Publiczne prawo gospodarcze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publiczne prawo gospodarcze"

Transkrypt

1 Wykłady Becka Zofia Snażyk Adam Szafrański Publiczne prawo gospodarcze 2. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck

2 Wykłady Becka Publiczne prawo gospodarcze

3 W sprzedaży: A. Cieśliński WSPÓLNOTOWE PRAWO GOSPODARCZE. TOM I, SWOBODY RYNKU WEWNĘTRZNEGO Studia Prawnicze A. Cieśliński (red.) WSPÓLNOTOWE PRAWO GOSPODARCZE. TOM II Studia Prawnicze A. Kidyba PRAWO HANDLOWE, wyd. 12 Studia Prawnicze J. Ablewicz PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE Kazusy Becka USTAWA O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z WPROWADZENIEM, wyd. 9 Twoje Prawo

4 Publiczne prawo gospodarcze 2. wydanie Zofia Snażyk Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie dr Adam Szafrański Uniwersytet Warszawski Wydawnictwo C. H. BECK Warszawa 2010

5 Redakcja: Ksenia Rzepka Poszczególne rozdziały opracowali: Zofia Snażyk III IV, IX, XVIII XIX, Adam Szafrański I II, V VIII, X XVII Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: TiM-Print Druk i oprawa: Poznańskie Zakłady Graficzne ISBN

6 Spis treœci Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz najwa niejszej literatury... XIII XV XVII Rozdzia³ I. Co to jest publiczne prawo gospodarcze? Ogólnie Publiczne prawo gospodarcze Publiczne prawo gospodarcze jako dziedzina nauczania Wspó³czesny system gospodarczy... 7 Pytania... 8 Rozdzia³ II. ród³a publicznego prawa gospodarczego Uwagi ogólne Specyfika Ÿróde³ publicznego prawa gospodarczego Analiza ekonomiczna prawa Pytania Rozdzia³ III. Administracja gospodarcza Administracja publiczna zagadnienia podstawowe Rz¹dowa administracja gospodarcza I. Rada Ministrów II. Centralne organy administracji rz¹dowej Agencje Administracja gospodarcza terenowa I. Wojewoda II. Organy administracji zespolonej i niezespolonej policja gospodarcza Samorz¹dowe organy administracji gospodarczej V

7 Spis treœci 14. Europejska administracja gospodarcza Pytania Rozdzia³ IV. Prawne formy dzia³ania administracji gospodarczej Pojêcia podstawowe Prawne formy dzia³ania typologia czy klasyfikacja? I. Sfera dzia³ania zewnêtrznego i wewnêtrznego II. Czynnoœci prawne i dzia³ania faktyczne III. Adresat czynnoœci prawnej Indywidualne akty stosowania prawa I. Decyzja administracyjna (akt administracyjny sensu stricto) II. Przyrzeczenie administracyjne III. Ugoda administracyjna IV. Porozumienie administracyjne V. Umowy cywilnoprawne VI. Umowy publicznoprawne Generalne akty stosowania prawa I. Akty normatywne II. Akty generalne Dzia³ania faktyczne I. Czynnoœci materialno-techniczne II. Dzia³ania spo³eczno-organizatorskie Kazusy Pytania Rozdzia³ V. Znaczenie Konstytucji RP dla gospodarki Dlaczego Konstytucja RP jest wa na dla przedsiêbiorców? Spo³eczna gospodarka rynkowa I. Doktryna spo³ecznej gospodarki rynkowej II. Normatywne znaczenie spo³ecznej gospodarki rynkowej Elementy spo³ecznej gospodarki rynkowej I. Wolnoœæ dzia³alnoœci gospodarczej II. W³asnoœæ prywatna III. Solidarnoœæ, wspó³praca, dialog partnerów spo³ecznych Gospodarstwo rodzinne Ochrona pracy Inne zasady konstytucyjne Kazusy Pytania Rozdzia³ VI. Przedsiêbiorca i dzia³alnoœæ gospodarcza Dzia³alnoœæ gospodarcza i przedsiêbiorca w systemie prawa 77 VI

8 Spis treœci 27. Dzia³alnoœæ gospodarcza w ustawie o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej I. Zarobkowoœæ II. Zorganizowanie III. Ci¹g³oœæ IV. Dzia³alnoœæ zawodowa V. Dzia³alnoœæ rolnicza i agroturystyczna VI. Zarz¹d w³asnym maj¹tkiem VII. Dzia³alnoœæ nielegalna Przedsiêbiorca w ustawie o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej I. Rodzaje przedsiêbiorców II. Mikroprzedsiêbiorcy, mali i œredni przedsiêbiorcy Inne definicje przedsiêbiorcy i dzia³alnoœci gospodarczej w systemie prawa Kazusy Pytania Rozdzia³ VII. Rejestry przedsiêbiorców Za³o enia i cele rejestracji przedsiêbiorców Rejestracja osób fizycznych Rejestracja osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Pozosta³e czynnoœci konieczne dla rozpoczêcia dzia³alnoœci gospodarczej Punkt kontaktowy Kazusy Pytania Rozdzia³ VIII. Koncesje, zezwolenia, dzia³alnoœæ regulowana Reglamentacja gospodarki Koncesje Zezwolenia Dzia³alnoœæ regulowana Kazusy Pytania Rozdzia³ IX. Kontrola i nadzór w gospodarce Pojêcia podstawowe I. Najwy sza Izba Kontroli II. Kontrola s¹dowa Kontrola przedsiêbiorców Nadzór nad przedsiêbiorcami Kazusy VII

9 Spis treœci Pytania Rozdzia³ X. Samorz¹d gospodarczy i zawodowy Pojêcie samorz¹d Samorz¹d zawodowy I. Samorz¹d zawodowy w Konstytucji II. Zadania samorz¹du zawodowego III. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ samorz¹du zawodowego IV. Ustrój samorz¹du zawodowego V. S¹downictwo dyscyplinarne Samorz¹d gospodarczy I. Izby gospodarcze II. Samorz¹d rzemios³a III. Samorz¹d zawodowy niektórych podmiotów gospodarczych IV. Izby rolnicze V. Podsumowanie Kazus Pytania Rozdzia³ XI. Dzia³alnoœæ gospodarcza osób zagranicznych Podstawowe pojêcia Podmioty przynale ¹ce do EOG I. Podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej II. Zak³adanie oddzia³ów i innych jednostek organizacyjnych przez podmioty przynale ¹ce do EOG III. Ograniczenia w podejmowaniu dzia³alnoœci gospodarczej przez podmioty przynale ¹ce do EOG Cudzoziemcy posiadaj¹cy szczególny status prawny nadany przez organy administracji publicznej oraz cz³onkowie rodzin obywateli pañstw UE Pozosta³e osoby zagraniczne Oddzia³ przedsiêbiorcy zagranicznego Przedstawicielstwo przedsiêbiorcy zagranicznego Zmiany spowodowane implementacj¹ dyrektywy us³ugowej Ograniczenia prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej przez osoby zagraniczne Kazusy Pytania Rozdzia³ XII. Dzia³alnoœæ gospodarcza Skarbu Pañstwa Cele dzia³alnoœci gospodarczej Skarbu Pañstwa Podstawowe pojêcia Skarb Pañstwa VIII

10 Spis treœci I. Organy Skarbu Pañstwa II. Formy organizacyjno-prawne Formy organizacyjno-prawne prawa prywatnego I. Tworzenie form organizacyjno-prawnych prawa prywatnego II. Dzia³alnoœæ form organizacyjno-prawnych prawa prywatnego z udzia³em Skarbu Pañstwa Formy organizacyjno-prawne prawa publicznego I. Jednostki sektora finansów publicznych II. Przedsiêbiorstwa pañstwowe Z³ote weto Skarbu Pañstwa Kazusy Pytania Rozdzia³ XIII. Gospodarka komunalna Podstawowe pojêcia I. Podstawy prawne dzia³alnoœci jednostek samorz¹du terytorialnego II. Samorz¹dowa osoba prawna i przymiotnik komunalny III. Zadania w³asne i zadania zlecone IV. Gospodarka komunalna definicja i charakter prawny V. Dzia³alnoœæ poza sfer¹ u ytecznoœci publicznej Formy organizacyjno-prawne gospodarki komunalnej Okreœlanie cen i op³at Kazusy Pytania Rozdzia³ XIV. Komercjalizacja i prywatyzacja Rodzaje prywatyzacji i Ÿród³a prawa Metody i cele komercjalizacji i prywatyzacji I. Komercjalizacja II. Prywatyzacja poœrednia III. Prywatyzacja bezpoœrednia IV. Wniesienie przedsiêbiorstwa do jednoosobowej spó³ki Skarbu Pañstwa Zmiany ogólnych regu³ Kodeksu spó³ek handlowych Pytania Rozdzia³ XV. Prawo ochrony konkurencji O ochronie konkurencji w ogólnoœci I. Przedmiot prawa konkurencji II. ród³a prawa III. Podstawowe pojêcia Praktyki ograniczaj¹ce konkurencjê I. Porozumienia IX

11 Spis treœci II. Nadu ywanie pozycji dominuj¹cej III. Decyzje w sprawie praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê Zapobieganie antykonkurencyjnym koncentracjom Postêpowanie przed Prezesem UOKiK Postêpowanie przed Komisj¹ Kazusy Pytania Rozdzia³ XVI. Pomoc publiczna ród³a prawa Przes³anki stosowania art. 107 TofUE I. Pomoc II. Pañstwo III. Na warunkach korzystniejszych ni oferowane na rynku IV. Selektywnoœæ V. Antykonkurencyjnoœæ pomocy VI. Pomoc dopuszczalna lub dozwolona Postêpowanie w sprawie udzielenia pomocy publicznej Specjalne strefy ekonomiczne Kazusy Pytania Rozdzia³ XVII. Regulacja Pojêcie regulacji Niezale noœæ Cele regulacji Uznanie Pytania Rozdzia³ XVIII. Narodowy Bank Polski Podstawowe funkcje i zadania banku centralnego I. Centralny bank pañstwa II. Bank emisyjny III. Bank banków Narodowy Bank Polski pozycja ustrojowa Prawne formy dzia³ania NBP Unia Gospodarcza i Walutowa Pytania Rozdzia³ XIX. Nadzór finansowy Rynek finansowy integracja nadzoru finansowego ród³a prawa X

12 Spis treœci 84. Komisja Nadzoru Finansowego Cele i œrodki nadzoru Pytania Indeks rzeczowy XI

13

14 Przedmowa Oddajemy w rêce Czytelników Wyk³ady Becka, które, mamy nadziejê, bêd¹ stanowi³y pomoc w poznaniu podstawowych zagadnieñ z zakresu publicznego prawa gospodarczego. Staraliœmy siê, by wyk³ad by³ mo liwie syntetyczny, jednoczeœnie wzbogacony przyk³adami, pozwalaj¹cymi na lepsze zrozumienie przedstawianych treœci. Ka dy rozdzia³ zawiera na koñcu pytania oraz kazusy. Wyk³ad nie jest, rzecz jasna, Ÿród³em prawa, dlatego te stanowi jedynie pomoc w samodzielnym zmaganiu siê Czytelników z lektur¹ mniej lub bardziej skomplikowanych aktów normatywnych. Wszystkim, którzy wspierali nas w przygotowaniu niniejszej pracy, jesteœmy wdziêczni. Bez ich uwag, yczliwej i krytycznej lektury oraz poœwiêconego przez nich czasu, Wyk³ad nie móg³by powstaæ. Ostatecznie za jego niedostatki odpowiadaj¹ wy³¹cznie Autorzy. Niedoskona³oœci 1. wydania oraz wejœcie w ycie nowych aktów prawych (przede wszystkim Traktatu Lizboñskiego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o z³otym wecie oraz ustawy o œwiadczeniu us³ug na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) sprawi³y, e kolejne wydanie sta³o siê konieczne. Naszym Kolegom i Studentom dziêkujemy za krytyczne uwagi. Mamy nadziejê, e 2. wydanie po czêœci uczyni im zadoœæ. Warszawa, wrzesieñ 2010 r. Autorzy XIII

15

16 Wykaz skrótów 1. ród³a prawa CudzU... DAdmRzU... ustawa z r. o cudzoziemcach (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 234, poz ze zm.) ustawa z r. o dzia³ach administracji rz¹dowej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 ze zm.) FinPublU... ustawa z r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz ze zm.) GospKomU... KK... KomPrywU... Konstytucja RP... KPA... KPC... KrRejSU... KSH... NBPU... OchrKonkurU... PartPPrU... PrBank... PrBud... ustawa z r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.) Kodeks karny ustawa z r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz ze zm.) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) Kodeks postêpowania administracyjnego Kodeks postêpowania cywilnego ustawa z r. o Krajowym Rejestrze S¹dowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz ze zm.) Kodeks spó³ek handlowych ustawa z r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.) ustawa z r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) ustawa z r. o partnerstwie publiczno-prawnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100) ustawa z r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) ustawa z r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz ze zm.) XV

17 Wykaz skrótów PrEnerg... PrGosp... SamGminU... SamPowU... SamWojU... SwobGospU... TofUE... TranspDrogU... WojAdmRzWU... ustawa z r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) ustawa z r. Prawo dzia³alnoœci gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz ze zm.) ustawa z r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) ustawa z r. o samorz¹dzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) ustawa z r. o samorz¹dzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) ustawa z r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz ze zm.) Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana, Dz.Urz. UE C 321E/2006, s. 1) ustawa z r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.) ustawa z r. o wojewodzie i administracji rz¹dowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206) 2. Publikatory i czasopisma Dz.U.... Pal.... PL... PUG... RPEiS... Dziennik Ustaw Palestra Przegl¹d Legislacyjny Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 3. Inne skróty art.... EDG... KRS... nast.... NBP... Nr... poz.... tekst jedn.... ze sprost.... ze zm.... artyku³ Ewidencja Dzia³alnoœci Gospodarczej Krajowy Rejestr S¹dowy nastêpny (-a, -e) Narodowy Bank Polski numer pozycja tekst jednolity ze sprostowaniem ze zmianami XVI

18 Wykaz najwa niejszej literatury H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowski (red.), Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa J. Grabowski (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wyk³adu, Bydgoszcz Katowice B. Popowska, M. Strzelbicki (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Czêœæ ogólna oraz prawo dzia³alnoœci gospodarczej, Poznañ XVII

19

20 I Rozdzia³ Co to jest publiczne prawo gospodarcze? ICo to jest publiczne prawo gospodarcze? 1. Ogólnie 1 Ogólnie OdpowiedŸ na pytanie, czym jest publiczne prawo gospodarcze, nie bêdzie prosta. Rozpoczniemy od opowiedzenia krótkiej historii. W paÿdzierniku 2007 r. 20-letni student wydzia³u matematyki Kleofas Blum postanowi³, id¹c raczej za g³osem serca ni rozs¹dku, zarabiaæ œwiadcz¹c us³ugi detektywistyczne. Decyzjê powzi¹³ po stwierdzeniu, e nie staæ go nie tylko na utrzymanie w wielkim mieœcie na godziwym poziomie, ale tak e na nowe podrêczniki. Mia³ pewne mgliste wyobra enie, e to co bêdzie chcia³ robiæ, nazywane jest przez prawników dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ i wymaga pewnych, wstêpnych urzêdowych czynnoœci. Uda³ siê zatem po poradê do swego kolegi z dru yny pi³ki no nej, który by³ na II roku prawa Baltazara Faula. Baltazar zaœ wzruszy³ ramionami i powiedzia³, e tego jeszcze nie przerabiali. Baltazar mia³ racjê. OdpowiedŸ na pytanie, jakich czynnoœci nale y dope³niæ, aby zgodnie z prawem rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, daje dyscyplina nauczania, jak¹ jest publiczne prawo gospodarcze, bêd¹ce zazwyczaj przedmiotem wyk³adu na III lub IV roku studiów prawniczych. Prawo publiczne gospodarcze swoim zakresem nie ogranicza siê jedynie do momentu wejœcia na rynek us³ug detektywistycznych przez Kleofasa, lecz mo na by rzec, towarzyszy mu przez ca³y czas wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej w ka dej sprawie, w której pañstwo czegoœ od Kleofasa wymaga lub te gdy Kleofas czegoœ od pañstwa chce. Nie obejmuje zatem zagadnieñ zwi¹zanych z relacjami Kleofasa z jego kontrahentami lub klientami, lecz z pañstwow¹ ingerencj¹ w sferê praw i wolnoœci Kleofasa. Prawem publicznym gospodarczym s¹ zatem tak e te regulacje prawne, które nak³adaj¹ na Kleofasa obowi¹zki uzyskiwania zezwoleñ, koncesji i zgód. Z publicznego prawa gospodarczego nale y jednak wy³¹czyæ dwie niezwykle istotne sfery ingerencji pañstwa, które ze wzglêdu na sw¹ specyfikê i obszernoœæ, wyk³adane s¹ oddzielnie. Chodzi mianowicie o prawo podatkowe oraz prawo ubezpieczeñ spo³ecznych. Obie te dziedziny prawa dotycz¹ obowi¹zków finansowych przedsiêbiorców, koniecznoœci p³acenia przez nich podatków oraz sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne. 1

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz najważniejszej literatury... XVII. Przedmowa...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz najważniejszej literatury... XVII. Przedmowa... Wykaz skrótów... XIII Wykaz najważniejszej literatury... XVII Przedmowa... XIX Rozdział I. Co to jest publiczne prawo gospodarcze?... 1 1. Uwagi ogólne... 1 2. Publiczne prawo... 2 3. gospodarcze... 3

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V. Wykaz najważniejszej literatury... XV

Spis treści. Przedmowa... V. Wykaz najważniejszej literatury... XV Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Wykaz najważniejszej literatury... XV Rozdział I.Co to jest publiczne prawo gospodarcze?... 1 1. Uwagi ogólne... 1 2. Publiczne prawo... 2 3. gospodarcze... 4 4. Publiczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V. Wykaz najważniejszej literatury... XVII

Spis treści. Przedmowa... V. Wykaz najważniejszej literatury... XVII Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Wykaz najważniejszej literatury... XVII Rozdział I. Co to jest publiczne prawo gospodarcze?... 1 1. Uwagi ogólne... 1 2. Publiczne prawo... 2 3. gospodarcze...

