Us uga jedna za wszystkie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393"

Transkrypt

1 Us uga jedna za wszystkie Dostêp do Internetu DSL tp Internet nie jest jedynym niezbêdnym narzêdziem w Twojej codziennej pracy. Wiemy o tym i rozumiemy Twoje potrzeby, dlatego przygotowaliœmy specjaln¹ us ugê, która umo liwi Ci w tym samym czasie: dostêp do Internetu, prowadzenie rozmowy telefonicznej oraz korzystanie z faksu. Nasz wk ad w Twój biznes strona 1 promocje Twój œwiat. Ca³y œwiat.

2 Dostêp do Internetu DSL tp z myœl¹ o Twojej firmie Us uga dostêp do Internetu DSL tp zosta a wprowadzona z myœl¹ o wszystkich firmach, dla których szybkoœæ i bezpieczeñstwo dostêpu do Internetu maj¹ kluczowe znaczenie. Dostêp do Internetu DSL tp to us uga nale ¹ca do rodziny technologii xdsl. Szerokopasmowe ¹cza instalowane s¹ na bazie istniej¹cych linii telefonicznych PSTN, które umo liwiaj¹ jednoczesne korzystanie z dostêpu do Internetu, prowadzenie rozmowy telefonicznej oraz korzystanie z faksu. G ówne cechy us ugi w standardzie: prêdkoœæ od 256 kbit/s do 15 Mbit/s, sta y adres IP lub pula sta ych adresów IP zale nie od wybranej opcji, pakiet hostingowy Standard, e-security, profile us ugowe. Opcje dodatkowe: zaawansowany firewall, NAT, DHCP dla NAT, dodatkowy upload do 512 kbit/s dla opcji DSL 1000 i DSL 2000, pakiety hostingowe Rozszerzony i Premium, modem z rozszerzon¹ funkcjonalnoœci¹ posiadaj¹cy 4 porty Ethernet, interfejs WiFi, 8-adresowa podsieæ adresów IP dla opcji DSL Do kogo kierowana jest us uga dostêp do Internetu DSL tp? Do ma ych i œrednich firm zapewnia sta y dostêp do Internetu dla pojedynczych komputerów lub sieci lokalnych. Do du ych firm uzupe nia istniej¹ce ¹cza w asnej sieci korporacyjnej oraz umo liwia pracownikom telepracê. Do u ytkowników numerów , , którzy wykorzystuj¹ co najmniej 300 impulsów telekomunikacyjnych. Do u ytkowników Neostrady tp tych, którzy potrzebuj¹ wiêkszych przepustowoœci i bezpieczeñstwa. Do u ytkowników SDI. strona 2

3 Us uga dostêp do Internetu DSL tp obejmuje: Sta y dostêp do sieci Internet ze zró nicowan¹ maksymaln¹ szybkoœci¹ DSL 250 DSL 500 DSL 1000 DSL 2000 DSL 4000 DSL 8000 DSL kbit/s 128 kbit/s od Klienta 512 kbit/s 128 kbit/s od Klienta 1024 kbit/s 256 kbit/s od Klienta 2048 kbit/s 256 kbit/s od Klienta 4096 kbit/s 512 kbit/s od Klienta 8192 kbit/s 640 kbit/s od Klienta kbit/s 800 kbit/s od Klienta Pakiet e-security w trosce o bezpieczeñstwo Twoich danych System zabezpieczeñ pozwalaj¹cy zminimalizowaæ ryzyko zarówno zewnêtrznych ataków, np. w amañ do systemu, jak i wewnêtrznych zagro eñ wynikaj¹cych z nieodpowiedniego korzystania z sieci. Zastosowanie e-security ograniczy próby poszczególnych ataków: SYN i ICMP flooding polegaj¹ce na zalewaniu portów niepo ¹danymi pakietami ICPM oraz TCP z flag¹ synchronizacyjn¹ SYN, Spoofing polegaj¹cy na fa szowaniu adresów Ÿród owych w celu podszywania siê pod adresy IP spoza sieci operatora lub bêd¹ce czêœci¹ sieci prywatnej, LAND TCP/UDP polegaj¹cy na wysy aniu pakietów z adresami Ÿród owymi, identycznymi jak adres przeznaczenia, PING Scan ma na celu skanowanie pakietami ICMP echo ca ych klas adresowych IP w celu wykrycia dzia aj¹cych hostów i urz¹dzeñ sieciowych, PING Sweep dzia anie urz¹dzenia sieciowego (router lub switch) polegaj¹ce na wysy aniu pakietów (ping) do wszystkich urz¹dzeñ pod ¹czonych do sieci w celu aktualizacji tablicy, w której zamieszczone s¹ te urz¹dzenia. Indywidualny profil us ugowy Klienci us ugi dostêp do Internetu DSL tp mog¹ samodzielnie dokonaæ wyboru odpowiedniego profilu us ugowego, odwiedzaj¹c stronê Profil Nieograniczony nieograniczony dostêp Klienta do zasobów Internetu, Profil Popularny dostêp ograniczony tylko do popularnych serwisów internetowych, Profil Bezpieczny dostêp do zasobów sieciowych jedynie z u yciem bezpiecznych technik transmisji danych takich jak: IP SEC, HTTPS, SSH, POP3-sec, IMAP-sec, SMTP-sec, SMTP. Wa ne kontakty: Dodatkowych informacji dotycz¹cych us ugi dostêp do Internetu DSL tp oraz aktualnych promocji szukaj pod adresem: W przypadku dodatkowych pytañ lub problemów technicznych zadzwoñ pod numer: strona 3

4 Profesjonalne pakiety hostingowe Us uga, dziêki której Klient zawsze otrzymuje sta y adres IP oraz przestrzeñ dyskow¹ do w asnej dyspozycji, któr¹ mo e wykorzystaæ do tworzenia skrzynek poczty elektronicznej, firmowej strony WWW, przechowywania plików. Pakiet Standardowy: 1 GB powierzchni przestrzeni dyskowej na dowoln¹ liczbê kont poczty elektronicznej, utrzymanie domeny nazwa.internetdsl.pl oraz obs uga dowolnego typu domen funkcjonalnych, mo liwoœæ podzia u przestrzeni dyskowej w dowolny sposób z dok adnoœci¹ do 1 MB, ochrona antywirusowa, ochrona antyspamowa, wirtualne serwery WWW z obs ug¹ PHP i mo liwoœci¹ obs ugi wielu domen, 1 serwer MySQL (MyISAM, InnoDB) o powierzchni do 50 MB, dostêp do panelu administracyjnego do zarz¹dzania kontami, dostêp do kont poczty elektronicznej z poziomu przegl¹darki internetowej oraz za pomoc¹ protoko u POP3, brak limitu ruchu, dostêp do logów WWW. Pakiety zaawansowane posiadaj¹ dodatkowo Pakiet Rozszerzony: 5 GB powierzchni przestrzeni dyskowej, mo liwoœæ tworzenia kont FTP, dostêp do statystyki serwera WWW do roku wstecz. Pakiet Premium: 10 GB powierzchni przestrzeni dyskowej, dostêp do statystyk serwera SMTP oraz POP3, 2 serwery MySQL (MyISAM, InnoDB) o powierzchni do 100 MB, 1 serwer PostgreSQL o powierzchni do 50 MB, dostêp do statystyki serwera WWW do roku wstecz. Zaawansowany Pakiet Bezpieczeñstwa Us uga umo liwiaj¹ca Klientowi wybór jednej z ni ej przedstawionych strategii bezpieczeñstwa: Dostêp Zastrze ony Ca kowity zakaz ruchu wchodz¹cego z wyj¹tkiem ruchu nale ¹cego do sesji nawi¹zanych w sieci Klienta i odpowiedzi serwerów DNS oraz protoko u ICMP echo. Dostêp Limitowany Zakaz ruchu wchodz¹cego z wyj¹tkiem ruchu nale ¹cego do sesji nawi¹zanych w sieci Klienta oraz udostêpnianych popularnych us ug internetowych. Dostêp Otwarty Dozwolony ca y ruch wchodz¹cy z Internetu strona 4

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

RÓ NE FIRMY RÓ NE POTRZEBY JEDNO ELASTYCZNE ROZWI ZANIE BACOM

RÓ NE FIRMY RÓ NE POTRZEBY JEDNO ELASTYCZNE ROZWI ZANIE BACOM SYSTEM ZLICZANIA OSÓB BACOM RÓ NE FIRMY RÓ NE POTRZEBY JEDNO ELASTYCZNE ROZWI ZANIE BACOM SYSTEM ZLICZANIA OSÓB O firmie BACOM Firma BACOM istnieje na rynku od 2007 roku i jest producentem oprogramowania

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

Transmisja widowisk sportowych to dziœ najprê niej rozwijaj¹ca siê dziedzina dzia³alnoœci medialnej, w której konkuruje niezliczona liczba nadawców.

Transmisja widowisk sportowych to dziœ najprê niej rozwijaj¹ca siê dziedzina dzia³alnoœci medialnej, w której konkuruje niezliczona liczba nadawców. Prawo sportowe Transmisja widowisk sportowych to dziœ najprê niej rozwijaj¹ca siê dziedzina dzia³alnoœci medialnej, w której konkuruje niezliczona liczba nadawców. 55 Prawa do transmisji widowisk sportowych

Bardziej szczegółowo

Pomoce techniczne w rehabilitacji zawodowej osób niepe³nosprawnych

Pomoce techniczne w rehabilitacji zawodowej osób niepe³nosprawnych BEZPIECZEÑSTWO PRACY 5/2003 dr n. med. BO ENA KURKUS-ROZOWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Pañstwowy Instytut Badawczy mgr in. RÓ A SERAFIN Polski Komitet Normalizacyjny Pomoce techniczne w rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Bart³omiej Marona* Bart³omiej Marona Zakres wykorzystania narzêdzi zarz¹dzania publicznego przez wybrane urzêdy miast w Polsce

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy

Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 2/2014 Tomasz Dryl* Tomasz Dryl Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy Czas

Bardziej szczegółowo

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji?

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? Michał Małyszko Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? 1. Wstęp Celem niniejszego dokumentu jest opisanie w przystępny i zrozumiały sposób zasad działania sieci Internet oraz proponowanych

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja osób i mienia

Lokalizacja osób i mienia Lokalizacja osób i mienia Prosty w obs³udze system lokalizacji Ekahau RTLS to prosty w obs³udze i szybki sposób lokalizacji osób i mienia. Dziêki Ekahau RTLS mo esz usprawniæ dzia³ania biznesowe, obni

Bardziej szczegółowo

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet:

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet: W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet: Porty te tworzą przełącznik (ang. switch), tzn. posiadają zdolność wzajemnej komunikacji z prędkością

Bardziej szczegółowo

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE Fédération Internationale des Échecs Handbook FIDE - C05 Obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2011 roku Aneksy obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2012 roku Przek³ad z

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

niejasnoœæ b¹dÿ konfliktowoœæ roli zawodowej niew³aœciwy styl zarz¹dzania z³e stosunki miêdzyludzkie brak perspektyw rozwoju zawodowego.

niejasnoœæ b¹dÿ konfliktowoœæ roli zawodowej niew³aœciwy styl zarz¹dzania z³e stosunki miêdzyludzkie brak perspektyw rozwoju zawodowego. mgr ANNA UCZAK mgr DOROTA O NIERCZYK-ZREDA Centralny Instytut Ochrony Pracy Praca a stres tres jest uznawany za jedno z g³ównych zagro eñ zwi¹zanych z miejscem pracy. Wyniki badañ wskazuj¹ na to, e 40%

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe reguły prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sędziów Dieter Jalowietzki Krzysztof Jaros Siegfried Klaue Hans-Peter

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo dr n. med. BO ENA KURKUS-ROZOWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej ysfunkcje narz¹du ruchu s¹ obok schorzeñ uk³adu kr¹ enia najczêstsz¹ przyczyn¹ niepe³nosprawnoœci

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

Océ TDS600. Océ TDS600. Drukuj, kopiuj i skanuj w du ym formacie. Konfiguracja podstawowa. Certyfikaty

Océ TDS600. Océ TDS600. Drukuj, kopiuj i skanuj w du ym formacie. Konfiguracja podstawowa. Certyfikaty Specyfikacja techniczna Océ TDS600 Drukuj, kopiuj i skanuj w du ym formacie Konfiguracja podstawowa Drukarka Océ TDS600 Technologia Elektrofotograficzna (g owica LED), b ben z organicznym fotoprzewodnikiem

Bardziej szczegółowo

Pirelli 226 AG. Ustawienie automatycznej adresacji IP Microsoft Windows XP/2000.

Pirelli 226 AG. Ustawienie automatycznej adresacji IP Microsoft Windows XP/2000. Pirelli 226 AG Ustaw swój komputer Router potrafi automatycznie przyznać adres ip komputerom w sieci dzięki funkcji DHCP Serwer. Jednakże, twój komputer musi być właściwie skonfigurowany aby ruter mógł

Bardziej szczegółowo

2. CZAS. SCENARIUSZ 2.1. Budowa zegara s³onecznego

2. CZAS. SCENARIUSZ 2.1. Budowa zegara s³onecznego 2. CZAS SCENARIUSZ 2.1. Budowa zegara s³onecznego Poziom nauczania Gimnazjum Przedmioty Geografia, matematyka Cele edukacyjne uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej s³u ¹cej do rozwi¹zywania problemów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników.

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Spis treści: Zanim rozpoczniesz: Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Pierwsze czynności...

Bardziej szczegółowo