PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE. Roszczenia ze stosunku pracy cz³onka zarz¹du spó³ki kapita³owej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE. Roszczenia ze stosunku pracy cz³onka zarz¹du spó³ki kapita³owej"

Transkrypt

1

2 PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE Roszczenia ze stosunku pracy cz³onka zarz¹du spó³ki kapita³owej

3 Polecamy nastêpuj¹ce publikacje: S. So³tysiñski, A. Szajkowski, A. Szumañski, J. Szwaja KODEKS SPÓ EK HANDLOWYCH. KOMENTARZ DO ART , Tom IV Du e Komentarze Becka S. So³tysiñski, A. Szajkowski, A. Szumañski, J. Szwaja KODEKS SPÓ EK HANDLOWYCH. KOMENTARZ, Tom V Du e Komentarze Becka Ewa Skibiñska KODEKS SPÓ EK HANDLOWYCH. EDYCJA DRUGA Kodeks System Beata Merlewska-Budzik SPÓ KA Z O.O. PRAWO SPÓ EK HANDLOWYCH, wyd. 2 Warszawski Zbiór Pism Katarzyna Micha³owska KODEKS SPÓ EK HANDLOWYCH. POLISH COMMERCIAL COMPANIES CODE, wyd. 3 Literatura Obcojêzyczna Dariusz ubowski KODEKS SPÓ EK HANDLOWYCH. POLNISHES HGGB, wyd. 3 Literatura Obcojêzyczna KSH, KRS, MSiGU, PrUpN Edycja S¹dowa

4 Sebastian Koczur Roszczenia ze stosunku pracy cz³onka zarz¹du spó³ki kapita³owej

5 Seria Prawo Gospodarcze i Handlowe pod redakcj¹ Profesora Stanis³awa W³odyki Wydane we wspó³pracy z Instytutem Prawa Spó³ek i Inwestycji Zagranicznych, Sp. z o.o. w Krakowie. Redakcja: Joanna Cybulska Wydawnictwo C. H. Beck 2005 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, Warszawa Sk³ad i ³amanie: DTP Service Druk i oprawa: P.W.P. INTERDRUK, Warszawa ISBN

6 Wstêp Z³o onoœæ stosunków spo³ecznych, Wstêp a tak e poziom wyspecjalizowania powi¹zañ gospodarczych sprawiaj¹, i w ramach obowi¹zuj¹cego systemu prawnego, wiele sytuacji wymaga regulacji normami wywodz¹cymi siê z ró nych ga³êzi prawa. Na p³aszczyÿnie oddzia³ywania tych pochodz¹cych z ró nych dziedzin norm, dochodzi niejednokrotnie do ich wzajemnej asymilacji i wytwarzania siê swoistego procesu uelastyczniania, celem mo liwej i skutecznej jednoczesnej regulacji okreœlonego zdarzenia. Wystêpuj¹ jednak e takie wycinki omawianego zjawiska, w którym normy pochodz¹ce z wybranej ga³êzi prawa, pomimo wystêpowania w roli wspó³regulatora prawnego, zachowuj¹ swoje w³aœciwoœci w czystej postaci, nie poddaj¹c siê oddzia³ywaniu pozosta³ych ga³êzi prawa. Dodatkowo nale y podkreœliæ, i owa konsekwentna zachowawczoœæ, nie pozostaje obojêtna dla regulacji, które mo na uznaæ za pierwotne dla danego zjawiska, wywo³uj¹c w ten sposób konflikt regulacyjny, wymagaj¹cy ingerencji doktryny i judykatury, celem za egnania potencjalnych skutków, jakie móg³by przynieœæ. Instytucj¹, w której dochodzi do wzajemnego przenikania siê norm nale ¹cych do ró nych ga³êzi prawa jest spó³ka kapita³owa. Regulacj¹ pierwotn¹ dla tej instytucji prawa s¹ normy nale ¹ce do prawa prywatnego gospodarczego, a zawarte przede wszystkim w Kodeksie spó³ek handlowych 1. Niemniej jednak funkcjonowanie spó³ki wymaga uwzglêdniania norm wynikaj¹cych z wielu innych ga³êzi prawa, jak chocia by prawa finansowego, prawa administracyjnego, prawa gospodarczego publicznego. W aspekcie wewnêtrznego funkcjonowania spó³ki istotn¹ rolê odgrywaj¹ normy, bêd¹ce domen¹ dziedziny prawa pracy, której wiod¹cym aktem prawnym jest Kodeks pracy 2. Ustawa ta znajduje zastosowanie w relacjach wystêpuj¹cych pomiêdzy spó³k¹, która na gruncie prawa pracy bêdzie postrzegana w kategoriach pracodawcy, a wszystkimi tymi osobami, które œwiadcz¹ pracê na rzecz spó³ki w ramach stosunku pracy. 1 Ustawa z r. Kodeks spó³ek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz ze zm.). 2 Ustawa z r. Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.). V

7 Wstêp W powy szym aspekcie, z perspektywy norm prawa pracy, nie bêdzie istotne w jakich innych relacjach osoby te pozostaj¹ ze spó³k¹, albowiem wszyscy bêd¹ postrzegani jako pracownicy w rozumieniu art. 2 KP. W powy szej relacji jako pracownik i pracodawca mog¹ pozostawaæ ze sob¹ równie cz³onek zarz¹du oraz spó³ka. Tych relacji dotyczy niniejsza praca. Niemniej zamys³em Autora w przedstawianej problematyce nie by³o przeanalizowanie wszystkich w¹tków, jakie mo na w odnaleÿæ w pracy cz³onka zarz¹du jako pracownika. W szeroko pojmowanym œwiadczeniu pracy przez cz³onka zarz¹du na rzecz spó³ki Autor zajmuje siê wy³¹cznie zagadnieniem roszczeñ, jakie z wi¹ ¹cego spó³kê z cz³onkiem zarz¹du stosunku pracy, wynikaj¹ dla drugiego z powy - szych podmiotów. Podstawowym problemem, jaki Autor sobie postawi³ przystêpuj¹c do analizy tytu³owych roszczeñ ze stosunku pracy, by³o przes¹dzenie kwestii, czy stosunek pracy cz³onka zarz¹du jako pracownika w aspekcie zakresu oraz treœci roszczeñ, jakie z tego stosunku wynikaj¹, jest odmienny, ani eli pracownika nie pe³ni¹cego funkcji cz³onka zarz¹du. Albowiem wydawaæ by siê mog³o, i pozostawanie przez cz³onka zarz¹du w stosunku organizacyjnym, pe³ni¹c funkcjê cz³onka zarz¹du, w sposób naturalny implikuje odpowiednie modyfikacje na grunt prawa pracy. Jednak e dokonanie powy szych zabiegów ujednolicaj¹cych przedmiotowe dwa stosunki prawne, w jakich pozostaje cz³onek zarz¹du ze spó³k¹, mog³oby naraziæ na z³amanie wielu zasad wynikaj¹cych z przepisów prawa pracy, jak chocia by maj¹cej fundamentalne znaczenie zasady ochrony interesów pracowniczych. Truizmem by³oby stwierdzenie, i le ¹ce u podstaw regulacji sytuacji prawnej cz³onka zarz¹du przepisy Kodeksu spó³ek handlowych niew¹tpliwie wywieraj¹ wp³yw na kszta³t maj¹cych wtórny charakter norm prawa pracy. Jednak e oddzia³ywania te maj¹ charakter wielow¹tkowy, a ich g³êbsza analiza znajduje rozwiniêcie w poszczególnych rozdzia³ach niniejszej rozprawy. Nale y zaznaczyæ, i pozbawione wartoœci naukowej by³oby szczegó³owe omawianie tych wszystkich roszczeñ, jakie ze stosunku pracy dla cz³onka zarz¹du wynikaj¹, a jakie zachowuj¹ swój charakter w czystej postaci regulowanej normami prawa pracy. Najlepszym tego przyk³adem jest roszczenie cz³onka zarz¹du o wydanie œwiadectwa pracy. Nie sposób odmówiæ cz³onkowi zarz¹du prawa do realizacji tego roszczenia, niemniej sama jego treœæ, jak i tryb realizacji w aden sposób nie wyró niaj¹ go, przyjmuj¹c jako kryterium œwiadczenie pracy w charakterze cz³onka zarz¹du. Oczywiœcie wybór przedstawionych roszczeñ ze stosunku pracy stanowi subiektywny wyraz koncepcji Autora, bêd¹cy konsekwencj¹ przyjêtych za³o eñ, albowiem wiele kwestii, w niniejszej rozprawie po- VI

8 Wstêp ruszonych spotyka siê z rozbie nymi stanowiskami tak w orzecznictwie, jak te w doktrynie samego prawa pracy. Podstawê dla opracowania niniejszej Monografii stanowi³a rozprawa doktorska, napisana i obroniona przez Autora na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielloñskiego. Rozprawa ta, przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Œwi¹tkowskiego, a zrecenzowana przez prof. dr. hab. Andrzeja Szumañskiego oraz dr. hab. Andrzeja Patulskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, otrzyma³a wyró nienie w VI edycji Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki spo³ecznej, organizowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Gospodarki i Pracy oraz Ministra Polityki Spo³ecznej. Sebastian Koczur VII

9

10 Spis treœci Wstêp... Spis treœci Wykaz skrótów... Literatura... Orzecznictwo... V XV XVII XXV Orzecznictwo S¹du Najwy szego... XXV 1. Uchwa³y S¹du Najwy szego... XXV 2. Wyroki... XXVI 3. Postanowienia S¹du Najwy szego... XXXI Orzecznictwo S¹dów Apelacyjnych... XXXII 1. Wyroki S¹dów Apelacyjnych... XXXII 2. Postanowienia S¹dów Apelacyjnych... XXXIII Rozdzia³ 1. Œwiadczenie pracy przez cz³onka zarz¹du spó³ki kapita³owej Pozycja zarz¹du w strukturze spó³ki kapita³owej Stosunki prawne ³¹cz¹ce cz³onka zarz¹du ze spó³k¹ kapita³ow¹ Dwoistoœæ stosunków prawnych Stosunek organizacyjny Stosunek zewnêtrzny Podstawy prawne œwiadczenia pracy przez cz³onka zarz¹du Podstawy zatrudnienia, prowadz¹ce do nawi¹zania stosunku pracy przez cz³onka zarz¹du Œwiadczenie pracy na podstawie kontraktów mened erskich Mo liwoœæ nawi¹zanie stosunku pracy w jednoosobowej spó³ce z o.o W³aœciwoœæ norm w przedmiocie regulacji stosunku pracy cz³onka zarz¹du Rozdzia³ 2. Charakter i systematyka roszczeñ ze stosunku pracy Zagadnienia wstêpne Pojêcie roszczenia ze stosunku pracy Swoistoœæ roszczenia o ustalenie istnienia stosunku pracy Rodzaje roszczeñ ze stosunku pracy Roszczenia powstaj¹ce w trakcie trwania stosunku pracy Roszczenia wynikaj¹ce z rozwi¹zania stosunku pracy Rozdzia³ 3. Roszczenie o ustalenie istnienia stosunku pracy Uwagi wstêpne Podstawa prawna roszczenia IX

11 Spis treœci 3.3. Interes prawny Interes prawny a legitymacja procesowa powoda Warunki wykorzystania interesu prawnego dla prawid³owego wytoczenia powództwa o ustalenie Ustalenie stosunku prawnego lub prawa Ustalenie istnienia stosunku pracy cz³onka zarz¹du Rozdzia³ 4. Roszczenia wynikaj¹ce z trwaj¹cego stosunku pracy Pojêcie œwiadczeñ nale nych ze stosunku pracy Zakres przedmiotowy œwiadczeñ ze stosunku pracy Specyficznoœæ œwiadczeñ cz³onka zarz¹du ród³a powstania œwiadczeñ cz³onków zarz¹du Rodzaje Ÿróde³ Hierarchia Ÿróde³ Pojêcie wynagrodzenia za pracê w aspekcie dochodzenia roszczeñ o charakterze maj¹tkowym Zakres przedmiotowy wynagrodzenia za pracê Obowi¹zek terminowej wyp³aty wynagrodzenia Roszczenia, powstaj¹ce w czasie trwania stosunku pracy, specyficzne dla cz³onków zarz¹du spó³ek kapita³owych Roszczenie o premie Pojêcie premii Powstanie roszczenia o premiê Pojêcie przyznania premii Premie jako element wynagrodzenia cz³onka zarz¹du Konsekwencje niewyp³acenia nale nej pracownikowi premii Tryb w³aœciwy dla realizacji roszczenia o premiê Roszczenie o nagrodê Charakter prawny Uznaniowoœæ przyznania nagrody Roszczenie o wyp³atê udzia³u z zysku przedsiêbiorstwa Uwarunkowania wyp³aty nagród z zysku Motywuj¹cy charakter tantiem w pracy cz³onków zarz¹du Mechanizm liczenia i wyp³aty tantiem Roszczenie o odprawê Przes³anki nabycia prawa do odprawy ród³a prawa do odprawy Zagadnienie korzystnoœci odprawy Roszczenie o partycypacjê spó³ki w podnoszeniu kwalifikacji przez cz³onka zarz¹du Roszczenie o dodatkowe œwiadczenia socjalne Roszczenie o dodatek do wynagrodzenia za pracê w godzinach nadliczbowych X

12 Spis treœci Roszczenie o odsetki z tytu³u nieterminowego wykonania œwiadczenia maj¹tkowego Przedawnienie roszczeñ Przedawnienie roszczeñ w Kodeksie pracy Wymagalnoœæ roszczenia Instytucja przedawnienia w wymiarze proceduralnym Bieg terminów przedawnienia Przedawnienie roszczeñ stwierdzonych ugod¹ s¹dow¹ Mo liwoœci odrêbnoœci okresów przedawnienia wobec cz³onków zarz¹du Rozdzia³ 5. Roszczenie o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne Charakter prawny roszczenia Realizacja roszczenia przez cz³onka zarz¹du Uchwa³a o odwo³aniu z funkcji cz³onka zarz¹du jako podstawa wypowiedzenia umowy o pracê Podmioty uprawnione do pe³nej realizacji roszczenia o uznanie bezskutecznoœci wypowiedzenia Element subiektywny w zasadnoœci wypowiedzenia Wadliwoœæ uchwa³y o odwo³aniu z funkcji cz³onka zarz¹du Mo liwoœci podwa enia uchwa³y o odwo³aniu Roszczenia maj¹ce na celu wyeliminowanie uchwa³y z obrotu prawnego Roszczenie o uchylenie uchwa³y a) Katalog przes³anek b) Sprzecznoœæ uchwa³y ze statutem c) Naruszenie dobrych obyczajów d) Godzenie w interesy spó³ki e) Pokrzywdzenie wspólnika/akcjonariusza f) Podmioty legitymowane do reprezentacji spó³ki g) Charakter wyroku uchylaj¹cego uchwa³ê Roszczenie o stwierdzenie niewa noœci uchwa³y Roszczenie o ustalenie nieistnienia uchwa³y Terminy zaskar enia uchwa³y Konsekwencje dla realizacji roszczenia ze stosunku pracy Naruszenie trybu wypowiedzenia jako podstawa realizacji roszczenia Podmiot uprawniony do z³o enia oœwiadczenia o wypowiedzeniu umowy Koniecznoœæ konsultacji zwi¹zkowej jako przes³anka prawid³owoœci wypowiedzenia Terminy realizacji roszczenia Wp³yw skrócenia okresu wypowiedzenia na uprawnienia pracownicze Charakter prawny orzeczenia o uznaniu wypowiedzenia za bezskuteczne XI

13 Spis treœci Rozdzia³ 6. Roszczenie o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie Charakter prawny roszczenia o przywrócenie do pracy Przywrócenie do pracy na poprzednie warunki S¹dowe zas¹dzenie roszczenia alternatywnego Realizacja roszczenia o przywrócenie do pracy przez cz³onka zarz¹du spó³ki kapita³owej Kadencyjnoœæ pe³nienia funkcji cz³onka zarz¹du jako przes³anka orzeczenia odszkodowania Kadencyjnoœæ funkcji sprawowanej w ramach stosunku organizacyjnego Pojêcie kadencji cz³onka zarz¹du Mandat cz³onka zarz¹du Konsekwencje kadencyjnoœci cz³onka zarz¹du dla orzeczenia przywrócenia do pracy Skutecznoœæ realizacji roszczenia o przywrócenie do pracy Charakter prawny orzeczenia przywracaj¹cego do pracy Odszkodowanie w razie rozwi¹zania umowy na czas nieokreœlony Przes³anki przys³ugiwania roszczenia o odszkodowanie Wysokoœæ odszkodowania Roszczenie o odszkodowanie z tytu³u rozwi¹zania umowy terminowej Rozwi¹zanie umowy terminowej Wysokoœæ odszkodowania Podsumowanie Rozdzia³ 7. Postêpowanie w sprawach o roszczenia cz³onków zarz¹du spó³ki kapita³owej Odrêbnoœci w dochodzeniu roszczeñ przez cz³onków zarz¹du Przejaw odrêbnoœci Odrêbnoœci w³aœciwoœci rzeczowej s¹du pracy w dochodzeniu roszczeñ przez cz³onków zarz¹du Postêpowanie przed s¹dem gospodarczym Pojêcie sprawy gospodarczej Legitymacja do wytoczenia powództwa Koniecznoœæ zainicjowania postêpowania przed s¹dem pracy Zawieszenie postêpowania przez s¹d pracy Wszczêcie postêpowania przed s¹dem gospodarczym Specyfika postêpowania przed s¹dem gospodarczym Postêpowanie przed s¹dem pracy S¹dy pracy w systemie s¹downictwa powszechnego Tryb odrêbny w sprawach z zakresu prawa pracy Zakres w³aœciwoœci rzeczowej s¹dów pracy XII

14 Spis treœci Skutki uchylenia uchwa³y odwo³uj¹cej cz³onka zarz¹du dla dalszego trybu dochodzenia roszczeñ ze stosunku pracy Zasady postêpowania przed s¹dem pracy Koniecznoœæ przeprowadzenia postêpowania wyjaœniaj¹cego Zasada szybkoœci postêpowania Zasada formalizmu procesowego Zasada bezp³atnoœci postêpowania Zasada kontradyktoryjnoœci Zasada dyspozycyjnoœci Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalnoœci Mo liwoœæ przekazania sprawy Podsumowanie Indeks rzeczowy XIII

15

16 1. Akty prawne Wykaz skrótów Wykaz skrótów KC... Ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KH... Rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z r. Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KP... Ustawa z r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPC... Ustawa z r. Kodeks postêpowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KSH... Ustawa z r. Kodeks spó³ek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) 2. Czasopisma Dz.U.... ONSA... OSA... OSAiSN... OSNAP... OSNAPiUS... OSNC... OSNCP... OSNKW... OSP... OSPiKA... PiP... PriP... PPH... PS Inne art.... lit.... GUS... Dziennik Ustaw Orzecznictwo Naczelnego S¹du Administracyjnego Orzecznictwo S¹dów Apelacyjnych Orzecznictwo S¹dów Apelacyjnych i S¹du Najwy szego Orzecznictwo S¹du Najwy szego Izba Administracyjna Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych do koñca 1994 roku Orzecznictwo S¹du Najwy szego Izba Administracyjna Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych od 1995 roku Orzecznictwo S¹du Najwy szego Izba Cywilna od 1995 roku Orzecznictwo S¹du Najwy szego Izba Cywilna, Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych do koñca 1994 roku Orzecznictwo S¹du Najwy szego Izba Karna i Wojskowa Orzecznictwo S¹dów Polskich Orzecznictwo S¹dów Polskich i Komisji Arbitra owych Pañstwo i Prawo Prokuratura i Prawo Przegl¹d Prawa Handlowego Prawo Spó³ek artyku³ litera G³ówny Urz¹d Statystyczny XV

17 Wykaz skrótów pkt... punkt przyp.... przypis s.... strona SA... spó³ka akcyjna sp.zo.o.... spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ t. jedn.... tekst jednolity ust.... ustêp XVI

18 Literatura K. W. Baran, Glosa do uchwa³y S¹du Literatura Najwy szego z r., III PZP 51/87, PiP 1990, Nr 7. K. W. Baran, Nagrody z zysku w spó³kach akcyjnych, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 1999, Nr 3. K. W. Baran, Ogólny zarys modelu ochrony prawnej w sprawach z zakresu prawa pracy po nowelizacjach Kodeksu pracy i Kodeksu postêpowania cywilnego dokonanych w 1996 roku, Studia z Zakresu Prawa Pracy, K. W. Baran, Postêpowanie w sprawach z zakresu prawa pracy z kazusami, Gdañsk Kraków K. W. Baran, Procesowe prawo pracy, Kraków J. Bieluk, K. Pawlak, Zasady wykonywania czynnoœci w sprawach z zakresu prawa pracy w spó³kach kapita³owych, PS 2001, Nr 2. B. B³achowska, Naczelne zasady postêpowania przed organami rozstrzygaj¹cymi spory o roszczenia pracowników ze stosunku pracy, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 1979, Nr 3. J. Brol, S¹downictwo pracy, cz. II, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 1985, Nr 8 9. J. Brol, Stosowanie prawa pracy w spó³kach handlowych (wybrane zagadnienia), Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 1991, Nr 5 6. J. Brol, Stosowanie prawa pracy w spó³kach, Warszawa W. Broniewicz, Przyczyny oddalenia powództwa, PiP 1964, Nr 1. J. Cajsel, Problematyka przedawnienia roszczeñ w sprawach ze stosunku pracy, Pracodawca i Pracownik 2002, Nr 3. E. Chmielek- ubiñska, L. Kozio³, Koncepcja kontraktów kierowniczych w firmie, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Spo³ecznej A. Cuba³a, Gdy pozwany nie podnosi zarzutu przedawnienia roszczenia, Pr. Pracy 1997, Nr 1. B. Cudowski, Uprawnienia zwi¹zków zawodowych przy rozwi¹zywaniu umów o pracê, cz. I, Pr. Pracy 1998, Nr 5. W. Czajkowska, W³aœciwoœæ s¹du ze wzglêdu na wartoœæ przedmiotu sporu w sprawach gospodarczych (wybrane zagadnienia), PS 1999, Nr 10, s. 21. S. Dalka, Postêpowanie w sprawach gospodarczych przed s¹dami powszechnymi,nr1. E. Dobordziej, Pracownik w spó³ce, Bydgoszcz M. Dudziñska-Pytel, Zatrudnianie i ubezpieczenie cz³onków zarz¹du spó³ek kapita³owych, Pr. Pracy 1998, Nr 3. T. Duraj, Dopuszczalnoœæ zawarcia umowy o pracê z jedynym wspólnikiem cz³onkiem jednoosobowego zarz¹du spó³ki z o.o. cz. I, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 2000, Nr 11. XVII

19 Literatura T. Duraj, Dopuszczalnoœæ zawarcia umowy o pracê z jedynym wspólnikiem cz³onkiem jednoosobowego zarz¹du spó³ki z o.o. cz. II, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 2000, Nr 12. T. Ereciñski, Nowelizacja Kodeksu postêpowania cywilnego, PiP 1986, Nr 4. J. R. Feliñski, Spó³ki z o.o.: zagadnienia prawne, organizacyjne, ekonomiczne, rachunkowo-finansowe, podatkowe i ubezpieczeniowe: kompendium wiedzy praktycznej z wykazem przepisów i wzorami dokumentów; Skierniewice W. Flakiewicz, B. Wawrzyniak, Zasady i metody podejmowania decyzji kierowniczych, Warszawa H. Formañski, Przedawnienie roszczeñ w Kodeksie pracy, Pal. 1975, Nr 1. M. Piekarski, Przedawnienie roszczeñ ze stosunku pracy, NP 1975, Nr 1. A. Gburzyñska, Cz³onkostwo w zarz¹dzie spó³ek kapita³owych, PPH 1997, Nr 2. M. Gersdorf-Giaro, Zawarcie umowy o pracê, Warszawa M. Gersdorf, Zwi¹zki prawa handlowego i prawa pracy w orzecznictwie S¹du Najwy szego, PPH 1999, Nr 7. M. Gersdorf, Glosa do wyroku Sadu Najwy szego z r., I PRN 55/92, PS 1993, Nr 6. M. Gersdorf, Obejœcie prawa a pozornoœæ w kontraktach mened erskich, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 2003, Nr 10. M. Gersdorf, Przedawnienie roszczeñ ze stosunku pracy: na zarzut czy z urzêdu?, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 1998, Nr 9. S. Giziñski, Utrata roszczenia o urlop wypoczynkowy, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 1972, Nr 4. Z. Gordon (red.), Spó³ka akcyjna w praktyce, Warszawa G. GoŸdziewicz, Szczególne w³aœciwoœci norm prawa pracy, Toruñ J. Gudowski, Kodeks postêpowania cywilnego, Tekst, orzecznictwo, piœmiennictwo, Tom I, Warszawa W. Gujski, Kontrakty mened erskie oraz inne umowy cywilnoprawne o œwiadczenie pracy, Warszawa B. Haus, G. Osbert-Pociecha, H. Jagoda, Zarz¹dzanie firm¹ na podstawie kontraktu, Warszawa J. Iwulski, Kodeks pracy. Orzecznictwo, Kraków J. Iwulski, Rozwi¹zanie stosunku pracy, Warszawa J. Iwulski, W. Sanetra, Kodeks pracy, Komentarz, Warszawa J. Iwulski, Stosunki pracy w spó³kach kapita³owych prawa handlowego, cz. II, Prawo Pracy 1995, Nr 9. J. Iwulski, Udzia³ inspektora w pracy w postêpowaniu o ustalenie istnienia stosunku pracy, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 1998, Nr 9. H. Jachimowicz, Przedawnienie roszczeñ w Kodeksie pracy, PUG 1974, Nr 12. C. Jackowiak, Postêpowanie pojednawcze w sporach ze stosunku pracy, PiP 1965, Nr 4. C. Jackowiak, System rozstrzygania sporów ze stosunku pracy w projekcie Kodeksu pracy, PiP 1974, Nr 3. Z. Jara, R. L. Kwaœnicki, Prawid³owo stosowaæ i nie zmieniaæ, Rzeczpospolita z , s. C4. Z. Jêdrzejczak, Nowy tryb rozpoznawania sporów o roszczenia pracowników ze stosunku pracy, Problemy Praworz¹dnoœci 1975, Nr 2. XVIII

20 Literatura J. Jod³owski, Z. Resich, Postêpowanie cywilne, Warszawa E. M. Jokiel, Kodeks handlowy z komentarzem, Gdañsk 1997, s J. Joñczyk, Ubezpieczenie dyrektora, Zarz¹dzanie 1984, Nr 9. W. Jurcewicz, Kadencja zarz¹du w spó³ce akcyjnej, PPH 1999, Nr 4. W. Jurcewicz, K³ody pod nogi, Rzeczpospolita z W. Jurcewicz, Zaskar anie uchwa³ przez odwo³anych cz³onków zarz¹du spó³ki, PPH 2003, Nr 3. T. Justyñski, Zrzeczenie siê odsetek za opóÿnienie w wyp³acie wynagrodzenia, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 1995, Nr 6. L. Kaczyñski, Uwagi na temat modelu regulacji wynagradzania w znowelizowanym Kodeksie pracy, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 1998, Nr 4. M. Karpow, Przywrócenie pracownika do pracy w œwietle art. 48 KP, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 2004, Nr 3. T. Kasiñski, Roszczenia o pracê wed³ug Kodeksu pracy, NP 1975, Nr 2. Z. Klafkowski, Wymagalnoœæ roszczeñ, cz. I, PUG 1974, Nr 11. A. Klein, Elementy zobowi¹zaniowego stosunku prawnego, Wroc³aw M. K³oda, Powo³ywanie i odwo³ywanie cz³onków organu spó³ki z o.o. przez wspólnika albo osobê trzeci¹, MonPr 2000, Nr 6. S. Koczur, Szczególne w³aœciwoœci norm prawa pracy, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Spo³ecznej 2001/2002. M. Ko³akowski, Postêpowanie wyjaœniaj¹ce w sprawach pracowniczych, NP 1967, Nr 2. K. Korzan, W³aœciwoœæ rzeczowa organów rozstrzygaj¹cych spory i roszczenia pracowników ze stosunku pracy, Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Œl¹skiego 1977, Nr 1. K. Korzan, Glosa do postanowienia S¹du Najwy szego z r., I PZP 11/88, OSP 1990, Nr 5 6. A. Kosut, Praca w godzinach nadliczbowych i jej wynagradzanie, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 1998, Nr 5. J. Kozak, S¹downictwo gospodarcze, [w:] Studia z Prawa Gospodarczego i Handlowego, Ksiêga Pami¹tkowa ku czci Profesora S. W³odyki, Kraków K. Kruczalak, Kadencja cz³onków zarz¹du w spó³ce z o.o., PS 1997, Nr 7 8. K. Kruczalak, Prawo handlowe, Spó³ki, t. II, Warszawa J. Kruszewska, Systemowe zmiany rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy oraz roszczeñ ze stosunku pracy lub z nim zwi¹zanych, Pal. 1996, Nr W. Kubala, Zwi¹zek roszczenia z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz z prowadzeniem przedsiêbiorstwa, MonPr 1999, Nr 5. Z. Kubot, Status pracowniczy cz³onków zarz¹du spó³ek kapita³owych, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 1993, Nr 3. Z. Kubot, Umowy o pracê z cz³onkami zarz¹du spó³ek kapita³owych, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 1995, Nr 1. Z. Kubot, Charakter prawny przyznania, obni enia oraz odmowy przyznania premii, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 2002, Nr 12. Z. Kubot, Formy zatrudniania cz³onków zarz¹du spó³ek kapita³owych, Acta Universitatis Wratislaviensis, Nr 1770, Wroc³aw Z. Kubot, Kontrakty mened erskie aspekty pojêciowe, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 2003, Nr 6. XIX

Podatnik w postępowaniu podatkowym

Podatnik w postępowaniu podatkowym Adam Mariański Strzelec Miłek Dariusz Tomasz Stanisław Kubiak (red.) Podatnik w postępowaniu podatkowym Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatnik w postępowaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Us³ugi detektywistyczne

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Us³ugi detektywistyczne KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Us³ugi detektywistyczne Polecamy nastêpuj¹ce publikacje: G. Gozdór USTAWA O OCHRONIE OSÓB I MIENIA Krótkie Komentarze Becka M. Szyd³o SWOBODA DZIA ALNOŒCI GOSPODARCZEJ Monografie

Bardziej szczegółowo

Prawo zatrudnienia. Małgorzata Gersdorf. Wydanie 1

Prawo zatrudnienia. Małgorzata Gersdorf. Wydanie 1 Prawo zatrudnienia Małgorzata Gersdorf Wydanie 1 Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Joanna Choroszczak-Magiera Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Walczak* Wp³yw fuzji i przejêæ na zatrudnienie pracowników wybrane zagadnienia 1

Krzysztof Walczak* Wp³yw fuzji i przejêæ na zatrudnienie pracowników wybrane zagadnienia 1 Krzysztof Walczak* Wp³yw fuzji i przejêæ na zatrudnienie pracowników wybrane zagadnienia 1 Krzysztof Wp³yw fuzji Walczak i przejêæ uzje i przejêcia na zatrudnienie zak³adów pracowników... pracy maj¹ bardzo

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Małgorzata Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Justyna Czerniak-Swędzioł (red.) Weronika Frankowska Sebastian Kleszyk Piotr Sekulski Dominika Zielińska Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych wykłady tablice REPETYTORIA C H BECK Prawo pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk

Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział I. Źródła prawa pracy 1. Zagadnienia ogólne 2. Charakter prawny norm prawa pracy 3. Źródła prawa pracy I.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Przedmowa...

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Przedmowa... SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Przedmowa... XIII XIX Rozdział I. Źródła prawa pracy... 1 1. Zagadnienia ogólne... 2 2. Charakter prawny norm prawa pracy... 4 3. Źródła prawa pracy... 4 I. Źródła powszechnego

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Zbiory Orzecznictwa Becka Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka Ewa Skibińska 3. wydanie C.H.Beck ZBIORY ORZECZNICTWA BECKA Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Polecamy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI Wprowadzenie... XVII Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Przedmowa... XI Wprowadzenie... XVII Wykaz skrótów... XIX Przedmowa........................................... XI Wprowadzenie........................................ XVII Wykaz skrótów........................................ XIX Część I. Kodeks pracy Rozdział

Bardziej szczegółowo

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE MONOGRAFIE PRAWNICZE NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIE NADZORU Z PERSPEKTYWY SPORÓW SĄDOWYCH MAŁGORZATA FRYSZTAK Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: Marek Świątkowski

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne część ogólna

Prawo cywilne część ogólna Marcin Hałgas Piotr Kostański Prawo cywilne część ogólna pytania kazusy tablice 4. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo cywilne część ogólna W sprzedaży: E. Gniewek PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia

Bardziej szczegółowo

ISBN:

ISBN: Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Źródła prawa pracy Diagram nr 1 - Hierarchia źródeł prawa pracy 2. Zasada uprzywilejowania pracownika Diagram nr 2 - Stosowanie zasady uprzywilejowania pracownika Diagram

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Prawnicze. Prawo pracy. Ludwik Florek. 17. wydanie. C.H.Beck

Podręczniki Prawnicze. Prawo pracy. Ludwik Florek. 17. wydanie. C.H.Beck Podręczniki Prawnicze Prawo pracy Ludwik Florek 17. wydanie C.H.Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Ludwik Florek Prawo pracy W sprzedaży: L. Florek (wprow.) PRAWO PRACY, wyd. 2 Zbiory Orzecznictwa Becka M. Barzycka-Banaszczyk

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr..?R51.2.Q.Q.9... Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia..~.9...\:l.f. :<:.ę.~.j!.jr-..?q09 r

Uchwała Nr..?R51.2.Q.Q.9... Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia..~.9...\:l.f. :<:.ę.~.j!.jr-..?q09 r - A)ZĄD powiat~ z K Dworze Mazowieckim N NoWym. O ul MazowIecka l... O 6 MazoWIeckI ns-100 Nowy w r Uchwała Nr..?R51.2.Q.Q.9.... Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia..~.9....\:l.f. :

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PLANSZE BECKA Karolina Gonet PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Wydawnictwo C. H. BECK PLANSZE BECKA Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych W sprzedaży: K. Gonet PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

Wzory pism procesowych z zakresu prawa pracy

Wzory pism procesowych z zakresu prawa pracy Wzory pism procesowych z zakresu prawa pracy Komentarz Michał Raczkowski Aleksandra Woźniak Wydanie 1 Stan prawny na 15 listopada 2012 roku Warszawa 2013 Poszczególne wzory przygotowali: Michał Raczkowski:

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Prawo przewozowe

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Prawo przewozowe KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Prawo przewozowe Polecamy nasze publikacje z tej serii: G. Bieniek, Z. Marmaj W ASNOŒÆ LOKALI, wyd. 7 G. Gozdór BEZPIECZEÑSTWO IMPREZ MASOWYCH A. Korcz-Maciejko, W. Maciejko ŒWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III PZ 3/15. Dnia 21 lipca 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III PZ 3/15. Dnia 21 lipca 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III PZ 3/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 lipca 2015 r. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Józef Iwulski w sprawie z powództwa P. O.

Bardziej szczegółowo

ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI

ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI MONOGRAFIE PRAWNICZE ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI MAŁGORZATA SIERADZKA Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA ZMOWY PRZETARGOWE

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 13 stycznia 2005 r. II PK 113/04

Wyrok z dnia 13 stycznia 2005 r. II PK 113/04 Wyrok z dnia 13 stycznia 2005 r. II PK 113/04 1. Trzecia umowa terminowa między stronami dwu poprzednich takich umów zawarta przed dniem 26 listopada 2002 r. przekształcała się - zgodnie z art. 25 1 k.p.

Bardziej szczegółowo

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA 16 listopada godz. 10-18 I. Instytucje podstawowe 1. Pojęcie zakładu pracy. 2. Zatrudnienie pracownicze i tzw. zatrudnienie cywilne. 3. Podstawowe zasady prawa pracy i ich rola

Bardziej szczegółowo

LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA

LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA Wykłady Specjalizacyjne LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA ZARYS ZAGADNIEŃ PODSTAWOWYCH Lesław Grzonka 2. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Wykłady Specjalizacyjne Legislacja administracyjna. Zarys zagadnień podstawowych

Bardziej szczegółowo

W 5. Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne. Spis treści

W 5. Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne. Spis treści W 5 Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne Wprowadzenie... 11 Literatura... 14 Część pierwsza. PRAWO PRACY 15 Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy... 17 1. Pojęcie prawa pracy...

Bardziej szczegółowo

Prawo socjalne. Autor: Wojciech Muszalski

Prawo socjalne. Autor: Wojciech Muszalski Prawo socjalne Autor: Wojciech Muszalski Wprowadzenie Część pierwsza. PRAWO PRACY Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy 1. Pojęcie prawa pracy 2. Geneza i rozwój ochrony pracy 3. Ochrona pracy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 30/11. Dnia 6 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 30/11. Dnia 6 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I PZ 30/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 grudnia 2011 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Małgorzata Gersdorf w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Spis treœci Str. Nb. Wykaz skrótów... XXIII

Spis treœci. Spis treœci Str. Nb. Wykaz skrótów... XXIII Spis treœci Str. Nb Wstêp... XIX Wykaz skrótów... XXIII Czêœæ I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Rozdzia³ I. Pojêcie podatku... 3 1 1. Zagadnienia ekonomiczne opodatkowania... 3 1 I. Uwagi ogólne...

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 2 września 1999 r. I PKN 235/99

Wyrok z dnia 2 września 1999 r. I PKN 235/99 Wyrok z dnia 2 września 1999 r. I PKN 235/99 Przepis art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zm.), według którego nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne W 5. Spis treści

Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne W 5. Spis treści Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne W 5 Wprowadzenie... 11 Literatura... 14 Część pierwsza. PRAWO PRACY... 15 Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy... 17 1. Pojęcieprawapracy...

Bardziej szczegółowo

Publiczne prawo gospodarcze

Publiczne prawo gospodarcze Wykłady Becka Zofia Snażyk Adam Szafrański Publiczne prawo gospodarcze 2. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Wykłady Becka Publiczne prawo gospodarcze W sprzedaży: A. Cieśliński WSPÓLNOTOWE PRAWO GOSPODARCZE.

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 2. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Zakamycze.

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 2. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Zakamycze. Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 2 Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka Wydawnictwo: Zakamycze Spis treści Wykaz skrótów Rozdział pierwszy. Przedmiot, funkcje, właściwości

Bardziej szczegółowo

Definicja zdolności pracodawczej (art. 3 k.p.)

Definicja zdolności pracodawczej (art. 3 k.p.) Definicja zdolności pracodawczej (art. 3 k.p.) Osoba fizyczna, Osoba prawna, Jednostka organizacyjna (struktura, wyodrębnienie, oznaczenie) o ile zatrudniają pracowników, a zatem odesłanie do art. 22 k.p.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. www.meritum-prawo-pracy.abc.com.pl 5. 11 Wprowadzenie. 13 Wykaz skrótów. 17 Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy

SPIS TREŚCI. www.meritum-prawo-pracy.abc.com.pl 5. 11 Wprowadzenie. 13 Wykaz skrótów. 17 Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy SPIS TREŚCI 11 Wprowadzenie 13 Wykaz skrótów 17 Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy 18 1. Katalog danych osobowych uregulowania prawne... 1 24 2. Wstępne badania lekarskie... 7 26 3. Przyjęcie pracownika

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf Sygn. akt II PZ 17/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Józef Iwulski SSN Romualda Spyt (sprawozdawca) U z a s a d n i e n i e

POSTANOWIENIE. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Józef Iwulski SSN Romualda Spyt (sprawozdawca) U z a s a d n i e n i e Sygn. akt I UZ 15/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 lipca 2011 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Józef Iwulski SSN Romualda Spyt (sprawozdawca) w sprawie z odwołania J. L.

Bardziej szczegółowo

Sylabus Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Sylabus Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Sylabus Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Prowadzący: dr Magdalena Arczewska Rok akademicki: 2010/2011 Semestr: letni Tok studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 5 maja 2005 r. III PK 12/05. Udzielenie urlopu bezpłatnego na podstawie art k.p. po rozwiązaniu stosunku pracy jest nieważne.

Wyrok z dnia 5 maja 2005 r. III PK 12/05. Udzielenie urlopu bezpłatnego na podstawie art k.p. po rozwiązaniu stosunku pracy jest nieważne. Wyrok z dnia 5 maja 2005 r. III PK 12/05 Udzielenie urlopu bezpłatnego na podstawie art. 174 1 k.p. po rozwiązaniu stosunku pracy jest nieważne. Przewodniczący SSN Kazimierz Jaśkowski (sprawozdawca), Sędziowie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Przedmowa Wprowadzenie Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Przedmowa Wprowadzenie Część I. Zagadnienia ogólne Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wykaz orzecznictwa... Przedmowa... Wprowadzenie... 1 Część I. Zagadnienia ogólne... 6 Rozdział I. Weksel charakterystyka ogólna... 6 XIII XXI 1. Uwagi ogólne... 6 2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Wykaz orzecznictwa. Przedmowa. Wprowadzenie. Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Wykaz orzecznictwa. Przedmowa. Wprowadzenie. Część I. Zagadnienia ogólne Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Przedmowa Wprowadzenie Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział I. Weksel - charakterystyka ogólna ő 2. Pojęcie, rodzaje i funkcje weksla I. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Dział I. Przepisy ogólne 1 Pytanie 1 13 Dział II. Stosunek pracy 8 Pytanie 14 78 Dział III. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 40 Pytanie

Bardziej szczegółowo

Pułapki menedżerskiego zatrudniania

Pułapki menedżerskiego zatrudniania Pułapki menedżerskiego zatrudniania 28 lutego 2013, Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4, Warszawa PROGRAM Część szkolenia prowadzona przez mec. Waldemara Gujskiego: I. Istotne zagadnienia systemowe

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 32 1. Pracodawca... 14 49 2. Pracownik... 33

SPIS TREŚCI. 32 1. Pracodawca... 14 49 2. Pracownik... 33 SPIS TREŚCI 11 WPROWADZENIE 13 Wykaz skrótów 17 Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy 18 1. Katalog danych osobowych uregulowania prawne... 1 24 2. Wstępne badania lekarskie... 7 26 3. Przyjęcie pracownika

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Romualda Spyt (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Romualda Spyt (sprawozdawca) Sygn. akt I PK 126/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 stycznia 2017 r. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Romualda Spyt (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 20 marca 2009 r. II PK 219/08

Wyrok z dnia 20 marca 2009 r. II PK 219/08 Wyrok z dnia 20 marca 2009 r. II PK 219/08 Wypowiedzenie stosunku pracy nauczycielowi akademickiemu jest niezgodne z prawem, jeżeli statut uczelni wymaga uprzedniego zasięgnięcia opinii rady i dziekana

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Spis treœci

Spis treœci. Spis treœci Spis treœci Wykaz skrótów... XI Wstêp... XIII Rozdzia³ I. Przedmiot postêpowania... 1 1. Uwagi ogólne... 1 2. Przedmiot postêpowañ wnioskowych... 4 3. Przedmiot postêpowañ wszczynanych z urzêdu... 5 Rozdzia³

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i ochrona trwałości stosunku pracy nauczyciela akademickiego

Zatrudnienie i ochrona trwałości stosunku pracy nauczyciela akademickiego Zatrudnienie i ochrona trwałości stosunku pracy nauczyciela akademickiego Aleksandra Bocheńska / monografie / prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Wydanie 1 Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 29 marca 2001 r. I PKN 324/00

Wyrok z dnia 29 marca 2001 r. I PKN 324/00 Wyrok z dnia 29 marca 2001 r. I PKN 324/00 1. Nie ma przeszkód prawnych, aby po podmiotowym przekształceniu pracodawcy (art. 23 1 KP) strony zawarły umowę o pracę na czas określony. 2. Przekształcenie

Bardziej szczegółowo

W grach zespo³owych instytucja stypendium sportowego straci³a racjê bytu od chwili uchwalenia Ustawy o kulturze fizycznej.

W grach zespo³owych instytucja stypendium sportowego straci³a racjê bytu od chwili uchwalenia Ustawy o kulturze fizycznej. Prawo sportowe 53 W grach zespo³owych instytucja stypendium sportowego straci³a racjê bytu od chwili uchwalenia Ustawy o kulturze fizycznej. Stypendium sportowe perspektywy funkcjonowania Przedmiotem artyku³u

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I PK 67/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 października 2013 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Józef

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY PO ZMIANACH W 2016 R. rozwiązywanie praktycznych zadań związanych ze zmianą przepisów, orzecznictwo Sądu oraz planowane zmiany

PRAWO PRACY PO ZMIANACH W 2016 R. rozwiązywanie praktycznych zadań związanych ze zmianą przepisów, orzecznictwo Sądu oraz planowane zmiany Co druga osoba 19-20 maja Warszawa 12 13 maja Poznań Co druga osoba PRAWO PRACY PO ZMIANACH W 2016 R. Umowy terminowe po nowelizacji kodeksu pracy Zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich Planowane zmiany

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Ogólna charakterystyka wypowiedzenia warunków pracy lub płacy str. 25

Rozdział 1 Ogólna charakterystyka wypowiedzenia warunków pracy lub płacy str. 25 Spis treści Wykaz skrótów str. 15 Wstęp str. 17 Rozdział 1 Ogólna charakterystyka wypowiedzenia warunków pracy lub płacy str. 25 1. Uwagi wstępne str. 25 2. Funkcje wypowiedzenia zmieniającego str. 25

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1 Przedmowa Wykaz skrótów Literatura XIII XV XVII Kodeks pracy 1 Rozdział I. Źródła prawa pracy 3 Tabl. 1. Hierarchia źródeł prawa pracy 3 Tabl. 2. Zasada uprzywilejowania pracownika 4 Tabl. 3. Zawieszenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Prawo pracy. Część B. Indywidualne stosunki pracy. Wykaz skrótów Literatura XIII XV

Spis treści. Część A. Prawo pracy. Część B. Indywidualne stosunki pracy. Wykaz skrótów Literatura XIII XV Wykaz skrótów Literatura XIII XV Część A. Prawo pracy Rozdział I. Wstęp do prawa pracy 1 1. Pojęcie prawa pracy 1 2. Przedmiot regulacji prawa pracy 1 I. Indywidualne stosunki pracy 2 II. Zbiorowe stosunki

Bardziej szczegółowo

Urlop wypoczynkowy pracownika. wydanie 1. ISBN X. Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie Kadry. Serwis spraw pracowniczych

Urlop wypoczynkowy pracownika. wydanie 1. ISBN X. Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie Kadry. Serwis spraw pracowniczych Urlop wypoczynkowy pracownika wydanie 1. ISBN 83-7387-965-X Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie Kadry. Serwis spraw pracowniczych Redakcja: Małgorzata Budzich Wydawnictwo C.H. Beck ul. Gen. Zajączka

Bardziej szczegółowo

Prawo prywatne międzynarodowe

Prawo prywatne międzynarodowe Wykłady Becka Katarzyna Bagan-Kurluta Prawo prywatne międzynarodowe 4. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Wykłady Becka Prawo prywatne międzynarodowe W sprzedaży: J. Gołaczyński PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE,

Bardziej szczegółowo

Nawiązanie stosunku pracy Jak sformułować umowę o pracę? wydanie 1. ISBN Autor: Przemysław Ciszek. Redakcja: Małgorzata Budzich

Nawiązanie stosunku pracy Jak sformułować umowę o pracę? wydanie 1. ISBN Autor: Przemysław Ciszek. Redakcja: Małgorzata Budzich Nawiązanie stosunku pracy Jak sformułować umowę o pracę? wydanie 1. ISBN 83-7387-964-1 Autor: Przemysław Ciszek Redakcja: Małgorzata Budzich Wydawnictwo C.H. Beck ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Zatrudnianie i zwalnianie

Spis treści. I. Zatrudnianie i zwalnianie Wstęp... XI I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141)..... 3 2. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn

Bardziej szczegółowo

M. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982, M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r.

M. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982, M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r. UMOWA PORĘCZENIA 1. Charakter prawny (zabezpieczenie osobiste) 2. Poręczenie a instytucje podobne (poręczenie wekslowe, gwarancja, umowne przystąpienie do długu, patronat) 3. Wierzytelności zabezpieczone

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 23 września 2004 r. I PK 657/03

Wyrok z dnia 23 września 2004 r. I PK 657/03 Wyrok z dnia 23 września 2004 r. I PK 657/03 Spadkobiercom pracownika Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A., zmarłego przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 lutego 2005 r. I UK 166/04

Wyrok z dnia 14 lutego 2005 r. I UK 166/04 Wyrok z dnia 14 lutego 2005 r. I UK 166/04 Powództwo pracownika przeciwko pracodawcy o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy podlega oddaleniu ze względu na brak biernej legitymacji procesowej

Bardziej szczegółowo

Nawiązanie stosunku pracy Jak sformułować umowę o pracę? wydanie 1. ISBN 83-7387-964-1. Autor: Przemysław Ciszek. Redakcja: Małgorzata Budzich

Nawiązanie stosunku pracy Jak sformułować umowę o pracę? wydanie 1. ISBN 83-7387-964-1. Autor: Przemysław Ciszek. Redakcja: Małgorzata Budzich Nawiązanie stosunku pracy Jak sformułować umowę o pracę? wydanie 1. ISBN 83-7387-964-1 Autor: Przemysław Ciszek Redakcja: Małgorzata Budzich Wydawnictwo C.H. Beck ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 3. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 3. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 3 Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka Wydawnictwo: Wolters Kluwer Spis treści Wykaz skrótów 15 Rozdział pierwszy. Przedmiot, funkcje,

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 20 czerwca 2001 r. I PKN 476/00

Wyrok z dnia 20 czerwca 2001 r. I PKN 476/00 Wyrok z dnia 20 czerwca 2001 r. I PKN 476/00 Nauczycielowi (także mianowanemu) przeniesionemu w stan nieczynny przysługuje roszczenie o przywrócenie dotychczasowych warunków pracy, a jeżeli stosunek pracy

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 19 września 2002 r. I PKN 592/01

Wyrok z dnia 19 września 2002 r. I PKN 592/01 Wyrok z dnia 19 września 2002 r. I PKN 592/01 Wprowadzenie aneksem do umowy o pracę prawa pracownika do odprawy w razie rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem przez pracodawcę zasadniczo nie może

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 8 maja 2008 r. I PZP 1/08

Postanowienie z dnia 8 maja 2008 r. I PZP 1/08 Postanowienie z dnia 8 maja 2008 r. I PZP 1/08 Świadczenie socjalne należne w okresie od 8 lutego 2001 r. górnikowi, który przeszedł na urlop górniczy przed tą datą, przysługuje w wysokości pomniejszonej

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMENTARZE BECKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 5 Marzena

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Filozofia prawa pracy... 20 1.3. Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 8 grudnia 2005 r. I PK 125/05

Wyrok z dnia 8 grudnia 2005 r. I PK 125/05 Wyrok z dnia 8 grudnia 2005 r. I PK 125/05 Prokurent spółki handlowej może być uznany za osobę zarządzającą zakładem pracy w imieniu pracodawcy w rozumieniu art. 241 26 2 w związku z art. 3 1 1 k.p. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie

Wydział Prawa Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Wydział Prawa Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Szczegółowy plan zajęć na podyplomowych studiach z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych październik 2010 r. czerwiec 2011 r.*

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie nieruchomoœciami mieszkaniowymi

Zarz¹dzanie nieruchomoœciami mieszkaniowymi NIERUCHOMOŒCI Zarz¹dzanie nieruchomoœciami mieszkaniowymi Nowe regulacje ustawowe Wzory umów Wykaz pomocniczych aktów prawnych Polecamy nasze publikacje z zakresu nieruchomoœci: Aleksander Turlej WSPÓLNOTA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz.

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. Spis treści Wykaz skrótów............................................... 11 Wprowadzenie............................................... 15 USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 7 wrzeœnia 2011 r. III AUa 345/11

WYROK z dnia 7 wrzeœnia 2011 r. III AUa 345/11 WYROK z dnia 7 wrzeœnia 2011 r. III AUa 345/11 Sk³ad orzekaj¹cy:ssa Maria Sa³añska-Szumakowicz (przewodnicz¹cy) SSA Daria Stanek (sprawozdawca) SSA Gra yna Czy ak Teza Podanie przez p³atnika sk³adek, o

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 186/12. Dnia 15 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 186/12. Dnia 15 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CZ 186/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 lutego 2013 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka w sprawie z powództwa J. A.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne 12. Obrona pozwanego. Niepodjęcie obrony Obrona pozwanego Przebieg rozprawy

Postępowanie cywilne 12. Obrona pozwanego. Niepodjęcie obrony Obrona pozwanego Przebieg rozprawy Postępowanie cywilne 12 Obrona pozwanego Przebieg rozprawy Obrona pozwanego Uprawnienie, nie obowiązek Realizacja prawa do ochrony sądowej Możliwości obrony Uznanie powództwa Wniosek o oddalenie powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Korzeniowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Korzeniowski Sygn. akt I PK 44/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 października 2014 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Urlop wypoczynkowy pracownika. wydanie 1. ISBN X. Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie Kadry. Serwis spraw pracowniczych

Urlop wypoczynkowy pracownika. wydanie 1. ISBN X. Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie Kadry. Serwis spraw pracowniczych Urlop wypoczynkowy pracownika wydanie 1. ISBN 83-7387-965-X Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie Kadry. Serwis spraw pracowniczych Redakcja: Małgorzata Budzich Wydawnictwo C.H. Beck ul. Gen. Zajączka

Bardziej szczegółowo

WEKSEL MIĘDZY STRONAMI STOSUNKU PRACY

WEKSEL MIĘDZY STRONAMI STOSUNKU PRACY MONOGRAFIE PRAWNICZE WEKSEL MIĘDZY STRONAMI STOSUNKU PRACY MIKOŁAJ RYLSKI Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MIKOŁAJ RYLSKI WEKSEL MIĘDZY STRONAMI STOSUNKU PRACY Polecamy nasze publikacje w serii

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... A. Komentarz tezowy

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... A. Komentarz tezowy Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XIII A. Komentarz tezowy Rozdział I. Kodeks pracy... 1 Ustawa z 26.6.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) (art. 22 67, art. 97 99, art. 101 1 101

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 7 września 1999 r. I PKN 265/99

Wyrok z dnia 7 września 1999 r. I PKN 265/99 Wyrok z dnia 7 września 1999 r. I PKN 265/99 Zmiana warunków pracy polegająca wyłącznie na zmianie nazwy stanowiska, przy zachowaniu innych warunków pracy i płacy, mieści się w ramach pracowniczego podporządkowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Źródła prawa pracy

Rozdział I. Źródła prawa pracy Kodeks pracy Rozdział I. Źródła prawa pracy Tabl. 1. Hierarchia źródeł prawa pracy Hierarchia źródeł prawa pracy (art. 9 1 KP) Kodeks pracy przepisy innych ustaw przepisy aktów wykonawczych postanowienia

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Małgorzata Łączkowska Anna Natalia Schulz Anna Urbańska-Łukaszewicz Prawo rodzinne i opiekuńcze testy pytania kazusy tablice 2. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo rodzinne i opiekuńcze W sprzedaży: A.

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO

UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO Elżbieta Młynarska-Wełpa UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO 2015 VADEMECUM PŁATNIKA Elżbieta Młynarska-Wełpa UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO 2015 VADEMECUM PŁATNIKA Autor Elżbieta Młynarska-Wełpa specjalista

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy Publikacje książkowe

Dorobek naukowy Publikacje książkowe Dorobek naukowy Publikacje książkowe Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, Warszawa 1992. Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 1996 II wydanie - uaktualnione

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1414 SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 26 lipca 2011 r. I ACa 691/11

WYROK z dnia 26 lipca 2011 r. I ACa 691/11 WYROK z dnia 26 lipca 2011 r. I ACa 691/11 Sk³ad orzekaj¹cy:ssa Roman Kowalkowski (przewodnicz¹cy) SSA Barbara Lewandowska SSA Ma³gorzata Idasiak-Grodziñska (sprawozdawca) Teza Dla ustalenia czy dosz³o

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne... XI Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XV

Spis treści. Słowo wstępne... XI Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XV Słowo wstępne.......................................... XI Wykaz skrótów.......................................... XIII Wykaz literatury......................................... XV Wprowadzenie.........................................

Bardziej szczegółowo

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie:

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę planowane zmiany w umowach terminowych oraz praktyczne seminarium Ekspert:

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Podstawy działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek pomocy rodzinie i pieczy zastępczej

Rozdział I. Podstawy działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek pomocy rodzinie i pieczy zastępczej Rozdział I. Podstawy działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek pomocy rodzinie i pieczy zastępczej 1. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej 2. Instytucje pomocy rodzinie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I CZĘŚĆ OGÓLNA PRAWA PRACY

CZĘŚĆ I CZĘŚĆ OGÓLNA PRAWA PRACY Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Literatura... XVIII CZĘŚĆ I CZĘŚĆ OGÓLNA PRAWA PRACY Rozdział I. Problemy części ogólnej prawa pracy Tadeusz Zieliński... 3 1. Kodyfikacja prawa pracy. Wątpliwości i dylematy...

Bardziej szczegółowo

Związki zawodowe w zakładzie pracy. radca prawny Małgorzata Regulska-Cieślak

Związki zawodowe w zakładzie pracy. radca prawny Małgorzata Regulska-Cieślak Związki zawodowe w zakładzie pracy radca prawny Małgorzata Regulska-Cieślak Związki zawodowe w zakładzie pracy Małgorzata Regulska-Cieślak Związki zawodowe w zakładzie pracy Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Zatrudnianie i zwalnianie

Spis treści. I. Zatrudnianie i zwalnianie Wstęp... XI I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141)..... 3 2. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn

Bardziej szczegółowo

KODEKS PRACY. plus. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Przepisy z praktycznym komentarzem. 1 czerwca 2017 r. Z KOMENTARZEM DO ZMIAN

KODEKS PRACY. plus. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Przepisy z praktycznym komentarzem. 1 czerwca 2017 r. Z KOMENTARZEM DO ZMIAN Stan prawny na 1 czerwca 2017 r. KODEKS PRACY 2017 Przepisy z praktycznym komentarzem plus Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Wejdź na www.fabrykawiedzy.com i poznaj nasze tytuły z obszaru prawa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote Sygn. akt V CZ 68/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 2 sierpnia 2007 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMENTARZ Dariusz Zawistowski 2. wydanie Warszawa 2013 Stan prawny na 1 marca 2013 r. Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Adam

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Filozofia prawa pracy... 20 1.3. Podstawowe zasady prawa pracy...

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Wojciech Katner

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Wojciech Katner Sygn. akt III CZP 55/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 września 2010 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Wojciech Katner w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

KODEKS PRACY KOMENTARZ. Praca zbiorowa pod redakcją dr. Janusza Żołyńskiego. Wydanie I uzupełnione

KODEKS PRACY KOMENTARZ. Praca zbiorowa pod redakcją dr. Janusza Żołyńskiego. Wydanie I uzupełnione Edyta Bielak-Jomaa Andrzej Jabłoński Joanna Jasiewicz Małgorzata Mędrala Paweł Pettke Piotr Prusinowski Ewa Wronikowska Marcin Wujczyk Janusz Żołyński KODEKS PRACY KOMENTARZ Praca zbiorowa pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 8 stycznia 2008 r. II PZP 8/07

Uchwała z dnia 8 stycznia 2008 r. II PZP 8/07 Uchwała z dnia 8 stycznia 2008 r. II PZP 8/07 Przewodniczący SSN Krystyna Bednarczyk, Sędziowie SN: Roman Kuczyński (sprawozdawca), Jolanta Strusińska-Żukowska. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie

Bardziej szczegółowo