Leczenie implantoprotetyczne z wykorzystaniem wykonywanych stereolitograficznie szablonów chirurgicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Leczenie implantoprotetyczne z wykorzystaniem wykonywanych stereolitograficznie szablonów chirurgicznych"

Transkrypt

1 PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 4, Leczenie implantoprotetyczne z wykorzystaniem wykonywanych stereolitograficznie szablonów chirurgicznych The use of stereolithographically manufactured surgical templates in the implant treatment Elżbieta Mierzwińska-Nastalska 1, Łukasz Łomżyński 1, Dariusz Mateńko 2,3 Piotr Stendera 2, Jacek Oksiński 4 1 Z Katedry Protetyki Stomatologicznej IS AM w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. E. Mierzwińska-Nastalska 2 Ze Specjalistycznej Kliniki Stomatologicznej Dental Service w Warszawie Kierownik: dr n. med. P. Grochowski 3 Z Zakładu Chirurgii Stomatologicznej IS AM w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. A. Wojtowicz 4 Z Laboratorium Protetycznego Techdent w Warszawie Kierownik: tech. dent. J. Oksiński HASŁA INDEKSOWE: implanty, obciążenie natychmiastowe, NobelGuide KEY WORDS: implants, immediate loading, NobelGuide Streszczenie Natychmiastowe obciążanie implantów staje się według coraz szerszego grona badaczy postępowaniem z wyboru w odpowiednio dobranej grupie pacjentów. Najnowszym osiągnięciem w tej dziedzinie implantologii jest oprogramowanie pozwalające na precyzyjne pozycjonowanie implantów w trójwymiarowej rekonstrukcji tkanki kostnej pacjenta uzyskiwanej dzięki cyfrowej konwersji wyników badania tomograficznego. Praca przedstawia zastosowanie szablonów chirurgicznych wykonywanych w systemie NobelGuide na przykładzie pacjenta z rozległymi brakami zębowymi, u którego przeprowadzono leczenie implantologiczne z natychmiastowym obciążeniem wszczepów 12-członowym mostem wykonanym z tworzywa akrylowego wzmocnionego włóknami szklanymi. Summary According to the growing number of research the immediate loading of implants is becoming a method of choosing although performed only in a carefully selected group of patients. The latest achievement in implantology is the advanced planning software using the patients CT as a basis for three dimensional bone visualisation allowing precise implant positioning. The following paper presents a case of a patient treated with the use of stereolithographically created surgical template. Immediate loading of implants was performed with an acrylic bridge consisting of 12 crowns. 288

