Systemy cyfrowe wspomagające planowanie leczenia implantologicznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy cyfrowe wspomagające planowanie leczenia implantologicznego"

Transkrypt

1 2009, tom X, nr 3 (36) Łukasz Łomżyński, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska Systemy cyfrowe wspomagające planowanie leczenia implantologicznego Digital software systems in implant treatment planning Streszczenie Stosowanie wszczepów śródkostnych w leczeniu protetycznym pozwoliło na znaczne modyfikacje planowania leczenia, szczególnie u pacjentów kwalifikowanych dotychczas do rehabilitacji z wykorzystaniem ruchomych uzupełnień protetycznych. Systemy trójwymiarowej diagnostyki i planowania leczenia implantoprotetycznego stanowią kolejny etap w rozwoju implantologii stomatologicznej, który ma na celu uwzględnienie wszelkich aspektów planowanego postępowania, minimalizując jednocześnie ryzyko potencjalnych komplikacji podczas etapu klinicznego. W Katedrze Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwesytetu Medycznego stosowane są dwa systemy do trójwymiarowej wizualizacji tkanek umożliwiające przeniesienie zaplanowanego leczenia do warunków klinicznych za pomocą wykonywanych w technice stereolitografii indywidualnych szablonów chirurgicznych. Szablony powyższe cechują precyzyjnie umiejscowione tuleje stanowiące prowadnice dla kolejnych wierteł preparujących łoże dla implantów, umożliwiając ich instalację zgodnie z wcześniej zaplanowanym optymalnym torem i głębokością wprowadzenia. Specyfika opisywanych systemów, wiąże się jednak z odmiennym tokiem postępowania, zarówno na etapie przygotowywania pacjenta do tomografii komputerowej, planowania leczenia, jak i przeprowadzania samego etapu chirurgicznego z użyciem szablonów chirurgicznych. Istnieje ryzyko powstania nowych komplikacji, wynikających z wyżej wymienionych różnic oraz przede wszystkim odmienności procedur w stosunku do postępowania zgodnego z klasycznym protokołem Branemarka. Autorzy przedstawiają zalety oraz potencjalne ograniczenia związane ze stosowaniem powyższych technologii w implantologii stomatologicznej. Wynikają one częściowo ze stosowanego instrumentarium, częściowo z ograniczeń samego badania tomograficznego, a częściowo z warunków anatomicznych pacjentów, u których leczenie jest planowane. Dlatego systemy wspomagające planowanie leczenia winny być wykorzystywane tylko przez doświadczonych klinicystów, którzy są w stanie przewidzieć potencjalne trudności. Abstract Dental implants in prosthetic treatment allow for significant treatment plan modifications especially in the group of patients formally qualified for prosthetic rehabilitation with the use of removable dentures. The growth of the implant treatment efficacy is developing parallel to the newest achievements of diagnostic measures, with the three dimensional visualisation software allowing to plan the case with unrivalled precision being the newest addition to the implant treatment. Its use is of a great help for the treatment planning team, and the possibility of manufacturing individually designed stereolithographic surgical template is a great relief for the patients, making the clinical phase of treatment shorter and the surgical trauma minimised. But with the gained experience comes the conclusion that unfortunately it is not a solution for all the problems encountered in the implant treatment. Moreover, if used improperly, it may make the treatment much more difficult if not, in some cases, impossible. Successful work with the 3D planning software requires a lot of probable complications awareness, thus it should only be used by experienced clinicians. The authors present their experiences acqired with two major computer assisted implant treatment planning systems available nowadays: the NobelGuide from NobelBiocare and Simplant from Materialise. The diagnostic procedure, possible template solutions, followed by comparison of both systems advantages and disadvantages at every stage of the treatment planning and the clinical phase of the implant treatment is presented. Katedra Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Kierownik: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska Słowa kluczowe implant, diagnostyka, planowanie leczenia, tomografia komputerowa Keywords implant, diagnostic measures, treatment planning, computed tomography Techniki cyfrowe stanowią dynamicznie rozwijającą sie gałąź w diagnostyce medycznej. Wzrost czułości aparatury oraz geometryczny postęp wzrostu mocy obliczeniowej komputerów, mających za zadanie zaawansowane obrazowanie badanych tkanek, pozwala na nieporównywalnie dokładniejszą analizę warunków klinicznych w każdej niemal dziedzinie medycyny. Stomatologia nie pozostaje w tyle za specjalnościami ogólnomedycznymi, w pełni korzystając z najnowszych osiągnięć technik diagnostycznych opartych głównie na tomografii komputerowej. Rozwój cyfrowych technik radiologicznych i wynikające z niego zmniejszenie dawki promieniowania 19

