Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM"

Transkrypt

1 Prospekt informacyjny Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM Opis produktu Kompletne rozwi¹zanie obejmuj¹ce zarówno fizyczne, jak i wirtualne urz¹dzenia Zestaw opcji konfiguracji polityk pozwala na unikaln¹, bardzo szczegó³ow¹ kontrolê sieci i du ¹ elastycznoœæ Kompleksowe funkcje raportowania i zaawansowany mechanizm powiadamiania Zarz¹dzanie kontrol¹ dostêpu dla goœci z funkcj¹ sponsorowanego dostêpu Jednolite zarz¹dzanie politykami w heterogonicznych œrodowiskach przewodowych i bezprzewodowych Enterasys Network Access Control (NAC) to kompleksowe, wspó³pracuj¹ce z technologiami ró nych dostawców, oparte na standardach, przed- i po-po³¹czeniowe rozwi¹zanie kontroli dostêpu do sieci dla przewodowych i bezprzewodowych sieci VLAN oraz u ytkowników VPN. Stosuj¹c urz¹dzenie NAC Gateway i/lub NAC Gateway Virtual Appliance z oprogramowaniem do konfiguracji i raportowania NMS NAC Manager, administratorzy IT mog¹ wdro yæ wiod¹ce na rynku rozwi¹zanie NAC, zapewniaj¹ce, e tylko w³aœciwi u ytkownicy maj¹ dostêp do odpowiednich im informacji, we w³aœciwym miejscu i czasie. Enterasys NAC jest œciœle zintegrowane z rozwi¹zaniami Enterasys Intrusion Prevention System (IPS), Enterasys Security Information and Event Manager (SIEM), Enterasys Network Management Suite (NMS) oraz Automated Security Manager (ASM), by dostarczyæ najlepsz¹ w swojej klasie po-po³¹czeniow¹ kontrolê dostêpu do sieci. Zalet¹ Enterasys NAC jest zorientowana na biznes widocznoœæ i kontrola indywidualnych u ytkowników i aplikacji w infrastrukturach z rozwi¹zaniami ró nych dostawców. NAC chroni istniej¹ce inwestycje w infrastrukturê, poniewa nie wymaga stosowania nowych urz¹dzeñ prze³¹czaj¹cych lub agentów na wszystkich systemach koñcowych. Enterasys NAC wprowadza uwierzytelnianie wielu u ytkowników przy wykorzystaniu wielu metod, ocenianie niechronionych elementów sieci i wspomaganie dzia³añ naprawczych. Oferuje elastycznoœæ wyboru czy dostêp dla goœci ma byæ ograniczony tylko do publicznych us³ug Internetowych oraz jak nale y postêpowaæ z u ytkownikami i urz¹dzeniami w sieci, którzy nie przeszli pozytywnie oceny ich stanu zabezpieczeñ. Przedsiêbiorstwa maj¹ mo liwoœæ dowolnego równowa enia produktywnoœci i bezpieczeñstwa. Funkcja ostrzegania w ramach procesu oceny zabezpieczeñ informuje u ytkowników o tym, e musz¹ oni zaktualizowaæ swój system, ale daje im czas na dokonanie dzia³añ naprawczych zanim zostan¹ poddani kwarantannie. Polityki Enterasys NAC pozwalaj¹ na przepuszczanie, blokowanie, ograniczanie poziomu, tagowanie, przekierowywanie i kontrolowanie ruchu sieciowego, w oparciu o to samoœæ u ytkownika, czas i po³o enie, typ urz¹dzenia i inne zmienne œrodowiskowe. Enterasys NAC obs³uguje kwarantannê opart¹ o port i sieæ VLAN RFC3580 dla prze³¹czników Enterasys i innych dostawców oraz bardziej wydajne polityki izolacji na prze³¹cznikach Enterasys (które chroni¹ przed atakami przeprowadzanymi z poziomu punktów koñcowych bêd¹cych w kwarantannie). Enterasys NAC Korzyœci Dopasowanie do potrzeb organizacji Ochrona danych korporacji przez aktywne blokowanie dostêpu do sieci nieautoryzowanym u ytkownikom, zagro onym punktom koñcowym i innym niechronionym systemom. Efektywnie równowa y poziom bezpieczeñstwa i dostêpnoœæ dla u ytkowników, partnerów i goœci. Aktywnie kontroluje stan zabezpieczeñ wszystkich urz¹dzeñ w sieci, nawet prywatnych, nale ¹cych do pracowników. Skutecznie spe³nia wymagania zgodnoœci z przepisami. Op³acalna ochrona dla odleg³ych oddzia³ów przedsiêbiorstwa. Efektywnoœæ operacyjna Wykorzystanie istniej¹cych serwerów oceniaj¹cych, uwierzytelniaj¹cych, oprogramowania typu agent i Ÿróde³ informacji o to samoœci u ytkowników pozwala unikn¹æ kosztownych modernizacji sieci. Dowolni pracownicy maj¹ mo liwoœæ przyznawania sponsorowanego dostêpu do sieci i zatwierdzania rejestracji goœci. Ochrona fizycznego i wirtualnego œrodowiska poprzez elastyczne opcje wdro enia obejmuj¹ce urz¹dzenia i urz¹dzenia wirtualne Bezpieczeñstwo Wysoki poziom bezpieczeñstwa wraz ze szczegó³ow¹ kontrol¹ dostêpu opart¹ na typie u ytkownika, urz¹dzenia, uwierzytelniania i czasie oraz po³o eniu. Ocena s³abych punktów i zagro eñ dowolnych systemów koñcowych poprzez rozwi¹zanie wykorzystuj¹ce lub niewykorzystuj¹ce agenta, w tym narzêdzia innych dostawców. Automatyczne izolowanie, poddawanie kwarantannie i dzia³ania naprawcze punktów koñcowych, ponadto bie ¹ce analizowanie, zapobieganie i ograniczanie zagro eñ. Us³ugi i wsparcie Najwiêcej na rynku zadowolonych u ytkowników i problemów rozwi¹zanych przy pierwszym zg³oszeniu. Spersonalizowane us³ugi, w tym badania na miejscu, projektowanie sieci, instalacje i szkolenia. There is nothing more important than our customers

2 mo na zastosowaæ do ka dego urz¹dzenia wykorzystuj¹cego RADIUS do uwierzytelniania z konfigurowalnymi atrybutami, takimi jak Login- LAT lub Filter ID. Przedsiêbiorstwa mog¹ stosowaæ ró nego typu polityki zale nie od atrybutu Reject RADIUS. Przyk³adowa, inna polityka mo e byæ zastosowana do u ytkownika z wygas³ym has³em ni do u ytkownika, który nie posiada konta. Rozwi¹zanie oferuje niezrównan¹ kompatybilnoœæ, zapewnia szerok¹ liczbê opcji uwierzytelniania i obs³uguje technologie dostêpu warstwy 2, warstwy 3 i VPN. Enterasys NAC umo liwia jednolit¹ konfiguracje polityk na wielu ró nych prze³¹cznikach i bezprzewodowych punktach dostêpowych. Ta cecha znacz¹co zmniejsza z³o onoœæ cyklu zarz¹dzania politykami i u³atwia wdro enie NAC w heterogonicznych przewodowych i bezprzewodowych infrastrukturach sieci. Dziêki elastycznoœci Enterasys NAC organizacje maj¹ dostêp do opcji etapowego wdro enia, które zapewniaj¹ natychmiastow¹ ochronê sieci i wartoœæ dla organizacji. Przyk³adowo, organizacja mo e rozpocz¹æ od prostego wykrywania punktów koñcowych i katalogu z informacjami o po³o eniu, nastêpnie wprowadziæ uwierzytelnianie, autoryzacje i ocenianie, a ostatecznie wdro yæ funkcje automatycznych dzia³añ naprawczych. Bardzo szczegó³owe mo liwoœci konfiguracji Mo liwoœci konfiguracji Enterasys NAC dostarczaj¹ szeroki zbiór opcji dla szczegó³owej kontroli sieci. Te opcje konfiguracji obejmuj¹ czas, po³o enie, typ uwierzytelniania, urz¹dzenia, systemu operacyjnego, systemu koñcowego i grup u ytkowników. Dla przyk³adu, przedsiêbiorstwa mog¹ tworzyæ i egzekwowaæ polityki, które przyznaj¹ dok³adnie okreœlony poziom dostêpu do sieci zale ny od typu pod³¹czonego systemu, roli pracownika w organizacji, po³o enia u ytkownika w chwili pod³¹czania i pory dnia. Regu³y oparte o typ urz¹dzenia i systemu operacyjnego s¹ szczególnie istotne w œrodowiskach, w których u ytkownicy wykorzystuj¹ swoje prywatne urz¹dzenia. Przedsiêbiorstwa mog¹ przyznawaæ tym urz¹dzeniom dostêp do sieci na szczególnych zasadach. Sieæ przedsiêbiorstwa jest lepiej chroniona dziêki dok³adniejszej kontroli nad tym kto uzyska³ dostêp, kiedy i z jakiego miejsca. Szczegó³owoœæ opcji konfiguracji zapewnia równie elastycznoœæ dla elastycznego wdro enia w du ych heterogonicznych infrastrukturach. Us³ugi kont dla goœci Enterasys NAC pozwala na automatyczn¹ kontrolê dostêpu dla goœci opart¹ na rejestracji, by zapewniæ im bezpieczny dostêp do sieci bez udzia³u pracowników IT. Mo liwoœci NAC pozwalaj¹ na automatyzacje lub delegowanie zarz¹dzania dostêpem dla goœci. Funkcje takie jak czas wa noœci konta pozwalaj¹ na kontrolê goœci bez zaanga owania pracowników IT. Enterasys NAC udostêpnia portal rejestracyjny dla u ytkowników, pozwalaj¹cy im na rejestracje samemu wielu urz¹dzeñ. NAC oferuje zaawansowane mo liwoœci sponsorowanego dostêpu, przez pocztê elektroniczn¹ lub prosty portal sponsorski do oceny rejestrowanych goœci. Integracja LDAP umo liwia dynamiczne przypisywanie ról dla uwierzytelnionych rejestracji. Uwierzytelnione rejestracje pozwalaj¹ u ytkownikom sieci korporacyjnych na rejestrowanie urz¹dzeñ i uzyskiwanie w³aœciwych ról dla urz¹dzeñ niezgodnych ze standardem 802.1X. Wiele grup rejestracji pozwala administratorom na przyznawanie ró nych poziomów dostêpu, ró nym typom goœci. Sieæ oparta na to samoœci u ytkowników W sieci opartej na to samoœci u ytkowników, mo liwoœci ich pracy s¹ kontrolowane w oparciu o ich role i przypiasne polityki dostêpu. Enterasys NAC zapewnia funkcje to samoœci u ytkowników zawieraj¹c¹ wykrywanie, uwierzytelnianie i œrodki kontroli dostêpu oparte o role. Enterasys NAC integruje siê ze Ÿród³ami danych o to samoœci u ytkowników takimi jak Siemens Enterprise Communications HiPath DirX Identity oraz Microsoft Active Directory, tym samym wykorzystuj¹c i poszerzaj¹c istniej¹ce inwestycje organizacji w katalog danych. U ytkownicy s¹ zarz¹dzani centralnie w systemie to samoœci dla sieci i wszystkich pod³¹czonych aplikacji. Proces zarz¹dzania cyklem ycia u ytkownika (np. zatrudnianie, zmiana stanowiska, zwolnienie) mo e byæ zautomatyzowany i pod³¹czony do innych procesów biznesowych z integracj¹ LDAP i RADIUS. U ytkownicy mog¹ byæ automatycznie dodawani lub usuwani, gdy s¹ zatrudniani lub odchodz¹ z organizacji. Sieæ oparta na to samoœci zapewnia lepsze bezpieczeñstwo i ni sze koszty operacyjne. Monitorowanie punktów koñcowych i ustalanie stanu ich zabezpieczeñ Wszystkie systemy koñcowe w infrastrukturze sieci powinny byæ objête systemem kontroli dostêpu do sieci dla bardziej efektywnej kontroli. Enterasys NAC zapewnia mo liwoœci oceny systemów koñcowych wykorzystuj¹ce lub niewykorzystuj¹ce agenta, by okreœliæ stan zabezpieczeñ pod³¹czanych urz¹dzeñ. Enterasys NAC jest zgodny ze standardami bran owymi i wspó³pracuje z wieloma serwerami oceniaj¹cymi, uwierzytelniaj¹cymi i oprogramowaniem typu agent, by spe³niæ potrzeby organizacji posiadaj¹cych ju technologie oceniaj¹ce. Mo liwoœæ pracy bez agenta nie wymaga instalacji dedykowanego oprogramowania na danym systemie koñcowym i jest stosowana w przypadku komputerów goœci, telefonów IP, kamer IP oraz drukarek. Technologia oceniaj¹ca Enterasys niewykorzystuj¹ca agenta skanuje system operacyjny i aplikacje w poszukiwaniu s³abych punktów. Ocenianie wykorzystuj¹ce agenta wymaga instalacji specjalnego oprogramowania na systemie koñcowym. Oprogramowanie typu agent skanuje urz¹dzenie pod k¹tem stanu oprogramowania antywirusowego, stanu zapory ogniowej, wersji systemu operacyjnego i aplikacji wymiany plików P2P. Agent mo e wyszukiwaæ dowolnych procesów oraz wpisów w rejestrze i automatycznie je korygowaæ. Po³¹czenie mo liwoœci oceniania wykorzystuj¹cych i niewykorzystuj¹cych agenta w rozwi¹zaniu Enterasys pozwala na bardziej efektywne zarz¹dzanie i raportowanie. Powiadamianie i raportowanie Zaawansowany mechanizm powiadamiania Enterasys NAC zapewnia pe³n¹ funkcjonalnoœæ i integruje siê z przep³ywami pracy innych, ju zainstalowanych narzêdzi do ostrzegania. Przedsiêbiorstwa mog¹ wykorzystaæ i rozbudowaæ istniej¹ce automatyczne procesy, by jeszcze bardziej obni yæ koszty operacyjne. Powiadomienia pojawiaj¹ siê w momencie zmiany stanu systemów koñcowych i rejestracji goœci. S¹ one dostarczane za pomoc¹ komunikatów trap, dziennika systemowego, poczty elektronicznej lub us³ugi sieci Web. Mechanizm powiadamiania ma mo liwoœæ uruchomienia programu odpowiedniego dla obs³ugi danego zdarzenia. Przyk³adowo, przy integracji z aplikacj¹ help desk, powiadomienie NAC mo e byæ zastosowane do automatycznego odwzorowywania zmian w infrastrukturze na dzia³ania. Raportowanie stanu systemów koñcowych jest uproszczone dziêki ich podgl¹dowi w systemie webowym Enterasys. NAC zapewnia prosty 2

3 w u yciu panel zarz¹dzania i szczegó³owy widok stanu systemów koñcowych pod³¹czonych lub próbuj¹cych siê pod³¹czyæ do sieci. Analitycy odpowiedzialni za monitorowanie zgodnoœci systemów koñcowych mog¹ ³atwo dostosowaæ widoki by przegl¹daæ informacje w wygodnym dla nich formacie. Raporty mog¹ byæ generowane w formie plików PDF. NMS NAC Manager Oprogramowanie NMS NAC Manager zapewnia bezpieczne, oparte na politykach zarz¹dzanie NAC. Z jednej centralnej lokalizacji pracownicy IT mog¹ konfigurowaæ i kontrolowaæ rozwi¹zanie NAC, co upraszcza implementacjê i bie ¹ca administracjê. NAC Manager zbiera równie dane statystyczne o ³¹cznoœci sieciowej i s³abych punktach, kontroluje próby dostêpu do sieci i dostarcza szczegó³owe raporty na temat niechronionych elementów sieci. NMS NAC Manager przynosi dodatkow¹ korzyœæ poprzez integracjê z innymi aplikacjami Enterasys NMS i produktami bezpieczeñstwa Enterasys. Dla przyk³adu, Enterasys NMS NAC Manager ³atwo integruje siê z NMS Policy Manager by umo liwiæ realizacjê opartych na rolach œrodków kontroli dostêpu za pomoc¹ jednego klikniêcia. Funkcja IP-to-ID Mapping zawarta w NMS NAC Manager ³¹czy ze sob¹ informacje o u ytkowniku, nazwie hosta, adresie IP, adresie MAC i po³o eniu (prze³¹cznik i port lub punkt dostêpowy sieci bezprzewodowej i SSID) z ramami czasowymi dla ka dego punktu koñcowego kluczowa informacja na potrzeby audytu i dzia³añ dochodzeniowych. Funkcja IP-to-ID Mapping jest równie wykorzystywana przez NMS Automated Security Manager by wprowadziæ niezale n¹ od lokalizacji, rozproszon¹ ochronê przed w³amaniami, oraz przez rozwi¹zania Security Information and Event Manager (SIEM) Enterasys i innych dostawców do dok³adnego wskazywania Ÿród³a zagro enia. NAC Manager w ramach zestawu NMS Suite zapewnia scentralizowan¹ widocznoœæ i wysoce skuteczn¹ kontrolê, w ka dym miejscu i czasie, przewodowych i bezprzewodowych zasobów sieci. Ujednolicony interfejs do kontroli OneView u³atwia rozwi¹zywanie problemów, upraszcza prace dzia³u Help Desk oraz raportowanie. U ytkownicy popularnych urz¹dzeñ mobilnych mog¹ wykorzystaæ swoje smart fony lub tablety by po³¹czyæ siê z widokiem systemów koñcowych w NAC, sprawdziæ informacje o po³o eniu systemów i wiele wiêcej w dowolnym czasie i miejscu. Enterasys NAC Gateway Enterasys NAC Gateway kontroluje uwierzytelnianie systemów koñcowych, ich stan zabezpieczeñ i autoryzacje w sieci. Dla us³ug uwierzytelniaj¹cych Enterasys NAC Gateway s³u y jako Proxy RADIUS lub serwer RADIUS dla uwierzytelniania MAC, który komunikuje siê z us³ugami uwierzytelniaj¹cymi RADIUS w organizacji (np. interfejsy z Microsoft Active Directory lub inn¹ us³ug¹ katalogow¹ opart¹ na LDAP). Enterasys NAC Gateway obs³uguje uwierzytelnianie: 802.1x (Extensible Authentication Protocol), MAC, oparte o sieæ Web i Kerberos Snooping (z pewnymi ograniczeniami). W celu oceny punktów koñcowych Enterasys NAC ³¹czy siê z wieloma serwerami oceniania stanu zabezpieczeñ. W przypadku us³ug autoryzacyjnych Enterasys NAC Gateway przesy³a atrybuty RADIUS do prze³¹cznika uwierzytelniaj¹cego. Pozwala to prze³¹cznikowi na dynamiczn¹ autoryzacjê pod³¹czanego punktu koñcowego i przypisanie mu zasobów sieci, w oparciu o wyniki procesów uwierzytelniania i oceniania. Urz¹dzenie Enterasys NAC Gateway przechowuje równie informacje o konfiguracji NAC i fizycznym po³o eniu ka dego punktu koñcowego. Umo liwia proste skalowanie dla obs³ugi redundancji i du ych implementacji NAC. Dostêpne s¹ ró ne modele Enterasys NAC Gateway by spe³niæ wymagania implementacji o ró nych rozmiarach. Funkcja oceniania w ramach NAC Gateway wymaga oddzielnej licencji i obejmuje zarówno rozwi¹zanie wykorzystuj¹ce, jak i niewykorzystuj¹ce agenta. Enterasys NAC Gateway Virtual Appliance Enterasys NAC Gateway Virtual Appliance zapewnia dostêp do wszystkich mo liwoœci uwierzytelniania punktów koñcowych, oceny stanu zabezpieczeñ oraz autoryzacji w formie maszyny wirtualnej VMware. Wdra aj¹c NAC Gateway Virtual Appliance firmy uzyskuj¹ wszystkie korzyœci p³yn¹ce z rozwi¹zania kontroli dostêpu do sieci uzupe³nione o zalety wirtualnego œrodowiska oszczêdnoœci wynikaj¹ce z wykorzystania dostêpnych urz¹dzeñ i szybszy zwrot inwestycji. Wirtualne rozwi¹zanie dostêpne jest w kilku opcjach wielkoœci, zarówno dla centralnych wdro eñ, jak i zdalnych lokalizacji. Funkcja oceniania w ramach NAC Virtual Appliance wymaga oddzielnej licencji i obejmuje zarówno rozwi¹zanie wykorzystuj¹ce, jak i niewykorzystuj¹ce agenta. Dodatkowe funkcje Wsparcie IPv6 dla implementacji NAC w sieciach z systemami koñcowymi IPv6. Sprawdzona kompatybilnoœæ z Microsoft NAP oraz Trusted Computing Group TNC. Automatyczne wykrywanie punktów koñcowych i œledzenie ich po³o enia, przez identyfikowanie pochodz¹cych z prze³¹czników zapytañ o nowy adres MAC, nowy adres IP, nowe sesje uwierzytelniaj¹ce 802.1x, przez sieæ Web, Kerberos lub RADIUS. Obs³uga trybów wdro enia warstwy 2 oraz wszystkich piêciu modeli implementacji NAC: inteligentny przewodowy brzeg sieci, inteligentny bezprzewodowy brzeg sieci, nie-inteligentny przewodowy brzeg sieci, nie-inteligentny bezprzewodowy brzeg sieci oraz VPN. Opcje zarz¹dzania mog¹ byæ dopasowane do istniej¹cych schematów zarz¹dzania sieci¹ i wymagañ bezpieczeñstwa. Obs³uga wielu grup serwerów RADIUS i LDAP pozwala administratorom na identyfikacje serwera, do którego kierowane jest zapytanie. Ocenianie wykorzystuj¹ce agenta zgodne z komputerami Macintosh. Integracja API Open XML z przep³ywami pracy IT dla zwiêkszenia efektywnoœci automatycznych operacji. API NAC oparte o sieæ Web upraszczaj¹ integracjê z aplikacjami innych dostawców. Redundancja 1+1 dla trybów wdro enia warstwy 2: zapewnia wysok¹ dostêpnoœæ i eliminuje NAC Gateway jako pojedynczy punkt awarii SPoF (Single Point of Failure). Konfiguracja poziomów ryzyka pozwala elastycznie definiowaæ zagro enia systemów koñcowych. Szczegó³owa kontrola pozwala administratorom NAC okreœlaæ progi zagro eñ: High Risk, Medium Risk i Low Risk w oparciu o lokalne polityki bezpieczeñstwa. Enterasys NAC Gateway mo e byæ rozbudowywany, pozwalaj¹c na integracjê ocenienia w jednej obudowie, wraz z innymi funkcjami NAC. Rozbudowane urz¹dzenia mog¹ obs³ugiwaæ zarówno ocenianie oparte o sieæ, jak i o agenta. 3

4 Dane techniczne NMS NAC Manager NMS NAC Manager to aplikacja typu plug-in dla Enterasys Network Management Suite (NMS). NMS jest dostêpne dla 32-bitowych systemów operacyjnych: Windows (sprawdzone na anglojêzycznej wersji systemów) Windows Server 2003 z Service Pack 2 Windows XP z Service Pack 2 lub3 Windows Vista (opcjonalnie Service Pack 1) Windows Server 2008 Enterprise Windows Server 2008 Enterprise 64-bitowy (jako 32-bitowa aplikacja) Linux Red Hat Enterprise Linux WS i ES v4 i v5 SuSE Linux wersje 10 i 11 Wymagania sprzêtowe Zalecane P4-2.4 GHz, 2GB RAM (katalog domowy u ytkownika wymaga 50MB na przechowywanie plików) (Windows Vista wymaga 2GB RAM) Wolna przestrzeñ dyskowa - 1GB Zdalny klient Zalecane P4-2.4 GHz, 1GB RAM (Windows Vista wymaga 2GB RAM) Wolna przestrzeñ dyskowa - 100MB (katalog domowy u ytkownika wymaga 50MB na przechowywanie plików) Obs³ugiwane przegl¹darki internetowe: Internet Explorer wersje 7 i 8 Mozilla Firefox 2.0 i 3.0 Java Runtime Environment (JRE) 1.5 lub wy sza (Windows Vista wymaga wersji JRE 1.6 lub wy szej) Enterasys NAC Gateway Wymiary Wysokoœæ: 1.68 (4.26 cm); Szerokoœæ: (w tym uchwyty stojaka) (48.24 cm); G³êbokoœæ: (w tym uchwyty i obejmy) (77.2 cm); Waga: 39 lbs (17.69 Kgs) Zasilanie Moc: 717 W(maksymalnie), 570 W (tryb Energy Smart); Napiêcie: VAC, automatyczna zmiana zakresu, 47-63Hz Dane œrodowiskowe Temperatura pracy: 10 do 35 C (50 do 95 F) z maksymalnym przyrostem temperatury 10 C na godzinê. Uwaga: Dla wysokoœci powy ej 900 metrów, maksymalna temperatura pracy zmniejsza siê o 1 C/100 m; Temperatura przechowywania: -40 do 65 C (-40 do 149 F) z maksymalnym przyrostem temperatury 20 C na godzinê; Wilgotnoœæ: 20% do 80% (bez kondensacji) z maksymaln¹ zmian¹ wilgotnoœci 10% na godzinê Wymagania i normy bran owe oraz pañstwowe Bezpieczeñstwo UL , CSA , EN , oraz IEC , NOM Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna FCC Part 15 (Class A), ICES-003 (Class A), BSMI, KCC, VCCI V-3, AS/ NZS CISPR 22 (Class A), EN (Class A), EN 55024, EN , EN Enterasys NAC Gateway Virtual Appliance Udostêpniane w formacie plików OVA okreœlonym przez VMware, musz¹ byæ wdro one na serwerze VMware ESX 4.0 lub ESXi z klientem vsphere 4.0. Urz¹dzenie wirtualne wymaga 12GB pamiêci, 4 procesorów, dwóch kart sieciowych i 40GB przestrzeni dyskowej. Wymagania dotycz¹ce systemu operacyjnego dla implementacji NAC z ocenianiem wykorzystuj¹cym oprogramowanie typu agent Obs³ugiwane systemy operacyjne systemów koñcowych ³¹cz¹cych siê z sieci¹ przez implementacje Enterasys NAC z ocenianiem wykorzystuj¹cym agenta. Windows 2000 Windows 2003 Windows 2008 Windows XP Windows Vista Windows 7 Mac OS X (Tiger, Leopard) Niektóre testy oceniaj¹ce wymagaj¹ Centrum Zabezpieczeñ Windows, które jest dostêpne tylko w systemach Windows XP SP2, Windows Vista i Windows 7. 4

5 Zamawianie - informacje NMS NAC Manager NAC Gateway NAC Assessment 5

6 Transceivery Transceivery Enterasys zapewniaj¹ mo liwoœci ³¹cznoœci wykorzystuj¹ce kable miedziane (skrêtka) oraz œwiat³owodowe, z prêdkoœciami transmisji od 100 Mbps do 10 Gbps. Wszystkie oferowane transceivery reprezentuj¹ najwy sz¹ jakoœæ co wyd³u a czas u ytkowania i pozwala uzyskaæ najlepszy mo liwy wskaÿnik zwrotu z inwestycji ROI. Szczegó³owe informacje na temat specyfikacji, kompatybilnoœci oraz zamawiania mo na znaleÿæ na stronie: Gwarancja Enterasys jako firma zorientowana na klienta i jego potrzeby, zobowi¹zuje siê do dostarczania produktów i rozwi¹zañ najwy szej jakoœci. W przypadku, gdy jeden z naszych produktów ulegnie awarii, œwiadczymy gwarancjê, pozwalaj¹c¹ w prosty sposób na naprawê lub wymianê uszkodzonego produktu najszybciej jak to mo liwe. Urz¹dzenia Enterasys NAC objête s¹ roczn¹ gwarancj¹ na defekty, które powsta³y podczas produkcji. Gwarancja na oprogramowanie trwa 90 dni i obejmuje tylko wady noœników danych. Pe³ne warunki gwarancji umieszczone s¹ na stronie producenta: Us³ugi i wsparcie Enterasys Networks zapewnia wszechstronne i kompleksowe us³ugi œwiadczone przez Professional Services, pomagaj¹ce w projektowaniu, wdra aniu i optymalizacji sieci klienta, prowadzeniu dedykowanych szkoleñ, oraz zapewniaj¹ce wsparcie i us³ugi, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Prosimy o kontakt z Pañstwa opiekunem w Enterasys, w celu uzyskania wyczerpuj¹cych informacji w tym zakresie. Dodatkowe informacje Dodatkowe informacje o Enterasys NAC znajd¹ Pañstwo na naszej stronie internetowej: Informacje dodatkowe Je eli chc¹ Pañstwo uzyskaæ wiêcej informacji zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: lub skontaktowania siê z nami za pomoc¹ poczty elektronicznej: Opracowanie i sk³ad graficzny - Jakub Maœkiewicz,11/2011