Natychmiastowa proteza typu overdenture na implantach w żuchwie*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Natychmiastowa proteza typu overdenture na implantach w żuchwie*"

Transkrypt

1 PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 6, Natychmiastowa proteza typu overdenture na implantach w żuchwie* Immediate overdenture retained on implants in the mandible Piotr Stendera, Piotr Grochowski Ze Specjalistycznej Kliniki Stomatologicznej Dental Service w Warszawie Kierownik: dr n. med. P. Grochowski HASŁA INDEKSOWE: proteza natychmiastowa, proteza overdenture na implantach KEY WORDS: immediate denture, overdenture retained on implants Streszczenie Wykonanie protezy typu overdenture wspartej na implantach jest metodą zmierzającą do znacznej poprawy retencji i stabilizacji ruchomego uzupełnienia protetycznego w bezzębnej żuchwie. Większość klinicystów skłania się ku wprowadzeniu dwóch implantów, ale zdania odnośnie zastosowanego rozwiązania protetycznego (pojedyncze zaczepy czy zespolenie) są już bardziej podzielone. Przeważająca większość instrukcji i opisów przedstawia całość procedury dla już bezzębnej żuchwy u użytkowników całkowitych protez dolnych. Istnieją jednak takie sytuacje, w których nieliczne pozostałe zęby zakwalifikowane do ekstrakcji, mogą stanowić element znakomicie poprawiający retencję i stabilizację uzupełnienia przejściowego w okresie osteointegracji i nawet wykonania uzupełnień długoczasowych. W pracy zostaną przedstawione etapy kliniczne w wykonawstwie natychmiastowych uzupełnień typu overdenture, służące eliminacji przykrego dla pacjenta okresu całkowitego braku elementów kotwiczących protezę dolną. Summary An overdenture retained on implants is a method to improve significantly retention and stabilization of a removable denture in an edentulous lower arch. Most clinicians install two implants, but they do not share opinions about the prosthetic solution (single attachments vs a bar). Most instructions and reports describe procedures for patients who are already edentulous in the mandible and who have been using complete lower dentures. In some cases the remaining teeth, that are to be pulled out, can help in increasing the transitional denture s retention and stabilization in the period of osseointegration and manufacturing of a long-term restoration. The paper describes clinical steps for making immediate overdenture that can eliminate the unpleasant period of edentulism without denture s stabilizers. *Praca prezentowana w sesji plakatowej na XXVIII Konferencji Naukowej Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w Ossie,

2 P. Stendera i inni Uzupełnienie typu overdenture wsparte na dwóch implantach w żuchwie jest rozwiązaniem umożliwiającym zdecydowaną poprawę utrzymania całkowitej protezy dolnej (1, 2, 3, 4, 5, 6). Według wielu autorów wykonanie takiego uzupełnienia powinno być leczeniem z wyboru u pacjentów bezzębnych, ponieważ odcinek przedni w żuchwie umożliwia zazwyczaj instalację wszczepów śródkostnych pomimo dużych zaników podłoża kostnego. Dla wprowadzenia od sześciu do ośmiu wszczepów i wykonania uzupełnienia stałego istnieje dużo więcej przeciwwskazań natury ogólnej lub miejscowej oraz ograniczeń ekonomicznych. Dla wykonania uzupełnienia typu overdenture wspartego na wszczepach większość klinicystów skłania się ku wprowadzeniu dwóch implantów (1, 3, 4, 6, 8, 9). Rezygnacja z instalacji większej liczby implantów (trzech lub czterech) jest podyktowana wieloma argumentami. Obecnie dzięki stałej redukcji przypadków braku integracji wszczepu z kością, instalacja implantów na zapas straciła sens. Ponadto proteza typu overdenture jest uzupełnieniem podpartym na błonie śluzowej, a implanty zapewniają jej jedynie retencję i stabilizację. Dlatego instalacja kolejnych implantów zmniejsza pole podparcia śluzówkowego. Ponieważ ruchomość protezy odbywa się wokół jednej osi obrotu, którą stanowi zespolenie kładkowe lub linia łącząca pojedyncze zaczepy, to instalowanie większej liczby implantów utrudnia wykonanie zespolenia lub uniemożliwia zastosowanie pojedynczych zaczepów we wszystkich implantach. Opinie klinicystów dotyczące systemu retencji dla protezy typu overdenture są bardziej podzielone. Istnieją dwa podstawowe rozwiązania: zespolenie kładkowe i pojedyncze zaczepy retencyjne. Zwolennicy zespolenia kładkowego za jego główne zalety uważają efekt szynujący dla implantów, co powoduje zmniejszenie oddziaływania na nie sił bocznych, oraz możliwość łatwiejszej regulacji retencji dla matrycy typu jeździec. Nie bez znaczenia pozostaje możliwość wykonania zespolenia przy dużej nierównoległości implantów. Zwolennicy pojedynczych zaczepów podkreślają prostotę wykonania uzupełnienia, większe pole podparcia śluzówkowego oraz łatwiejszą higienę protezy i jamy ustnej. W sytuacji, gdy linia łącząca wczepy wykracza poza zasięg płyty protezy (najczęściej przy szerokim rozstawieniu wszczepów), możliwe jest wyłącznie zastosowanie pojedynczych zaczepów. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów retencyjnych typu lokator możliwe jest również zastosowanie pojedynczych zaczepów w przypadku nierównoległości wszczepów. Uzupełnienie typu overdenture wsparte na dwóch implantach w żuchwie wykonywane jest najczęściej w warunkach już istniejącego bezzębia. U pacjentów, u których planowane są ekstrakcje pozostałych w dolnym łuku zębów, proponowany jest najczęściej okres co najmniej kilkumiesięcznego użytkowania konwencjonalnej protezy całkowitej na czas gojenia kości i osteointegracji implantów (2, 8, 9, 10, 11). Proponowane przez autorów pracy rozwiązanie umożliwia natychmiastową rehabilitację protetyczną z zastosowaniem protezy o lepszej retencji i stabilizacji bez okresu przymusowego bezzębia. Opis przypadku Pacjent w wieku 62 lat zgłosił się w celu uzupełnienia braków zębowych w żuchwie. Zdjęcie pantomograficzne pacjenta przedstawia ryc. 1. Dotychczas użytkował protezę zakotwiczoną za pomocą koron teleskopowych (ryc. 2) na zachowanych zębach 44, 34, 35, przy czym korzeń 35 został usunięty od razu, a otwór w protezie odpowiadający koronie teleskopowej wypełniony tworzywem szybkopolimeryzującym. Następnie wprowadzono dwa implanty w okolicę międzyotworową w żuchwie (Branemark System 13 mm), a po okresie Ryc. 1. Zdjęcie pantomograficzne przed leczeniem. 480 PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2010, LX, 6

3 Implantoprotetyka Ryc. 2. Proteza z koronami teleskopowymi użytkowana przez pacjenta. Ryc. 4. Model roboczy po usunięciu zębów i wykonaniu zespolenia kładkowego oraz proteza typu overdenture z matrycą typu jeździec. integracji wszczepów wykonano zabieg ich odsłonięcia. Z uwagi na kształt śrub gojących konieczna była nieznaczna korekta dotychczas użytkowanego uzupełnienia. Na kolejnej wizycie wykorzystując łyżkę indywidualną pobrano wyciski techniką otwartą. Sytuację w ustach po przykręceniu przenośników wyciskowych przedstawia ryc. 3. Na modelu roboczym Ryc. 5. Przykręcone z ustach zespolenie kładkowe. Ryc. 3. Przykręcone przenośniki wyciskowe w sąsiedztwie wewnętrznych koron teleskopowych. Ryc. 6. Jama ustna bezpośrednio po usunięciu zębów. wykonano zespolenie kładkowe i usunięto z niego zęby. Protezę typu overdenture z matrycą typu jeździec wykonano w sposób typowy (ryc. 4). Przykręcenie zespolenia i oddanie protezy nastąpiło na tej samej wizycie, na której usunięto zęby (ryc. 5 i ryc. 6). Uzyskano podobną retencję i stabilizację, do której pacjent był przyzwyczajony w poprzednim uzupełnieniu. Ponieważ protezę traktowano jako tymczasową, nie zastosowano w niej elementów wzmacniających (lanego łuku), które w uzupełnieniach długoczasowych stosowane jest PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2010, LX, 6 481

4 P. Stendera i inni przez autorów pracy rutynowo. Uzyskano dobre i szybkie gojenie ran poekstrakcyjnych i adaptację do uzupełnienia. Stan 2 tygodnie po usunięciu zębów i oddaniu protezy przedstawia ryc. 7. Ryc. 7. Stan 2 tygodnie po usunięciu zębów i oddaniu protezy. Ryc. 8. Zdjęcie pantomograficzne wykonane po 6 miesiącach i długoczasowe uzupełnienie ze wzmocnieniem płyty protezy. Po pół roku wykonano uzupełnienie długoczasowe (wycisk wykonano z poziomu zespolenia) z elementem metalowym wzmacniającym płytę (ryc. 8). Ponieważ w kilkunastoletnich obserwacjach autorów pracy dość często obserwowane były uszkodzenia uzupełnień (złamania płyty protezy), to dla wykonania długoczasowych uzupełnień typu overdenture wspartych na wszczepach autorzy pracy rekomendują zastosowanie elementów wzmacniających płytę. Obserwowane przypadki złamania płyt protez miały miejsce w różnym czasie od oddania uzupełnień i przebiegały w okolicy, gdzie grubość płyty była bardzo niewielka. Cienkość płyty protezy jest efektem ubocznym zastosowania elementów retencyjnych. W żadnym przypadku ani podczas kontroli, ani po wykonaniu naprawy uszkodzonej protezy nie zaobserwowano nadmiernej ruchomości poprzecznej związanej z osiadaniem protezy. W przypadku protez, które z założenia posiadają jedną oś obrotu (na przykład wzdłuż zespolenia kładkowego), biomechanika osiadania protezy jest nieco inna, niż w przypadku protez, którym retencję zapewnia pojedynczy korzeń zęba. Po zastosowaniu wzmacniania płyt protez nie zaobserwowano żadnych objawów nadmiernego obciążenia wszczepów, choć konieczne są oczywiście wizyty kontrolne dla oceny tempa zmian i wykrycia wskazań dla podścielenia lub wymiany uzupełnień. Zasady leczenia za pomocą protez natychmiastowych zostały opracowane w latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku i głównych zarysach przetrwały do dnia dzisiejszego. W piśmiennictwie krajowym i zagranicznym brak jest natomiast szerszych opisów zastosowania uzupełnień o typie protez natychmiastowych w połączeniu z nowoczesnymi rozwiązaniami implantologicznymi. Dużo więcej publikacji dotyczy natychmiastowego obciążania wszczepów, w tym za pomocą uzupełnień typu overdenture (3, 5, 8, 10, 11). Opisane uzupełnienie wydaje się być godnym polecenia rozwiązaniem dla natychmiastowej rehabilitacji bezzębnej żuchwy pod warunkiem, że ustawienie zębów umożliwia optymalne wprowadzenie implantów. W przypadku usytuowania uzębienia resztkowego pomiędzy implantami pewnym kłopotem może być wykonanie zespolenia lub konieczne jest zastosowanie pojedynczych elementów retencyjnych (zaczepów kulistych lub lokatorów). Piśmiennictwo 1. Adamczyk E., Gładkowski J., Anulewicz A., Feder T., Spiechowicz E., Stendera P., Kubani M.: Ocena retencji i stabilizacji protez całkowitych dolnych opartych na wszczepach Branemarka. Protet. Stomatol., 2000, L, Brennan M., Houston F., O Sullivan M., O Connell B.: Patient satisfaction and oral health-related quality of life outcomes of implant overdentures and 482 PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2010, LX, 6

5 Implantoprotetyka fixed complete dentures. Int. J. Oral Maxillofac. Implants., 2010, 25, Chiapasco M.: Early and immediate restoration and loading of implants in completely edentulous patients. Int. J. Oral Maxillofac. Implants., 2004, 19, Cune M., Burgers M., van Kampen F., de Putter C., van der Bilt A.: Mandibular overdentures retained by two implants: 10-year results from a crossover clinical trial comparing ball-socket and bar-clip attachments. Int. J. Prosthodont., 2010, 23, Degidi M., Piattelli A., Iezzi G., Carinci F.: Retrospective study of 200 immediately loaded implants retaining 50 mandibular overdentures. Quintessence Int., 2007, 38, Ellis J. S., Burawi G., Walls A., Thomason J. M.: Patient satisfaction with two designs of implant supported removable overdentures; ball attachment and magnets. Clin. Oral Implants Res., 2009, 20, Okoński P.: Obiektywna i subiektywna ocena wydolności żucia u pacjentów leczonych z zastosowaniem protez typu overdenture wspartych o wszczepy śródkostne. Protet. Stomatol., 2006, LVI, Machnikowski I., Borsuk-Nastaj B., Mierzwińska- Nastalska E.: Natychmiastowa odbudowa protetyczna na wszczepach śródkostnych w systemie Bränemarka dolną protezą typu overdenture. Opis przypadku. Protet. Stomatol., 2007, XLIII, van Waas M. A., Kalk W., van Zetten B. L., van Os J. H.: Treatment results with immediate overdentures: an evaluation of 4.5 years. J. Prosthet. Dent., 1996, 76, Gilboa I., Cardash H. S.: An alternative approach to the immediate overdenture. J. Prosthodont., 2009, 18, Mersel A.: Immediate or transitional complete dentures: gerodontic considerations. Int. Dent. J., 2002, 52, Zaakceptowano do druku: 18.X.2010 r. Adres autorów: Warszawa, ul. Braci Wagów 4. Zarząd Główny PTS PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2010, LX, 6 483

Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych

Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 4, 280-284 Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych Selection of impression copings

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Implantoprosthetic treatment of edentulous maxilla and mandible case report Autorzy_ Katarzyna Zaklika-Mrukwa i Marek Mrukwa Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Protezy overdentures wsparte o implanty Osteoplant w trudnych warunkach pola protetycznego

Protezy overdentures wsparte o implanty Osteoplant w trudnych warunkach pola protetycznego PROTET. STOMATOL., 2013, LXIII, 2, 119-126 www.prot.stomat.net Protezy overdentures wsparte o implanty Osteoplant w trudnych warunkach pola protetycznego Overdentures supported by Osteoplant implants in

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja protetyczna z zastosowaniem protezy całkowitej typu overdenture wspartej o pojedynczy implant w żuchwie opis przypadku

Rehabilitacja protetyczna z zastosowaniem protezy całkowitej typu overdenture wspartej o pojedynczy implant w żuchwie opis przypadku Rehabilitacja protetyczna z zastosowaniem protezy całkowitej typu overdenture wspartej o pojedynczy implant w żuchwie opis przypadku Single-implant retained mandibular overdenture case report Autorzy_

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Implantoprosthetic treatment of an atrophic mandibla with Straumann NNC and SP Autor_ Janusz Goch Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Leczenie protetyczne pacjentów z częściowymi brakami uzębienia przyjmowanych w ramach NFZ

Leczenie protetyczne pacjentów z częściowymi brakami uzębienia przyjmowanych w ramach NFZ PROTET. STOMATOL., 2011, LXI, 2, 106-113 Leczenie protetyczne pacjentów z częściowymi brakami uzębienia przyjmowanych w ramach NFZ Prosthodontic rehabilitation of partially edentulous patients under the

Bardziej szczegółowo

Leczenie implanto-protetyczne z zastosowaniem wszczepów systemu Leader

Leczenie implanto-protetyczne z zastosowaniem wszczepów systemu Leader PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 5, 367-373 Leczenie implanto-protetyczne z zastosowaniem wszczepów systemu Leader Implanto-prosthetic treatment by means of leader system Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie zaczepów precyzyjnych OT Equator profile w leczeniu protetycznym pacjenta po chirurgicznym leczeniu raka dna jamy ustnej*

Zastosowanie zaczepów precyzyjnych OT Equator profile w leczeniu protetycznym pacjenta po chirurgicznym leczeniu raka dna jamy ustnej* PROTET. STOMATOL., 2011, LXI, 2, 130-137 Zastosowanie zaczepów precyzyjnych OT Equator profile w leczeniu protetycznym pacjenta po chirurgicznym leczeniu raka dna jamy ustnej* The aplication of precision

Bardziej szczegółowo

Precyzyjne elementy retencyjne stosowane w protezach overdentures w żuchwie wspartych na śródkostnych wszczepach dentystycznych

Precyzyjne elementy retencyjne stosowane w protezach overdentures w żuchwie wspartych na śródkostnych wszczepach dentystycznych Folia Medica Lodziensia, 2012, 39/1:51-69 Precyzyjne elementy retencyjne stosowane w protezach overdentures w żuchwie wspartych na śródkostnych wszczepach dentystycznych Precision retentive elements used

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne bezzębia w żuchwie z zastosowaniem protez overdenture rozszerzenie kształcenia przeddyplomowego

Leczenie implantoprotetyczne bezzębia w żuchwie z zastosowaniem protez overdenture rozszerzenie kształcenia przeddyplomowego PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 2, 138-143 Leczenie implantoprotetyczne bezzębia w żuchwie z zastosowaniem protez overdenture rozszerzenie kształcenia przeddyplomowego Implant treatment of patients with edentulous

Bardziej szczegółowo

Retencja protez typu overdenture wspartych na koronach teleskopowych

Retencja protez typu overdenture wspartych na koronach teleskopowych PROTET. STOMATOL., 2013, LXIII, 1, 41-48 www.prot.stomat.net Retencja protez typu overdenture wspartych na koronach teleskopowych Retention of overdentures supported on telescopic crowns Anna Kochanek-Leśniewska,

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne z wykorzystaniem wykonywanych stereolitograficznie szablonów chirurgicznych

Leczenie implantoprotetyczne z wykorzystaniem wykonywanych stereolitograficznie szablonów chirurgicznych PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 4, 288-294 Leczenie implantoprotetyczne z wykorzystaniem wykonywanych stereolitograficznie szablonów chirurgicznych The use of stereolithographically manufactured surgical

Bardziej szczegółowo

Koncepcja leczenia All-on-4 Science First

Koncepcja leczenia All-on-4 Science First Koncepcja leczenia All-on-4 Science First Oryginalne Oryginalne rozwiązanie do odbudowy pełnego łuku na czterech implantach, bez przeszczepów. Sprawdzone Sprawdzone długoterminowe rozwiązanie. Zmieniające

Bardziej szczegółowo

Łącznik przeznaczony do stosowania przez chirurgów stomatologicznych do natychmiastowego czasowego

Łącznik przeznaczony do stosowania przez chirurgów stomatologicznych do natychmiastowego czasowego PROTETYCZNE ZAOPATRZENIE ŻUCHWY SPRAWOZDANIE UŻYTKOWNIKA Od czasu pionierskich publikacji Philippa Ledermanna dysponujemy obecnie ponad trzydziestopięcioletnim doświadczeniem klinicznym w zakresie protetycznego

Bardziej szczegółowo

Obserwacje kliniczne mostów osadzonych na zębach naturalnych i implantach oraz wyłącznie na implantach

Obserwacje kliniczne mostów osadzonych na zębach naturalnych i implantach oraz wyłącznie na implantach PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 4, 263-268 Obserwacje kliniczne mostów osadzonych na zębach naturalnych i implantach oraz wyłącznie na implantach Clinical observations of bridges fixed on natural teeth and

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu 3D SimPlant oraz Navigator w leczeniu bezzębia w żuchwie opis przypadku

Zastosowanie systemu 3D SimPlant oraz Navigator w leczeniu bezzębia w żuchwie opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2012, LXII, 4, 252-258 www.prot.stomat.net Zastosowanie systemu 3D SimPlant oraz Navigator w leczeniu bezzębia w żuchwie opis przypadku Application of 3D SimPlant and Navigator Systems

Bardziej szczegółowo

Telescopic overdenture supported on teeth and dental implant. A case report

Telescopic overdenture supported on teeth and dental implant. A case report PROTET. STOMATOL., 2013, LXIII, 4, 272-280 www.prot.stomat.net Proteza typu overdenture z koronami teleskopowymi jako elementami retencyjnymi, wsparta na uzębieniu resztkowym i wszczepie dentystycznym.

Bardziej szczegółowo

Mini implanty proste wyjście z trudnej sytuacji doświadczenia własne. Opis przypadku

Mini implanty proste wyjście z trudnej sytuacji doświadczenia własne. Opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2011, LXI, 4, 312-316 Mini implanty proste wyjście z trudnej sytuacji doświadczenia własne. Opis przypadku Mini implants a simple way out of a difficult situation: A case report Marek

Bardziej szczegółowo

Protetyka. Koncepcja terapeutyczna kątowej implantacji w odcinkach bocznych fast&fixed. dniu o godz. Natychmiastowy most

Protetyka. Koncepcja terapeutyczna kątowej implantacji w odcinkach bocznych fast&fixed. dniu o godz. Natychmiastowy most fast & fixed Protetyka Koncepcja terapeutyczna kątowej implantacji w odcinkach bocznych fast&fixed Możliwość użycia wszczepów w celu stabilizacji protezy bez zastosowania leczenia augumentacyjnego wymaga

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarne leczenie pacjenta po resekcji dna jamy ustnej z zastosowaniem przeszczepu z przedramienia*

Interdyscyplinarne leczenie pacjenta po resekcji dna jamy ustnej z zastosowaniem przeszczepu z przedramienia* PROTET. STOMATOL., 2007, LVII, 2, 119-123 Interdyscyplinarne leczenie pacjenta po resekcji dna jamy ustnej z zastosowaniem przeszczepu z przedramienia* A multidisciplinary treatment of a patient after

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy

Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy The implantological treatment of severely atrophic alveolar part of the mandible Autor_ Damian Dudek, Oliwia Segiet, Edyta Reichman-Warmusz,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie stożkowych koron teleskopowych u pacjenta z rozległymi brakami zębowymi. Opis przypadku

Zastosowanie stożkowych koron teleskopowych u pacjenta z rozległymi brakami zębowymi. Opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2013, LXIII, 6, 483-488 www.prot.stomat.net Zastosowanie stożkowych koron teleskopowych u pacjenta z rozległymi brakami zębowymi. Opis przypadku Use of conical telescopic crowns in a

Bardziej szczegółowo

Etapy klinicznego oraz laboratoryjnego postępowania w wykonawstwie protezy typu overtdenture wspartej na cyrkonowych koronach teleskopowych*

Etapy klinicznego oraz laboratoryjnego postępowania w wykonawstwie protezy typu overtdenture wspartej na cyrkonowych koronach teleskopowych* PROTET. STOMATOL., 2012, LXII, 3, 190-196 www.prot.stomat.net Etapy klinicznego oraz laboratoryjnego postępowania w wykonawstwie protezy typu overtdenture wspartej na cyrkonowych koronach teleskopowych*

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum

Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum OSIS EDI 2012/2013 lek. dent. Krzysztof Zieliński Specjalista Protetyki Stomatologicznej 1 PACJENT I Pacjentka J.J. lat zgłosiła się z powodu braku d.15

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. PROTET. STOMATOL., 2013, LXIII, 4, 272-280 www.prot.stomat.net Streszczenie W pracy zaprezentowano przypadek leczenia protetycznego z zastosowaniem protezy typu overdenture w szczęce, umocowanej na uzębieniu

Bardziej szczegółowo

rozwiązania cyfrowe belka retencyjna

rozwiązania cyfrowe belka retencyjna Rhein 83 rozwiązania cyfrowe belka retencyjna Carraro Lucio Massimo Moneta, Zampieri Marino, Fabio Marchiori, tłum. lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak, konsultant Centrum Edukacyjnego Holtrade Title:

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja protetyczna po zabiegu resekcji szczęki opis przypadku

Rehabilitacja protetyczna po zabiegu resekcji szczęki opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 6, 450-455 Rehabilitacja protetyczna po zabiegu resekcji szczęki opis przypadku Prosthetic rehabilitation of maxillectomy patient due to a cancer. A clinical report Dariusz

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. PROTET. STOMATOL., 2013, LXIII, 1, 2227 www.prot.stomat.net Streszczenie Odbudowa łuków zębowych u pacjentów z bezzębną szczęką za pomocą stałych uzupełnień protetycznych opartych na śródkostnych implantach

Bardziej szczegółowo

Możliwość przeprowadzenia leczenia implantoprotetycznego w szczęce w stanie atrofii, bez konieczności zastosowania procedur augumentacji kości.

Możliwość przeprowadzenia leczenia implantoprotetycznego w szczęce w stanie atrofii, bez konieczności zastosowania procedur augumentacji kości. fast & fixed Koncepcja terapeutyczna kątowej implantacji w odcinkach bocznych fast&fixed Możliwość użycia wszczepów w celu stabilizacji protezy bez zastosowania leczenia augumentacyjnego wymaga specjalnych

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. PROTET. STOMATOL., 2015, LXV, 1, 51-55 www.prostoma.pl, www.prot.stomat.net Wieloletnie obserwacje kliniczne protezy typu overdenture wspartej na teleskopie resiliencyjnym opis przypadku Long-term clinical

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. - - - - - PROTET. STOMATOL., 2015, LXV, 1, 56-66 www.prostoma.pl, www.prot.stomat.net Streszczenie Wszczepy śródkostne stanowią istotny element w planowaniu i procesie rehabilitacyjnym we współczesnym

Bardziej szczegółowo

Profil pacjenta użytkującego protezy osiadające refundowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

Profil pacjenta użytkującego protezy osiadające refundowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia Profil pacjenta użytkującego protezy osiadające refundowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia The profile of patients with removable dental restorations funded by the National Health Fund Edyta Brzozowska

Bardziej szczegółowo

Ocena wyników leczenia pacjentów z zastosowaniem akrylowych protez ruchomych prowadzonego w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia*

Ocena wyników leczenia pacjentów z zastosowaniem akrylowych protez ruchomych prowadzonego w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia* Ocena wyników leczenia pacjentów z zastosowaniem akrylowych protez ruchomych prowadzonego w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia* Evaluation of patients treatment with use of removable, acrylic dentures

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE METODY REKONSTRUKCJI UZĘBIENIA U PACJENTÓW W WIEKU PODESZŁYM Z BEZZĘBIEM ŻUCHWY I SZCZĘKI

NOWOCZESNE METODY REKONSTRUKCJI UZĘBIENIA U PACJENTÓW W WIEKU PODESZŁYM Z BEZZĘBIEM ŻUCHWY I SZCZĘKI NOWOCZESNE METODY REKONSTRUKCJI UZĘBIENIA U PACJENTÓW W WIEKU PODESZŁYM Z BEZZĘBIEM ŻUCHWY I SZCZĘKI MODERN DENTAL RECONSTRUCTIVE METHODS FOR GERIATRIC PATIENTS WITH EDENTULOUS MANDIBLE AND MAXILLA Ryszard

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. PROTET. STOMATOL., 2013, LXIII, 3, 192200 www.prot.stomat.net Leczenie implantoprotetyczne pacjenta z bezzębną żuchwą i natychmiastowym obciążeniem wszczepów z wykorzystaniem systemu Ankylos SynCone Treatment

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. PROTET. STOMATOL., 2014, LXIV, 2, 97101 www.prot.stomat.net Nowa koncepcja pooperacyjnej protezy składanej stosowanej w rehabilitacji pacjentów po resekcji szczęki* New conception of sectional obturator

Bardziej szczegółowo

Protezy całkowite typu overdenture wsparte na miniimplantach - przegląd piśmiennictwa

Protezy całkowite typu overdenture wsparte na miniimplantach - przegląd piśmiennictwa Protet Stomatol, 2017; 67(1): 65-69 DOI: 10.5604/00331783.1233263 www.prostoma.pl Protezy całkowite typu overdenture wsparte na miniimplantach - przegląd piśmiennictwa Complete dentures supported on mini

Bardziej szczegółowo

Badanie: Badanie stomatologiczne

Badanie: Badanie stomatologiczne Badanie: Badanie stomatologiczne Lek.dent. Katarzyna Zawadzka Gabinet stomatologiczny Gratis Konsultacja protetyczna (wliczona w cenę leczenia) Konsultacja implantologiczna (wliczona w cenę leczenia) 100

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Autorzy _ Jan Pietruski i Małgorzata Pietruska Ryc. 1 Ryc. 2 _Wrodzone wady zębów, dotyczące ich liczby

Bardziej szczegółowo

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 2 Wydanie zaświadczenia, orzeczenia 50,00 3 Badanie stomatologiczne jamy ustnej

Bardziej szczegółowo

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków zębodołowych z zastosowaniem uzupełnień stałych

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków zębodołowych z zastosowaniem uzupełnień stałych Z C O D Z I E N N E J P R A K T Y K I lek. stom. Michał Sypień Współpraca: dr n. med. lek. stom. Katarzyna Bindek-Sypień, lek. stom. Tomasz Sypień Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków

Bardziej szczegółowo

Specyfika rehabilitacji protetycznej z zastosowaniem uzupełnień stałych u pacjentów zawodowo wykorzystujących emisję głosu opis przypadku

Specyfika rehabilitacji protetycznej z zastosowaniem uzupełnień stałych u pacjentów zawodowo wykorzystujących emisję głosu opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2008, LVIII, 4, 274-278 Specyfika rehabilitacji protetycznej z zastosowaniem uzupełnień stałych u pacjentów zawodowo wykorzystujących emisję głosu opis przypadku The specificity of prosthetic

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ Instytut Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 31-155 Kraków, ul. Montelupich 4, tel./fax 012/424-54-24, mail: sekretariat@uks.com.pl Kraków,

Bardziej szczegółowo

1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada

1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada 1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada Podstawowe definicje i prawa w implantologii stomatologicznej. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu

Bardziej szczegółowo

Rekonstrukcja zwarcia z zastosowaniem stałych implantoprotez u osób starszych*

Rekonstrukcja zwarcia z zastosowaniem stałych implantoprotez u osób starszych* PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 2, 94-101 Rekonstrukcja zwarcia z zastosowaniem stałych implantoprotez u osób starszych* Closed bite restorations with implant-supported fixed dentures in elderly patients

Bardziej szczegółowo

Leczenie protetyczne po zabiegu resekcji żuchwy i rekonstrukcji płatem skórno-mięśniowym z mięśnia piersiowego większego*

Leczenie protetyczne po zabiegu resekcji żuchwy i rekonstrukcji płatem skórno-mięśniowym z mięśnia piersiowego większego* PROTET. STOMATOL., 2009, LIX, 5, 327-333 Leczenie protetyczne po zabiegu resekcji żuchwy i rekonstrukcji płatem skórno-mięśniowym z mięśnia piersiowego większego* Prosthetic treatment after mandibular

Bardziej szczegółowo

IMPLANTOPROTETYKA. Metody rehabilitacji bezzębia w oparciu o leczenie implantoprotetyczne - pełne stałe rekonstrukcje łuków zębowych lub overdenture

IMPLANTOPROTETYKA. Metody rehabilitacji bezzębia w oparciu o leczenie implantoprotetyczne - pełne stałe rekonstrukcje łuków zębowych lub overdenture Metody rehabilitacji bezzębia w oparciu o leczenie implantoprotetyczne - pełne stałe rekonstrukcje łuków zębowych lub overdenture Methods of rehabilitation of edentolous patients using implanto-prosthetic

Bardziej szczegółowo

Bezpłytowe protezy overdentures bezzębnej szczęki oparte na wszczepach śródkostnych

Bezpłytowe protezy overdentures bezzębnej szczęki oparte na wszczepach śródkostnych Ryszard Koczorowski Bezpłytowe protezy overdentures bezzębnej szczęki oparte na wszczepach śródkostnych Overdentures of an edentulous maxillae without the palatal plate supported on intraosseous implants

Bardziej szczegółowo

str. 1 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00

str. 1 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 2 Wydanie zaświadczenia, orzeczenia 50,00 3 Badanie stomatologiczne jamy ustnej

Bardziej szczegółowo

Ocena wybranych właściwości mechanicznych połączenia kładkowego wspartego na dwóch implantach badanie wstępne*

Ocena wybranych właściwości mechanicznych połączenia kładkowego wspartego na dwóch implantach badanie wstępne* PROTET. STOMATOL., 2013, LXIII, 6, 441-449 www.prot.stomat.net Ocena wybranych właściwości mechanicznych połączenia kładkowego wspartego na dwóch implantach badanie wstępne* Analysis of some mechanical

Bardziej szczegółowo

stałym (1). W uzębieniu stałym brak natychmiastowego

stałym (1). W uzębieniu stałym brak natychmiastowego dr n. med. mgr lic. tech. dent. Arkadiusz Rutkowski 1, mgr tech. dent. Milena Połczyńska 2 Ruchomy utrzymywacz przestrzeni wykonany z zastosowaniem żywicy acetalowej cz. I Usunięcie nawet pojedynczego

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje protetyczne z zaczepami precyzyjnymi w leczeniu pacjentów po chirurgicznym usunięciu nowotworów w obrębie części twarzowej czaszki

Konstrukcje protetyczne z zaczepami precyzyjnymi w leczeniu pacjentów po chirurgicznym usunięciu nowotworów w obrębie części twarzowej czaszki PROTET. STOMATOL., 2009, LIX, 1, 43-49 Konstrukcje protetyczne z zaczepami precyzyjnymi w leczeniu pacjentów po chirurgicznym usunięciu nowotworów w obrębie części twarzowej czaszki Prosthetic constructions

Bardziej szczegółowo

Depresja czynnik wpływający na brak efektywności leczenia protetycznego (wyniki badań) część II

Depresja czynnik wpływający na brak efektywności leczenia protetycznego (wyniki badań) część II PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 5, 346-351 Depresja czynnik wpływający na brak efektywności leczenia protetycznego (wyniki badań) część II Depression the factor influencing on lack of effectivity of prosthetic

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

Zespołowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczno-protetyczne dorosłego pacjenta z hipodoncją opis przypadku

Zespołowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczno-protetyczne dorosłego pacjenta z hipodoncją opis przypadku _estetyka Zespołowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczno-protetyczne dorosłego pacjenta z hipodoncją opis przypadku Interdisciplinar management of adult patient with hipodontia a case report Autorzy_ Maciej

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. PROTET. STOMATOL., 2012, LXII, 3, 190196 Streszczenie Rozwój w dziedzinie materiałoznawstwa oraz wykorzystanie metod informatycznych pozwolił na wprowadzenie w protetyce stomatologicznej technologii CAD/

Bardziej szczegółowo

Leczenie protetyczne pacjentki z hipodoncją. Opis przypadku

Leczenie protetyczne pacjentki z hipodoncją. Opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 4, 295-299 Leczenie protetyczne pacjentki z hipodoncją. Opis przypadku Prosthetic treatment of the patient with hipodontia. A case report Jacek Kasperski 1, Przemysław Rosak

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja implantoprotetyczna pacjentów po resekcji żuchwy z powodu nowotworu*

Rehabilitacja implantoprotetyczna pacjentów po resekcji żuchwy z powodu nowotworu* PROTET. STOMATOL., 2009, LIX, 2, 119-127 Rehabilitacja implantoprotetyczna pacjentów po resekcji żuchwy z powodu nowotworu* Implanto-prosthetic rehabilitation of patients after mandibular resection due

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (poz. 1462) Załącznik nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych oraz warunki ich realizacji Wykaz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 16 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.01.24 16:06:54 +01'00' 1274 Poz. 77 77 v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Profilaktyka Przegląd stomatologiczny Instruktaż higieny jamy ustnej Usunięcie kamienia nazębnego /scaling/ (łuk górny i dolny) Higienizacja /scaling,

Bardziej szczegółowo

Protetyka i implantologia

Protetyka i implantologia Protetyka to dział stomatologii zajmujący się przywracaniem prawidłowej funkcji żucia i mowy, estetyki naturalnego uśmiechu i rysów twarzy, dzięki uzupełnianiu braków w uzębieniu. Braki zębowe są nie tylko

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i planowanie leczenia protetycznego u pacjentów bezzębnych z osteoporozą - część I

Diagnostyka i planowanie leczenia protetycznego u pacjentów bezzębnych z osteoporozą - część I PROTET. STOMATOL., 2014, LXIV, 2, 91-96 www.prot.stomat.net Diagnostyka i planowanie leczenia protetycznego u pacjentów bezzębnych z osteoporozą - część I Diagnostics and prosthetic treatment planning

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 5 Poz. 193 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Dziennik Ustaw 5 Poz. 193 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych Dziennik Ustaw 5 Poz. 193 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Bardziej szczegółowo

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna Cennik usług Protetyka stomatologiczna Przegląd jamy ustnej Konsultacje specjalistyczne Proteza akrylowa całkowita Proteza częściowa (4-8 zębów) Mikro proteza (1-3 zębów) Proteza szkieletowa Proteza szkieletowa

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Badanie stomatologiczne Wypełnienie zęba ze znieczuleniem Wypełnienie MOD Ubytek klinowy przydziąsłowy Wypełnienie tymczasowe Rekonstrukcja zęba po endodoncji Znieczulenie komputerowe

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ ZMĘCZONY WYPADAJĄCĄ PROTEZĄ?

JESTEŚ ZMĘCZONY WYPADAJĄCĄ PROTEZĄ? JESTEŚ ZMĘCZONY WYPADAJĄCĄ PROTEZĄ? Pozwól, że rozwiążemy Twój problem. KORZYSTAJĄC Z TRADYCYJNEJ PROTEZY (CAŁKOWITEJ LUB CZĘŚCIOWEJ) CODZIENNIE BORYKASZ SIĘ Z NASTĘPUJĄCYMI OGRANICZENIAMI: Zaburzony smak.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia.

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia. Cennik usług 2 Spis treści Stomatologia zachowawcza Endodoncja Higiena i Profilaktyka Ortodoncja Protetyka Periodontologia Chirurgia Implantologia 5 7 7 9 12 15 17 18 3 4 Stomatologia zachowawcza 1. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. PROTET. STOMATOL., 2013, LXIII, 6, 483-488 www.prot.stomat.net Zastosowanie stożkowych koron teleskopowych u pacjenta z rozległymi brakami zębowymi. Opis przypadku Use of conical telescopic crowns in a

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Załącznik nr 4 Wykaz świadczeń stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS, oraz warunki ich realizacji Tabela

Bardziej szczegółowo

Obiektywna i subiektywna ocena wydolności żucia u pacjentów leczonych z zastosowaniem protez typu overdenture wspartych o wszczepy śródkostne*

Obiektywna i subiektywna ocena wydolności żucia u pacjentów leczonych z zastosowaniem protez typu overdenture wspartych o wszczepy śródkostne* PROT. STOM., 2006, LVI, 1 Obiektywna i subiektywna ocena wydolności żucia u pacjentów leczonych z zastosowaniem protez typu overdenture wspartych o wszczepy śródkostne* Objective and subjective evaluation

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Nazwa. świadczenia ogólnostomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Nazwa. świadczenia ogólnostomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18. r.ż.

Bardziej szczegółowo

Informacje o leczeniu implantologicznym

Informacje o leczeniu implantologicznym Gabinet Stomatologiczny dr Jerzy Brydak & dr Jacek Wojciechowski ul. Bagno 2 m.75, 00-112 Warszawa, Tel +48 22 624 86 35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

12-letnie obserwacje kliniczne zaczepów teleskopowych zastosowanych w protezach ruchomych opis przypadków

12-letnie obserwacje kliniczne zaczepów teleskopowych zastosowanych w protezach ruchomych opis przypadków 12-letnie obserwacje kliniczne zaczepów teleskopowych zastosowanych w protezach ruchomych opis przypadków 12-year clinical observation of telescopic anchors applied in removable dentures case reports Katedra

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. świadczenia

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. - - - - - www.prot.stomat.net PROTET. STOMATOL., 2012, LXII, 4, 259-263 Rehabilitacja narządu żucia dorosłych pacjentów z rozszczepem podniebienia nie leczonych wcześniej protetycznie opis przypadków*

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 25 Poz. 193

Dziennik Ustaw 25 Poz. 193 Dziennik Ustaw 25 Poz. 193 Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z GRUPY WYSOKIEGO RYZYKA CHORÓB ZAKAŹNYCH, W TYM CHORYCH NA AIDS, ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Tabela nr

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. PROTET. STOMATOL., 2013, LXIII, 5, 414-421 www.prot.stomat.net Streszczenie Cel pracy. Opis przypadku wczesnej rehabilitacji protetycznej pacjenta po zabiegu częściowej resekcji żuchwy, bez zachowania

Bardziej szczegółowo

Numeryczna weryikacja problematyki mocowania protezy całkowitej wspartej o pojedynczy implant

Numeryczna weryikacja problematyki mocowania protezy całkowitej wspartej o pojedynczy implant Numeryczna weryikacja problematyki mocowania protezy całkowitej wspartej o pojedynczy implant Numerical veriication of ixation of the dentures supported on a single implant Autorzy_ Bartosz Bujak, Roman

Bardziej szczegółowo

Znaczenie interdyscyplinarnego planu leczenia dla prawidłowej rehabilitacji układu stomatognatycznego opis przypadku

Znaczenie interdyscyplinarnego planu leczenia dla prawidłowej rehabilitacji układu stomatognatycznego opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2014, LXIV, 4, 279-285 www.prot.stomat.net Znaczenie interdyscyplinarnego planu leczenia dla prawidłowej rehabilitacji układu stomatognatycznego opis przypadku The importance of an interdisciplinary

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja protetyczna pacjentów z ubytkami podniebienia miękkiego po operacjach nowotworów części twarzowej czaszki opis przypadków

Rehabilitacja protetyczna pacjentów z ubytkami podniebienia miękkiego po operacjach nowotworów części twarzowej czaszki opis przypadków PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 1, 50-54 Rehabilitacja protetyczna pacjentów z ubytkami podniebienia miękkiego po operacjach nowotworów części twarzowej czaszki opis przypadków Prosthetic rehabilitation of

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej żuchwy z zastosowaniem stereolitograficznych szablonów chirurgicznych obciążenie natychmiastowe*

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej żuchwy z zastosowaniem stereolitograficznych szablonów chirurgicznych obciążenie natychmiastowe* PROTET. STOMATOL., 2011, LXI, 6, 453-458 Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej żuchwy z zastosowaniem stereolitograficznych szablonów chirurgicznych obciążenie natychmiastowe* Implantoprosthetic treatment

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie materiałów elastycznych w leczeniu protetycznym bezzębia u pacjenta po zabiegu osteosyntezy trzonu żuchwy opis przypadku

Zastosowanie materiałów elastycznych w leczeniu protetycznym bezzębia u pacjenta po zabiegu osteosyntezy trzonu żuchwy opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2013, LXIII, 2, 134-139 www.prot.stomat.net Zastosowanie materiałów elastycznych w leczeniu protetycznym bezzębia u pacjenta po zabiegu osteosyntezy trzonu żuchwy opis przypadku Application

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ. 160 x x x x x

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ. 160 x x x x x stomatologiczne celowane : 07.0000.110.02 : 07.0000.111.02 : 07.0000.210.02 w chirurgii : 07.0000.211.02 : 07.0000.212.02 : 07.0000.213.02 : 07.0000.214.02 : 07.0000.215.02 stomatologii w protetyce : 07.0000.217.02

Bardziej szczegółowo

Rozpoznanie biomechaniki protez overdentures mocowanych do pojedynczego implantu*

Rozpoznanie biomechaniki protez overdentures mocowanych do pojedynczego implantu* PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 1, 22-27 Rozpoznanie biomechaniki protez overdentures mocowanych do pojedynczego implantu* Identification of biomechanics related to single implant-retained tissue-supported

Bardziej szczegółowo

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa PROFILAKTYKA BADANIE JAMY USTNEJ, WIZYTA ADAPTACYJNA, WIZYTA KONTROLNA USUNIĘCIE KAMIENIA NAZĘBNEGO (SCALING - jedna wizyta) USUNIĘCIE OSADU NAZĘBNEGO (PIASKOWANIE - jedna wizyta) LAKOWANIE BRUZD (cena

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. PROTET. STOMATOL., 2014, LXIV, 2, 128-133 www.prot.stomat.net Streszczenie U pacjentów z brakami całkowitymi w uzębieniu wraz z upływem czasu dochodzi do zmian zanikowych w strukturach jamy ustnej, które

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie precyzyjnych elementów prefabrykowanych dla uzyskania optymalnego prowadzenia protezy ruchomej

Wykorzystanie precyzyjnych elementów prefabrykowanych dla uzyskania optymalnego prowadzenia protezy ruchomej PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 3, 186-190 Wykorzystanie precyzyjnych elementów prefabrykowanych dla uzyskania optymalnego prowadzenia protezy ruchomej Utilisation of precise elements produced for obtaining

Bardziej szczegółowo

Case Study. Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Centralny Szpital Weteranów

Case Study. Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Centralny Szpital Weteranów Case Study Autogenny przeszczep kości w przednim odcinku szczęki z użyciem indywidualnego modelu anatomicznego 3D z następowym wprowadzeniem implantu stomatologicznego Autorzy: dr n med. Jerzy Foczpański,

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ LEKARSKO-DENTYSTYCZNY KATEDRA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ ANALIZA ZMIAN WARTOŚCI SIŁY RETENCJI W TRÓJELEMENTOWYCH UKŁADACH KORON TELESKOPOWYCH Rozprawa na stopień

Bardziej szczegółowo

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl Jak naturalne zęby Zalety implantów dentystycznych www.jaknaturalnezeby.pl Dobra inwestycja, która będzie procentować przez całe moje życie Opcje zastępowania zębów implantami dentystycznymi Kent Hanson,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ENDODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PROTETYKA PERIODONTOLOGIA PROFILAKTYKA I HIGIENA ORTODONCJA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA RTG CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Bardziej szczegółowo

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl Jak naturalne zęby Zalety implantów dentystycznych www.jaknaturalnezeby.pl Wstęp Opcje zastępowania zębów implantami dentystycznymi Dobra inwestycja, która będzie procentować przez całe moje życie Kent

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczeń stomatologicznych

Cennik świadczeń stomatologicznych Cennik świadczeń stomatologicznych STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA L.p. Cena jednostkowa brutto 1. Badanie stomatologiczne 0 2. Badanie z pisemnym planem leczenia/analizą zdjęć rtg 50,00 3. Konsultacja i wystawienie

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe postępowanie w leczeniu implantologicznym szczęki z zastosowaniem CBCT i CAD/CAM

Kompleksowe postępowanie w leczeniu implantologicznym szczęki z zastosowaniem CBCT i CAD/CAM _terapie kompleksowe Kompleksowe postępowanie w leczeniu implantologicznym szczęki z zastosowaniem CBCT i CAD/CAM Complex proceeding in implantological treatment for the maxilla by means of a CBCT and

Bardziej szczegółowo