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wykaz skrótów Wykaz najważniejszej literatury Przedmowa

Spis treści: Wykaz skrótów Wykaz najważniejszej literatury Przedmowa Spis treści: Wykaz skrótów Wykaz najważniejszej literatury Przedmowa Rozdział I. Co to jest publiczne prawo gospodarcze? ő 1. Uwagi ogólne ő 2. "Publiczne prawo..." ő 3. "...gospodarcze" ő 4. Publiczne

Bardziej szczegółowo

Publiczne prawo gospodarcze

Publiczne prawo gospodarcze Wykłady Becka Zofia Snażyk Adam Szafrański Publiczne prawo gospodarcze 6. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Wykłady Becka Publiczne prawo gospodarcze W sprzedaży: J. Olszewski (red.) PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE,

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz najwa niejszej literatury...

Spis treœci. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz najwa niejszej literatury... Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz najwa niejszej literatury... XIII XV XVII Rozdzia³ I. Co to jest publiczne prawo gospodarcze?... 1 1. Ogólnie... 1 2. Publiczne prawo... 2 3. gospodarcze... 3 4. Publiczne

Bardziej szczegółowo

Publiczne prawo gospodarcze

Publiczne prawo gospodarcze Wykłady Becka Zoia Snażyk Adam Szafrański Publiczne prawo gospodarcze 3. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Wykłady Becka Publiczne prawo gospodarcze W sprzedaży: A. Cieśliński WSPÓLNOTOWE PRAWO GOSPODARCZE.

Bardziej szczegółowo

REPETYTORIA C H BECK. Prawo publiczne gospodarcze

REPETYTORIA C H BECK. Prawo publiczne gospodarcze REPETYTORIA C H BECK Prawo publiczne gospodarcze W sprzeda y: A. Kidyba PRAWO HANDLOWE, wyd. 8 Studia Prawnicze M. Stec, T. Mróz PRAWO GOSPODARCZE PRYWATNE Studia Prawnicze A. Cieœliñski WSPÓLNOTOWE PRAWO

Bardziej szczegółowo

PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE SSA3, SNA3 rok III. Zagadnienia egzaminacyjne

PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE SSA3, SNA3 rok III. Zagadnienia egzaminacyjne PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE SSA3, SNA3 rok III Zagadnienia egzaminacyjne 1. Pojęcie administracji gospodarczej i główne obszary jej działania. 2. Pojęcie prawa gospodarczego. 3. Publiczne prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE SSA3, SNA3 rok III

PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE SSA3, SNA3 rok III PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE SSA3, SNA3 rok III Zagadnienia egzaminacyjne 1. Pojęcie administracji gospodarczej i główne obszary jej działania. 2. Pojęcie prawa gospodarczego. 3. Publiczne prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku rejestrowego.

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku rejestrowego. Harmonogram zajęć SSP, semestr zimowy 2014/2015 PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE Grupa: 6,7 Prowadząca: mgr Ewelina Danel Kontakt: ewelina.danel@prawo.uni.wroc.pl Konsultacje: http://prawo.uni.wroc.pl/user/13542

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE i OCHRONY KONKURENCJI na kierunku PRAWO

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE i OCHRONY KONKURENCJI na kierunku PRAWO Poznań, dnia 30 września 2016 roku Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE i OCHRONY KONKURENCJI na kierunku PRAWO I. Informacje

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE SSP, SNP(W), SNP(Z) Wykaz zagadnień egzaminacyjnych

PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE SSP, SNP(W), SNP(Z) Wykaz zagadnień egzaminacyjnych PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE SSP, SNP(W), SNP(Z) Wykaz zagadnień egzaminacyjnych 1. Pojęcie prawa gospodarczego. 2. Publiczne prawo gospodarcze a prywatne prawo gospodarcze. 3. Publiczne prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA

LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA Wykłady Specjalizacyjne LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA ZARYS ZAGADNIEŃ PODSTAWOWYCH Lesław Grzonka 2. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Wykłady Specjalizacyjne Legislacja administracyjna. Zarys zagadnień podstawowych

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Publiczne prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa... 1 31. Uwagi wstępne... 2 I. Przesłanki, zakres i kryteria wyodrębnienia sektora państwowego w gospodarce...

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Us³ugi detektywistyczne

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Us³ugi detektywistyczne KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Us³ugi detektywistyczne Polecamy nastêpuj¹ce publikacje: G. Gozdór USTAWA O OCHRONIE OSÓB I MIENIA Krótkie Komentarze Becka M. Szyd³o SWOBODA DZIA ALNOŒCI GOSPODARCZEJ Monografie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa...

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XI XIII XV Rozdział I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojęcie administracji publicznej... 2 2. Cechy administracji i jej podziały... 5 3. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa...

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... SPIS TREŒCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XI XIII XV Rozdzia³ I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojêcie administracji publicznej... 2 2. Cechy administracji i jej podzia³y... 5 3. Pojêcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa... 1 31. Uwagi wstępne... 2 I. Przesłanki, zakres i kryteria wyodrębnienia sektora państwowego w gospodarce...

