po jednorazowym uzupełnieniu lub poprawie danego braku lub błdu we wniosku o dofinansowanie (w przypadku stwierdzenia braków lub błdów formalnych wniosku, które mog zosta poprawione lub uzupełnione przez ubiegajcego si o wsparcie, np. brak parafki, brak załcznika). Na uzupełnienie lub popraw wniosku o dofinansowanie Instytucja Wdraajca powinna wyznaczy ubiegajcemu si o wsparcie stosowny termin.. W przypadku uzupełniania lub poprawy wniosku o dofinansowanie, wniosek powtórnie powinien by złoony w całoci (nie dopuszcza si wymiany pojedynczych stron wniosku). Uzupełnieniu lub poprawie mog podlega wyłcznie elementy wskazane do poprawy lub uzupełnienia przez Instytucj Wdraajc (chyba, e wprowadzane zgodnie z uwagami Instytucji Wdraajcej zmiany implikuj kolejne zmiany, np. w przypadku tabel finansowych naley wówczas wprowadzi te dodatkowe zmiany do wniosku o dofinansowanie projektu i przekaza na pimie informacj o wprowadzeniu dodatkowych zmian do Instytucji Wdraajcej). W przypadku, gdy w projekcie wprowadzone zostan dodatkowe zmiany, wniosek o dofinansowanie projektu nie podlega dalszej ocenie. 7.4 Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie Ocena merytoryczna dokonywana jest przez Komisj Oceny Projektów, powołan przez Marszałka lub osob przez niego upowanion. Członkowie Komisji Oceny Projektów dokonuj szczegółowej oceny projektów na podstawie zatwierdzonych przez Komitet Monitorujcy ZPORR merytoryczno-technicznych kryteriów wyboru projektów. Kocowa ocena punktowa projektu stanowi redni arytmetyczn ocen dokonanych przez wyej wymienione osoby. Kademu wnioskowi przyznaje si odpowiedni liczb punktów, zgodnie z kryteriami merytoryczno-technicznymi. Ocena poszczególnych kryteriów bdzie dokonywana w skali od 1 do 4 w zgodzie z nastpujcymi wskazówkami: 1 = bardzo słabo zgodny, 2 = słabo zgodny, 3 = zasadniczo zgodny, 4 = zdecydowanie spójny. Nastpnie przyznane punkty odnonie kadego z kryteriów mnoone s przez wska nik wagowy ustalony przy poszczególnych kryteriach. Pierwszestwo bd miały wnioski, które w wyniku oceny uzyskaj najwysz ogóln liczb punktów. Ocena merytoryczno-techniczna prowadzona jest w oparciu o zamieszczone poniej kryteria: 15

16 Nr Kryteria Waga Maksymalny wynik Trwało projektu 16 I Wpływ planowanych rezultatów projektu bdzie znaczcy 4 16 i trwały w zakresie rozwoju przedsibiorstwa Dowiadczenie 4 II Beneficjent posiada potencjał i dowiadczenie do 1 4 wdroenia projektu Udział własny beneficjenta 8 III Deklarowany wkład własny beneficjenta jest wyszy od minimalnego: od 5 do 10 punktów procentowych 1 4 powyej 10 punktów procentowych 2 8 Efektywno kosztowa 12 IV Przewidywane wydatki s adekwatne i zgodne z 2 8 zaproponowanymi działaniami i produktami V Proponowane ródła finansowania daj gwarancj 1 4 realizacji projektu Zgodno projektu ze zdefiniowanymi potrzebami 12 VI Projekt opiera si na przeprowadzonej analizie potrzeb 3 12 beneficjenta, ma pozytywny wpływ na rozwizanie okrelonej kategorii problemów i barier zidentyfikowanych w przedsibiorstwie Poprawa konkurencyjnoci przedsibiorstwa w skali: 4 VII rynku lokalnego 1 4 Realizacja polityk horyzontalnych UE 4 VIII Polityki horyzontalne 1 4 Maksymalna liczba punktów 60 Komisja, poprzez Przewodniczcego lub osob przez niego upowanion, przedkłada swoje rekomendacje Instytucji Wdraajcej w postaci protokołu oceny, w którym zawarta jest lista rankingowa wniosków wybranych do dofinansowania. O przyznaniu lub nie przyznaniu dotacji projektodawcy informowani s na pimie w terminie 60 dni kalendarzowych od ostatecznej daty składania wniosków w przypadku konkursów zamknitych lub 5 dni od posiedzenia Komisji okrelonego w harmonogramie Ramowego Planu Realizacji Działania w przypadku konkursów otwartych. Informacja powinna zawiera uzasadnienie i pouczenie o ponownej moliwoci złoenia wniosku. Informacja powinna zawiera uzasadnienie i pouczenie o ponownej moliwoci złoenia wniosku. Jeli dany projekt został odrzucony przez Instytucj Wdraajc, wnioskodawcy nie przysługuje prawo odwołania si od tej decyzji. Wnioskodawca ma jednake moliwo ponownego zgłoszenia projektu w kolejnej rundzie aplikacyjnej, po dostosowaniu projektu zgodnie z uwagami przedstawionymi przez Komisj Oceny Projektów. Szczegółowa procedura oceny merytorycznej i wyboru projektów odbywa si na podstawie Regulaminu Komisji Oceny Projektów w ramach Priorytetu II i Działania 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

17 8 Realizacja projektu 8.1 Obowizki wynikajce z umowy o dofinansowanie projektu Udzielenie dofinansowania beneficjentom, którzy złoyli wniosek o tak pomoc w ramach ZPORR nastpuje na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu zawieranej przez Instytucj Wdraajc z beneficjentem. Wzór umowy o dofinansowanie okrela załcznik nr 5 do rozporzdzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie okrelenia wzorów umów o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 225, poz. 2285). Beneficjent wydatkujc rodki przyznane umow o dofinansowanie zobowizuje si do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pón. zm.). Jeeli udział rodków publicznych w Projekcie wynosi nie wicej ni 50%, Beneficjent jest zobowizany stosowa Procedur uproszczon wydatkowania rodków w ramach działania 2.5 Promocja przedsibiorczoci i działania 3.4 Mikroprzedsibiorstwa, ustalon przez Instytucj Zarzdzajc (załcznik nr 1 do Wytycznych). Do stosowania powyszych procedur zobowizane s wszystkie podmioty korzystajce ze rodków publicznych, spełniajce wymogi okrelone w ustawie Pzp lub w procedurze uproszczonej. Jest to warunek obligatoryjny uznania wydatków za kwalifikujce si do refundacji. Umowy o dofinansowanie realizacji projektów bd zawierane do dnia 31 grudnia 2006 r. (koniec okresu kontraktowania w obecnej Perspektywie Finansowej UE). Wniosek o płatno kocow dla projektu w ramach umowy, nie moe zosta złoony pó niej ni 31 sierpnia 2008r. W razie wczeniejszego wyczerpania rodków finansowych przeznaczonych na udzielanie wsparcia, Instytucje Wdraajce podaj t informacj do publicznej wiadomoci przez zamieszczenie w powszechnie dostpnej sieci teleinformatycznej. Przedmiotem umowy jest dokonanie przez Instytucj Wdraajc refundacji czci wydatków kwalifikowalnych poniesionych w zwizku z realizacj projektu, któremu zostało przyznane dofinansowanie w ramach Działania 3.4 ZPORR. Beneficjent podpisujc umow o dofinansowanie, zobowizuje si do realizacji projektu zgodnie z obowizujcym prawem oraz w sposób, który zapewni terminow realizacj celów zakładanych we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Umowa o dofinansowanie okrela w szczególnoci: szczegółowe przeznaczenie wsparcia; wielko wsparcia; obowizek wyboru najkorzystniejszej oferty realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych bdcych przedmiotem wsparcia zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych i procedur uproszczon; szczegółowe zasady wykorzystywania wsparcia; sposób wypłaty wsparcia; sposób nadzorowania wykorzystania wsparcia; warunki rozwizania umowy oraz warunki zwrotu dofinansowania. Beneficjent jest zobowizany do prowadzenia wyodrbnionej ewidencji ksigowej dla rodków wydatkowanych przez niego w zwizku z realizowaniem Projektu oraz przekazywanego na jego rachunek dofinansowania. Ponadto, wymagana jest dokładna i systematyczna archiwizacja dokumentacji finansowej oraz rozlicze zwizanych z realizacj projektu. Beneficjent wnosi take zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, w terminie okrelonym przez Instytucj Wdraajc, w formie wybranej z katalogu zawartego w umowie 17