2 Implantoprotetyka Implantologia jest obecnie najdynamiczniej rozwijającą się dziedziną leczenia protetycznego, uzupełniającą, a czasem nawet zastępującą klasyczne rozwiązania. Coraz częściej leczenie implantologiczne jest postępowaniem z wyboru a nie, jak w przeszłości, ostatnią deską ratunku, a implantologia jest przedmiotem zainteresowania wielu zespołów badawczych na całym świecie. Klasyczny dwuetapowy protokół postępowania, mimo iż sprawdzony i najlepiej udokumentowany, przestaje spełniać oczekiwania zarówno lekarzy, jak i pacjentów co do czasu trwania leczenia, konieczności przeprowadzenia powtórnego zabiegu po okresie osteointegracji oraz ograniczonych możliwości tymczasowego zaopatrzenia protetycznego w trakcie okresu integracji kostnej wszczepów. Stąd, głównym obiektem badań naukowców oraz producentów implantów jest obecnie rozwój technik natychmiastowego obciążenia (1, 2, 3), które rozwiązują większość z wyżej wymienionych ograniczeń postępowania klasycznego. Aby jednak zakwalifikować pacjenta do takiego zabiegu musi on spełniać szereg warunków zarówno co do dobrego ogólnego stanu zdrowia, jak i odpowiedniej ilości i jakości tkanki kostnej w miejscu implantacji (4). Natychmiastowe obciążenie wymaga przygotowania tymczasowego lub długoczasowego uzupełnienia protetycznego. Dotąd etap ten polegał w przypadku pojedynczego implantu na wykonaniu, odpowiednio odciążonej w okluzji i artykulacji, korony akrylowej osadzonej na łączniku czasowym. W przypadku gdy zaplanowanym rozwiązaniem była proteza ruchoma wsparta na implantach, po zakończeniu zabiegu pobierane były wyciski i w czasie kolejnych kilku godzin laboratoryjnie wykonywano zespolenie kładkowe. Istniała ponadto metoda obciążania natychmiastowego na healingach kiedy po wprowadzeniu implantów i przykręceniu śrub gojących odpowiednio odciążoną protezę pacjenta podścielano materiałem elastycznym i w ten sposób zapewniano jej retencję podczas początkowego okresu osteointegracji (5). W ostatnich latach jesteśmy świadkami coraz powszechniejszego wykorzystania komputerów w diagnostyce i planowaniu leczenia w niemal wszystkich dziedzinach medycyny (6). Również stomatologia, a w szczególności implantoprotetyka ma dziś ogromną szansę na dalszy szybki rozwój dzięki inkorporacji najnowszych rozwiązań CAD/CAM. Przez ostatnich kilka lat doskonalono system wspomagający znacznie pracę klinicystów, ułatwiający diagnostykę i skrupulatne projektowanie leczenia implantologicznego u pacjentów, u których planowane jest przeprowadzenie natychmiastowego obciążenia wszczepów. Specjalistyczne oprogramowanie powstałe w firmie NobelBiocare w wyniku tych prac badawczych pozwala na precyzyjne pozycjonowanie implantów w trójwymiarowej rekonstrukcji kości pacjenta, uzyskanej dzięki cyfrowej obróbce wyników badania tomografii komputerowej. Oprogramowanie wywodzące się w prostej linii z pierwotnej wersji systemu Procera umożliwia ponadto, na podstawie danych z planowania przeprowadzonego przez lekarza, wykonanie szablonu, który może być wykorzystany nie tylko do dokładnego przeniesienia komputerowego planu leczenia do warunków klinicznych, lecz także do wykonania uzupełnienia protetycznego zanim jeszcze zostaną wprowadzone wszczepy, eliminując konieczność pobierania wycisków i skracając znacznie czas pracy z pacjentem (7, 8, 9). W niniejszej pracy autorzy przedstawiają przebieg leczenia z wykorzystaniem systemu NobelGuide (10) na przykładzie pacjenta z rozległymi brakami zębowymi w szczęce (ryc. 1, 2). Decyzję o leczeniu implanto-protetycznym podjęto, ponieważ dotychczasowa górna proteza częściowa osiadająca nie spełniała oczekiwań pacjenta co do komfortu użytkowania oraz estetyki. Braki klasy IV wg Galasińskiej-Landsbergerowej w żuchwie zaopatrzone zostały implantologicznie ok. 9 miesięcy wcześniej z jednoczasowym przeprowadzeniem zabiegu obustronnego podniesienia dna zatok szczękowych z zastosowaniem materiału kościozastępczego (BioOss) w ramach przygotowania pacjenta do planowanego uzupełnienia braków w szczęce. Aktywne życie zawodowe i konieczność jak najkrótszego wyłączenia z niego pacjenta, skłoniły do przeprowadzenia leczenia implantoprotetycznego w szczęce z wykorzystaniem technologii NobelGuide, której założeniem jest jak najszybsze oddanie pacjentowi czasowego uzupełnienia protetycznego po jak najmniej traumatyzującym zabiegu, co pozwala na znacznie szybszy powrót do życia społecznego niż miało to miejsce w przypad- PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2006, LVI, 4 289

3 E. Mierzwińska-Nastalska i inni Ryc. 1. Zdjęcie wewnątrzustne - stan przed leczeniem. Ryc. 2. Zdjęcie pantomograficzne przed leczeniem. ku klasycznych metod dwuetapowego leczenia implantologicznego. Po zakwalifikowaniu pacjenta do leczenia implantoprotetycznego postępowanie rozpoczęto od przygotowania szablonu radiologicznego, który wykorzystano podczas badania CT. W przypadku opisywanego pacjenta polegało ono na wykonaniu nowej protezy częściowej osiadającej górnej ze standardowego tworzywa akrylowego. W szablonie osadzono 12 odpowiednio rozmieszczonych markerów (ryc. 3) tak aby możliwe było prawidłowe odwzorowanie rzeczywistych relacji przestrzennych szablonu i tkanki kostnej podczas dalszego Ryc. 3. Szablon radiologiczny z umieszczonymi markerami. etapu pracy z wykorzystaniem oprogramowania Procera. Ostatnim etapem przygotowania do badania tomografii komputerowej było wykonanie indeksu zwarciowego z silikonowej masy wyciskowej. W zastosowanym protokole postępowania wykonano tzw. podwójne badanie TK, ponieważ po pierwszym badaniu, któremu podlegał pacjent z wprowadzonym na miejsce szablonem radiologicznym oraz indeksem zwarciowym, zapewniającym stabilne i jednoznaczne ułożenie na podłożu protetycznym, przeprowadzono jeszcze skanowanie samego szablonu radiologicznego. Po wprowadzeniu wyników badania do oprogramowania Procera, dzięki obecności markerów w szablonie radiologicznym (obecnych na obydwu skanach) otrzymano skorelowane przestrzennie trójwymiarowe wizualizacje tkanki kostnej pacjenta oraz szablonu (ryc. 4). Kolejnym etapem pracy było przeniesienie tych komputerowych modeli do modułu Surgical Planning, który pozwala na precyzyjne zaplanowanie położenia implantów, optymalne pod względem chirurgicznym oraz uwzględniające funkcjonalno-estetyczne wymogi etapu protetycznego. U prezentowanego pacjenta zaplanowano w górnym łuku zębowym osiem implantów typu Branemark MkIII TiUnite o wymiarach 3,75x13 (ryc. 6) umożliwiających stałą odbudowę protetyczną w postaci mostu. Poza implantami zaprojektowano położenie czterech pinów stabilizujących (ryc. 5), koniecznych w pierwszej fazie etapu chirurgicznego. Szczegółowe planowanie implantacji przeprowadzono w obecności zespołu chirurgiczno-protetycznego i po zaakceptowaniu ustaleń przez wszystkie strony drogą elektroniczną przesłano projekt do centrali NobelBiocare w Goetheborgu w Szwecji. Po tygodniu otrzymano szablon chirurgiczny, wykonany w technice stereolitografii z metalowymi tulejami zatopionymi w miejscach zaplanowanych wszczepów (ryc. 7). Zadaniem ich jest wyznaczanie zarówno kierunku, jak i głębokości opracowania kości przez specjalnie dostosowane do pracy z szablonem zestawy wierteł. Po weryfikacji prawidłowości wykonania szablonu, porównaniu jego wymiarów z szablonem radiologicznym oraz kontroli w ustach pacjenta szablon przesłano do laboratorium protetycznego, gdzie po zamontowaniu replik implantów wykonany został na jego podstawie model roboczy. Dokładność 290 PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2006, LVI, 4

4 Implantoprotetyka Ryc. 4. Planowanie leczenia. Ryc. 5. Pozycjonowanie pinów stabilizujących. PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2006, LVI, 4 291

5 E. Mierzwińska-Nastalska i inni Ryc. 6. Weryfikacja prawidłowości wykonanego planowania. Ryc. 7. Szablon chirurgiczny. przeniesienia planu leczenia z oprogramowania na szablon chirurgiczny, a w konsekwencji do warunków klinicznych pozwala na wykonanie pracy protetycznej na implantach, które zostaną pogrążone u pacjenta w dalszym etapie pracy. Eliminuje to konieczność pobierania wycisków po przeprowadzeniu zabiegu i oczekiwania na wykonanie pracy protetycznej, którą oddać można dopiero na następnej wizycie. Dzięki tej technologii 12-członowy most akrylowy wzmocniony włóknami szklanymi (ryc. 8) wykonany na modelu roboczym powstałym Ryc. 8. Most wykonany na modelu roboczym odlanym z replikami osadzonymi w szablonie. 292 PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2006, LVI, 4

6 Implantoprotetyka z wykorzystaniem szablonu chirurgicznego razem z nim został przesłany do gabinetu i dopiero wtedy przystąpiono do bezpłatowego etapu chirurgicznego, po którego zakończeniu do wszczepów przykręcona została gotowa praca. Zabieg przeprowadzono z minimalną traumatyzacją okolicznych tkanek co było niezwykle ważne dla pacjenta. Dzięki prowadnicom w szablonie oraz stosowaniu dodatkowych ograniczników dla początkowych wierteł o mniejszej średnicy, możliwe było zachowanie pełnej kontroli nad kierunkiem i głębokością preparacji tkanki kostnej podczas całego etapu chirurgicznego (ryc. 9, 10). wprowadzono i dokręcono na wszystkich ośmiu implantach, co potwierdziło skuteczność przeniesienia komputerowego planu leczenia do warunków klinicznych (ryc. 11, 12). Ryc. 11. Przykręcony do implantów 12-członowy most wykonany z tworzywa akrylowego. Ryc. 9. Etap chirurgiczny (wprowadzone dwa pierwsze wszczepy). Ryc. 12. Zdjęcie pantomograficzne stan po przeprowadzonym leczeniu. Ryc. 10. Etap chirurgiczny (stan po wprowadzeniu wszystkich wszczepów). Po wprowadzeniu implantów przystąpiono do zamocowania pracy protetycznej. Śruby mocujące Autorzy, na podstawie własnych doświadczeń, sugerują aby na modelu powstałym z użyciem replik implantów osadzonych w szablonie wykonywane były jedynie tymczasowe akrylowe uzupełnienia protetyczne przeznaczone do oddania bezpośrednio po zabiegu. Wykonywanie długoczasowych prac winno być natomiast przeprowadzone sposobem klasycznym, poprzez pobranie wycisków z transferami po zakończeniu okresu osteointegracji. Jest to postępowanie ostrożniejsze, pozwalające na uniknięcie niepotrzebnych komplikacji oraz znacznego wzrostu kosztów leczenia w przypadku konieczności powtarzania tytanowej pracy prote- PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2006, LVI, 4 293

7 E. Mierzwińska-Nastalska i inni tycznej licowanej porcelaną, w przypadku braku integracji któregoś ze wszczepów z kością lub gdy jeden lub kilka łączników nie przylegałby jednoznacznie do platformy implantu, czego niestety na obecnym etapie rozwoju technologii NobelGuide nie możemy wykluczyć. Przedstawiona technologia jest w fazie nieustannego rozwoju i jest doskonalona na podstawie doświadczeń wielu klinicystów, stąd możemy się spodziewać stopniowego rozwiązywania różnych problemów związanych z jej stosowaniem. Już w obecnej chwili można stwierdzić, że duża część niepowodzeń wynika z błędów popełnianych na różnych etapach planowania leczenia. Koncepcja NobelGuide pozwalając na odwrócenie dotychczas przyjętej i dotąd niezmiennej kolejności etapów pracy, może nieodwracalnie zmienić proces leczenia implanto-protetycznego. Podlegać jednak będzie jeszcze z pewnością dokładnym ocenom podczas długoczasowych badań klinicznych, co pozwoli obiektywnie ocenić stopień jej przydatności w pracy lekarza implantologa i określić dokładny zakres wskazań do jej wykorzystywania. Można jednak być już dziś pewnym, że wyznacza ona w implantologii nowe standardy stając się prekursorem przyszłych rozwiązań, poprzez dostarczenie niedostępnego dotychczas poziomu dokładności na etapie diagnostyki oraz podczas planowania leczenia. Piśmiennictwo 1. Glauser R., Ree A., Lundgren A. K., Gottlow J., Hammerle C., Scharer P.: Immediate occlusal loading of Branemark implants applied in various jawbone regions: a prospective, 1-year clinical study. Clin. Implant. Dent. Relat. Res., 2001, 3, Malo P., Rangert B., Nobre M.: All-on-4 immediate-function concept with Branemark System implants for completely edentulous maxillae: a 1-year retrospective clinical study. Clin. Implant. Dent. Relat. Res., 2005, 7, Suppl. 1, Schnitman P. A., Wohrle P. S., Rubenstein J. E., Da Silva J. D., Wang N. H.: Ten-year results for Branemark implants immediately loaded with fixed prostheses at implant placement. Int. J. Oral. Maxillofac. Implants, 1997, 12, Rocci A., Martignoni M., Gottlow J.: Immediate loading of Brånemark System TiUnite and machined-surface implants in the posterior mandible: a randomized open-ended clinical trial. Clin. Implant. Dent. Relat. Res., 2003, 5, Suppl. 1, Attard N. J., Zarb G. A.: Immediate and early implant loading protocols: a literature review of clinical studies. J. Prosthet. Dent., 2005, Sep, 94, 3, , Review. 6. Rocci A., Martignoni M., Gottlow J.: Immediate loading in the maxilla using flapless surgery, implants placed in predetermined positions, and prefabricated provisional restorations: a retrospective 3-year clinical study. Clin. Implant. Dent. Relat. Res., 2003, Suppl. 1, van Steenberghe D., Ericsson I., Van Cleynenbreugel J., Schutyser F., Brajnovic I., Andersson M.: High precision planning for oral implants based on 3-D CT scanning. A new surgical technique for immediate and delayed loading. Appl. Osseointegration Res., 2004, 4, van Steenberghe D., Glauser R., Blomback U., Andersson M., Schutyser F., Pettersson A., Wendelhag I.: A computed tomographic scan-derived customised surgical template and fixed prosthesis for flapless surgery and immediate loading of implants in fully edentulous maxillae: a prospective multicenter study. Clin. Implant. Dent. Relat. Res., 2005, 7, van Steenberghe D., Naert I., Andersson M., Brajnovic I., Van Cleynenbreugel J., Suetens P.: A custom template and definite prosthesis allowing immediate implant loading in the maxilla: a clinical report. Int. J. Oral. Maxillofac. Implants., 2002, 17, Łomżyński Ł., Mierzwińska-Nastalska E.: Natychmiastowe obciążenie implantów z zastosowaniem technologii NobelGuide. Protet. Stomatol., 2006, 2, Zaakceptowano do druku: 14.III.2006 r. Adres autorów: Warszawa, ul. Nowogrodzka 59. Zarząd Główny PTS PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2006, LVI, 4

Zastosowanie technologii selektywnego topienia laserem (SLM) w wykonawstwie stałych uzupełnień protetycznych

Zastosowanie technologii selektywnego topienia laserem (SLM) w wykonawstwie stałych uzupełnień protetycznych www.prot.stomat.net PROTET. STOMATOL., 2012, LXII, 3, 203-210 Zastosowanie technologii selektywnego topienia laserem (SLM) w wykonawstwie stałych uzupełnień protetycznych Selective laser melting (SLM)

Bardziej szczegółowo

IMPLANTOPROTETYKA. Nie zawsze technologia CAD/CAM jest konieczna

IMPLANTOPROTETYKA. Nie zawsze technologia CAD/CAM jest konieczna Dr. Fred Bergmann 1 Dr. Eva Dulger 2 Nie zawsze technologia CAD/CAM jest konieczna It doesn t always have to be CAD/CAM technology 1 Dr. Fred Bergmann, 2 Dr. Eva Dulger Praxis Dr. Bergmann und Partner

Bardziej szczegółowo

CAD/CAM. digital dentistry. 32014 wydanie polskie. _Innowacje Korony teleskopowe nowej ery. _Implantologia Indywidualizowane łączniki

CAD/CAM. digital dentistry. 32014 wydanie polskie. _Innowacje Korony teleskopowe nowej ery. _Implantologia Indywidualizowane łączniki ISSN 2353-9313 Cena: 30 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 1 2014 international magazine of digital dentistry 32014 wydanie polskie Skanowanie. Projektowanie. Wytwarzanie. _Innowacje Korony teleskopowe nowej ery

Bardziej szczegółowo

Jednostronny brak skrzydłowy w żuchwie jako problem implantologiczno-protetyczny opis przypadku

Jednostronny brak skrzydłowy w żuchwie jako problem implantologiczno-protetyczny opis przypadku Folia Medica Lodziensia, 2012, 39/1:71-84 Jednostronny brak skrzydłowy w żuchwie jako problem implantologiczno-protetyczny opis przypadku Unilateral missing posterior teeth in the mandibule as a problem

Bardziej szczegółowo

2 INSPIRATION EDUCATION FUN

2 INSPIRATION EDUCATION FUN 1 2 INSPIRATION EDUCATION FUN Proponujemy pełnowymiarowy program edukacyjny skierowany i stworzony z myślą o wszystkich zainteresowanych implantologią, stomatologią estetyczną oraz dziedzinami z nimi związanymi.

Bardziej szczegółowo

BRAK KŁÓW W SZCZĘCE KOMPLEKSOWE LECZENIE ORTODONTYCZNO-PROTETYCZNE Z WYKORZYSTANIEM IMPLANTÓW ŚRÓDKOSTNYCH

BRAK KŁÓW W SZCZĘCE KOMPLEKSOWE LECZENIE ORTODONTYCZNO-PROTETYCZNE Z WYKORZYSTANIEM IMPLANTÓW ŚRÓDKOSTNYCH ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2009, 55, 3, 65 69 KATARZYNA SPORNIAK-TUTAK, MARCIN TUTAK 1, MAGDALENA MIEDZIK 1, LESZEK MYŚLIWIEC BRAK KŁÓW W

Bardziej szczegółowo

Implantprosthetic reconstructions with BEGO Semados implant system several years observations

Implantprosthetic reconstructions with BEGO Semados implant system several years observations Przypadki rekonstrukcji implantoprotetycznej systemem BEGO Semados obserwacje kilkuletnie Implantprosthetic reconstructions with BEGO Semados implant system several years observations Autor _ Paweł Frączak

Bardziej szczegółowo

Numeryczna weryikacja problematyki mocowania protezy całkowitej wspartej o pojedynczy implant

Numeryczna weryikacja problematyki mocowania protezy całkowitej wspartej o pojedynczy implant Numeryczna weryikacja problematyki mocowania protezy całkowitej wspartej o pojedynczy implant Numerical veriication of ixation of the dentures supported on a single implant Autorzy_ Bartosz Bujak, Roman

Bardziej szczegółowo

DEN TAL TRIBUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion

DEN TAL TRIBUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion DEN TAL TRIBUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion www.dental-tribune.com cena: 15 PLN ISSN 1730-315X VOL. 12, NR 2 2 Praktyka Dental Tribune Polish Edition Haczyk kotwiczki (element błystki

Bardziej szczegółowo

Implant w streie estetycznej u bardzo młodej pacjentki zastosowanie techniki CAD/CAM do zindywidualizowania łącznika standardowego

Implant w streie estetycznej u bardzo młodej pacjentki zastosowanie techniki CAD/CAM do zindywidualizowania łącznika standardowego Implant w streie estetycznej u bardzo młodej pacjentki zastosowanie techniki do zindywidualizowania łącznika standardowego An implant in the aesthetic zone in adolescent patient application of technology

Bardziej szczegółowo

Od diagnostyki do protetyki współpraca, komunikacja, realizacja

Od diagnostyki do protetyki współpraca, komunikacja, realizacja Od diagnostyki do protetyki współpraca, komunikacja, realizacja II etap leczenia Autorzy_ Maciej Dominik Drosd i Bartosz Troczyński _Pacjent zgłosił się do leczenia z powodu pogorszenia estetyki uśmiechu.

Bardziej szczegółowo

Wymiary i schemat dopasowania

Wymiary i schemat dopasowania 2015 PREMIERY INFORMACJE PORADY Wymiary i schemat dopasowania SUPER LINE Implanty DENTIUM SuperLine Najnowocześniejsza na rynku linia implantów stworzona do implantacji w szerokim spektrum rodzajów kości

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE CS 9300 Tomografy CBCT CS 9000 i CS 9300 / rata od 2999 pln CS 8100 Pantomograf cyfrowy CS 8100 / rata od 1264 pln CS 7600 Skaner CS 7600 / rata

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne dla pacjentów

Materiały informacyjne dla pacjentów Materiały informacyjne dla pacjentów HIGIENA I PROFILAKTYKA W trosce o zdrowie zębów naszych pacjentów zwracamy szczególną uwagę na wszelkie zabiegi profilaktyczne wykonywane zarówno przez nas w gabinecie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA W STOMATOLOGII 2012. For better dentistry

EDUKACJA W STOMATOLOGII 2012. For better dentistry EDUKACJA W STOMATOLOGII 2012 For better dentistry DENTSPLY International Założona w 1899 roku w York (USA, Pensylwania) Ponad 12.000 pracowników na całym świecie Sprzedaż na poziomie 2 mld USD Dywizje:

Bardziej szczegółowo

Stałe uzupełnienie protetyczne pełnego łuku zębowego, bez metalu, na czterech krótkich implantach

Stałe uzupełnienie protetyczne pełnego łuku zębowego, bez metalu, na czterech krótkich implantach Stałe uzupełnienie protetyczne pełnego łuku zębowego, bez metalu, na czterech krótkich implantach Fixed full arch metal-free prosthesis on four short Autor _ Mauro Marincola Ryc. 1 Streszczenie: W prezentowanym

Bardziej szczegółowo

Pantomografia. Cefalometria. Systemy obrazowania KODAK 9000. Innowacyjność i prostota

Pantomografia. Cefalometria. Systemy obrazowania KODAK 9000. Innowacyjność i prostota 3D Pantomografia Cefalometria Innowacyjność i prostota 9000 Systemy obrazowania KODAK 9000 Innowacyjność i prostota Zawsze wierzyliśmy w innowacyjność. Dlatego też tworzymy produkty będące odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600

Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600 Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600 Doskonała jakość poparta latami doświadczeń Inteligentny System Smart Plate Plate do do identyfikacji pacjentów Innowacyjna płytka fosforowa Scan Scan & Go & Go Natychmiastowe

Bardziej szczegółowo

Systemy implantów z połączeniem stożkowym co się naprawdę liczy?

Systemy implantów z połączeniem stożkowym co się naprawdę liczy? Systemy implantów z połączeniem stożkowym co się naprawdę liczy? Autorzy _ dr Frank Maier M.Sc., dr Aneta Pecanov-Schröder, Niemcy Ryc. 1 Ryc. 1_Implant okolicy 23 po 9 latach: zamiast recesji widoczny

Bardziej szczegółowo

Depresja czynnik wpływający na brak efektywności leczenia protetycznego (wyniki badań) część II

Depresja czynnik wpływający na brak efektywności leczenia protetycznego (wyniki badań) część II PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 5, 346-351 Depresja czynnik wpływający na brak efektywności leczenia protetycznego (wyniki badań) część II Depression the factor influencing on lack of effectivity of prosthetic

Bardziej szczegółowo

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych Rekomendacje Recommendations NOWOTWORY Journal of Oncology 2014, volume 64, number 5, 415 435 DOI: 10.5603/NJO.2014.0070 Polskie Towarzystwo Onkologiczne ISSN 0029 540X www.nowotwory.viamedica.pl Badania

Bardziej szczegółowo

Przypadki trudne i pozornie beznadziejne

Przypadki trudne i pozornie beznadziejne Przypadki trudne i pozornie beznadziejne Autor _ lek. dent. Tomasz Âmigiel, tech. dent. Robert Michalik Ryc. 1 Ryc. 2 Ryc. 3 _Bene dignoscitur, bene curatur dobra diagnoza podstawą dobrego leczenia ta

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI

P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ P.1. OPRACOWANIE REKOMENDACJI KLASYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Informacje o dokumencie Właściciel Autorzy Zatwierdził Centrum

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM

AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM ISSN-1732-2928 nr 24 NASI TWÓRCY AMAZONKI kwiecień 2014 gazeta bezpłatna Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM Motto na 2014 rok: Nigdy nie rezygnujemy z nadziei MOJE 17 LAT W SŁUŻBIE AMAZONEK,

Bardziej szczegółowo

... 4. Wstęp... 5. Słownik pojęć... 35

... 4. Wstęp... 5. Słownik pojęć... 35 ... 4 Wstęp... 5 Trendy w telemedycynie... 7 Trend 1: Mobilne aplikacje dla osób starszych i osób z przewlekłymi chorobami... 9 Trend 2: Multidyscyplinarność telemedycyny... 12 Trend 3: Usługi zwiększania

Bardziej szczegółowo

PREMIERA KRAKDENT 2012

PREMIERA KRAKDENT 2012 Premiera lampy LED A-dec Nowy rentgen PLANMECA 15 lat firmy AMADAR Numer 1/2012 Wydanie bezpłatne PREMIERA KRAKDENT 2012 PREMIERA 2012 Lampa LED A-dec NOWOŚĆ Aparat wewnątrzustny Planmeca ProX WYDARZENIE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA.

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA. DANIEL GĄSKA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA. Wstęp Zakłady produkcyjne coraz częściej poszukują

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do nowej wersji systemu - 3Shape s Dental System 2012!

Zapraszamy do nowej wersji systemu - 3Shape s Dental System 2012! Przeczytaj o najnowszej wstawce programowej Zapraszamy do nowej wersji systemu - s Dental System 2012! Nowy Dental System 2012 wprowadza firmę do globalnego grona twórców najbardziej innowacyjnego i najlepiej

Bardziej szczegółowo