Plan wynikowy z przedmiotu. dla szkoły podstawowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan wynikowy z przedmiotu. dla szkoły podstawowej"

Transkrypt

1 Artur Kłysz Plan wynikowy z przedmiotu ZAJĘCIA TECHNICZNE dla szkoły podstawowej Klasa VI

2 Spis treści:. Materiał nauczania Standardy wymagań edukacyjnych w zakresie wiadomości i umiejętności uczniów Plan pracy z podziałem na jednostki lekcyjne... 7 I. Materiał nauczania.. Rysunek techniczny Zasady aksonometrii. Ćwiczenia rysunkowe. 2. Materiały włókiennicze i ich obróbka 2.. Rodzaje włókien Rodzaje materiałów włókienniczych. Rozpoznawanie włókien Funkcje i zadania odzieży. Konserwacja odzieży Ściegi ręczne Zadania wytwórcze. 3.Tworzywa sztuczne 3.. Rodzaje tworzyw sztucznych Właściwości i ich zastosowanie Przetwarzanie odpadów Obróbka tworzyw sztucznych. Wykonanie zakładki. 4. Metale 4.. Właściwości metali, stopów i ich zastosowanie Obróbka metali. 4. Urządzenia techniczne 4.. Rodzaje przekładni i ich zastosowanie. 5. Dom bezpieczny i wygodny 5.. Instalacje domowe Plan poziomy mieszkania wyposażenie. 6. Żywność i żywienie 6.. Składniki pokarmowe Grupy produktów spożywczych Prawidłowe żywienie Przechowywanie i utrwalanie żywności Sporządzanie potraw. 3 godz. 2 8 godz. 4 5 godz. 2 3 godz. 2 2 godz. 2 3 godz. 2 7 godz. 3 2

3 II. Standardy wymagań edukacyjnych w zakresie wiadomości i umiejętności uczniów. Rysunek techniczny Wymagania Osiągnięcia Uczniów Konieczne K ocena dopuszczająca Podstawowe K + P ocena dostateczna Rozszerzające (K + P) + R ocena dobra Dopełniające (K + P + R) + D ocena bardzo dobra Umiejętności -Posługują się elementarnymi przyborami kreślarskimi. -Czytają proste rysunki techniczne. -Określają funkcję i przeznaczenie podstawowych przyborów do rysowania. -Odróżniają izometrię od dimetrii ukośnej i prostokątnej. -Na podstawie rzutów aksonometrycznych rysują przedmioty w rzutach prostokątnych,. -Sprawnie posługują się przyborami do rysowania. -Rysują przedmioty w izometrii oraz dimetrii ukośnej i prostokątnej na podstawie rzutów prostokątnych. Wiadomości -Znają pojęcie aksonometrii. -Nazywają trzy rodzaje rzutów aksonometrycznych. -Znają układ osi w poszczególnych rodzajach aksonometrii. -Znają zależności wymiarów grubości, szerokości i wysokości w rodzajach aksonometrii. -Objaśniają zasady tworzenia rysunku w izometrii. -Wskazują różnicę pomiędzy izometrią a dimetrią ukośną i prostokątną. -Omawiają kolejne etapy rysowania w aksonomertii. -Wyjaśniają terminologię stosowaną w rysunku technicznym. -Uzasadniają potrzebę stosowania rysunku technicznego, jako środka przekazu informacji technicznej między projektantem, a wykonawcą. Ponadprogramowe (K + P + R + D) + PP ocena celująca -Wykonują rzuty aksonometryczne złożonych przedmiotów. -Posiadają szeroki zakres wiedzy z rysunku technicznego i posługują się nią. Materiały włókiennicze i ich obróbka. 3

4 Wymagania Osiągnięcia Uczniów Konieczne K ocena dopuszczająca Podstawowe K + P ocena dostateczna Rozszerzające (K + P) + R ocena dobra Dopełniające (K + P + R) + D ocena bardzo dobra Ponadprogramowe (K + P + R + D) + PP ocena celująca Umiejętności -Wykonują wybrane ściegi szycia ręcznego. -Dzielą materiały włókiennicze oraz łączą przez zszywanie. -Posługują się podstawowymi narzędziami do ręcznej obróbki materiałów włókienniczych. -Określają obszary zastosowań włókien naturalnych i chemicznych. -Wykonują ręczne ściegi podstawowe i ozdobne. -Czytają informacje zawarte na metkach wyrobów odzieżowych dotyczące składu zastosowanych surowców. -Czytają symbole graficzne określające sposób konserwacji odzieży. -Określają wady i zalety włókien naturalnych i chemicznych. -Odróżniają włókna naturalne od włókien chemicznych na podstawie próby spalania oraz poprzez badanie organoleptyczne. -Porównują właściwości izolacyjne, higroskopijne, sprężyste tkanin wykonanych z włókien naturalnych i chemicznych. -Klasyfikują włókna. -Dobierają surowiec do określonego wyrobu odzieżowego. -Planują i wykonują pracę wytwórczą, uwzględniając kolejność operacji technologicznych i czas ich trwania. -Uzasadniają potrzebę przeprowadzania badań właściwości fizycznych i chemicznych włókien. -Podczas realizacji zadań technicznych stosują nowatorskie rozwiązania. Wiadomości -Wymieniają nazwy niektórych włókien naturalnych i chemicznych oraz źródła ich pochodzenia. -Nazywają wyroby włókiennicze. -Rozróżniają i nazywają ściegi podstawowe i ozdobne. -Nazywają narzędzia stosowane do ręcznej obróbki materiałów włókienniczych. -Omawiają wybrane właściwości włókien. -Rozróżniają i nazywają wyroby włókiennicze. -Wyjaśniają znaczenie pojęcia konserwacja odzieży. -Wymieniają podstawowe wymiary niezbędne przy zakupie odzieży. -Wyjaśniają zasadę powstawania tkaniny i dzianiny. -Wyjaśniają, z jakiego surowca powinny być wykonane określone wyroby odzieżowe. -Wyjaśniają, od czego zależy sposób konserwacji odzieży. -Wyjaśniają, od czego zależą właściwości użytkowe tkaniny i dzianiny. -Identyfikują tkaninę po kodzie barwnych nitek. -Identyfikują wymiary sylwetki z wielkościami katalogowymi. -Posiadają wykraczający poza program zakres wiedzy, np. prezentują nietypowe zastosowania materiałów włókienniczych, prezentują rys historyczny rozwoju żelazka, krosna, maszyny dziewiarskiej. -Wyjaśniają zasady konstruowania form odzieżowych. 4

5 Tworzywa sztuczne Wymagania Osiągnięcia Uczniów Konieczne K ocena dopuszczająca Podstawowe K + P ocena dostateczna Rozszerzające (K + P) + R ocena dobra Dopełniające (K + P + R) + D ocena bardzo dobra Ponadprogramowe (K + P + R + D) + PP ocena celująca Umiejętności -Posługują się podstawowymi narzędziami do ręcznej obróbki tworzyw sztucznych. -Wykonują proste operacje technologiczne, np. przenoszą wymiar na materiał, dzielą tworzywa, wyrównują krawędzie, wiercą otwory. -Klasyfikują tworzywa sztuczne według ich właściwości. -Określają obszary zastosowań tworzyw sztucznych. -Dobierają narzędzia do operacji technologicznych. -Porównują właściwości różnych tworzyw sztucznych. -Określają najbardziej ekologiczny sposób przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych. -Uzasadniają potrzebę segregacji śmieci w gospodarstwach domowych. -Dobierają narzędzia do obrabianego materiału. -Dobierają tworzywo sztuczne do określonego wyrobu użytkowego. -Określają metodę, jaką został wytworzony wybrany przedmiot użytkowy. -Planują i wykonują pracę wytwórczą, uwzględniając kolejność operacji technologicznych i czas ich trwania. -Oceniają i uzasadniają potrzebę wykorzystania surowców wtórnych. -Proponują nowatorskie rozwiązania techniczne i stosują je przy wykonywaniu zadań. Wiadomości -Wymieniają nazwy niektórych tworzyw sztucznych i przykłady ich zastosowania. -Wymieniają wady i zalety tworzyw sztucznych. -Nazywają podstawowe operacje technologiczne występujące przy obróbce tworzyw sztucznych. -Nazywają narzędzia stosowane do ręcznej obróbki tworzyw sztucznych. -Omawiają właściwości tworzyw sztucznych na podstawie dotyku i ich wyglądu zewnętrznego. -Wymieniają tworzywa termoplastyczne i ich oznaczenia literowe. -Wyjaśniają znaczenie pojęć: utylizacja, recykling, biodegradacja. -Omawiają zachowanie się tworzywa termoplastycznego pod wpływem temperatury. -Omawiają metody przetwarzania tworzyw sztucznych na wyroby użytkowe. -Wyjaśniają znaczenie symboli stosowanych na opakowaniach z tworzyw sztucznych. -Wyjaśniają, jakie właściwości tworzyw sztucznych zadecydowały o ich szerokim zastosowaniu. -Wyjaśniają aspekt ekonomiczny powszechnego stosowania tworzyw sztucznych. -Omawiają uboczne skutki produkcji tworzyw sztucznych. -Posiadają wykraczający poza program zakres wiedzy, np. przedstawiają nietypowe zastosowania tworzyw sztucznych, prezentują rys historyczny rozwoju tworzyw. 5

6 Metale Wymagania Osiągnięcia Uczniów Konieczne K ocena dopuszczająca Podstawowe K + P ocena dostateczna Rozszerzające (K + P) + R ocena dobra Dopełniające (K + P + R) + D ocena bardzo dobra Ponadprogramowe (K + P + R + D) + PP ocena celująca Umiejętności -Określają właściwości fizyczne metali. -Rozpoznają podstawowe narzędzia do ręcznej obróbki metali. - Posługują się podstawowymi narzędziami do ręcznej obróbki metali. -Określają obszary zastosowań metali. -Określają podstawowe operacje technologiczne występujące przy obróbce metali. -Porównują właściwości różnych metali oraz ich stopów. -Dobierają narzędzia do operacji technologicznych. -Określają skutki korozji. -Badają przewodnictwo oraz właściwości magnetyczne metali. -Posługują się suwmiarką. -Oceniają i uzasadniają potrzebę wykorzystania surowców wtórnych. -Proponują nowatorskie rozwiązania techniczne, dobierają materiał do wytworu uwzględniając wymagania użytkowe, ekonomiczne i konstrukcyjne. Wiadomości -Wymieniają nazwy metali i przykłady ich zastosowania. -Nazywają narzędzia stosowane do obróbki metalu. -Wymieniają zastosowanie stali. -Omawiają właściwości metali. -Charakteryzują podstawowe właściwości stopów żelaza. -Omawiają sposób pozyskiwania żelaza z rudy żelaza oraz stopów metali. -Omawiają zastosowanie metali kolorowych oraz ich stopów. -Wyjaśniają zjawisko korozji. -Wyjaśniają, jakie właściwości metali zadecydowały o ich zastosowaniu. -Omawiają metody zabezpieczania przed korozją. -Omawiają budowę suwmiarki. -Posiadają wykraczający poza program zakres wiedzy, np. przedstawiają nietypowe zastosowania metali, prezentują sposoby uzyskiwania metali z rud, nazywają rudy. 6

7 Urządzenia techniczne Wymagania Osiągnięcia Uczniów Konieczne K ocena dopuszczająca Podstawowe K + P ocena dostateczna Rozszerzające (K + P) + R ocena dobra Dopełniające (K + P + R) + D ocena bardzo dobra Ponadprogramowe (K + P + R + D) + PP ocena celująca Umiejętności -Rozpoznają niektóre elementy mechaniczne-przekładnie. -Wskazują urządzenia techniczne, w których występują przekładnie. -Określają zastosowanie przekładni. -Rozróżniają konstrukcyjne elementy mechaniczne maszyn: koła zębate, osie, wałki, łożyska, przekładnie. -Samodzielnie projektują oraz budują układy mechaniczne. Wiadomości -Nazywają i rozróżniają przekładnie. -Wymieniają nazwy urządzeń technicznych wykorzystujących przekładnie. -Omawiają budowę wybranych przekładni. -Wyjaśniają zasadę przenoszenia ruchu w przekładniach. -Omawiają rolę poszczególnych elementów mechanicznych zastosowanych w urządzeniach technicznych. -Posiadają zakres wiedzy wykraczający poza program, np. prezentuje rys historyczny rozwoju konstrukcji poznanych przekładni. 7

8 Dom bezpieczny i wygodny Wymagania Osiągnięcia Uczniów Konieczne K ocena dopuszczająca Podstawowe K + P ocena dostateczna Rozszerzające (K + P) + R ocena dobra Dopełniające (K + P + R) + D ocena bardzo dobra Ponadprogramowe (K + P + R + D) + PP ocena celująca Umiejętności -Charakteryzują wybraną instalację domową. -Czytają i rysują wybrane symbole graficzne stosowane w rysunku budowlanym. -Określają podstawowe funkcje instalacji domowych. -Projektują wyposażenie mieszkania z zastosowaniem symboli graficznych. -Czytają i rysują schematy domowej instalacji elektrycznej. -Projektują funkcjonalne i estetyczne urządzenie mieszkania z uwzględnieniem zasad ergonomii. -Obliczają koszt zużycia energii elektrycznej, gazu i wody w swoim domu. -Projektują układy przestrzenne domu z uwzględnieniem potrzeb własnej rodziny. -Uzasadniają potrzebę stosowania urządzeń pomiarowych celem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, gazu, wody zimnej i ciepłej. -Porównują parametry różnych elementów instalacji domowych. Wiadomości -Wymieniają podstawowe instalacje domowe. -Nazywają odbiorniki poszczególnych instalacji. -Wymieniają elementy instalacji domowych. -Wymieniają rodzaje kosztów związanych z eksploatacją mieszkania. -Wyjaśniają funkcję i przeznaczenie poszczególnych elementów instalacji domowych. -Wyjaśniają zasady planowania przestrzeni w mieszkaniu w zależności od potrzeb rodziny. -Wskazują praktyczne sposoby zmniejszające koszt zużycia poszczególnych zasobów. -Wyróżniają w przestrzeni mieszkania strefy, w zależności od ich przeznaczenia (do nauki, wypoczynku, zabawy). -Posiadają wykraczający poza program zakres wiedzy, np. prezentują niekonwencjonalne źródła energii. -Wyjaśniają zasady wykonywania rysunków budowlanych. 8

9 Żywność i żywienie Wymagania Osiągnięcia Uczniów Konieczne K ocena dopuszczająca Podstawowe K + P ocena dostateczna Rozszerzające (K + P) + R ocena dobra Dopełniające (K + P + R) + D ocena bardzo dobra Ponadprogramowe (K + P + R + D) + PP ocena celująca Umiejętności -Grupują produkty spożywcze o zbliżonej wartości odżywczej. -Wykonują podstawowe czynności przy obróbce wstępnej warzyw i owoców. -Korzystają z wybranych urządzeń domowych. -Określają cele utrwalania żywności. -Określają wartość odżywczą wybranych produktów. -Ustalają, które produkty powinny być podstawą diety. -Określają funkcje, jakie pełnią składniki pokarmowe w organizmie. -Sporządzają proste potrawy, wykorzystując urządzenia gospodarstwa domowego. -Określają znaczenie poszczególnych składników odżywczych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. -Dobierają metodę utrwalania żywności w zależności od produktu. -Poprawnie wykonują czynności związane z obróbką termiczną i wykańczającą oraz przygotowują posiłki zimne i gorące, stosując zasady higienicznej pracy. -Wykorzystują zdobytą wiedzę podczas rozwiązywania zadań problemowych. -Określają i charakteryzują niekorzystny wpływ niektórych potraw na zdrowie i samopoczucie człowieka. -Określają rolę makro i mikroelementów w żywieniu. Wiadomości -Wymieniają składniki pokarmowe. -Wymieniają podstawowe grupy produktów spożywczych. -Nazywają czynności wykonywane podczas obróbki wstępnej. -Wymieniają podstawowe sposoby utrwalania żywności. -Wymieniają nazwy produktów dostarczających odpowiednie składniki odżywcze. -Omawiają zawartość piramidy zdrowego żywienia. -Wskazują produkty pochodzenia zwierzęcego i roślinnego pełniące funkcję energetyczną, budulcową, regulującą. - Przedstawiają zasady właściwego odżywiania według piramidy zdrowego żywienia. -Charakteryzują sposoby konserwacji żywności. -Omawiają pojęcie żywności ekologicznej. -Wyjaśniają rolę witamin i składników mineralnych w żywieniu. -Wyjaśniają zasady obróbki wstępnej, termicznej i wykańczającej. -Posiadają wykraczający poza program zakres wiedzy, np. wyjaśniają znaczenie symboli niektórych szkodliwych środków konserwujących żywność, -Wskazują choroby powstające w wyniku niedoboru witamin i składników mineralnych oraz podają sposoby zapobiegania. -Omawiają zagrożenia związane z chorobami, nadwagą, bulimią, anoreksją. III. Plan pracy z podziałem na jednostki lekcyjne. 9

10 . Rysunek techniczny Temat lekcji Lekcja. Zasady aksonometrii. Lekcja 2 i 3. Ćwiczenia rysunkowe. Procedury osiągania celów Czynności uczniów: -Poznają zasady tworzenia rzutów aksonometrycznych; -analizują różnice dotyczące izometrii, dimetrii ukośnej i prostokątnej; -poznają zasady rysowania trzech rodzajów aksonometrii; -omawiają podstawowe zastosowanie aksonometrii. -Przypominają zasady stosowania linii w rysunku technicznym; -wykonują rysunki brył w rzutach aksonometrycznych na podstawie ich rzutów prostokątnych; -wykonują rysunki przedmiotów w rzutach prostokątnych na podstawie aksonometrii. 2. Materiały włókiennicze i ich obróbka Osiągnięcia uczniów -wymienisją nazwy rodzajów rzutów aksonometrycznych; -odróżniają rzuty izometryczne od rzutów w dimetrii ukośnej i prostokątnej. -omawiają kolejne etapy przedstawiania brył w rzutach aksonometrycznych; -wskazują różnicę pomiędzy rzutami izometrycznymi a dimetrycznymi. -rozumieją zasady powstawania i rysowania trzech rzutów aksonomertycznych; -nazywają rodzaje aksonomertii; -czytają elementarne rysunki techniczne; -sporządzają rzuty prostokątne figur przestrzennych. -wyjaśniają pojęcia związane z rzutowaniem aksonometrycznym; -znają i stosują zasadę doboru linii w rysunku technicznym; -znają i stosują zasady dokładności i estetyki wykonania rysunku technicznego. Temat lekcji Lekcja 4. Rodzaje włókien. Procedury osiągania celów Czynności uczniów: -Poznają klasyfikację włókien; -oglądają próbki wyrobów włókienniczych pod kątem zastosowanego surowca; -zestawiają surowce, z których wytwarzane są włókna; -omawiają wybrane właściwości włókien; -zestawiają obszary zastosowań włókien. Osiągnięcia uczniów -nazywają włókna naturalne i chemiczne; -określają wady i zalety włókien naturalnych i chemicznych; -wymieniają podstawowe zastosowania włókien. -klasyfikują włókna; -rozróżniają włókna naturalne i chemiczne; -wyjaśniają znaczenie pojęć: surowiec, wyrób włókienniczy, przędza; 0

11 Lekcja 5. Rodzaje materiałów włókienniczych. Rozpoznawanie włókien. Lekcja 6. Funkcje i zadania odzieży. Konserwacja odzieży. -Poznają rodzaje wyrobów włókienniczych; -omawiają budowę tkaniny i dzianiny -omawiają zastosowanie tkanin i dzianin; -czytają informacje zawarte na metkach wyrobów odzieżowych dotyczące składu zastosowanych surowców; -czytają informacje zawarte na krajkach tkanin; -przeprowadzają próbę spalania w płomieniu nitek wyciągniętych z badanego wyrobu włókienniczego. -Omawiają podstawowe funkcje odzieży; -zestawiają czynniki kształtujące właściwości użytkowe odzieży; -badają wybrane właściwości użytkowe tkanin; -poznają znaki określające warunki prania, czyszczenia chemicznego, suszenia i prasowania wyrobów odzieżowych; -czytają informacje znajdujące się na metkach, dotyczące konserwacji odzieży; -analizują zasady bhp podczas prasowania; -omawiają budowę i zasadę działania żelazka; -czytają instrukcję obsługi żelazka. -przyporządkowują rodzaj włókna do surowca; -określają nietypowe zastosowania włókien. -nazywają wyroby włókiennicze; -znają znaczenie pojęć: osnowa, wątek, splot; -wyjaśniają, jaka jest różnica między wyrobem włókienniczym, a wyrobem odzieżowym; -określają rodzaj surowca zawartego w wyrobach odzieżowych; -rozróżniają włókna pochodzenia naturalnego i chemicznego na podstawie badania organoleptycznego. -rozróżniają wyroby włókiennicze; -wyjaśniają zasadę powstawania tkaniny i dzianiny; -wyjaśniają od czego zależą właściwości użytkowe tkanin i dzianin; -dobierają wyrób włókienniczy do wyrobu odzieżowego; -prezentują rys historyczny rozwoju krosna i maszyny dziewiarskiej; -identyfikują tkaninę po kodzie barw krajki; -identyfikują włókna pochodzenia naturalnego i chemicznego na podstawie próby spalania. -określają, jakie funkcje i zadania pełni odzież; -wymieniają właściwości użytkowe wyrobów włókienniczych, decydujące o ich przydatności do wyrobu odzieży; -wyjaśniają znaczenie pojęcia: konserwacja odzieży; -rozróżniają symbole graficzne określające sposób konserwacji odzieży; -wyjaśniają i stosują zasady bhp obowiązujące przy prasowaniu; -posługują się żelazkiem zgodnie z instrukcją obsługi. -porównują właściwości izolacyjne tkanin wytworzonych z włókien naturalnych i sztucznych; -porównują higroskopijność

12 Lekcja 7. Ściegi ręczne. Lekcje 8. Zadania wytwórcze. Łapka kuchenna. Maskotka piesek. -Poznają przybory i narzędzia do ręcznej obróbki materiałów włókienniczych; -poznają ściegi podstawowe i ozdobne oraz ich zastosowanie; -wykonują próbki poznanych ściegów. -Określają cel pracy; -opracowują założenia projektowo - konstrukcyjne; -opracowują plan pracy; -przygotowują stanowisko pracy; -zestawiają niezbędne narzędzia i materiały; -wykonują formę łapki, maskotki; -wykonują zadanie pracują zgodnie z planem pracy; -dbają o ład i porządek na stanowisku pracy; -porządkują stanowisko pracy. włókien naturalnych i chemicznych; -porównują sprężystość tkanin wykonanych z różnych surowców; -wyjaśniają, z jakiego surowca powinny być wykonane określone wyroby odzieżowe; -wyjaśniają od czego zależy sposób konserwacji odzieży; -określają sposób konserwacji odzieży w zależności od zastosowanego surowca; -dostrzegają i uzasadniają potrzebę konserwacji odzieży; -dobierają temperaturę prasowania do surowca, z jakiego została wykonana odzież. -posługują się podstawowymi narzędziami do ręcznej obróbki materiałów włókienniczych; -nazywają ręczne ściegi podstawowe i ozdobne; -wykonują wybrane ściegi szycia ręcznego. -rozróżniają ściegi podstawowe i ozdobne; -znają ściegi szycia ręcznego oraz potrafią zastosować je do szycia i haftowania; -dobierają rodzaj ściegu do potrzeb. -znają zasady sporządzania formy; -dobierają kształt i wielkość wytworu; -określają operacje technologiczne; -ustalają kolejność wykonywania operacji technologicznych i przewidują czas ich trwania; -ustalają niezbędne narzędzia; -prawidłowo posługują się narzędziami i przyborami; -dzielą i łączą materiały włókiennicze przez zszywanie; -przestrzegają zasad bhp. -znają zasady konstruowania form krawieckich; -dobierają materiał do wytworu; -dobierają narzędzia do obrabianego materiału w zależności od operacji technologicznej; -proponują własne rozwiązania prac 2

13 3. Tworzywa sztuczne wytwórczych; -racjonalnie gospodarują materiałem i czasem; -oceniają własne wytwory. Temat lekcji Lekcje 2. Rodzaje tworzyw sztucznych. Lekcja 3. Właściwości i zastosowanie tworzyw sztucznych. Lekcja 4. Przetwarzanie odpadów. Procedury osiągania celów Czynności uczniów: -Poznają trzy grupy tworzyw sztucznych; -omawiają podstawowe właściwości poznanych grup tworzyw; -poznają najpopularniejsze tworzywa z grupy tworzyw termoplastycznych, termoutwardzalnych i chemoutwardzalnych; -poznają i omawiają najważniejsze metody przetwarzania tworzyw. -Oglądają przygotowane próbki tworzyw; -analizują wybrane właściwości tworzyw sztucznych termoplastycznych; -omawiają zastosowanie tworzyw sztucznych w różnych dziedzinach życia i działalności człowieka; -analizują wady i zalety tworzyw. -Poznają metody przetwarzania i zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych; -sprawdzają, jakie znaki są umieszczane na opakowaniach z tworzyw sztucznych. Osiągnięcia uczniów -znają podział tworzyw sztucznych według ich właściwości; -znają oznaczenia popularnych termoplastów. -charakteryzują podstawowe grupy tworzyw sztucznych; -rozróżniają tworzywa termoplastyczne, termoutwardzalne, chemoutwardzalne; -charakteryzują metody przetwarzania tworzyw. -opisują właściwości tworzyw sztucznych termoplastycznych na podstawie dotyku i ich wyglądu zewnętrznego; -znają przykłady zastosowań tworzyw sztucznych w budownictwie, gospodarstwie domowym, rolnictwie, ogrodnictwie i przemyśle maszynowym; -określają wady i zalety tworzyw sztucznych. -określają rodzaj tworzywa sztucznego użytego do wytworzenia wybranych przedmiotów użytkowych; -rozpoznają tworzywa sztuczne termoplastyczne po ich wyglądzie zewnętrznym; -porównują i opisują właściwości wybranych tworzyw sztucznych; -znają nietypowe zastosowania tworzyw sztucznych. -znają znaczenie pojęć: utylizacja, recykling, biodegradacja; -rozróżniają oznaczenia stosowane na opakowaniach z tworzyw; -wskazują najbardziej ekologiczny 3

14 Lekcja 5,6. Obróbka tworzyw sztucznych wykonanie zakładki. 4. Metale -Zestawiają narzędzia stosowane do obróbki tworzyw sztucznych; -omawiają zastosowanie narzędzi; -wykonują podstawowe operacje technologiczne występujące przy obróbce tworzyw sztucznych: trasowanie, cięcie, przerzynanie, wiercenie, gięcie, wygładzanie powierzchni; -określają cel pracy; -opracowują założenia projektowe; -planują działania; -przygotowują stanowisko pracy; -zestawiają niezbędne narzędzia i materiały; -wykonują zakładkę - pracują zgodnie z planem pracy; -dbają o ład i porządek na stanowisku pracy; -porządkują stanowisko pracy. sposób przetwarzania odpadów. -wyjaśniają, w jaki sposób przetwarza i zagospodarowuje się odpady; -określają wady i zalety poszczególnych metod przetwarzania i zagospodarowania odpadów; -wykorzystują informacje podane przez producenta dotyczące sposobów składowania i przetwarzania opakowań z tworzyw sztucznych. -nazywają narzędzia służące do obróbki tworzyw sztucznych; -nazywają operacje technologiczne stosowane przy obróbce ręcznej tworzyw sztucznych; -przestrzegają zasad bhp podczas pracy; -dobierają kształt i wielkość wytworu -ustalają kolejność wykonywania operacji technologicznych; -ustalają niezbędne narzędzia; -prawidłowo posługują się narzędziami; -przestrzegają zasad bhp. -opisują metody ręcznej obróbki tworzyw; -dobierają narzędzia do obrabianego materiału; -wprowadzają ulepszenia i dodatkowo ozdabiają prace; -racjonalnie gospodarują materiałem i czasem. Tematy lekcji Lekcja 7, 8. Właściwości metali, stopów i ich zastosowanie. Procedury osiągania celów Czynności uczniów: -Poznają podstawowy podział metali; -omawiają podstawowe właściwości wybranych metali oraz stopów; -badają właściwości magnetyczne, przewodnictwo cieplne i elektryczne metali; -analizują sposoby pozyskiwania metali oraz stopów; -poznają i omawiają najważniejsze zastosowanie metali; -omawiają proces niszczenia metali. Osiągnięcia uczniów -znają znaczenie pojęć: metal, ruda, stop, metale żelazne, metale nieżelazne; -wymieniają właściwości metali oraz ich zastosowanie; -wyjaśniają pojęcie korozji. -charakteryzują sposoby otrzymywania metali; -formułują wnioski z przeprowadzonych badań na temat 4

15 Lekcja 9. Obróbka metali. 5. Urządzenia techniczne Tematy lekcji Lekcja 20,2. Rodzaje przekładni i ich zastosowanie. 6. Dom bezpieczny i wygodny -Zestawiają narzędzia stosowane do obróbki metali; -omawiają zastosowanie narzędzi do podstawowych operacji technologicznych występujące przy obróbce metali: trasowanie, przerzynanie, wiercenie, gięcie, wygładzanie powierzchni; -poznają zasadę wykonywania pomiaru suwmiarką. Procedury osiągania celów Czynności uczniów: -Analizują budowę oraz zasadę działania przekładni zębatej (równoległej i kątowej), przekładni przekładni pasowej i przekładni ślimakowej; -poznają urządzenia wykorzystujące poszczególne przekładnie. właściwości metali; -porównują i opisują właściwości oraz zastosowanie metali i ich stopów. -nazywają narzędzia służące do obróbki metali; -nazywają operacje technologiczne stosowane przy obróbce ręcznej metali; -dokonują pomiaru różnych wielkości za pomocą suwmiarki. -opisują metody ręcznej obróbki metali; -dobierają narzędzia do obrabianego materiału; -sprawnie posługują się suwmiarką. Osiągnięcia uczniów -wymieniają nazwy urządzeń wykorzystujących przekładnie; -wyjaśniają zasadę przenoszenia ruchu w wybranych urządzeniach technicznych. -rozróżniają konstrukcyjne elementy mechaniczne maszyn: koła zębate, osie, wałki, prądnice, przekładnie. Tematy lekcji Lekcja 22,23. Instalacje domowe. Procedury osiągania celów Czynności uczniów: -Poznają budowę i zasady użytkowania domowej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego; -zestawiają czynniki zapewniające bezpieczne użytkowanie domowych instalacji; -poznają symbole i oznaczenia instalacji elektrycznej. Osiągnięcia uczniów -wymieniają elementy, z których składają się instalacje domowe, wyjaśniają ich zadania; -określają, jaką rolę spełniają instalacje domowe; -nazywają symbole graficzne instalacji elektrycznej; -odczytują wskazania liczników rejestrujących zużycie, wody, gazu i energii elektrycznej; -obliczają koszty związane z korzystaniem gazu, wody i prądu. -wyjaśniają jaka jest rola poszczególnych elementów 5

16 Lekcja 24. Plan poziomy mieszkania wyposażenie. 7. Żywność i żywienie -Analizują układy przestrzenne i konstrukcyjne domów na planach poziomych; -wyszukują gotowe rozwiązania architektoniczne w katalogach budowlanych; -poznają symbole stosowane w rysunku budowlanym oznaczające różne elementy konstrukcyjne oraz symbole wyposażenia wnętrz; -opracowują rozwiązania graficzne różnych układów przestrzennych domów w formie planów; -projektują urządzenie mieszkania z uwzględnieniem zasad ergonomii. domowych instalacji; -wyjaśniają zasady bezpiecznego użytkowania instalacji domowych; -ustalają czynniki wpływające na ograniczenie zużycia wody, gazu, energii elektrycznej; -czytają i rysują schematy domowej instalacji elektrycznej. -wyjaśniają, jakie funkcje i zadania spełnia dom; -nazywają symbole graficzne stosowane na planach mieszkań; -projektują funkcjonalne i estetyczne urządzenie mieszkania, wykorzystując w tym celu plan poziomy. -wyjaśniają zależność układu przestrzennego domu od potrzeb rodzin o różnym składzie osobowym; -rozróżniają symbole znajdujące się na planach mieszkań; -projektują układy przestrzenne domów dla potrzeb własnej rodziny, swojego miejsca pracy i odpoczynku, z wykorzystaniem symboli elementów budowlanych i wyposażenia wnętrza. Tematy lekcji Lekcja 25. Składniki pokarmowe. Lekcja 26. Grupy produktów spożywczych. Procedury osiągania celów Czynności uczniów: -Analizują na czym polega racjonalne żywienie; -poznają trzy grupy składników pokarmowych i ich rolę w organizmie człowieka; -wskazują produkty spożywcze, które są dobrym źródłem poszczególnych składników pokarmowych. -Poznają podział produktów spożywczych na grupy, w zależności od zawartości składników pokarmowych; Osiągnięcia uczniów -nazywają podstawowe składniki pokarmowe; -wymieniają produkty spożywcze, które są dobrym źródłem poszczególnych składników pokarmowych. -wyjaśniają znaczenie pojęć: produkty spożywcze, pożywienie, racjonalne odżywianie; -określają funkcje, jakie pełnią składniki pokarmowe w organizmie człowieka; -charakteryzują podstawowe grupy składników pokarmowych. -nazywają produkty spożywcze; -zestawiają podstawowe produkty spożywcze w grupy o podobnej 6

17 Lekcja 27. Prawidłowe żywienie. Lekcja 28. Przechowywanie i utrwalanie żywności. -omawiają znaczenie poszczególnych produktów spożywczych w żywieniu; -Omawiają rolę posiłków i ich rozkład w ciągu dnia; -analizują zasady właściwego odżywiania według piramidy zdrowego żywienia; -analizują wartości odżywcze i energetyczne w poszczególnych posiłkach. -Poznają sposoby utrwalania żywności; -omawiają dawne i obecne sposoby przechowywania i przetwarzania żywności. wartości odżywczej; -wyjaśniają znaczenie produktów zbożowych, mleka, mięsa, ryb, jaj, tłuszczy, warzyw i owoców dla prawidłowego rozwoju organizmu. -rozróżniają oraz wyjaśniają znaczenie pojęć: wartość odżywcza i wartość energetyczna produktów spożywczych; -rozróżniają grupy produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, które są dobrym źródłem białka, energii, węglowodanów, witamin i składników mineralnych; -oceniają wartość energetyczną i odżywczą produktów spożywczych; -określają zasady prawidłowego żywienia; -prawidłowo odczytują informacje zawarte w piramidzie żywienia; -określają rozkład posiłków w ciągu dnia. -określają procentowy podział dziennej racji energetycznej na posiłki w ciągu dnia; -oceniają zestawy posiłków pod kątem prawidłowego doboru właściwych proporcji składników odżywczych; -uzasadniają potrzebę spożywania produktów spożywczych zgodnie z piramidą żywienia; -dostrzegają potrzebę aktywności fizycznej; -opisują choroby powstające w wyniku nieprawidłowego odżywiania się. -wymieniają podstawowe sposoby utrwalania żywności; -znają rozmieszczenie produktów spożywczych na różnych poziomach chłodziarki; -określają cele utrwalania żywności. -dobierają metodę utrwalania do produktu spożywczego; -wyjaśniają szkodliwość środków konserwujących w żywności; -omawiają pojęcie ekologicznej 7

18 Lekcja 28,30,3. Sporządzanie potraw. -Omawiają sposoby przyrządzania potraw: na zimno i na gorąco; -zestawiają czynności technologiczne wykonywane podczas obróbki wstępnej; -poznają różne techniki obróbki cieplnej; -opisują i sporządzają potrawy na zimno i ciepło, wykorzystując dostępne urządzenia gospodarstwa domowego. żywności. -nazywają czynności związane z obróbką wstępną; -wymieniają podstawowe metody obróbki cieplnej; -sporządzają potrawy na zimno; -prawidłowo posługują się sprzętem kuchennym. -wyjaśniają zasady obowiązujące podczas obróbki wstępnej, termicznej i wykańczającej; -sporządzają potrawy o zróżnicowanym stopniu trudności stosując poznane techniki; -rozumieją potrzebę higienicznego sporządzania potraw oraz estetycznego podawania i spożywania posiłków; -bezpiecznie korzystają z urządzeń gospodarstwa domowego, uwzględniając wskazówki zawarte w instrukcji obsługi; -racjonalnie gospodarują surowcem spożywczym i czasem. 8

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS V VI

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS V VI STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS V VI Rysunek techniczny K ocena ocena bardzo dobra -Posługują się elementarnymi przyborami kreślarskimi.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI I OKRES Sprawności konieczne (ocena: dopuszczający) 1. Rysunek techniczny posługuje się przyborami kreślarskimi; czyta proste rysunki techniczne; zna

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z zajęć technicznych w klasie VI

Kryteria ocen z zajęć technicznych w klasie VI ryteria ocen z zajęć technicznych w klasie VI Rysunek techniczny ocena bardzo dobra ( + R + D) + PP ocena celująca -Posługują się elementarnymi przyborami kreślarskimi. -Odwzorowują wielkie litery pisma

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI Sprawności I OKRES Wymagania konieczne (ocena: dopuszczający) podstawowe (ocena: dostateczny) rozszerzone (ocena dobry) dopełniające (ocena: bardzo

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 6 SP

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 6 SP 1. Rysunek techniczny Temat lekcji Treści nauczania Lekcja 1. Zasady aksonometrii. Lekcje 2,3. Ćwiczenia rysunkowe. 1. Zasady tworzenia rzutów aksonometrycznych. 2. Różnice pomiędzy izometrią, dimetrią

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 7 SP Dostosowanie wymagań edukacyjnych na podstawie opinii Poradni Pedagogiczno Psychologicznej Orzeczenie nr

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 7 SP Dostosowanie wymagań edukacyjnych na podstawie opinii Poradni Pedagogiczno Psychologicznej Orzeczenie nr Podczas wykonywania prac nauczyciel: - często podchodzi do ucznia, ukierunkowuje w działaniu - liberalnie oceniania wytwory ucznia - w ocenianiu zwraca większą uwagę na wysiłek włożony w wykonanie zadania,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE V I OKRES

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE V I OKRES WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE V I OKRES Sprawności Wymagania konieczne (ocena: dopuszczający) podstawowe (ocena: dostateczny) rozszerzone (ocena dobry) dopełniające (ocena: bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie szóstej Rok szkolny 2016/2017

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie szóstej Rok szkolny 2016/2017 edukacyjne z zajęć technicznych w klasie szóstej Rok szkolny 2016/2017 1.Podczas oceniania działań praktycznych zwracamy uwagę na: wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

Monika Peplińska. Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy VI szkoły podstawowej.

Monika Peplińska. Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy VI szkoły podstawowej. Klasa VIa Monika Peplińska Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy VI szkoły podstawowej Część techniczna Dział 6. Materiały włókiennicze 6.1 Rodzaje. wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Dział: Materiały włókiennicze 1 Rodzaje materiałów włókienniczych. 2 Pochodzenie i zastosowanie włókien 3 Wyrób tkanin

Bardziej szczegółowo

2 Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 5

2 Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 5 2 Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 5 Temat I. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE 1. Wszystko o papierze Jesienny obrazek 2. Od włókna do ubrania 2 rola materiałów papierniczych w życiu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w roku szkolnym 2017/2018

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w roku szkolnym 2017/2018 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w roku szkolnym 2017/2018 Imię i nazwisko nauczyciela Obszary podlegające ocenie Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia Skala oceniania prac pisemnych (zgodnie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych

Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Technika Klasa V Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE

Technika Klasa V Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Technika lasa V Szkoły j WYMAGANIA EDUACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Ocenę celującą powinien otrzymać uczeń,który: -zdobył wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania ; -biegle posługuje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu technika dla klasy 5 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych

Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu technika dla klasy 5 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu technika dla klasy 5 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna Wymagania edukacyjne z w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna Dział podręcznika 1. Bezpieczeństwo w Temat lekcji Lekcja organizacyjna. Regulamin pracowni na lekcjach Ochrona przeciwpożarowa

Bardziej szczegółowo

Artur Kłysz. Rozkład materiału i plan wynikowy. ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V

Artur Kłysz. Rozkład materiału i plan wynikowy. ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V Artur Kłysz Rozkład materiału i plan wynikowy ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V Materiał nauczania.. Regulamin i zasady bhp w pracowni technicznej godz. 2. Zasady sporządzania dokumentacji technicznej 2.. Formaty

Bardziej szczegółowo

Wymagania z techniki dla klasy 5

Wymagania z techniki dla klasy 5 Wymagania z techniki dla klasy 5 1. Wszystko o papierze Temat Na ocenę dopuszczającą i dostateczną uczeń: Na ocenę dobrą i bardzo dobrą uczeń: Jesienny obrazek 2. Od włókna do ubrania Pokrowiec na telefon

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki dla klasy V (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych)

Wymagania edukacyjne z techniki dla klasy V (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Uczeń: rozpoznaje wytwory papiernicze i określa ich zalety i wady wymienia nazwy narzędzi do obróbki papieru i przedstawia ich zastosowanie planuje

Bardziej szczegółowo

2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 5

2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 5 2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 5 Temat Liczba godzin Treść nauczania 1. Wszystko o papierze 2 rola materiałów papierniczych w życiu codziennym etapy produkcji papieru rodzaje

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne na poszczególne oceny.

Wymagania ogólne na poszczególne oceny. Obszary aktywności oceniane na lekcjach zajęć technicznych: -aktywność na lekcji -testy, sprawdziany; -odpowiedź ustna; -prace wytwórcze; -zadnie domowe; -przygotowanie do zajęć; -zadania dodatkowe; -udział

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca zna regulamin pracowni, wie, jakie

Bardziej szczegółowo

Oceny klasyfikacyjne śródroczne klasa piąta

Oceny klasyfikacyjne śródroczne klasa piąta Oceny klasyfikacyjne śródroczne klasa piąta Ocena niedostateczna: uzyskuje uczeń, który nie zdobył wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia. W trakcie pracy na lekcji nie wykazuje

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA TRZECIA

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA TRZECIA PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA TRZECIA Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznika Temat lekcji Treści nauczania Wiadomości Umiejętności Podstawowe [P] Ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

Uczeń: -posługuje się elementarnymi przyborami kreślarskimi; -odwzorowuje wielkie litery pisma technicznego; -czyta proste rysunki techniczne.

Uczeń: -posługuje się elementarnymi przyborami kreślarskimi; -odwzorowuje wielkie litery pisma technicznego; -czyta proste rysunki techniczne. Technika lasa V Szkoły j WYMAGANIA EDUACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia PPP:4223.298.2016 1.Zasady sporządzania dokumentacji technicznej + P -posługuje się elementarnymi przyborami kreślarskimi; -odwzorowuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Przedmiotowy system oceniania z zajęć technicznych jest zgodny z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Szkole Podstawowej nr 3 w Łowiczu. Nauczanie zajęć

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS IV

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS IV STANDARDY WYMAGAŃ EDUACYJNYCH W ZARESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA LAS IV Zasady sporządzania dokumentacji technicznej ocena bardzo dobra -Posługują się elementarnymi przyborami

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5.

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5. Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5. Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 1. Wszystko o papierze Jesienny obrazek 2. Od włókna do ubrania podaje

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z zajęć technicznych klasa 6 Ocena dopuszczająca: Uczeń: - rozpoznaje obiekty na planie osiedla - wymienia rodzaje

Wymagania na poszczególne oceny z zajęć technicznych klasa 6 Ocena dopuszczająca: Uczeń: - rozpoznaje obiekty na planie osiedla - wymienia rodzaje Wymagania na poszczególne oceny z zajęć technicznych klasa 6 Ocena dopuszczająca: - rozpoznaje obiekty na planie osiedla - wymienia rodzaje budynków mieszkalnych i je charakteryzuje - określa typ zabudowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Stopień Wiadomości Umiejętności

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Stopień Wiadomości Umiejętności Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową Stopień niedostateczny uczeń otrzymuje tylko w przypadkach skrajnych, jak np. niewykonanie żadnych poleceń i ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe z techniki dla klasy V szkoły podstawowej Opracował : T. Kłos

Wymagania szczegółowe z techniki dla klasy V szkoły podstawowej Opracował : T. Kłos Wymagania szczegółowe z techniki dla klasy V szkoły podstawowej 2012 2013 Opracował : T. Kłos Wymagania Umiejętności Wiadomości Konieczne dopuszczająca - nie zawsze umie dostosować się do uwag i zaleceń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE

PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA II Gimnazjum Numer dopuszczenia: 199 / 2009 Podręcznik: Zajęcia techniczne. Wydawnictwo OPERON 1 Dział podręcznika Temat lekcji [L. godzin] Treści nauczania Procedury

Bardziej szczegółowo

Temat Ocena Wymagania ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE

Temat Ocena Wymagania ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy V 1. Od włókna do ubrania 1 Temat Ocena Wymagania ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE poprawnie posługuje się terminami:

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne Klasa V ROK SZKOLNY 2016/2017

Zajęcia techniczne Klasa V ROK SZKOLNY 2016/2017 Zajęcia techniczne Klasa V ROK SZKOLNY 2016/2017 Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Bezpieczeństwo w szkole 1.1.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V Na ocenę śródroczną: 1. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE zna regulamin pracowni wie, jakie zasady będą obowiązywać na lekcji zna zagrożenia występujące na terenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5

Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Przy wystawianiu oceny należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V. oprac. Beata Łabiga

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V. oprac. Beata Łabiga Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V oprac. Beata Łabiga ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Wymagania podstawowe poprawnie posługuje się terminami: włókno,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat. Od włókna do ubrania. To takie proste! Pokrowiec na telefon 3. Wszystko o papierze Zagadnienia, materiał

Bardziej szczegółowo

Technika Klasa V Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE

Technika Klasa V Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Technika lasa V Szkoły j WYMAGANIA EDUACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE 1. Opinia nr: 4223.513.2017 1.Zasady sporządzania dokumentacji technicznej -posługuje się elementarnymi przyborami kreślarskimi; -odwzorowuje

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: TECHNIKA KL. V Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 6 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: dostosowuje wysokość biurka i krzesła do swojego wzrostu Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe Uczeń:

Wymagania podstawowe Uczeń: Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 5 Temat 1. Wszystko o papierze To takie proste! Jesienny obrazek Liczba godzin Treść nauczania 2 rola materiałów papierniczych w życiu codziennym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa VI. oprac. Beata Łabiga

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa VI. oprac. Beata Łabiga Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa VI oprac. Beata Łabiga ROZDZIAŁ I. TECHNIKA W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe rozpoznaje obiekty

Bardziej szczegółowo

Technika Klasa V Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE

Technika Klasa V Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Technika lasa V Szkoły j WYMAGANIA EDUACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia nr: 4223.108.2017 1.Zasady sporządzania dokumentacji technicznej + P (+ P) + R -posługuje się elementarnymi przyborami kreślarskimi;

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Część komunikacyjna Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania na stopnie szkolne z zajęć technicznych w klasie VI

Wymagania na stopnie szkolne z zajęć technicznych w klasie VI Wymagania na stopnie szkolne z zajęć technicznych w klasie VI Temat Na osiedlu Dom bez tajemnic To takie proste! Mostek dla chomika W pokoju Wymagania podstawowe Uczeń: rozpoznaje obiekty na planie osiedla

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 *na ocenę śródroczną: 1. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE zna regulamin pracowni wie, jakie zasady będą obowiązywać na lekcji zna

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z techniki dla klasy Vb

Wymagania na poszczególne oceny z techniki dla klasy Vb Wymagania na poszczególne oceny z techniki dla klasy Vb Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa IV Ocena niedostateczna Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa IV Nie spełnienie poniższych kryteriów na ocenę dopuszczającą Ocena dopuszczająca przestrzega regulamin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIKA

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIKA PROGRAM NAUCZANIA TECHNIKA KLASA VI Program nauczania: DKOS 4014 19/02 Zeszyt ćwiczeń: Technika z wychowaniem komunikacyjnym. Wydawnictwo ART-SZKOL L.p. Tematy lekcji [Liczba godzin] Materiał nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie VI. I półrocze

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie VI. I półrocze Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie VI I półrocze Zagadnienie lub zadanie dydaktyczne Wymagania konieczne na ocenę dopuszczającą Wymagania podstawowe na ocenę dostateczną. Wymagania rozszerzone

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V. Ocenę dostateczną. który:

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V. Ocenę dostateczną. który: Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V Dział podręcznika Temat lekcji Ocenę dopuszczającą Ocenę dostateczną Ocenę dobrą Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, Ocenę celującą Lekcja organizacyjna.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM NR 2 IM JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH. Podstawowe [P]

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM NR 2 IM JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH. Podstawowe [P] PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM NR IM JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH CZĘŚĆ I Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznika Temat lekcji Liczba godzin Treści nauczania Wiadomości

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału ZAJĘCIA TECHNICZNE Klasa 4

Rozkład materiału ZAJĘCIA TECHNICZNE Klasa 4 Rozkład materiału ZAJĘCIA TECHNICZNE Klasa 4 Program: Zajęcia techniczne-program nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4-6 Bogusława Stanecka Czesław Stanecki Renata Stasiak StanPol Agencja Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA VI

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA VI ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA VI TEMAT LEKCJI OCENA dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący ROZDZIAŁ IV: TECHNIKA W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU Na osiedlu rozpoznaje obiekty na planie osiedla określa,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Wymagania na poszczególne oceny szkolne. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ SRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ ZAJĘCIA TECHNICZNE KL.V Formy aktywności podlegające ocenie na zajęciach technicznych: aktywność, prace wykonywane na lekcji, ćwiczenia, prace wytwórcze,

Bardziej szczegółowo

Dział programu Lp Ocena dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach techniki

Dział programu Lp Ocena dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach techniki Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy III a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 Nauczyciel: mgr Dorota Barczyk Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

Bardziej szczegółowo

PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca ( wym. konieczne) Ocena dostateczna ( wym. podstawowe) Ocena dobra ( wym. rozszerzające)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V Temat Zagadnienia, materiał nauczania Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE 1. Od włókna do ubrania 2. To takie proste! Pokrowiec na telefon

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA VI Do programu Jak to działa?

WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA VI Do programu Jak to działa? Założone osiągnięcia ucznia: WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA VI Do programu Jak to działa? LP. Temat Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: 1 Na osiedlu rozpoznaje

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA I GRUPA 1. dostateczny (2+3)

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA I GRUPA 1. dostateczny (2+3) ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA I GRUPA 1 I PÓŁROCZE L.p. 1 2 3 4 Temat lekcji Program nauczania techniki. Przedmiotowy systemem oceniania. Regulamin i bezpieczeństwo na zajęciach techniki. Ochrona przeciwpożarowa

Bardziej szczegółowo

-wyjaśnienie znaczenia pojęć: technika, postęp techniczny

-wyjaśnienie znaczenia pojęć: technika, postęp techniczny Nr lekcji Zespół Szkół Nr 5 w Zamościu Etap edukacyjny gimnazjum ZAJĘCIA TECHNICZNE Nauczyciel realizujący: Marzena Mazurek Szczegółowy rozkład materiału I rok nauki (35 godzin) Temat lekcji Treści nauczania

Bardziej szczegółowo

VI. Sposób i kryteria oceniania postępów ucznia

VI. Sposób i kryteria oceniania postępów ucznia VI. Sposób i kryteria oceniania postępów ucznia 1. Cele oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Ważną, a zarazem trudną funkcją nauczyciela jest sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów. Ocenianie osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Dział programu L.p Ocena dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach techniki

Dział programu L.p Ocena dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach techniki Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy III b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 Nauczyciel: mgr Dorota Barczyk Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania-technika z wychowaniem komunikacyjnym-klasa IV. Wymagania na poszczególne oceny

Przedmiotowy system oceniania-technika z wychowaniem komunikacyjnym-klasa IV. Wymagania na poszczególne oceny Przedmiotowy system ocenianiatechnika z wychowaniem komunikacyjnymklasa IV. Wymagania na poszczególne oceny Stopień celujący otrzymuje uczeń spełniający wymagania programowe, a więc taki, który: Posiadł

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE, KLASA 6

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE, KLASA 6 WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE, KLASA 6 Temat Wymagania ogólne Uczeń: I półrocze Wymagania szczegółowe Uczeń: ROZDZIAŁ IV. TECHNIKA W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU 1. Na osiedlu rozpoznaje obiekty na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla działów programowych. Zajęcia techniczne Jak to działa? klasa V

Wymagania edukacyjne dla działów programowych. Zajęcia techniczne Jak to działa? klasa V Wymagania edukacyjne dla działów programowych. Zajęcia techniczne Jak to działa? klasa V Dział programowy: MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Temat Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V - ROK SZKOLNY 2012/2013

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V - ROK SZKOLNY 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V - ROK SZKOLNY 2012/2013 OPRACOWANIE: ROMANA KARDACH-CZYŻ Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia techniczne kl. V

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia techniczne kl. V WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia techniczne kl. V WYMAGANIA PODSTAWOWE PONADPODSTAWOWE Materiały i ich zastosowanie 1. Od włókna do ubrania poprawnie posługuje się terminami: włókno, tkanina, dzianina, ścieg,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne w klasie 6

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne w klasie 6 . Na osiedlu. Dom bez tajemnic Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne w klasie Temat Ocena Wymagania edukacyjne. To takie proste! Mostek dla chomika. W pokoju nastolatka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne w klasach IV V

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne w klasach IV V Wymagania edukacyjne opracowane na podstawie: - programu nauczania zajęć technicznych w klasach IV- V szkoły podstawowej - programu obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Technika dla szkoły podstawowej. Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika Technika. Część techniczna" L. g. Procedury osiągania celów

Technika dla szkoły podstawowej. Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika Technika. Część techniczna L. g. Procedury osiągania celów Technika dla szkoły podstawowej Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika Technika. Część techniczna" Dział podręcznika Temat lekcji L. g. Zakres treści Procedury osiągania celów. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe Uczeń:

Wymagania podstawowe Uczeń: Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym, wymaganiami edukacyjnymi, kryteriami oceniania dla klasy 5 zgodny z podstawą programową nauczania techniki Jak to działa? wydawnictwo Nowa Era Temat Liczba

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z TECHNIKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z TECHNIKI KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z TECHNIKI Niedostateczny Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej, nie potrafi organizować sobie pracy, nie wykonuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy VI. (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych)

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy VI. (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy VI (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY nauczania zajęć technicznych dla klasy VI szkoły podstawowej

PLAN WYNIKOWY nauczania zajęć technicznych dla klasy VI szkoły podstawowej PLAN WYNIKOWY nauczania zajęć technicznych dla klasy VI szkoły podstawowej Nr lekcji Temat Liczba godzin Treści programowe Konieczne (dopuszczający) Podstawowe (dostateczny) Wymagania Rozszerzające (dobry)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE SP

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE SP WYMAGANIA EDUACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE SP 1. Cele oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Ważną a zarazem trudną funkcją nauczyciela jest sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów. Ocenianie osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne (część I) Klasa V ROK SZKOLNY 2015/2016

Zajęcia techniczne (część I) Klasa V ROK SZKOLNY 2015/2016 Zajęcia techniczne (część I) Klasa V ROK SZKOLNY 2015/2016 Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Bezpieczeństwo w szkole

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z techniki dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Wymagania podstawowe Uczeń:

Roczny plan pracy z techniki dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Wymagania podstawowe Uczeń: KARTA INFORMACYJNA DLA UCZNIA Przedmiot: Technika. Klasa V Na lekcje uczeń powinien przynosić zeszyt, podręcznik do techniki dla klasy V Jak to działa? Uczeń jest oceniany, między innymi, na lekcji podczas

Bardziej szczegółowo

Odniesienia do podstawy programowej 1.1 2.2 1.1 1.2

Odniesienia do podstawy programowej 1.1 2.2 1.1 1.2 Temat Zagadnienia, materiał nauczania 1. Na osiedlu funkcjonalne zagospodarowanie osiedla osiedlowe instytucje użyteczności publicznej infrastruktura osiedla 2. Dom bez tajemnic rodzaje etapy budowy domu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni. omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż.

Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni. omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. WYMAGANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM NR 4 GLIWICE Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznika Temat lekcji Treści nauczania Wiadomości Umiejętności Podstawowe [P] Ponadpodstawowe [PP] Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Technika w szkole podstawowej kl. 4 i 5

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Technika w szkole podstawowej kl. 4 i 5 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Technika w szkole podstawowej kl. 4 i 5 POSTAWY UCZNIÓW OCENA Odpowiednia A Dobra B Bardzo dobra C Wzorowa D CHARAKTERYSTYKA POSTAWY v Podczas wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017 OCENA DOPUSZCZAJĄCA przestrzega regulaminu pracowni technicznej rozpoznaje znaki: bhp, p/pożarowe omawia poruszanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa IV rok szkolny 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa IV rok szkolny 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa IV rok szkolny 2016/2017 Ocena celująca umiejętnie analizuje zdobyte wiadomości, podczas realizacji zadań technicznych stosuje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASY IV - V

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASY IV - V SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASY IV - V Podręcznik Bogumiła Bogacka-Osińska, Danuta Łazuchiewicz, Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa, WSiP, kl.5 Ewa Bubak, Technika

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 *na ocenę śródroczną: 1. MÓJ PIERWSZY RYSUNEK TECHNICZNY wymienia rodzaje rysunków nazywa materiały i przybory kreślarskie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 *na ocenę śródroczną: 1. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: zna regulamin pracowni wie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE V

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE V WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE V Rozdział III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE(12 godzin lekcyjnych) poprawnie posłuży się terminami: włókno, tkanina, dzianina, ścieg,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy V z TECHNIKI

Wymagania edukacyjne dla klasy V z TECHNIKI Wymagania edukacyjne dla klasy V z TECHNIKI I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PRACOWNI TECHNICZNEJ. OCENA CELUJĄCA: Potrafi podać przykłady stosowania przepisów BHP oraz regulaminu pracowni technicznej. OCENA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu: Zajęcia Techniczne i Technika w klasach IV-VI: klasa IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu: Zajęcia Techniczne i Technika w klasach IV-VI: klasa IV Ocena dopuszczająca Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu: Zajęcia Techniczne i Technika w klasach IV-VI: klasa IV przestrzega regulamin pracowni technicznej, wymienia zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa VI Ocena niedostateczna otrzymuje uczeń, który zupełnie nie opanował materiału i nie nabył umiejętności przewidzianych w

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę dostateczną

Wymagania na ocenę dostateczną Odniesienie do podstawy SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W KALISZU Strona 1 z 6 L.p. Proponowany temat jednostki metodycznej dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą. 1 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 6

2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 6 2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 6 1. Na osiedlu 1 plan osiedla budynki i obiekty na osiedlu infrastruktura osiedla 1. TECHNIKA W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU rozpoznaje obiekty na

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: posługuje się terminami: włókna roślinne, surowce wtórne, papier, tektura, karton omawia proces produkcji papieru

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 5 ROK SZKOLNY 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 5 ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 5 ROK SZKOLNY 2017/2018 NAUCZYCIEL: BARBARA GÓRCZEWSKA Oceniana Zachowanie zasad bezpieczeństwa w życiu codziennym rozumie pojęcia: bezpieczeństwo,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM. WG PROGRAMU ZAJĘCIA TECHNICZNE w roku szkolnym 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM. WG PROGRAMU ZAJĘCIA TECHNICZNE w roku szkolnym 2016/2017 I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA ZAJĘCIACH TECHNICZNYCH OCENA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY -zna przedmiotowy spełnia wymagania na na ocenę dostateczną na ocenę dobrą

Bardziej szczegółowo

KLASA V Część techniczna

KLASA V Część techniczna Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 i 6 szkoły podstawowej. KLASA V Część techniczna Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna (należy

Bardziej szczegółowo

Odkrywamy na nowo Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej. Część techniczna

Odkrywamy na nowo Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej. Część techniczna rok szkolny 2015/2016 Klasa VIa, b, c Nauczyciel prowadzący: mgr Jagoda Tusiewicz Odkrywamy na nowo Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej. Część techniczna

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z zajęć technicznych w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

Kryteria oceniania z zajęć technicznych w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Kryteria oceniania z zajęć technicznych w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Klasa IV Ocena celująca umiejętnie analizuje zdobyte wiadomości, podczas realizacji zadań

Bardziej szczegółowo