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA I POJĘCIA OGÓLNE TEORII PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

ZAGADNIENIA I POJĘCIA OGÓLNE TEORII PRAWA ADMINISTRACYJNEGO PRZEDMOWA Część pierwsza ZAGADNIENIA I POJĘCIA OGÓLNE TEORII PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Rozdział I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE 1. Pojęcie administracji 2. Związanie administracji prawem 3. Pojęcie prawa administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Prawo, studia stacjonarne

Prawo, studia stacjonarne mgr Maciej Etel, asystent w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku Program ćwiczeń Publiczne prawo gospodarcze w roku akademickim 2010-2011 Ćwiczenia 1 Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów str. 11. Wstęp str. 15

Spis treści. Wykaz skrótów str. 11. Wstęp str. 15 Spis treści Wykaz skrótów str. 11 Wstęp str. 15 Rozdział I. Prawo administracyjne gospodarcze (Cezary Banasiński) str. 17 1. Gospodarka, rynek, system gospodarczy str. 17 2. Istota prawa administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! Gospodarcze publiczne. w pigułce. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! 2. wydanie. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! Gospodarcze publiczne. w pigułce. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! 2. wydanie. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! Prawo Gospodarcze publiczne w pigułce 2. wydanie Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE w pigułce Inne w tej serii:

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 Rozdział I. PAŃSTWO A GOSPODARKA 15 1. Stosunki gospodarcze a funkcje państwa 15 2. Podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania...

Bardziej szczegółowo

Leksykon. prawa gospodarczego publicznego. podstawowych pojęć. 3. wydanie. Wydawnictwo C.H.Beck. pod redakcją: Andrzeja Powałowskiego

Leksykon. prawa gospodarczego publicznego. podstawowych pojęć. 3. wydanie. Wydawnictwo C.H.Beck. pod redakcją: Andrzeja Powałowskiego Leksykon prawa gospodarczego publicznego 100 podstawowych pojęć 3. wydanie pod redakcją: Andrzeja Powałowskiego Wydawnictwo C.H.Beck Leksykon prawa gospodarczego publicznego 100 podstawowych pojęć W sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Czêœæ A. Testy. Czêœæ B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treœci. Czêœæ A. Testy. Czêœæ B. Kazusy. Wykaz skrótów Spis Przedmowa treœci Wykaz skrótów Literatura V XIII XVII Czêœæ A. Testy Test 1 1 Odpowiedzi do testu 1 50 Test 2 4 Odpowiedzi do testu 2 51 Test 3 7 Odpowiedzi do testu 3 53 Test 4 10 Odpowiedzi do testu

Bardziej szczegółowo

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Komentarz Mateusz Pacak Wydanie 1 Stan prawny na 1 grudnia 2012 roku Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Katarzyna Gierłowska Opracowanie redakcyjne: Anna

Bardziej szczegółowo

PRAWO ADMINISTRACYJNE

PRAWO ADMINISTRACYJNE PRAWO ADMINISTRACYJNE RED. MAREK WIERZBOWSKI Część pierwsza ZAGADNIENIA I POJĘCIA OGÓLNE TEORII PRAWA ADMINISTRACYJNEGO ROZDZIAŁ I. Zagadnienia wstępne 1. Pojęcie administracji 2. Związanie administracji

Bardziej szczegółowo

ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI

ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI MONOGRAFIE PRAWNICZE ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI MAŁGORZATA SIERADZKA Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA ZMOWY PRZETARGOWE

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE i OCHRONY KONKURENCJI na kierunku PRAWO

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE i OCHRONY KONKURENCJI na kierunku PRAWO Poznań, dnia 1 października 2018 roku prof. dr hab. Bożena Popowska Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE i OCHRONY KONKURENCJI

Bardziej szczegółowo

Umowy w obrocie gospodarczym

Umowy w obrocie gospodarczym Szymon Pszczółka Marta Janina Skrodzka Karol Skrodzki Marek Zaremba Umowy w obrocie gospodarczym testy kazusy tablice 2. wydanie REPETYTORIA C H BECK Umowy w obrocie gospodarczym W sprzedaży: S. Włodyka

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Zbiory Orzecznictwa Becka Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka Ewa Skibińska 3. wydanie C.H.Beck ZBIORY ORZECZNICTWA BECKA Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Polecamy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów prawo Studia jednolite magisterskie Stacjonarne

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów prawo Studia jednolite magisterskie Stacjonarne SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Publiczne prawo gospodarcze Wydział Prawa i Administracji Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Prawo prywatne międzynarodowe

Prawo prywatne międzynarodowe Wykłady Becka Katarzyna Bagan-Kurluta Prawo prywatne międzynarodowe 4. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Wykłady Becka Prawo prywatne międzynarodowe W sprzedaży: J. Gołaczyński PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE,

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMENTARZE BECKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 5 Marzena

Bardziej szczegółowo

OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ W SEKTORACH ENERGETYKI SIECIOWEJ

OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ W SEKTORACH ENERGETYKI SIECIOWEJ MONOGRAFIE PRAWNICZE OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ W SEKTORACH ENERGETYKI SIECIOWEJ TOMASZ DŁUGOSZ Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE TOMASZ DŁUGOSZ OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ W SEKTORACH

Bardziej szczegółowo

K. Czajkowska-Matosiuk. Prawo. gospodarcze i spółek. 2. wydanie. Wydawnictwo C.H. Beck

K. Czajkowska-Matosiuk. Prawo. gospodarcze i spółek. 2. wydanie. Wydawnictwo C.H. Beck A PLIKACJE P RAWNICZE K. Czajkowska-Matosiuk Prawo gospodarcze i spółek 2. wydanie Wydawnictwo C.H. Beck APLIKACJE PRAWNICZE Prawo gospodarcze i spó³ek Katarzyna Czajkowska-Matosiuk Redakcja: Joanna Ablewicz

Bardziej szczegółowo

PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE

PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE KAZUSY BECKA Joanna Ablewicz PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE Problemy: 1. Jakie powinno być rozstrzygnięcie sądu II instancji? Rozwiązanie: Wydawnictwo C. H. BECK KAZUSY BECKA Prawo gospodarcze publiczne W

