Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie"

Transkrypt

1 KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ Instytut Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, ul. Montelupich 4, tel./fax 012/ , mail: Kraków, r. Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie W związku z pismem MZ-MD-L /EHM/12 z dn r. zgłaszam następujące uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia stomatologicznego w dziedzinie protetyka stomatologiczna: Załącznik nr 1, Tabela nr 1 Wykaz świadczeń gwarantowanych Lp. 36 W Rubryce nr 2: Nazwa świadczenia gwarantowanego proponuję zapis: Uzupełnienie braków w zakresie 5-8 zębów w szczęce lub żuchwie przy pomocy akrylowej protezy częściowej Pominięcie sformułowania wyłącznie z prostymi doginanymi klamrami jest konieczne ze względu na niedorzeczność takiego sformułowania, gdyż żadna klamra protetyczna, a w tym doginana nie jest prosta, a ponadto w Rubryce 4 (charakterystyka świadczenia) jest zapis problem ten definiujący inaczej. Wprowadzenie natomiast określenia akrylowej wyeliminuje istniejące dotąd wątpliwości, z jakiego materiału i w jakiej technologii protezy te mogą być wykonane. W Rubryce nr 4: W końcowym sformułowaniu zakradła się pomyłka: w miejscu złamanie wyrostka zębodołowego należy wpisać zanik wyrostka zębodołowego, a w miejsce złamanie kości szczęki, złamanie żuchwy należy wpisać wielokrotnie powtarzające się złamanie protezy szczęki lub żuchwy. Po upływie 3 lat u niektórych użytkowników protez płytowych osiadających dochodzi do tak znacznego zaniku wyrostków zębodołowych, że proteza wykonana wcześniej (w warunkach wyrostków istniejących) z upływem nawet krótkiego okresu traci możliwość stabilnego utrzymania i musi być wykonana ponownie z uwzględnieniem całkowicie zmienionych warunków jej funkcjonowania. Z tego też powodu, czyli procesów zanikowych podłoża kostnego dochodzi do powtarzających się złamań, ale nie szczęki czy żuchwy lecz protez, które są wykonane z akrylu i na nierównym podłożu, pod wpływem sił żucia, ulegają zniszczeniu poprzez powtarzające się złamanie dlatego zapis ten należy skorygować wg powyższej propozycji.

2 Konsultant Krajowy w dziedzinie Protetyki Stomatologicznej Lp. 37 Proponuję zmiany z uzasadnieniem jw.: W Rubryce 2 zapis (proponowany): Uzupełnienie braków w zakresie więcej niż 8 zębów w szczęce lub żuchwie przy pomocy arylowej protezy częściowej. W miejsce złamanie wyrostka zębodołowego należy wpisać zanik wyrostka zębodołowego, a w miejsce złamanie kości szczęki, złamanie żuchwy zapisać wielokrotnie powtarzające się złamanie protezy szczęki lub żuchwy. Lp. 38 oraz 39 W Rubryce 4 proponuję następującą zmianę końcowej części zdania: Usunięcie sformułowania utrata 3 zębów (gdyż w przypadku bezzębia jest to oczywista niedorzeczność, nie można bowiem utracić czegoś, czego nie ma), natomiast w miejsce złamanie (wyrostka zębodołowego) wpisać zanik, a w miejsce złamanie kości szczęki, złamanie żuchwy należy wpisać wielokrotnie powtarzające się złamanie protezy szczęki lub żuchwy (co uzasadniłem wyżej). Załącznik nr 8, Tabela nr 1 Wykaz świadczeń protetyki stomatologicznej Lp. 5 W Rubryce 2 proponuję zapis: Rentgenodiagnostyka: do 2 zdjęć wewnątrzustnych oraz 1 pantomogram. Wykreślenie zapisu w nawiasie, tj: (do 2 zdjęć wewnątrzustnych). Nie może być mowy o żadnej diagnostyce bez tak podstawowego badania, jak analiza pantomogramu. Lp. 8, 9, 10, 11 Wprowadzić korekty, jakie zaproponowałem do Załącznika nr 1 (gdzie podałem również stosowne uzasadnienie) odpowiednio: Lp.8 W Rubryce 2 proponuję zapis: Uzupełnienie braków w zakresie 5-8 zębów w szczęce lub żuchwie przy pomocy akrylowej protezy częściowej. W Rubryce 4 W miejsce złamanie wyrostka zębodołowego wpisać zanik wyrostka zębodołowego, a w miejsce złamanie kości szczęki, złamanie żuchwy należy wpisać wielokrotnie powtarzające się złamanie protezy szczęki lub żuchwy. Lp. 9 W Rubryce 2 zapis: Uzupełnienie braków zębowych w zakresie więcej niż 8 zębów w szczęce lub żuchwie przy pomocy akrylowej protezy częściowej. 2

3 Konsultant Krajowy w dziedzinie Protetyki Stomatologicznej W miejsce złamanie wyrostka zębodołowego należy wpisać zanik wyrostka zębodołowego, a w miejsce złamanie kości szczęki, złamanie żuchwy należy wpisać wielokrotnie powtarzające się złamanie protezy szczęki lub żuchwy. Lp. 10 oraz 11 W końcowej części zdania: wykreślić utrata 3 zębów a wyraz złamanie wyrostka zębodołowego zastąpić określeniem zanik, natomiast w miejsce złamanie kości szczęki, złamanie żuchwy należy wpisać wielokrotnie powtarzające się złamanie protezy szczęki lub żuchwy. Załącznik nr 8, Tabela nr 2 Proponuję zmianę redakcyjną w p. 1.1 poz. 2: wykreślenie powtarzającego się na końcu zdania określenia protetyki stomatologicznej. Ponadto wykaz ten (Zał. 8) proponuję uzupełnić o następujące świadczenia: 1. Proteza dziecięca częściowa. 2. Proteza dziecięca całkowita. Nie ma uzasadnienia, aby te typowo protetyczne świadczenia były wyszczególnione wyłącznie w wykazie świadczeń ortodontycznych jak jest w projekcie (patrz Zał. 7 Lp. 19, 20). 3. Zaopatrzenie protetyczne dzieci i młodzieży z wadami wrodzonymi narządu żucia (rozszczepy podniebienia, hypodoncja, wrodzony niedorozwój szkliwa itp.) przy pomocy odlewanych konstrukcji szkieletowych. 4. Uzupełnienie braków zębowych w żuchwie za pomocą protezy typu overdenture (ovd) wspartej na uzębieniu resztkowym w przypadkach zanikłego wyrostka zębodołowego żuchwy. 5. Uzupełnienie braków zębowych w żuchwie za pomocą protezy typu ovd wspartej na dwu wszczepach filarowych implantowanych w żuchwie. 6. Dodatkowo proponuję następujące procedury, jako świadczenia odrębne (nie wliczone w wykonawstwo protez), a konieczne w diagnostyce oraz specjalistycznym leczeniu protetycznym: zdjęcie pantomograficzne, wyciski do modeli diagnostycznych, analiza paralelometryczna pola protetycznego, planowanie leczenia protetycznego, badanie czynnościowe narządu żucia i wyznaczenie zwarcia konstrukcyjnego w przypadkach zaburzeń wysokości zwarciowej, korekcyjne szlifowanie zębów w przypadkach braków częściowych z zaburzonym przebiegiem powierzchni okluzyjnej w celu wyrównania płaszczyzny zgryzowej przed zastosowaniem protez, stosowanie akrylowych szyn zgryzowych w przypadkach dysfunkcji narządu żucia, stosowanie nakładowych protez szkieletowych w przypadkach patologicznego starcia zębów. Pominięcie w/w procedur diagnostycznych, jak brak możliwości wykonania pantomogramu, modelowej analizy pola protetycznego i analizy czynnościowej narządu żucia, oraz pominięcie w/w zabiegów korekcyjnych w pierwszym etapie rehabilitacyjnego postępowania protetycznego, ma negatywny wpływ na funkcjonowanie docelowych protez długoczasowych, a także jest przyczyną występowania stanów patologicznych w zakresie 3

4 Konsultant Krajowy w dziedzinie Protetyki Stomatologicznej tkanek jamy ustnej oraz mięśni i stawów skroniowo-żuchwowych z objawami dysfunkcji całego układu stomatognatycznego Ponadto pragnę ponowić moje propozycje w wymienionym wyżej zakresie, które po wcześniejszym ich zgłoszeniu do Departamentu Matki i Dziecka oraz na konferencji uzgodnieniowej zostały przesłane bezpośrednio do Pani Minister E. Kopacz pismem z dn r. Wymieniam tylko te procedury, które znalazły się w wykazie innych specjalności stomatologicznych, a zostały pominięte jako świadczenia w dziedzinie protetyki: Proteza dziecięca częściowa (Kod ICD-9-CM ) postuluję uwzględnienie również w wykazie świadczeń protetycznych (w projekcie przewidziano bowiem tylko w wykazie świadczeń ortodontycznych). Proteza dziecięca całkowita (Kod ICD-9-CM ) wnioskuję o uwzględnienie również w wykazie świadczeń protetycznych (w projekcie przewidziano bowiem tylko w wykazie świadczeń ortodontycznych). Wykonanie zgryzu konstrukcyjnego jako czynność odrębną (Kod ) wnioskuję o uwzględnienie również w wykazie świadczeń protetycznych (w projekcie przewidziano bowiem tylko w wykazie świadczeń ortodontycznych). Korekcyjne szlifowanie zębów (Kod ) wnioskuję o uwzględnienie również w wykazie świadczeń protetycznych (w projekcie przewidziano bowiem tylko w wykazie świadczeń ortodontycznych). Zdjęcie pantomograficzne wraz z opisem (Kod ) jeden raz w trakcie całego leczenia protetycznego postuluję uwzględnienie również w wykazie świadczeń protetycznych (w projekcie przewidziano bowiem tylko w wykazie świadczeń ortodontycznych). Nie ma merytorycznego uzasadnienia dla wyłączenia możliwości korzystania przez pacjentów do 18 r.ż. ze specjalistycznej opieki protetycznej, zwłaszcza że protetyka wieku rozwojowego jest ważnym działem współczesnej protetyki stomatologicznej, a specjaliści w tej dziedzinie mają w tym zakresie stosowne kompetencje. Załącznik nr 8, Tabela nr 1 Wykaz świadczeń protetycznych po chirurgicznym leczenie nowotworów Uwzględniając postulaty wielu ośrodków chirurgicznych, proszę o nieznaczną zmianę tytułu Załącznika nr 9 na następujący: Wykaz świadczeń protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów oraz w przypadku ubytków tkanek w następstwie przebiegu procesów nowotworowych w obrębie twarzoczaszki oraz warunki ich realizacji. To nieznaczne poszerzenie dotyczy pacjentów dotkniętych zmianami nowotworowymi, które nie kwalifikują się do usunięcia operacyjnego, lecz są leczone np. chemio- lub radioterapią czego następstwem są również ubytki tkankowe wymagające zaopatrzenia protetycznego. W odniesieniu do treści zawartych w tabeli Lp. 10, 11, 12, 13 Zgłaszam konieczność wniesienia tych samych korekt, które sformułowałem w odniesieniu do procedur wymienionych już w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 8. Ponadto w pozycji Lp. 22 i 23 zaszła najprawdopodobniej drukarska pomyłka, bowiem z pewnością nie chodzi o protezy i epitezy, które określono tu błędnie jako zewnątrzustrojowe, lecz powinno być zewnątrzustne. 4

5 Konsultant Krajowy w dziedzinie Protetyki Stomatologicznej Ponadto w tej grupie pacjentów celowe byłoby wprowadzenie dodatkowego świadczenia pod nazwą: Implantacja dokostnych wszczepów tytanowych (1-2 implantów) jako elementów zakotwiczających protezę ruchomą w przypadkach znacznej utraty struktur tkankowych wraz z zębami naturalnymi. Dotyczy to tych przypadków, w których w wyniku zabiegu operacyjnego nastąpiła utrata naturalnych elementów oparcia i fiksacji protez w stopniu umożliwiającym ich utrzymanie w jamie ustnej. Załącznik nr 10, Tabela nr 1 Do Wykazu świadczeń stomatologicznych pomocy doraźnej oraz warunki ich realizacji należałoby dodać: Zastosowanie natychmiastowej protezy akrylowej w przypadkach utraty zębów w wyniku nagłego urazu. Chodzi o możliwość czasowego zaopatrzenia protetycznego po utracie zębów w wyniku urazu zewnętrznego, co ma miejsce najczęściej u dzieci w wieku szkolnym. Konsultant krajowy w dziedzinie protetyki stomatologicznej 5

6 KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ Instytut Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, ul. Montelupich 4, tel./fax 012/ , mail: Kraków, r. Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie W odpowiedzi na pismo MZ-MD-L /EHM/12 z dn r. przysyłam w załączeniu wykaz moich uwag i uzupełnień do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia stomatologicznego w dziedzinie protetyka stomatologiczna. Równocześnie nadmieniam, że zgodnie z życzeniem Pana Ministra wersję elektroniczną tego opracowania wysyłam na adres Konsultant krajowy w dziedzinie protetyki stomatologicznej

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji W STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ Program podstawowy dla lekarzy stomatologów po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2002 Program

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE NASZE ROZWIĄZANIA BUDUJĄ TWÓJ SUKCES PREMIERA Aparaty RTG LEGENDARNA JAKOŚĆ W NOWEJ ODSŁONIE RTG wysokiej częstotliwości (najwyższa na rynku 300 khz) Nowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość 2 czerwca 2015 r. Wstęp 2 WSTĘP Powód istnienia kolejek W Polsce podobnie jak w wielu innych krajach, w których opieka zdrowotna oparta jest na powszechnym

Bardziej szczegółowo

Leczenie bezzębia i częściowych braków uzębienia w szczęce wskazówki kliniczne

Leczenie bezzębia i częściowych braków uzębienia w szczęce wskazówki kliniczne Leczenie bezzębia i częściowych braków uzębienia w szczęce wskazówki kliniczne Autorzy _ Joseph Carpentieri i Carl Drago _Bezzębna szczęka różni się od bezzębnej żuchwy pod względem przebiegu resorpcji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU ZDROWOTNEGO PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA. Warszawa, 2014 r.

PROJEKT PROGRAMU ZDROWOTNEGO PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA. Warszawa, 2014 r. PROJEKT PROGRAMU ZDROWOTNEGO PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA Warszawa, 2014 r. Autorzy: Artur Walkiewicz Anna Kłak Emilia Gawińska Redakcja naukowa: dr Filip Raciborski Redakcja językowa: Akapit-Art Dorota

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne dla pacjentów

Materiały informacyjne dla pacjentów Materiały informacyjne dla pacjentów HIGIENA I PROFILAKTYKA W trosce o zdrowie zębów naszych pacjentów zwracamy szczególną uwagę na wszelkie zabiegi profilaktyczne wykonywane zarówno przez nas w gabinecie

Bardziej szczegółowo

implants oral implantology 42013 wydanie polskie Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku Periimplantitis

implants oral implantology 42013 wydanie polskie Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku Periimplantitis ISSN ISSN 1896-1444 Cena: 29 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 8 grudzieƒ 4/2013 oral implantology international magazine of 42013 wydanie polskie ICV: 4,27 pkt. Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 3 - WERSJA I luty 2010

L-DEP - 3 - WERSJA I luty 2010 L-DEP - 3 - WERSJA I Nr 1. Ubytki zlokalizowane na brzegach siecznych zębów przednich oraz na szczytach guzków zębów bocznych, klasyfikuje się jako ubytki klasy: A. I. B. II. C. III. D. IV. E. VI. Nr 2.

Bardziej szczegółowo

Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600

Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600 Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600 Doskonała jakość poparta latami doświadczeń Inteligentny System Smart Plate Plate do do identyfikacji pacjentów Innowacyjna płytka fosforowa Scan Scan & Go & Go Natychmiastowe

Bardziej szczegółowo

dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD

dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD Informacja o wynikach kontroli dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

Stan prawny 2013-10-29 Dz.U.2010.15.80 (R) Orzekanie o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwość i tryb postępowan...

Stan prawny 2013-10-29 Dz.U.2010.15.80 (R) Orzekanie o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwość i tryb postępowan... Stan prawny 2013-10-29 Dz.U.2010.15.80 (R) Orzekanie o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwość i tryb postępowan... Strona 1 LexPolonica nr 2131458. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 1 - WERSJA I wrzesień 2009

L-DEP - 1 - WERSJA I wrzesień 2009 L-DEP - 1 - WERSJA I Nr 1. W klinicznej diagnostyce różnicowej mięsaka Kaposiego należy uwzględnić następujące jednostki chorobowe: 1) naczyniaki krwionośne; 4) rumień wysiękowy wielopostaciowy; 2) pemfigoid;

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011

L-DEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011 L-DEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Ile czasu potrzeba na wytworzenie mostu zębinowego po bezpośrednim przykryciu miazgi wodorotlenkiem wapnia? A. 2 dni. B. 2-3 tygodnie. C. 2-3 miesiące. D. 6 miesięcy. E. 1 rok.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według Dziennik Ustaw 34 Poz 1462 nr 5 Załącznik nr 5 Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii oraz warunki ich realizacji Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii Tabela

Bardziej szczegółowo

LOGOPEDA 1(6)/2008 1

LOGOPEDA 1(6)/2008 1 1 WYDAWCA Zarząd Główny Polskiego Związku Logopedów RADA REDAKCYJNA dr Joanna Gruba Redaktor Naczelny dr Ewa Krajna dr Małgorzata Rocławska-Daniluk dr Krzysztof Szamburski dr Michał Bitniok mgr Róża Sobocińska

Bardziej szczegółowo

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa sluzowki@wum.edu.pl ul. Miodowa 18, 00-246 tel/fax: (22) 502-20-36; e-mail:

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin Styczeń 2005 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN KONTROLA ZUS! W NUMERZE : czy masz się czego bać? WEBINARÓW STOMATOLOGICZNYCH. dlaczego zgody pisemne są ważne str.3-6

BIULETYN KONTROLA ZUS! W NUMERZE : czy masz się czego bać? WEBINARÓW STOMATOLOGICZNYCH. dlaczego zgody pisemne są ważne str.3-6 PAŹDZIERNIK 2014 NUMER 2/2014 STRONA "1 CO NOWEGO W ORZECZNICTWIE? NIC MNIE JUŻ NIE ZASKOCZY? POTRZEBNE BIULETYN WEBINARÓW STOMATOLOGICZNYCH KONTROLA ZUS czy masz się czego bać? W NUMERZE : wstęp str.2

Bardziej szczegółowo

Poniższy artykuł ma za zadanie zachęcić lekarzy

Poniższy artykuł ma za zadanie zachęcić lekarzy p r ot e t y k a Protezy szkieletowe Zalety, wady oraz mity w świetle nowoczesnych materiałów, technologii i eksploatacji protez szkieletowych klasycznych mgr tech. dent. Andrzej Polak Poniższy artykuł

Bardziej szczegółowo

Etapy klinicznego oraz laboratoryjnego postępowania w wykonawstwie protezy typu overtdenture wspartej na cyrkonowych koronach teleskopowych*

Etapy klinicznego oraz laboratoryjnego postępowania w wykonawstwie protezy typu overtdenture wspartej na cyrkonowych koronach teleskopowych* PROTET. STOMATOL., 2012, LXII, 3, 190-196 www.prot.stomat.net Etapy klinicznego oraz laboratoryjnego postępowania w wykonawstwie protezy typu overtdenture wspartej na cyrkonowych koronach teleskopowych*

Bardziej szczegółowo

ZDROWE ZĘBY NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 7 WRZEŚNIA 2009

ZDROWE ZĘBY NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 7 WRZEŚNIA 2009 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 7 WRZEŚNIA 2009 Prof. dr hab. Marek Ziętek o stanie stomatologii w Polsce Prosty sposób na białe zęby dowiedz się więcej o wybielaniu Inne

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2013 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 4 - WERSJA I luty 2011

L-DEP - 4 - WERSJA I luty 2011 L-DEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Która z wymienionych reakcji charakteryzuje wiązanie cementów szkłojonomerowych modyfikowanych żywicą? A. polimeryzacja. B. reakcja kwas-zasada. C. polimeryzacja i klasyczna

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2014 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Przypadki trudne i pozornie beznadziejne

Przypadki trudne i pozornie beznadziejne Przypadki trudne i pozornie beznadziejne Autor _ lek. dent. Tomasz Âmigiel, tech. dent. Robert Michalik Ryc. 1 Ryc. 2 Ryc. 3 _Bene dignoscitur, bene curatur dobra diagnoza podstawą dobrego leczenia ta

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE I N F O R M A T O R O P I E K A Z D R O W O T N A W P O W I E C I E O L E S K I M W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE Przedkładamy Państwu

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2012 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 stycznia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 stycznia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 15 1144 Poz. 80 80 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Jednostronny brak skrzydłowy w żuchwie jako problem implantologiczno-protetyczny opis przypadku

Jednostronny brak skrzydłowy w żuchwie jako problem implantologiczno-protetyczny opis przypadku Folia Medica Lodziensia, 2012, 39/1:71-84 Jednostronny brak skrzydłowy w żuchwie jako problem implantologiczno-protetyczny opis przypadku Unilateral missing posterior teeth in the mandibule as a problem

Bardziej szczegółowo

DEN TAL TRIBUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion

DEN TAL TRIBUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion DEN TAL TRIBUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion www.dental-tribune.com cena: 15 PLN ISSN 1730-315X VOL. 12, NR 2 2 Praktyka Dental Tribune Polish Edition Haczyk kotwiczki (element błystki

Bardziej szczegółowo