Ocena przydatności przestrzennego planowania leczenia implantoprotetycznego w oparciu o analizę badania tomograficznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena przydatności przestrzennego planowania leczenia implantoprotetycznego w oparciu o analizę badania tomograficznego"

Transkrypt

1 PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 6, Ocena przydatności przestrzennego planowania leczenia implantoprotetycznego w oparciu o analizę badania tomograficznego Evaluation of three dimensional implant treatment planning based on computed tomography analysis Łukasz Łomżyński, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska Z Katedry Protetyki Stomatologicznej IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Kierownik: prof. dr hab. n. med. E. Mierzwińska-Nastalska HASŁA INDEKSOWE: implantologia, planowanie leczenia, szablony stereolitograficzne, NobelGuide KEY WORDS: implantology, implant treatment planning, stereolithographic templates, NobelGuide Streszczenie Wstęp. Jednym z najważniejszych etapów postępowania implantologicznego jest planowanie oparte na skrupulatnie prowadzonej diagnostyce, umożliwiające odpowiednią kwalifikację pacjentów oraz wybór optymalnej w danym przypadku metody postępowania. Kwalifikacja do leczenia wymaga, poza obowiązkowym wywiadem ogólnym oraz specjalistycznym popartym badaniem klinicznym, wykonania szeregu badań pomocniczych z zakresu radiologii stomatologicznej. Stosowane w celu wspomagania planowania leczenia implantologicznego systemy oprogramowania, oparte na analizie tomografii komputerowej, pozwalają dodatkowo na przeniesienie ustalonego planu leczenia do warunków klinicznych za pomocą szablonów chirurgicznych wykonywanych w technologii stereolitografii. Materiał. Materiał do badań stanowiła grupa 60 pacjentów o zróżnicowanych potrzebach protetycznych, u których przeprowadzono etap diagnostyczny i planowanie leczenia z zastosowaniem systemu NobelGuide. Metoda. Po wstępnej kwalifikacji u pacjentów wykonywano szablon radiologiczny oparty, w zależności od klasy braków zębowych, na zębach pacjenta, zębach i błonie śluzowej lub tylko błonie śluzowej. W szablonie radiologicznym umieszczano kuliste markery z gutaperki. Dodatkowo wykonywano silikonowy indeks zwarciowy i przeprowadzano badanie tomograficzne w technice podwójnego skanowania uzyskując zapis tkanek twardych Summary Introduction. The diagnostics and planning are the most important stages in implant treatment allowing proper qualification of patients and selecting the optimal method of treatment. The selection of patients for the implant treatment requires an overall and specialised clinical examination expanded with the radiologic examination. The implant treatment planning software helps to transfer the planned treatment to the patient with the use of stereolithographically manufactured surgical templates. The aims of the present research include the estimation of usefulness of the newest diagnostic measures based on the computed tomography allowing the treatment planning in cases of patients with various treatment needs, and classification of failures in implant treatment with the use of stereolitographic surgical templates. Material. The material consisted of 60 patients of various prosthetic needs, who underwent the diagnostic procedures and implant treatment planning in the NobleGuide system. Method. After the initial qualification for the implant treatment the authors prepared the radiographic guide supported, depanding on the patients prosthodontic situation, on teeth, teeth and mucosa, or only the musosa. The radiographic guide had the round guttapercha markers for the double scanning. The radiographic index was also prepared and the computed tomogra- 445

2 Ł. Łomżyński, E. Mierzwińska-Nastalska pacjenta oraz kształtu szablonu radiologicznego. Dzięki obecności markerów radiologicznych poddane konwersji do trójwymiarowych modeli obrazy powyższych struktur zestawiano w wirtualnej trójwymiarowej przestrzeni i przeprowadzano planowanie leczenia zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z rodzaju braków zębowych. U pacjentów zakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania leczniczego wykonywano etap chirurgiczny w technice bezpłatowej z zastosowaniem indywidualnie przygotowanego w technologii stereolitografii szablonu chirurgicznego. Łącznie wprowadzono 119 wszczepów systemu Brånemarka w pozycjach odpowiadających wszystkim grupom braków zębowych. Zabiegi z wykorzystaniem szablonów stereolitograficznych przeprowadzono u 24 pacjentów o warunkach anatomicznych pozwalających na implantację w powyższej metodyce. Wyniki. W okresie obserwacji obejmującym 24 miesiące utracono 12 wszczepów, co stanowi 10,08% wszystkich implantów (odsetek powodzenia leczenia SR = 89,92%) oraz 32,43% z 33 wszczepów obciążonych natychmiastowo (odsetek powodzenia leczenia SR = 67,57%). Wszystkie stwierdzone niepowodzenia wystąpiły w pierwszych 12 miesiącach obserwacji u pacjentów z grupy natychmiastowego obciążenia funkcjonalnego wszczepów przy brakach klasy V (3 w szczęce, 9 w żuchwie) i dotyczyły wszczepów ustawionych najbardziej dystalnie w łuku zębowym. Wnioski. Przestrzenne planowanie leczenia implantologicznego z wykorzystaniem trójwymiarowych modeli tkanek twardych pozwala na przeprowadzenie zabiegu implantacji w okolicach wymagających precyzyjnego pozycjonowania wszczepów. Szablony chirurgiczne wykonywane w technice stereolitografii stanowią istotne uzupełnienie przestrzennego planowania leczenia umożliwiając przeniesienie go do warunków klinicznych w technice bezpłatowej. Powodzenie leczenia implantologicznego z zastosowaniem szablonów chirurgicznych wykonywanych w technice stereolitografii jest wypadkową szeregu składowych: sposobu wykonania szablonu radiologicznego, przeprowadzenia badania tomograficznego, konwersji jego wyników, wirtualnego planowania leczenia, przebiegu etapu chirurgicznego oraz metody obciążenia wszczepów. Natychmiastowe obciążenie wszczepów uzupełnieniem protetycznym wykonanym przed zabiegiem, traktować należy jako opcjonalne uzupełnienie postępowania leczniczego u pacjentów z bardzo dobrymi warunkami kostnymi, oraz pacjentów z brakami częściowymi klasy II, u których uniknąć można okluzyjno-artykulacyjnego przeciążenia uzupełnienia tymczasowego we wczesnym okresie osteointegracji. phy scanning was performed in the double scanning technique, with the patients hard tissues and the radiographic guide saved as the DICOM files. The guttapercha markers allowed for the correlation of the two above structures in the virtual three dimensional space. The implant planning was performed according to the prosthodontic needs of the patients. The group of the patients qualified for the further flapless surgical procedures had the individual stereolithographic surgical template prepared. In total, 119 Branemark implants were placed in positions of all possible groups of lacking teeth. The flapless surgeries were performed in 24 patients with a bone quantity and quality allowing the flapless implantations. Results. The observaton period of 24 months resulted in the loss of 12 implants (10,08% of implants placed, SR=89.92%), which was 32,43% of the 33 immediately loaded implants (SR=67,57%). All 12 implants failed in the first 12 months of the observation in the group of totally edentulous patients with the immediately loaded implants (3 in the maxilla and 9 in the mandible), and all of the failed implants were the most distally placed in the dental arch. Conclusions. The three dimensional implant treatment planning using the virtual models of the hard tissues allows for impantation in the areas requiring high precision of implant site preparation. The stereolithographic surgical templates are a valuable complement to the implant treatment planning allowing for the transfer of planning to the patient. The success of the implant treatment with the use of the stereolithographic surgical templates is a result of a number of variables: the method of radiographic guide preapration, the method of the CT analysis, the proper implant planning, the course of the surgical stage and the method on implant loading. The immediate loading of implants with a FPD prepared before the surgical stage should be regarded as an optional supplement to the implant planning system and should only be performed in partial cases with a possibility of occlusal alleviation in the time of early osseointegration. 446 PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2010, LX, 6

3 Implantoprotetyka Wstęp Jednym z najważniejszych etapów postępowania implantologicznego jest planowanie oparte na skrupulatnie prowadzonej diagnostyce, umożliwiające odpowiednią kwalifikację pacjentów oraz wybór optymalnej w danym przypadku metody postępowania. Kwalifikacja do leczenia wymaga, poza obowiązkowym wywiadem ogólnym oraz specjalistycznym popartym badaniem klinicznym, wykonania szeregu badań pomocniczych z zakresu radiologii stomatologicznej (1). W każdym przypadku planowania leczenia protetycznego niezbędne jest RTG pantomograficzne, stąd także w implantologii stanowi ono podstawę oraz punkt wyjścia do ewentualnych dalszych badań radiologicznych w zakresie obszaru implantacji. Coraz częściej stosowanym w diagnostyce implantologicznej narzędziem jest badanie tomograficzne (2). Rozwój cyfrowych technik radiologicznych i związane z nim zmniejszenie dawki promieniowania X przypadającego na jednostkowe badanie tomograficzne powoduje, że bilans korzyści i ryzyka związanego ze stosowaniem powyższej metody stale przesuwa się, znacząco zwiększając zakres wskazań do jego przeprowadzania (3). Badanie tomograficzne zajmuje kluczową pozycję w diagnostyce ogólnomedycznej, w stomatologii wciąż jest badaniem dodatkowym wykonywanym w przypadku, niemożliwych do rozwikłania z wykorzystaniem klasycznych metod, wątpliwości diagnostycznych. Dopiero implantologia stomatologiczna coraz odważniej wprowadza tę metodę obrazowania do kanonu obowiązkowych badań dodatkowych niezbędnych do planowania leczenia (4). U pacjentów z trudnymi pod względem ilości i jakości tkanki kostnej warunkami, u których margines błędu w pozycjonowaniu wszczepów jest minimalny, wykorzystanie tomografii komputerowej staje się coraz częściej metodą postępowania z wyboru (5). W stomatologii, poza aparaturą do wykonywania tomografii spiralnej, coraz częściej stosowane są także aparaty z wiązką stożkową, cechujące się znacząco niższą dawką promieniowania w porównaniu do opisywanych powyżej tomografów (6). Jest to aparatura, której rozmiary i budowa predestynują ją do badania w obrębie głowy (7). Wiązka promieniowania emitowana w formie stożka pada na dwuwymiarowy detektor w formie płyty, rejestrujący dane w postaci objętościowej. To rozwiązanie pozwala na uzyskanie pełnego obrazu głowy pacjenta po zaledwie jednym pełnym obrocie głowicy. Dzięki temu aparatura znacznie wydajniej wykorzystuje promieniowanie X, co skutkuje znaczącą redukcją dawki przypadającej na jedno badanie. Szczegółowość obrazowania jest wciąż nieco niższa niż w przypadku tomografów spiralnych, natomiast znaczna redukcja rozmiarów i kosztów aparatury w połączeniu ze zmniejszeniem ekspozycji powoduje, że wykorzystanie tomografów z wiązką stożkową staje się racjonalną alternatywą w diagnostyce stomatologicznej oraz w chirurgii szczękowo-twarzowej (8). Dzięki ustanowieniu jednego standardu zapisu plików badania tomografii komputerowej DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), możliwe jest eksportowanie jego wyników do zewnętrznych systemów oprogramowania niezależnie od producenta aparatu tomograficznego (9). Dostępne obecnie systemy wspomagające planowanie leczenia implantologicznego wykorzystują w pełni zalety obrazowania tomograficznego, pozwalając na dowolne tworzenie rekonstrukcji tkanek, ze szczególnym uwzględnieniem analizy wymiaru przedsionkowo-językowego wyrostka zębodołowego, niedostępnego dla pozostałych metod radiologicznych badań dodatkowych stosowanych w stomatologii. Istotną zaletą jest ponadto możliwość uzyskiwania rekonstrukcji obrazu przy zachowaniu skali 1:1, pozwalającej na dokonywanie dokładnych pomiarów, co eliminuje niepewność obecną przy analizie prześwietleń pantomograficznych wynikającą z konieczności opierania się na orientacyjnych wartościach powiększenia obrazu. Powyższa cecha badania TK pozwoliła producentom systemów oprogramowania na wprowadzenie trójwymiarowych modeli wszczepów w postaci plików kompatybilnych z systemem AutoCad i ich dowolnego pozycjonowania wyrzutowanego odpowiednio na trójwymiarowy model tkanek pacjenta. Optymalne pozycjonowanie implantów pod kątem planowanego ustawienia zębów stało się możliwe dzięki wprowadzeniu do systemów CAD metod podwójnego skanowania tomograficznego, wykorzystującego systemy nieprzeziernych dla promieniowania rentgenowskiego markerów rozmieszczonych PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2010, LX, 6 447

4 Ł. Łomżyński, E. Mierzwińska-Nastalska w szablonie radiologicznym pozostającym w jamie ustnej pacjenta w trakcie badania. Materiał i metoda W badaniach prowadzonych w Katedrze Protetyki Stomatologicznej IS WUM diagnostykę z wykonaniem badania tomograficznego w technice podwójnego skanowania przeprowadzono u sześćdziesięciu pacjentów (czterdziestu jeden z brakami w szczęce i dziewiętnastu z brakami w żuchwie). Po zaplanowaniu i zaakceptowaniu planu leczenia do dalszego postępowania z wykorzystaniem wykonywanych w technice stereolitografii szablonów chirurgicznych, zakwalifikowano grupę dwudziestu czterech pacjentów (jedenaście kobiet i trzynastu mężczyzn). Etap chirurgiczny polegał na przeprowadzeniu bezpłatowych zabiegów wprowadzenia implantów poprzez tuleje w szablonie chirurgicznym z wykorzystaniem dedykowanego instrumentarium chirurgicznego. W opisywanej grupie wprowadzono sto dziewiętnaście wszczepów śródkostnych typu Brånemarka (NobelBiocare) (tab. I), w tym sto jeden w szczęce i osiemnaście w żuchwie. Z grupy sześćdziesięciu pacjentów wstępnie zakwalifikowanych do opisywanej metodyki postępowania implantoprotetycznego dziewiętnaście osób (31,67%) wykluczono z powodu konieczności wykonania śródzabiegowej augmentacji lub plastyki wyrostka zębodołowego, uniemożliwiających przeprowadzenie zabiegu metodą bezpłatową. U kolejnych siedemnastu osób (28,33%) odstąpiono od leczenia z zastosowaniem wszczepów w wyniku braku odpowiednich warunków anatomicznych, przy braku zgody pacjentów na augmentację. Pacjenci, u których przeprowadzono zabiegi z zastosowaniem szablonów chirurgicznych wykonanych w technice stereolitografii charakteryzowali się zróżnicowanymi klasami braków zębowych zarówno w łuku objętym leczeniem implantoprotetycznym, jak i w łuku przeciwstawnym (tab. II). W zależności od indywidualnych warunków klinicznych, zapewniających wysoką stabilność pierwotną implantów dzięki odpowiedniej ich długości oraz jakości tkanki kostnej, u siedmiu pacjentów podjęto decyzję o ich natychmiastowym obciążeniu (łącznie trzydzieści siedem wszczepów: dwadzieścia jeden w szczęce, szesnaście w żuchwie), natomiast pozostałe siedemnaście zabiegów zakończono przykręceniem do wszczepów śrub zamykających zgodnie z klasycznym protokołem Brånemarka (łącznie osiemdziesiąt swa wszczepy: osiemdziesiąt w szczęce, dwa w żuchwie). W przypadkach natychmiastowego obciążania wprowadzonych implantów wykonywano gipsowy model roboczy z replikami implantów, odlewany po ich odpowiednim umocowaniu w szablonie chirurgicznym z zastosowaniem prowadnic typu Guided Cylinder with Pin. Po zainstalowaniu replik rynienkę szablonu chirurgicznego odpowiadającą kształtem przebiegowi wyrostka zębodołowego wypełniano do poziomu platform replik wszczepów materiałem imitującym tkanki miękkie (tzw. maską dziąsłową) i dopełniano gipsem IV klasy twardości. Na tak powstałym modelu wykonywano most z tworzywa akrylowego wzmocnionego taśmą z włókna szklanego, wykorzystując dedykowane do systemu NobelGuide łączniki typu Guided Abutment. Uzupełnienie tymczasowe dzięki powyższej procedurze wykonywane było jeszcze przed etapem chirurgicznym i przykręcane do implantów bezpośrednio po ich pogrążeniu. U siedemnastu pacjentów, u których zapadła decyzja o postępowaniu dwuetapowym zbliżonym do klasycznego protokołu Brånemarka, do II etapu chirurgicznego przystępowano po upływie sześciu T a b e l a I. Rozkład ilościowy zastosowanych wszczepów Średnica NP (3,3 mm) RP (3,75 mm) Długość 10 mm 11,5 mm 13 mm 15 mm 7 mm 8,5 mm 10 mm 11,5 mm 13 mm 15 mm Ilość Podsuma Suma 119 NP platforma wszczepu o średnicy 3,3 mm, P platforma wszczepu o średnicy 3,75 mm. 448 PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2010, LX, 6

5 Implantoprotetyka T a b e l a I I. Klasy braków zębowych oraz metoda funkcjonalnego obciążenia wszczepów u pacjentów zakwalifikowanych do ich wprowadzenia ze stereolitograficznym szablonem chirurgicznym Klasa braków w łuku objętym leczeniem implanto-protetycznym Klasa braków w łuku przeciwstawnym Ilość wszczepów Natychmiastowe obciążenie II I 5 Nie II II 1 Nie II III 3 Nie II V 4 Tak III I 3 Nie III III 5 Nie III III 6 Nie IV III 4 Nie Szczęka IV III 5 Nie IV III 6 Nie IV III 8 Nie V III 8 Nie V III 8 Tak V III 9 Tak V IV 4 Nie V IV 6 Nie V V 8 Nie V V 8 Nie II I 1 Nie II I 1 Nie Żuchwa V II 8 Tak V IV 2 Tak V V 2 Tak V V 4 Tak Suma miesięcy od implantacji, a etap protetyczny odbywał się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. Wyciski pobierano z poziomu wszczepów masą polieterową Impregum Penta (3M ESPE, USA) na łyżkach indywidualnych wykonanych z masy akrylowej Duracrol (SpofaDental KerrHawe, Szwajcaria). Wyniki We wszystkich grupach pacjentów, u jedenastu kobiet i trzynastu mężczyzn wprowadzono sto dziewiętnaście wszczepów (sto jeden w szczęce oraz osiemnaście w żuchwie) przeprowadzając etap chirurgiczny bezpłatowo z wykorzystaniem szablonów chirurgicznych indywidualnie wykonywanych w technice stereolitografii zgodnie z przeprowadzonym planowaniem leczenia. U siedemnastu pacjentów zabieg odbył się w znieczuleniu miejscowym, u siedmiu osób przeprowadzony został w dożylnie prowadzonym znieczuleniu ogólnym z intubacją przez nos. U osiemnastu osób leczenie dotyczyło szczęki, u sześciu przeprowadzono je w żuchwie. Trzynastu pacjentów cechowało się brakami częściowymi, (sześć osób z II klasą braków wg Galasińskiej-Landsbergerowej, trzy z klasą III, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2010, LX, 6 449

6 Ł. Łomżyński, E. Mierzwińska-Nastalska cztery z IV), jedenaście osób to pacjenci z V klasą braków zębowych w obrębie łuku zębowego poddawanego leczeniu implantoprotetycznemu. W grupie trzynastu pacjentów z brakami częściowymi (u jedenastu w szczęce, u dwóch w żuchwie) wprowadzono łącznie pięćdziesiąt dwa implanty: pięćdziesiąt w szczęce, dwa w żuchwie; u jedenastu pacjentów z brakami klasy V (siedmiu w szczęce, czterech w żuchwie) wprowadzono w sumie sześćdziesiąt siedem implantów: pięćdziesiąt jeden w szczęce, szesnaście w żuchwie). W okresie obserwacji obejmującym dwadzieścia cztery miesiące utracono dwanaście wszczepów, co stanowi 10,08% wszystkich implantów (odsetek powodzenia leczenia SR = 89,92%) oraz 32,43% z trzydziestu trzech wszczepów obciążonych natychmiastowo (odsetek powodzenia leczenia SR = 67,57%) (tab. III). Wszystkie stwierdzone niepowodzenia wystąpiły w pierwszych dwunastu miesiącach obserwacji u pacjentów z grupy natychmiastowego obciążenia funkcjonalnego wszczepów przy brakach klasy V (trzy w szczęce, dziewięć w żuchwie) i dotyczyły wszczepów ustawionych najbardziej dystalnie w łuku zębowym. U pacjentów, u których postępowanie lecznicze odbywało się dwuetapowo nie utracono ani jednego z osiemdziesięciu dwóch wprowadzonych wszczepów niezależnie od klasy braków zębowych. Dyskusja Wykorzystanie badania tomograficznego staje się standardem w postępowaniu diagnostycznym poprzedzającym leczenie implantoprotetyczne. Rosnąca dostępność aparatów tomograficznych z wiązką stożkową oraz ich sukcesywne wprowadzanie do praktyk stomatologicznych znacząco usprawnia podejmowanie decyzji związanych z rozmieszczeniem wszczepów oraz doborem ich cech takich jak długość i średnica. Stosowane w tym celu systemy oprogramowania, jak poddawany analizie w niniejszej rozprawie NobelGuide (NobelBiocare) stanowią istotną pomoc udostępniając bibliotekę wszczepów z możliwością kontroli pozycjonowania ich trójwymiarowych modeli na tle dowolnie wyrzutowanego odwzorowania tkanek twardych. Modyfikowanie przezierności ocenianych struktur dodatkowo zwiększa dokładność przestrzennej oceny relacji implantów względem istotnych struktur anatomicznych pogrążonych w głębi tkanki kostnej (takich jak kanał przysieczny oraz nerw zębodołowy dolny). Stanowiąca dopełnienie systemu możliwość przeniesienia planowania do warunków klinicznych za pomocą wykonywanych w technice stereolitografii szablonów chirurgicznych jest nieocenionym narzędziem ograniczającym traumatyzację tkanek wynikającą z postępowania chirurgicznego do niezbędnego minimum związanego z użyciem trepanów do tkanek miękkich oraz instrumentarium do preparacji kostnego łoża dla wszczepów. Pomimo rygorystycznej selekcji pacjentów do zabiegu bezpłatowego w poddanej badaniom grupie wystąpiły komplikacje związane z utratą wszczepów. Niezwykle istotny jest fakt, iż stwierdzono je jedynie w grupie pacjentów bezzębnych z natychmiastowym obciążeniem wprowadzonych wszczepów. Ze wszystkich 12 utraconych wszczepów 9 stanowiły implanty w żuchwie i były one najbardziej dystalnymi z filarów mostów czasowych, lub też poddane zostały obciążeniu natychmiastowemu protezą typu overdenture. Utracone implanty w szczęce również stanowiły ostatnie filary mostów czasowych pacjentów bezzębnych w zakresie leczonego łuku zębowego. Wskazywać to może na przeciążenie dystalnych wszczepów w przypadkach ich natychmiastowego funkcjonalnego obciążenia, co było już wskazywane przez niektórych badaczy jako jedna z przyczyn niepowodzeń leczenia implantologicznego (10). Największe komplikacje wystąpiły u pacjenta z bezzębną żuchwą, u którego w łuku przeciwstawnym występował brak klasy II (brak zębów 12, 13, 14, 15), u którego natychmiastowy 14-członowy most tymczasowy w żuchwie kontaktował z własnymi zębami trzonowymi w szczęce, co może potwierdzać niekorzystny wpływ dużych sił zgryzowych, wynikających z obecności w łuku przeciwstawnym wielu zębów własnych, na natychmiastowo obciążone funkcjonalnie wszczepy. Znacznie częstsze występowanie komplikacji w żuchwie można również wiązać z gorszą stabilizacją szablonu chirurgicznego (zwłaszcza w V klasie braków) mogącą doprowadzić do przemieszczenia implantów względem ich planowanych pozycji. Ponadto odmienności w strukturze tkanki kostnej 450 PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2010, LX, 6

7 Implantoprotetyka T a b e l a. I I I. Rozmiary, pozycje i metoda obciążenia wszczepów wprowadzonych u pacjentów z brakami klasy V (pogrubieniem oznaczono utracone wszczepy) Pacjent Obciążenie natychmiastowe Ilość wszczepów Średnica (mm) Długość (mm) Pozycja Pacjent Obciążenie natychmiastowe Ilość wszczepów Średnica (mm) Długość (mm) Pozycja 1. Tak 8 3, , , , , , , , Nie 8 3, , , , , , , , Tak 9 3. Nie 6 4. Nie 4 5. Nie 8 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 11,5 14 3, , ,75 11,5 23 3,75 11,5 25 3, Tak 2 8. Tak 2 9. Tak Tak Nie 8 3, , ,75 11,5 33 3,75 11,5 43 3, , , , , , , , , , , , , , , ,75 11,5 12 3,75 11,5 22 3, , , PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2010, LX, 6 451

8 Ł. Łomżyński, E. Mierzwińska-Nastalska w części zębodołowej żuchwy w stosunku do wyrostka zębodołowego szczęki, związane z grubszą warstwą zewnętrzną składającą się ze zbitej i znacznie twardszej tkanki kostnej powodują większe prawdopodobieństwo jej przegrzania w trakcie preparacji poprzez szablon chirurgiczny, gdy chłodzenie jest utrudnione w porównaniu do klasycznej preparacji łoża po odwarstwieniu płata. Zwiększone ryzyko niepowodzenia osteointegracji związane z przegrzaniem tkanki kostnej podczas etapu chirurgicznego stwierdzane było przez badaczy jeszcze zanim rozwinęły się koncepcje leczenia implantologicznego z zastosowaniem stereolitograficznych szablonów chirurgicznych (11, 12). Ryzyko przegrzania łoża może zostać zmniejszone poprzez wprowadzenie wierteł z chłodzeniem wewnętrznym, co umożliwia skuteczne doprowadzenie chłodzącego roztworu soli fizjologicznej do pola operacyjnego w przypadku preparacji łoża poprzez szablon. Wszystkie powyższe elementy sprawiają, iż postępowanie z zastosowaniem stereolitograficznego szablonu chirurgicznego w żuchwie jest obarczone wyższym prawdopodobieństwem wystąpienia komplikacji niż w szczęce. Podsumowanie Podstawą sukcesu w postępowaniu leczniczym prowadzonym z szablonem chirurgicznym wykonywanym w technice stereolitografii jest odpowiednie planowanie leczenia, za którego dokładne przeniesienie do warunków klinicznych odpowiedzialny jest jak najpewniej w danym przypadku ustabilizowany szablon chirurgiczny. Jego stabilność z kolei wynika bezpośrednio ze sposobu zaprojektowania szablonu radologicznego, stąd można wywnioskować, że kluczem do udanego zabiegu w technice bezpłatowej jest ten ostatni element w połączeniu z prawidłowym wykonaniem badania tomograficznego. Należy podkreślić, że w związku z krótkim okresem dostępności opisywanych technologii, częstotliwość występowania komplikacji i nagłych sytuacji wymagających modyfikacji założonego planu działania w trakcie zabiegów jest wciąż relatywnie wysoka, a ich rozwiązywanie w sytuacjach wyższej konieczności wymaga znacznego doświadczenia z zakresu chirurgii implantologicznej. Stąd stosowanie opisywanej metodologii działania w leczeniu implantoprotetycznym stanowić powinno uzupełnienie technik postępowania implantologicznego, a nie ich podstawę, gdyż kluczem do jej skutecznego wprowadzenia do działalności klinicznej jest umiejętność radzenia sobie z sytuacjami, w których stworzony na komputerze plan leczenia trzeba dostosowywać do nagle powstałych lub zmieniających się warunków klinicznych. Wnioski 1. Przestrzenne planowanie leczenia implantologicznego z wykorzystaniem trójwymiarowych modeli tkanek twardych pozwala na przeprowadzenie zabiegu implantacji w okolicach wymagających precyzyjnego pozycjonowania wszczepów. 2. Szablony chirurgiczne wykonywane w technice stereolitografii stanowią istotne uzupełnienie przestrzennego planowania leczenia umożliwiając przeniesienie go do warunków klinicznych w technice bezpłatowej. 3. Powodzenie leczenia implantologicznego z zastosowaniem szablonów chirurgicznych wykonywanych w technice stereolitografii jest wypadkową szeregu składowych: sposobu wykonania szablonu radiologicznego, przeprowadzenia badania tomograficznego, konwersji jego wyników, wirtualnego planowania leczenia, przebiegu etapu chirurgicznego oraz metody obciążenia wszczepów. 4. Natychmiastowe obciążenie wszczepów uzupełnieniem protetycznym wykonanym przed zabiegiem, traktować należy jako opcjonalne uzupełnienie postępowania leczniczego u pacjentów z bardzo dobrymi warunkami kostnymi, oraz pacjentów z brakami częściowymi klasy II, u których uniknąć można okluzyjno-artykulacyjnego przeciążenia uzupełnienia tymczasowego we wczesnym okresie osteointegracji. Piśmiennictwo 1. Hanazawa T., Sano T., Seki K., Okano T.: Radiologic measurements of the mandible: a comparison be- 452 PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2010, LX, 6

9 Implantoprotetyka tween CT-reformatted and conventional tomographic images. Clin. Oral Impl. Res., 2004, 15, Besimo C., Lambrecht J. T., Nidecker, A.: Dental implant treatment planning with reformatted computed tomography. Dento-Maxillo-Facial Radiology 1995, 24, 4, van Vlijmen O. J. C., Bergé S. J., Swennen G. R. J., Bronkhorst E. M., Katsaros C., Kuijpers-Jagtman A. M.: Comparison of Cephalometric Radiographs Obtained From Cone-Beam Computed Tomography Scans and Conventional Radiographs. J. Oral Maxillofac. Surg., 2009, 67, 1, Takeshita F., Suetsugu T.: Accurate presurgical determination for implant placement by using computerized tomography scan. J. Prosthet. Dent., 1996, 76, Wanschitz F., Birkfellner W., Figl M., Patruta S., Wagner A., Watzinger F., Yerit K., Schicho K., Hanel R., Kainberger F., Imhof H., Bergmann H., Ewers R.: Computer-enhanced stereoscopic vision in a head-mounted display for oral implant surgery. Clin. Oral Impl. Res., 2002, 13, Scarfe W. C., Farman A. G.: What is Cone-Beam CT and How Does it Work? Dental Clinics of North America 2008, 52, 4, Mozzo P. et al.: A new volumetric CT machine for dental imaging based on the cone-beam technique: preliminary results. European Radiology 1998, 8, 9, Sukovic P.: Cone beam computed tomography in craniofacial imaging. Orthod. Craniofacial Res., 2003, 6, Suppl. 1, Łomżyński Ł., Mierzwińska-Nastalska E.: Systemy cyfrowe wspomagające planowanie leczenia implantologicznego. Implantoprotetyka i Stomatologia Kliniczna 2009, 10, 3, 36, Quirynen M., Naert I., van Steenberghe D.: Fixture design and overload influence marginal bone loss and fixture success in the Branemark system. Clin. Oral Implants Res. 1992, 3, Brisman D. L.: The effect of speed, pressure, and time on bone temperature during the drilling of implant sites. Inter. J. Oral Maxillofac. Impl., 1996, 11, Eriksson A. R., Albrektsson T.: Temperature threshold levels for heat-induced bone tissue injury: a vital-microscopic study in the rabbit. J. Prosth. Dent., 1983, 50, Zaakceptowano do druku: 10.X.2010 r. Adres autorów: Warszawa, ul. Nowogrodzka 59. Zarząd Główny PTS PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2010, LX, 6 453

Leczenie implantoprotetyczne z wykorzystaniem wykonywanych stereolitograficznie szablonów chirurgicznych

Leczenie implantoprotetyczne z wykorzystaniem wykonywanych stereolitograficznie szablonów chirurgicznych PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 4, 288-294 Leczenie implantoprotetyczne z wykorzystaniem wykonywanych stereolitograficznie szablonów chirurgicznych The use of stereolithographically manufactured surgical

Bardziej szczegółowo

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii Zastosowanie tomografii stożkowej w implantologii stomatologicznej dr Tomasz Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii zajmującą się odbudową uzębienia

Bardziej szczegółowo

miejsce w planowaniu leczenia implantoprotetycznego.

miejsce w planowaniu leczenia implantoprotetycznego. PROTET. STOMATOL., 2008, LVIII, 2, 77-82 Diagnostyka i planowanie leczenia implantoprotetycznego z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania do trójwymiarowej wizualizacji tkanek zalety oraz ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Systemy cyfrowe wspomagające planowanie leczenia implantologicznego

Systemy cyfrowe wspomagające planowanie leczenia implantologicznego 2009, tom X, nr 3 (36) Łukasz Łomżyński, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska Systemy cyfrowe wspomagające planowanie leczenia implantologicznego Digital software systems in implant treatment planning Streszczenie

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. - - - - - PROTET. STOMATOL., 2012, LXII, 6, 434-439 Streszczenie Nowoczesne technologie obrazowania radiologicznego przyniosły ogromny postęp w diagnostyce klinicznej oraz w planowaniu leczenia. Szczególnie

Bardziej szczegółowo

Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych

Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 4, 280-284 Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych Selection of impression copings

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowania wszczepów dentystycznych w różnych przypadkach braków zębowych. Część pierwsza etap chirurgiczny

Przykłady zastosowania wszczepów dentystycznych w różnych przypadkach braków zębowych. Część pierwsza etap chirurgiczny Maciej Stupka Przykłady zastosowania wszczepów dentystycznych w różnych przypadkach braków zębowych. Część pierwsza etap chirurgiczny Examples of dental implants in various clinical cases. Part one surgical

Bardziej szczegółowo

Łukasz Łomżyński, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska

Łukasz Łomżyński, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska PROTET. STOMATOL., 2013, LXIII, 1, 14-21 www.prot.stomat.net Klasyfikacja przyczyn niepowodzeń w leczeniu implanto-protetycznym z wykorzystaniem wykonywanych w technice stereolitografii szablonów chirurgicznych.

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Implantoprosthetic treatment of an atrophic mandibla with Straumann NNC and SP Autor_ Janusz Goch Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Implantoprosthetic treatment of edentulous maxilla and mandible case report Autorzy_ Katarzyna Zaklika-Mrukwa i Marek Mrukwa Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

UNC. Program Implantologii Stomatologicznej DENTISTRY. Department of Prosthodontics. UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC.

UNC. Program Implantologii Stomatologicznej DENTISTRY. Department of Prosthodontics. UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC. Program Implantologii Stomatologicznej UNC DENTISTRY Department of Prosthodontics MEDITERRANEAN PROSTHODONTIC INSTITUTE Castellon, Spain UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC. USA Recognized by

Bardziej szczegółowo

1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada

1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada 1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada Podstawowe definicje i prawa w implantologii stomatologicznej. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu

Bardziej szczegółowo

CS 9300. Innowacyjny System Obrazowania CS 9300. Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu.

CS 9300. Innowacyjny System Obrazowania CS 9300. Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu. CS 9300 Innowacyjny System Obrazowania CS 9300 Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu. Wyjątkowa funkcjonalność. Niespotykana dokładność. Poczynając od obrazowania

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu 3D SimPlant oraz Navigator w leczeniu bezzębia w żuchwie opis przypadku

Zastosowanie systemu 3D SimPlant oraz Navigator w leczeniu bezzębia w żuchwie opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2012, LXII, 4, 252-258 www.prot.stomat.net Zastosowanie systemu 3D SimPlant oraz Navigator w leczeniu bezzębia w żuchwie opis przypadku Application of 3D SimPlant and Navigator Systems

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy

Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy The implantological treatment of severely atrophic alveolar part of the mandible Autor_ Damian Dudek, Oliwia Segiet, Edyta Reichman-Warmusz,

Bardziej szczegółowo

Tomografia komputerowa wiązki stożkowej opis przypadku

Tomografia komputerowa wiązki stożkowej opis przypadku lek. dent. Olaf Sitarski 1, lek. dent. Maciej Michalak 2, lek. dent. Michał Paulo 3, lek. dent. Magdalena Kwiatkowska 1, prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk 4 Tomografia komputerowa wiązki

Bardziej szczegółowo

Moja praktyka. Praca porusza kwestię natychmiastowego

Moja praktyka. Praca porusza kwestię natychmiastowego Mariusz Duda 1 Norbert Bomba 2 Paweł Kłosiński 3 Jednoczasowa implantacja 15 wszczepów w szczęce i w żuchwie metodą implantacji minimalnie inwazyjnej (MIMI) z natychmiastowym funkcjonalnym obciążeniem

Bardziej szczegółowo

Tomograia stożkowa innowacyjny system obrazowania

Tomograia stożkowa innowacyjny system obrazowania Tomograia stożkowa innowacyjny system obrazowania Cone-beam computed tomography innovative imaging system Autor_ Jakub Baran Streszczenie: Artykuł traktuje o zastosowaniu tomograii wolumetrycznej CBCT.

Bardziej szczegółowo

Natychmiastowa proteza typu overdenture na implantach w żuchwie*

Natychmiastowa proteza typu overdenture na implantach w żuchwie* PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 6, 479-483 Natychmiastowa proteza typu overdenture na implantach w żuchwie* Immediate overdenture retained on implants in the mandible Piotr Stendera, Piotr Grochowski Ze Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum

Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum OSIS EDI 2012/2013 lek. dent. Krzysztof Zieliński Specjalista Protetyki Stomatologicznej 1 PACJENT I Pacjentka J.J. lat zgłosiła się z powodu braku d.15

Bardziej szczegółowo

Leczenie protetyczne pacjentów z częściowymi brakami uzębienia przyjmowanych w ramach NFZ

Leczenie protetyczne pacjentów z częściowymi brakami uzębienia przyjmowanych w ramach NFZ PROTET. STOMATOL., 2011, LXI, 2, 106-113 Leczenie protetyczne pacjentów z częściowymi brakami uzębienia przyjmowanych w ramach NFZ Prosthodontic rehabilitation of partially edentulous patients under the

Bardziej szczegółowo

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej ENDODONCJA W PRAKTYCE CBCT w diagnostyce powikłań jatrogennych i przyczyn niepowodzeń terapeutycznych CBCT in the diagnosis of iatrogenic complications and causes of therapeutic failures lek. dent. Monika

Bardziej szczegółowo

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków zębodołowych z zastosowaniem uzupełnień stałych

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków zębodołowych z zastosowaniem uzupełnień stałych Z C O D Z I E N N E J P R A K T Y K I lek. stom. Michał Sypień Współpraca: dr n. med. lek. stom. Katarzyna Bindek-Sypień, lek. stom. Tomasz Sypień Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁORGANIZATOR TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O.

WSPÓŁORGANIZATOR TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O. WSPÓŁORGANIZATOR TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O. prof. (NYU) dr Ady Palti (Niemcy) prof. dr Hubertus Nentwig (Niemcy) prof. dr Joachim Zöller (Niemcy) prof. dr Marcel Wainwright (Niemcy) prof. dr Gilberto

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Autorzy _ Jan Pietruski i Małgorzata Pietruska Ryc. 1 Ryc. 2 _Wrodzone wady zębów, dotyczące ich liczby

Bardziej szczegółowo

Łącznik przeznaczony do stosowania przez chirurgów stomatologicznych do natychmiastowego czasowego

Łącznik przeznaczony do stosowania przez chirurgów stomatologicznych do natychmiastowego czasowego PROTETYCZNE ZAOPATRZENIE ŻUCHWY SPRAWOZDANIE UŻYTKOWNIKA Od czasu pionierskich publikacji Philippa Ledermanna dysponujemy obecnie ponad trzydziestopięcioletnim doświadczeniem klinicznym w zakresie protetycznego

Bardziej szczegółowo

Protetyka. Koncepcja terapeutyczna kątowej implantacji w odcinkach bocznych fast&fixed. dniu o godz. Natychmiastowy most

Protetyka. Koncepcja terapeutyczna kątowej implantacji w odcinkach bocznych fast&fixed. dniu o godz. Natychmiastowy most fast & fixed Protetyka Koncepcja terapeutyczna kątowej implantacji w odcinkach bocznych fast&fixed Możliwość użycia wszczepów w celu stabilizacji protezy bez zastosowania leczenia augumentacyjnego wymaga

Bardziej szczegółowo

Implantoprotetyczne odtworzenie brakującego zęba 21 opis przypadku

Implantoprotetyczne odtworzenie brakującego zęba 21 opis przypadku Implantoprotetyczne odtworzenie brakującego zęba 21 opis przypadku Implantoprosthetic restoration of missing 21 case study Autor _ Paweł Fràczak Streszczenie: W niniejszej pracy opisano etapy wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wizualizacji 3D w celach diagnostycznych i edukacyjnych

Wykorzystanie wizualizacji 3D w celach diagnostycznych i edukacyjnych Implantoprotetyka 2008, tom IX, nr 2 (31) Maciej Stupka Wykorzystanie wizualizacji 3D w celach diagnostycznych i edukacyjnych The use of 3D visualization for diagnostic and educational purposes Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji

Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji T W Ó J P R Z E G L Ą D S T O M AT O L O G I C Z N Y T E M AT N U M E R U Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji tech. radiolog Jakub Baran www.3dtomo.pl P rzystępując do leczenia

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. PROTET. STOMATOL., 2013, LXIII, 1, 2227 www.prot.stomat.net Streszczenie Odbudowa łuków zębowych u pacjentów z bezzębną szczęką za pomocą stałych uzupełnień protetycznych opartych na śródkostnych implantach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK PRKTYCZNE NUCZNIE KLINICZNE KIERUNEK LEKRSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK kierunek lekarsko-dentystyczny Imię i nazwisko studenta PESEL Numer albumu zdjęcie Nazwa uczelni Data wystawienia

Bardziej szczegółowo

CS 9300. Innowacyjny system obrazowania CS 9300. The power of flexibility precyzja i wszechstronność

CS 9300. Innowacyjny system obrazowania CS 9300. The power of flexibility precyzja i wszechstronność CS 9300 Innowacyjny system obrazowania CS 9300 The power of flexibility precyzja i wszechstronność Nowy innowacyjny, cyfrowy system obrazowana CS 9300 3D System CS 9300 jest najnowocześniejszym i najbardziej

Bardziej szczegółowo

Implantprosthetic reconstructions with BEGO Semados implant system several years observations

Implantprosthetic reconstructions with BEGO Semados implant system several years observations Przypadki rekonstrukcji implantoprotetycznej systemem BEGO Semados obserwacje kilkuletnie Implantprosthetic reconstructions with BEGO Semados implant system several years observations Autor _ Paweł Frączak

Bardziej szczegółowo

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53 O MNIE Nazywam się Jacek Popiński. Jestem lekarzem dentystą, absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Uzyskałem I i II stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgia stomatologiczna (kolejno w 1995

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA KONSULTACJE: stomatologiczna 100 + cena zdjęcia implantologiczna/protetyczna * plan leczenia, modele diagnostyczne (własne zdjęcia RTG) 250 * z pełną diagnostyką (tomografia komputerowa, zdjęcie pantomograficzne),

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ Instytut Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 31-155 Kraków, ul. Montelupich 4, tel./fax 012/424-54-24, mail: sekretariat@uks.com.pl Kraków,

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. PROTET. STOMATOL., 2013, LXIII, 3, 192200 www.prot.stomat.net Leczenie implantoprotetyczne pacjenta z bezzębną żuchwą i natychmiastowym obciążeniem wszczepów z wykorzystaniem systemu Ankylos SynCone Treatment

Bardziej szczegółowo

Leczenie implanto-protetyczne z zastosowaniem wszczepów systemu Leader

Leczenie implanto-protetyczne z zastosowaniem wszczepów systemu Leader PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 5, 367-373 Leczenie implanto-protetyczne z zastosowaniem wszczepów systemu Leader Implanto-prosthetic treatment by means of leader system Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie tomografii wolumetrycznej w diagnostyce stomatologicznej

Zastosowanie tomografii wolumetrycznej w diagnostyce stomatologicznej PROTET. STOMATOL., 2012, LXII, 6, 428-433 www.prot.stomat.net Zastosowanie tomografii wolumetrycznej w diagnostyce stomatologicznej Examples of cone-beam computed tomography (CBTC) application in dentistry

Bardziej szczegółowo

Algorytmy postępowania dla wykonywania indywidualnych rozwiązań protetycznych część 1: łączniki indywidualne

Algorytmy postępowania dla wykonywania indywidualnych rozwiązań protetycznych część 1: łączniki indywidualne Algorytmy postępowania dla wykonywania indywidualnych rozwiązań protetycznych część 1: łączniki indywidualne Algorithms of performing individual systemic prosthetic solutions part 1: individual abutments

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ENDODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PROTETYKA PERIODONTOLOGIA PROFILAKTYKA I HIGIENA ORTODONCJA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA RTG CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Bardziej szczegółowo

Badanie retrospektywne oceniające prawdopodobieństwo udanego zastosowania dwóch różnych systemów implantów o zmniejszonej średnicy

Badanie retrospektywne oceniające prawdopodobieństwo udanego zastosowania dwóch różnych systemów implantów o zmniejszonej średnicy Badanie retrospektywne oceniające prawdopodobieństwo udanego zastosowania dwóch różnych systemów implantów o zmniejszonej średnicy V.E. Karapetian, M. Roels, J. Neugebauer, J. E. Zoeller 1. Wstęp 2 2.Cel

Bardziej szczegółowo

Standardy Europejskiej Akademii Radiologii Stomatologicznej

Standardy Europejskiej Akademii Radiologii Stomatologicznej Standardy Europejskiej Akademii Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo Twarzowej dotyczące obrazowania wolumetrycznego (CBCT) Ingrid Różyło Kalinowska Basic Principles for Use of Dental Cone Beam CT Consensus

Bardziej szczegółowo

Zespołowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczno-protetyczne dorosłego pacjenta z hipodoncją opis przypadku

Zespołowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczno-protetyczne dorosłego pacjenta z hipodoncją opis przypadku _estetyka Zespołowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczno-protetyczne dorosłego pacjenta z hipodoncją opis przypadku Interdisciplinar management of adult patient with hipodontia a case report Autorzy_ Maciej

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne atroficznej żuchwy opis przypadku

Leczenie implantoprotetyczne atroficznej żuchwy opis przypadku Leczenie implantoprotetyczne atroficznej żuchwy opis przypadku The application of implants in treating edentulousness in patients with advanced bone atrophy Autor _ Krzysztof Caruk Streszczenie: Celem

Bardziej szczegółowo

Analiza kliniczna zalet implantów Bicon w wybranych przypadkach

Analiza kliniczna zalet implantów Bicon w wybranych przypadkach Analiza kliniczna zalet implantów Bicon w wybranych przypadkach Clinical analysis of the Bicon s implants advantages in selected cases Autorka _ Katarzyna Maciejewska Streszczenie: Zastosowanie implantów

Bardziej szczegółowo

Tomograia komputerowa i możliwości CAD/CAM w planowaniu i leczeniu trudnych przypadków

Tomograia komputerowa i możliwości CAD/CAM w planowaniu i leczeniu trudnych przypadków Możliwości _ Diagnostyka i planowanie Tomograia komputerowa i możliwości w planowaniu i leczeniu trudnych przypadków Autor_ Tomasz Śmigiel _Czasami traiają do nas zdesperowani pacjenci oczekujący całkowitej

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE ZABIEGU RESEKCJI I REKONSTRUKCJI ŻUCHWY Z UŻYCIEM KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA ORAZ TECHNOLOGII GENERATYWNYCH

PLANOWANIE ZABIEGU RESEKCJI I REKONSTRUKCJI ŻUCHWY Z UŻYCIEM KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA ORAZ TECHNOLOGII GENERATYWNYCH Mgr inż. Małgorzata Otrębska, Politechnika Śląska, Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn e-mail: malgorzata.otrebska@polsl.pl Lek. dent. Bartłomiej Szczodry Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej,

Bardziej szczegółowo

Estetyczna interdyscyplinarna koncepcja leczenia pacjenta z wrodzoną hipodoncją

Estetyczna interdyscyplinarna koncepcja leczenia pacjenta z wrodzoną hipodoncją T E M A T N U M E R U lek. med. stom. Tomasz Sypień Estetyczna interdyscyplinarna koncepcja leczenia pacjenta z wrodzoną hipodoncją Choć potrzeba estetycznego uśmiechu zawsze była istotna, pojęcie estetyki

Bardziej szczegółowo

Alternatywne leczenie implantoprotetyczne w przypadku wrodzonej hipodoncji siekaczy bocznych w szczęce

Alternatywne leczenie implantoprotetyczne w przypadku wrodzonej hipodoncji siekaczy bocznych w szczęce Alternatywne leczenie implantoprotetyczne w przypadku wrodzonej hipodoncji siekaczy bocznych w szczęce Alternative implant-prosthetic treatment for congenital hypodontia of maxillary lateral incisors Autor_

Bardziej szczegółowo

Kraków. Wykładowcy: Prof. dr hab. Roberto Cocchetto Prof. dr hab. Tiziano Testori Dr n. med. Piotr Majewski

Kraków. Wykładowcy: Prof. dr hab. Roberto Cocchetto Prof. dr hab. Tiziano Testori Dr n. med. Piotr Majewski Wykładowcy: Prof. dr hab. Roberto Cocchetto Prof. dr hab. Tiziano Testori Dr n. med. Piotr Majewski Kraków Patronat Naukowy: Dr n. med. Piotr Majewski Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam Wszystkich

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej żuchwy z zastosowaniem stereolitograficznych szablonów chirurgicznych obciążenie natychmiastowe*

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej żuchwy z zastosowaniem stereolitograficznych szablonów chirurgicznych obciążenie natychmiastowe* PROTET. STOMATOL., 2011, LXI, 6, 453-458 Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej żuchwy z zastosowaniem stereolitograficznych szablonów chirurgicznych obciążenie natychmiastowe* Implantoprosthetic treatment

Bardziej szczegółowo

Interpretacja zdjęć rentgenowskich

Interpretacja zdjęć rentgenowskich TEMAT NUMERU T W Ó J P R Z E G L Ą D S T O M A T O L O G I C Z N Y prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska Interpretacja zdjęć rentgenowskich Anatomia rentgenowska zdjęcia pantomograficznego TITLE

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja protetyczna z zastosowaniem protezy całkowitej typu overdenture wspartej o pojedynczy implant w żuchwie opis przypadku

Rehabilitacja protetyczna z zastosowaniem protezy całkowitej typu overdenture wspartej o pojedynczy implant w żuchwie opis przypadku Rehabilitacja protetyczna z zastosowaniem protezy całkowitej typu overdenture wspartej o pojedynczy implant w żuchwie opis przypadku Single-implant retained mandibular overdenture case report Autorzy_

Bardziej szczegółowo

rozwiązania cyfrowe belka retencyjna

rozwiązania cyfrowe belka retencyjna Rhein 83 rozwiązania cyfrowe belka retencyjna Carraro Lucio Massimo Moneta, Zampieri Marino, Fabio Marchiori, tłum. lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak, konsultant Centrum Edukacyjnego Holtrade Title:

Bardziej szczegółowo

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego Poznań 2010 zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego IMPLACORE Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 190 Poznań tel. 061 6630785, fax: 061 6630783,

Bardziej szczegółowo

Wejdź w nowy wymiar obrazowania cyfrowego z tomografem 3D GENDEX GXCB-500!

Wejdź w nowy wymiar obrazowania cyfrowego z tomografem 3D GENDEX GXCB-500! Nowość firmy Gendex! Wejdź w nowy wymiar obrazowania cyfrowego z tomografem 3D GENDEX GXCB-500! P Tomograf 3D o wiązce stożkowej Aparaty rtg pantomograficzne Aparaty rtg wewnątrzustne System radiografii

Bardziej szczegółowo

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII SEMESTR VI (LETNI) 1. Zapoznanie z organizacją Katedry, w szczególności z organizacją Zakładu Chirurgii Stomatologicznej. Powiązania chirurgii stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex

ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex Sukces systemu implantologicznego nie może być określony tylko przez jedną cechę. Tak jak w przypadku wszystkich systemów w naturze, potrzeba kilku niezależnych

Bardziej szczegółowo

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego Poznań 2010 zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego IMPLACORE Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 190 Poznań tel. 061 6630785, fax: 061 6630783,

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Badanie stomatologiczne Wypełnienie zęba ze znieczuleniem Wypełnienie MOD Ubytek klinowy przydziąsłowy Wypełnienie tymczasowe Rekonstrukcja zęba po endodoncji Znieczulenie komputerowe

Bardziej szczegółowo

Mini implanty proste wyjście z trudnej sytuacji doświadczenia własne. Opis przypadku

Mini implanty proste wyjście z trudnej sytuacji doświadczenia własne. Opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2011, LXI, 4, 312-316 Mini implanty proste wyjście z trudnej sytuacji doświadczenia własne. Opis przypadku Mini implants a simple way out of a difficult situation: A case report Marek

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POBIERANIA WYCISKU ENCODE

SYSTEM POBIERANIA WYCISKU ENCODE SYSTEM POBIERANIA WYCISKU ENCODE Osiągnięcie precyzyjnej estetyki i zwiększenie wydajności przy wykorzystaniu systemu pobierania wycisku ROZWIĄZANIA Z CYRKONU I TYTANU NA PLATFORMY PROTETYCZNE OD 3,4 DO

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarne leczenie pacjenta po resekcji dna jamy ustnej z zastosowaniem przeszczepu z przedramienia*

Interdyscyplinarne leczenie pacjenta po resekcji dna jamy ustnej z zastosowaniem przeszczepu z przedramienia* PROTET. STOMATOL., 2007, LVII, 2, 119-123 Interdyscyplinarne leczenie pacjenta po resekcji dna jamy ustnej z zastosowaniem przeszczepu z przedramienia* A multidisciplinary treatment of a patient after

Bardziej szczegółowo

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM OZONU

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM OZONU CENNIK USŁUG KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA Wizyta konsultacyjna - ustalenie planu leczenia Laserowa diagnostyka próchnicy DIAGNOdent (całość uzębienia) RTG panoramiczne RTG przylegające Tomografia szczęki

Bardziej szczegółowo

Informacje o leczeniu implantologicznym

Informacje o leczeniu implantologicznym Gabinet Stomatologiczny dr Jerzy Brydak & dr Jacek Wojciechowski ul. Bagno 2 m.75, 00-112 Warszawa, Tel +48 22 624 86 35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM IMPLANTOLOGICZNY

NOWOCZESNY SYSTEM IMPLANTOLOGICZNY NOWOCZESNY SYSTEM IMPLANTOLOGICZNY 2013 T10 - klucz śrubokręt. Umożliwia bardzo precyzyjną kontrolę toru wprowadzania implantu, zwłaszcza w strefie kosmetycznej. Pełny asortyment produktów AB Dental Devices

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne bezzębia w żuchwie z zastosowaniem protez overdenture rozszerzenie kształcenia przeddyplomowego

Leczenie implantoprotetyczne bezzębia w żuchwie z zastosowaniem protez overdenture rozszerzenie kształcenia przeddyplomowego PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 2, 138-143 Leczenie implantoprotetyczne bezzębia w żuchwie z zastosowaniem protez overdenture rozszerzenie kształcenia przeddyplomowego Implant treatment of patients with edentulous

Bardziej szczegółowo

1 Biologia i filozofia łoża implantu w zabiegach augmentacyjnych. I. I Wprowadzenie 2 1.2 Komórki metabolizmu kostnego 2

1 Biologia i filozofia łoża implantu w zabiegach augmentacyjnych. I. I Wprowadzenie 2 1.2 Komórki metabolizmu kostnego 2 Spis treści 1 Biologia i filozofia łoża implantu w zabiegach augmentacyjnych I I. I Wprowadzenie 2 1.2 Komórki metabolizmu kostnego 2 1.2.1 Osteoblasty 2 1.2.2 Osteoklasty 4 1.3 Kaskada przebudowy kości

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ. 160 x x x x x

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ. 160 x x x x x stomatologiczne celowane : 07.0000.110.02 : 07.0000.111.02 : 07.0000.210.02 w chirurgii : 07.0000.211.02 : 07.0000.212.02 : 07.0000.213.02 : 07.0000.214.02 : 07.0000.215.02 stomatologii w protetyce : 07.0000.217.02

Bardziej szczegółowo

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna Cennik usług Protetyka stomatologiczna Przegląd jamy ustnej Konsultacje specjalistyczne Proteza akrylowa całkowita Proteza częściowa (4-8 zębów) Mikro proteza (1-3 zębów) Proteza szkieletowa Proteza szkieletowa

Bardziej szczegółowo

Edukacyjny kurs Open Dental Community na hiszpańskim wybrzeżu Marbella. 15-21 września 2014 r.

Edukacyjny kurs Open Dental Community na hiszpańskim wybrzeżu Marbella. 15-21 września 2014 r. Edukacyjny kurs Open Dental Community na hiszpańskim wybrzeżu Marbella Edukacyjny kurs Open Dental Community na hiszpańskim wybrzeżu Marbella Lista wykładowców Dr Antonio Rey Gill president OpDeCo Hiszpanii

Bardziej szczegółowo

www.ceia.pl Dr hab. n. med. Piotr Majewski

www.ceia.pl Dr hab. n. med. Piotr Majewski W tym roku organizujemy spotkanie, które ma być inspiracją dla wszystkich lekarzy, na każdym stopniu zaawansowania zajmujących się leczeniem implantoprotetycznym. Różnorodność doniesień naukowych oraz

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Stomatologiczne aparaty rentgenowskie

POLSKI. Stomatologiczne aparaty rentgenowskie POLSKI Stomatologiczne aparaty rentgenowskie Panoramiczne standardowe Podwójne boczne stawów TMJ Wszechstronny panoramiczny aparat RTG Planmeca ProOne Przekroje poprzeczne Najnowszy, w pełni cyfrowy aparat

Bardziej szczegółowo

Badanie: Badanie stomatologiczne

Badanie: Badanie stomatologiczne Badanie: Badanie stomatologiczne Lek.dent. Katarzyna Zawadzka Gabinet stomatologiczny Gratis Konsultacja protetyczna (wliczona w cenę leczenia) Konsultacja implantologiczna (wliczona w cenę leczenia) 100

Bardziej szczegółowo

Leczenie protetyczne pacjentki z hipodoncją. Opis przypadku

Leczenie protetyczne pacjentki z hipodoncją. Opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 4, 295-299 Leczenie protetyczne pacjentki z hipodoncją. Opis przypadku Prosthetic treatment of the patient with hipodontia. A case report Jacek Kasperski 1, Przemysław Rosak

Bardziej szczegółowo

Małoinwazyjne podniesienie dna zatoki szczękowej z jednoczesną implantacją opis przypadku

Małoinwazyjne podniesienie dna zatoki szczękowej z jednoczesną implantacją opis przypadku Małoinwazyjne podniesienie dna zatoki szczękowej z jednoczesną implantacją opis przypadku Minimally invasive maxillary sinuslift with immediate implantation case report Autorzy_ Łukasz Zadrożny, Maciej

Bardziej szczegółowo

Wyznaczamy drogę w obrazowaniu 3D DRT. NEW from Gendex! Dose Reduction Technology

Wyznaczamy drogę w obrazowaniu 3D DRT. NEW from Gendex! Dose Reduction Technology NEW from Gendex! Wyznaczamy drogę w obrazowaniu 3D DRT Dose Reduction Technology Tomograf 3D z wiązki stożkowej Aparaty rtg pantomograficzne Aparaty rtg wewnątrzustne System radiografii przewodowej System

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Nazwa. świadczenia ogólnostomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Nazwa. świadczenia ogólnostomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18. r.ż.

Bardziej szczegółowo

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana II rok zblokowane zajęcia praktyczne + seminaria Rok akademicki 2012/13 Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk

Bardziej szczegółowo

Skanowanie z poziomu implantu część 2

Skanowanie z poziomu implantu część 2 Skanowanie z poziomu implantu część 2 Scanning from implant level part 2 Autor_ Bogdan Dmochowski Streszczenie: W artykule przedstawiono postępowanie kliniczne z użyciem skanera C.O.S.3M w rejestracji

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i planowanie leczenia protetycznego u pacjentów bezzębnych z osteoporozą - część I

Diagnostyka i planowanie leczenia protetycznego u pacjentów bezzębnych z osteoporozą - część I PROTET. STOMATOL., 2014, LXIV, 2, 91-96 www.prot.stomat.net Diagnostyka i planowanie leczenia protetycznego u pacjentów bezzębnych z osteoporozą - część I Diagnostics and prosthetic treatment planning

Bardziej szczegółowo

Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów

Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów Wpływ zębów na zatoki lek. stom. Barbara Urbanowicz-Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran, inż. fizyki medycznej, tech. radiolog Rozalia Kołodziej Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów mogą

Bardziej szczegółowo

IMPLANTY STOMATOLOGICZNE

IMPLANTY STOMATOLOGICZNE IMPLANTY STOMATOLOGICZNE W HARMONII Z NATURĄ Biogenesis to powstała w 2008 roku firma implantologiczna łącząca najwyższe standardy jakościowe produkcji, zaawansowaną technologię biomedyczną oraz wieloletnie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie mostów opartych na implantach i zębach u pacjentów z brakami skrzydłowymi doświadczenia własne

Zastosowanie mostów opartych na implantach i zębach u pacjentów z brakami skrzydłowymi doświadczenia własne PROT. STOM., 2005, LV, 6 Zastosowanie mostów opartych na implantach i zębach u pacjentów z brakami skrzydłowymi doświadczenia własne Using bridges supported on implants and teeth in patients with lateral

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. świadczenia

Bardziej szczegółowo

Możliwość przeprowadzenia leczenia implantoprotetycznego w szczęce w stanie atrofii, bez konieczności zastosowania procedur augumentacji kości.

Możliwość przeprowadzenia leczenia implantoprotetycznego w szczęce w stanie atrofii, bez konieczności zastosowania procedur augumentacji kości. fast & fixed Koncepcja terapeutyczna kątowej implantacji w odcinkach bocznych fast&fixed Możliwość użycia wszczepów w celu stabilizacji protezy bez zastosowania leczenia augumentacyjnego wymaga specjalnych

Bardziej szczegółowo

IMPLANTOLOGIA BEGO SYSTEMOWO DOSKONAŁA! Firma BEGO - ponad 125 lat istnienia na rynku! Razem do sukcesu!

IMPLANTOLOGIA BEGO SYSTEMOWO DOSKONAŁA! Firma BEGO - ponad 125 lat istnienia na rynku! Razem do sukcesu! IMPLANTOLOGIA BEGO SYSTEMOWO DOSKONAŁA! Firma BEGO - ponad 125 lat istnienia na rynku! Razem do sukcesu! IMPLANTOLOGIA BEGO O FIRMIE BEGO Christoph Weiss, Dyrektor Zarządzający BEGO MADE IN GERMANY Produkty

Bardziej szczegółowo

6.6.5. WSKAŹNIK BOLTONA

6.6.5. WSKAŹNIK BOLTONA 6.6.5. WSKAŹNIK BOLTONA Wskaźnik Boltona określa zależność pomiędzy sumą mezjodystalnych szerokości zębów stałych szczęki i żuchwy. Overall ratio (wskaźnik całkowity): Suma ---------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Profilaktyka Przegląd stomatologiczny Instruktaż higieny jamy ustnej Usunięcie kamienia nazębnego /scaling/ (łuk górny i dolny) Higienizacja /scaling,

Bardziej szczegółowo

Obserwacje kliniczne mostów osadzonych na zębach naturalnych i implantach oraz wyłącznie na implantach

Obserwacje kliniczne mostów osadzonych na zębach naturalnych i implantach oraz wyłącznie na implantach PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 4, 263-268 Obserwacje kliniczne mostów osadzonych na zębach naturalnych i implantach oraz wyłącznie na implantach Clinical observations of bridges fixed on natural teeth and

Bardziej szczegółowo

Cennik usług stomatologicznych

Cennik usług stomatologicznych Cennik usług stomatologicznych Usługa stomatologiczna Przegląd / wizyta konsultacyjna /recepta Wizyta adaptacyjna dla dzieci Wypełnienie światłoutwardzalne 100 Odbudowa zęba na wkstandradowym/okołomiazgowym

Bardziej szczegółowo

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn Analiza powikłań infekcyjnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Analysis of infectious complications inf children with

Bardziej szczegółowo

Warszawa 01.08.2012 r.

Warszawa 01.08.2012 r. Warszawa 01.08.2012 r. Uwagi do Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego /MZ-MD-L- 0212-2800-4/EHM/12

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie estetyczne przy wykorzystaniu pojedynczych koron na wszczepach i własnych zębach

Rozwiązanie estetyczne przy wykorzystaniu pojedynczych koron na wszczepach i własnych zębach Rozwiązanie estetyczne przy wykorzystaniu pojedynczych koron na wszczepach i własnych zębach Aesthetic solution by using a single crowns on and patient s own teeth Autorzy _ Mariusz Kochanowski, Maciej

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy KONGRES: LECZENIE ZESPOŁOWE W IMPLANTOLOGII. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia

Zapraszamy KONGRES: LECZENIE ZESPOŁOWE W IMPLANTOLOGII. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia Zapraszamy KONGRES: LECZENIE ZESPOŁOWE W IMPLANTOLOGII Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia 1-2 Czerwiec 2012 Hotel Sofitel Wrocław ul. Św. Mikołaja 67 temat kongresu: motto przewodnie: LECZENIE ZESPOŁOWE

Bardziej szczegółowo

Specyfika rehabilitacji protetycznej z zastosowaniem uzupełnień stałych u pacjentów zawodowo wykorzystujących emisję głosu opis przypadku

Specyfika rehabilitacji protetycznej z zastosowaniem uzupełnień stałych u pacjentów zawodowo wykorzystujących emisję głosu opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2008, LVIII, 4, 274-278 Specyfika rehabilitacji protetycznej z zastosowaniem uzupełnień stałych u pacjentów zawodowo wykorzystujących emisję głosu opis przypadku The specificity of prosthetic

Bardziej szczegółowo

Wyzwania wynikające z rozwoju metod obrazowania

Wyzwania wynikające z rozwoju metod obrazowania Wyzwania wynikające z rozwoju metod obrazowania Konferencja w ramach projektu Wykorzystywanie nowych metod i narzędzi w kształceniu studentów UMB w zakresie ochrony radiologicznej Uniwersytet Medyczny

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie nowoczesnych technologii cyfrowych w planowaniu i leczeniu

Praktyczne wykorzystanie nowoczesnych technologii cyfrowych w planowaniu i leczeniu Praktyczne wykorzystanie nowoczesnych technologii cyfrowych w planowaniu i leczeniu Practical use of modern digital technologies in dental planning and treatment Autor_ Jacek Chmielewski Streszczenie:

Bardziej szczegółowo