2 2009, tom X, nr 3 (36) 20 rentgenowskiego przypadającego na jednostkowe badanie tomograficzne, powoduje znacząco zwiększony zakres wskazań do jego przeprowadzania. Wynalezienie aparatury radiologicznej umożliwiającej uzyskiwanie przekrojów osiowych nastąpiło na początku lat 70-tych XX-go wieku. Odkrycie powyższej metody badania rentgenowskiego uznawane jest za największy postęp w radiologii od chwili wynalezienia promieniowania X, a jej ojcowie Hounsfield i Cormack w roku 1979 otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny. Obrazowanie tomograficzne oparte jest na przetwarzaniu gęstości na skalę szarości. Ludzkie oko jest w stanie rozróżnić jedynie ok. 80 odcieni tego koloru, stąd w trakcie pracy z opisywanymi obrazami wykorzystuje się tzw. okno wyrażane w jednostkach Hounsfielda, ustalając dolną oraz górną granicę wysycenia widocznych struktur. Jest to umowna skala przyjmująca wartość 0 dla wody oraz 1000 dla powietrza. Górna granica skali Hounsfielda nie jest ustalona, chociaż w obrazowaniu medycznym aparatura tomograficzna wykorzystuje zwykle zakres od HU do HU. Jest ona dość często wykorzystywana w planowaniu leczenia implantologicznego, ponieważ na podstawie analizy obszaru implantacji pod kątem wartości HU możliwa jest relatywna ocena gęstości tkanki kostnej. Implantologia stomatologiczna coraz odważniej wprowadza powyższą metodę obrazowania do kanonu badań dodatkowych niezbędnych do planowania leczenia. U pacjentów z trudnymi pod względem ilości i jakości tkanki kostnej warunkami, i wynikającym z nich minimalnym marginesem błędu w pozycjonowaniu wszczepów, wykorzystanie tomografii komputerowej staje się coraz częściej metodą postępowania z wyboru. W stomatologii, poza aparaturą do wykonywania tomografii spiralnej, coraz częściej stosowane są także aparaty z wiązką stożkową, cechujące się znacząco niższą dawką promieniowania w porównaniu do tomografów ogólnomedycznych. Ich rozmiary i budowa predestynują je do badania w obrębie głowy. Emitowana w formie stożka wiązka promieniowania pada na detektor rejestrujący dane w postaci objętościowej, pozwalając na uzyskanie pełnego obrazu badanych tkanek przy zaledwie jednym pełnym obrocie głowicy. Dzięki temu aparatura znacznie wydajniej wykorzystuje promieniowanie X, znacząco redukując dawkę przypadającą na jedno badanie. Mimo wciąż nieco niższej niż w przypadku tomografów spiralnych szczegółowości obrazowania, istotna redukcja rozmiarów i kosztów aparatury w połączeniu ze znaczącym zmniejszeniem ekspozycji powoduje, że wykorzystanie tomografów z wiązką stożkową staje się racjonalną alternatywą w diagnostyce stomatologicznej oraz w chirurgii szczękowo-twarzowej. Wyniki badania tomograficznego zapisywane są w niezależnym od producenta aparatury ogólnie obowiązującym standardowym formacie archiwizacji obrazów diagnostycznych DICOM3 (Digital Imaging and Communications in Medicine). Został on stworzony przez ACR/NEMA (American College of Radiology/National Electrical Manufacturers Association) w celu ułatwienia interpretacji oraz wymiany danych medycznych związanych z obrazowaniem diagnostycznym. Pliki zapisane w opisywanym formacie cechuje, wynikająca z wysokiej rozdzielczości, duża szczegółowość, lecz związana z powyższymi znaczna objętość plików wymaga wydajnego sprzętu komputerowego oraz specjalistycznego oprogramowania do ich przetwarzania. Wśród systemów informatycznych mających za zadanie umożliwienie interpretacji i analizy wyników badania tomograficznego w stomatologii, wyróżnić należy oprogramowanie, opracowane w celu wspomagania planowania leczenia implantoprotetyczego. Do dyspozycji polskich klinicystów dostępne są aktualnie dwa kompleksowe rozwiązania pozwalające na konwersję badania tomograficznego do trójwymiarowego modelu tkanek twardych pacjenta oraz przeniesienie zaplanowanego w wirtualnej przestrzeni leczenia do warunków klinicznych z zastosowaniem indywidualnie wykonanych w technice stereolitografii szablonów chirurgicznych. Dla rozpoczynającego pracę z opisywanymi systemami lekarza mogą one sprawiać wrażenie niezwykle przystępnych i podobnych do siebie, lecz bliższa analiza etapów postępowania ukazuje znaczące różnice w procedurach diagnostyczno-klinicznych, co dla niedoświadczonego użytkownika może być przyczyną znacznych trudności w podjęciu decyzji o współpracy z jednym z systemów oraz, co nie mniej istotne, celowości ich wprowadzenia do własnej praktyki implantologicznej. Pierwszy z opisywanych systemów to NobelGuide, wywodzący się bezpośrednio z systemu Procera, stanowiącego główny element oferty protetycznej NobelBiocare, natomiast drugi Simplant jest produktem belgijskiej firmy Materialise Dental, wchodzącej w skład większej korporacji zajmującej się wytwarzaniem wszelkiego typu prototypów i modeli w technikach Rapid Prototyping oraz drukowania 3D opartego na stereolitografii (STL), wybiórczej synteryzacji laserowej (SLS) oraz osadzania topionego materiału (FDM). Na podstawie licencji oprogramowania Simplant powstały także wersje przystosowane do pracy z wybranymi systemami implantologicznymi Navigator dla Biomet 3i oraz Facilitate dla AstraTech, ale w związku z bliźniaczym podobieństwem do oprogramowania źródłowego nie będą one w niniejszej publikacji omawiane oddzielnie. Etapy postępowania w przypadku korzystania z systemów NobelGuide oraz Simplant różnią się od siebie, z czego wynika częsty brak możliwości wykonania szablonu chirurgicznego w obu systemach na podstawie jednego badania tomograficznego. Stereolitograficzny szablon chirurgiczny powstaje zwykle na bazie uprzednio wykonanego szablonu radiologicznego, a zasady ich wytwarzania różnicują oba opisywane systemy. System NobelGuide wykorzystuje zmodyfikowane badanie tomograficzne, wykonywane w technice podwójnego skanowania. Aby umożliwić przeniesienie planowanego leczenia do warunków klinicznych, przed wykonaniem TK należy zrobić szablon radiologiczny z przeziernej dla promieni rentgenowskich żywicy akrylowej. W zależności od klasy braków zębowych oparty jest on na błonie śluzowej, zębach pacjenta lub obu powyższych strukturach. Musi on zawierać losowo rozmieszczone markery gutaperkowe w postaci kulek o średnicy 1-1,5 mm. Ich ilość nie powinna być mniejsza niż 4-6, a ponieważ ich zadaniem jest umożliwienie jednoznacznego zestawienia w trójwymiarowej przestrzeni modelu tkanek pacjenta oraz modelu szablonu radiologicznego, warto umieścić ich więcej, co pozwoli na eliminację par markerów o największym błędzie dopasowania. Dodatkowo, w celu jednoznacznego ustawienia szablonu w trakcie tomografii wykonywany jest tzw. indeks radiologiczny z silikonowej masy do rejestracji zwarcia. Technika podwójnego skanowania tomograficznego polega na wykonaniu dwóch serii prześwietleń, przy czym w pierwszym badaniu uczestniczy pacjent z wprowadzonym do jamy ustnej szablonem radiologicznym oraz indeksem radiologicznym, a drugie skanowanie obejmuje tylko szablon radiologiczny nie należy skanować szablonu wraz z indeksem, gdyż

3 2009, tom X, nr 3 (36) wysycenie radiologiczne materiału silikonowego uniemożliwia rozdzielenie obu struktur podczas konwersji do trójwymiarowych modeli. W systemie Simplant postępowanie wygląda odmiennie. Gdy planujemy oparcie szablonu na zębach pacjenta, lub na tkance kostnej, do programu wprowadzić wystarczy klasycznie wykonane badanie TK pacjenta. Jeśli jednak planowany zabieg ma się odbyć w technice bezpłatowej ze śluzówkowym oparciem szablonu, niezbędnym elementem tomografii jest szablon radiologiczny wykonany z żywicy akrylowej z odpowiednim dodatkiem BaSO 4. W zależności od zastosowanych stężeń uzyskać można różne warianty szablonu radiologicznego: 1. Dodatek 20% BaSO 4 tylko w obszarze zębów, natomiast płyta szablonu z czystego akrylu w oprogramowaniu widoczne jedynie planowane ustawienie zębów brak możliwości wykonania szablonu chirurgicznego opartego na śluzówce, możliwość oparcia szablonu na zębach lub kości. 2. Dodatek 20% BaSO 4 w obszarze zębów, oraz 10% BaSO 4 w obszarze płyty szablonu możliwość wizualizacji całego szablonu wraz z wybiórczą wizualizacją planowanego ustawienia zębów oraz wykonania wszystkich typów szablonu chirurgicznego. 3. Dodatek 10% BaSO 4 w całej powierzchni szablonu możliwość wizualizacji całego szablonu oraz wykonania wszystkich typów szablonu chirurgicznego. Etap konwersji wyników badania TK do trójwymiarowych modeli również przebiega odmiennie w obu opisywanych systemach. NobelGuide nie daje użytkownikom możliwości znaczącej ingerencji w obraz tomograficzny, co byłoby wskazane w przypadku występowania często spotykanych artefaktów związanych z obecnością u pacjentów stałych uzupełnień protetycznych na stopie CrNi. Jedyną wartością, która jest poddana kontroli jest progowa wartość HU uznawana przez program jako punkt wyjścia do stworzenia trójwymiarowego modelu tkanek oraz szablonu radiologicznego. Nie można jednak wyznaczać zakresu jednostek HU dla poszczególnych struktur w postaci tkanki kostnej, zębów, czy też tkanek miękkich, dzięki czemu możliwe byłoby uzyskanie odmiennego ich wybarwienia podczas planowania leczenia. Ograniczenie możliwości modyfikacji podczas przetwarzania osiowych przekrojów na trójwymiarowe modele ma na celu znaczące uproszczenie postępowania i zmniejszenie częstotliwości popełniania przez użytkownika błędów, lecz stanowi pewne uszczuplenie możliwości diagnostycznych uniemożliwiając wykorzystanie wszystkich niesionych przez badanie tomograficzne informacji. W systemie Simplant etap konwersji TK jest przyswojony z systemów oprogramowania do tomografów spiralnych do diagnostyki ogólnomedycznej, dzięki czemu możliwe jest niemal nieograniczone modyfikowanie zakresów wysycenia dla poszczególnych struktur wraz z ich wybiórczym kolorowaniem oraz praca z tzw. maskami dowolnie włączanymi lub ukrywanymi na etapie planowania leczenia. Dodatkowo, na etapie konwersji do dyspozycji jest zestaw narzędzi do selektywnego usuwania artefaktów związanych z obecnością metalu w badanym obszarze. Jest to jednak postępowanie znacznie bardziej czasochłonne oraz wymagające dużych umiejętności w obsłudze informatycznej systemu. O ile konwersję TK w systemie NobelGuide może przeprowadzić niemal każdy, nawet nie mający zaplecza informatycznego użytkownik, o tyle w przypadku Simplant opanowanie tego etapu postępowania jest nieporównywalnie bardziej skomplikowane. Kolejnym etapem pracy jest planowanie leczenia. System NobelGuide wykorzystuje bibliotekę implantów NobelBiocare wraz z asortymentem łączników. Istnieje możliwość naniesienia w zaplanowanych pozycjach trójwymiarowych modeli wszczepów o wybranych wymiarach. Odbywa się to w skali 1:1 w stosunku do modelu tkanek oraz szablonu, co pozwala na wstępną ocenę ich położenia w zależności od uwarunkowań anatomicznych oraz planowanego ustawienia zębów w moście. Ponadto istnieje możliwość pracy z transparentnymi wizualizacjami tkanek pacjenta, pomiarów liniowych (z dokładnością do 0,1 mm) i kątowych (z dokładnością do 0,1 st.), a także zaznaczenia przebiegu nerwu zębodołowego dolnego w celu pełnej analizy planowanego ustawienia wszczepów w stosunku do istotnych struktur anatomicznych oraz ich wzajemnych relacji przestrzennych. System Simplant stanowi platformę otwartą nie jest zależny od danego producenta wszczepów, w związku z czym biblioteka implantów zawiera ich modele z oferty kilkudziesięciu firm. Planowanie leczenia przebiega podobnie jak w pierwszym systemie z możliwościami wglądu w głąb tkanek twardych dzięki narzędziom przezroczystości tkanek, oraz możliwościami zaznaczenia przebiegu nerwu zębodołowego dolnego. Dodatkowo warto wspomnieć o możliwości wzbogacenia modelu tkanek o tzw. wirtualne zęby w przypadku braku szablonu radiologicznego, wzdłuż szczytu wyrostka zębodołowego szczęki oraz części zębodołowej żuchwy umiejscowić można wybrane z katalogu korony zębów odpowiadające planowanemu ustawieniu wszczepów. Pozwala to na wstępną ocenę wyskości przyszłej suprastruktury protetycznej oraz ułatwia dystansowanie wszczepów w zależności od wielkości przyszłych koron. Kolejnym pomocnym niekiedy narzędziem jest pomiar objętości wybranego obszaru zatoki szczękowej (w mm 3 ), co w przypadkach planowanych zabiegów augmentacyjnych w jej obrębie, może ułatwić przygotowanie do etapu chirurgicznego wnosząc informację o przybliżonej ilości niezbędnego augmentatu. Oba systemy sygnalizują zbytnie zbliżenie sąsiadujących implantów oraz niebezpieczeństwo uszkodzenia zaznaczonych uprzednio istotnych struktur anatomicznych, co pozwala uniknąć potencjalnych komplikacji związanych z powyższymi zagrożeniami. Możliwość wybiórczego pomiaru wysycenia obrazu w jednostkach HU dodatkowo pomaga optymalnie pozycjonować wszczepy. W obu systemach przed wysłaniem drogą internetową zamówienia na szablon chirurgiczny weryfikowana jest prawidłowość dokonanego planowania pod kątem technicznych możliwości jego wykonania w technice stereolitografii. Szablon chirurgiczny w przypadku obu opisywanych programów wykonywany jest dzięki technologii warstwowego utwardzania światłoczułej żywicy, co umożliwia indywidualne jego kształtowanie jedynie na podstawie przesłanych internetowo cyfrowych wizualizacji szablonu radiologicznego. NobelGuide wykorzystuje jeden szablon z osadzonymi nad miejscami implantacji metalowymi tulejami dla wierteł. Szablon chirurgiczny posiada ponadto tuleje dla pinów stabilizujących go w trakcie zabiegu zwykle są to 3-4 wybrane miejsca od strony przedsionkowej na wysokości wyrostka zębodołowego. Zabieg w systemie NobelGuide jest przeprowadzany bezpłatowo, a oparcie szablonu w zależności od warunków anatomicznych odpowiada oparciu szablonu radiologicznego sluzówkowe, zębowe lub śluzówkowo-zębowe. Wiertła o kolejnych śred- 21