18 o dofinansowaniu. W przypadku, gdy beneficjent nie rozpocznie realizacji projektu w cigu 3 miesicy od daty rozpoczcia realizacji projektu zawartej w umowie o dofinansowanie projektu, umowa o dofinansowanie projektu jest anulowana. Ponadto termin rozpoczcia realizacji inwestycji nie moe by okrelony na termin pó niejszy ni 6 miesicy od daty podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Umowa jest sporzdzana w trzech jednobrzmicych egzemplarzach, po jednym dla kadej ze Stron oraz Instytucji Poredniczcej. Tryb podpisania umowy o dofinansowanie pomidzy beneficjentem a Instytucj Wdraajc regulowany jest przez wewntrzne procedury Instytucji Wdraajcej. Jeeli umowa o dofinansowanie podpisywana jest przez pełnomocnika, do umowy tej naley załczy oryginał wystawionego pełnomocnictwa powiadczonego notarialnie. Pełnomocnictwa nie naley załcza do umowy o dofinansowanie jedynie w przypadku, gdy takie pełnomocnictwo zostało wczeniej załczone do wniosku o dofinansowanie, który w całoci stanowi załcznik do umowy o dofinansowanie. W przypadku zmiany terminów realizacji projektu, istnieje moliwo aktualizacji Biznes Planu. Wszystkie zmiany umowy o dofinansowanie musz by dokonywane w formie aneksu. Procedura zmian okrelona jest w umowie o dofinansowanie. W przypadku wzrostu kwoty rodków finansowych potrzebnych do realizacji danego projektu nie jest moliwe zwikszenie kwoty przyznanego dofinansowania. Wysoko wsparcia pozostaje na poziomie okrelonym we wniosku, bdcym podstaw do przyznania dofinansowania. W przypadku zmniejszenia si wartoci kosztorysowej projektu (np. poprzez zastosowanie innych, taszych rodzajów materiałów, które jednak zapewni osignicie zakładanych rezultatów) nastpuje zmniejszenie kwoty wypłacanego dofinansowania przy zachowaniu poziomu procentowego dofinansowania przyjtego w umowie. W celu zapewnienia warunku trwałoci projektu przed upływem 5 lat od jego realizacji beneficjent podpisujc umow o dofinansowanie zobowizany jest do złoenia odpowiedniego zabezpieczenia finansowego na realizacj umowy minimum wysokoci kwoty przyznanego dofinansowania. 8.2 Realizacja projektów TYPU I Procedur wyboru wykonawcy usług doradczych bdcych przedmiotem projektu TYPU I wnioskodawca moe rozpocz dzie po złoeniu wniosku o dofinansowanie w Instytucji Wdraajcej. Jednake, umow z wybranym wykonawc wnioskodawca moe podpisa dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Instytucj Wdraajc. W celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty realizacji usług doradczych przez akredytowanych wykonawców beneficjent wyszukuje na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci listy teleadresowe akredytowanych instytucji. Beneficjent dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty sporód ofert przedstawionych mu, przez wykonawców posiadajcych akredytacj w danej dziedzinie specjalizacji. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie oraz dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty wykonania usługi doradczej, beneficjent podpisuje z wybranym wykonawc umow o wiadczenie usług. 9 Warunki wypłaty rodków finansowych Warunkiem koniecznym do wszczcia procedury wypłaty jest złoenie przez beneficjenta wniosku o płatno, którego wzór okrela załcznik do rozporzdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 wrzenia 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczoci 18

19 dotyczcej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozlicze (Dz. U. Nr 216, poz. 2206). Wszystkie rodki przekazywane beneficjentom maj charakter refundacji czci poniesionych wydatków kwalifikowanych. Oznacza to, i beneficjent powinien przed rozpoczciem realizacji projektu zapewni jego finansowanie, bd ze rodków własnych, bd z innych ródeł. Beneficjent powinien take wzi pod uwag moliwo zakwestionowania kwalifikowalnoci poniesionych przez niego wydatków przez Instytucj Wdraajc bd dowodów na ich poniesienie, która obniy wysoko otrzymanej refundacji. Warunkiem przekazania beneficjentowi rodków EFRR jest wywizanie si z obowizków ujtych w umowie o dofinansowanie projektu. Beneficjent składa wniosek o płatno do Instytucji Wdraajcej nie czciej ni raz w miesicu do ostatniego dnia miesica, zgodnie z zestawieniem planowanych wydatków w ramach projektu, pisemnie i na noniku elektronicznym. Wypłata refundacji uzaleniona jest od dostpnoci rodków finansowych na rachunku Instytucji Wdraajcej. Wraz z wnioskiem beneficjent zobowizany jest przedstawi wszystkie dokumenty ksigowe potwierdzajce dokonanie płatnoci. Dokumenty potwierdzajce poniesienie wydatków to potwierdzone za zgodno z oryginałem przez beneficjenta lub inn uprawnion osob kopie faktur lub dokumentów ksigowych o podobnej wartoci dowodowej, zgodne z zestawieniem dokumentów potwierdzajcych poniesione wydatki objte wnioskiem wraz z dowodami zapłaty dokumentujcymi operacje na rachunku, którego dotyczy oznaczone dat (łcznie z protokołami odbioru wykonania robót, a w przypadku zakupu urzdze, które nie zostały zamontowane z protokołami odbioru urzdze, przyjcia materiałów na magazyn z podaniem ich miejsca składowania). Potwierdzaj one i uzasadniaj wykonanie projektu lub jego czci, zgodnie z Biznes Planem stanowicym załcznik do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Płatnoci bd mogły mie form płatnoci porednich i płatnoci kocowej. W przypadku projektów o krótkim okresie trwania (do 3 miesicy) lub charakteryzujcych si tym, e płatno ze strony beneficjenta bdzie miała posta jednorazowej zapłaty za usług lub dostaw w ramach inwestycji (np. zapłata za usług doradcz, zakup maszyn i urzdze) bdzie wystpowała jedna płatno realizowana na zakoczenie realizacji projektu. Weryfikacja, zgodnie z zasad dwóch par oczu, jest dokonywana przez dwóch pracowników Instytucji Wdraajcej, odpowiedzialnych za weryfikacj wniosku. W trakcie weryfikacji posługuj si oni list kontroln. Na kadym etapie procesu weryfikacji wniosku, Instytucja Wdraajca Działanie 3.4 moe zwróci si do beneficjenta z daniem udzielenia dodatkowych informacji lub uzupełnienia przekazanych dokumentów. W przypadku wystpienia wtpliwoci co do kwalifikowalnoci danego wydatku Instytucja Wdraajca Działanie 3.4 moe zwróci si z wnioskiem o interpretacj do Instytucji Poredniczcej. W przypadku uzyskania interpretacji od Instytucji Poredniczcej, Instytucja Wdraajca załcza kopi tej interpretacji do wniosku o dla Działania 3.4. Wyniki poszczególnych etapów weryfikacji wprowadzane s do systemu SIMIK. Po zakoczeniu procesu weryfikacji Instytucja Wdraajca wysyła do beneficjenta informacj o wynikach weryfikacji. W przypadku gdy kwota powiadczona jest nisza ni kwota kwalifikowana do refundacji, Instytucja Wdraajca załcza do informacji uzasadnienie. Po dokonaniu weryfikacji, Instytucja Wdraajca wypełnia przeznaczon dla Instytucji Wdraajcej cz wniosku (w szczególnoci dotyczc montau finansowego 19