Bardziej szczegółowo

Prawo Publiczne Gospodarcze propozycja listy pytań egzaminacyjnych 2017/2018:

Prawo Publiczne Gospodarcze propozycja listy pytań egzaminacyjnych 2017/2018: Prawo Publiczne Gospodarcze propozycja listy pytań egzaminacyjnych 2017/2018: Ogólnie: 1. Czym jest publiczne prawo gospodarcze? 2. Wskaż elementy liberalnej autonomii gospodarczej w polskim porządku prawnym.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS Prawo finansów publicznych studia stacjonarne

SYLABUS Prawo finansów publicznych studia stacjonarne SYLABUS Prawo finansów publicznych studia stacjonarne 1) Podstawowe informacje o przedmiocie Skrócony opis Pełny opis Przedmiot obejmuje analizę i ocenę regulacji prawnych z zakresu prawa w tym prawo budżetowe

Bardziej szczegółowo

Podatnik w postępowaniu podatkowym

Podatnik w postępowaniu podatkowym Adam Mariański Strzelec Miłek Dariusz Tomasz Stanisław Kubiak (red.) Podatnik w postępowaniu podatkowym Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatnik w postępowaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

PRAWNA KONCEPCJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

PRAWNA KONCEPCJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MONOGRAFIE PRAWNICZE PRAWNA KONCEPCJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MAREK SZYDŁO Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAREK SZYDŁO PRAWNA KONCEPCJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Polecamy nasze najnowsze publikacje

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! HANDLOWE w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck

Na egzamin! HANDLOWE w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck Na egzamin! PRAWO HANDLOWE w pigułce szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H. Beck PRAWO HANDLOWE w pigułce Inne w tej serii: Prawo rzymskie w pigułce Prawo finansowe w pigułce Prawo gospodarcze publiczne

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Administracja Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN NOTARIALNY 15 LIPCA 2009 r.

ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN NOTARIALNY 15 LIPCA 2009 r. ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN NOTARIALNY 15 LIPCA 2009 r. nr pytania odpowiedź podstawa prawna 1. B art. 80 k.c. 2. C art. 103 1 k.c. 3. B art. 109 7 3 k.c. 4. A art. 390 3 k.c. 5. B

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Przedmowa Wykaz skrótów XI XIII

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Przedmowa Wykaz skrótów XI XIII Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów XI XIII Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Wiadomości ogólne 1 Pytania 1 15 Rozdział II. Stowarzyszenia i zgromadzenia 11 Pytania 16 32 Rozdział III. Ewidencja

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Prawno-biznesowy Studia I st. Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse. Wstêp... 13. 1. Pojêcie i funkcje finansów... 17. 2. Pieni¹dz...

Spis treœci. Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse. Wstêp... 13. 1. Pojêcie i funkcje finansów... 17. 2. Pieni¹dz... Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse Spis treœci Wstêp..................................................... 13 1. Pojêcie i funkcje finansów....................................... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW Administracja STOPIEŃ EDUKACJI Studia I stopnia SYLABUS Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l II.B. 2 II.B. 3 II.B. 4 II.B. 5 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. Jan Olszewski Publiczne prawo gospodarcze

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. Jan Olszewski Publiczne prawo gospodarcze PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Jan Olszewski Publiczne prawo gospodarcze W sprzedaży: A. Kidyba PRAWO HANDLOWE, wyd. 16 Studia Prawnicze A. Powałowski PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE, wyd. 3 Podręczniki Prawnicze M.

Bardziej szczegółowo

Akademia Prawa. Zdzisław Muras. Podstawy prawa. 3. wydanie. C.H.Beck

Akademia Prawa. Zdzisław Muras. Podstawy prawa. 3. wydanie. C.H.Beck Akademia Prawa Zdzisław Muras Podstawy prawa 3 wydanie CHBeck AKADEMIA PRAWA Podstawy prawa W sprzedaży: S Gurgul PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE, wyd 9 Duże Komentarze Becka K Flaga-Gieruszyńska PRAWO

Bardziej szczegółowo

28. Katner W. J., Prawo cywilne i handlowe w zarysie, Warszawa Kawałko A., Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,

28. Katner W. J., Prawo cywilne i handlowe w zarysie, Warszawa Kawałko A., Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, BIBLIOGRAFIA 1. Ablewicz J., Prawo gospodarcze publiczne, C. H. Beck 2010. (Kazusy Becka). 2. Asłanowicz M., Spółka partnerska, Warszawa 2004. 3. Bagan-Kurluta K., Bieniek-Koronkiewicz E., Prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW Administracja STOPIEŃ EDUKACJI Studia I stopnia SYLABUS Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l II.B. 2 II.B. 3 II.B. 4 II.B. 5 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu kształcenia Prawna reglamentacja działalności gospodarczej. Kod modułu kształcenia PRDG 3. Rodzaj modułu kształcenia obowiązkowy lub

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne część ogólna

Prawo cywilne część ogólna Marcin Hałgas Piotr Kostański Prawo cywilne część ogólna pytania kazusy tablice 4. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo cywilne część ogólna W sprzedaży: E. Gniewek PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia

Bardziej szczegółowo

Prawo administracyjne. Część ogólna wyd. 9

Prawo administracyjne. Część ogólna wyd. 9 Prawo administracyjne. Część ogólna wyd. 9 Eugeniusz Ochendowski, 978-83-72856-89-0, TNOIK 2013 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 15 DZIAŁ I ZAGADNIENIA OGÓLNE Administracja publiczna i prawo administracyjne...

Bardziej szczegółowo

w pigułce i POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE szybko zwięźle i na temat Na egzamin! 3. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck

w pigułce i POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE szybko zwięźle i na temat Na egzamin! 3. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Na egzamin! PRAWO i POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE w pigułce 3. wydanie Zawiera pytania, które padły na egzaminie! Wydawnictwo C.H.Beck szybko zwięźle i na temat PRAWO i POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE w pigułce

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA PRAWA KRAJOWEGO

ŹRÓDŁA PRAWA KRAJOWEGO ŹRÓDŁA PRAWA KRAJOWEGO 1. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. nr 78, poz. 483 2. Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe Dz. U. nr 37, poz. 282 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Małgorzata Łączkowska Anna Natalia Schulz Anna Urbańska-Łukaszewicz Prawo rodzinne i opiekuńcze testy pytania kazusy tablice 2. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo rodzinne i opiekuńcze W sprzedaży: A.

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! i nieletnich. w pigułce 2. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! i nieletnich. w pigułce 2. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! PRAWO rodzinne i nieletnich w pigułce 2. wydanie Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck PRAWO RODZINNE i NIELETNICH w pigułce Inne w tej serii:

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! GOSPODARCZE PUBLICZNE. w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck

Na egzamin! GOSPODARCZE PUBLICZNE. w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck Na egzamin! PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE w pigułce szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H. Beck PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo rzymskie w pigułce Prawo handlowe w pigułce

Bardziej szczegółowo

publicznej oraz tworzenie w tych sektorach warunków do powstania mechanizmów rynkowych i konkurencji

publicznej oraz tworzenie w tych sektorach warunków do powstania mechanizmów rynkowych i konkurencji Społeczna gospodarka rynkowa jest: a. odrębnym modelem gospodarczym b. pośrednim modelem między modelem gospodarki rynkowej a modelem gospodarki centralnie planowanej c. wariantem gospodarki centralnie

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu PRAWO PUBLICZNE W ZARZĄDZANIU na kierunku ZARZĄDZANIE I PRAWO W BIZNESIE

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu PRAWO PUBLICZNE W ZARZĄDZANIU na kierunku ZARZĄDZANIE I PRAWO W BIZNESIE Poznań, dnia 1 października 2018 roku prof. dr hab. Bożena Popowska Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego I. Informacje ogólne OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu PRAWO PUBLICZNE W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE MONOGRAFIE PRAWNICZE NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIE NADZORU Z PERSPEKTYWY SPORÓW SĄDOWYCH MAŁGORZATA FRYSZTAK Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: Marek Świątkowski

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Małgorzata Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

PRAWO ADMINISTRACYJNE

PRAWO ADMINISTRACYJNE UNIWERSYTET GDAŃSKI KATEDRA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO PRAWO ADMINISTRACYJNE (ramowy program ćwiczeń 1 ) kierunek: PRAWO i ADMINISTRACJA, studia stacjonarne i niestacjonarne (...) studiowanie to przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 kwietnia 2005 r. Nr 3 ZARZ DZENIA PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO:

Katowice, dnia 29 kwietnia 2005 r. Nr 3 ZARZ DZENIA PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO: DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 kwietnia 2005 r. Nr 3 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIA PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO: 7 nr 1 z dnia 22 marca 2005 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ 2009

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ 2009 WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ 2009 nr pytania odpowiedź podstawa prawna 1. B art. 16 2 k.c. 2. C art. 18 2 k.c. 3. B art. 25 k.c. 4.

Bardziej szczegółowo

Publiczne prawo gospodarcze

Publiczne prawo gospodarcze Podręczniki Prawnicze Publiczne prawo gospodarcze Jan Olszewski (red.) 2. wydanie C. H. Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Jan Olszewski Publiczne prawo gospodarcze W sprzedaży: A. Kidyba Prawo handlowe, wyd.

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! FINANSOWE. w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck

Na egzamin! FINANSOWE. w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck Na egzamin! PRAWO FINANSOWE w pigułce Wydawnictwo C.H. Beck szybko zwięźle i na temat PRAWO FINANSOWE w pigułce Inne w tej serii: Prawo rzymskie w pigułce Prawo handlowe w pigułce Prawo gospodarcze publiczne

Bardziej szczegółowo

Rozkład pytań z ostatnich 5 lat:

Rozkład pytań z ostatnich 5 lat: Rozkład pytań z ostatnich 5 lat: Egzamin na aplikację notarialną 2009 prawo finansowe - 9 pyt. prawo cywilne 73 pyt. prawo administracyjne 14 pyt. prawo konstytucyjne i ustrojowe 14 pyt. prawo pierwotne

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Prawnicze. Prawo oświatowe. Adam Balicki Magdalena Pyter. 2. wydanie. C.H.Beck

Podręczniki Prawnicze. Prawo oświatowe. Adam Balicki Magdalena Pyter. 2. wydanie. C.H.Beck Podręczniki Prawnicze Prawo oświatowe Adam Balicki Magdalena Pyter 2. wydanie C.H.Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Adam Balicki, Magdalena Pyter Prawo oświatowe Polecamy w serii: Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska

Bardziej szczegółowo

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP. Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP. Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej? ő 1. Ochrona prawna ijej rodzaje ő 2.

Bardziej szczegółowo

Sprawy organizacyjne

Sprawy organizacyjne Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej Prawo transportowe Sprawy organizacyjne Marcin Kiciński Zakład Systemów Transportowych WMRiT pok. 706, tel. 665 21 29 marcin.kicinski@put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej?... 3 1 1. Ochrona prawna i jej rodzaje... 3 1 2. KlasyÞkacja organów państwowych...

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Prawnicze. Prawo finansowe. Zbigniew Ofiarski. 2. wydanie. C. H. Beck

Podręczniki Prawnicze. Prawo finansowe. Zbigniew Ofiarski. 2. wydanie. C. H. Beck Podręczniki Prawnicze Prawo finansowe Zbigniew Ofiarski 2. wydanie C. H. Beck PODRÊCZNIKI PRAWNICZE Zbigniew Ofiarski Prawo finansowe W sprzeda y: A. Mikos-Sitek, P. Zapadka PRAWO FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH NA EGZAMIN RADCOWSKI W

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH NA EGZAMIN RADCOWSKI W ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 68/VII/2009 KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH Z DNIA 5 CZERWCA 2009r. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH NA EGZAMIN RADCOWSKI W 2009 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW Prawo STOPIEŃ EDUKACJI Studia jednolite magisterskie SYLABUS Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l II.B. 2 II.B. 3 II.B. 4 II.B. 5 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia administracja

LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia administracja studia prawno-administracyjne, kierunek: ADMINISTRACJA ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Podstawy prawoznawstwa

Bardziej szczegółowo

2. Zadania Tryb podejmowania decyzji i organizacja pracy... 57

2. Zadania Tryb podejmowania decyzji i organizacja pracy... 57 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XI Wykaz literatury... XV Wykaz orzeczeń... XIX Przedmowa... XXIII Przedmowa do 5. wydania... XXIV Z przedmowy do 1. wydania... XXV Część 1. Zagadnienia wprowadzające... 1

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Marek Szewczyk 29 września 2017 r. OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

Prof. dr hab. Marek Szewczyk 29 września 2017 r. OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Prof. dr hab. Marek Szewczyk 29 września 2017 r. Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo administracyjne cz. II na kierunku administracja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa modułu : Prawo administracyjne część II 2. Kod modułu : PAII (10-PAII-22-a1-n) 3. Rodzaj modułu : Obowiązkowy 4. Kierunek studiów: Administracja

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej 2015r.

Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej 2015r. Opis przedmiotu Kod przedmiotu PGOZ Nazwa przedmiotu Prawo gospodarcze Wersja przedmiotu 1 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb prowadzenia studiów

Bardziej szczegółowo

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania SPIS TREŚCI 1. Czym jest prawo gospodarcze i jakie jest jego miejsce w systemie prawa polskiego?... 15 2. Wyjaśnij istotę źródeł prawa gospodarczego.... 16 3. Wskaż i omów podstawowe zasady prawa gospodarczego....

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne Wykłady Becka Wojciech Federczyk Michał Klimaszewski Bartosz Majchrzak Postępowanie administracyjne 4. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Wykłady Becka Postępowanie administracyjne W sprzedaży: M. Wierzbowski

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XXVII

Spis treœci. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XXVII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XXI Przedmowa... XXVII Rozdzia³ I. Zagadnienia wstêpne... 1 1. Pojêcie instytucji europejskich w szerokim i w¹skim znaczeniu... 1 2. Informacje ogólne o organizacjach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. II. Hermeneutyka prawnicza... 2 III. Podsumowanie Z problematyki klauzul generalnych... 7

Spis treści. II. Hermeneutyka prawnicza... 2 III. Podsumowanie Z problematyki klauzul generalnych... 7 Wykaz skrótów... Bibliografia... Wykaz aktów prawnych krajowych... Wykaz aktów prawnych międzynarodowych... Wprowadzenie... XIII XXI LV LIX LXIII Rozdział I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Wielość filozofii

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XIX Literatura... XXIII Rozdział I. Ewolucja podstaw prawnych działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych w Polsce... 1 1. Zmiany w systemie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1 Wprowadzenie XI Część I. Prawoznawstwo 1 Tabl. 1. Pojęcie państwo 3 Tabl. 2. Cechy państwa 4 Tabl. 3. Teorie powstania państwa 5 Tabl. 4. Funkcje państwa 6 Tabl. 5. Typ i forma państwa 7 Tabl. 6. Aparat

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZD6105 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 15 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 12 0 0 0 0

niestacjonarne IZD6105 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 15 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 12 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Prawo gospodarcze stacjonarne IDD505 niestacjonarne IZD6105 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 15 0 0 0 0

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Ewa Marcisz. Stan prawny na 28 kwietnia 2014 roku

KOMENTARZ. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Ewa Marcisz. Stan prawny na 28 kwietnia 2014 roku KOMENTARZ Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Ewa Marcisz W Y DA N I E 2 Stan prawny na 28 kwietnia 2014 roku Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wprowadzenie... XI XIII XVII XXIII Rozdział I. Ewolucja normatywna pojęcia osoby zagranicznej i przedsiębiorcy zagranicznego w ustawodawstwie gospodarki

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Publiczne prawo gospodarcze (1300-PPG-SJ) Public economic law

Nazwa przedmiotu: Publiczne prawo gospodarcze (1300-PPG-SJ) Public economic law Nazwa przedmiotu: Publiczne prawo gospodarcze (1300-PPG-SJ) Name: Public economic law Jednostka oferująca przedmiot: Przedmiot dla jednostki: Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego. Autor: Michał Możdżeń- Marcinkowski

Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego. Autor: Michał Możdżeń- Marcinkowski Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego. Autor: Michał Możdżeń- Marcinkowski Rozdział pierwszy Administracja publiczna 1.Pojęcie administracji 2.Cechy i funkcje administracji publicznej 3.Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN NOTARIALNY 21 PAŹDZIERNIKA 2009 R.

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN NOTARIALNY 21 PAŹDZIERNIKA 2009 R. WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN NOTARIALNY 21 PAŹDZIERNIKA 2009 R. nr pytania odpowiedź podstawa prawna 1. B art. 43 5 3 k.c. 2. B art. 74 3 k.c. 3. C art. 27 k.c. 4.

Bardziej szczegółowo

PRAWO ADMINISTRACYJNE

PRAWO ADMINISTRACYJNE UNIWERSYTET GDAŃSKI KATEDRA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO PRAWO ADMINISTRACYJNE (ramowy program ćwiczeń) kierunek: PRAWO i ADMINISTRACJA, studia stacjonarne i niestacjonarne (...) studiowanie to przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE. i innych podmiotów (jednostek organizacyjnych,

SŁOWO WSTĘPNE. i innych podmiotów (jednostek organizacyjnych, Leksykon prawa administracyjnego, który oddajemy do rąk Szanownych Czytelników, zawiera zgodnie z przyjętą konwencją serii wydawniczej Wydawnictwa C.H. Beck poświęconej prezentacji podstawowych instytucji

Bardziej szczegółowo