4 2009, tom X, nr 3 (36) 22 nicach wprowadzane są przez tuleje, czego jednoznaczność zapewniona jest dzięki odpowiadającym ich średnicom adapterom. Wszczepy wprowadzanie są również przez szablon dzięki systemowi skalibrowanych przenośników, dopasowanych do wewnętrznych średnic tulei. Implanty umiejscawiane są zgodnie z zaplanowanymi pozycjami, zarówno pod odpowiednim kątem, jak i na odpowiednią głębokość. Etap chirurgiczny w systemie Simplant różni się znacząco. Szablon chirurgiczny, poza oparciem na błonie śluzowej oraz zębach pacjenta, może być wykonany także tak, by wspierał się bezpośrednio na tkance kostnej. Jest to rozwiązanie eliminujące niejednoznaczności jego ustawienia, mogące pojawić się w przypadku śluzówkowego oparcia szablonu. Postępowanie takie wymaga jednak przeprowadzenia zabiegu w technice płatowej, przy czym odwarstwienie płata śluzówkowo- -okostnowego musi być znaczne, tak by stworzyć warunki dla jednoznacznego oparcia szablonu na tkankach twardych. Niezależnie od wybranego typu postępowania w technice Simplant zamiast jednego szablonu wraz z kompletem adapterów dla kolejnych wierteł, otrzymujemy zestaw trzech, lub czterech szablonów stereolitograficznych w zależności od planowanych średnic implantów. Każdy z szablonów posiada zgodne z zaplanowanym ustawieniem wszczepów tuleje o średnicach odpowiadających następującym po sobie wiertłom. W efekcie każda kolejna średnica wiertła wymaga zmiany szablonu chirurgicznego, co może zwiększać ryzyko powstania przemieszczeń w stosunku do planowanych pozycji wszczepów, które wprowadzane są już bez szablonu chirurgicznego, a jedyne prowadzenie dla implantów wynika z wcześniejszej preparacji łoża. Warto tu wspomnieć o kolejnej istotnej różnicy pomiędzy opisywanymi systemami, dotyczącej instrumentarium chirurgicznego. Dla NobelGuide opracowana została odpowiednia kaseta chirurgiczna, zawierająca zestaw dedykowanych wierteł oraz przenośników. Jest to niezwykle ważne, ponieważ przy pracy przez szablon nie ma możliwości oceny głębokości preparacji w stosunku do przebiegu szczytu wyrostka. Jedynym punktem odniesienia jest szczyt tulei w szablonie. Wszystkie wiertła systemu NobelGuide są o 10 mm dłuższe od klasycznych (odległość szczytu tulei od platformy wszczepu to 9 mm, wysokość adaptera dla wiertła to dodatkowy 1 mm) odpowiednio przeniesione zostały także znaczniki głębokości. Umożliwia to odpowiednie pozycjonowanie obrączek ograniczających głębokość nawiercania (Drill Stop). W taki sam sposób przystosowano przenośniki do wszczepów. Simplant, jak wspomniano powyżej, jest platformą umożliwiającą pracę z implantami kilkudziesięciu producentów, w związku z czym nie powstały dotyczas kalibrowane wiertła do preparacji łoża. Dopiero modyfikacje systemu w postaci Navigator a i Facilitate, przy ograniczeniu dotyczącym rodzaju stosowanych wszczepów, będą w stanie uzupełnić system o dedykowane instrumentarium. Kolejnym utrudnieniem dla klinicystów decydujących się na pracę z Simplantem jest zmienna odległość szczytu tulei od platformy wszczepu. Wysokość tulei to 5 mm, co w przypadku szablonu opartego na kości zwykle odpowiada poprawce jaką należy brać pod uwagę przy preparacji łoża, jako że dolna krawędź tulei przylega do planowanej platformy wszczepu. Jednakże przy szablonach opartych na błonie śluzowej oraz zębach wymiar ten jest powiększony o wysokość śluzówki, lecz nie jest zachowana stała odległość dla poszczególnych wszczepów. W związku z tym przy każdym z implantów należy pamiętać o indywidualnej wartości o jaką należy pogłębić preparację łoża, uzależnionej od występującej w danym miejscu grubości błony śluzowej. Dodatkowo, w związku z pracą wiertłami nieprzystosowanymi do pracy przez szablon nie można sugerować się umieszczonymi na nich oznaczeniami głębokości. Jako że wszczepy wprowadzane są bez użycia szablonu, system Simplant nie umożliwia wykonania tymczasowego uzupełnienia protetycznego na bazie szablonu chirurgicznego, co w wybranych przypadkach jest interesującym uzupełnieniem postępowania w systemie NobelGuide, gdzie dzięki dodatkowemu elementowi odpowiednio dystansującemu replikę implantu możliwe jest uzyskanie modelu roboczego z replikami wszczepów nie tylko bez konieczności pobierania wycisków z transferami u pacjenta, lecz także jeszcze przed samą implantacją. Na tak wykonanym modelu technik dentystyczny może przygotować uzupełnienie przykręcane do wszczepów, które jest oddawane bezpośrednio po etapie chirurgicznym. Podsumowując podkreślić należy, że dycyzja o poszerzeniu praktyki implantologicznej o jeden z opisywanych powyżej systemów musi zostać podjęta w oparciu o szereg elementów dotyczących zarówno stosowanych systemów implantologicznych, preferencji przeprowadzania zabiegów bezpłatowych lub płatowych, oraz natychmiastowego obciążania wszczepów, lecz także w porozumieniu z całym zespołem uczestniczącym w procesie diagnostyczno-leczniczym, obejmującym specjalistów z zakresu chirurgii stomatologicznej, protetyki stomatologicznej, radiologii oraz techniki dentystycznej. Różnice w pracy z opisanymi systemami w stosunku do postępowania klasycznego wymagają gruntownego zrozumienia procedur przez cały zespół, a pozorne podobieństwo NobelGuide i Simplant może niedoświadczonym użytkownikom przysłonić kluczowe dla powodzenia leczenia odmienności dotyczące obydwu systemów. Umiejętne wykorzystanie oprogramowania wspomagającego planowanie leczenia implantologicznego stanowi znaczące ułatwienie procedur diagnostyczno-leczniczych, lecz popełnione na każdym z etapów postępowania przygotowawczego błędy mogą sumować się w niezauważony sposób, aż do wystąpienia komplikacji na etapie chirurgicznym, bądź uniemożliwiających udany przebieg osteointegracji wprowadzonych z zastosowaniem stereolitograficznego szablonu chirurgicznego wszczepów. Piśmiennictwo 1. Webb S.: From the watching of shadows: the origins of radiological tomography. Bristol: Adam Hilger, 1990, Petrik V. i wsp.: Godfrey Hounsfield and the dawn of computed tomography. Neurosurgery 2006, 58, Sukovic P.: Cone beam computed tomography in craniofacial imaging. Orthod. Craniofacial Res. 2003, 6, 1, Olsen S. i wsp.: A novel computational method for real-time preoperative assessment of primary dental implant stability. Clin. Oral Impl. Res. 2005, 16, Frei C., Buser D., Dula K.: Study on the necessity for cross-section imaging of the posterior mandible for treatment planning of standard cases in implant dentistry. Clin. Oral Impl. Res. 2004, 15, Wanschitz F. i wsp.: Computer-enhanced stereoscopic vision in a head-mounted display for oral implant surgery. Clin. Oral Impl. Res. 2002, 13,

