Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services"

Transkrypt

1 Prospekt informacyjny Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services Opis produktu Enterasys Wireless Management Suite (WMS) to wydajna, scentralizowana platforma do zarz¹dzania rozwi¹zaniami sieci WLAN Enterasys. Jako zintegrowany komponent Enterasys Network Management Suite (NMS), NMS Wireless Manager (WM) zbiera ustawienia konfiguracyjne z ca³ej sieci WLAN zapewniaj¹c globalne mo liwoœci zarz¹dzania. Mo liwoœci rozwi¹zania s¹ rozszerzane przez NMS Wireless Advanced Services (WAS), opcjonalny komponent, który zapewnia zaawansowane funkcje ochrony przed w³amaniami (WIPS), analizy zak³óceñ i wydajnoœci ³¹cznoœci radiowej, us³ugi lokalizacyjne i przechwytywanie pakietów dla aktywnego rozwi¹zywania problemów z sieci¹ i zautomatyzowanego reagowania na zagro enia. Enterasys WMS upraszcza zadania zwi¹zane z bie ¹cym zarz¹dzaniem ca³¹ sieci¹ przez dostarczanie administratorom sieci kompleksowego zestawu wykresów, statystyk i raportów, które zosta³y zebrane w ramach jednego, prostego w obs³udze panelu zarz¹dzania. Funkcje zarz¹dzania WMS s¹ uzupe³nianie przez WAS, który mo e automatycznie wykrywaæ i podejmowaæ wczeœniej ustalone akcje naprawcze, by zidentyfikowaæ i zwalczyæ zagro enia bezpieczeñstwa sieci. WM wraz z WAS oferuje bezpieczn¹ i prost¹ do zarz¹dzania sieæ bezprzewodow¹ LAN. Udane wdro enia sieci WLAN wymagaj¹ optymalnego rozmieszczenia punktów dostêpowych i dedykowanych sensorów, w celu zapewnienia maksymalnej wydajnoœci i dostêpnoœci. NMS WAS znacznie u³atwia to zadanie dziêki analizom wydajnoœci i zak³óceñ oraz wizualnym mapom cieplnym tworzonym w czasie rzeczywistym, pozwalaj¹c administratorom sieci na ocenê si³y sygna³u i identyfikacjê problematycznych obszarów. Oprócz tego, wbudowane funkcje rozwi¹zywania problemów oferuj¹ instrukcje krok po kroku dotycz¹ce sposobu wykrywania i zwalczania w¹skich garde³ i awarii w sieci. Wiele œrodowisk biznesowych musi byæ zgodnych z regulacjami rz¹dowymi i bran owymi. Funkcja raportowania NMS WAS automatyzuje t¹ kwestiê przez generowanie kompleksowych, wczeœniej zdefiniowanych raportów zgodnoœci i raportów u ytkownika. Enterasys WMS u³atwia wdro enie dowolnej sieci WLAN Enterasys i zapewnia, e sieæ WLAN jest zgodna z celami biznesowymi przedsiêbiorstwa. NMS Wireless Manager Scentralizowane zarz¹dzanie infrastruktur¹ bezprzewodowej sieci LAN Zintegrowane zarz¹dzanie sieciami przewodowymi i bezprzewodowymi zapewnia pe³n¹ widocznoœæ i kontrolê sieci Zintegrowane funkcje IDS i IPS dla œrodowiska bezprzewodowego Wydajne funkcje rozwi¹zywania problemów, w tym mapy cieplne tworzone w czasie rzeczywistym, analizy wydajnoœci oraz zak³óceñ ³¹cznoœci radiowej Oparta na to samoœci widocznoœæ i kontrola zasobów bezprzewodowych sieci LAN z otwart¹, opart¹ na standardach architektur¹ NMS Wireless Manager (WM) dziêki integracji z NMS Console zapewnia jeden interfejs zarz¹dzania sieci¹ WLAN i wspólnymi funkcjami zarz¹dzania. NMS WM upraszcza proces konfiguracji sieci pozwalaj¹c na zmianê ustawieñ i zarz¹dzanie wieloma kontrolerami WLAN Enterasys i powi¹zanymi z nimi punktami Korzyœci Dopasowanie do potrzeb organizacji Centralizacja i uproszczenie definiowania, zarz¹dzania i egzekwowania konfiguracji sieci WLAN. Ocena zasiêgu i poziomu us³ug w czasie rzeczywistym dziêki wizualizacji sieci i mapom cieplnym. Skutecznie spe³nia wymagania zgodnoœci z regulacjami dziêki wbudowanym raportom (np. SOX, HIPAA, PCI, GLB). Efektywnoœæ dzia³ania Minimalizacja ca³kowitego kosztu posiadania (TCO) i wysi³ku administracyjnego IT dziêki scentralizowanej automatyzacji i kontroli. Zaawansowane mechanizmy powiadamiania o ostrze eniach i zdarzeniach pozwalaj¹ administratorom systemu aktywnie zarz¹dzaæ kwestiami ³¹cznoœci radiowej w sieci WLAN. Szybkie diagnozowanie i rozwi¹zywanie trudnoœci dziêki kompleksowym mo liwoœciom rozwi¹zywania problemów. Bezpieczeñstwo Nieprzerwana ochrona sieci, zapewniaj¹ca ci¹g³e skanowanie, wykrywanie zagro eñ, klasyfikowanie i dzia³ania zapobiegawcze w ramach Wireless Intrusion Prevention System (WIPS). Integracja zdarzeñ bezpieczeñstwa z sieci przewodowych i bezprzewodowych zapewnia szybk¹ diagnostykê i rozwi¹zywanie zagro eñ bezpieczeñstwa. Natychmiastowy podgl¹d aktualnego stanu zabezpieczeñ wraz z mo liwoœciami wizualnej lokalizacji na mapach. Us³ugi i wsparcie Najwiêcej na rynku zadowolonych u ytkowników i problemów rozwi¹zanych przy pierwszym zg³oszeniu. Personalizowane us³ugi, w tym badania na miejscu, projektowanie sieci, szkolenia. There is nothing more important than our customers

