Automatyczny tester sieciowy LinkRunner AT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Automatyczny tester sieciowy LinkRunner AT"

Transkrypt

1 Automatyczny tester sieciowy LinkRunner AT LinkRunner AT pozwala na rozwi¹zywanie problemów z ³¹cznoœci¹ sieciow¹. Dziêki funkcji AutoTest, uruchamianej jednym przyciskiem, tester wykonuje ¹dany zestaw prób ³¹cznoœci w ci¹gu zaledwie kilku sekund, dziêki czemu mo na precyzyjnie i szybko dotrzeæ do Ÿród³a problemu. Urz¹dzenie LinkRunner AT dostarcza odpowiedzi, aby szybko rozwi¹zywaæ problemy z zakresu ³¹cznoœci: Dok¹d prowadzi dany przewód albo wtyk? Czy mam mo liwoœæ wynegocjowania ³¹cza Gigabitowego? Czy istniej¹ jakieœ konflikty zabezpieczeñ 802.1x? Czy serwery DHCP i DNS dzia³aj¹? Czy dany port zapewnia wystarczaj¹ce zasilanie? Czy mo na po³¹czyæ siê z serwerami i Internetem przy u yciu protoko³ów IPv4 i Ipv6? Czy mo na po³¹czyæ siê z sieci¹ przewodami miedzianymi jak i œwiat³owodowymi? Czy dany kabel krosowy dzia³a prawid³owo? Funkcja AutoTest urz¹dzenia LinkRunner dostarcza odpowiedzi na te i inne pytania w ci¹gu kilku sekund. Wykorzystywany jest do tego wyœwietlacz o ywych kolorach, pozwalaj¹cy na odczyt wyników nawet przy du ym nas³onecznieniu. Aby potwierdziæ prawid³owe wykonanie prac, wyniki testów mo na zapisaæ, naciskaj¹c dwa kolejne klawisze. Dziêki baterii pozwalaj¹cej na szeœæ godzin pracy i solidnej konstrukcji urz¹dzenie LinkRunner mo e pracowaæ w ka dym czasie i miejscu, gdzie bêdzie potrzebne.

2 Protocol (LLDP) oraz Cisco i Extreme Discovery Protocols (CDP i EDP) w celu wyœwietlenia modelu, gniazda i portu najbli szego prze³¹cznika i sieci VLAN. Testy TruePower PoE - szybka weryfikacja wydajnoœci PoE poprzez podniesienie rzeczywistego poboru mocy do standardu 802.3at (25,5 W). Mo liwoœæ obci¹ enia ³¹cz w celu sprawdzenia prze³¹czników, kabli i paneli krosowniczych przy jednoczesnym pomiarze napiêcia i u ywanych par. Funkcja weryfikacji zgodnoœci ze standardem TruePower przed instalacj¹ kamer, punktów dostêpowych i telefonów zapewnia póÿniejsze bezproblemowe wdro enie. Cechy urz¹dzenia LinkRunner AT B³yskawiczne uruchomienie - urz¹dzenie jest gotowe do prowadzenia pierwszych testów w czasie poni ej trzech sekund. Weryfikacja kabli i generowanie tonów - sprawdzenie kabli krosowych za pomoc¹ wbudowanego portu mapowania przewodów, w³¹cznie z kontrol¹ po³¹czeñ poszczególnych styków oraz kontrol¹ d³ugoœci, przerw, zwaræ i par rozdzielonych przewodów. Opcjonalny zestaw lokalizatora biurowego umo li- wia identyfikacjê do szeœciu niepowtarzalnych portów w celu tworzenia dokumentacji i schematów kabli. Szybkie odpowiedzi - definiowana przez u ytkownika funkcja AutoTest wykonuje wymagany zbiór testów ³¹cznoœci w ci¹gu kilku sekund, co pozwala na precyzyjn¹ i szybk¹ identyfikacjê i roz- wi¹zywanie problemów sieciowych. Weryfikacja po³¹czeñ (10/100/1G) w kab- Dostêpnoœæ kluczowych urz¹dzeñ i apli- wodach - istnieje mo liwoœæ utworzenia po³¹czenia za pomoc¹ kabla miedzianego lub œwiat³owodowego i w³¹czenia go, aby sprawdziæ stan ³¹cza, typ po³¹czenia, si³ê sygna³u oraz ruch w ³¹czu. Informacje o najbli szym prze³¹czniku kacji - zamiast funkcji ping, która jest czêsto blokowana lub wy³¹czana, urz¹dzenie LinkRunner wykonuje test otwarcia portu TCP w celu weryfikacji ³¹cznoœci aplikacji za pomoc¹ protoko- ³ów IPv4 i IPv6. Raportowanie obejmuje routery oraz serwery DNS i DHCP. i sieci VLAN - urz¹dzenie wykorzystuje protoko³y IEEE Link Layer Discovery Uwierzytelnienie 802.1x - weryfikacja dostêpu do sieci zabezpieczonych przy u yciu mechanizmu 802.1x oraz MAC Access Control Lists (ACL). Do³¹czone oprogramowanie LinkRunner Manager konfiguruje typ 802.1x EAP oraz obs³uguje pobieranie certyfikatów i wprowadzanie hase³. lach miedzianych lub (100/1G) w œwiat³o- Gotowoœæ do standardów IPv4/IPv6 - urz¹dzenie obs³uguje zarówno protokó³ IPv4, jak i IPv6.

3 Adres IP Port, gniazdo i sieæ VLAN Dupleks i prêdkoœæ (rzeczywista i po- dawana) Si³a sygna³u Po³¹czenie MDI lub MDI/X Napiêcie i zasilanie PoE (rzeczywiste i limity testowe) Graficzna reprezentacja zasilania w parach Dokumentacja wyników - mo liwoœæ zapisania do 50 pe³nych wyników testów i pobrania ich na komputer za jednym naciœniêciem przycisku. Urz¹dzenie zaprojektowane pod k¹tem zastosowañ terenowych - szeœæ godzin pracy na baterii, obs³uga za pomoc¹ jednej rêki oraz solidna konstrukcja. atwa aktualizacja - port mini USB umo liwia aktualizacjê i rozszerzenie oprogramowania w ci¹gu kilku minut nawet w warunkach polowych. Funkcje urz¹dzenia LinkRunner AT Graficzna mapa przewodów i informacje o przewodach Wykrywanie przerw, zwaræ, b³êdnych po³¹czeñ par rozdzielonych na niezakoñczonym kablu za pomoc¹ funkcji WireView Cable Identifier oraz wbudowanego portu mapowania przewodów. Po³¹czenie po miedzi z prêdkoœci¹ 100Mbps z PoE na portcie 23 Po³¹czenie po œwiat³owodzie z prêdkoœci¹ 1 Gig B³êdna mapa po³¹czeñ, zamienione pary 1,2 i 7,8. Testy kabli Lokalizacja przebiegu kabli za pomoc¹ generowania tonów, wskazywania portów (tzw. port advertisement), oraz mapowania przewodów przy u yciu do szeœciu identyfikatorów. Mechanizm generowania wykorzystuje zarówno tryb analogowy, jak i cyfrowy IntelliTone. AutoTest Weryfikacja ³¹cznoœci korporacyjnej w ci¹gu sekund za pomoc¹ funkcji AutoTest. Standaryzacja zestawu kry- tycznych testów sieciowych w postaci Informacje o prze³¹cznikach Urz¹dzenie LinkRunner AT wyœwietla podstawowe informacje o najbli szym prze³¹czniku, w tym: Obci¹ anie wg standardu TruePower PoE Weryfikacja, czy urz¹dzenia z funkcj¹ PoE otrzymuj¹ pr¹d o odpowiednim natê- eniu i napiêciu (do 25,5 W). Funkcja obci¹ ania TruePower PoE urz¹dzenia LinkRunner dokonuje rzeczywistego poboru mocy, aby sprawdziæ, czy urz¹- dzenia PoE bêd¹ zasilane w wystarcza- j¹cy sposób.

4 Mo liwoœæ skonfigurowania 10 dodatkowych urz¹dzeñ do w³asnych potrzeb wg adresu URL lub adresu IPv4/ IPv6 oraz opcjonalnego numeru portu aplikacji. LinkRunner AT 1000 Kit AutoTest - szybka i dok³adna identyfikacja problemów profili, które mog¹ byæ ka dorazowo wykonywane. Testy obejmuj¹ m.in.: klasê PoE (tylko ³¹cza miedziane), szybkoœæ ³¹cza i dupleks (dane rze- czywiste i podawane), parê i biegunowoœæ RX, uwierzytelnienie 802.1x, nazwê prze³¹cznika, port, sieæ VLAN, model i adres IP, automatyczn¹ negocjacjê DHCP z adresami podsieci i serwera DHCP, dostêpnoœæ protoko³ów IPv4 i Ipv6, ping i ³¹cznoœæ z portami TCP w celu pomiaru liczby utraconych pakietów oraz szybkoœci minimalnej, maksymalnej i œredniej. Reflektor Tryb reflektora pakietów umo liwia zastosowanie urz¹dzenia LinkRunner jako modu³u zdalnego w czasie testów przepustowoœci sieci LAN i WAN wykonywanych przez inne urz¹dzenia. Tryb Reflector Oprogramowanie LinkRunner Manager Profile Ta funkcja umo liwia standaryzacjê testów o znaczeniu krytycznym w pos- taci jednego lub kilku profili, dziêki którym personel mo e w ³atwy sposób przeprowadzaæ spójne testy. Przyk³a- dowo jeden profil mo e pos³u yæ Funkcja AutoTest - ping i ³¹cznoœæ z portami TCP Ping i ³¹cznoœæ portów TCP Weryfikacja ³¹cznoœci z kluczowymi urz¹dzeniami za pomoc¹ funkcji ping oraz testów ³¹cznoœci TCP. Urz¹dzenia obs³ugiwane automatycznie to m.in. router, serwer DNS i serwer DHCP. Oprogramowanie LinkRunner Manager, do³¹czane do urz¹dzenia LinkRunner, daje mo liwoœæ zarz¹dzania profilami urz¹dzenia i zarz¹dzania zapisanymi sesjami.

5 do weryfikacji ³¹cznoœci z kluczowymi urz¹dzeniami i aplikacjami, a kolejny do weryfikacji ³¹cznoœci z innymi lokalizacjami. Istnieje równie mo liwoœæ nadania nazw i przenoszenia do 10 profili miêdzy urz¹dzeniem LinkRunner a komputerem PC. Funkcja Profili umo liwia równie konfigurowanie, zarz¹dzanie i kontrolê nad u ytkowaniem urz¹dzenia LinkRunner lub ca³ej ich grupy przy u yciu nastêpuj¹cych ustawieñ: w³¹czenie adresowania Ipv6, konfiguracja IP przy u yciu DHCP lub adresów statycznych, konfiguracja sieci VLAN i po³¹czenia przy u yciu zabezpieczeñ 802.1x, ustawieñ szybkoœci i dupleksu oraz identyfikatora i priorytetów VLAN, konfiguracja funkcji AutoTest dla 10 urz¹dzeñ, konfiguracja i obci¹ anie funkcji PoE, konfiguracja trybu reflektora. Sesje mo na przenieœæ na komputer PC i w prosty sposób wyœwietlaæ lub magazynowaæ za pomoc¹ oprogramowania LinkRunner Manager. Rejestracja wyników testów Mo liwoœæ udokumentowania wyników zebranych przez urz¹dzenie LinkRunner w celu ich udostêpnienia lub archiwi- zacji. Funkcja tworzenia raportów pozwala szybko rozwi¹zaæ zg³oszone LinkRunner AT 2000 Kit problemy lub zebraæ dokumentacjê do potrzeb eskalacji problemu. Wciskaj¹c jeden przycisk, mo na zapisaæ ca³oœæ zebranych informacji z nastêpuj¹cych zakresów: wyniki testów funkcji AutoTest, wyniki testów prze³¹czników, wyniki testów przewodów. Porównanie modeli LinkRunner AT 1000 LinkRunner AT 2000 Funkcja AutoTest Tak Tak Po³¹czenie po miedzi 10/100/1G Tak Tak Kolorowy wyœwietlacz Tak Tak Key Devices & TCP Tak Tak Weryfikacja ustawieñ 802.1x Tak Tak Identyfikacja portów prze³¹cznika Tak Tak Napiêcie PoE Tak Tak Wsparcie IPv4 Tak Tak Graficzna, kolorowa mapa pol¹czeñ i szczegó³y WireView Cable identifier #1 Opcjonalnie Tak Raporty Po³¹czenie po œwiat³owodzie 100/1G Nie Tak Wsparcie IPv6 Nie Tak Obci¹ enie portów testem True PoE Nie Tak Opcja Reflector Nie Tak Tak Tak

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci Kwiecieñ 2013 702P01436 2013 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrze one. XEROX, XEROX oraz Design s¹ znakami handlowymi Xerox Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN

Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN wyobra sobie wszechstronne laserowe urz¹dzenie wielofunkcyjne, które wykona ka de zadanie Teraz rzeczywiœcie mo esz mieæ wszystko w jednym. Urz¹dzenia serii SCX-63DN/61FN zaskocz¹ Ciê ³atwoœci¹ u ytkowania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

W tym dokumencie: 1 Wprowadzenie ataki na aplikacje. 2 Application Intelligence ochrona przed zagro eniami nowej generacji 3 Warstwy sieci i

W tym dokumencie: 1 Wprowadzenie ataki na aplikacje. 2 Application Intelligence ochrona przed zagro eniami nowej generacji 3 Warstwy sieci i W tym dokumencie: 1 Wprowadzenie ataki na aplikacje. 2 Application Intelligence ochrona przed zagro eniami nowej generacji 3 Warstwy sieci i transportu: konieczna podstawa dla technologii Application Intelligence

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu.

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. ERICSSON-LG Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. Zawarto 02 _ Enterprise Business Platform 16 _ Aplikacje 06 _ Small and Home Office 18 _ Telefony 10 _ Prze czniki Ethernet ipecs 26 _ Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393 Us uga jedna za wszystkie Dostêp do Internetu DSL tp Internet nie jest jedynym niezbêdnym narzêdziem w Twojej codziennej pracy. Wiemy o tym i rozumiemy Twoje potrzeby, dlatego przygotowaliœmy specjaln¹

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model Hybrydowe centrale abonenckie Instrukcja obsługi pe Pa na s on ic M ar ke tin g Eu ro Model KX-TES824 KX-TEM824 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup zaawansowanej hybrydowej centrali abonenckiej.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

System okablowania strukturalnego TrueNet

System okablowania strukturalnego TrueNet System okablowania TrueNet to po³¹czenie najnowszych osi¹gniêæ technologicznych niemieckiej firmy KRONE, œwiatowego lidera w dziedzinie miedzianych rozwi¹zañ telekomunikacyjnych z nowoczesnymi technologiami

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

Serwery. 1. Compaq ProLiant ML330 G2. 2. Compaq ProLiant ML350 G2. ../komputery/serwery

Serwery. 1. Compaq ProLiant ML330 G2. 2. Compaq ProLiant ML350 G2. ../komputery/serwery Serwery 1. Compaq ProLiant ML330 G2 2. Compaq ProLiant ML350 G2 Nowy Compaq ProLiant ML330 drugiej generacji jest to zupe³nie nowy serwer klasy podstawowej, który w obudowie dotychczasowego ML330, oferuje

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna dla ka dego

Technologia informacyjna dla ka dego Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Aleksander Bremer Miros³aw S³awik Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Redakcja Iwona Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

Riverbed Steelhead Rodzina produktów

Riverbed Steelhead Rodzina produktów Riverbed Rodzina produktów 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI: Rodzina produktów Riverbed Przegląd Przedsiębiorstwa różnej wielkości zaufały rodzinie produktów Riverbed w zakresie akceleracji działania aplikacji

Bardziej szczegółowo