5 2009, tom X, nr 3 (36) 7. Scarfe W.C., Farman A.G.: What is Cone-Beam CT and How Does it Work? Dental Clinics of North America. 2008, 52, 4, Mozzo P. i wsp.: A new volumetric CT machine for dental imaging based on the cone-beam technique: preliminary results. European Radiology. 1998, 8, 9, Sukovic P.: Cone beam computed tomography in craniofacial imaging. Orthod. Craniofacial Res. 2003, 6, 1, van Steenberghe D. i wsp.: A custom template and definitive prosthesis allowing immediate implant loading in the maxilla: a clinical report. Int. J. Oral Maxillofac. Implants 2002;17: Lal K., White G.S., Morea D.N., Wright R.F.: Use of stereolithographic templates for surgical and prosthodontic implant planning and placement. Part I. The concept. J. Prosthodont 2006;15: Lal K., White G.S., Morea D.N., Wright R.F.: Use of stereolithographic templates for surgical and prosthodontic implant planning and placement. Part II. A clinical report. J. Prosthodont 2006;15: van Steenberghe D. i wsp.: A computed tomographic scanderived customized surgical template and fixed prosthesis for flapless surgery and immedi ate loading of implants in fully edentulous maxillae: a prospective multicenter study. Clin. Implant Dent. Relat. Res. 2005;7 Suppl 1:S IP ZA ZALICZENIEM POCZTOWYM Informujemy o możliwości zamawiania IMPLANTOPROTETYKI za zaliczeniem pocztowym. Dostępne są również archiwalne numery czasopisma. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej: Adres do korespondencji: Katedra Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Warszawa, ul. Nowogrodzka 59 paw. 11a 23

Leczenie implantoprotetyczne z wykorzystaniem wykonywanych stereolitograficznie szablonów chirurgicznych

Leczenie implantoprotetyczne z wykorzystaniem wykonywanych stereolitograficznie szablonów chirurgicznych PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 4, 288-294 Leczenie implantoprotetyczne z wykorzystaniem wykonywanych stereolitograficznie szablonów chirurgicznych The use of stereolithographically manufactured surgical

Bardziej szczegółowo

Ocena przydatności przestrzennego planowania leczenia implantoprotetycznego w oparciu o analizę badania tomograficznego

Ocena przydatności przestrzennego planowania leczenia implantoprotetycznego w oparciu o analizę badania tomograficznego PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 6, 445-453 Ocena przydatności przestrzennego planowania leczenia implantoprotetycznego w oparciu o analizę badania tomograficznego Evaluation of three dimensional implant treatment

Bardziej szczegółowo

miejsce w planowaniu leczenia implantoprotetycznego.

miejsce w planowaniu leczenia implantoprotetycznego. PROTET. STOMATOL., 2008, LVIII, 2, 77-82 Diagnostyka i planowanie leczenia implantoprotetycznego z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania do trójwymiarowej wizualizacji tkanek zalety oraz ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii Zastosowanie tomografii stożkowej w implantologii stomatologicznej dr Tomasz Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii zajmującą się odbudową uzębienia

Bardziej szczegółowo

CS 9300. Innowacyjny System Obrazowania CS 9300. Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu.

CS 9300. Innowacyjny System Obrazowania CS 9300. Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu. CS 9300 Innowacyjny System Obrazowania CS 9300 Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu. Wyjątkowa funkcjonalność. Niespotykana dokładność. Poczynając od obrazowania

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. - - - - - PROTET. STOMATOL., 2012, LXII, 6, 434-439 Streszczenie Nowoczesne technologie obrazowania radiologicznego przyniosły ogromny postęp w diagnostyce klinicznej oraz w planowaniu leczenia. Szczególnie

Bardziej szczegółowo

Possible reasons for failure of implant treatment with the use of stereolithographic surgical templates. Part III. Surgical stage and recapitulation

Possible reasons for failure of implant treatment with the use of stereolithographic surgical templates. Part III. Surgical stage and recapitulation PROTET. STOMATOL., 2013, LXIII, 3, 177-191 www.prot.stomat.net Klasyfikacja przyczyn niepowodzeń w leczeniu implanto-protetycznym z wykorzystaniem wykonywanych w technice stereolitografii szablonów chirurgicznych.

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Implantoprosthetic treatment of edentulous maxilla and mandible case report Autorzy_ Katarzyna Zaklika-Mrukwa i Marek Mrukwa Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe rozwiązanie do pełnej diagnostyki, planowania leczenia implantologicznego i komunikacji z pacjentem

Cyfrowe rozwiązanie do pełnej diagnostyki, planowania leczenia implantologicznego i komunikacji z pacjentem Cyfrowe rozwiązanie do pełnej diagnostyki, planowania leczenia implantologicznego i komunikacji z pacjentem Simplant klucz do cyfrowych rozwiązań terapii implanto-protetycznej Jako część oferty rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji

Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji T W Ó J P R Z E G L Ą D S T O M AT O L O G I C Z N Y T E M AT N U M E R U Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji tech. radiolog Jakub Baran www.3dtomo.pl P rzystępując do leczenia

Bardziej szczegółowo

Łukasz Łomżyński, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska

Łukasz Łomżyński, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska PROTET. STOMATOL., 2013, LXIII, 1, 14-21 www.prot.stomat.net Klasyfikacja przyczyn niepowodzeń w leczeniu implanto-protetycznym z wykorzystaniem wykonywanych w technice stereolitografii szablonów chirurgicznych.

Bardziej szczegółowo

1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada

1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada 1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada Podstawowe definicje i prawa w implantologii stomatologicznej. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu

Bardziej szczegółowo

Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych

Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 4, 280-284 Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych Selection of impression copings

Bardziej szczegółowo

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53 O MNIE Nazywam się Jacek Popiński. Jestem lekarzem dentystą, absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Uzyskałem I i II stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgia stomatologiczna (kolejno w 1995

Bardziej szczegółowo

Tomograia stożkowa innowacyjny system obrazowania

Tomograia stożkowa innowacyjny system obrazowania Tomograia stożkowa innowacyjny system obrazowania Cone-beam computed tomography innovative imaging system Autor_ Jakub Baran Streszczenie: Artykuł traktuje o zastosowaniu tomograii wolumetrycznej CBCT.

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowania wszczepów dentystycznych w różnych przypadkach braków zębowych. Część pierwsza etap chirurgiczny

Przykłady zastosowania wszczepów dentystycznych w różnych przypadkach braków zębowych. Część pierwsza etap chirurgiczny Maciej Stupka Przykłady zastosowania wszczepów dentystycznych w różnych przypadkach braków zębowych. Część pierwsza etap chirurgiczny Examples of dental implants in various clinical cases. Part one surgical

Bardziej szczegółowo

W leczeniu implantologicznym lekarze dentyści najwięcej problemów napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki (szczególnie przy

W leczeniu implantologicznym lekarze dentyści najwięcej problemów napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki (szczególnie przy W leczeniu implantologicznym lekarze dentyści najwięcej problemów napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki (szczególnie przy całkowitym bezzębiu), gdzie często występuje niewystarczająca

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Autorzy _ Jan Pietruski i Małgorzata Pietruska Ryc. 1 Ryc. 2 _Wrodzone wady zębów, dotyczące ich liczby

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Implantoprosthetic treatment of an atrophic mandibla with Straumann NNC and SP Autor_ Janusz Goch Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu 3D SimPlant oraz Navigator w leczeniu bezzębia w żuchwie opis przypadku

Zastosowanie systemu 3D SimPlant oraz Navigator w leczeniu bezzębia w żuchwie opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2012, LXII, 4, 252-258 www.prot.stomat.net Zastosowanie systemu 3D SimPlant oraz Navigator w leczeniu bezzębia w żuchwie opis przypadku Application of 3D SimPlant and Navigator Systems

Bardziej szczegółowo

CS 9300. Innowacyjny system obrazowania CS 9300. The power of flexibility precyzja i wszechstronność

CS 9300. Innowacyjny system obrazowania CS 9300. The power of flexibility precyzja i wszechstronność CS 9300 Innowacyjny system obrazowania CS 9300 The power of flexibility precyzja i wszechstronność Nowy innowacyjny, cyfrowy system obrazowana CS 9300 3D System CS 9300 jest najnowocześniejszym i najbardziej

Bardziej szczegółowo

UNC. Program Implantologii Stomatologicznej DENTISTRY. Department of Prosthodontics. UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC.

UNC. Program Implantologii Stomatologicznej DENTISTRY. Department of Prosthodontics. UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC. Program Implantologii Stomatologicznej UNC DENTISTRY Department of Prosthodontics MEDITERRANEAN PROSTHODONTIC INSTITUTE Castellon, Spain UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC. USA Recognized by

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁORGANIZATOR TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O.

WSPÓŁORGANIZATOR TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O. WSPÓŁORGANIZATOR TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O. prof. (NYU) dr Ady Palti (Niemcy) prof. dr Hubertus Nentwig (Niemcy) prof. dr Joachim Zöller (Niemcy) prof. dr Marcel Wainwright (Niemcy) prof. dr Gilberto

Bardziej szczegółowo

Tomografia komputerowa wiązki stożkowej opis przypadku

Tomografia komputerowa wiązki stożkowej opis przypadku lek. dent. Olaf Sitarski 1, lek. dent. Maciej Michalak 2, lek. dent. Michał Paulo 3, lek. dent. Magdalena Kwiatkowska 1, prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk 4 Tomografia komputerowa wiązki

Bardziej szczegółowo

rozwiązania cyfrowe belka retencyjna

rozwiązania cyfrowe belka retencyjna Rhein 83 rozwiązania cyfrowe belka retencyjna Carraro Lucio Massimo Moneta, Zampieri Marino, Fabio Marchiori, tłum. lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak, konsultant Centrum Edukacyjnego Holtrade Title:

Bardziej szczegółowo

Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony

Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony Schneidera i umieszczeniu pod nią biomateriału. Zestaw

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Stomatologiczne aparaty rentgenowskie

POLSKI. Stomatologiczne aparaty rentgenowskie POLSKI Stomatologiczne aparaty rentgenowskie Panoramiczne standardowe Podwójne boczne stawów TMJ Wszechstronny panoramiczny aparat RTG Planmeca ProOne Przekroje poprzeczne Najnowszy, w pełni cyfrowy aparat

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE ZABIEGU RESEKCJI I REKONSTRUKCJI ŻUCHWY Z UŻYCIEM KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA ORAZ TECHNOLOGII GENERATYWNYCH

PLANOWANIE ZABIEGU RESEKCJI I REKONSTRUKCJI ŻUCHWY Z UŻYCIEM KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA ORAZ TECHNOLOGII GENERATYWNYCH Mgr inż. Małgorzata Otrębska, Politechnika Śląska, Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn e-mail: malgorzata.otrebska@polsl.pl Lek. dent. Bartłomiej Szczodry Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej,

Bardziej szczegółowo

Kraków. Wykładowcy: Prof. dr hab. Roberto Cocchetto Prof. dr hab. Tiziano Testori Dr n. med. Piotr Majewski

Kraków. Wykładowcy: Prof. dr hab. Roberto Cocchetto Prof. dr hab. Tiziano Testori Dr n. med. Piotr Majewski Wykładowcy: Prof. dr hab. Roberto Cocchetto Prof. dr hab. Tiziano Testori Dr n. med. Piotr Majewski Kraków Patronat Naukowy: Dr n. med. Piotr Majewski Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam Wszystkich

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne atroficznej żuchwy opis przypadku

Leczenie implantoprotetyczne atroficznej żuchwy opis przypadku Leczenie implantoprotetyczne atroficznej żuchwy opis przypadku The application of implants in treating edentulousness in patients with advanced bone atrophy Autor _ Krzysztof Caruk Streszczenie: Celem

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POBIERANIA WYCISKU ENCODE

SYSTEM POBIERANIA WYCISKU ENCODE SYSTEM POBIERANIA WYCISKU ENCODE Osiągnięcie precyzyjnej estetyki i zwiększenie wydajności przy wykorzystaniu systemu pobierania wycisku ROZWIĄZANIA Z CYRKONU I TYTANU NA PLATFORMY PROTETYCZNE OD 3,4 DO

Bardziej szczegółowo

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej ENDODONCJA W PRAKTYCE CBCT w diagnostyce powikłań jatrogennych i przyczyn niepowodzeń terapeutycznych CBCT in the diagnosis of iatrogenic complications and causes of therapeutic failures lek. dent. Monika

Bardziej szczegółowo

Standardy Europejskiej Akademii Radiologii Stomatologicznej

Standardy Europejskiej Akademii Radiologii Stomatologicznej Standardy Europejskiej Akademii Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo Twarzowej dotyczące obrazowania wolumetrycznego (CBCT) Ingrid Różyło Kalinowska Basic Principles for Use of Dental Cone Beam CT Consensus

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne 1. W radiologii

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla kierunku Inżynieria Materiałowa

Prezentacja dla kierunku Inżynieria Materiałowa Prezentacja dla kierunku Inżynieria Materiałowa Specjalność: Inżynieria stomatologiczno-implantologiczna dr n. med. Jacek Ciesielski Lekarz dentysta Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Protetyka. Koncepcja terapeutyczna kątowej implantacji w odcinkach bocznych fast&fixed. dniu o godz. Natychmiastowy most

Protetyka. Koncepcja terapeutyczna kątowej implantacji w odcinkach bocznych fast&fixed. dniu o godz. Natychmiastowy most fast & fixed Protetyka Koncepcja terapeutyczna kątowej implantacji w odcinkach bocznych fast&fixed Możliwość użycia wszczepów w celu stabilizacji protezy bez zastosowania leczenia augumentacyjnego wymaga

Bardziej szczegółowo

www.myray.pl Stern Weber Polska ul. Czyżewska 7 02-908 Warszawa tel./fax 22 845 08 88 sternweber@sternweber.pl www.sternweber.pl

www.myray.pl Stern Weber Polska ul. Czyżewska 7 02-908 Warszawa tel./fax 22 845 08 88 sternweber@sternweber.pl www.sternweber.pl www.myray.pl Stern Weber Polska ul. Czyżewska 7 02-908 Warszawa tel./fax 22 845 08 88 sternweber@sternweber.pl www.sternweber.pl Era nowych wycisków dentystycznych Skaner wewnątrzustny 3D Ewolucja wycisków

Bardziej szczegółowo

Zakład Elektroradiologii WNoZ UJ CM asystent. malisz@dentonet.pl +48 606 620 579. Piotr Malisz 2

Zakład Elektroradiologii WNoZ UJ CM asystent. malisz@dentonet.pl +48 606 620 579. Piotr Malisz 2 Piotr Malisz Zakład Elektroradiologii WNoZ UJ CM asystent malisz@dentonet.pl +48 606 620 579 Piotr Malisz 2 Fotografia ręki zwichniętego łokcia u pewnego górnika z Zagłębia Jaworzniańskiego I Zakład Chemiczny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK PRKTYCZNE NUCZNIE KLINICZNE KIERUNEK LEKRSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK kierunek lekarsko-dentystyczny Imię i nazwisko studenta PESEL Numer albumu zdjęcie Nazwa uczelni Data wystawienia

Bardziej szczegółowo

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII SEMESTR VI (LETNI) 1. Zapoznanie z organizacją Katedry, w szczególności z organizacją Zakładu Chirurgii Stomatologicznej. Powiązania chirurgii stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja leczenia All-on-4 Science First

Koncepcja leczenia All-on-4 Science First Koncepcja leczenia All-on-4 Science First Oryginalne Oryginalne rozwiązanie do odbudowy pełnego łuku na czterech implantach, bez przeszczepów. Sprawdzone Sprawdzone długoterminowe rozwiązanie. Zmieniające

Bardziej szczegółowo

NAJNOWOCZEŚNIEJSZY SKANER WEWNĄTRZUSTNY NA RYNKU

NAJNOWOCZEŚNIEJSZY SKANER WEWNĄTRZUSTNY NA RYNKU Szybkie skanowanie i trójwymiarowa wizualizacja w czasie rzeczywistym Przechwycenie danych do stworzenia dokładnego modelu połowy łuku zębowego zabiera zaledwie 25 sekund, model całego łuku do 2 minut.

Bardziej szczegółowo

Wejdź w nowy wymiar obrazowania cyfrowego z tomografem 3D GENDEX GXCB-500!

Wejdź w nowy wymiar obrazowania cyfrowego z tomografem 3D GENDEX GXCB-500! Nowość firmy Gendex! Wejdź w nowy wymiar obrazowania cyfrowego z tomografem 3D GENDEX GXCB-500! P Tomograf 3D o wiązce stożkowej Aparaty rtg pantomograficzne Aparaty rtg wewnątrzustne System radiografii

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia:

WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej OPIS OCHRONNY PL 61557 WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112050 (22) Data zgłoszenia: 26.03.2001 @ Y1 0 Intel7:

Bardziej szczegółowo

ABC tomografii komputerowej

ABC tomografii komputerowej ABC tomografii komputerowej Tomografia (od gr.: tome cięcie i grafein pisanie) metoda pozwalająca na uzyskiwanie obrazów przekrojów badanej okolicy ciała. Określenie o szerokim znaczeniu, najczęściej kojarzone

Bardziej szczegółowo

KRAWIECTWO STOMATOLOGICZNE

KRAWIECTWO STOMATOLOGICZNE KRAWIECTWO STOMATOLOGICZNE D R T O M A S Z A M A C H A N A Z A R E Z E R W U J M I E S J C E N A A U T O R S K I M K U R S I E DR Tomasz Machan PROWADZĄCY SZKOLENIE Dr Tomasz Machan ma przyjemność zaprosić

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy

Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy The implantological treatment of severely atrophic alveolar part of the mandible Autor_ Damian Dudek, Oliwia Segiet, Edyta Reichman-Warmusz,

Bardziej szczegółowo

Dental Excellence dentystyczna doskonałość

Dental Excellence dentystyczna doskonałość Specyfikacja techniczna Moduł lampy RTG Profil wiązki Ognisko lampy Odbiornik obrazu Wysoka częstotliwość, stały potencjał, 90 120 kvp, 3 8 ma (impulsowo) Wiązka stożkowa 0,5 mm Rozmiar woksela 125 400

Bardziej szczegółowo

Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów

Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów Wpływ zębów na zatoki lek. stom. Barbara Urbanowicz-Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran, inż. fizyki medycznej, tech. radiolog Rozalia Kołodziej Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów mogą

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej żuchwy z zastosowaniem stereolitograficznych szablonów chirurgicznych obciążenie natychmiastowe*

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej żuchwy z zastosowaniem stereolitograficznych szablonów chirurgicznych obciążenie natychmiastowe* PROTET. STOMATOL., 2011, LXI, 6, 453-458 Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej żuchwy z zastosowaniem stereolitograficznych szablonów chirurgicznych obciążenie natychmiastowe* Implantoprosthetic treatment

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA DO PRZETWARZANIA ZDJĘĆ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ MÓZGU ORAZ ZDJĘĆ MAMMOGRAFICZNYCH WSPOMAGAJĄCA DIAGNOZOWANIE CHORÓB

PLATFORMA DO PRZETWARZANIA ZDJĘĆ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ MÓZGU ORAZ ZDJĘĆ MAMMOGRAFICZNYCH WSPOMAGAJĄCA DIAGNOZOWANIE CHORÓB PLATFORMA DO PRZETWARZANIA ZDJĘĆ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ MÓZGU ORAZ ZDJĘĆ MAMMOGRAFICZNYCH WSPOMAGAJĄCA DIAGNOZOWANIE CHORÓB Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych. Kraków, 2009

Bardziej szczegółowo

TOMOGRAF CS 8100 SC 3D TWOJA PRAKTYKA ZASŁUGUJE NA NAJWYŻSZY POZIOM ODKRYJ WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI OBRAZOWANIA DZIĘKI WSZECHSTRONNEMU URZĄDZENIU 4-IN-1

TOMOGRAF CS 8100 SC 3D TWOJA PRAKTYKA ZASŁUGUJE NA NAJWYŻSZY POZIOM ODKRYJ WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI OBRAZOWANIA DZIĘKI WSZECHSTRONNEMU URZĄDZENIU 4-IN-1 TOMOGRAF CS 8100 SC 3D TWOJA PRAKTYKA ZASŁUGUJE NA NAJWYŻSZY POZIOM ODKRYJ WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI OBRAZOWANIA DZIĘKI WSZECHSTRONNEMU URZĄDZENIU 4-IN-1 MILOWY KROK W STOMATOLOGII CYFROWEJ Od dziś jedno z najdoskonalszych

Bardziej szczegółowo

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM OZONU

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM OZONU CENNIK USŁUG KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA Wizyta konsultacyjna - ustalenie planu leczenia Laserowa diagnostyka próchnicy DIAGNOdent (całość uzębienia) RTG panoramiczne RTG przylegające Tomografia szczęki

Bardziej szczegółowo

Interpretacja zdjęć rentgenowskich

Interpretacja zdjęć rentgenowskich TEMAT NUMERU T W Ó J P R Z E G L Ą D S T O M A T O L O G I C Z N Y prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska Interpretacja zdjęć rentgenowskich Anatomia rentgenowska zdjęcia pantomograficznego TITLE

Bardziej szczegółowo

Łącznik przeznaczony do stosowania przez chirurgów stomatologicznych do natychmiastowego czasowego

Łącznik przeznaczony do stosowania przez chirurgów stomatologicznych do natychmiastowego czasowego PROTETYCZNE ZAOPATRZENIE ŻUCHWY SPRAWOZDANIE UŻYTKOWNIKA Od czasu pionierskich publikacji Philippa Ledermanna dysponujemy obecnie ponad trzydziestopięcioletnim doświadczeniem klinicznym w zakresie protetycznego

Bardziej szczegółowo

Zespołowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczno-protetyczne dorosłego pacjenta z hipodoncją opis przypadku

Zespołowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczno-protetyczne dorosłego pacjenta z hipodoncją opis przypadku _estetyka Zespołowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczno-protetyczne dorosłego pacjenta z hipodoncją opis przypadku Interdisciplinar management of adult patient with hipodontia a case report Autorzy_ Maciej

Bardziej szczegółowo

Zastosowania markerów w technikach zdjęć RTG dla:

Zastosowania markerów w technikach zdjęć RTG dla: Metodologia pozycjonowania markera dla zdjęć RTG do przedoperacyjnych procedur planowania komputerowego Jan Siwek Zastosowania markerów w technikach zdjęć RTG dla: Aparatów bez skalibrowanego detektora

Bardziej szczegółowo

Wyznaczamy drogę w obrazowaniu 3D DRT. NEW from Gendex! Dose Reduction Technology

Wyznaczamy drogę w obrazowaniu 3D DRT. NEW from Gendex! Dose Reduction Technology NEW from Gendex! Wyznaczamy drogę w obrazowaniu 3D DRT Dose Reduction Technology Tomograf 3D z wiązki stożkowej Aparaty rtg pantomograficzne Aparaty rtg wewnątrzustne System radiografii przewodowej System

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 Wersja z dnia 9 grudnia 2010 roku

Strona 1 z 5 Wersja z dnia 9 grudnia 2010 roku Strona 1 z 5 Załącznik nr 7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE STANOWISKA DO INTERPRETACJI (STANOWISKA OPI- SOWEGO) DLA RADIOLOGII CYFROWEJ I. Wymagania ogólne 1. W radiologii cyfrowej uŝywa się dwóch podstawowych rodzajów

Bardziej szczegółowo

Kiedy leczyć, a kiedy podjąć decyzję o ekstrakcji rola diagnostyki 3D w zwiększaniu skuteczności leczenia

Kiedy leczyć, a kiedy podjąć decyzję o ekstrakcji rola diagnostyki 3D w zwiększaniu skuteczności leczenia _CBCT Kiedy leczyć, a kiedy podjąć decyzję o ekstrakcji rola diagnostyki 3D w zwiększaniu skuteczności leczenia Continuation of treatment or extraction how 3D diagnostics can increase treatment eficiency

Bardziej szczegółowo

Case Study. Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Centralny Szpital Weteranów

Case Study. Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Centralny Szpital Weteranów Case Study Autogenny przeszczep kości w przednim odcinku szczęki z użyciem indywidualnego modelu anatomicznego 3D z następowym wprowadzeniem implantu stomatologicznego Autorzy: dr n med. Jerzy Foczpański,

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

Karta implantologiczna

Karta implantologiczna REGULAMIN PRODUKTU Karta implantologiczna Wariant 3000/5000/10000 1. Definicje. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, otrzymują następujące znaczenie: Medicover, ORGANIZATOR Medicover Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Porównanie zdjęć rentgenowskich wewnątrzustnych wykonanych za pomocą RVG.

Porównanie zdjęć rentgenowskich wewnątrzustnych wykonanych za pomocą RVG. Porównanie zdjęć rentgenowskich wewnątrzustnych wykonanych za pomocą RVG. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Porównanie zdjęć wykonanych na fantomie.... 4 2.1. Test osiowości.... 4 2.2. Test rozdzielczości....

Bardziej szczegółowo

Implantoprotetyczne odtworzenie brakującego zęba 21 opis przypadku

Implantoprotetyczne odtworzenie brakującego zęba 21 opis przypadku Implantoprotetyczne odtworzenie brakującego zęba 21 opis przypadku Implantoprosthetic restoration of missing 21 case study Autor _ Paweł Fràczak Streszczenie: W niniejszej pracy opisano etapy wykonania

Bardziej szczegółowo

PROTETICA ul. Snycerzy 23 80-298 Gdańsk tel. 512 216 416 e-mail: biuro@protetica.com.pl www.protetica.com.pl

PROTETICA ul. Snycerzy 23 80-298 Gdańsk tel. 512 216 416 e-mail: biuro@protetica.com.pl www.protetica.com.pl WSZYSCY TWORZYMY DLA CIEBIE PRZYSZŁOŚĆ PROTETICA ul. Snycerzy 23 80-298 Gdańsk tel. 512 216 416 e-mail: biuro@protetica.com.pl www.protetica.com.pl TRIOS. Twój klucz do perfekcji Kolorowy przekaz bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Mini implanty proste wyjście z trudnej sytuacji doświadczenia własne. Opis przypadku

Mini implanty proste wyjście z trudnej sytuacji doświadczenia własne. Opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2011, LXI, 4, 312-316 Mini implanty proste wyjście z trudnej sytuacji doświadczenia własne. Opis przypadku Mini implants a simple way out of a difficult situation: A case report Marek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU SZKOLENIOWEGO DLA NAUCZYCIELI W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRORADIOLOG

PROGRAM STAŻU SZKOLENIOWEGO DLA NAUCZYCIELI W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRORADIOLOG PROGRAM STAŻU SZKOLENIOWEGO DLA NAUCZYCIELI W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRORADIOLOG Symbol cyfrowy [19] Spis treści Wprowadzenie I. Założenia programowo-organizacyjne stażu. 1. Charakterystyka zawodu - elektroradiolog..

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. 20 zł 200 zł 300 zł 450 zł 0,80 zł/strona 8 zł. 30 zł. 50 zł. 100 zł 100 zł 900 zł. 195 zł 100 zł 100 zł. 80 zł. 120 zł 150 zł 90 zł

CENNIK USŁUG. 20 zł 200 zł 300 zł 450 zł 0,80 zł/strona 8 zł. 30 zł. 50 zł. 100 zł 100 zł 900 zł. 195 zł 100 zł 100 zł. 80 zł. 120 zł 150 zł 90 zł CENNIK USŁUG KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA Wizyta konsultacyjna - ustalenie planu leczenia Laserowa diagnostyka próchnicy DIAGNOdent (całość uzębienia) RTG panoramiczne RTG przylegające Tomografia szczęki

Bardziej szczegółowo

IMPLANTY STOMATOLOGICZNE

IMPLANTY STOMATOLOGICZNE IMPLANTY STOMATOLOGICZNE W HARMONII Z NATURĄ Biogenesis to powstała w 2008 roku firma implantologiczna łącząca najwyższe standardy jakościowe produkcji, zaawansowaną technologię biomedyczną oraz wieloletnie

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE IMPLANTÓW W KRANIOPLASTYCE - OD TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ DO MODELU WIRTUALNEGO

MODELOWANIE IMPLANTÓW W KRANIOPLASTYCE - OD TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ DO MODELU WIRTUALNEGO Otrębska Małgorzata, mgr inż. e-mail: malgorzata.otrebska@polsl.pl Wyleżoł Marek, dr inż. e-mail: marek.wylezol@polsl.pl Politechnika Śląska, Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn MODELOWANIE IMPLANTÓW W

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Badanie stomatologiczne Wypełnienie zęba ze znieczuleniem Wypełnienie MOD Ubytek klinowy przydziąsłowy Wypełnienie tymczasowe Rekonstrukcja zęba po endodoncji Znieczulenie komputerowe

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum

Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum OSIS EDI 2012/2013 lek. dent. Krzysztof Zieliński Specjalista Protetyki Stomatologicznej 1 PACJENT I Pacjentka J.J. lat zgłosiła się z powodu braku d.15

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. PROTET. STOMATOL., 2013, LXIII, 3, 192200 www.prot.stomat.net Leczenie implantoprotetyczne pacjenta z bezzębną żuchwą i natychmiastowym obciążeniem wszczepów z wykorzystaniem systemu Ankylos SynCone Treatment

Bardziej szczegółowo

www.ceia.pl Dr hab. n. med. Piotr Majewski

www.ceia.pl Dr hab. n. med. Piotr Majewski W tym roku organizujemy spotkanie, które ma być inspiracją dla wszystkich lekarzy, na każdym stopniu zaawansowania zajmujących się leczeniem implantoprotetycznym. Różnorodność doniesień naukowych oraz

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ Instytut Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 31-155 Kraków, ul. Montelupich 4, tel./fax 012/424-54-24, mail: sekretariat@uks.com.pl Kraków,

Bardziej szczegółowo

Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej. Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r.

Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej. Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r. Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ENDODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PROTETYKA PERIODONTOLOGIA PROFILAKTYKA I HIGIENA ORTODONCJA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA RTG CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Bardziej szczegółowo

Informacja o produkcie. Straumann System rozwiązań kątowych Elastyczność i precyzja dla wspaniałego wykonania.

Informacja o produkcie. Straumann System rozwiązań kątowych Elastyczność i precyzja dla wspaniałego wykonania. Informacja o produkcie Elastyczność i precyzja dla wspaniałego wykonania. Co ma wpływ na wspaniałe wykonanie? Rozwiń swoje możliwości poniesienia jakości prac przykręcanych na bazie łączników Straumann

Bardziej szczegółowo

ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex

ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex Sukces systemu implantologicznego nie może być określony tylko przez jedną cechę. Tak jak w przypadku wszystkich systemów w naturze, potrzeba kilku niezależnych

Bardziej szczegółowo

customised implants in 48h

customised implants in 48h Custom IMD: SME Supply Chain Integration for Enhanced Fully Customisable Medical Implants, using New Biomaterials and Rapid Manufacturing Technologies, to Enhance the Quality of Life for EU Citizens 6FP

Bardziej szczegółowo

Moja praktyka. Praca porusza kwestię natychmiastowego

Moja praktyka. Praca porusza kwestię natychmiastowego Mariusz Duda 1 Norbert Bomba 2 Paweł Kłosiński 3 Jednoczasowa implantacja 15 wszczepów w szczęce i w żuchwie metodą implantacji minimalnie inwazyjnej (MIMI) z natychmiastowym funkcjonalnym obciążeniem

Bardziej szczegółowo

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna Cennik usług Protetyka stomatologiczna Przegląd jamy ustnej Konsultacje specjalistyczne Proteza akrylowa całkowita Proteza częściowa (4-8 zębów) Mikro proteza (1-3 zębów) Proteza szkieletowa Proteza szkieletowa

Bardziej szczegółowo

Jednoetapowe hydrokinetyczne podniesienie dna zatoki szczękowej z użyciem kwasu hialuronowego oraz materiału kościozastępczego

Jednoetapowe hydrokinetyczne podniesienie dna zatoki szczękowej z użyciem kwasu hialuronowego oraz materiału kościozastępczego _materiały augmentacyjne Jednoetapowe hydrokinetyczne podniesienie dna zatoki szczękowej z użyciem kwasu hialuronowego oraz materiału kościozastępczego Single-stage hydrodynamic sinus lift using hyaluronic

Bardziej szczegółowo

Stomatologia cyfrowa leczenie implantologiczne z wykorzystaniem CT

Stomatologia cyfrowa leczenie implantologiczne z wykorzystaniem CT Stomatologia cyfrowa leczenie implantologiczne z wykorzystaniem CT Wystarczy raz spróbować, a nie chcesz już niczego innego Autor _ dr Jay B. Reznick Ryc. 1 Ryc. 2 _W roku 2005 wysłuchałem wykładu, podczas

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ LEKARSKO-DENTYSTYCZNY KATEDRA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ ANALIZA ZMIAN WARTOŚCI SIŁY RETENCJI W TRÓJELEMENTOWYCH UKŁADACH KORON TELESKOPOWYCH Rozprawa na stopień

Bardziej szczegółowo

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu TAJEMNICA PIĘKNEGO UŚMIECHU Uśmiech jest ważny w wyrażaniu uczuć oraz świadczy o naszej osobowości. Dla poczucia pewności siebie istotne jest utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Implantprosthetic reconstructions with BEGO Semados implant system several years observations

Implantprosthetic reconstructions with BEGO Semados implant system several years observations Przypadki rekonstrukcji implantoprotetycznej systemem BEGO Semados obserwacje kilkuletnie Implantprosthetic reconstructions with BEGO Semados implant system several years observations Autor _ Paweł Frączak

Bardziej szczegółowo

labrida bioclean Szczoteczka została opracowana przez ekspertów klinicznych w norweskiej firmie Labrida AS, która powstała w 2012 roku.

labrida bioclean Szczoteczka została opracowana przez ekspertów klinicznych w norweskiej firmie Labrida AS, która powstała w 2012 roku. labrida bioclean CHIRURGIA I IMPLANTOLOGIA Antybakteryjna szczoteczka Labrida BioClean to nowatorskie narzędzie, które skraca czas leczenia i pomaga w delikatnym oraz skutecznym czyszczeniu mechanicznym

Bardziej szczegółowo

Nowa metoda pomiarów parametrów konstrukcyjnych hełmów ochronnych z wykorzystaniem skanera 3D

Nowa metoda pomiarów parametrów konstrukcyjnych hełmów ochronnych z wykorzystaniem skanera 3D Nowa metoda pomiarów parametrów konstrukcyjnych hełmów ochronnych z wykorzystaniem skanera 3D dr inż. Marcin Jachowicz, CIOP-PIB 2016 r. Na wielu stanowiskach pracy, na których występuje ryzyko urazu głowy

Bardziej szczegółowo

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków zębodołowych z zastosowaniem uzupełnień stałych

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków zębodołowych z zastosowaniem uzupełnień stałych Z C O D Z I E N N E J P R A K T Y K I lek. stom. Michał Sypień Współpraca: dr n. med. lek. stom. Katarzyna Bindek-Sypień, lek. stom. Tomasz Sypień Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków

Bardziej szczegółowo

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl Jak naturalne zęby Zalety implantów dentystycznych www.jaknaturalnezeby.pl Dobra inwestycja, która będzie procentować przez całe moje życie Opcje zastępowania zębów implantami dentystycznymi Kent Hanson,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi przeglądarki badań tomograficznych 3D

Instrukcja instalacji i obsługi przeglądarki badań tomograficznych 3D Instrukcja instalacji i obsługi przeglądarki badań tomograficznych 3D Spis treści 1. Wymagania dla komputera... 1 2. Uruchomienie programu i przeglądanie badań... 1 2.1 Automatyczny start programu bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Implantacja z wykorzystaniem szablonu chirurgicznego z tuleją analiza matematyczna

Implantacja z wykorzystaniem szablonu chirurgicznego z tuleją analiza matematyczna Implantacja z wykorzystaniem szablonu chirurgicznego z tuleją analiza matematyczna Implantation using a surgical guide with sleeve mathematical analysis of the problem Autorzy_Bartłomiej Iwańczyk, Piotr

Bardziej szczegółowo

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl Jak naturalne zęby Zalety implantów dentystycznych www.jaknaturalnezeby.pl Wstęp Opcje zastępowania zębów implantami dentystycznymi Dobra inwestycja, która będzie procentować przez całe moje życie Kent

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe postępowanie w leczeniu implantologicznym szczęki z zastosowaniem CBCT i CAD/CAM

Kompleksowe postępowanie w leczeniu implantologicznym szczęki z zastosowaniem CBCT i CAD/CAM _terapie kompleksowe Kompleksowe postępowanie w leczeniu implantologicznym szczęki z zastosowaniem CBCT i CAD/CAM Complex proceeding in implantological treatment for the maxilla by means of a CBCT and

Bardziej szczegółowo