2 dostêpowymi. Konfiguratory i narzêdzia konfiguracyjne upraszczaj¹ proces ustawiania parametrów sieci pozwalaj¹c na tworzenie mo liwych do ponownego wykorzystania szablonów konfiguracji dla nowych wdro eñ lub importowanie istniej¹cych konfiguracji dla obecnych wdro eñ. Prosta w u yciu funkcja importowania pozwala administratorom szybko importowaæ podstawowe ustawienia z wczeœniej zainstalowanego kontrolera, co zmniejsza czas konieczny na instalacjê i konfiguracjê. Funkcje kontrolne gwarantuj¹, e ustawienia konfiguracyjne pomiêdzy kontrolerami, punktami dostêpowymi i WM s¹ zawsze zsynchronizowane, zapewniaj¹c bezproblemowe dzia³anie sieci. Ustawienia konfiguracyjne mog¹ byæ wdro one i zastosowane na wszystkich kontrolerach WLAN i punktach dostêpowych w obszarze ca³ej sieci bezprzewodowej, dziêki wykorzystaniu Tasks, które mog¹ byæ zaplanowane do uruchomienia w okreœlonym czasie. Daje to mo liwoœæ budowy i wdro enia us³ug sieci WLAN, za pomoc¹ jednego klikniêcia, ze skalowanym zarz¹dzaniem systemem. Globalny obraz sieci Enterasys WMS przedstawia ca³¹ sieæ bezprzewodow¹ graficznie, w logicznej hierarchii intuicyjnie ilustruj¹cej relacje pomiêdzy urz¹dzeniami, u ytkownikami i strefami poruszania siê. Z tego globalnego punktu widzenia mo liwe jest monitorowanie i zarz¹dzanie wszystkimi kontrolerami, powi¹zanymi punktami dostêpowymi oraz przemieszczaj¹cymi siê u ytkownikami. Ponadto za pomoc¹ kilku klikniêæ mo na uzyskaæ bardzo szczegó³owe informacje o ka dym monitorowanym urz¹dzeniu. NMS Wireless Advanced Services Poszukiwanie s³abych elementów sieci z wieloma poziomami elastycznoœci Obrona œrodowiska radiowego przed najnowszymi zagro eniami jest wymagaj¹cym zadaniem bardzo trudnym do zrealizowania dla wiêkszoœci punktów dostêpowych w przedsiêbiorstwach, przy koniecznoœci jednoczesnego zapewnienia dostêpu do sieci autoryzowanym u ytkownikom. NMS WAS oferuje dwa ró ne tryby oceny niechronionych elementów, które daj¹ du ¹ swobodê w kwestii zabezpieczania œrodowiska radiowego. W standardowym trybie (Standard Mode), punkty dostêpowe WLAN Enterasys mog¹ przeprowadzaæ skanowanie w poszukiwaniu zagro eñ w przedzia³ach czasu, w których nie œwiadcz¹ dostêpu do sieci WLAN. Informacje o zagro eniach s¹ stale dostarczane do kontrolerów sieci WLAN i serwera WAS. Ten tryb pracy jest idealny dla przedsiêbiorstw chc¹cych zmaksymalizowaæ wykorzystanie posiadanych punktów dostêpowych. W trybie sensora (Sensor Mode), punkty dostêpowe Enterasys do zastosowañ wewn¹trz budynków a/b/g i a/b/g/n (AP2610/20, AP3610/20, AP3630/40) mog¹ byæ przeznaczone do pracy jako sensory przez ca³y czas, ci¹gle skanuj¹c sieæ i zapewniaj¹c tym samym najwiêkszy poziom ochrony przed zagro eniami. W tym trybie sensory s¹ wdro one wraz ze standardowymi punktami dostêpowymi sieci WLAN Enterasys. Sensory zapewniaj¹ najwy szy poziom bezpieczeñstwa, pozwalaj¹c by pozosta³e punkty dostêpowe skoncentrowa³y siê na zapewnieniu dostêpu do sieci z optymalnym zasiêgiem i wydajnoœci¹. Administratorzy maj¹ mo liwoœæ w³¹czenia/wy³¹czenia dowolnego punktu dostêpowego w tryb sensora dla potrzeb tymczasowych zadañ zwi¹zanych z rozwi¹zywaniem problemów lub dla przygotowania zmian we wdro eniu. Dowolna kombinacja sensorów i punktów dostêpowych a/b/g i a/b/g/n mo e byæ zastosowana, a ca³oœæ jest zarz¹dzana przez serwer WAS, zapewniaj¹c kompleksowe, zintegrowane rozwi¹zanie bezpieczeñstwa sieci WLAN, które chroni przed najnowszym zagro eniami tego œrodowiska. Zaawansowana funkcja Wireless Intrusion Prevention (WIPS) WIPS skanuje w poszukiwaniu najnowszych zagro eñ jednoczeœnie pasma 2.4 GHz i 5 GHz. Gdy zidentyfikuje zagro enie, sensory wykorzystuj¹ zaawansowane rozwi¹zania RF Countermeasures w celu powstrzymania zagro enia zanim bêdzie mia³o ono wp³yw na sieæ, jednoczeœnie autoryzowana komunikacja Wi-Fi nie jest przerywana. W przeciwieñstwie do innych rozwi¹zañ, które nie posiadaj¹ mo liwoœci skanowania w poszukiwaniu zagro eñ n lub nie mog¹ jednoczeœnie skanowaæ i os³abiaæ niebezpieczeñstw, sensory Enterasys WIPS mog¹ chroniæ przed wieloma typami zagro eñ, jednoczeœnie przeprowadzaj¹c proces skanowania w poszukiwaniu innych problemów. Automatyczna klasyfikacja zagro eñ Wykorzystuj¹c unikalne i innowacyjne techniki automatycznej klasyfikacji, przyjazne punkty dostêpowe i klienci nale ¹cy do s¹siaduj¹cej sieci bezprzewodowej s¹ identyfikowani i mog¹ wspó³istnieæ. Urz¹dzenia zidentyfikowane jako wrogie w oparciu o regu³y okreœlone przez administratora sieci mog¹ byæ natychmiastowo blokowane z jednoczesnym wys³aniem do niego powiadomienia przez pocztê elektroniczn¹, SNMP lub Syslog. Us³ugi automatycznej klasyfikacji zagro eñ zmniejszaj¹ iloœæ zadañ instalacyjnych, wspólnych dla rozwi¹zañ, w których nak³adaj¹ siê produkty wielu dostawców, i znacz¹co zmniejszaj¹ liczbê fa³szywych alarmów, co daje w efekcie bardziej bezpieczne œrodowisko WLAN. Punktowe fa³szywe punkty dostêpowe i klienci Mo liwoœci ochrony przed w³amaniami i wykrywania ich w ramach WAS wykraczaj¹ poza zdalnie wykrywanie i/lub wy³¹czanie nieautoryzowanych zagro eñ przez RF Countermeasures. Precyzyjne œledzenie lokalizacji wskazuje fa³szywe punkty dostêpowe i klientów, pozwalaj¹c administratorom systemu na ich szybkie usuniêcie. Lokalizacja mobilnych zasobów WAS posiada mo liwoœci wizualizacji po³o enia zasobów sieci bezprzewodowych nale ¹cych do przedsiêbiorstwa lub u ytkowników z nich korzystaj¹cych. Ponadto umo liwia on ilustrowanie na mapie stanu zabezpieczeñ sieci wraz z niechronionymi elementami. Wizualizacja sieci dla optymalnego pokrycia obszaru ³¹cznoœci¹ radiow¹ RF W³aœciwe rozmieszczenie punktów dostêpowych oraz sensorów ma krytyczne znaczenie z punktu widzenia wysokiej wydajnoœci, szczególnie dla sieci, w których uruchomione s¹ aplikacje czasu rzeczywistego, takie jak g³os. WAS tworzy raporty analizuj¹ce wydajnoœæ sieci w czasie rzeczywistym oraz mapy, które prezentuj¹ obszar pokrycia obszaru przedsiêbiorstwa ³¹cznoœci¹ radiow¹. Te wizualne mapy termiczne pozwalaj¹ administratorom sieci oceniæ si³ê sygna³u i prêdkoœci ³¹cza, a tym samym zidentyfikowaæ s³abe punkty, które potem mo na ³atwo poprawiæ zmieniaj¹c po³o enie punktów dostêpowych. Analizy wydajnoœci i dane dochodzeniowe Dane dochodzeniowe sieci WLAN zapewniaj¹ mo liwoœæ przechwytywania i analizowania historycznych danych o ruchu w sieci WLAN, pozwalaj¹c na szybkie przechodzenie do incydentów bezpieczeñstwa i reagowanie na wykryte naruszenia bezpieczeñstwa lub niechronione elementy sieci. Ruch sieci WLAN jest automatycznie klasyfikowany i filtrowany, by dostarczyæ w³aœciwych informacji dochodzeniowych w prostym w u yciu formacie, które mog¹ byæ analizowane za pomoc¹ interaktywnego panelu do tworzenia analiz trendu. Oprócz analizowania danych sieci WLAN, NMS WM daje 2

3 równie mo liwoœæ monitorowania œrodowiska WLAN i wykrywania kwestii zwi¹zanych z si³¹ sygna³u lub zak³óceniami, które mog¹ mieæ wp³yw na pracê ca³ej sieci. To efektywne po³¹czenie narzêdzi analitycznych pozwala administratorom sieci w prosty sposób monitorowaæ i zarz¹dzaæ ogólnym stanem sieci WLAN i wyprzedzaæ wszystkie mo liwe problemy z wydajnoœci¹ WLAN. Uproszczone mechanizmy rozwi¹zywania problemów Niska przepustowoœæ, zak³ócenia lub przerywana ³¹cznoœæ mog¹ Ÿle wp³ywaæ na sieci bezprzewodowe oparte o standard Wbudowane mechanizmy rozwi¹zywania problemów oferuj¹ instrukcje krok po kroku u³atwiaj¹ce identyfikacjê i zwlaczanie w¹skich garde³ i awarii. Sensory Enterasys mog¹ przechwytywaæ pakiety w czasie rzeczywistym w celu zidentyfikowania, izolacji i rozwi¹zania problemów zwi¹zanych z bezpieczeñstwem lub wydajnoœci¹. atwa integracja ze standardowymi narzêdziami wizualizacji i analizy pakietów pozwala, w razie koniecznoœci, na bardziej dok³adn¹ diagnostykê. Intuicyjny panel zarz¹dzania Prosty w obs³udze panel zarz¹dzania dostarcza natychmiastowy przegl¹d stanu ca³ej sieci bezprzewodowej. Jest on punktem startowym, z którego administratorzy maj¹ dostêp do bardziej szczegó³owych informacji dotycz¹cych bezpieczeñstwa, lokalizacji, wydajnoœci lub raportowania. Szczegó³owe wykresy, raporty i statystyki WAS zbiera szczegó³owe informacje o ka dym zdarzeniu, które pojawi siê w sieci WLAN. Szeroki zbiór wykresów umo liwia podsumowanie informacji o tych zdarzeniach i tworzenie analiz trendów. Administratorzy mog¹ byæ natychmiastowo powiadomieni o okreœlonych zdarzeniach przez pocztê elektroniczn¹, SNMP lub Syslog i dziêki temu mog¹ skupiæ siê na szczegó³ach dotycz¹cych zdarzeñ dla potrzeb rozwi¹zywania problemów. Raportowanie zgodnoœci z regulacjami Automatyczne raporty zgodnoœci Sieci wielu organizacji musz¹ byæ zgodne z przepisami prawa lub normami. Mo liwoœæ raportowania dostêpna w WIPS (WIPS Reporting) u³atwia to zadanie poprzez okresowe analizowanie wszystkich aktywnoœci WLAN zgodnie z okreœlonymi kryteriami narzuconymi przez przepisy. Nastêpnie generowane s¹ kompleksowe raporty, które uszczegó³owiaj¹ stan zgodnoœci sieci i prezentuj¹ podsumowanie naruszeñ. Wczeœniej okreœlone raporty zgodnoœci s¹ dostêpne dla: Sarbanes-Oxley, HIPAA, Gramm-Leach-Bliley, Payment Card Industry Standard (PCI DSS 1.1, 1.2) 2004 i 2006, MITS, DoD Directive Mo na równie tworzyæ w³asne raporty spe³niaj¹ce specyficzne potrzeby organizacji. Pakiety oprogramowania NMS NMS wyró nia siê wysok¹ szczegó³owoœci¹, która wykracza poza porty, sieci VLAN i SSID, w kierunku indywidualnych u ytkowników, aplikacji i protoko³ów. NMS zwiêksza efektywnoœæ, pozwalaj¹c pracownikom IT unikn¹æ czasoch³onnych zadañ zwi¹zanych z rêczn¹ konfiguracj¹ ka dego urz¹dzenia oddzielnie. NMS wype³nia lukê funkcjonaln¹ pomiêdzy tradycyjnym oprogramowaniem do zarz¹dzania poszczególnymi elementami, które oferuje ograniczone mo liwoœci kontroli urz¹dzeñ (specyficzne dla danego dostawcy), a drogimi z³o onymi aplikacjami zarz¹dzania przedsiêbiorstwem. NMS jest g³ównym elementem rozwi¹zañ sieciowych Enterasys i zapewnia, e sieæ pracuje zgodnie z potrzebami organizacji, efektywnie i bezpiecznie. OneView Enterasys NMS ujednolica wszystkie aplikacje NMS w ramach jednego interfejsu kontroli wykorzystuj¹cego sieæ Web. Dziêki NMS OneView krytyczne informacje dotycz¹ce sieci s¹ dostêpne i ³atwe w u yciu. To wydajne narzêdzie pozwala zarówno administratorom, jak i pracownikom technicznym na wiêksz¹ skutecznoœæ w przypadku zadañ zwi¹zanych z monitorowaniem, raportowaniem, analiz¹ i rozwi¹zywaniem problemów. Najwa niejsze mo liwoœci OneView obejmuj¹: panele sterowania sieci¹ przewodow¹ i bezprzewodow¹, raporty, oparte o sieæ Web widoki FlexView, widoki urz¹dzeñ i dzienniki zdarzeñ dla ca³ej infrastruktury sieci. Diagnostyka NetFlow jest wbudowana w OneView pozwalaj¹c na badanie problemów z sieci¹ i wydajnoœci¹ poprzez analizy danych NetFlow w czasie rzeczywistym. Panel sterowania sieci¹ WLAN, w ramach NMS OneView, upraszcza monitorowanie sieci dziêki konsolidacji danych o stanie wszystkich urz¹dzeñ i mo liwoœci przechodzenia do bardziej szczegó³owych informacji. Zaawansowane funkcje raportowania oferuj¹ historyczne i aktualne dane dla potrzeb tworzenia podsumowañ o pracy sieci i/lub uszczegó³owieñ. Raporty i pozosta³e widoki maj¹ charakter interaktywny i pozwalaj¹ u ytkownikom na wybór okreœlonych zmiennych, których potrzebuj¹ przy analizowaniu danych. Widoki FlexView pozwalaj¹ na diagnostykê sieci w czasie rzeczywistym. PortView jest unikalnym narzêdziem pakietu OneView. ¹czy Ÿród³a informacji dostêpne w NMS takie jak dane o wydajnoœci, dane NetFlow i dane z NAC, zapewniaj¹c analizy na poziomie portu dla szybkiego znalezienia rozwi¹zania problemów. NMS Console NMS Console wraz z NMS Wireless Manager stanowi¹ podstawê centralnego monitorowania i zarz¹dzania wszystkimi elementami infrastruktury. NMS Console pozwala by infrastruktura sieci by³a widziana jako jednolita ca³oœæ, a nie zbiór ró nych, oddzielnych elementów. Przekszta³ca z³o one informacje o sieci w graficzne, istotne dla biznesu informacje, co czyni sieæ mniej skomplikowan¹ i lepiej dopasowan¹ do wymagañ biznesowych. Dziêki rozproszonej architekturze klient-serwer, NMS Console jest wyj¹tkowo wygodne w u yciu. U ytkownik z odpowiednimi danymi uwierzytelniaj¹cymi, z dowolnego miejsca sieci, mo e uzyskaæ dostêp do strony startowej i zalogowaæ siê do dowolnej aplikacji zarz¹dzanej przez NMS. NMS Console upraszcza rutynowe i jednorazowe zadania, takie jak rekonfiguracja prze³¹czników i punktów dostêpowych, monitorowanie wydajnoœci sieci i izolowanie b³êdów. Korzysta z zaawansowanej funkcjonalnoœci prze³¹czników, routerów i produktów sieci WLAN Enterasys, w tym map topologii, widoków FlexView (graficzne odwzorowanie szerokiego zakresu parametrów sieciowych), zarz¹dzania sieciami VLAN, wykrywania urz¹dzeñ i rejestrowania zdarzeñ. Enterasys NMS wspiera zarz¹dzanie urz¹dzeniami IPv6. Zarz¹dzanie politykami NMS Policy Manager centralizuje wszystkie polityki dotycz¹ce u ytkowników, aplikacji, protoko³ów, sieci VLAN, portów i przep³ywów danych. Automatyzuje definiowanie, dystrybucje i egzekwowanie polityk w ca³ej sieci. Dziêki intuicyjnemu interfejsowi u ytkownika, administratorzy sieci okreœlaj¹ polityki raz, a nastêpnie automatycznie egzekwuj¹ je na urz¹dzeniach Enterasys z obs³ug¹ polityk. 3

4 Ujednolicone zarz¹dzanie politykami w sieciach przewodowych i bezprzewodowych ³¹czy dostêp u ytkowników do sieci dla ochrony us³ug IT. NMS Policy Manager definiuje globalne polityki u ytkownika, dynamicznie je aktualizuje i ci¹gle egzekwuje w œrodowisku przewodowym i bezprzewodowym. Pakiety s¹ poddawane inspekcji i filtrowane w punkcie dostêpowym, a nastêpnie przepuszczane lub blokowane, zale nie od polityki u ytkownika. Polityki kontroluj¹ ponadto zarz¹dzanie topologi¹ i przep³ywy ruchu. Policy Manager to oparte na rolach narzêdzie znacznie upraszczaj¹ce administracjê politykami. Poszczególni u ytkownicy z podobnymi profilami zachowania, np. przedstawiciele handlowi, kadra zarz¹dzaj¹ca lub goœcie s¹ zgrupowani do mniejszej liczby ról. Stosowanie ról upraszcza dopasowanie infrastruktury sieci do potrzeb biznesowych i kontrolowanie goœci, egzekwowanie nakazów regulacyjnych i dopuszczalnych zasad u ytkowania. Policy Manager zawiera unikalne narzêdzie przekazuj¹ce ograniczone mo liwoœci administracyjne nietechnicznym pracownikom organizacji. Z poziomu bezpiecznej, pracuj¹cej w sieci Web konsoli, wybrany u ytkownik, np. dyrektor dzia³u sprzeda y, recepcjonistka czy wyk³adowca mo e ³atwo wybraæ politykê, która ma byæ zastosowana. Polityki s¹ w³¹czane i wy³¹czane jednym klikniêciem myszy, a zmiany s¹ natychmiastowo widoczne na konsoli. Automated Security Management (ASM) NMS Automated Security Manager to jedyne w swoim rodzaju rozwi¹zanie reagowania na zagro enia, które przekszta³ca wiedzê o bezpieczeñstwie w zabezpieczanie sieci. Wspó³pracuje z Enterasys Intrusion Prevention System (IPS) i urz¹dzeniami bezpieczeñstwa sieci innych dostawców w celu zautomatyzowania reakcji na incydenty bezpieczeñstwa, ³agodz¹c zagro enia w czasie rzeczywistym. Gwarantuje, e dane korporacyjne s¹ chronione, bezpieczne i dostêpne. ASM realizuje regu³y oparte na politykach i w razie potrzeby odwzorowuje adresy IP na porty i podejmuje odpowiednie dzia³ania. Zakres mo liwych do przeprowadzenia dzia³añ jest bardzo szeroki i dowolnie konfigurowalny, obejmuje m.in. poddawanie u ytkownika kwarantannie, od³¹czanie przewodowego lub bezprzewodowego klienta od sieci lub ograniczanie poziomu ruchu sieciowego. Realizacja danej akcji nie zak³óca pracy innych u ytkowników. W po³¹czeniu z NMS Policy Manager i IPS, ASM umo liwia zaawansowane identyfikowanie i zarz¹dzanie zagro eniami i niechronionymi elementami sieci. Na przyk³ad, po otrzymaniu powiadomienia z IPS, ASM mo e okreœliæ dok³adne po³o enie Ÿród³a zagro enia, okreœliæ reakcjê w oparciu o polityki bezpieczeñstwa i przeprowadziæ skonfigurowan¹ akcjê na prze³¹czniku sieciowym, punkcie dostêpowym lub kontrolerze sieci WLAN. Zarz¹dzanie NAC (Network Access Control) NMS NAC Manager wspó³pracuje z Enterasys NAC Gateway lub wirtualnym NAC Gateway realizuj¹c kompletne rozwi¹zanie kontroli dostêpu do sieci, gwarantuj¹ce, e tylko w³aœciwi u ytkownicy maj¹ odpowiedni dostêp do w³aœciwych informacji, w³aœciwego miejsca i we w³aœciwym czasie. Oprogramowanie NMS NAC Manager zapewnia bezpieczne, oparte o polityki zarz¹dzanie NAC. Z poziomu jednej, centralnej lokalizacji, pracownicy IT mog¹ konfigurowaæ i kontrolowaæ rozwi¹zanie NAC, co upraszcza wdro enie i bie ¹c¹ administracjê. Funkcja Enterasys NAC, IP-to-ID Mapping ³¹czy ze sob¹ nazwê u ytkownika, adres IP, adres MAC i fizyczny port ka dego punktu koñcowego. NMS NAC Manager raportuje te istotne informacje dla potrzeb kontroli i analiz dochodzeniowych. NMS NAC Manager oferuje dodatkow¹ wartoœæ przez integracjê z innymi aplikacjami NMS i produktami bezpieczeñstwa Enterasys. Na przyk³ad, NMS NAC Manager wraz z NMS Policy Manager pozwala egzekwowanie opartych na rolach polityk za pomoc¹ jednego klikniêcia. Funkcja IP-to-ID Mapping jest wykorzystywana przez NMS ASM do niezale nej od lokalizacji ochrony przed w³amaniami oraz przez Enterasys Security Information & Event Manager (SIEM) do wskazywania Ÿród³a zagro enia. Zarz¹dzanie spisem infrastruktury NMS Inventory Manager jest narzêdziem s³u ¹cym do skutecznego dokumentowania i aktualizowania szczegó³owych danych na temat ci¹gle zmieniaj¹cej siê sieci. Upraszcza implementacjê i zarz¹dzanie urz¹dzeniami Enterasys, a tak e obs³uguje podstawow¹ konfiguracjê i zarz¹dzanie oprogramowaniem firmware popularnych urz¹dzeñ innych dostawców. Pracownicy IT mog¹ ³atwo realizowaæ szerok¹ listê zadañ, w tym administracja urz¹dzeniami na plikach konfiguracyjnych, planowanie aktualizacji oprogramowania firmware, archiwizacja danych konfiguracyjnych lub przywracanie jednego lub wielu urz¹dzeñ do ostatniej dobrej konfiguracji. Konfiguracja oparta na skryptach pozwala na tworzenie w³asnych instrukcji konfiguracyjnych i wysy³anie ich do zbioru urz¹dzeñ. Inventory Manager identyfikuje nieu ywane porty i gniazda chassis, a tak e œledzi wszelkie zmiany, przemieszczenia i uzupe³nienia jednostek FRU (Field Replaceable Units). Inventory Manager œledzi tak e zmiany konfiguracji urz¹dzeñ Enterasys wprowadzone przez inne aplikacje NMS, aplikacje zarz¹dzania innych dostawców lub przez interfejs CLI. Mobilne zarz¹dzanie NMS Mobile optymalizuje zarz¹dzanie sieci¹ i proces rozwi¹zywania problemów w help desk, dziêki dostêpowi do krytycznych informacji z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, przy zastosowaniu popularnych urz¹dzeñ mobilnych takich jak ipad, iphone i urz¹dzenia z systemem Android. Dostêpne mo liwoœci: widok systemów koñcowych, lokalizacja i œledzenie systemów oraz panel do obs³ugi sieci bezprzewodowych w ramach NAC; szczegó³owe widoki pracy kontrolerów i punktów dostêpowych; dzienniki zdarzeñ i wyszukiwanie klientów sieci WLAN. Elastycznoœæ implementacji NMS Enterasys NMS jest zazwyczaj pobierany i instalowany na serwerach przedsiêbiorstwa. NMS dostêpny jest tak e w formie urz¹dzenia (NMS Appliance) lub wirtualnego urz¹dzenia (NMS Virtual Appliance), dla przedsiêbiorstw poszukuj¹cych korzyœci z tych innych mo liwoœci implementacji. NMS Appliance serwer z zainstalowanymi wszystkimi aplikacjami NMS (aktywowanymi przez klucze licencyjne) dla przedsiêbiorstw, które preferuj¹ prost¹ instalacjê urz¹dzenia. NMS Virtual Appliance wirtualne urz¹dzenie z zainstalowanymi aplikacjami NMS (aktywowanymi przez klucze licencyjne) dla przedsiêbiorstw, które chc¹ jeszcze lepiej wykorzystaæ swoje wirtualne œrodowisko. Oferuje wszystkie korzyœci pakietu zarz¹dzania z zaletami wirtualnego œrodowiska prosta instalacja i oszczêdnoœci dziêki wykorzystaniu istniej¹cego sprzêtu sieciowego. 4

5 Wireless Management Suite Obs³ugiwane funkcje Opis Kontrolery zarz¹dzane przez Wireless Manager Do 12 Punkty dostêpowe zarz¹dzane przez Wireless Manager Do 5040 Liczba mobilnych stacji Do Ca³kowita liczba BSSID Liczba sensorów zarz¹dzanych przez Wireless Advanced Services Jednostki monitoruj¹ce Wykresy zwi¹zane z monitorowaniem sieci tworzone w czasie rzeczywistym MIB Browser Progi obs³ugi Mapy pokrycia zasiêgiem tworzone w czasie rzeczywistym Ostrze enia Metoda powiadamiania Protokó³ Wi-Fi sensora Obs³ugiwane sensory Protoko³y bezpieczeñstwa Automatyczne wykrywanie SSID Automatyczna klasyfikacja urz¹dzeñ Automatyczna ochrona przed w³amaniami Ochrona przed atakami DoS (Denial of Service) Jednoczesne skanowanie i ochrona przed atakami Rozmieszczenie urz¹dzeñ na mapie Raporty zgodnoœci z regulacjami Standardowe typy raportów Raporty u ytkownika Automatyczne generowanie raportów Do (8 na punkt dostêpowy) Do 450 Infrastruktura: kontrolery, punkty dostêpowe, sensory Us³ugi: grupy VNS, SSID, strefy mobilnoœci Wycinek i zagregowana graficzna reprezentacja zarówno wykorzystania systemu, jak i urz¹dzeñ (u ytkownicy/pasmo) Oparte na standardach monitorowanie kontrolerów SNMPv2 Stworzone przez u ytkownika progi dotycz¹ce us³ug i zarz¹dzanych obiektów dla aktywnego monitorowania sieci Mapy prezentuj¹ce pokrycie obszaru ³¹cznoœci¹ radiow¹ i sensorami bezpieczeñstwa pomagaj¹ w rozwi¹zywaniu problemów i efektywnym planowaniu sieci Ponad 140 ostrze eñ dotycz¹cych bezpieczeñstwa i wydajnoœci, w tym zagro enia In-progress oraz zdarzenia zwi¹zane z utrat¹ sygna³u przez punkty dostêpowe Poczta elektroniczna, SNMP, Syslog b, b/g +n, a +n dla ochrony przed zagro eniami sieci bezprzewodowej starszej i nowej generacji AP2610 a/b/g, AP2620 a/b/g, AP3610 a/b/g/n, AP3620 a/b/g/n, AP3630/30 a/b/g/n (Fit Mode) Szyfrowanie: WEP, TKIP, CCMP (AES) Uwierzytelnianie: 802.1X, WPA, WPA2 Tak Punkty dostêpowe: autoryzowane, fa³szywe, zewnêtrzne, Ÿle skonfigurowane, soft Klienci: autoryzowani lub nieautoryzowani Fa³szywe punkty dostêpowe (w tym n), Ÿle skonfigurowane punkty dostêpowe, sieci ad hoc, MAC spoofing, punkty dostêpowe typu Evil Twin/ Honey pot, itp. Ochrona przed authentication flood i association flood, EAPOL flood. Lokalizuje ataki DoS i MAC spoofing Obrona przed 20 jednoczesnymi atakami podczas skanowania. Odporne sensory kontynuuj¹ monitorowanie i ochronê sieci, nawet, gdy po³¹czenie z serwerem zosta³o utracone Prezentuje po³o enia ka dego autoryzowanego lub nieautoryzowanego laptopa Wi-Fi, PDA, identyfikatora RFID, itp. Sarbanes-Oxley, HIPAA, Gramm-Leach-Billey, DoD Directive , PCI DSS 1.1, 1.2, MITS Spis urz¹dzeñ sieci WLAN, ich wydajnoœæ, po³o enie, raporty o zdarzeniach, itp. Raporty u ytkownika dla kadry zarz¹dzaj¹cej oparte o typ zdarzenia, typ klienta, czas i po³o enie, itp. Raporty dostêpne w formie grafów i wykresów w ró nych formatach (HTML, XML, PDF) Ustanawianie okreœlonych okresów tworzenia raportów, czêstotliwoœci, typów raportów, ich formatu i automatycznej metody dostarczenia Wymagania systemowe NMS Wireless Manager* Tryb pracy Specyfikacja systemu RAM Minimalny CPU: P4-2,4GHz 2GB Maksymalny (do 500 punktów dostêpowych) CPU: 3GHz Xeon (Dual Core) HD: 500GB wolnego miejsca *Dane dotycz¹ce wydajnoœci odnosz¹ siê wy³¹cznie do wdro enia samej sieci bezprzewodowej. Zarz¹dzanie przewodow¹ i bezprzewodow¹ infrastruktur¹ sieci LAN mo e wymagaæ zastosowania dodatkowych zasobów sprzêtowych. 4GB 5

6 NMS Wireless Advanced Services Tryb pracy Minimalny Maksymalny (do 450 sensorów) Specyfikacja systemu CPU: P4-3GHz HD: 200GB wolnego miejsca CPU: 2,4GHz Xeon (Quad Core) HD: 500GB wolnego miejsca RAM 1GB 12GB NMS Client Tryb pracy Specyfikacja systemu RAM Wymagany CPU: P4-2,4GHz HD: 100MB wolnego miejsca 1GB Zamawianie - informacje *Zapewnia mobilne zarz¹dzanie funkcjami sieci bezprzewodowej. 6

7 Zamawianie - informacje Gwarancja Enterasys jako firma zorientowana na klienta i jego potrzeby, zobowi¹zuje siê do dostarczania produktów i rozwi¹zañ najwy szej jakoœci. W przypadku, gdy jeden z naszych produktów ulegnie awarii, œwiadczymy gwarancjê, pozwalaj¹c¹ w prosty sposób naprawiæ lub wymieniæ uszkodzony produkt, najszybciej jak to mo liwe. Urz¹dzenie NMS Appliance objête jest roczn¹ gwarancj¹ na wady produkcyjne. Gwarancja na oprogramowanie trwa 90 dni i dotyczy wad noœnika danych. Pe³ne warunki gwarancji s¹ umieszczone na stronie: Us³ugi i wsparcie Enterasys Networks zapewnia wszechstronne i kompleksowe us³ugi œwiadczone przez Professional Services, pomagaj¹ce w projektowaniu, wdra aniu i optymalizacji sieci klienta, prowadzeniu dedykowanych szkoleñ, oraz zapewniaj¹ce wsparcie i us³ugi, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Prosimy o kontakt z Pañstwa opiekunem w Enterasys, w celu uzyskania wyczerpuj¹cych informacji w tym zakresie. Dodatkowe informacje Wiêcej technicznych informacji na temat pakietu aplikacji do zarz¹dzania sieci¹ NMS, znajd¹ Pañstwo na nastêpuj¹cej stronie: Informacje dodatkowe Je eli chc¹ Pañstwo uzyskaæ wiêcej informacji zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: lub skontaktowania siê z nami za pomoc¹ poczty elektronicznej: Opracowanie i sk³ad graficzny - Jakub Maœkiewicz, 12/2011

Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM

Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM Prospekt informacyjny Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM Opis produktu Kompletne rozwi¹zanie obejmuj¹ce zarówno fizyczne, jak i wirtualne urz¹dzenia Zestaw opcji

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE.

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE. Osi¹gniesz to, dziêki systemowi Microsoft Business Solutions Navision. POTRZEBUJÊ systemu, KTÓRY POMO E MI PROWADZIÆ FIRMÊ

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions

Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions Odnoszenie sukcesów w procesie rozwoju produktu Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu Zarz¹dzanie cyklem

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umo liwiaj¹cy bezpoœredni monitoring

Bardziej szczegółowo

Riverbed Steelhead Rodzina produktów

Riverbed Steelhead Rodzina produktów Riverbed Rodzina produktów 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI: Rodzina produktów Riverbed Przegląd Przedsiębiorstwa różnej wielkości zaufały rodzinie produktów Riverbed w zakresie akceleracji działania aplikacji

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych

systemy informatyczne SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych systemy informatyczne.bi platforma analiz biznesowych .BI.BI CECHY SYSTEMU OBSZARY WSPIERANE PRZEZ.BI: RAPORTY I ANALIZY Sprawne Zarz¹dzanie Efektywnoœci¹ Personalizowane Pulpity Mened erskie Wielowymiarowa,

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Odpowiedź na pytania do dialogu technicznego nr 1/sisp-2/2014 Zadanie 1 sieć LAN w oddziałach Wymiana przełączników dostępowych w Urzędach Statystycznych Podstawowe wymagania: 48 portów o przepustowości

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001 GOVERNANCE INSTITUTE COBIT Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania Kwiecieñ 2001 Released by the COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute TM The COBIT Mission: To research, develop, publicise

Bardziej szczegółowo

RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda

RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda Wprowadzenie Co to jest RFID? Technologia RFID (z ang. Radio-frequency Identification) RFID jest od ponad oœmiu lat nieustannie og³aszana jako jedna

Bardziej szczegółowo

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŒÆ. ask. expert PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM

ZAWARTOŒÆ. ask. expert PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM ask the expert ZAWARTOŒÆ PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM PROGRAM EKSPERCKI KONTAKT 2 3 6 8 10 10 11 12 PROFIL PROMISE

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence Odkryj szersz¹ perspektywê dla swojego biznesu

Business Intelligence Odkryj szersz¹ perspektywê dla swojego biznesu Business Intelligence Odkryj szersz¹ perspektywê dla swojego biznesu Zadania stoj¹ce przed Business Intelligence Przyrost informacji w ci¹gu ostatnich kilku lat osi¹gn¹³ niespotykany dot¹d poziom. Firmy

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA Nr 2/02 (19) Czerwiec 2002 biuletyn informacyjny firmy Szanowni Pañstwo, na wstêpie chcia³abym w imieniu ca³ego zespo³u naszej firmy serdecznie podziêkowaæ Pañstwu za odwiedzenie stoiska firmy

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem TeleVantage

Administrowanie systemem TeleVantage Administrowanie systemem TeleVantage Prosty w administrowaniu system telefoniczny TeleVantage firmy Artisoft, komputerowy system telefoniczny pracuj¹cy w oparciu o karty telefonii komputerowej Intel-a,

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 3500 XL

Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 3500 XL PRZEGLAD PRODUKTÓW, Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 3500 XL Cisco Catalyst 3500 XL to skalowalne prze³¹czniki wie owe typu 10/100 i Gigabit Ethernet. Du a wydajnoœæ, wszechstronnoœæ i funkcje administracyjne

Bardziej szczegółowo

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych e-mail: novatel@novatel.pl Spis treœci 1. STENTOFON: Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. 2. ms NEUMANN: DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo-nag³oœnieniowy.

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

W tym dokumencie: 1 Wprowadzenie ataki na aplikacje. 2 Application Intelligence ochrona przed zagro eniami nowej generacji 3 Warstwy sieci i

W tym dokumencie: 1 Wprowadzenie ataki na aplikacje. 2 Application Intelligence ochrona przed zagro eniami nowej generacji 3 Warstwy sieci i W tym dokumencie: 1 Wprowadzenie ataki na aplikacje. 2 Application Intelligence ochrona przed zagro eniami nowej generacji 3 Warstwy sieci i transportu: konieczna podstawa dla technologii Application Intelligence

Bardziej szczegółowo