20 z poszczególnych ródeł) i dokonuje powiadczenia kwalifikowalnoci wydatków w nich ujtych. Powiadczenie to nastpuje poprzez złoenie podpisów pracowników Instytucji Wdraajcej przeprowadzajcych weryfikacj, w tym przez Głównego Ksigowego Po dokonaniu powiadczenia wniosku Instytucja Wdraajca sporzdza zbiorczy wniosek o płatno dla Działania 3.4. Wniosek zbiorczy jest przesyłany w wersji papierowej oraz elektronicznej do Instytucji Poredniczcej. Instytucja Poredniczca kontroluje zgodno wniosków z procedurami oraz umowy finansowania działania i kwalifikowalno deklarowanych wydatków, poniesionych przez beneficjentów. Weryfikacja, zgodnie z zasad dwóch par oczu, jest dokonywana przez dwóch pracowników Instytucji Poredniczcej, odpowiedzialnych za weryfikacj i certyfikacj wniosku, w tym przez głównego ksigowego. W przypadku wystpienia wtpliwoci co do kwalifikowalnoci danego wydatku, Instytucja Poredniczca moe zwróci si z wnioskiem o interpretacj do Instytucji Zarzdzajcej ZPORR. Wyniki poszczególnych etapów weryfikacji wprowadzane s do systemu SIMIK. Po dokonaniu weryfikacji Instytucja Poredniczca wypełnia przeznaczon dla Instytucji Poredniczcej cz wniosku i dokonuje powiadczenia kwalifikowalnoci wydatków w nim ujtych. Powiadczenie to nastpuje poprzez złoenie podpisów pracowników Instytucji Poredniczcej przeprowadzajcych weryfikacj, w tym przez głównego ksigowego. Po dokonaniu weryfikacji i akceptacji wniosków o refundacje otrzymanych od Instytucji Wdraajcej, Instytucja Poredniczca dokonuje przelewu rodków EFRR z konta programowego Instytucji Poredniczcej na konta poszczególnych Instytucji Wdraajcych. Po otrzymaniu od Instytucji Poredniczcej rodków Funduszu jako refundacji wydatków, Instytucja Wdraajca przekazuje rodki Funduszu na rachunek bankowy Beneficjenta. Instytucja Wdraajca przekazuje współfinansowanie na rachunek bankowy beneficjenta, w formie refundacji w terminie 60 dni roboczych od dnia zaakceptowania przez ni przekazanego przez beneficjenta spełniajcego wymogi formalne wniosku o płatno, zgodnie z powiadczonymi wydatkami kwalifikowalnymi ujtymi w tym wniosku. Płatno dokonywana jest w złotych polskich. Dla projektodawcy obowizujcym najpó niejszym terminem złoenia ostatniego wniosku o płatno w projekcie, czyli wniosku o płatno kocow, jest dzie wyznaczony w umowie dofinansowania projektu. Termin ten nie powinien przekroczy najpó niejszego dnia roku 2008, który umoliwia przeprowadzenie stosownych kontroli przez Instytucj Zarzdzajc, a take zatwierdzenie wydatków przez Instytucj Płatnicz, czyli dnia 30 czerwca 2008 r., lecz w wyjtkowych sytuacjach mog zosta poczynione ustpstwa na rzecz poszczególnych instytucji uczestniczcych we wdraaniu i zarzdzaniu pomoc. 9.1 Zamknicie Projektu i wypłata dofinansowania Procedura płatnoci kocowej powizana jest z wydaniem decyzji o zamkniciu realizacji projektu. Płatno kocowa w wysokoci co najmniej 5% całkowitej wartoci Projektu zostanie przekazana beneficjentowi po: - powiadczeniu przez Instytucj Wdraajc ostatniego wniosku o płatno; - akceptacji przez Instytucj Wdraajc sprawozdania kocowego z realizacji Projektu; - przeprowadzeniu przez Instytucj Wdraajc kontroli na miejscu realizacji Projektu w celu zbadania czy Projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz czy zakładane rezultaty realizacji projektu zostały osignite; 20

FORMA ZŁOENIA WNIOSKU

FORMA ZŁOENIA WNIOSKU Szczegółowa instrukcja dotyczca formy i struktury Wniosków o dofinansowanie realizacji projektu ze rodków EFRR w ramach Priorytetu 3 Rozwój lokalny Działania 3.4 Mikroprzedsibiorstwa ZPORR 2004-2006 składanych

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 WZÓR Załcznik nr 6 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.5:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Ministerstwo Gospodarki i Pracy Ramowe wytyczne dla beneficjentów i Instytucji Wdraajcych ubiegajcych si o wsparcie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Priorytet

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 3.4 MIKROPRZEDSIBIORSTWA ZPORR

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 3.4 MIKROPRZEDSIBIORSTWA ZPORR INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 3.4 MIKROPRZEDSIBIORSTWA ZPORR Opracowano na podstawie załcznika nr 4 do Ramowych wytycznych dla beneficjentów i Instytucji Wdraajcych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 2013 Działanie anie 8.3. Przeciwdziałanie anie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Dotacje na innowacje Inwestujemy w Wasz przyszło Szkolenie finansowane

Bardziej szczegółowo

7 Kroków do otrzymania refundacji poniesionych kosztów

7 Kroków do otrzymania refundacji poniesionych kosztów 7 Kroków do otrzymania refundacji poniesionych kosztów KROK 1 ZAPOZNAJ SI Z PRZEPISAMI PRAWA I DOKUMENTAMI Akty prawne dotyczce kwalifikowalnoci wydatków w ramach EFRR znajduj si w nastpujcych rozporzdzeniach:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku.

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku. PW/S-02 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewntrznego

1. Definicja i cel audytu zewntrznego Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Priorytetu VI PO KL- Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z moliwoci otrzymania rodków przeznaczonych na realizacj programów finansowanych z udziałem rodków europejskich Na

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze WZÓR Załącznik nr 2 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 Rozwój lokalny Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE 2011 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ... (miejscowo, data) Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w... Na podstawie art. 64 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH.

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH. Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 31/2005 Wójta Gminy Urzdów z dnia 12 sierpnia 2005 roku REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie wydatkowania

Wytyczne w sprawie wydatkowania Wytyczne w sprawie wydatkowania Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 DEFINICJE... 3 1.2 ZAKRES... 4 2. PROCES WYDATKOWANIA... 4 2.1 OGÓLNE INFORMACJE...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW Załcznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/196/04 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 11sierpnia 2004 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

Przypadek pierwszy: jeli jest to samochód osobowy, półciarówka lub inne podobne rodki trwałe to nie mona traktowa tego zakupu jako projektu (celu)

Przypadek pierwszy: jeli jest to samochód osobowy, półciarówka lub inne podobne rodki trwałe to nie mona traktowa tego zakupu jako projektu (celu) 1. Co jeli beneficjent zawiesi działalno gospodarcz po pobraniu dotacji, czy bdzie musiał j zwróci, czy jeli w ramach dotacji zakupił sprzt czy musi zwróci kwot dotacji czy te równowarto wartoci sprztu

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie Zamawiajcy bdzie wymagał zabezpieczenia naleytego wykonania umowy w wysokoci 7% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie moe by wnoszone w formach okrelonych w art. 148 ust.1. Prawa zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie okrelenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 28 UMOWA NR... NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIBIORCZOCI

Załcznik nr 28 UMOWA NR... NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIBIORCZOCI Załcznik nr 28 UMOWA NR... NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIBIORCZOCI w ramach Priorytetu VI PO KL- Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Page 1 of 5 Wrocław: Sprawa nr NA-P/17/2010 Dostawa sprztu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 2.5 PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZPORR

WNIOSKI O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 2.5 PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZPORR Procedura składania do Instytucji Wdrażającej przez beneficjentów (ostatecznych odbiorców) realizujących projekty w ramach działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości ZPORR wniosków o przyznanie jednorazowej

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Procedury naboru i oceny wniosków w w ramach Priorytetu 2 rodowisko i Infrastruktura Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy.

Procedury naboru i oceny wniosków w w ramach Priorytetu 2 rodowisko i Infrastruktura Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. Procedury naboru i oceny wniosków w w ramach Priorytetu 2 rodowisko i Infrastruktura Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy pracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Władza Wdraajca Programy Europejskie

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postpowania: ZP / 3 / 055/D/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sukcesywn dostaw wody mineralnej oraz dzieraw dystrybutorów na Zamawiajcym w postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE I. Przepisy ogólne 1 1. Regulamin okrela zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

1.Przyjmuje si Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy Lenica w brzmieniu stanowicym załcznik do Uchwały.

1.Przyjmuje si Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy Lenica w brzmieniu stanowicym załcznik do Uchwały. UCHWAŁA Nr XX/135/08 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjcia Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy Lenica Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1.Nazwa i adres pracodawcy... 2.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr VIII/88/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 kwietnia 2015 r. REGULAMIN okrelajcy zasady udzielania dotacji celowej z budetu Gminy Miasto Zakopane na zadania słuce ochronie powietrza

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starosta Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Archiwizacja powiatowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarzdowych na działania promocyjno-informacyjne dotyczce wdraania funduszy strukturalnych

REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarzdowych na działania promocyjno-informacyjne dotyczce wdraania funduszy strukturalnych REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarzdowych na działania promocyjno-informacyjne dotyczce wdraania funduszy strukturalnych Ministerstwo Gospodarki i Pracy ogłasza Konkurs Dotacji dla organizacji

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 2 do SIWZ SR.III/ZP/U /09. Wstp

Załcznik nr 2 do SIWZ SR.III/ZP/U /09. Wstp Załcznik nr 2 do SIWZ SR.III/ZP/U-3354-53/09 Zamówienie współfinansowane przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze rodków budetu Województwa Mazowieckiego w ramach Pomocy

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Przewóz osób autokarami

Bardziej szczegółowo

6. PODZIAŁ RODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA (W PLN) EFRR. Specjalistyczne usługi doradcze 0,00 0,00 0,00

6. PODZIAŁ RODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA (W PLN) EFRR. Specjalistyczne usługi doradcze 0,00 0,00 0,00 RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁANIA NA ROK Wersja z dnia 21 marca 2005 roku 2005 1. PROGRAM 2. PRIORYTET 3. DZIAŁANIE ZPORR 2004-2006 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 3 3.4 Mikroprzedsibiorstwa

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza Działajc na podstawie art.11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873 z pón. zm.) Burmistrz Miasta Sandomierza

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych

WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych PASTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik nr 1 do Procedur Wniosek złoono w... PFRON w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT

Bardziej szczegółowo

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 3.4 Nazwa Programu Operacyjnego ZPORR Nazwa Priorytetu

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 3.4 Nazwa Programu Operacyjnego ZPORR Nazwa Priorytetu DZIAŁANIE 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 3.4 Nazwa Programu Operacyjnego ZPORR Nazwa Priorytetu Rozwój lokalny Nazwa Działania Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez:

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez: Załcznik do uchwały Pastwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 wrzenia 2006 r. (poz....) WYTYCZNE DLA KOMISARZY WYBORCZYCH DOTYCZCE PRZYJMOWANIA ZAWIADOMIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO W WYBORACH DO RAD

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy Na podstawie art. 39 e ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAŁCZNIK DO ZARZADZENIA NR P.0152/48/2006 BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA Z DNIA 11 MAJA 2006 ROKU REGULAMIN PRZEPROWADZANIA REKRUTACJI I KONKURSÓW NA STANOWISKA W URZDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU I KIEROWNICZE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia..

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia.. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca witokrzyskiego z dnia.. w sprawie okrelenia rodzaju wiadcze przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek owiatowych prowadzonych przez Gmin Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON

Sd Rejonowy... 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON KRS-Z8 Sygnatura akt (wypełnia sd) CORS Wniosek o zmian danych podmiotu w rejestrze przedsibiorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy TOWARZYSTWO UBEZPIECZE WZAJEMNYCH, TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH 1. Podstawa i forma prawna. I POSTPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa si zgodnie z 70¹ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil...

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil... Strona 1 z 5 Wrocław: Dostawa i monta owietlenia elewacji w ramach inwestycji: Termomodernizacji obiektów uytecznoci publicznej pełnicych funkcje edukacyjne - budynek główny Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zwany dalej Zamawiajcym z siedzib w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32b, zaprasza do złoenia oferty na dostaw sprztu komputerowego 1. Dane zamawiajcego

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis Page 1 of 4 Warszawa: Wykonanie zestawów Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych Numer ogłoszenia: 192509-2009; data zamieszczenia: 30.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1. Nazwa i adres pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr EZK /2009 na realizacj programu zdrowotnego

UMOWA Nr EZK /2009 na realizacj programu zdrowotnego Załcznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu Profilaktyka próchnicy u dzieci z roczników od 1997 do 2002 W Z Ó R UMOWA Nr EZK.8012- /2009 na realizacj programu zdrowotnego zawarta w dniu.. w Łaziskach

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Białystok: Wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, czciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji oraz inne roboty budowlane w zakresie budynków w budynkach Rejonu w Zambrowie

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2

Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy Tomasz Dylg Instytucja Poredniczca 1 Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WOA.I.ZZP/WPW/./09 (projekt umowy cz I zamówienia)

UMOWA NR WOA.I.ZZP/WPW/./09 (projekt umowy cz I zamówienia) Zał Zał. nr 3A Wydatek współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budetu Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

Wzór Załcznik nr 3. Rozliczenie miesicznego dofinansowania do wynagrodze pracowników niepełnosprawnych za okres roczny

Wzór Załcznik nr 3. Rozliczenie miesicznego dofinansowania do wynagrodze pracowników niepełnosprawnych za okres roczny Wzór Załcznik nr 3 INF D R Podstawa prawna: Termin składania: Rozliczenie miesicznego dofinansowania do wynagrodze pracowników niepełnosprawnych za okres roczny Art. 26c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI

SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Koordynacji Funduszu Spójnoci

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej Załcznik do Zarzdzenia Nr 8 Rektora Politechniki Poznaskiej z dnia 14 marca 2005 r. (RO/III/8/2005) Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej 1 Podstaw prawn stanowi ustawa

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: operator koparko-ładowarki. Numer ogłoszenia: 317164 2010; data zamieszczenia: 04.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb Page 1 of 6 Zielona Góra: DOSTAWA URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 240363-2010; data zamieszczenia: 03.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Wrocław: Dostawa systemu zarzdzania i rezerwacji sali oraz dostawa urzdze aktywnych i elementów pasywnych niezbdnych do uruchomienia sieci w budowanym obiekcie Centrum Nauk o ywnoci i ywieniu.

Bardziej szczegółowo

Definicja mikro, małych i rednich przedsibiorstw

Definicja mikro, małych i rednich przedsibiorstw Definicja mikro, małych i rednich przedsibiorstw Z dniem 1 stycznia 2005 r. załcznik I do rozporzdzenia 364/2004 zastpi dotychczas obowizujcy załcznik I do rozporzdzenia 70/2001. Zmianie ulegnie zatem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Zamawiajcy: Urzd Skarbowy Pozna-Jeyce Adres: ul. Słowackiego 22, 60-823 Pozna Adres do korespondencji: ul. Słowackiego 22,

Bardziej szczegółowo

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4.

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4. Załczniki do rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załcznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzdu statystycznego

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Ułatwianie startu młodym rolnikom Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzdu skarbowego. Wniosek dotyczy równie aktualizacji danych nieobjtych wpisem do CEIDG. Przed wypełnieniem naley zapozna si

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 4 Wrocław: Usługa wywozu nieczystoci stałych - odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu RAP 19 2009 Numer ogłoszenia: 91363-2009; data zamieszczenia: 10.06.2009

Bardziej szczegółowo

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - - 1 W rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U z 2010r., Nr 96 poz.615 z pón. zm) 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 - - 3 22 23 24 25 4

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJCY Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, oraz PP i PE, drobnego sprztu laboratoryjnego i standardów chromatograficznych w ramach projektu Nowa ywno biaktywna o zaprogramowanych

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo