Tivoli Storage Manager

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tivoli Storage Manager"

Transkrypt

1 Tivoli Tivoli Storage Manager

2 Tivoli Storage Manager jest podstawowym produktem z grupy Tivoli Storage Management, s³u ¹cym do zarz¹dzania i ochrony danych. Jest now¹ wersj¹ produktu IBM znanego wczeœniej pod nazw¹ ADSTAR Distributed Storage Manager (ADSM). Tivoli Storage Manager zabezpiecza i zarz¹dza danymi na ponad 35 platformach operacyjnych. Produkt ten jest zintegrowany z setkami urz¹dzeñ s³u ¹cych do przechowywania danych, jak te z infrastruktur¹ LAN, WAN i SAN. Tivoli Storage Manager zapewnia: scentralizowane zarz¹dzanie danymi i zasobami pamiêciowymi w sieciach LAN, WAN i SAN, szybkie i zautomatyzowane odzyskiwanie danych, efektywne zarz¹dzanie przyrostem informacji w firmie, kompatybilnoœæ z ró norodnymi urz¹dzeniami do przechowywania danych, efektywne, szybkie i inteligentne rozwi¹zania zabezpieczaj¹ce dane. Architektura: Tivoli Storage Manager to program client/server, którego g³ównymi elementami s¹: TSM serwer zarz¹dza urz¹dzeniami, s³u ¹cymi do przechowywania danych, zapewniaj¹c w ten sposób bezpieczeñstwo danych, automatyzacjê procesów, raportowanie, funkcje monitoruj¹ce, politykê zarz¹dzania zasobami pamiêciowymi TSM Backup/Archive klient udostêpnia funkcje backupu i archiwizacji klientowi. W zale noœci od platformy sprzêtowej mo e on posiadaæ interfejs graficzny, liniê komend lub byæ zarz¹dzanym poprzez "web backup-archive client", co umo liwia autoryzowanemu u ytkownikowi wykonywanie kopii zapasowych i operacji odzyskiwania danych z ka dej maszyny obs³uguj¹cej przegl¹darkê stron www jak np. Netscape 4.06 czy Microsoft Internet Explorer TSM administrative klient s³u y do scentralizowanej administracji wieloma serwerami TSM jednoczeœnie, umo liwiaj¹c ich konfiguracjê, monitorowanie i zarz¹dzanie z jednej stacji poprzez "enterprise console". "Web administrative interface" umo liwia wykonywanie wy ej opisanych czynnoœci poprzez przegl¹darkê www.

3 Funkcjonalnosc Tivoli Storage Manager 1 Podstawowym elementem architektury serwera Tivoli Storage Manager jest wbudowana, relacyjna baza danych. Wszystkie informacje dotycz¹ce polityki, logowania, weryfikacji autentycznoœci, bezpieczeñstwa i inwentaryzacji sk³adowane s¹ w tej bazie. Same dane zapisywane s¹ w tzw. " Storage Rrepository", który mo e zostaæ umieszczony na ró norodnych noœnikach od dysków magnetycznych, przez dyski optyczne do taœm. Tivoli Storage Manager w odró nieniu od innych tego typu produktów zamiast kontrolowaæ i zarz¹dzaæ s³u ¹cymi do wykonywania kopii zapasowych noœnikami, koncentruje siê na zarz¹dzaniu obiektami ( data object). Obiektami danych mog¹ byæ pliki, katalogi, bloki danych, tablice, rekordy lub np. ca³e logiczne wolumeny, dla których nale y na systemie klienta wykonaæ kopiê bezpieczeñstwa. Funkcjonalnosc Tivoli Storage Manager Funkcjonalnoœæ Tivoli Storage Manager: Enterprise administration Umo liwia monitorowanie, konfiguracjê i administracjê jednego lub wiêkszej liczby serwerów TSM oraz klientów z jednego miejsca, zwanego "enterprise console". Efektywne, szybkie i inteligentne rozwi¹zania zabezpieczaj¹ce dane. - progresywny backup - collocation - reclamation - odtwarzanie do punktu w czasie (point-in-time restore) Media Management Umo liwia osobom zarz¹dzaj¹cym kontrolê wersji poszczególnych plików, reakcjê na ¹dania "on-line", automatyczne przemieszczanie plików na mniej kosztowne zasoby pamiêciowe, ponowne wykorzystanie czêœciowo zape³nionych volumenów. Instant Archive/ Rapid Recovery Jest rozszerzeniem opcji "point in time restore". Ró nica polega na tym, e dane nie s¹ wysy³ane do klienta, ale na inn¹ taœmê lub CD. Daje to mo liwoœæ wykonania "full bacukupu" w³aœciwie go nie robi¹c. Funkcja ta wykorzystywana jest g³ownie jako zabezpieczenie przed awari¹. LAN-free Backup / Tape Resource Sharing TSM zapewnia wielu serwerom Tivoli Storage Manager backup i dynamiczne wspó³dzielenie zautomatyzowanych i indywidualnych zasobów taœmowych. LAN-free Backup / Client Transfer W przypadku gdy jeden Tivoli Storage Manager serwer kontroluje operacje wykonywania kopii zapasowych poprzez SAN, informacje dotycz¹ce polis i zarz¹dzania zasobami przesy³ane s¹ bezpoœrednio przez SAN do puli zasobów pamiêciowych, a dane ca³kowicie pomijaj¹ LAN i TSM serwer.

4 Funkcjonalnosc Tivoli Storage Manager 2 Funkcjonalnosc Tivoli Storage Manager Do obs³ugi procesu wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji danych s³u y TSM backup/archive client. Architektura Tivoli Storage Manager wykorzystuje metodê progresywnego wykonywania kopii zapasowych ( progressive backup). W pierwszym kroku wykonywana jest pe³na kopia zapasowa. Nastêpnie przemieszczane s¹ tylko nowe lub zmienione pliki. TSM przechowuje w bazie danych wskaÿnik do ostatniej wersji pliku dla ka dego klienta. Dziêki temu rozwi¹zaniu unikamy redundancji wynikaj¹cej z potrzeby wykonywania okresowych pe³nych kopii zapasowych plików, które siê nie zmienia³y, oszczêdzaj¹c przy tym zasoby pamiêciowe oraz odci¹ aj¹c ruch w sieci. Proces kolokacji grupuje dane nale ¹ce do danego klienta na tej samej taœmie lub grupie taœm, zmniejszaj¹c w ten sposób ich liczbê. TSM wykorzystuje te tzw. reclamation process do inwentaryzacji i monitorowania taœm. W miarê potrzeb TSM serwer automatycznie montuje taœmy, dokonuje konsolidacji i defragmentacji danych na odpowiednich taœmach. Progresywne wykonywanie kopii zapasowych zapewnia efektywnoœæ zapytania wykorzystywanego przy przyrostowym wykonywaniu kopii zapasowych, efektywnoœæ uzyskan¹ dziêki collocation group oraz efektywnoœæ point-in-time restore - odtwarza okreœlone obiekty do stanu wskazanego przez okreœlon¹ datê i czas. TSM progressive backup. point-in-time Restore. Rozszerzeniem opcji point in time restore jest Instant Archive/ Rapid Recovery. Ró nica polega na tym, e dane nie s¹ wysy³ane do klienta, ale na inn¹ taœmê lub CD. Daje to mo liwoœæ wykonania pe³nych kopii zapasowych w³aœciwie go nie robi¹c. Funkcja ta wykorzystywana jest g³ownie jako zabezpieczenie przed awari¹. Instant Archive / Rapid Recovery. W przypadku rapid recovery przemieszczane s¹ nie tylko informacje od wskazanego point in time, ale te wszystkie konieczne do odtworzenia informacje dotycz¹ce inwentaryzacji. Opcja rapid recovery pozwala pod³¹czyæ urz¹dzenia z kopi¹ zapasow¹ bezpoœrednio do maszyny klienta i wykonaæ pe³ne odtwarzanie, bez koniecznoœci interakcji z serwerem Tivoli Storage Manager.

5 Funkcjonalnosc Tivoli Storage Manager 3 W przypadku gdy jeden Tivoli Storage Manager serwer kontroluje operacje wykonywania kopii zapasowych poprzez SAN, to informacje dotycz¹ce polityki i zarz¹dzania zasobami przesy³ane s¹ bezpoœrednio przez SAN do puli zasobów pamiêciowych. Przy konfiguracji wykorzystywana jest funkcja LAN-free Backup/ Client Transfer i transferowane dane ca³kowicie pomijaj¹ LAN i TSM serwer. Zasoby pamiêciowe przydzielane s¹ dynamicznie ka demu klientowi pod kontrol¹ serwera TSM. Client Transfer Funkcjonalnosc Tivoli Storage Manager Jednym z rozwi¹zañ mo e byæ zastosowanie w œrodowisku SAN wielu serwerów TSM zarz¹dzanych przez jeden administrative interface. Korzystaj¹c z funkcji LAN-free Backup/Tape Resource Sharing serwery te mog¹ byæ skonfigurowane do dynamicznego wspó³dzielenia taœm lub np. biblioteki optycznej. Rysunek obok obrazuje tak¹ konfiguracjê. Widoczne serwery Microsoft Exchange, Oracle i Lotus Domino s¹ pod³¹czone do SAN. Serwery Tivoli Storage Manager zapewniaj¹ ka demu z serwerów mo liwoœæ wykonania kopii zapasowych i dynamicznego wspó³dzielenia zasobów. Na przyk³ad gdy serwer Oracle ¹da przyznania napêdu taœmowego aby wykonaæ kopiê zapasow¹, to jest on dynamicznie przydzielany przez SAN. Po zakoñczeniu operacji napêd jest zwalniany i udostêpniany innym serwerom.

6 Produkty uzupelniajace Produkty uzupelniajace Tivoli Disaster Recovery Manager Zabezpiecza przed awariami sprzêtowymi, b³êdami ludzkimi, utrat¹ danych w przypadku katastrof. Koordynuje i automatyzuje proces odtwarzania w przypadku katastrofy. 1 Tivoli Disaster Recovery Manager automatycznie zbiera informacje potrzebne do odtworzenia TSM serwera w przypadku podobnej awarii. Tivoli Space Manager 2 Hierarchical storage management Zapewnia hierarchiczne zarz¹dzanie zasobami (HSMhierarchical storage management), maksymalnie wykorzystuje istniej¹ce zasoby pamiêciowe i automatycznie migruje rzadko u ywane dane z dysku klienta do Tivoli Storage Manager storage repository. Gdy u ytkownik odwo³uje siê do zmigrowanych danych s¹ one przezroczyœcie przesy³ane na dysk lokalny klienta ( transparent recall). Migracja i zarz¹dzanie plikami kontrolowane jest zdefiniowanych polityk. Funkcja Tivoli Space Manager HSM jest w pe³ni zintegrowana z operacjami wykonywania kopii zapasowych Tivoli Storage Managera. Tivoli Data Protection 3 Tivoli Data Protection dla Lotus Domino. Jest to rozwi¹zanie zintegrowane z Tivoli Storage Managerem, zabezpieczaj¹ce dane wykorzystywane przez ró ne aplikacje biznesowe. Tivoli Data Protection jest interfejsem ³¹cz¹cym API chronionej aplikacji z API TSMa, upraszczaj¹c operacje wykonywania kopii zapasowych i odzyskiwania chronionych aplikacji. Tivoli Data Protection pobiera ¹dania wykonania kopii zapasowej i odzyskania od chronionej aplikacji i t³umaczy je na operacje wykonywania kopii zapasowych i odzyskiwania Tivoli Storage Managera.

7 Srodowisko obslugiwane przez Tivoli Storage Managera Oprogramowanie Tivoli Storage Manager serwer i klient jest dostêpne na wielu platformach systemowych i mo e wykorzystywaæ ró ne protoko³y komunikacyjne. 1 Srodowisko obslugiwane przez Tivoli Storage Managera 1 Obs³ugiwane platformy serwerowe: Klienci Unixowi: Klienci PC:

8 CENTRUM KOMPUTEROWE ZETO S.A. ul. Narutowicza 136, Lódz telefon (0-42) , fax (0-42) , , IBM Polska Warszawa / telefon (0-42) , / fax (0-42) , ,

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Tivoli Storage Manager i Tivoli Storage Manager FastBack przegląd technologii

Tivoli Storage Manager i Tivoli Storage Manager FastBack przegląd technologii Marcin Stec IBM Software Services Spała, 19.05.2011 Tivoli Storage Manager i Tivoli Storage Manager FastBack przegląd technologii Cele 2 Realia i potrzeby biznesowe Pozycjonowanie obydwu produktów Korzyści

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŒÆ. ask. expert PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM

ZAWARTOŒÆ. ask. expert PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM ask the expert ZAWARTOŒÆ PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM PROGRAM EKSPERCKI KONTAKT 2 3 6 8 10 10 11 12 PROFIL PROMISE

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

Wdra anie sytemu Microsoft Windows 2003 Server i Active Directory w du ej firmie o zasiêgu miêdzynarodowym

Wdra anie sytemu Microsoft Windows 2003 Server i Active Directory w du ej firmie o zasiêgu miêdzynarodowym AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Zdzis³awa Rowiñska* Wdra anie sytemu Microsoft Windows 2003 Server i Active Directory w du ej firmie o zasiêgu miêdzynarodowym 1. Wprowadzenie Artyku³ przedstawia proces

Bardziej szczegółowo

W tym dokumencie: 1 Wprowadzenie ataki na aplikacje. 2 Application Intelligence ochrona przed zagro eniami nowej generacji 3 Warstwy sieci i

W tym dokumencie: 1 Wprowadzenie ataki na aplikacje. 2 Application Intelligence ochrona przed zagro eniami nowej generacji 3 Warstwy sieci i W tym dokumencie: 1 Wprowadzenie ataki na aplikacje. 2 Application Intelligence ochrona przed zagro eniami nowej generacji 3 Warstwy sieci i transportu: konieczna podstawa dla technologii Application Intelligence

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Riverbed Steelhead Rodzina produktów

Riverbed Steelhead Rodzina produktów Riverbed Rodzina produktów 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI: Rodzina produktów Riverbed Przegląd Przedsiębiorstwa różnej wielkości zaufały rodzinie produktów Riverbed w zakresie akceleracji działania aplikacji

Bardziej szczegółowo

S³owniczek pojêæ komputerowych

S³owniczek pojêæ komputerowych S³owniczek pojêæ komputerowych Adres IP - numer s³u ¹cy do identyfikacji urz¹dzeñ pod³¹czonych do sieci. Ka de urz¹dzenie posiada unikalny numer IP co pozwala na przesy³anie danych pomiêdzy nimi. Najbardziej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 Wprowadzenie Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 umożliwiają rozszerzenie funkcjonalności tego oprogramowania oraz zastosowanie go na dodatkowych platformach. Niezależnie od tego, czy potrzebna jest

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu Rola serwisów POLSKIE WMS WFS TOWARZYSTWO i generalizacji w INFORMACJI upowszechnianiu PRZESTRZENNEJ informacji geograficznej ROCZNIKI GEOMATYKI 2005 m TOM III m ZESZYT 4 77 ROLA SERWISÓW WMS WFS I GENERALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu po awarii

Przywracanie systemu po awarii Rozdzia³ 25 Po awarii: ocena zniszczeñ 718 Korzystanie z zaawansowanych opcji rozruchowych 719 Usuwanie b³êdów konfiguracji za pomoc¹ Przywracania systemu 722 Dokonywanie napraw za pomoc¹ Konsoli odzyskiwania

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem TeleVantage

Administrowanie systemem TeleVantage Administrowanie systemem TeleVantage Prosty w administrowaniu system telefoniczny TeleVantage firmy Artisoft, komputerowy system telefoniczny pracuj¹cy w oparciu o karty telefonii komputerowej Intel-a,

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Serwery. 1. Compaq ProLiant ML330 G2. 2. Compaq ProLiant ML350 G2. ../komputery/serwery

Serwery. 1. Compaq ProLiant ML330 G2. 2. Compaq ProLiant ML350 G2. ../komputery/serwery Serwery 1. Compaq ProLiant ML330 G2 2. Compaq ProLiant ML350 G2 Nowy Compaq ProLiant ML330 drugiej generacji jest to zupe³nie nowy serwer klasy podstawowej, który w obudowie dotychczasowego ML330, oferuje

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X

Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X KXTDA00 KXTDA00 wer..0 System sieciowy, który maksymalizuje osi¹gniêcia Twojej firmy w erze konwergencji technologii Przedsiêbiorstwa Przemys³ Instytucje rz¹dowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE.

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE. Osi¹gniesz to, dziêki systemowi Microsoft Business Solutions Navision. POTRZEBUJÊ systemu, KTÓRY POMO E MI PROWADZIÆ FIRMÊ

Bardziej szczegółowo

ukasz Wojnowski Administrator Sieci Departamentu Geodezji i Kartografii w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Ma³opolskiego

ukasz Wojnowski Administrator Sieci Departamentu Geodezji i Kartografii w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Ma³opolskiego PRZETWARZANIE POLSKIE CHMUROWE TOWARZYSTWO W GIS NA PRZYK ADZIE INFORMACJI MA OPOLSKIEJ PRZESTRZENNEJ INFRASTRUKTURY... ROCZNIKI GEOMATYKI 2010 m TOM VIII m ZESZYT 6(42) 131 PRZETWARZANIE CHMUROWE W GIS

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna dla ka dego

Technologia informacyjna dla ka dego Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Aleksander Bremer Miros³aw S³awik Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Redakcja Iwona Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych e-mail: novatel@novatel.pl Spis treœci 1. STENTOFON: Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. 2. ms NEUMANN: DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo-nag³oœnieniowy.

Bardziej szczegółowo