Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:"

Transkrypt

1 TECHNIKA KL. V Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto: posiadł wiedzę i umiejętności zawarte w programie nauczania przedmiotu, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program bardzo dokładnie wykonuje zadania techniczne, sprawnie i bezpiecznie posługuje się narzędziami i urządzeniami otrzymuje pozytywne uwagi za wykonane projekty osiąga sukcesy w konkursach technicznych zawsze przestrzega zasad BHP Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadana wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach prawidłowo rozwiązuje praktyczne zadania techniczne, ma ciekawe pomysły techniczne właściwie organizuje stanowisko pracy, przestrzega zasad BHP -zna i przestrzega zasady bezpieczeństwa pracy na lekcjach -zna sposób oceniania pracy na lekcjach techniki -zna zasady pisma technicznego -umie odwzorować kształt liter i cyfr określonych wysokościach -samodzielnie planuje i wykonuje wizytówkę na zeszyt stosując poprawnie pismo techniczne -zna zasady wymiarowania rysunków technicznych -potrafi określić cechy elementów wymiarowania -potrafi objaśnić sposób wymiarowania przedmiotu - samodzielnie, poprawnie i estetycznie wymiaruje przedmiot -przyporządkowuje rzuty odpowiednim płaszczyznom -samodzielnie i poprawnie rozmieszcza rzuty na płaszczyznach rysunku -uzasadnia przedstawienie przedmiotu w odpowiedniej ilości rzutów -umie zaplanować operacje technologiczne i dobrać do wykonania operacji narzędzia wykonuje zaplanowany przedmiot zgodnie z zaplanowanymi czynnościami -potrafi przeanalizować funkcje użytkowe oraz wymagania konstrukcyjne, ergonomiczne, technologiczne, ekonomiczne i estetyczne, jakie powinien spełniać projektowany przedmiot -potrafi wartościować własny wytwór -potrafi określić znaczenie przekładni w urządzeniach mechanicznych -umie wyjaśnić zasadę działania przekładni przerzutki i hamulca w rowerze -potrafi wymienić podstawowe rodzaje rodzaje przekładni w mechanizmach -zna rodzaje obwodów elektrycznych (szeregowe i równoległe) -potrafi wyjaśnić wpływ zużycia energii elektrycznej na środowisko -oblicza wartość napięcia uzyskanego z baterii połączonych szeregowo i równolegle -potrafi określić wykorzystanie materiałów do produkcji gotowych wyrobów -wyjaśnia znaczenie gromadzenia i wykorzystania surowców wtórnych -zna zastosowanie włókien

2 -potrafi ocenić wpływ właściwości fizycznych i chemicznych włókien na cechy użytkowe wyrobów -potrafi przeanalizować właściwości materiałów włókienniczych w zależności od zastosowanego surowca -potrafi określić rozmiar swojej odzieży (zdejmuje wymiar z figury i porównuje z tabelami wymiarów zawartymi w PN -potrafi wymienić czynniki wpływające na dobór odzieży -potrafi określić zależność między surowcem, a funkcją odzieży -umie uzasadnić dobór materiału do funkcji odzieży -potrafi wyjaśnić zależność między surowcem, a sposobem konserwacji odzieży -umie uzasadnić znaczenie normalizacji w przemyśle odzieżowym -umie uzasadnić dobór narzędzia i przyboru do obrabianego materiału i wykonania czynności technologicznej -potrafi dobrać materiał do wytworu -umie dzielić i łączyć materiały włókiennicze (posługuje się ściegami do szycia ręcznego) -potrafi samodzielnie zaplanować czynności technologiczne, przybory i narzędzia do wykonania wytworu -umie oszczędnie gospodarować materiałami -umie ocenić własny wytwór zgodnie z ustalonymi kryteriami -wymienia miejsca i manewry szczególnie niebezpieczne na drodze -określa kolizję i wypadek drogowy -zna wyposażenie apteczki Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne stosuje zasady dotyczące organizacji i bezpieczeństwa pracy, racjonalnie wykorzystuje czas pracy poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, w stopniu zadawalającym opanował umiejętności technologiczne -zna i przestrzega zasady bezpieczeństwa pracy na lekcjach -zna sposób oceniania pracy na lekcjach techniki -zna zasady pisma technicznego -umie odwzorować kształt liter i cyfr określonych wysokościach -samodzielnie planuje i wykonuje wizytówkę na zeszyt stosując poprawnie pismo techniczne -zna zasady wymiarowania rysunków technicznych -potrafi określić elementy wymiarowania - poprawnie i estetycznie wymiaruje przedmiot -przyporządkowuje rzuty odpowiednim płaszczyznom - poprawnie rozmieszcza rzuty na płaszczyznach rysunku -umie zaplanować operacje technologiczne i dobrać do wykonania operacji narzędzia -wykonuje zaplanowany przedmiot zgodnie z zaplanowanymi czynnościami

3 -potrafi określić znaczenie przekładni w urządzeniach mechanicznych -umie wyjaśnić zasadę działania przekładni, przerzutki i hamulca w rowerze -zna rodzaje obwodów elektrycznych (szeregowe i równoległe) -oblicza wartość napięcia uzyskanego z baterii połączonych szeregowo i równolegle -potrafi określić wykorzystanie materiałów do produkcji gotowych wyrobów -zna zastosowanie włókien -potrafi przeanalizować właściwości materiałów włókienniczych w zależności od zastosowanego surowca -potrafi określić rozmiar swojej odzieży (zdejmuje wymiar z figury i porównuje z tabelami wymiarów zawartymi w PN -umie uzasadnić dobór materiału do funkcji odzieży -potrafi wyjaśnić zależność między surowcem, a sposobem konserwacji odzieży -umie uzasadnić dobór narzędzia i przyboru do obrabianego materiału i wykonania czynności technologicznej -potrafi dobrać materiał do wytworu -umie dzielić i łączyć materiały włókiennicze -umie oszczędnie gospodarować materiałami -wymienia miejsca i manewry szczególnie niebezpieczne na drodze -określa kolizję i wypadek drogowy -zna wyposażenie apteczki Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: popełnia błędy w posługiwaniu się narzędziami i przyborami, wiadomości określone programem nauczania opanował na poziomie podstawowym rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności przeważnie stosuje zasady dotyczące organizacji i bezpieczeństwa pracy, mało efektywnie wykorzystuje czas pracy słabo opanował umiejętności technologiczne -zachowuje zasady bezpieczeństwa pracy na lekcjach -umie odwzorować kształt liter i cyfr określonej wysokości -odwzorowuje wizytówkę na zeszyt stosując pismo techniczne -zna sposób wymiarowania rysunków technicznych -potrafi określić elementy wymiarowania - odwzorowuje wymiarowanie przedmiotu

4 - odwzorowuje rozmieszczenie rzutów na płaszczyznach rysunku -planuje z pomocą czynności -z pomocą wykonuje operacje technologiczne, -stosuje do wykonania operacji odpowiednie narzędzia -potrafi określić znaczenie przekładni w urządzeniach mechanicznych -potrafi określić rozmiar swojej odzieży (zdejmuje wymiar z figury i porównuje z tabelami wymiarów zawartymi w PN -umie dzielić i łączyć materiały włókiennicze Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który : ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności na poziomie podstaw programowych, ale one nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki rozwiązuje ( wykonuje ) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności ma trudności z poprawną organizacja pracy, wykazuje brak samodzielności posługuje się tylko prostymi narzędziami i przyborami z pomocą nauczyciela,wykonuje proste operacje technologiczne -zachowuje zasady bezpieczeństwa pracy na lekcjach -umie odwzorować kształt liter i cyfr określonej wysokości -odwzorowuje wymiarowanie przedmiotu -odwzorowuje rozmieszczenie rzutów na płaszczyznach rysunku -umie wykonać prosty rysunek planowanego przedmiotu -z pomocą wykonuje operacje technologiczne, przy pracy - potrafi wymienić elementy prostych układów mechanicznych -rysuje proste obwody elektryczne

5 -umie dzielić i łączyć materiały włókiennicze prostymi ściegami -wie, jak zachować się w roli pasażera komunikacji miejskiej Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który : nie opanował wiadomości określonych programem nauczania, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań teoretycznych i praktycznych o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności nie potrafi zorganizować stanowiska pracy nie przestrzega zasad BHP nie posiadł umiejętności posługiwania się prostymi narzędziami

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa?

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Temat Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA zakres podstawowy

INFORMATYKA zakres podstawowy Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum Przedmiotowe zasady oceniania: INFORMATYKA zakres podstawowy 1. Przedmiot: Informatyka 2. Klasa/y: I zakres podstawowy 3. Rok Szkolny: 2014-2015

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia MOZART z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie ZAŁĄCZNIK nr 1 do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 1 PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.:, rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie oraz

Bardziej szczegółowo

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Ewa Maria Tuz Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Spis treści Wstęp I. Cele kształcenia i wychowania według założeń programu... 5 II. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego

Przedmiotowy system oceniania. uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego 1 Przedmiotowy system oceniania uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego (Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008 r. Dz.U. z 2009 r., nr 4, poz.17) PODTAWY PRZEDSIEBIORCZOŚCI 1. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując zadanie, nauczyciel określa, do jakiego zakresu

Bardziej szczegółowo

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 I. Ogólne założenia programu... 4 II. Cele nauczania... 5 III. Treści

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. HISTORIA (zakres podstawowy i rozszerzony) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. (zakres podstawowy i rozszerzony)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. HISTORIA (zakres podstawowy i rozszerzony) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. (zakres podstawowy i rozszerzony) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA (zakres podstawowy i rozszerzony) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE (zakres podstawowy i rozszerzony) HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO mgr Jadwiga Kosalla I. OCENIE PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ SYSTEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH Warszawa, 2006 W opracowaniu systemu szkolenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Poziomy oczekiwanych osiągnięć ucznia. Stopnie szkolne

Wymagania edukacyjne. Poziomy oczekiwanych osiągnięć ucznia. Stopnie szkolne Wymagania edukacyjne zawierają szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować po omówieniu poszczególnych lekcji z podręcznika Biologia na czasie zakres podstawowy. Jest on

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA Marcin Zarzycki Jolanta Sobczyk Szkoła Podstawowa nr 1 Polkowice PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa jest zgodny z wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE:

RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE: RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE: OCENA: dopuszczający - określić formy organizacyjne rachunkowości, - określić podstawowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ MUZYCZNYCH I ST.

PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ MUZYCZNYCH I ST. PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ MUZYCZNYCH I ST. EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KONIEC NAUKI W SZKOLE I STOPNIA UCZEŃ: 1. szanuje dziedzictwo kulturowe swojego i innych narodów; 2. przestrzega zasad kultury, etyki

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo