1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada"

Transkrypt

1 1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada Podstawowe definicje i prawa w implantologii stomatologicznej. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu implantacji. Rozplanowanie czasu całościowej rehabilitacji implantologicznej. Rentgenodiagnostyka przedimplantacyjna. Diagnostyka radiologiczna i jej przełożenie na model. Wskazania do wykorzystania tomografii komputerowej w diagnostyce przedimplantacyjnej Diagnostyka i planowanie (kliniczne, radiologiczne, modele,3d). Ocena ilości i jakości kości. Pozycjonowanie implantu - odstępy między implantami. Przygotowanie szablonów chirurgicznych. Planowanie pierwotne na modelu i sporządzanie prostych szablonów. Planowanie korekty na modelu. Wpływ właściwej interpretacji obrazu radiologicznego na wybór sposobu postępowania chirurgicznego i zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia powikłań śródoperacyjnych oraz wpływ na odległe wyniki leczenia implantologicznego Rentgenodiagnostyka sródoperacyjna - omówienie na przykładach własnych. Analiza rozbieżności pomiędzy rentgenodiagnostyką przedimplantacyjną a sródoperacyjnym obrazem klinicznym - omówienie na przykładzie przypadków własnych. Techniki augmentacji - sterowana regeneracja kości/ rodzaje membran- materiały zastępujące kość. Wypełnienie zębodołu poekstrakcyjnego biomateriałem, augmentacja boczna, zagęszczenie kości osteotomiami, rozszczepienie wyrostka zębodołowego. Implantacja natychmiastowa, implantacja natychmiastowa opóźniona - kryteria kwalifikacji, możliwości i ograniczenia. Implantacja późna. Implantacja natychmiastowa z augmentacją zębodołu po ekstrakcji. Obciążenie natychmiastowe - kryteria kwalifikacji dyskusja. Prezentacja i omówienie przypadków klinicznych

2 2.weekend, PROGRAM ZAJĘĆ CURRICULUM IMPLANTOLOGII 8+2 Protetyka implantologiczna. Przegląd różnych rozwiązań implantoprotetycznych. prof. dr hab. n. med. M. Romanowicz, dr n. med. K. Andruch Zagadnienia osteointegracji w projektowaniu leczenia chirurgiczno- protetycznego. Przegląd rozwiązań implantoprotetycznych. Protezy overdenture wsparte na implantach. Uzupełnienia ruchome na teleskopach, belkach, zatrzaskach. Uzupełnienia stałe. Pełne rekonstrukcje łuków zębowych. Uzupełnienia pełnoceramiczne. Estetyka biało- czerwona. Kliniczne i laboratoryjne fazy wykonawstwa prac implantoprotetycznych. Techniki wyciskowe stosowane w implantoprotetyce - łyżka otwarta, łyżka zamknięta. Kliniczne aspekty protetycznej odbudowy na implantach jedno i dwufazowych - zajęcia fantomowe. Biomechaniczne podstawy obciążenia implantów śródkostnych. Pozycjonowanie implantów w aspekcie biomechaniki rekonstrukcji protetycznej. Wpływ zaniku podłoża protetycznego na koncepcje uzupełnienia braków zębowych implantami. Sposoby oceny dopasowania suprastruktur do implantów- ocena prawidłowości wykonanej pracy protetycznej. Metody poprawy dopasowania suprastruktur protetycznych do implantów śródkostnych. Kliniczne aspekty protetycznej odbudowy na implantach dwufazowych. Współpraca z pracownią techniczną. i laboratoryjnych związanych z pracami implantoprotetycznymi, prezentacja modeli, kart leczenia. Przyjmowanie pacjentów na różnych etapach wykonawstwa prac implantoprotetycznych.

3 3. weekend, Planowanie w implantologii stomatologicznej - systemy planowania leczenia implantologicznego 3D. lek. stom. J. Zbożeń, Prezentacja obszarów ważnych implantologicznie i zagrożenie sąsiednich struktur anatomicznych. Anatomia tkanek miękkich i twardych jamy ustnej w odniesieniu do praktyki - przestrzenie, okolice, topografia. Podnoszenie dna zatoki szczękowej Otwór bródkowy i przebieg nervus mentalis, przebieg canalis mandibulae z jego odmianami. Struktury na dnie jamy ustnej nervus lingualis, ductus submandibularis, glandula sublingualis Teoretyczne podstawy współczesnej diagnostyki obrazowej, a w szczególności diagnostyki układu stomatognatycznego. Współczesne metody diagnostyki obrazowej w stomatologii. Rentgenodiagnostyka przedimplantacyjna. Rentgenodiagnostyka sródoperacyjna - omówienie na przykładach własnych. Analiza rozbieżności pomiędzy rentgenodiagnostyką przedimplantacyjną a sródoperacyjnym obrazem klinicznym - omówienie na przykładzie przypadków własnych. Diagnostyka i planowanie (kliniczne, radiologiczne, modele,3d) od rtg panoramicznego do planowania nawigacyjnego - kiedy planowanie 3D jest niezbędne? Historyczny rozwój metod planowania leczenia implantologicznego. Przedstawienie różnych systemów planowania komputerowego 3D. Wskazania do wykorzystania tomografii komputerowej w diagnostyce przedimplantologicznej.

4 4. weekend, Tkanki miękkie i estetyka w implantologii. Implantacja natychmiastowa i obciążenie natychmiastowe. Protezy stałe i ruchome. prof. dr hab. Ryszard Koczorowski, dr n.med. Andrzej Szwarczyński, Warunki organizacyjne przeprowadzenia implantacji (asysta, wymogi odnośnie pomieszczeń, instrumentarium i aparatury, aseptyka zabiegu). Prowadzenie cięcia i postępowanie z tkankami miękkimi. Systematyczny sposób postępowania podczas operacji, krok po kroku. Wdrożenie planowania, prowadzenie cięcia, odwarstwienie okostnej, zasady preparacji kości. Ryzyka związane z preparacją kości i lożą implantu. Odwarstwienie płata śluzówkowo - okostnowego i identyfikacja ujścia nerwu bródkowego. Planowanie pozycjonowania implantu w 3 osiach przestrzennych w korzystnych i niekorzystnych warunkach anatomicznych. Pozycjonowanie implantu - odstępy miedzy implantami. Precyzyjne wszczepienie implantu. Implantacja z użyciem mukotomu. Zaopatrzenie ran, techniki zakładania szwów dostosowane do wskazań. Powikłania w zakresie tkanek miękkich i twardych oraz sposoby ich rozwiązywania. Komplikacje fazy wczesnej. Komplikacje fazy późnej. Zasady zapobiegania powikłaniom, ich rozpoznawanie i leczenie. Periimplanlls: przyczyny, zapobieganie, leczenie. Badania kontrolne - koncepcja długofalowej, wieloletniej opieki pooperacyjnej. Farmaceutyki stosowane w implantologicznych metodach leczenia i zasady ich stosowania.

5 5.weekend, Zaawansowane techniki odbudowy tkanek twardych. Biomechanika w implantologii lek. stom. E. Krężlik, Skrótowy, historyczny rozwój implantologii stomatologicznej. Typy implantów, części składowych implantu, nazewnictwo elementów protetycznych. Przegląd materiałów stosowanych w implantologii oraz augmentacji kości. Przegląd firm - systemów implantologicznych dostępnych na rynku - implanty jednofazowe, dwufazowe, podokostnowe i inne. Przedni odcinek żuchwy pomiędzy otworami bródkowymi, przedni odcinek szczęki. Boczny odcinek szczęki i żuchwy, zatoki szczękowe. Instrumentarium implantologiczne. Budowa kości oraz procesy jej gojenia i regeneracji. Planowanie implantacji w deficytach kostnych, klasy ubytków kości. Materiały augmentacyjne ( materiały zastępujące kość, membrany, umocowania, PRP, BMP). Regeneracja kości oparta na membranie. Regeneracja kości przy okołowszczepowym uszkodzeniu wyrostka zębodołowego. Techniki augmentacji (sterowana regeneracja kości, rodzaje membran, materiały zastępujące kość). Wypełnienie zębodołu poekstrakcyjnego biomateriałem, augmentacja boczna, zagęszczenie kości osteotomiami, rozszczepienie wyrostka zębodołowego. Transfer kości i regiony donatorowe jamy ustnej - grzebień wyrostka zębodołowego, bródka, trójkąt zatrzonowcowy. Zaawansowane technicznie zabiegi (podniesienie dna zatoki szczękowej, osteodystrakcja). Pełne rekonstrukcje łuków zębowych.

6 7. weekend, Aspekty periodontologiczne w implantologii stomatologicznej. Sterowana regeneracja tkanek w implantologii. prof. dr hab. n. med. J. Wysokińska - Miszczuk, dr n. med. M. Kiernicka Estetyka biało- czerwona. Terminologia periodontologiczna. Anatomia i fizjologia nabłonka tkanki łącznej i kości. Gojenie. Remodeling. Elementy diagnostyki periodontologicznej. Przedimplantacyjne postępowanie periodontologiczne. Opieka periodontologiczna nad pacjentem implantoprotetycznym recall. Periimplanlls - przyczyny, możliwości leczenia. Periodontologiczne podstawy postępowania z tkankami miękkimi ( płaty, techniki cięcia i szycia). Wolny przeszczep błony śluzowej wskazania, technika. Swobodny transfer tkanki łącznej i obszary donatorowi. Techniki rekonstrukcji brodawek dziąsłowych. Recesje dziąsłowe podział możliwości i ograniczenia korekty, metody. Gingiwoosteoplastyka w dążeniu do estetyki. Wyścig komórkowy- tkankowy dlaczego jest to takie ważne. Zalety GTR i GBR możliwości i ograniczenia. dr n. med. D. Pituch Przeszczepy bloków kostnych. Przedimplantacyjna augmentacja bazy kostnej (wskazania, technika, powikłania) - sterowana regeneracja kości, dwufazowe rozszczepienie wyrostka, otwarte podniesienie dna zatoki szczękowej. Przeszczepy bloków kostnych biologia i fizjologia, wskazania, pobranie i przygotowanie bloku kostnego, technika miejsca biorczego, powikłania. Okołoimplantacyjna augmentacja bazy kostnej( wskazania, technika, powikłania) - implantacja natychmiastowa, rozszczepienie wyrostka, augmentacja boczna, podniesienie dna zatoki szczękowej sposobem otwartym i zamkniętym. Implantacja w miejscach augmentowanych. Urządzenia i instrumentarium stosowane w zabiegach augmentacyjnych. pytań operatorowi Sprawdzian zdobytej wiedzy - seminarium z planowania przypadku lub zaliczenie testowe

7 7. weekend Postępowanie z tkankami miękkimi i kośćmi. dr hab. n. med. K. Osmola, dr n.med. A. Szwarczyński Warunki organizacyjne przeprowadzenia implantacji (asysta, wymogi odnośnie pomieszczeń, instrumentarium i aparatury, aseptyka zabiegu). Prowadzenie cięcia i postępowanie z tkankami miękkimi. Systematyczny sposób postępowania podczas operacji, krok po kroku. Wdrożenie planowania, prowadzenie cięcia, odwarstwienie okostnej, zasady preparacji kości. Ryzyka związane z preparacją kości i lożą implantu. Odwarstwienie płata śluzówkowo - okostnowego i identyfikacja ujścia nerwu bródkowego. Planowanie pozycjonowania implantu w 3 osiach przestrzennych w korzystnych i niekorzystnych warunkach anatomicznych. Pozycjonowanie implantu - odstępy miedzy implantami. Precyzyjne wszczepienie implantu. Implantacja z użyciem mukotomu. Zaopatrzenie ran, techniki zakładania szwów dostosowane do wskazań. Powikłania w zakresie tkanek miękkich i twardych oraz sposoby ich rozwiązywania. Komplikacje fazy wczesnej. Komplikacje fazy późnej. Zasady zapobiegania powikłaniom, ich rozpoznawanie i leczenie. Periimplanlls: przyczyny, zapobieganie, leczenie. Badania kontrolne - koncepcja długofalowej, wieloletniej opieki pooperacyjnej. Farmaceutyki stosowane w implantologicznych metodach leczenia i zasady ich stosowania.

8 8. weekend Pełne rekonstrukcje implantoprotetyczne łuków zębowych. Powikłania i sposoby ich rozwiązywania. Zagadnienia prawne i organizacyjne w implantologii, markeyng. dr n. med. M. Duda, Estetyka w implantologii lek. dent. Jerzy Szymczak. Pełne rekonstrukcje łuków zębowych. Koncepcje odbudowy protetycznej - blokowanie koron, blokowanie pracy z własnymi zębami pacjenta - tak czy nie? Markelng w implantologii. Świadoma zgoda pacjenta na zabieg implantologiczny, informacja dla pacjenta przed zabiegiem, po zabiegu. Aspekty medycyny sądowej, ryzyko, zarządzanie ryzykiem. Zarządzanie jakością. Koncepcja współpracy zespołowej w implantologii team coaching. Kompromis w implantologii dyskusja. Typowe błędy popełniane przez lekarzy rozpoczynających praktykowanie implantologii. Zagadnienie gwarancji na usługi w implantologii. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej działalności lekarza implantologa. Jak wygląda opinia lekarska biegłego sądowego - istotne elementy, zagadnienie błędu w sztuce lekarskiej. Administracja w implantologii (kosztorys, dokumentacja lekarska, opisy zabiegów, modele, zdjęcia RTG, dokumentacja fotograficzna). Przygotowanie do egzaminu Curriculum Implantologicznego. OLSKIE STOWARZYSZENIE IMPLANTOLOGICZNE

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE NASZE ROZWIĄZANIA BUDUJĄ TWÓJ SUKCES PREMIERA Aparaty RTG LEGENDARNA JAKOŚĆ W NOWEJ ODSŁONIE RTG wysokiej częstotliwości (najwyższa na rynku 300 khz) Nowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA W STOMATOLOGII 2012. For better dentistry

EDUKACJA W STOMATOLOGII 2012. For better dentistry EDUKACJA W STOMATOLOGII 2012 For better dentistry DENTSPLY International Założona w 1899 roku w York (USA, Pensylwania) Ponad 12.000 pracowników na całym świecie Sprzedaż na poziomie 2 mld USD Dywizje:

Bardziej szczegółowo

implants oral implantology 42013 wydanie polskie Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku Periimplantitis

implants oral implantology 42013 wydanie polskie Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku Periimplantitis ISSN ISSN 1896-1444 Cena: 29 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 8 grudzieƒ 4/2013 oral implantology international magazine of 42013 wydanie polskie ICV: 4,27 pkt. Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE CS 9300 Tomografy CBCT CS 9000 i CS 9300 / rata od 2999 pln CS 8100 Pantomograf cyfrowy CS 8100 / rata od 1264 pln CS 7600 Skaner CS 7600 / rata

Bardziej szczegółowo

Wszystkie programy są zaliczane do umiejętności implantooga OSIS EDI. Pomocne adresy: www.dental-depot.com www.biomet3i.com www.ceia.

Wszystkie programy są zaliczane do umiejętności implantooga OSIS EDI. Pomocne adresy: www.dental-depot.com www.biomet3i.com www.ceia. Proponujemy pełnowymiarowy program edukacyjny skierowany i stworzony z myślą o wszystkich zainteresowanych implantologią i przygodami z nią związanymi. INSPIRATION to idealne rozwiązanie dla początkujących

Bardziej szczegółowo

2 INSPIRATION EDUCATION FUN

2 INSPIRATION EDUCATION FUN 1 2 INSPIRATION EDUCATION FUN Proponujemy pełnowymiarowy program edukacyjny skierowany i stworzony z myślą o wszystkich zainteresowanych implantologią, stomatologią estetyczną oraz dziedzinami z nimi związanymi.

Bardziej szczegółowo

REALNA STOMATOLOGIA - KURSOKONFERENCJA 5 6 GRUDNIA 2014 r. - SZCZECIN www.realna.pl

REALNA STOMATOLOGIA - KURSOKONFERENCJA 5 6 GRUDNIA 2014 r. - SZCZECIN www.realna.pl KIEROWNIK NAUKOWY: prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski DATA I MIEJSCE OBRAD: Budynek Rektoratu PUM, ul. Rybacka 1, Szczecin 5 6 grudnia 2014 r. Organizatorzy: Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej

Bardziej szczegółowo

I M P L A N T S F O R L I F E

I M P L A N T S F O R L I F E 2 0 0 9 IMPLANTS FOR LIFE s t a b i l n a e s t e t y k a i d e nt i t y 08 12 17 24 Spis treści 04 Wrażenia z sympozjum w Berlinie. 08 Uzupełnienie tymczasowe na implantach z użyciem własnego zęba lub

Bardziej szczegółowo

implants 32010 wydanie polskie

implants 32010 wydanie polskie ISSN 1896-1444 Cena: 29 PLN Vol. 5 wrzesieƒ 3/2010 international magazine of oral implantology 32010 wydanie polskie Mo liwo ci zachowania z bodoδu Badanie wst pne zastosowania BondBone TM dwufazowego

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji W STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ Program podstawowy dla lekarzy stomatologów po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2002 Program

Bardziej szczegółowo

MASTER PROGRAM UCLA. EUROPEAN MASTER PROGRAM In Implant Dentistry. witold@ Sesja IV, 5 dni. info: Los Angeles, California

MASTER PROGRAM UCLA. EUROPEAN MASTER PROGRAM In Implant Dentistry. witold@ Sesja IV, 5 dni. info: Los Angeles, California MASTER Kursy 2009-2010 Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Was na Kursy MASTER do wiodących w świecie implantologów w Europie i USA. Są to Dr Sascha A. Jovanovic i jego koledzy Dr Henry Takei, Dr

Bardziej szczegółowo

Leczenie bezzębia i częściowych braków uzębienia w szczęce wskazówki kliniczne

Leczenie bezzębia i częściowych braków uzębienia w szczęce wskazówki kliniczne Leczenie bezzębia i częściowych braków uzębienia w szczęce wskazówki kliniczne Autorzy _ Joseph Carpentieri i Carl Drago _Bezzębna szczęka różni się od bezzębnej żuchwy pod względem przebiegu resorpcji

Bardziej szczegółowo

Zabiegi chirurgii przedprotetycznej

Zabiegi chirurgii przedprotetycznej Zabiegi chirurgii przedprotetycznej Celem chirurgii przedprotetycznej jest przygotowanie podłoża dla uzupełnień protetycznych. Prawidłowo przygotowana do protezowania jama ustna powinna charakteryzować

Bardziej szczegółowo

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębia szczęki z wykorzystaniem implantu podokostnowego w technice małoinwazyjnej

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębia szczęki z wykorzystaniem implantu podokostnowego w technice małoinwazyjnej Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębia szczęki z wykorzystaniem implantu podokostnowego w technice małoinwazyjnej The implant-prosthetic treatment of the upper jaw toothlessness using the subperiosteal

Bardziej szczegółowo

implants oral implantology _Opis przypadku Implantacja w odcinku estetycznym _Chirurgia stomatologiczna Regeneracja tkanek

implants oral implantology _Opis przypadku Implantacja w odcinku estetycznym _Chirurgia stomatologiczna Regeneracja tkanek Vol. 9 czerwiec 2014 ISSN 1896-1444 Cena: 30 PLN (w tym 5% VAT) international magazine of oral implantology 2 2014 wydanie polskie MNiSW: 6 pkt. ICV: 4,27 pkt. Motyw okładki dzięki uprzejmości dr Scott

Bardziej szczegółowo

Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600

Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600 Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600 Doskonała jakość poparta latami doświadczeń Inteligentny System Smart Plate Plate do do identyfikacji pacjentów Innowacyjna płytka fosforowa Scan Scan & Go & Go Natychmiastowe

Bardziej szczegółowo

tkanka miękka mucoderm botiss naturalny stabilny trójwymiarowy 3D-Regenerative Tissue Graft Sposób użycia, wskazania i przypadki kliniczne

tkanka miękka mucoderm botiss naturalny stabilny trójwymiarowy 3D-Regenerative Tissue Graft Sposób użycia, wskazania i przypadki kliniczne Regeneracja tkanek twardych i miękkich w stomatologii botiss biomaterials mucoderm 3D-Regenerative Tissue Graft Sposób użycia, wskazania i przypadki kliniczne tkanka miękka Dr Adrian Kasaj i Dr Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne dla pacjentów

Materiały informacyjne dla pacjentów Materiały informacyjne dla pacjentów HIGIENA I PROFILAKTYKA W trosce o zdrowie zębów naszych pacjentów zwracamy szczególną uwagę na wszelkie zabiegi profilaktyczne wykonywane zarówno przez nas w gabinecie

Bardziej szczegółowo

implants 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Wydarzenia X Jubileuszowy Kongres OSIS-EDI

implants 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Wydarzenia X Jubileuszowy Kongres OSIS-EDI ISSN 1896-1444 Cena: 29 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 8 czerwiec 1/2013 international magazine of oral implantology 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Porównanie systemów implantologicznych

Bardziej szczegółowo

HOLTRADE. katalog dla lekarzy. jubileuszowe wydanie

HOLTRADE. katalog dla lekarzy. jubileuszowe wydanie HOLTRADE katalog dla lekarzy jubileuszowe wydanie 20 lat minęło jak jeden dzień.. Założycielką i właścicielką firmy jest mgr Maria Deja. Firma Holtrade rozpoczęła swoją działalność w latach 80 na terenie

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA KONSULTACJE: stomatologiczna 100 + cena zdjęcia implantologiczna/protetyczna * plan leczenia, modele diagnostyczne (własne zdjęcia RTG) 250 * z pełną diagnostyką (tomografia komputerowa, zdjęcie pantomograficzne),

Bardziej szczegółowo

Ocena przydatności przestrzennego planowania leczenia implantoprotetycznego w oparciu o analizę badania tomograficznego

Ocena przydatności przestrzennego planowania leczenia implantoprotetycznego w oparciu o analizę badania tomograficznego PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 6, 445-453 Ocena przydatności przestrzennego planowania leczenia implantoprotetycznego w oparciu o analizę badania tomograficznego Evaluation of three dimensional implant treatment

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY I WYDZIAŁ LEKARSKI, ODDZIAŁ STOMATOLOGII PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE SPECJALNOŚĆ HIGIENA STOMATOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

Wymiary i schemat dopasowania

Wymiary i schemat dopasowania 2015 PREMIERY INFORMACJE PORADY Wymiary i schemat dopasowania SUPER LINE Implanty DENTIUM SuperLine Najnowocześniejsza na rynku linia implantów stworzona do implantacji w szerokim spektrum rodzajów kości

Bardziej szczegółowo

Kraków. Wykładowcy: Prof. dr hab. Roberto Cocchetto Prof. dr hab. Tiziano Testori Dr n. med. Piotr Majewski

Kraków. Wykładowcy: Prof. dr hab. Roberto Cocchetto Prof. dr hab. Tiziano Testori Dr n. med. Piotr Majewski Wykładowcy: Prof. dr hab. Roberto Cocchetto Prof. dr hab. Tiziano Testori Dr n. med. Piotr Majewski Kraków Patronat Naukowy: Dr n. med. Piotr Majewski Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam Wszystkich

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne z wykorzystaniem wykonywanych stereolitograficznie szablonów chirurgicznych

Leczenie implantoprotetyczne z wykorzystaniem wykonywanych stereolitograficznie szablonów chirurgicznych PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 4, 288-294 Leczenie implantoprotetyczne z wykorzystaniem wykonywanych stereolitograficznie szablonów chirurgicznych The use of stereolithographically manufactured surgical

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w PROTETYCE STOMATOLOGICZNEJ

Program specjalizacji w PROTETYCE STOMATOLOGICZNEJ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PROTETYCE STOMATOLOGICZNEJ Dla lekarzy stomatologów posiadających tytuł specjalisty w stomatologii ogólnej Warszawa 2001 (c) Copyright

Bardziej szczegółowo

miejsce w planowaniu leczenia implantoprotetycznego.

miejsce w planowaniu leczenia implantoprotetycznego. PROTET. STOMATOL., 2008, LVIII, 2, 77-82 Diagnostyka i planowanie leczenia implantoprotetycznego z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania do trójwymiarowej wizualizacji tkanek zalety oraz ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w ORTODONCJI

Program specjalizacji w ORTODONCJI CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w ORTODONCJI Dla lekarzy stomatologów posiadających specjalizację I stopnia w chirurgii stomatologicznej Warszawa 1999 (c) Copyrigth by

Bardziej szczegółowo

Autorzy. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Autorzy. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ! 'b^uo Autorzy Stanisław B. BARTKOWSKI, Prof. dr hab. med., łek. med., lek. dent. Specjalista chirurgii plastycznej i chirurgii szczękowej. Kierownik Katedry Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej

Bardziej szczegółowo