UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE"

Transkrypt

1 Załącznik numer 14 do siwz UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ( Warszawa), przy ulicy Barskiej 28/30, reprezentowanym przez: zwanym dalej Ubezpieczającym a. z siedzibą w, przy ul. reprezentowaną przez: 1... zwanym dalej Ubezpieczycielem. Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsza umowa zostaje zawarta z Ubezpieczycielem wyłonionym w postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z Nr 907 ze zm.) i określa warunki ubezpieczenia oraz zasady wzajemnej współpracy w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych dla floty pojazdów stanowiących własność lub będących w posiadaniu Ubezpieczającego na podstawie innego niż prawo własności tytułu prawnego. Spis pojazdów zawarty jest w załączniku numer 1 do umowy. W chwili obecnej Państwowa Inspekcja Pracy posiada 174 pojazdy, przy czym planowany jest zakup kolejnych co najmniej 21 samochodów. W załączonym wykazie uwzględniono 14 nowozakupionych samochodów, które zostaną dostarczone do PIP w bieżącym roku. 2. Ubezpieczający wskazuje do wykonywania czynności związanych z obsługą i wykonywaniem niniejszej umowy Spółkę: AKMA-BROKERS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Poleska 27, zwaną dalej Brokerem. 3. Jednostką Ubezpieczyciela odpowiedzialną za obsługę niniejszej umowy jest z siedzibą w 4. Przez Ubezpieczającego w niniejszej umowie rozumie się Państwową Inspekcję Pracy Główny Inspektorat Pracy lub Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy lub Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy będący właścicielem samochodu. Zakres ubezpieczenia 2 1. Na warunkach niniejszej umowy Ubezpieczyciel udzieli ochrony w zakresie następujących ryzyk: 1) Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (dalej zwanym OC), 2) Ubezpieczenia pojazdu od utraty, uszkodzeń i kradzieży autocasco (zwanym dalej AC), U b e z p i e c z e n i e s a m o c h o d ó w Strona 1

2 3) Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (zwanym dalej NNW), 4) Świadczenia usług assistance w przypadku awarii lub wypadku pojazdu na terenie RP (zwanym dalej ASSP); 5) Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych poza granicami RP (dalej zwanym ZK), 6) Świadczenia usług assistance w przypadku awarii lub wypadku pojazdu poza terytorium Polski (zwanym dalej ASSZ); 2. Do ubezpieczenia pojazdów, o których mowa w 1 ust. 1 zastosowanie mają odpowiednie ogólne warunki ubezpieczenia (owu), stanowiące załącznik nr 5, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień wynikających z treści niniejszej umowy,: 1) W zakresie OC Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 Poz z dnia 16 lipca 2003 roku z późniejszymi zmianami), 2) W zakresie AC Ogólne warunki ubezpieczenia. z dnia.., dalej zwanymi OWU AC 3) W zakresie NNW Ogólne warunki ubezpieczenia. z dnia.., dalej zwanymi OWU NNW 4) W zakresie ASSP Ogólne warunki ubezpieczenia. z dnia.., dalej zwanymi OWU ASSP, 5) W zakresie ZK Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 Poz z dnia 16 lipca 2003 roku ze zm.), 6) W zakresie ASSZ Ogólne warunki ubezpieczenia. z dnia.., dalej zwanymi OWU ASSZ. 3. W przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszej umowy a ogólnymi warunkami ubezpieczenia, o których mowa w 2 ust. 2 pkt. 2), pkt.3) pkt. 4) oraz pkt. 6) stosuje się zapisy niniejszej umowy. 4. W przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszej umowy z przepisami ustawy, o której mowa w 2 ust. 2 pkt. 1), oraz pkt. 5) stosuje się zapisy tej ustawy. 5. Strony umowy zgodnie oświadczają, że do ubezpieczenia zastosowanie będą miały klauzule wskazane w załączniku numer 2 do umowy. Ubezpieczenie OC 3 1. Ubezpieczenie OC obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów, o których mowa w 1 niniejszej Umowy, na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej. 2. W ubezpieczeniu OC suma gwarancyjna stanowi równowartość w złotych: 1) w przypadku szkód na osobie euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, 2) w przypadku szkód w mieniu euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych U b e z p i e c z e n i e s a m o c h o d ó w Strona 2

3 3. W przypadku wejścia w życie po zawarciu niniejszej umowy zmian lub nowelizacji ustawy o której mowa w 2 ust. 2 pkt. 1) w zakresie wysokości minimalnych sum gwarancyjnych, nowe sumy automatycznie znajdą zastosowanie w niniejszej umowie na podstawie stosownego aneksu bez konieczności zapłaty dodatkowej składki. Ubezpieczenie NNW 4 1. Ubezpieczenie NNW obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz zdarzeń zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, świadczenia wypłacane są wyłącznie w złotych polskich. 2. Suma ubezpieczenia na każdego poszkodowanego (świadczenie na wypadek śmierci) wynosi ,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Ubezpieczenie w systemie miejsc. 3. Wszelkie udziały własne oraz franszyzy (w tym także integralne) zniesione. Ubezpieczenie ASSP i ASSZ 5 1. Minimalny zakres ubezpieczenia ASS na terenie RP (ASSP): 1) naprawa w miejscu zdarzenia (z wyłączeniem kosztów części zamiennych), 2) dostarczenie paliwa (z wyłączeniem kosztów paliwa) do miejsca zatrzymania pojazdu w ilości co najmniej umożliwiającej dojechanie do najbliższej stacji paliwowej, 3) holowanie pojazdu do najbliższego warsztatu albo miejsca zamieszkania lub siedziby (oddziału) Państwowej Inspekcji Pracy bądź warsztatu w pobliżu miejsca zamieszkania kierowcy lub siedziby (oddziału) Państwowej Inspekcji Pracy - zależnie od wyboru Ubezpieczającego; w przypadku holowania do siedziby / oddziału Państwowej Inspekcji Pracy (miejsca zamieszkania) ASS obejmuje również kolejne holowanie do warsztatu naprawczego, 4) złomowanie pojazdu, 5) pomoc informacyjna: informacja serwisowa, pomoc drogowa, o możliwości wynajmu pojazdu zastępczego, przekazanie wiadomości, 6) zakwaterowanie ubezpieczonego oraz pasażerów (zorganizowanie, pokrycie kosztów rezerwacji i pobytu) jeżeli pojazd jest unieruchomiony i naprawa nie może odbyć się w tym samym dniu albo gdy pojazd został skradziony, 7) zorganizowanie parkingu, 8) przejazd ubezpieczonego oraz pasażerów do miejsca zamieszkania lub do celu podróży lub siedziby Państwowej Inspekcji Pracy ubezpieczonego, 9) zorganizowanie i pokrycie kosztów odbioru naprawionego pojazdu i/lub dostarczenia go do miejsca docelowego podróży lub miejsca zamieszkania (siedziby ubezpieczonego), 10) udziały własne oraz franszyzy (w tym także integralne) zniesione. 2. Minimalny zakres ubezpieczenia poza terenem RP (ASSZ): 1) naprawa w miejscu zdarzenia (z wyłączeniem kosztów części zamiennych), 2) holowanie pojazdu do najbliższego warsztatu naprawczego, garażu albo parkingu gdy naprawa na miejscu zdarzenia jest niemożliwa, 3) złomowanie pojazdu, U b e z p i e c z e n i e s a m o c h o d ó w Strona 3

4 4) pomoc informacyjna: informacja serwisowa, pomoc drogowa, o możliwości wynajmu pojazdu zastępczego, przekazanie wiadomości, 5) zakwaterowanie (zorganizowanie, pokrycie kosztów rezerwacji i pobytu), jeżeli pojazd jest unieruchomiony i naprawa nie może odbyć się w tym samym dniu albo, gdy pojazd został skradziony, 6) zorganizowanie parkingu, 7) przejazd ubezpieczonego do miejsca zamieszkania lub do celu podróży lub siedziby firmy ubezpieczonego, 8) zorganizowanie i pokrycie kosztów odbioru naprawionego pojazdu i dostarczenia go do miejsca docelowego podróży lub miejsca zamieszkania (siedziby ubezpieczonego), 9) udziały własne oraz franszyzy (w tym także integralne) zniesione. 3. Zakres faktycznie udzielanej przez Ubezpieczyciela ochrony jest zgodny z tym obowiązującym u Ubezpieczyciela, jednak nie węższy niż przedstawiony w 5 ust.1 oraz 5 ust Świadczenie usług przewidzianych ubezpieczeniem ASS jest niezależne od zajścia zdarzenia szkodowego z tytułu ubezpieczenia AC. 5. Warunkiem nieodpłatnego wykonania usług i świadczeń przewidzianych ubezpieczeniem ASS jest okazanie na miejscu zdarzenia dokumentu potwierdzającego zawarcie przedmiotowego ubezpieczenia, ważnego w dniu zaistnienia zdarzenia. Ubezpieczenie AC 6 1. Sumę ubezpieczenia pojazdów będzie stanowić: 1) w przypadku pojazdów fabrycznie nowych wartość brutto zgodnie z fakturą zakupu od autoryzowanego sprzedawcy danej marki. 2) w przypadku pojazdów używanych aktualna w chwili zgłoszenia do ubezpieczenia wartość rynkowa (brutto) wyliczona na podstawie dostępnych na polskim rynku wydawnictw typu Info-Expert lub Audatex. 2. Ochroną ubezpieczeniową zostanie objęte także wyposażenie dodatkowe wyszczególnione w wykazie pojazdów dla poszczególnych samochodów. 3. Zakres ubezpieczenia AC: 1) pełny tj. obejmujący uszkodzenia oraz utratę pojazdu. 2) wypłata odszkodowania wg wartości brutto (wraz z podatkiem VAT). 3) odszkodowania wypłacone z tytułu tego samego zdarzenia uważa się za jedną szkodę. 4) spadek wartości pojazdu w okresie ubezpieczenia: wykupiony. 5) automatyczne uzupełnienie sumy ubezpieczenia po szkodzie. 6) amortyzacja części (zużycie techniczne) wykupiona 7) udziały własne oraz franszyzy wykupione, w tym również wszelkiego rodzaju zmniejszenia odszkodowania z powodu przekroczenia prędkości, wystąpienia kolejnej szkody itp. 8) franszyza integralna zniesiona 9) rozliczenie kosztów naprawy pojazdów w oparciu o faktury wystawiane przez warsztat naprawczy/stację ASO (w szczególności Ubezpieczyciel nie będzie kwestionował użycia części oryginalnych stosowanych w serwisach ASO do naprawy pojazdów). 4. Ponadto: 1) ubezpieczyciel akceptuje istniejące zabezpieczenia pojazdów jako wystarczające, U b e z p i e c z e n i e s a m o c h o d ó w Strona 4

