WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE SP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE SP"

Transkrypt

1 WYMAGANIA EDUACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE SP 1. Cele oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Ważną a zarazem trudną funkcją nauczyciela jest sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ma na celu: 1)poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych; 2)motywowanie ucznia do systematycznej pracy; 3)wdrażanie uczniów do samokontroli i samooceny oraz planowania własnego procesu uczenia się; 4)dostarczanie rodzicom informacji i postępach oraz ewentualnych trudnościach ucznia; 5)dostarczanie nauczycielom informacji o skuteczności procesu nauczania. 2. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć to systematyczne zbieranie informacji o przebiegu i wynikach nauczania oraz wychowania. Przedmiotem oceny powinny być zarówno wiadomości, umiejętności i postawy ucznia. Program nauczania zajęć technicznych kładzie nacisk na kompetencje uczniów. Istnieje zatem konieczność kontrolowania i oceniania ich działań praktycznych. Dokonując oceny należy wziąć pod uwagę indywidualne uzdolnienia ucznia, jego operatywność oraz sprawność intelektualną. Podczas oceniania działań praktycznych należy zwracać uwagę na: -wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tego przedmiotu; -celowość, dokładność i staranność wykonywanego zadania; -przestrzeganie zasad dobrej organizacji pracy; -właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych; -rozumienie zjawisk technicznych; -umiejętność wyciągania wniosków; -czytanie ze zrozumieniem wszelkiego rodzaju instrukcji. Obszary aktywności oceniane na lekcjach zajęć technicznych: -aktywność na lekcji -testy, sprawdziany; -odpowiedź ustna; -prace wytwórcze; -zadnia domowe; -przygotowanie do zajęć; -zadania dodatkowe; -udział w konkursach i wystawach. ogólne na poszczególne oceny. Ocenę celującą powinien otrzymać uczeń,który: -zdobył wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania ; -biegle posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami w nietypowych sytuacjach praktycznych; -racjonalnie wykorzystuje swoje uzdolnienia na każdych zajęciach; -proponuje nowatorskie rozwiązania; -osiąga sukcesy w konkursach technicznych. Ocenę bardzo dobrą powinien otrzymać uczeń, który: -opanował w pełni treści programowe, samodzielnie wyjaśnia zjawiska i procesy, rozumie zależności; -w pełni wykorzystuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań problemowych; -właściwie organizuje stanowisko pracy, przestrzega zasad bhp; -sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, poprawnie wykonuje operacje technologiczne; -potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań zespołowych.

2 Ocenę dobrą powinien otrzymać uczeń, który: -opanował w stopniu zadawalającym wiadomości określone programem nauczania; -umie wykorzystywać wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań teoretycznych i praktycznych; -stosuje zasady dotyczące organizacji i bezpieczeństwa pracy, racjonalnie wykorzystuje czas pracy; -poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, w stopniu zadawalającym opanował umiejętności technologiczne. Ocenę dostateczną powinien otrzymać uczeń, który: -opanował wiadomości na poziomie podstaw programowych; -umie wykorzystać wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań teoretycznych i praktycznych o średnim stopniu trudności; -przeważnie stosuje zasady dotyczące organizacji i bezpieczeństwa pracy; -mało efektownie wykorzystuje czas pracy; -popełnia błędy w posługiwaniu się narzędziami i przyborami, w stopniu średnim opanował operacje technologiczne. Ocenę dopuszczającą powinien otrzymać uczeń, który: -ma braki w wiedzy na poziomie podstaw programowych; -rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności; -ma trudności z poprawną organizacją pracy, wykazuje brak samodzielności; -posługuje się tylko prostymi narzędziami i przyborami, z pomocą nauczyciela wykonuje proste operacje technologiczne. edukacyjne edukacyjne WYCHOWANIE OMUNIACYJNE LASA 4 1.Przepisy o ruchu pieszych onieczne + P Ocena Dostateczna -wymienia elementy drogi przebiegającej w pobliżu szkoły; -wymienia uczestników ruchu; -omawia,jak bezpiecznie pokonać drogę z domu do szkoły; -opisuje zasady poruszania się pieszych w mieście i poza miastem; -nazywa znaki drogowe pionowe i poziome związane z ruchem pieszych; -wskazuje miejsca, w których piesi mogą przechodzić przez jezdnię; -omawia sposób przechodzenia przez jezdnię w miejscach oznakowanych; -podaje przykłady niewłaściwego zachowania pieszych. -wymienia elementy drogi w mieście i drogi poza miastem; -wymienia obowiązki i prawa pieszego; -wymienia sytuacje, w których pieszy może korzystać z drogi dla rowerów; -omawia zasady korzystania z drogi przez pieszych w strefie zamieszkania; -opisuje elementy odblaskowe i wskazuje miejsca, gdzie powinny być umieszczone; -wymienia zasady przechodzenia przez jezdnię w miejscach oznakowanych i nieoznakowanych; -wymienia zakazy obowiązujące pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię; -wymienia zasady obowiązujące kolumnę pieszych.

3 ( + P) + R - wyjaśnia określenia:,,uczestnik ruchu drogowego,,,pieszy,,,droga,,,jezdnia -omawia różnicę pomiędzy drogą w mieście i poza miastem -prawidłowo interpretuje treść znaków i sygnałów drogowych dotyczących pieszych; -wymienia niebezpieczeństwa i przewiduje skutki związane z nieprawidłowym sposobem poruszania się pieszych; -dostrzega potrzebę stosowania elementów odblaskowych; -omawia sposoby przejścia na drugą stronę na drogach o dwóch jezdniach; -określa zagrożenia na przejściach dla pieszych na skrzyżowaniach. ( +P +R) +D -analizuje i przewiduje niebezpieczeństwa i ich skutki związane z nieprawidłowy sposobem poruszania się pieszych po drogach; -określa miejsca bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię w sytuacjach nietypowych; -uzasadnia konieczność przechodzenia przez jezdnię zgodnie z obowiązującymi przepisami; -uzasadnia konieczność przestrzegania prawa o ruchu drogowym. 2.Zasady bezpiecznego poruszania się po drogach onieczne -wymienia zasady bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym; -wymienia warunki atmosferyczne, pory dnia których należy + P zachować szczególną ostrożność -objaśnia zasady bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym; -podaje przykłady zastosowania zasad. (+ P)+ R (+ P+ R)+ D -przedstawia różne sytuacje drogowe, dotyczące pieszych i rowerzystów, w których należy stosować zasady bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym. -dostrzega zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku na drodze. 3.Znaki i sygnały na drogach onieczne -wymienia główne grupy znaków drogowych; -rozpoznaje znaki pionowe i poziome; -nazywa wybrane znaki pionowe; -poprawnie interpretuje znaczenie linii ciągłej i przerywanej; -wie na czym polega ruch kierowany.

4 + P -przedstawia podział znaków i sygnałów drogowych; -opisuje grupy znaków podając ich kształt, kolor, obwódkę i znaczenie; -wymienia znaki wyróżniające się kształtem spośród poszczególnych grup; -podaje przykład znaku pionowego i poziomego o tym samym znaczeniu; -określa kolejność ważności (hierarchię) znaków drogowych, sygnałów i poleceń, przepisów oraz sygnałów świetlnych. (+ P) +R (+ P+ R) +D -rozróżnia grupy znaków pionowych na podstawie ich kształtu i koloru; -poprawnie interpretuje treść znaków pionowych obowiązujących rowerzystę; -prawidłowo interpretuje treść znaków i sygnałów drogowych dotyczących rowerzysty; -przyporządkowuje znaki poziome do odpowiednich znaków pionowych, które stosowane są w celu uzupełnienia ich treści; -wyjaśnia zasady postępowania rowerzysty w odniesieniu do znaków, sygnałów świetlnych oraz sygnałów nadawanych przez osobę kierującą ruchem. -uzasadnia konieczność rozmieszczania znaków w różnych miejscach na drodze; -poprawnie interpretuje treść tabliczek umieszczonych pod znakami ostrzegawczymi i zakazu; -przewiduje skutki nieznajomości hierarchii ważności przepisów, znaków, sygnałów, świetlnych oraz poleceń wydawanych przez osoby kierujące ruchem; -dostrzega wpływ sygnalizacji na ułatwienie przejazdu przez skrzyżowania oraz polepszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 4.Manewry na drodze oniecznie + P -wymienia podstawowe manewry na drodze; -podaje przykłady sytuacji, w których następuje włączanie się do ruchu; -nazywa manewry powodujące zmianę kierunku jazdy; -opisuje manewry na drodze: wymijanie, omijanie, wyprzedzanie. -definiuje manewry: włączania się do ruchu, zmiana pasa, zmiana kierunku jazdy; -wymienia zasady obowiązujące przy włączaniu się do ruchu; -określa, na czym polega zmiana kierunku jazdy oraz pasa ruchu; -wymienia czynności, które musi wykonywać rowerzysta, aby bezpiecznie zmienić pas ruchu; -na podstawie ilustracji wymienia czynności, które musi

5 (+ P) + R (+ P+ R) + D wykonywać rowerzysta podczas skrętu w prawo oraz w lewo; -wymienia miejsca, w których zawracanie jest zabronione; -wskazuje różnice pomiędzy omijaniem, wymijaniem i wyprzedzaniem; -na podstawie ilustracji wymienia czynności, które musi wykonywać rowerzysta podczas manewrów: wyprzedzania i omijania; -wymienia miejsca w których przepisy zabraniają wyprzedzania; -czyta znaki dotyczące omawianych manewrów. -omawia zasady wykonywania skrętu(w prawo oraz w lewo) na drodze jednokierunkowej i dwukierunkowej; -dostrzega podobieństwo pomiędzy skrętem w lewo, a zawracaniem; -omawia zasady wykonywania manewrów omijania, wymijania i wyprzedzania; -przewiduje zagrożenia, które mogą wystąpić podczas wykonywania manewrów; -wskazuje manewr wyprzedzania jako niebezpieczny, wymagający zachowania szczególnej ostrożności; -omawia sytuacje, w których rowerzysta może wyprzedzać z prawej strony; -omawia sytuacje, w których zabronione jest wykonywanie manewrów: omijania, wyprzedzania i zawracania. -wyjaśnia kolejne etapy wykonywania skrętu w prawo oraz w lewo na drodze jednokierunkowej i dwukierunkowej; -wyjaśnia zasady wykonywania manewrów: omijania wymijania i wyprzedzania; -uzasadnia konieczność wcześniejszego sygnalizowania zamiaru wykonywania manewru; -uzasadnia decyzję wyboru sposobu wyprzedzania z prawej strony. 5.Zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach onieczne + P (+ P) + R -wymienia typy skrzyżowań; -opisuje skrzyżowania dróg występujące w okolicach szkoły i miejsca zamieszkania; -nazywa znaki drogowe, które są umieszczane przed skrzyżowaniem dróg. -wyjaśnia określenie,,skrzyżowanie ; -wymienia i objaśnia znaczenia znaków drogowych obowiązujące na skrzyżowaniach dróg; -określa pierwszeństwo przejazdu pojazdów na nieskomplikowanych skrzyżowaniach; -wymienia zagrożenia podczas przejeżdżania przez skrzyżowania. -omawia typy skrzyżowań i sposoby ich oznakowania; -omawia znaki regulujące pierwszeństwo przejazdu przez skrzyżowanie; -wyjaśnia stosowanie zasady,,prawej strony ;

6 -określa na podstawie znaków rodzaj skrzyżowania; -określa zasady przejazdu na skrzyżowaniach: równorzędnych, podporządkowanych, z sygnalizacją świetlną oraz na rondzie; -poprawnie interpretuje treść tabliczek wskazujących przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu przez skrzyżowanie. (+ P+ R)+D -prawidłowo ustala kolejność przejazdu na wszystkich typach skrzyżowań; -uzasadnia konieczność stosowania zasady szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania, dojeżdżając do skrzyżowania i będąc na nim; -określa niebezpieczne sytuacje na skrzyżowaniu i wie jak ich unikać. 6.Zasady ruchu drogowego obowiązujące rowerzystów onieczne ocena dopuszczająca +P ( +P)+R -omawia warunki korzystania karty rowerowej; -wymienia główne zasady dotyczące jazdy rowerzystów po drodze; -wymienia warunki, w których rowerzysta może jechać po chodniku; -podaje sposób przekraczania jezdni przez rowerzystę na przejściu dla pieszych; -podaje przykłady niewłaściwego zachowania się rowerzystów. -wymienia zakres umiejętności związanych z techniką jazdy na rowerze; -rozpoznaje na podstawie znaków drogowych, drogi przeznaczona dla rowerów oraz drogi, na których nie wolno poruszać się rowerzyście; -wymienia sytuacje, w których rowerzyści mogą jechać jeden obok drugiego; -określa miejsca na drodze, w których rowerzysta powinien przejeżdżać przez jezdnię; -wymienia korzyści dla rowerzystów wynikające z zaznaczonych śluz na skrzyżowaniach; -określa zachowania rowerzystów, które mogą powodować zagrożenia w ruchu drogowym. -omawia kryteria wymagań na zaliczenie testu teoretycznego i praktycznego; -objaśnia zakazy obowiązujące rowerzystę; -wymienia i omawia prawa i obowiązki rowerzysty wynikające z kodeksu drogowego; -omawia korzyści wynikające z wyznaczenia śluz i specjalnych pasów ruchu dla rowerzystów; -omawia zagrożenia wynikające z niewłaściwego zachowania się rowerzysty na drodze.

7 (+ P + R)+ D -ocenia poziom własnych umiejętności w zakresie jazdy rowerem; -dostrzega zagrożenia oraz przewiduje skutki wynikające z niewłaściwego zachowania się rowerzysty; -uzasadnia zakazy wynikające z kodeksu drogowego dotyczące rowerzystów; -określa niebezpieczne sytuacje drogowe i wie jak ich uniknąć; -uzasadnia konieczność budowania śluz i specjalnych pasów ruchu dla rowerzystów. 7.Budowa i konserwacja roweru onieczne + P (+ P) + R (+ P + R)+ D -podaje przykłady pojazdów uważanych zgodnie z kodeksem za rower; -wskazuje główne części roweru; -Omawia obowiązkowe wyposażenie roweru; -dostosowuje rower do potrzeb swojej sylwetki; -przygotowuje rower do jazdy; -przeprowadza podstawową konserwację- czyszczenie, oliwienie. -wyjaśnia pojęcia : rower, pojazd jednośladowy, wielośladowy; -wymienia główne mechanizmy roweru i wskazuje, w którym miejscu się znajdują; -wymienia dodatkowe wyposażenie, które może posiadać rower; -wymienia zakres czynności wchodzących w skład konserwacji bieżącej i okresowej; -wymienia środki do konserwacji. -wyjaśnia zasadę działania układów rowerowego; -wymienia i przeprowadza podstawowe regulacje, wg zaleceń zawartych w instrukcji obsługi roweru. -wskazuje główne części roweru mające wpływ na bezpieczną jazdę; -uzasadnia wpływ konserwacji roweru na bezpieczeństwo jazdy; -określa sposoby zapobiegania awariom, które powstają w wyniku eksploatacji roweru. 8.Wypadek na drodze onieczne + P -wymienia przyczyny wypadków drogowych; -wymienia czynności,które uczeń może wykonać w razie wypadku; -zna numery telefonu do służb ratunkowych. -umie powiadomić służby ratunkowe o wypadku drogowym; -podaje sposoby zabezpieczenia miejsca wypadku, pamiętając o

8 (+ P) + R (+ P + R)+ D własnym bezpieczeństwie; -wymienia informacje, które należy podać w sytuacji telefonicznego zgłoszenia wypadku. -wyjaśnia różnicę pomiędzy wypadkiem a kolizją; -podaje przyczyny wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów oraz określa sposoby ich zapobiegania; -omawia skutki lekkomyślnego zachowania się uczestników ruchu; -wymienia podstawowe środki opatrunkowe oraz podaje ich zastosowanie. -bezbłędnie powiadamia odpowiednie służby o wypadku na drodze; -uzasadnia obowiązek podjęcia działań w razie wypadku; -bezbłędnie wykonuje proste opatrunki, dobierając odpowiedni środek opatrunkowy.

9 edukacyjne ZAJĘCIA TECHNICZNE część 1 LASA 5 1.Zasady sporządzania dokumentacji technicznej onieczne + P -posługuje się elementarnymi przyborami kreślarskimi; -odwzorowuje wielkie litery pisma technicznego; -czyta proste rysunki techniczne. -określa funkcję i przeznaczenie podstawowych przyborów do rysowania; -rysuje wybrane figury płaskie i rzuty prostokątne mało skomplikowanych figur przestrzennych. -wymienia nazwy formatów arkuszy papieru; -nazywa rodzaje linii rysunkowych; -nazywa trzy rzuty prostokątne. -zna wymiary arkuszy o formatach zasadniczych; -wyjaśnia znaczenie znaków wymiarowych; -omawia zastosowanie najczęściej używanych linii rysunkowych; -objaśnia zasady tworzenia rzutów prostokątnych. (+ P) + R (+ P + R)+ D Ponadprogramowe (+ -sprawnie posługuje się przyborami do rysowania; -posługuje się pismem technicznym(wielkie litery i cyfry); -rysuje wymiaruje wybrane figury płaskie i rzuty prostokątne prostych figur przestrzennych. -sporządza rysunki techniczne z wymiarami stosując podziałki; -uzasadnia potrzebę stosowania rysunku technicznego, jako środka przekazu informacji między projektantem, a wykonawcą. -dostrzega i uzasadnia potrzebę porozumiewania się w środowisku technicznym za pomocą znormalizowanych znaków i rysunków. -zna zasadę tworzenia formatów zasadniczych; -objaśnia zasady wymiarowania; -wyjaśnia pojęcia związane z rzutowaniem prostokątnym. -wyjaśnia terminologię stosowaną w rysunku technicznym. -posiada szeroki zakres wiedzy z rysunku technicznego i posługuje się nią. 2.Papier i wyroby papiernicze onieczne -posługuje się narzędziami do obróbki papieru; -wykonuje proste operacje technologiczne: przenosi wymiar -wymienia surowce, z których wytwarza się papier; -podaje przykłady rodzajów papieru;

10 + P (+ P) + R (+ P + R)+ D Ponadprogramowe (+ na materiał, zagina dzieli i łączy materiał. -określa obszary zastosowań papieru; -dobiera narzędzia do obrabianego materiału; -z pomocą nauczyciela wykonuje prace wytwórcze. -porównuje właściwości papieru różnych klas; -dobiera narzędzia do operacji technologicznych; -samodzielnie wykonuje prace wytwórcze. -dobiera sposób łączenia do materiału; -planuje pracę wytwórczą, uwzględniając kolejność wykonywania operacji technologicznych i czas ich trwania; -wykonuje prace starannie i estetycznie. -uzasadnia potrzebę oszczędzania papieru i celowość stosowania recyklingu; -podczas realizacji zadań technicznych stosuje nowatorskie rozwiązania. -nazywa narzędzia stosowane do obróbki papieru. -nazywa wyroby papiernicze i zna ich zastosowanie; -rozróżnia narzędzia stosowane do obróbki papieru; -nazywa operacje technologiczne. -rozróżnia papier ze względu na jego przeznaczenie; -wskazuje różnicę między klasami papieru; -zna właściwości papieru. -definiuje pojęcia,,pergamin,,,papirus ; -definiuje jednostkę gramatury; -dokonuje podziału papieru ze względu na gramaturę. -posiada wykraczający poza program zakres wiedzy, np. prezentuje nietypowe zastosowanie wyrobów papierniczych. 3.Drewno i materiały drewnopochodne onieczne + P -posługuje się narzędziami do obróbki drewna; -wykonuje proste operacje technologiczne: przenosi wymiar dzieli materiał, wyrównuje krawędzie posługując się tarnikiem i papierem ściernym. -określa obszary zastosowań drewna i materiałów drewnopochodnych; -dobiera narzędzia do obrabianego materiału; -charakteryzuje zawody związane z -wymienia podstawowe gatunki drewna; -wylicza materiały drewnopochodne; -nazywa narzędzia stosowane do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych. -omawia właściwości fizyczne różnych gatunków drewna; -wymienia asortyment drewna; -rozpoznaje materiały

11 (+ P) + R (+ P + R)+ D Ponadprogramowe (+ 4.Obwody elektryczne onieczne + P przemysłem drzewnym. -określa możliwość zastąpienia drewna materiałami drewnopochodnymi; -porównuje właściwości drewna z właściwościami materiałów drewnopochodnych; -dobiera narzędzia do operacji technologicznych. -dobiera sposób łączenia elementów drewnianych i drewnopochodnych; -dobiera materiał (gatunek drewna) do wytworu; -planuje pracę wytwórczą, uwzględniając kolejność wykonywania operacji technologicznych i czas ich trwania. -uzasadnia potrzebę przeprowadzania badań właściwości fizycznych drewna; -podczas realizacji zadań technicznych stosuje nowatorskie rozwiązania. -montuje proste obwody elektryczne; -czyta i odwzorowuje proste schematy elektryczne. -czyta i rysuje proste schematy elektryczne; -określa zastosowanie obwodów szeregowych i równoległych. drewnopochodne; -rozróżnia narzędzia stosowane do obróbki drewna; -nazywa rodzaje połączeń elementów drewnianych; -nazywa operacje technologiczne stosowane przy obróbce drewna. -wylicza wady i zalety drewna oraz materiałów drewnopochodnych; -wyjaśnia, w jaki sposób otrzymuje się materiały drewnopochodne; -wskazuje różnice między połączeniem rozłącznym, a nierozłącznym. -wyjaśnia różnicę między właściwościami fizycznymi różnych gatunków drewna; -omawia rodzaje połączeń elementów drewnianych i drewnopochodnych; -wyjaśnia wpływ właściwości gatunku drewna na wartość i zastosowanie wyprodukowanych wyrobów. -posiada wykraczający poza program zakres wiedzy, np. prezentuje nietypowe zastosowania drewna i materiałów drewnopochodnych. -definiuje pojęcie,,obwód elektryczny ; -nazywa źródła i odbiorniki energii elektrycznej; -zna symbole graficzne wybranych elementów elektrycznych. -omawia sposoby łączenia źródeł oraz odbiorników energii elektrycznej; -rozróżnia symbole graficzne wybranych elementów

12 (+ P) + R (+ P + R)+ D Ponadprogramowe (+ -montuje obwody elektryczne szeregowe i równoległe; -dobiera napięcie źródła do napięcia odbiornika prądu. -porównuje obwody szeregowe i równoległe; -buduje obwody elektryczne według schematu. -projektuje oraz buduje złożone obwody elektryczne; -diagnozuje obwody elektryczne, wykorzystując przyrządy pomiarowe. elektrycznych. -przedstawia wady i zalety szeregowych oraz równoległych obwodów; -rozróżnia obwody elektryczne. -wyjaśnia różnice między obwodem szeregowym a równoległym. -posiada wykraczający poza program zakres wiedzy; -zna przyrządy pomiarowe. edukacyjne ZAJĘCIA TECHNICZNE część 2 LASA 6 1.Rysunek techniczny onieczne + P (+ P) + R (+ P + R)+ D -posługuje się przyborami kreślarskimi; -czyta proste rysunki techniczne. -określa funkcję i przeznaczenie podstawowych przyborów do rysowania; -odróżnia izometrię od dimetrii ukośnej i prostokątnej. -na podstawie rzutów aksonometrycznych rysuje przedmioty w rzutach prostokątnych. -sprawnie posługuje się przyborami kreślarskimi; -rysuje przedmioty w izometrii oraz dimetrii ukośnej i prostokątnej na podstawie rzutów prostokątnych. -zna pojęcie aksonometrii; -nazywa trzy rodzaje rzutów aksonometrycznych. - zna układ osi w poszczególnych rodzajach aksonometrii; -zna zależność wymiarów: grubość, szerokość i wysokości w różnych rodzajach aksonometrii; -objaśnia zasady tworzenia rysunku w izometrii. -wskazuje różnicę pomiędzy izometrią, a dimetrią ukośną i prostokątną; -omawia kolejne etapy rysowania w aksonometrii. -wyjaśnia terminologię stosowaną w rysunku technicznym; -uzasadnia potrzebę stosowania rysunku technicznego, jako środka przekazu informacji technicznej między projektantem, a wykonawcą.

13 Ponadprogramowe (+ -wykonuje zrzuty aksonometryczne złożonych przedmiotów. -posiada szeroki zakres wiedzy z rysunku technicznego i posługuje się nią. 2.Materiały włókiennicze i ich obróbka onieczne -wykonuje wybrane ściegi szycia ręcznego; -dzieli materiał włókienniczy oraz łączy przez zszywanie; -posługuje się podstawowymi narzędziami do ręcznej obróbki materiałów włókienniczych. -nazywa włókna naturalne i chemiczne oraz podaje źródła ich pochodzenia; -nazywa wyroby włókiennicze; -rozpoznaje i nazywa ściegi podstawowe i ozdobne; -nazywa narzędzia stosowane do ręcznej obróbki materiałów włókienniczych. + P -wykonuje ręczne ściegi podstawowe i ozdobne; -czyta informacje zawarte na metkach wyrobów odzieżowych dotyczące składu zastosowanych surowców; -czyta symbole graficzne określające sposób konserwacji odzieży. -omawia wybrane właściwości włókien; -rozróżnia i nazywa wyroby włókiennicze; -podaje obszary zastosowań włókien naturalnych i chemicznych; -wyjaśnia znaczenie pojęcia,,konserwacja odzieży ; -wymienia podstawowe wymiary niezbędne przy zakupie odzieży. (+ P) + R -określa wady i zalety włókien naturalnych oraz chemicznych; -odróżnia włókna naturalne od włókien chemicznych na podstawie próby spalania oraz poprzez badanie organoleptyczne; -porównuje właściwości izolacyjne, higroskopijne, sprężyste tkanin wykonanych z różnych włókien. -wyjaśnia zasadę powstania tkaniny i dzianiny; -wyjaśnia, z jakiego surowca powinny być wykonane określone wyroby odzieżowe; -wyjaśnia od czego zależy sposób konserwacji odzieży. (+ P + R)+ D -klasyfikuje włókna; -dobiera surowiec do wyrobu odzieżowego; -planuje i wykonuje pracę wytwórczą, uwzględniając -wyjaśnia, od czego zależą właściwości użytkowe tkaniny i dzianiny; -identyfikuje tkaninę po kodzie barwnych nitek;

14 Ponadprogramowe (+ kolejność operacji technologicznych i czas ich trwania. -uzasadnia potrzebę przeprowadzania badań oceniających właściwości fizyczne i chemiczne włókien; -podczas realizacji zadań technicznych stosuje nowatorskie rozwiązania. -identyfikuje wymiary sylwetki z wielkościami katalogowymi. -posiada wykraczający poza program zakres wiedzy, np. prezentuje nietypowe zastosowania materiałów włókienniczych, prezentuje rys historyczny rozwoju konstrukcji żelazka, krosna, maszyny dziewiarskiej; -wyjaśnia zasady konstruowania form odzieżowych. 3.Tworzywa sztuczne onieczne + P (+ P) + R (+ P + R)+ D -posługuje się podstawowymi narzędziami do ręcznej obróbki tworzyw sztucznych; -wykonuje proste operacje technologiczne, np. przenosi wymiar na materiał, dzieli tworzywa, wyrównuje krawędzie, wierci otwory. -klasyfikuje tworzywa sztuczne według ich właściwości; -określa obszary zastosowań tworzyw sztucznych; -dobiera narzędzia do operacji technologicznych. -porównuje właściwości różnych tworzyw sztucznych; -określa najbardziej ekologiczny sposób przetwarzania odpadów z tworzyw; -uzasadnia potrzebę segregacji śmieci w gospodarstwach domowych; -dobiera narzędzia do obrabianego tworzywa. -dobiera tworzywo sztuczne do -wymienia nazwy niektórych tworzyw sztucznych i przykłady ich zastosowania; -wymienia wady i zalety tworzyw sztucznych; -nazywa podstawowe operacje technologiczne; -nazywa narzędzia stosowane do ręcznej obróbki tworzyw sztucznych. -omawia właściwości tworzyw na podstawie dotyku i wyglądu zewnętrznego; -wymienia tworzywa termoplastyczne i ich oznaczenia literowe; -wyjaśnia znaczenie pojęć: utylizacja, recykling, biodegradacja. -omawia zachowanie się tworzywa termoplastycznego pod wpływem temperatury; -omawia metody przetwarzania tworzyw sztucznych na wyroby użytkowe; -wyjaśnia znaczenie symboli stosowanych na opakowaniach z tworzyw sztucznych. -wyjaśnia jakie wiadomości

15 Ponadprogramowe (+ określonego wyrobu użytkowego; -określa metodę, jaką został wytworzony wybrany przedmiot użytkowy; -planuje i wykonuje pracę wytwórczą, uwzględniając kolejność operacji technologicznych i czas ich trwania. -ocenia i uzasadnia potrzebę wykorzystania surowców wtórnych; -proponuje nowatorskie rozwiązania techniczne i stosuje je przy wykonywaniu zadań. tworzyw sztucznych zadecydowały o ich szerokim zastosowaniu; -wyjaśnia aspekt ekonomiczny powszechnego stosowania tworzyw sztucznych; -omawia uboczne skutki produkcji tworzyw sztucznych. -posiada wykraczający poza program zakres wiedzy, np. przedstawia nietypowe zastosowania tworzyw sztucznych, prezentuje rys historyczny rozwoju tworzyw. 4.Metale onieczne + P (+ P) + R (+ P + R)+ D Ponadprogramowe (+ -określa wiadomości fizyczne metali; -rozpoznaje narzędzia do ręcznej obróbki metali. -posługuje się podstawowymi narzędziami do ręcznej obróbki metali; -określa podstawowe operacje technologiczne występujące przy obróbce metali. -porównuje właściwości różnych metali oraz ich stopów; -dobiera narzędzia do operacji technologicznych; -określa skutki korozji. -bada przewodnictwo oraz właściwości magnetyczne metali; -posługuje się suwmiarką. -uzasadnia potrzebę wykorzystania surowców wtórnych; -proponuje nowatorskie rozwiązania techniczne; -dobiera materiał do wytworu uwzględniając wymagania użytkowe, ekonomiczne i konstrukcyjne. -wymienia nazwy metali i ich zastosowanie; -nazywa narzędzia stosowane do obróbki metalu. -wymienia zastosowanie stali; -omawia właściwości metali; -charakteryzuje właściwości stopów żelaza. -omawia sposób pozyskiwania żelaza z rudy; -omawia zastosowanie metali kolorowych oraz ich stopów; -wyjaśnia zjawisko korozji. -wyjaśnia, jakie właściwości metali zadecydowały o ich zastosowaniu; -omawia metody zabezpieczenia przed korozją. -posiada wykraczający poza program zakres wiedzy, np. przedstawia nietypowe zastosowania metali, prezentuje sposoby uzyskiwania metali z rud, nazywa rudy.

16 5.Urządzenia techniczne onieczne + P (+ P) + R (+ P + R)+ D Ponadprogramowe (+ -rozpoznaje niektóre elementy mechaniczne-przekładnie. -wskazuje urządzenia techniczne, w których występują przekładnie. -określa zastosowanie przekładni. -rozróżnia elementy mechaniczne zastosowane w urządzeniach technicznych. -samodzielnie projektuje oraz buduje układy mechaniczne. -nazywa i rozróżnia przekładnie. -wymienia nazwy urządzeń technicznych wykorzystujących przekładnie. -omawia budowę wybranych przekładni. -wyjaśnia zasadę przenoszenia ruchu w przekładniach. -posiada zakres wiedzy wykraczający poza program, np. prezentuje rys historyczny rozwoju konstrukcji poznanych przekładni. 6.Dom bezpieczny i wygodny onieczne + P (+ P) + R (+ P + R)+ D -charakteryzuje wybraną instalację domową; -czyta i rysuje symbole graficzne stosowane w rysunku budowlanym. -określa podstawowe funkcje instalacji domowych; -projektuje wyposażenie mieszkania z zastosowaniem symboli graficznych. -czyta i rysuje schematy domowej instalacji elektrycznej; -projektuje funkcjonalne i estetyczne urządzenie mieszkania z uwzględnieniem zasad ergonomii. -oblicza koszt zużycia energii elektrycznej, gazu i wody w swoim -wymienia podstawowe instalacje domowe; -nazywa odbiorniki poszczególnych instalacji. -wymienia elementy instalacji domowych; -wymienia rodzaje kosztów związanych z eksploatacją mieszkania. -wyjaśnia funkcję poszczególnych elementów instalacji domowych; -wyjaśnia zasady planowania przestrzeni w mieszkaniu w zależności od potrzeb rodziny. -wskazuje praktyczne sposoby zmniejszające koszt zużycia

17 Ponadprogramowe (+ domu; -projektuje układy przestrzenne domu z uwzględnieniem potrzeb własnej rodziny. -uzasadnia potrzebę stosowania urządzeń pomiarowych celem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, gazu, wody zimnej i ciepłej. poszczególnych zasobów; -wyróżnia w przestrzeni mieszkania strefy w zależności od ich przeznaczenia ( do nauki, wypoczynku, zabawy). -posiada poza program zakres wiedzy, np. prezentuje niekonwencjonalne źródło energii; -wyjaśnia zasady wykonywania rysunków budowlanych. 7. Żywność i żywienie onieczne + P (+ P) + R (+ P + R)+ D -grupuje produkty spożywcze o zbliżonej wartości odżywczej; -wykonuje podstawowe czynności przy obróbce wstępnej warzyw i owoców; -korzysta z wybranych urządzeń domowych. -określa cele utrwalania żywności; -określa wartość odżywczą wybranych produktów. -ustala, które produkty powinny być podstawą diety; -określa funkcje, jakie pełnią składniki pokarmowe; -sporządza proste potrawy, wykorzystując urządzenia gospodarstwa domowego. -określa znaczenie poszczególnych składników odżywczych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka; -dobiera metodę utrwalania żywności do produktu; -wykonuje czynności związane z obróbką termiczną i wykończającą oraz przygotowuje posiłki zimne i gorące, stosując zasady higieniczne pracy. -wymienia składniki pokarmowe; -wymienia podstawowe grupy produktów spożywczych; -nazywa czynności wykonywane podczas obróbki wstępnej. -wymienia sposoby utrwalania żywności; -zna składniki pokarmowe zawarte w produktach spożywczych. -omawia zawartość piramidy zdrowego żywienia; -wskazuje produkty pochodzenia zwierzęcego i roślinnego pełniące funkcję energetyczną, budulcową, regulującą. -przedstawia zasady właściwego odżywiania wg piramidy zdrowego żywienia; -rozróżnia sposoby konserwacji żywności; -omawia pojęcie żywności ekologicznej; -wyjaśnia rolę witamin i składników mineralnych w żywieniu; -wyjaśnia zasady obróbki wstępnej, termicznej i wykańczającej.

18 Ponadprogramowe (+ -określa i charakteryzuje niekorzystny wpływ niektórych potraw na zdrowie i samopoczucie człowieka; -określa rolę makro i mikroelementów w żywieniu. -posiada wykraczający poza program zakres wiedzy, np. wyjaśnia znaczenie symboli niektórych środków konserwujących żywność; -omawia zagrożenia związane z chorobami, nadwagą, bulimią, anoreksją.

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI I OKRES Sprawności konieczne (ocena: dopuszczający) 1. Rysunek techniczny posługuje się przyborami kreślarskimi; czyta proste rysunki techniczne; zna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE KLASA IV ROK SZKOLNY 214/2015

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE KLASA IV ROK SZKOLNY 214/2015 1.Przepisy o ruchu pieszych WYMAGANIA EDUACYJNE WYCHOWANIE OMUNIACYJNE LASA IV RO SZOLNY 214/2015 onieczne + P Dostateczna ( + P) + R ( +P +R) +D bardzo -wymienia elementy drogi przebiegającej w pobliżu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI Sprawności I OKRES Wymagania konieczne (ocena: dopuszczający) podstawowe (ocena: dostateczny) rozszerzone (ocena dobry) dopełniające (ocena: bardzo

Bardziej szczegółowo

Technika Klasa V Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE

Technika Klasa V Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Technika lasa V Szkoły j WYMAGANIA EDUACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Ocenę celującą powinien otrzymać uczeń,który: -zdobył wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania ; -biegle posługuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE V I OKRES

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE V I OKRES WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE V I OKRES Sprawności Wymagania konieczne (ocena: dopuszczający) podstawowe (ocena: dostateczny) rozszerzone (ocena dobry) dopełniające (ocena: bardzo

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z zajęć technicznych w klasie VI

Kryteria ocen z zajęć technicznych w klasie VI ryteria ocen z zajęć technicznych w klasie VI Rysunek techniczny ocena bardzo dobra ( + R + D) + PP ocena celująca -Posługują się elementarnymi przyborami kreślarskimi. -Odwzorowują wielkie litery pisma

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS V VI

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS V VI STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS V VI Rysunek techniczny K ocena ocena bardzo dobra -Posługują się elementarnymi przyborami kreślarskimi.

Bardziej szczegółowo

Uczeń: -posługuje się elementarnymi przyborami kreślarskimi; -odwzorowuje wielkie litery pisma technicznego; -czyta proste rysunki techniczne.

Uczeń: -posługuje się elementarnymi przyborami kreślarskimi; -odwzorowuje wielkie litery pisma technicznego; -czyta proste rysunki techniczne. Technika lasa V Szkoły j WYMAGANIA EDUACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia PPP:4223.298.2016 1.Zasady sporządzania dokumentacji technicznej + P -posługuje się elementarnymi przyborami kreślarskimi; -odwzorowuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie czwartej II. Obowiązki ucznia.

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie czwartej II. Obowiązki ucznia. edukacyjne z zajęć technicznych w klasie czwartej 1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć ucznia polega na rozpoznawaniu poziomu jego umiejętności, postępów w opanowaniu wiadomości i umiejętności z podstawy

Bardziej szczegółowo

Technika Klasa V Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE

Technika Klasa V Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Technika lasa V Szkoły j WYMAGANIA EDUACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE 1. Opinia nr: 4223.513.2017 1.Zasady sporządzania dokumentacji technicznej -posługuje się elementarnymi przyborami kreślarskimi; -odwzorowuje

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS IV

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS IV STANDARDY WYMAGAŃ EDUACYJNYCH W ZARESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA LAS IV Zasady sporządzania dokumentacji technicznej ocena bardzo dobra -Posługują się elementarnymi przyborami

Bardziej szczegółowo

Technika Klasa V Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE

Technika Klasa V Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Technika lasa V Szkoły j WYMAGANIA EDUACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia nr: 4223.108.2017 1.Zasady sporządzania dokumentacji technicznej + P (+ P) + R -posługuje się elementarnymi przyborami kreślarskimi;

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Zajęcia techniczne Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ma na celu: - poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

Bardziej szczegółowo

VI. Sposób i kryteria oceniania postępów ucznia

VI. Sposób i kryteria oceniania postępów ucznia VI. Sposób i kryteria oceniania postępów ucznia 1. Cele oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Ważną, a zarazem trudną funkcją nauczyciela jest sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów. Ocenianie osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne na poszczególne oceny.

Wymagania ogólne na poszczególne oceny. Obszary aktywności oceniane na lekcjach zajęć technicznych: -aktywność na lekcji -testy, sprawdziany; -odpowiedź ustna; -prace wytwórcze; -zadnie domowe; -przygotowanie do zajęć; -zadania dodatkowe; -udział

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie szóstej Rok szkolny 2016/2017

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie szóstej Rok szkolny 2016/2017 edukacyjne z zajęć technicznych w klasie szóstej Rok szkolny 2016/2017 1.Podczas oceniania działań praktycznych zwracamy uwagę na: wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa IV Ocena niedostateczna Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa IV Nie spełnienie poniższych kryteriów na ocenę dopuszczającą Ocena dopuszczająca przestrzega regulamin

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne w klasach IV V

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne w klasach IV V Wymagania edukacyjne opracowane na podstawie: - programu nauczania zajęć technicznych w klasach IV- V szkoły podstawowej - programu obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie czwartej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie czwartej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie czwartej I półrocze Uczeń: Ocena dopuszczająca zna swoje miejsce pracy, umie zorganizować miejsce pracy i odpowiednio o nie dbać,

Bardziej szczegółowo

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto:

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto: ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 4 Ocena dopuszczający Uczeń: rozróżnia pojęcie pieszy i rowerzysta, wie, co to są przepisy ruchu drogowego, zna zasady bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze, rozumie konieczność

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne na poszczególne oceny.

Wymagania ogólne na poszczególne oceny. Obszary aktywności oceniane na lekcjach zajęć technicznych: -aktywność na lekcji -testy, sprawdziany; -odpowiedź ustna; -prace wytwórcze; -zadnie domowe; -przygotowanie do zajęć; -zadania dodatkowe; -udział

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Stopień Wiadomości Umiejętności

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Stopień Wiadomości Umiejętności Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową Stopień niedostateczny uczeń otrzymuje tylko w przypadkach skrajnych, jak np. niewykonanie żadnych poleceń i ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASY IV - V

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASY IV - V SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASY IV - V Podręcznik Bogumiła Bogacka-Osińska, Danuta Łazuchiewicz, Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa, WSiP, kl.5 Ewa Bubak, Technika

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: TECHNIKA KL. V Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w roku szkolnym 2017/2018

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w roku szkolnym 2017/2018 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w roku szkolnym 2017/2018 Imię i nazwisko nauczyciela Obszary podlegające ocenie Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia Skala oceniania prac pisemnych (zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy IV z TECHNIKI

Wymagania edukacyjne dla klasy IV z TECHNIKI Wymagania edukacyjne dla klasy IV z TECHNIKI W PRACOWNI TECHNICZNEJ. I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OCENA CELUJĄCA: Potrafi podać przykłady stosowania przepisów BHP oraz regulaminu pracowni technicznej. OCENA

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: klasa 4 Rok szkolny 2012/2013

ZAJĘCIA TECHNICZNE Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: klasa 4 Rok szkolny 2012/2013 ZAJĘCIA TECHNICZNE Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: klasa 4 Rok szkolny 2012/2013 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy wymaganej programem, a ponadto: pracuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Przedmiotowy system oceniania z zajęć technicznych jest zgodny z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Szkole Podstawowej nr 3 w Łowiczu. Nauczanie zajęć

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017 OCENA DOPUSZCZAJĄCA przestrzega regulaminu pracowni technicznej rozpoznaje znaki: bhp, p/pożarowe omawia poruszanie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania-technika z wychowaniem komunikacyjnym-klasa IV. Wymagania na poszczególne oceny

Przedmiotowy system oceniania-technika z wychowaniem komunikacyjnym-klasa IV. Wymagania na poszczególne oceny Przedmiotowy system ocenianiatechnika z wychowaniem komunikacyjnymklasa IV. Wymagania na poszczególne oceny Stopień celujący otrzymuje uczeń spełniający wymagania programowe, a więc taki, który: Posiadł

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki dla klasy V (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych)

Wymagania edukacyjne z techniki dla klasy V (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Uczeń: rozpoznaje wytwory papiernicze i określa ich zalety i wady wymienia nazwy narzędzi do obróbki papieru i przedstawia ich zastosowanie planuje

Bardziej szczegółowo

Artur Kłysz. Rozkład materiału i plan wynikowy. ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V

Artur Kłysz. Rozkład materiału i plan wynikowy. ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V Artur Kłysz Rozkład materiału i plan wynikowy ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V Materiał nauczania.. Regulamin i zasady bhp w pracowni technicznej godz. 2. Zasady sporządzania dokumentacji technicznej 2.. Formaty

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W ocenianiu zajęć technicznych najbardziej liczy się zaangażowanie ucznia na lekcji oraz wkładany przez niego wysiłek w wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych

Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Technika w szkole podstawowej kl. 4 i 5

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Technika w szkole podstawowej kl. 4 i 5 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Technika w szkole podstawowej kl. 4 i 5 POSTAWY UCZNIÓW OCENA Odpowiednia A Dobra B Bardzo dobra C Wzorowa D CHARAKTERYSTYKA POSTAWY v Podczas wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU BIAŁEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU BIAŁEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU BIAŁEJ SPOSÓB I KRYTERIA OCENIANIA POSTĘPÓW UCZNIA. Program nauczania zajęć technicznych

Bardziej szczegółowo

Oceny klasyfikacyjne śródroczne klasa piąta

Oceny klasyfikacyjne śródroczne klasa piąta Oceny klasyfikacyjne śródroczne klasa piąta Ocena niedostateczna: uzyskuje uczeń, który nie zdobył wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia. W trakcie pracy na lekcji nie wykazuje

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z przedmiotu. dla szkoły podstawowej

Plan wynikowy z przedmiotu. dla szkoły podstawowej Artur Kłysz Plan wynikowy z przedmiotu ZAJĘCIA TECHNICZNE dla szkoły podstawowej Klasa VI Spis treści:. Materiał nauczania... 2 2. Standardy wymagań edukacyjnych w zakresie wiadomości i umiejętności uczniów...

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe z techniki dla klasy V szkoły podstawowej Opracował : T. Kłos

Wymagania szczegółowe z techniki dla klasy V szkoły podstawowej Opracował : T. Kłos Wymagania szczegółowe z techniki dla klasy V szkoły podstawowej 2012 2013 Opracował : T. Kłos Wymagania Umiejętności Wiadomości Konieczne dopuszczająca - nie zawsze umie dostosować się do uwag i zaleceń

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Dział: Materiały włókiennicze 1 Rodzaje materiałów włókienniczych. 2 Pochodzenie i zastosowanie włókien 3 Wyrób tkanin

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu technika dla klasy 5 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych

Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu technika dla klasy 5 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu technika dla klasy 5 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 7 SP Dostosowanie wymagań edukacyjnych na podstawie opinii Poradni Pedagogiczno Psychologicznej Orzeczenie nr

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 7 SP Dostosowanie wymagań edukacyjnych na podstawie opinii Poradni Pedagogiczno Psychologicznej Orzeczenie nr Podczas wykonywania prac nauczyciel: - często podchodzi do ucznia, ukierunkowuje w działaniu - liberalnie oceniania wytwory ucznia - w ocenianiu zwraca większą uwagę na wysiłek włożony w wykonanie zadania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE I. PRZEDMIOT KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 1. Ocenę końcową pozytywną z przedmiotu otrzymują uczniowie, którzy aktywnie uczestniczą w zajęciach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca zna regulamin pracowni, wie, jakie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna Wymagania edukacyjne z w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna Dział podręcznika 1. Bezpieczeństwo w Temat lekcji Lekcja organizacyjna. Regulamin pracowni na lekcjach Ochrona przeciwpożarowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania zajęcia techniczne

Przedmiotowy System Oceniania zajęcia techniczne Przedmiotowy System Oceniania zajęcia techniczne Z Przedmiotowym Systemem Oceniania (PSO) uczniowie i rodzice zostają zapoznani na początku roku szkolnego. CELE OCENIANIA: Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa IV rok szkolny 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa IV rok szkolny 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa IV rok szkolny 2016/2017 Ocena celująca umiejętnie analizuje zdobyte wiadomości, podczas realizacji zadań technicznych stosuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu: Zajęcia Techniczne i Technika w klasach IV-VI: klasa IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu: Zajęcia Techniczne i Technika w klasach IV-VI: klasa IV Ocena dopuszczająca Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu: Zajęcia Techniczne i Technika w klasach IV-VI: klasa IV przestrzega regulamin pracowni technicznej, wymienia zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa VI Ocena niedostateczna otrzymuje uczeń, który zupełnie nie opanował materiału i nie nabył umiejętności przewidzianych w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu technika dla klasy 4 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych

Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu technika dla klasy 4 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu technika dla klasy 4 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne Klasa V ROK SZKOLNY 2016/2017

Zajęcia techniczne Klasa V ROK SZKOLNY 2016/2017 Zajęcia techniczne Klasa V ROK SZKOLNY 2016/2017 Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Bezpieczeństwo w szkole 1.1.

Bardziej szczegółowo

Monika Peplińska. Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy VI szkoły podstawowej.

Monika Peplińska. Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy VI szkoły podstawowej. Klasa VIa Monika Peplińska Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy VI szkoły podstawowej Część techniczna Dział 6. Materiały włókiennicze 6.1 Rodzaje. wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania z techniki dla klasy 5

Wymagania z techniki dla klasy 5 Wymagania z techniki dla klasy 5 1. Wszystko o papierze Temat Na ocenę dopuszczającą i dostateczną uczeń: Na ocenę dobrą i bardzo dobrą uczeń: Jesienny obrazek 2. Od włókna do ubrania Pokrowiec na telefon

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 6 SP

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 6 SP 1. Rysunek techniczny Temat lekcji Treści nauczania Lekcja 1. Zasady aksonometrii. Lekcje 2,3. Ćwiczenia rysunkowe. 1. Zasady tworzenia rzutów aksonometrycznych. 2. Różnice pomiędzy izometrią, dimetrią

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych

Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z TECHNIKI DLA KLAS I II G

PLAN WYNIKOWY Z TECHNIKI DLA KLAS I II G PLAN WYNIOWY Z TECHNII DLA LAS I II G 1. ORGANIZACJA PRACY RYSUNE TECHNICZNY onieczne Stosuje zasady bezpiecznej pracy. Określa kryteria ocen z techniki. Posługuje się pismem technicznym (duże litery).

Bardziej szczegółowo

Kształcone wiadomości i umiejętności. Uczeń:

Kształcone wiadomości i umiejętności. Uczeń: Roczny plan dydaktyczny zajęć technicznych w zakresie wychowania komunikacyjnego dla klasy IV szkoły podstawowej, uwzględniający kształcone umiejętności i treści podstawy programowej Temat (rozumiany jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy II a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy II a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy II a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 Nauczyciel: mgr Dorota Barczyk Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne: ZAJĘCIA MECHANICZNO MOTORYZACYJNE klasa 1- roczne

Zajęcia techniczne: ZAJĘCIA MECHANICZNO MOTORYZACYJNE klasa 1- roczne Zajęcia techniczne: ZAJĘCIA MECHANICZNO MOTORYZACYJNE klasa 1- roczne Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca zna regulamin pracowni, wie, jakie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE KLASA IV

KRYTERIA OCENIANIA KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE KLASA IV KRYTERIA OCENIANIA Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia opanowania przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej. Podczas

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych

Wymagania edukacyjne. niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych Opracowała: Joanna Kostrzewa-Hala w klasie III a i III b Gimnazjum w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. 1. Stopień

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 *na ocenę śródroczną: 1. MÓJ PIERWSZY RYSUNEK TECHNICZNY wymienia rodzaje rysunków nazywa materiały i przybory kreślarskie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE Vb SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: Monika Peplińska Część techniczna Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasy IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasy IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasy IV VI Uczeń otrzymuje oceny za: prace klasowe (testy, sprawdziany itp.), odpowiedzi ustne, aktywność: udział w konkursach, referaty, przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie VI. I półrocze

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie VI. I półrocze Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie VI I półrocze Zagadnienie lub zadanie dydaktyczne Wymagania konieczne na ocenę dopuszczającą Wymagania podstawowe na ocenę dostateczną. Wymagania rozszerzone

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z zajęć technicznych w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

Kryteria oceniania z zajęć technicznych w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Kryteria oceniania z zajęć technicznych w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Klasa IV Ocena celująca umiejętnie analizuje zdobyte wiadomości, podczas realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV. Numer dopuszczenia MEN: 384/1/2011 384/2/2012. Podręcznik:

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV. Numer dopuszczenia MEN: 384/1/2011 384/2/2012. Podręcznik: ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV Numer dopuszczenia MEN: 384/1/2011 384/2/2012 Podręcznik: Zajęcia techniczne - część komunikacyjna Zajęcia techniczne - część techniczna Wydawnictwo OPERON Część techniczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Wymagania na poszczególne oceny szkolne. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ SRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ ZAJĘCIA TECHNICZNE KL.V Formy aktywności podlegające ocenie na zajęciach technicznych: aktywność, prace wykonywane na lekcji, ćwiczenia, prace wytwórcze,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 *na ocenę śródroczną: 1. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: zna regulamin pracowni wie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z zajęć technicznych

Wymagania edukacyjne na ocenę z zajęć technicznych Wymagania edukacyjne na ocenę z zajęć technicznych Dział. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach techniki Lekcja organizacyjna. Zasady bezpieczeństwa i pracy na lekcjach techniki. program nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki dla klasy IV (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych)

Wymagania edukacyjne z techniki dla klasy IV (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) Uczeń: przestrzega zasad BHP na stanowisku pracy wyjaśnia, jak zapobiegać wypadkom w szkole wymienia rodzaje znaków drogowych i opisuje ich kolor oraz kształt prawidłowo organizuje miejsce pracy dba o

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V. Ocenę dostateczną. który:

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V. Ocenę dostateczną. który: Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V Dział podręcznika Temat lekcji Ocenę dopuszczającą Ocenę dostateczną Ocenę dobrą Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, Ocenę celującą Lekcja organizacyjna.

Bardziej szczegółowo

2 Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 5

2 Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 5 2 Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 5 Temat I. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE 1. Wszystko o papierze Jesienny obrazek 2. Od włókna do ubrania 2 rola materiałów papierniczych w życiu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki -klasa V

Wymagania edukacyjne z techniki -klasa V Wymagania edukacyjne z techniki -klasa V I półrocze Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Bezpieczeństwo w szkole zna regulamin pracowni, wie, jakie zasady

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V Na ocenę śródroczną: 1. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE zna regulamin pracowni wie, jakie zasady będą obowiązywać na lekcji zna zagrożenia występujące na terenie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna

KRYTERIA WYMAGAŃ zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna KRYTERIA WYMAGAŃ zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna ROK SZKOLNY 2015/2016 Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5

Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Przy wystawianiu oceny należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5.

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5. Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5. Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 1. Wszystko o papierze Jesienny obrazek 2. Od włókna do ubrania podaje

Bardziej szczegółowo

2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 5

2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 5 2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 5 Temat Liczba godzin Treść nauczania 1. Wszystko o papierze 2 rola materiałów papierniczych w życiu codziennym etapy produkcji papieru rodzaje

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z TECHNIKI DLA KLAS IV V

PLAN WYNIKOWY Z TECHNIKI DLA KLAS IV V Program nauczania techniki DW-4014-292/99 PLAN WYNIOWY Z TECHNII DLA LAS IV V 1. ORGANIZACJA PRACY RYSUNE TECHNICZNY onieczne Stosuje zasady bezpiecznej pracy. Określa kryteria ocen z techniki. Posługuje

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ROWEROWA Uczeń: zna w zarysie historię roweru, rozróżnia typy rowerów, potrafi dokonać wyboru rodzaju roweru w zależności od przeznaczenia

CZĘŚĆ ROWEROWA Uczeń: zna w zarysie historię roweru, rozróżnia typy rowerów, potrafi dokonać wyboru rodzaju roweru w zależności od przeznaczenia WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA V ROK SZKOLNY 2015/16 ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca rozróżnia 2 typy rowerów, zna najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI 1. Podczas ustalania oceny z techniki będą brane pod uwagę: a. przygotowanie stanowiska pracy i przestrzeganie zasad BHP, b. organizacja pracy, c. ład i porządek

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI KLASA IV PIESZO I ROWEREM. 2. Temat: Wypadek drogowy.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI KLASA IV PIESZO I ROWEREM. 2. Temat: Wypadek drogowy. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI KLASA IV POZIOM PODSTAWOWY wymienia swoje prawa i obowiązki wynikające z regulaminu szkolnej pracowni, zna numery telefonów policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASACH V - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASACH V - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASACH V - VI 1. W trakcie nauki nauczyciel ocenia poziom wiedzy i umiejętności ucznia, określa jego postępy w opanowaniu wymagań edukacyjnych przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Technika dla szkoły podstawowej. Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika Technika. Część techniczna" L. g. Procedury osiągania celów

Technika dla szkoły podstawowej. Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika Technika. Część techniczna L. g. Procedury osiągania celów Technika dla szkoły podstawowej Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika Technika. Część techniczna" Dział podręcznika Temat lekcji L. g. Zakres treści Procedury osiągania celów. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASACH V - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASACH V - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASACH V - VI 1. W trakcie nauki nauczyciel ocenia poziom wiedzy i umiejętności ucznia, określa jego postępy w opanowaniu wymagań edukacyjnych przewidzianych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 *na ocenę śródroczną: 1. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE zna regulamin pracowni wie, jakie zasady będą obowiązywać na lekcji zna

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć technicznych w gimnazjum ROK SZKOLNY 2017/2018

Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć technicznych w gimnazjum ROK SZKOLNY 2017/2018 Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć technicznych w gimnazjum ROK SZKOLNY 2017/2018 NAUCZYCIEL KLASY Anna Bryk II sa i II sb Gimnazjum Sportowe III sa i III sb Gimnazjum Sportowe WSTĘP Przedmiotem oceny

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne (część I) Klasa V ROK SZKOLNY 2015/2016

Zajęcia techniczne (część I) Klasa V ROK SZKOLNY 2015/2016 Zajęcia techniczne (część I) Klasa V ROK SZKOLNY 2015/2016 Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Bezpieczeństwo w szkole

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV. Ocena celująca: WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV. Ocena celująca: WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Ocena celująca: Wiadomości; uczeń opanował zakres wiedzy i umiejętności w bardzo dobrym stopniu,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania ZAJĘCIA TECHNICZNE

Przedmiotowe Zasady Oceniania ZAJĘCIA TECHNICZNE Przedmiotowe Zasady Oceniania ZAJĘCIA TECHNICZNE Spis treści : 1. Wymagania programowe. 2. Zasady oceniania bieżącego uczniów. 3. Warunki i zasady poprawiania oceny bieżącej. mgr Piotr Jawor PRZEDMIOTOWE

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE

Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE Wymagania programowe na poszczególne oceny śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć technicznych w kl. V Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Olecku POZIOMY WYMAGA Ń EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Dział Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 1. Uczeń jako pieszy i pasażer..

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA BATOREGO W BISKUPICACH

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA BATOREGO W BISKUPICACH PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA BATOREGO W BISKUPICACH Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N I A N I A Z Z A J Ę Ć T E C H N I C Z N Y C H dla klasy II Publicznego Gimnazjum w Siemoni

K R Y T E R I A O C E N I A N I A Z Z A J Ę Ć T E C H N I C Z N Y C H dla klasy II Publicznego Gimnazjum w Siemoni K R Y T E R I A O C E N I A N I A Z Z A J Ę Ć T E C H N I C Z N Y C H dla klasy II Publicznego Gimnazjum w Siemoni Program nauczania realizowany z nową podstawą programową: 1. W systemie oceniania z techniki

Bardziej szczegółowo