5 2) ubezpieczyciel odstępuje od dokonywania oględzin pojazdów przeznaczonych do ubezpieczenia, 3) ubezpieczyciel odstępuje od wykonywania dokumentacji fotograficznej pojazdów przeznaczonych do ubezpieczenia 5. Odszkodowania wypłacane będą zawsze wraz z podatkiem VAT. Ubezpieczenie ZK 7 1. Ubezpieczenie ZK obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów, o których mowa w 1 niniejszej Umowy, na terytorium państw będących członkami systemu Zielonej Karty. 2. W ubezpieczeniu OC suma gwarancyjna stanowi równowartość w złotych: 1) w przypadku szkód na osobie nie niższej niż euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, 2) w przypadku szkód w mieniu nie niższej niż euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych 3. W przypadku nowelizacji ustawy, o której mowa w 2 ust. 2 pkt. 1) w zakresie wysokości minimalnych sum gwarancyjnych, nowe sumy automatycznie znajdą zastosowanie w niniejszej umowie na podstawie stosownego aneksu bez konieczności zapłaty dodatkowej składki. Obsługa umowy 8 1. Pojazdy nowo nabywane w okresie obowiązywania umowy będą objęte ubezpieczeniem na warunkach niniejszej umowy. 2. Ubezpieczający najpóźniej na 20 dni przed zawarciem umowy ubezpieczenia dla każdego pojazdu zobowiązany jest przekazać do wiadomości Ubezpieczyciela dane dotyczące przebiegu pojazdu oraz jego wartości aktualnych na dzień przekazania danych. Dane te będą stanowiły podstawę do zawarcia umowy ubezpieczenia. W odniesieniu do pojazdów zakupionych w latach dodatkowo dane te będą zawierały: numer rejestracyjny, numer VIN oraz datę rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej 3. Ubezpieczyciel ma dostarczać Ubezpieczającemu na własny koszt polisy systematycznie na 15 dni przed rozpoczęciem ubezpieczenia chyba, że umowa o udzielenie ww. zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie uniemożliwiającym wystawienie polis z takim wyprzedzeniem. Wówczas polisy mają być dostarczone Ubezpieczającemu w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy. Miejsce dostawy polis siedziba właściwej jednostki Państwowej Inspekcji Pracy właściciela pojazdu. 4. W przypadku zakupu nowych samochodów w trakcie obowiązywania umowy polisa ma być dostarczona w dniu rejestracji pojazdu. Ubezpieczający dopuszcza możliwość dostarczenia polis najpóźniej w dniu następnym po dniu rejestracji. Jednostki organizacyjne Państwowej Inspekcji Pracy będą przekazywały informację o konieczności ubezpieczenia samochodu wraz ze wszystkimi danymi koniecznymi do ubezpieczenia pojazdu w dniu jego rejestracji. 5. Na polisie, jako właściciel mienia oraz jako płatnik ma być wskazana dana jednostka organizacyjna Państwowej Inspekcji Pracy, która jest właścicielem ubezpieczanego samochodu. Zapłata za polisy: jednorazowo w terminie 30 dni od dnia dostarczenia polis. Składka za polisy dodatkowe oraz polisy numer 1 odpowiadać ma składce wynikającej za okres faktycznie udzielonej ochrony ubezpieczeniowej tj. do roku (polisa dodatkowa) lub do roku (polisa nr 1) U b e z p i e c z e n i e s a m o c h o d ó w Strona 5

6 6. W odniesieniu do ubezpieczenia ZK oraz ASSZ dokumenty potwierdzające ochronę dostarczone będą w ciągu następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia. Zapłata za polisy jednorazowo w terminie 30 dni od dnia dostarczenia polis. 7. W przypadku ubezpieczenia ZK oraz ASSZ w odniesieniu, do których Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy w trakcie trwania umowy ubezpieczenia wskaże pojazdy (maksymalnie do 30 sztuk), dla których wystawione będą potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia ZK oraz ASSZ dokumenty potwierdzające wystawione będą w ciągu następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia. 8. W odniesieniu do ubezpieczenia ZK oraz ASSZ ochrona ubezpieczeniowa będzie obejmowała okres; od dnia następnego od momentu zgłoszenia do dnia zakończenia okresu obowiązywania ubezpieczenia OC dla danego pojazdu. 9. Przez dostarczenie polisy Strony uznają wpływ polisy do właściwej jednostki Państwowej Inspekcji Pracy. Wszystkie polisy będą dostarczane na koszt Ubezpieczyciela. 10. Ubezpieczyciel wskaże (z podaniem dokładnych, bezpośrednich, numerów telefonicznych, faksowych oraz ), co najmniej 4 osoby będące Opiekunami Floty (dwie z działu sprzedaży oraz dwie z działu likwidacji szkód), które koordynowały będą wszelkie sprawy związane z zarządzaniem pojazdami Państwowej Inspekcji Pracy z ramienia Ubezpieczyciela: 1) Opiekunami Floty z działu sprzedaży (osoby odpowiedzialne m. in. za terminowe wystawianie polis ubezpieczeniowych) będą: a) Tel. Fax:.. . b) Tel. Fax:.. . 2) Opiekunami Floty z działu likwidacji szkód (osoba odpowiedzialna za wszelkie sprawy związane ze szkodami w tym m.in. za terminowe dokonanie oględzin pojazdu) będą: a) Tel. Fax:.. . b) Tel. Fax: Ubezpieczyciel zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy oraz Okręgowych Inspektoratów Pracy o ewentualnych zmianach składu osób będących Opiekunami Floty (wraz z podaniem bezpośredniego numeru kontaktowego), na co najmniej 2 dni przed przewidywaną zmianą. Okres ubezpieczenia 9 1. Ubezpieczeniem objęte będą samochody, których okresy ubezpieczenia będą rozpoczynały się w okresie , w odniesieniu do 4 pojazdów ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się w grudniu 2014 roku. 2. Termin wykonania zamówienia (okres trwania umowy) - 24 miesiące: od , Z ZASTRZEŻENIEM WYRÓWNANIA OKRESÓW UBEZPIECZENIA: Z DNIEM 1 STYCZNIA 2015 ROKU DLA POJAZDÓW ZGŁOSZONYCH DO UBEZPIECZENIA W GRUDNIU 2014R. Z DNIEM 1 STYCZNIA 2016 DLA POJAZDÓW ZGŁOSZONYCH DO UBEZPIECZENIA W OKRESIE OD 2 STYCZNIA 2015R. DO 31 GRUDNIA 2015R. dla samochodów zgłoszonych do ubezpieczenia w okresie ochrona U b e z p i e c z e n i e s a m o c h o d ó w Strona 6

7 ubezpieczeniowa udzielana będzie na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia do końca trwania ubezpieczenia tych pojazdów, włączonych do umowy, także w przypadkach, gdy koniec okresu ubezpieczenia przypadnie po r. 3. W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia na każdy pojazd wystawione zostaną dwie 12-sto miesięczne polisy ubezpieczeniowe. W odniesieniu do samochodów ubezpieczonych w grudniu 2014 wystawione zostaną dodatkowe polisy zapewniające ciągłość ubezpieczenia: polisy dodatkowe dla pojazdów z okresem ubezpieczenia rozpoczynającym się przed 1 stycznia 2015r. uwzględniały będą aktualne indywidualne okresy ubezpieczenia poszczególnych pojazdów zgodnie z załącznikiem nr 12. Okresy ubezpieczenia są odrębne dla poszczególnych pojazdów i rozpoczynają się w kolejnym dniu kalendarzowym po zakończeniu obecnego okresu ubezpieczenia zapewniając ciągłość ochrony ubezpieczeniowej Z dniem wszystkie zawarte w roku 2014 polisy, bez względu na okres ich zakończenia, zostaną rozwiązane za porozumieniem stron (dotyczy 4 pojazdów ubezpieczonych w grudniu 2014r). polisa nr 1: uwzględniała będzie aktualne indywidualne okresy ubezpieczenia poszczególnych pojazdów zgodnie z załącznikiem nr 12 (na chwilę obecną 16 pojazdów ubezpieczonych będzie w innym okresie, pozostałe pojazdy ubezpieczone będą w okresie ). Okresy ubezpieczenia, odrębne dla poszczególnych pojazdów, rozpoczynały się będą w różnych terminach z uwzględnieniem końca dotychczasowego okresu ubezpieczenia: - dla pojazdów zakupionych w 2014 r. - kolejny dzień kalendarzowy po zakończeniu obecnego okresu ubezpieczenia zapewniający ciągłość ochrony ubezpieczeniowej pojazdy zostaną zarejestrowane w okresie sierpień- grudzień dla pojazdów zakupionych w 2015r od dnia ich rejestracji Z dniem wszystkie zawarte w roku 2015 polisy, bez względu na okres ich zakończenia, zostaną rozwiązane za porozumieniem stron. polisa nr 2: obowiązywała będzie w okresie Dla wszystkich posiadanych przez PIP pojazdów wprowadzony zostanie wspólny okres ubezpieczenia. - dla pojazdów zakupionych w 2016r od dnia ich rejestracji na okres 12 miesięcy 4. Ochrona ubezpieczeniowa dla każdego pojazdu rozpoczyna się od dnia następnego po zakończeniu dotychczasowej ochrony ubezpieczeniowej: 1) w odniesieniu do pojazdów, dla których okres ubezpieczenia OC nie jest tożsamy z okresami ubezpieczenia pozostałych ryzyk (AC, NNW, ASS) ubezpieczenie dla tych ryzyk zostanie zawarte na okres inny niż 12 m-cy tak, aby zakończenie okresu ubezpieczenia dla całego pakietu ryzyk (OC, AC, NNW oraz ASS) dla danego pojazdu nastąpiło tego samego dnia. U b e z p i e c z e n i e s a m o c h o d ó w Strona 7

8 2) w przypadku pojazdów nowo nabywanych ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu, przy czym Ubezpieczający przekaże odpowiednie dane Ubezpieczycielowi najpóźniej następnego dnia roboczego licząc od daty zarejestrowania pojazdu. Składka ubezpieczeniowa Ubezpieczyciel ubezpieczy w podanym wyżej zakresie pojazdy wymienione w załączniku numer 1 do umowy za łączną składkę nie wyższą niż.. zł (słownie złotych). Ostateczna wartość umowy będzie wynikała ze zgłoszonych do ubezpieczenia pojazdów. 2. Wysokość składek za poszczególne okresy ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów określa załącznik numer 3 do umowy. Podane przez Ubezpieczyciela składki będą podlegały korekcie w oparciu o zmienione sumy ubezpieczenia (wartości) poszczególnych pojazdów. 3. Składka za ubezpieczenia zawarte w ramach niniejszej umowy będzie zaokrąglana do pełnych złotych w dół. 4. Składka za ubezpieczenia zawarte w ramach niniejszej umowy będzie płatna jednorazowo termin płatności 30 dni od daty zawarcia umowy dla każdego pojazdu, tj. dostarczenia do właściwej jednostki organizacyjnej polisy ubezpieczenia. 5. W przypadku ubezpieczeń krótkoterminowych (na okres krótszy niż 12 miesięcy) składka za okres ubezpieczenia dla wszystkich ryzyk jest obliczana w systemie pro rata temporis w wysokości 1/365 składki rocznej za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. 6. Zastosowane dla obliczenia ceny oferty składki / stawki będą miały także zastosowanie do nowonabytych pojazdów mechanicznych w okresie ubezpieczenia, czyli każdy pojazd będzie rozliczany przy uwzględnieniu klauzuli pro rata temporis wg składek uzyskanych w sposób jak niżej: a) ubezpieczenie OC - składka..zł. b) ubezpieczenie AC stawka pomnożona przez sumę ubezpieczenia pojazdu wyznaczona jego wartością rynkową w dniu nabycia, c) ubezpieczenie WD (wyposażenia dodatkowego) w AC stawka pomnożona przez sumę ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego odpowiadająca jego wartości rynkowej w dniu złożenia wniosku o ubezpieczenie, d) ubezpieczenie NNW: - składka..zł. e) ubezpieczenie ASSP: - składka..zł. f) ubezpieczenia ZK: - składka..zł. g) ubezpieczenie ASSZ: - składka..zł W przypadku zbycia lub wyrejestrowania pojazdu Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. 2. W ubezpieczeniu OC zwrot składki po sprzedaży pojazdu przysługuje za okres od dnia następnego po dniu upłynięcia okresu wypowiedzenia pojazdu przez nabywcę. 3. W pozostałych przypadkach zwrot składki przysługuje za okres od dnia następnego po dniu zbycia lub wyrejestrowania pojazdu. U b e z p i e c z e n i e s a m o c h o d ó w Strona 8

9 4. Kwota zwrotu składki dla wszystkich ryzyk z wyjątkiem ubezpieczenia OC wynosi 1/365 składki rocznej za każdy nie wykorzystany dzień ochrony. Z tytułu ubezpieczenia OC zwrot składki przysługuje za każdy pełny miesiąc nie wykorzystanego okresu ubezpieczenia. 5. Zwrot składki nie jest pomniejszany o jakąkolwiek opłatę manipulacyjną. 6. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio postanowienia 10. Likwidacja szkód Zgłoszenie szkody z tytułu ubezpieczeń zawartych na warunkach niniejszej umowy może nastąpić w dowolnym oddziale lub innej jednostce organizacyjnej Ubezpieczyciela na terenie kraju lub w formie telefonicznego zgłoszenia na infolinię, Ubezpieczyciel zobowiązuje się do przeprowadzenia oględzin uszkodzonego pojazdu w terminie 48 godzin od momentu ich zgłoszenia (dotyczy dni roboczych) w miejscu wskazanym przez Ubezpieczającego. 3. Za datę zgłoszenia przyjmuje się datę przyjęcia informacji o szkodzie tj. datę wpływu faxu do odpowiedniej jednostki Ubezpieczyciela lub telefonicznego zgłoszenia na infolinię bądź za pośrednictwem poczty elektronicznego ( ). Ubezpieczyciel zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić otrzymanie zgłoszenia szkody i podać nr szkody. 4. Minimalne dane wystarczające do przyjęcia zgłoszenia szkody to: 1) data powstania szkody 2) dane identyfikujące uszkodzony pojazd (numer rejestracyjny, właściciel wskazanie jednostki Państwowej Inspekcji Pracy) 3) krótki opis zdarzenia 4) dane kontaktowe do właściwego pracownika Państwowej Inspekcji Pracy 5) numer polisy Ubezpieczyciel zobowiązuje się przyjąć i zarejestrować szkodę niezależnie od tego czy uznaje dane zawarte w zgłoszeniu za wystarczające. 5. Likwidacja szkód z tytułu niniejszej umowy będzie się odbywała w jednostce Ubezpieczyciela zgodnie z 1 ust Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń AC, ASS i NNW wypłacane będą właścicielowi pojazdu (zgodnie z wpisem w dowodzie rejestracyjnym), chyba że ten upoważni inną osobę lub podmiot do odbioru odszkodowania. 7. Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC wypłacane będzie osobie uprawnionej do jego otrzymania. 8. Szkody, których wartość nie przekracza zł będą likwidowane bez konieczności dokonania oględzin i oceny technicznej ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego. 9. Ubezpieczyciel zapewni Ubezpieczającemu możliwość bezgotówkowej likwidacji szkód we wskazanych warsztatach, (przy czym co najmniej jeden ze wskazanych warsztatów musi być zlokalizowany nie dalej niż 50 km od miejsca poszczególnych siedzib jednostek Państwowej Inspekcji Pracy wskazanych w załączniku nr 4 do niniejszej umowy). Lista warsztatów stanowi załącznik nr 6 do umowy. W przypadku zmiany listy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Ubezpieczyciel zobowiązuje się informować Ubezpieczającego (tj. Państwową Inspekcję Pracy Główny Inspektorat Pracy oraz wszystkie jednostki wskazane w załączniku numer 4) w terminie 5 dni od daty planowanej zmiany. Ubezpieczyciel oświadcza, że naprawa w warsztacie wskazanym stosownie do postanowień niniejszego ustępu nie spowoduje utraty uprawnień z gwarancji na dany pojazd. Po dokonanej naprawie uszkodzonego pojazdu faktura za wykonaną usługę wystawiona zostanie przez warsztat bezpośrednio na Ubezpieczyciela i wszelkie ewentualne roszczenia o zapłatę zgłaszane będą przez warsztat bezpośrednio do Ubezpieczyciela. U b e z p i e c z e n i e s a m o c h o d ó w Strona 9

10 10. Niezależnie od uznania przez ubezpieczyciela szkody, jako całkowitej - ubezpieczony zachowuje prawo do naprawy pojazdu. Wówczas, jeśli naprawi i wystąpi z wnioskiem o zwrot kosztów naprawy, Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie na zasadach określonych w niniejszej umowie, jednak nie więcej niż 70% wartości rynkowej pojazdu. 11. Odszkodowanie będzie wypłacone nawet w przypadku, gdy pojazd nie posiadał ważnego badania technicznego (przeglądu rejestracyjnego), przy czym termin ważności badania upłynął w przeciągu 30 dni poprzedzających szkodę oraz stan techniczny pojazdu nie był przyczyną szkody. 12. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do przekazywania do wiadomości brokera i jednostki, do której należy uszkodzony samochód wszelkiej dokumentacji związanej z obsługą niniejszej umowy ubezpieczeniowej, a w szczególności dokumentacji związanej z likwidacją zgłoszonej szkody (w tym w zakresie wyliczenia rzeczywistej wartości likwidowanej szkody). Ubezpieczyciel zobowiązuje się przekazywać ww. dokumentację w terminie 10 dni od dnia zakończenia rozliczenia szkody. Przez dostarczenie ww. dokumentu uznaje się datę wpływu ww. informacji do jednostki Państwowej Inspekcji Pracy, której ono dotyczy. 13. Ubezpieczyciel zobowiązuje się przekazać do Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy oraz do brokera do dnia 30 stycznia 2015 roku i do dnia 30 stycznia 2016 roku informacji o wystąpieniu i likwidacji szkód powstałych w danym roku kalendarzowym. Przez dostarczenie ww. dokumentu uznaje się datę wpływu ww. informacji do Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy. Kary umowne W przypadku niedostarczenia polis ubezpieczenia dla samochodów wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy na 5 dni przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia Ubezpieczyciel zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości 1 % łącznej ceny tych polis z podatkiem VAT, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Postanowienie niniejsze nie dotyczy sytuacji opisanej w 8 ust. 3 zdanie W przypadku niedostarczenia polis Ubezpieczenia dla samochodów wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy na 1 dzień przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia albo w przypadku niedostarczenia polis w terminie wskazanym w 8 ust. 4 zdanie 2 Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy zastrzega sobie możliwość odstąpienia od tej umowy (tj. umowy ubezpieczenia samochodu, dla którego umowa ta miała być zawarta) i żądania od Ubezpieczyciela zapłaty kary umownej w wysokości 20% łącznej ceny tych polis z podatkiem VAT. 3. W przypadku odstąpienia Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy od umowy z innych zawinionych przez Ubezpieczyciela przyczyn, niż wskazana w ust. 2, Ubezpieczyciel będzie zobowiązany do zapłaty Państwowej Inspekcji Pracy Głównemu Inspektoratowi Pracy kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w 10 ust W przypadku odstąpienia od umowy Ubezpieczyciela z przyczyn leżących po jego stronie zobowiązany on jest zapłacić Państwowej Inspekcji Pracy Głównemu Inspektoratowi Pracy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w 10 ust W przypadku nieterminowego dokonania oględzin Ubezpieczyciel zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości 20,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 6. W przypadku nie wywiązania się Ubezpieczyciela z obowiązków wynikających z 12 ust. 13 Ubezpieczyciel zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości 20,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. U b e z p i e c z e n i e s a m o c h o d ó w Strona 10

11 7. W przypadku nie wywiązania się Ubezpieczyciela z obowiązków wynikających z 12 ust. 12 Ubezpieczyciel zobowiązany będzie zapłacić karę umowną odrębnie każdej jednostce Państwowej Inspekcji Pracy, do której wykaz nie został dostarczony w terminie w wysokości 15,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 8. Jeżeli wartość szkody przewyższy kwotę kar umownych Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy będzie uprawniona do dochodzenia od Ubezpieczyciela, oprócz kar umownych, odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywistej szkody, na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 9. Do naliczania kar umownych uprawnione są wszystkie jednostki Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie obowiązków ubezpieczeniowych należących do nich samochodów. Do naliczania kar umownych wskazanych w ust. 3 i 6 uprawniona jest tylko Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy. 10. Jednostki Państwowej Inspekcji Pracy będą informowały pisemnie/faksem Ubezpieczyciela o naliczeniu kary umownej. Ubezpieczyciel w terminie 4 dni od dnia otrzymania ww. informacji może zgłosić zastrzeżenia wskazując okoliczności faktyczne i prawne uniemożliwiające naliczenie kary umownej. Brak informacji w ww. terminie uznaje się za zaakceptowanie przez Ubezpieczyciela faktu naliczenia kary umownej. Postanowienia dodatkowe Do niniejszej umowy mają zastosowanie klauzule dodatkowe wskazane w załączniku numer 2 do umowy. 2. Ubezpieczający przewiduje, że w okresie realizacji niniejszej umowy może zakupić nie więcej niż 50 samochodów. Ubezpieczyciel zobowiązuje się ubezpieczyć ww. samochody na zasadach i przy zastosowaniu stawek, na jakich ubezpieczy samochody wskazane w załączniku nr 1 do umowy. Ubezpieczający nie ma obowiązku zlecenia ubezpieczenia ww. samochodów. 3. W przypadku likwidacji samochodu (np. w wyniku sprzedaży, kradzieży, zniszczenia) z floty Państwowej Inspekcji Pracy Ubezpieczający będzie pisemnie lub faksem informował podmiot, o którym mowa w 1 ust. 2 oraz Ubezpieczyciela o niniejszym w terminie 10 dni roboczych od wystąpienia ww. okoliczności. 4. Jednostki Państwowej Inspekcji Pracy będą uiszczały zapłatę tylko za faktycznie ubezpieczone samochody. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Strony zgodnie oświadczają, że przed zawarciem niniejszej umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej zabezpieczeniem w wysokości zł (słownie złotych:..). 2. Zabezpieczenie jest ważne przez okres wykonywania umowy. 3. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany. Postanowienia końcowe Ubezpieczyciel zobowiązuje się do: 1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o jednostkach Państwowej Inspekcji Pracy uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy pochodzących od tych jednostek oraz od instytucji i osób z nim związanych U b e z p i e c z e n i e s a m o c h o d ó w Strona 11

12 jakimkolwiek stosunkiem faktycznym lub prawnym, 2) przestrzegania zaleceń Ubezpieczającego i jego jednostek organizacyjnych o ochronie udostępnionych informacji, 3) przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. 2. Obowiązek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie. Jego uchylenie może być dokonane wyłącznie przez Ubezpieczającego w formie pisemnej. 3. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do szczególnej ochrony przekazanych mu do przetwarzania wszystkich danych i do zachowania ich w tajemnicy i nie przekazywania ich osobom trzecim, jak również do trwałego ich zniszczenia niezwłocznie po wykonaniu przedmiotu umowy lub na każde żądanie Ubezpieczającego. 4. Ubezpieczyciel jest zobowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych do podjęcia środków zabezpieczających zbiór danych, o których mowa w art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 5. Ubezpieczyciel oświadcza, że w ramach umowy będzie działał na zasadzie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych i że nie zleci przetwarzania innemu podmiotowi. 6. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Ubezpieczającego i jego jednostek organizacyjnych lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z prawem i niniejszą umową przekazanie powierzonych danych Niniejsza umowa została zawarta na okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 2. Przelew wierzytelności wymaga zgody Ubezpieczonego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) oraz inne przepisy odnoszące się do przedmiotu umowy. 4. Załączniki 1-6 stanowią integralną część niniejszej umowy: 1) załącznik nr 1 spis pojazdów 2) załącznik nr 2 wykaz klauzul 3) załącznik nr 3 wykaz składek 4) załącznik nr 4 siedziby jednostek 5) załącznik nr 5 OWU 6) załącznik nr 6 - lista warsztatów. 5. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony deklarują rozwiązywać w drodze negocjacji, z ostrożności ustalają za organ rozstrzygający Sąd powszechny miejscowo właściwy dla Ubezpieczającego. 6. Jednostki Państwowej Inspekcji Pracy przekażą pisemnie/faksem na numer ubezpieczycielowi informację o osobach odpowiedzialnych w ww. jednostkach za realizację niniejszej umowy w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy. 7. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Ubezpieczającego i jednym dla Ubezpieczyciela. Ubezpieczający Ubezpieczyciel U b e z p i e c z e n i e s a m o c h o d ó w Strona 12

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

UMOWA . -.. Dostawa 13 samochodów dla PIP 2014 r. Strona 1

UMOWA . -.. Dostawa 13 samochodów dla PIP 2014 r. Strona 1 UMOWA zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (02-315 Warszawa) ul. Barska 28/30, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Dostawa 2 samochodów dla PIP 2012 r. Strona 1

UMOWA Dostawa 2 samochodów dla PIP 2012 r. Strona 1 UMOWA zawarta w dniu... 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 38/42, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.-....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez:

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez: Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: ZP/439/055/U/11 UMOWA - WZÓR pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; NIP: KRS: ; reprezentowanym przez:

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; NIP: KRS: ; reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA - WZÓR pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną przez: mgr inż. Marka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a...

Bardziej szczegółowo

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez:

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez: Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy na usługę ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Cieszyn wraz z jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA

Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA zawarta w dniu... 2008 r. w Warszawie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 38/42 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu...

Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu... Znak Sprawy: Załącznik Nr 6.2 do SIWZ Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu... pomiędzy: Burmistrzem Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Zamawiający zamawia, a Dostawca dostarczy - podstawi do odbioru na terenie Polski 11 sztuki fabrycznie nowych

UMOWA Zamawiający zamawia, a Dostawca dostarczy - podstawi do odbioru na terenie Polski 11 sztuki fabrycznie nowych UMOWA zawarta w dniu... 2016 r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (02-315 Warszawa) ul. Barska 28/30, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez:

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: UMOWA wzór Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych Zawarta dnia pomiędzy: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: 1.. 2.. Zwanym dalej Ubezpieczającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a., zwaną dalej Zleceniobiorcą, reprezentowaną przez:

UMOWA. a., zwaną dalej Zleceniobiorcą, reprezentowaną przez: UMOWA w dniu roku w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 38/42, zwaną dalej Zleceniodawcą reprezentowanym przez:.... a., zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, reprezentowaną przez:

UMOWA. Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, reprezentowaną przez: UMOWA zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia. Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Kobyłce, w dniu... pomiędzy: Gminą Kobyłka, z siedzibą w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 1, 05-230 Kobyłka, NIP: 125-13-32-390,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego na Emisję III edycji kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego na Emisję III edycji kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego na Emisję III edycji kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy, Głównym Inspektoratem

Bardziej szczegółowo

2. W WZÓR UMOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIE IA załącznik nr 5a do siwz Niniejsza umowa została zawarta w Lublinie, w dniu... pomiędzy: MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLI IE, Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez:

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Łomży, w dniu... pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, Regon:..., NIP:..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. Umowa Nr. /2015. Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. Umowa Nr. /2015. Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie reprezentowanym przez: Załącznik numer 5 do zapytania ofertowego nr 2AG-251-225-48/15 PROJEKT UMOWY Umowa Nr. /2015 zawarta w dniu. 2015 r. w Krakowie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 9 do specyfikacji dla Zadania III Wersja: 1.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 9 do specyfikacji dla Zadania III Wersja: 1. UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Nowym Sączu, w dniu... pomiędzy: Miastem Nowy Sącz Urząd Miasta Nowego Sącza, z siedzibą ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, Nr ewidencyjny NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz. WZÓR UMOWY

Załącznik nr 6 do siwz. WZÓR UMOWY WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 do siwz. Umowa Nr... W dniu... pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Katowicach, z siedzibą przy ul. Granicznej 29, 40-017 Katowice, zwaną dalej "Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo,

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo, Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2016 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7a do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 6b wzór umowy dotyczący części II zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

UMOWA . -.. Dostawa jednego samochodu osobowego dla PIP GIP 2012 r. Strona 1

UMOWA . -.. Dostawa jednego samochodu osobowego dla PIP GIP 2012 r. Strona 1 UMOWA zawarta w dniu... 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 38/42, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.-....

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy: UMOWA Nr.. ZAŁACZNIK NR 4 do SIWZ zawarta w dniu... roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy PI. Teatralny 2 REGON 871121290, NIP 956-19-45-671, reprezentowanym przez:..

Bardziej szczegółowo

Przedmiot i sposób wykonania umowy. 1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca, realizując przedmiot zamówienia publicznego zobowiązuje

Przedmiot i sposób wykonania umowy. 1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca, realizując przedmiot zamówienia publicznego zobowiązuje Zawarta w dniu.. 2016 roku we Wrocławiu pomiędzy: OŚRODKIEM SZKOLENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY IM. PROFESORA JANA ROSNERA WE WROCŁAWIU z siedzibą we Wrocławiu przy ul. M. Kopernika 5, nazwa skrócona:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SOA/... /2011

UMOWA NR SOA/... /2011 Załącznik nr 4 do SIWZ Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasta Ustka - WZÓR UMOWA NR SOA/... /2011 zawarta w dniu... 2011 r. pomiędzy Gminą Miasto Ustka, reprezentowaną przez:... -... przy

Bardziej szczegółowo

dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt)

dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt) BZ/ZP.02/23/02/15. Załącznik Nr 7 do SIWZ dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt) zawarta w dniu we Włocławku pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży MK (projekt umowy)

Umowa sprzedaży MK (projekt umowy) Załącznik Nr 6 do SIWZ 2370.10.2015 Umowa sprzedaży MK.2371.10.2015 (projekt umowy) zawarta w dniu.. r. w Łodzi pomiędzy: Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr sprawy: BCK

UMOWA. Nr sprawy: BCK Nr sprawy: BCK-04-2012 UMOWA zawarta w Bytowie w dniu.. w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pomiędzy: Bytowskim Centrum Kultury w Bytowie z siedzibą przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy)

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) Załącznik Nr 6 do SIWZ 2370.3.2013 Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) zawarta w dniu.. r. w Łodzi pomiędzy: Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47,

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR Zawarta w dniu... w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatem Radzyńskim mającym siedzibę w Radzyniu Podlaskim przy Plac I. Potockiego

Bardziej szczegółowo

2 1. Zapotrzebowanie na bilety lotnicze Zamawiający będzie zgłaszał faxem/emailem na numer/adres /

2 1. Zapotrzebowanie na bilety lotnicze Zamawiający będzie zgłaszał faxem/emailem na numer/adres / UMOWA wzór W dniu roku w Warszawie została zawarta umowa pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, zwanym dalej "Zamawiającym,, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (WZÓR)

UMOWA Nr... (WZÓR) Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... (WZÓR) zawarta w dniu... pomiędzy: zawarta w Aleksandrowie Kujawskim, w dniu... pomiędzy: Powiatem Aleksandrowskim z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dla części 01 GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ. zawarta dnia... w Pabianicach

Wzór umowy dla części 01 GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ. zawarta dnia... w Pabianicach Wzór umowy Załącznik nr 11 do SIWZ Wzór umowy dla części 01 GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ pomiędzy Ubezpieczającym /Ubezpieczonym: Miastem Pabianice ul. Zamkowa 16 95-200

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne WZORY UMÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO zawarta w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim,

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP:..., REGON:..., reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP:..., REGON:..., reprezentowaną przez: Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Nidzicy, w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP:..., REGON:...,

Bardziej szczegółowo

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Szydłowcu w dniu... pomiędzy: Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NR 57-3/ZP/2014

UMOWA GENERALNA NR 57-3/ZP/2014 ZAŁĄCZNIK NR 13 UMOWA GENERALNA NR 57-3/ZP/2014 CZĘŚĆ 03 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu. 2014 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr WZP.273.. 2012. zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa 2...

Wzór umowy. UMOWA Nr WZP.273.. 2012. zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa 2... Załącznik nr 5 Wzór umowy UMOWA Nr WZP.273.. 2012 zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy PI. Teatralny 2 REGON 871121290, NIP 956-19-45-671, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia

Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Chełmie, w dniu... pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwaną dalej Zamawiającym a wpisanym..o kapitale zakładowym w wysokości reprezentowanym przez:

UMOWA. zwaną dalej Zamawiającym a wpisanym..o kapitale zakładowym w wysokości reprezentowanym przez: UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy - Głównym Inspektoratem Pracy ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, reprezentowaną przez:.... zwaną dalej Zamawiającym a wpisanym..o

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Załącznik nr 5 projekt umowy UMOWA Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zawarta w dniu w, pomiędzy: Agencją Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO postępowanie nr 2421.42.2016.BO Załącznik nr 21b do SIWZ WZÓR UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR... O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Część II - Ubezpieczenie komunikacyjne Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5 projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Kompleksowe ubezpieczenie Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. l. Zamenhofa w Białymstoku nr sprawy: PN-10/17/28 zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta Autocasco 1 Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta 2 Casco ASO Casco Komfortowy Casco Optymalny Wiek pojazdu do 4 lat do 8 lat do 11

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Powiatu Zielonogórskiego oraz jednostek organizacyjnych Część I : Ubezpieczenie mienia, OC i NNW

UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Powiatu Zielonogórskiego oraz jednostek organizacyjnych Część I : Ubezpieczenie mienia, OC i NNW Znak sprawy:or.273.9.2016 Załącznik nr 5a projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Powiatu Zielonogórskiego oraz jednostek organizacyjnych Część I : Ubezpieczenie mienia, OC i NNW

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5a projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część I : Ubezpieczenie mienia i OC zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1 L.p. Nr rejestracyjny Marka typ Rodzaj Rok produkcji Suma ubezpieczenia AC z VAT Uwagi 1 65NJ Nissan Micra 2006 34.000,-

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NR 49-2/ZP/2015 CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA GENERALNA NR 49-2/ZP/2015 CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE ZAŁĄCZNIK NR 11 Wzór umowy UMOWA GENERALNA NR 49-2/ZP/2015 CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu. 2015 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY część 01

PROJEKT UMOWY część 01 Załącznik nr 3 do SIWZ wzory umów PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Bełchatowie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Miastem Bełchatów reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Siekierczyn UMOWA Nr (Wzór)

Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Siekierczyn UMOWA Nr (Wzór) Załącznik Nr 5c do SIWZ dot. CZĘŚCI III UMOWA Nr (Wzór) zawarta w dniu... 2015 r. w Siekierczynie pomiędzy Gminą Siekierczyn z siedzibą w Siekierczynie, 59-818 Siekierczyn 271, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym:

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym: Poznań, 10.09.2014r. ZP WORD 5/komunikacja/2014 W oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu udziela

Bardziej szczegółowo

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy:

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: UMOWA - Wzór Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Legionów 70/76, nr NIP 897-017-81-03 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013 UMOWA NR 76/ZP/2013 Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy zawarta w dniu. 2013 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6b do SIWZ

Załącznik nr 6b do SIWZ Załącznik nr 6b do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWU (UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA ZADANIA II) zawarta w dniu.. we Wrocławiu, której

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

3 Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu.

3 Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu. Załącznik Nr 2/str. 1 Część I Zamówienia UMOWA - Wzór Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1.... 2....

Bardziej szczegółowo

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. GU.DAP.272.7.2011 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa (wzór) na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów typu SUW Umowa zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie, ul. Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 84/2009 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny,

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawę oleju napędowego ( PROJEKT)

Umowa na dostawę oleju napędowego ( PROJEKT) Znak sprawy: ZK/U/20/045/ 2016 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa na dostawę oleju napędowego ( PROJEKT) Zawarta w Rzeszowie w dniu 2016 r. pomiędzy: Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 UMOWA. ... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Załącznik nr 9 UMOWA. ... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. Załącznik nr 9 UMOWA zawarta w dniu... r. w Toruniu pomiędzy : Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały gen. Sikorskiego 13, reprezentowanym przez: Pawła Łubowskiego Dyrektora,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy :

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy : Załącznik nr 5 UMOWA Projekt - ZP/18/2012 zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy : 1) Zakładem Robót Drogowych w Poznaniu z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 46/50, 61-016 Poznań, NIP: 7822517483, REGON: 301616337,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, reprezentowaną przez:

UMOWA. Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, reprezentowaną przez: Wzór UMOWA zawarta w dniu 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym a z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1... 2... zwanym dalej Zamawiającym. z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

1... 2... zwanym dalej Zamawiającym. z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Część I Ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo