PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Przedmiotowy system oceniania z zajęć technicznych jest zgodny z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Szkole Podstawowej nr 3 w Łowiczu. Nauczanie zajęć technicznych w szkole podstawowej w klasach IV VI odbywa się za pomocą programu Zajęcia techniczne, Program nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4-6, Agencja Wydawnicza STANPol I. Kontrakt z uczniami 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia. 3. Prace klasowe, sprawdziany, testy,prace domowe, odpowiedzi ustne są obowiązkowe. 4. Uczeń może poprawić pracę klasową w ciągu tygodnia od dnia oddania pracy,- ocenę z pracy wpisuje się obok oceny poprawianej. 5. Nie ma możliwości poprawiania ocen tydzień przed klasyfikacją. 6. Uczeń ma prawo jeden raz w ciągu semestru zgłosić brak przygotowania do lekcji (nie odrobienie pracy domowej, brak zeszytu, brak pomocy potrzebnych do lekcji ). Uczeń otrzymuje w dzienniku znak pod warunkiem, że zgłosi to na początku lekcji w przeciwnym wypadku otrzymuje ocenę niedostateczną. 7. Jeżeli uczeń nie odrobił pracy domowej na dany dzień, to zobowiązany jest zrobić ją na następną lekcję. 8. Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. II. Formy i metody sprawdzania wiedzy. Oceny bieżące wystawiane są uczniowi za wiedzę i umiejętności w ramach różnych rodzajów form aktywności, takich jak np.: 1. klasówki, testy (45 min.) 2. kartkówki (10 20 min.), 3. odpowiedzi ustne, 4. prace domowe, 5. prowadzenie zeszytu, 6. prowadzenie zeszytów ćwiczeń, 7. inne formy aktywności np. udział w konkursach matematycznych, wykonanie, pomocy dydaktycznych, pomoc słabszym kolegom, 8. zadania dodatkowe, 9. obserwacja ucznia: I. przygotowanie do lekcji, II. aktywność na lekcji, III. praca w grupie. IV. postępy ucznia, V. praca samodzielna ucznia

2 10. prace wytwórcze wykonywane na lekcjach a w szczególności: wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tego przedmiotu; celowość, dokładność i staranność wykonywanego zadania; przestrzeganie zasad dobrej organizacji pracy; właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych; rozumienie zjawisk technicznych; umiejętność wyciągania wniosków; czytanie ze zrozumieniem wszelkiego rodzaju instrukcji.

3 Kryteria oceny poszczególnych form aktywności FORMY AKTYWNOŚCI Oceniane są: KRYTERIA OCENY metoda rozwiązania,, rezultat (odpowiedź). Procentowe przeliczanie punktów na oceny: Sprawdziany: Klasówki Kartkówki mniej niż 30 % - niedostateczny co najmniej 30 % - dopuszczający co najmniej 50 % - dostateczny co najmniej 75 % - dobry 90% - 100% - bardzo dobry Uczeń otrzymuje z pracy pisemnej ocenę celującą, jeżeli poprawnie rozwiąże wszystkie zadania na ocenę bardzo dobrą oraz zadanie dodatkowe. W razie dobrowolnej zmiany grupy zadania z niewłaściwej grupy otrzymują 0 punktów. Punkty przyznawane są w zależności od Testy treści zadania za: poprawnie udzieloną odpowiedź, przedstawienie poprawnego rozwiązania, prawidłowy opis i wykonane obliczenia lub rysunek. Organizacja pracy, komunikacja, prezentacja Praca w grupach wyników. Aktywność na Zaangażowanie, wkład pracy własnej. lekcji Odpowiedzi ustne Zeszyt przedmiotowy Praca domowa Znajomość zagadnienia, stosowanie języka technicznego, logiczne formułowanie wypowiedzi, umiejętność wnioskowania. Czytelność i jasność zapisów, dokładność i estetyka rysunków, kompletność notatek, staranność, poprawność ortograficzna, zapisywanie dat, podkreślanie tematów. Zadania do rozwiązania w zeszytach przedmiotowych lub w zeszytach ćwiczeń utrwalające wiadomości zdobyte w toku lekcji. Praca domowa może być zadawana

4 na każdej lekcji. Może być oceniana w skali jak wyżej. Zeszyty ćwiczeń prace wytwórcze wykonywane na lekcjach Nauczyciel zbiera i ocenia zeszyty ćwiczeń, z których może wystawić kilka ocen. Ilość ocen uzależniona jest od wielkości przerobionego materiału w zeszytach ćwiczeń. Zadania oceniane są według skali jak wyżej. Wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tego przedmiotu; Celowość, dokładność i staranność wykonywanego zadania; Przestrzeganie zasad dobrej organizacji pracy; Właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych; Rozumienie zjawisk technicznych; Umiejętność wyciągania wniosków; Czytanie ze zrozumieniem wszelkiego rodzaju instrukcji i dokumentacji technicznej. Najważniejsze oceny to oceny ze sprawdzianów (klasówek, testów, kartkówek) oraz odpowiedzi ustnych, zdobywane w czasie kontroli indywidualnej i grupowej. Oceny za zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, prace domowe i inne formy aktywności ucznia są ocenami wspomagającymi. Ocena uczniów z zaleceniami PPP nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające sprostanie wymaganiom programowym, potwierdzone orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub opinią lekarza specjalisty. w ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni: wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych, możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenienie ich wykonania etapami, konieczność odczytania poleceń otrzymywanych przez innych uczniów w formie pisemnej,

5 branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia, a nie jego walorów estetycznych, możliwość (za zgodą ucznia) zamiany pracy pisemnej na odpowiedź ustną (praca klasowa lub sprawdzian), podczas odpowiedzi ustnych zadawanie większej ilości prostych pytań zamiast jednego złożonego, obniżenie wymagań dotyczących estetyki zeszytu przedmiotowego, możliwość udzielenia pomocy w przygotowaniu pracy dodatkowej. III. Poziomy wymagań Wymagania na poszczególne oceny. PP - ponadpodstawowe Stopień celujący powinien otrzymać uczeń, który: zdobył wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania; biegle posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami w nietypowych sytuacjach praktycznych; racjonalnie wykorzystuje swoje uzdolnienia na każdych zajęciach; proponuje nowatorskie rozwiązania; osiąga sukcesy w konkursach technicznych. D-dopełniające Stopień bardzo dobry powinien otrzymać uczeń, który: opanował w pełni treści programowe, samodzielnie wyjaśnia zjawiska i procesy, rozumie zależności; w pełni wykorzystuje wiadomości i umiejętności do rozwiązania zadań problemowych; właściwie organizuje stanowisko pracy, przestrzega zasad bhp; sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, poprawnie wykonuje operacje technologiczne; potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań zespołowych. R - rozszerzające Stopień dobry powinien otrzymać uczeń, który:

6 opanował w stopniu zadowalającym wiadomości określone programem nauczania; umie wykorzystywać wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań teoretycznych i praktycznych; stosuje zasady dotyczące organizacji i bezpieczeństwa pracy, racjonalnie wykorzystuje czas pracy; poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, w stopniu zadowalającym opanował umiejętności technologiczne. P - podstawowe Stopień dostateczny powinien otrzymać uczeń, który: opanował wiadomości na poziomie podstaw programowych; umie wykorzystać wiadomości i umiejętności do rozwiązania zadań teoretycznych i praktycznych o średnim stopniu trudności; przeważnie stosuje zasady dotyczące organizacji i bezpieczeństwa pracy; mało efektywnie wykorzystuje czas pracy; popełnia błędy w posługiwaniu się narzędziami i przyborami, w stopniu średnim opanował operacje technologiczne. K - konieczne Stopień dopuszczający powinien otrzymać uczeń, który: ma braki w wiedzy na poziomie podstaw programowych; rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności; ma trudności z poprawną organizacją pracy, wykazuje brak samodzielności; posługuje się tylko prostymi narzędziami i przyborami, z pomocą nauczyciela wykonuje proste operacje technologiczne. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny kl. IV Ocena Kryteria (poziom wymagań) Celująca (wykraczające) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: -zdobył wiadomości i umiejętności wykraczające poza

7 program nauczania z zakresu BRD -biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu zadań teoretycznych i praktycznych-proponuje rozwiązania nietypowe -śledzi zmiany w przepisach dotyczących ruchu drogowego -biegle i właściwie posługuje się Kodeksem drogowym -współpracuje policją -jest zaangażowany emocjonalnie i dąży do samodoskonalenia oraz poszerzenia zakresu swojej wiedzy z BRD -motywuje innych uczniów -racjonalnie wykorzystuje czas oraz przestrzega zasad bhp Bardzo dobra (dopełniające) -odnosi sukcesy w konkursach BRD Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: -podczas wykonywania typowych zadań teoretycznych i praktycznych wykazuje się dużą samodzielnością, starannością, sumiennością oraz odpowiedzialnością w działaniu -opanował pełny zakres wiedzy określonej programem nauczania dotyczący BRD -w pełni wykorzystuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań problemowych -potrafi w praktyce zastosować poznane wiadomości dotyczące zasad ruchu drogowego -umiejętnie posługuje się Kodeksem drogowym -opanował bezbłędnie technikę jazdy na rowerze -prace wytwórcze wykonuje zgodnie z projektem -zna i stosuje podczas pracy zasady bezpieczeństwa i higieny Dobra -bardzo chętnie prezentuje zdobytą wiedze na forum klasy Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

8 (rozszerzone) -podczas wykonywania typowych zadań teoretycznych i praktycznych wykazuje zaangażowanie i samodzielność w działaniu, jest staranny i systematyczny -opanował w dużym zakresie wiedzę określoną programem nauczania w zakresie BRD Ocena (poziom wymagań Kryteria -wykorzystuje zdobyte wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań -jego prace są estetyczne lecz zawierają drobne niedociągnięcia -właściwie korzysta z Kodeksu drogowego Dostateczna (podstawowe) -zna i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy Stopień dostateczny otrzymuje uczeń który : -podczas wykonywania typowych zadań teoretycznych i praktycznych podejmuje próby samodzielnego rozwiązywania zadań, rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności -opanował minimum zakres wiedzy określonej programem nauczania z zakresu BRD -ma problem z zastosowaniem praktyce poznanych wiadomości dotyczących zasad ruchu drogowego -opanował w stopniu podstawowym technikę jazdy na rowerze -prace wytwórcze wykonuje niedokładnie i mało estetycznie -czasami korzysta kodeksu drogowego -mało efektownie wykorzystuje czas pracy

9 -stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy Dopuszczająca (konieczne) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: -podczas wykonywania zadań teoretycznych i praktycznych musi być nakłaniany i mobilizowany do pracy przez nauczyciela, wykonuje zadanie niedokładnie i nieestetycznie -ma braki wiedzy w zakresie podstawowych treści określonych programem nauczania -przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności -rzadko korzysta z Kodeksu drogowego -ma trudności z poprawna organizacja pracy Niedostateczna Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: -podczas wykonywania zadań teoretycznych i praktycznych nie wykazuje chęci do pracy, jest niesamodzielny oraz nie potrafi organizować pracy -nie opanował minimum wiedzy określonej programem nauczania, co uniemożliwia zdobycie karty rowerowej -nie jest w stanie wykonać najprostszych zadań -nie przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy Propozycja wymagań edukacyjnych w zakresie wiadomości i umiejętności uczniów kl. V. Zasady sporządzania dokumentacji technicznej

10 Osiągnięcia Uczniów Wymagania Umiejętności Wiadomości Konieczne K ocena dopuszczająca Podstawowe K + P ocena dostateczna -Posługują się elementarnymi przyborami kreślarskimi. -Odwzorowują wielkie litery pisma technicznego. -Czytają proste rysunki techniczne. -Określają funkcję i przeznaczenie podstawowych przyborów do rysowania. -Rysują wybrane figury płaskie i rzuty prostokątne mało skomplikowanych figur przestrzennych. -Wymieniają nazwy formatów arkuszy papieru. -Nazywają rodzaje linii rysunkowych. -Nazywają trzy rzuty prostokątne. -Znają wymiary arkuszy papieru o formatach zasadniczych. -Wyjaśniają znaczenie znaków wymiarowych. -Omawiają zastosowanie najczęściej używanych linii rysunkowych. -Objaśniają zasady tworzenia rzutów prostokątnych. Rozszerzające (K + P) + R ocena dobra -Sprawnie posługują się przyborami do rysowania. -Posługują się pismem technicznym (wielkie litery i cyfry). -Rysują i wymiarują wybrane figury płaskie i rzuty prostokątne prostych figur przestrzennych. -Rozróżniają formaty zasadnicze papieru rysunkowego. -Objaśniają zasady wymiarowania. -Wyjaśniają pojęcia związane z rzutowaniem prostokątnym. Dopełniające (K + P + R) + D ocena bardzo dobra Ponadprogramowe (K + P + R + D) + PP ocena celująca -Sporządzają rysunki techniczne z wymiarami, stosując podziałki. -Uzasadniają potrzebę stosowania rysunku technicznego, jako środka przekazu informacji technicznej między projektantem, a wykonawcą. -Dostrzegają i uzasadniają potrzebę porozumiewania się w środowisku technicznym za pomocą znormalizowanych znaków, symboli i rysunków technicznych. -Wyjaśniają terminologię stosowaną w rysunku technicznym. -Posiadają szeroki zakres wiedzy z rysunku technicznego i posługują się nią.

11 Papier Osiągnięcia Uczniów Wymagania Umiejętności Wiadomości Konieczne K ocena dopuszczająca Podstawowe K + P ocena dostateczna Rozszerzające (K + P) + R ocena dobra -Posługują się podstawowymi narzędziami do obróbki papieru. -Wykonują proste operacje technologiczne: przenoszą wymiar na materiał, zaginają, dzielą i łączą materiał. -Określają obszary zastosowań papieru. -Dobierają narzędzia do obrabianego materiału. -Charakteryzują pojęcie obróbka papieru. -Z pomocą nauczyciela wykonują prace wytwórcze. -Określają możliwość zastąpienia różnych materiałów wyrobami papierniczymi. -Porównują właściwości papieru różnych klas. -Dobierają narzędzia do operacji technologicznych. -Samodzielnie wykonują prace wytwórcze. -Wymieniają surowce, z których wytwarza się papier. -Podają przykłady rodzajów papieru (bibułka, tektura, karton). -Nazywają narzędzia stosowane do obróbki papieru. -Wymieniają właściwości papieru. -Wymieniają podstawowe wyroby papiernicze i ich zastosowanie. -Rozróżniają narzędzia stosowane do obróbki papieru. -Nazywają operacje technologiczne stosowane przy obróbce papieru. -Dzielą papier ze względu na gramaturę. -Wyjaśniają, metody uzyskiwania włókien z drewna. -Wskazują różnice między klasami papieru. -Określają właściwości papieru i umieją je scharakteryzować.

12 Dopełniające (K + P + R) + D ocena bardzo dobra -Dobierają sposoby łączenia wyrobów papierniczych. -Dobierają materiał do wytworu. -Planują pracę wytwórczą, uwzględniając kolejność wykonywania operacji technologicznych i czas ich trwania. -Wykonują prace starannie i estetycznie. -Definiują pojęcia: pergamin, papirus, celuloza. -Określają jednostkę gramatury, dokonują podziału papieru z uwzględnieniem gramatury dla każdej grupy. -Uzasadniają konieczność recyklingu makulatury z podaniem oszczędności. Ponadprogramowe (K + P + R + D) + PP ocena celująca -Uzasadniają potrzebę oszczędzania papieru. -Uzasadniają celowość stosowania recyklingu. -Podczas realizacji zadań technicznych stosują nowatorskie -Posiadają wykraczający poza program zakres wiedzy, np. prezentują nietypowe zastosowania wyrobów papierniczych. rozwiązania. Drewno i materiały drewnopochodne Wymagania Osiągnięcia Uczniów Umiejętności Wiadomości Konieczne K -Posługują się podstawowymi narzędziami do obróbki drewna. -Wykonują proste operacje technologiczne: przenoszą -Wymieniają podstawowe gatunki drewna. -Wyliczają materiały drewnopochodne. -Nazywają narzędzia stosowane

13 ocena dopuszczająca Podstawowe K + P ocena dostateczna wymiar na materiał, dzielą materiał, wyrównują krawędzie posługując się tarnikiem i papierem ściernym. -Określają obszary zastosowań drewna i materiałów drewnopochodnych. -Dobierają narzędzia do obrabianego materiału. -Charakteryzują zawody związane z przemysłem drzewnym. do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych. -Omawiają podstawowe właściwości fizyczne różnych gatunków drewna. -Wymieniają asortymenty drewna. -Rozróżniają materiały drewnopochodne. -Rozróżniają narzędzia stosowane do obróbki drewna. -Nazywają rodzaje połączeń elementów drewnianych. -Nazywają podstawowe operacje technologiczne stosowane przy obróbce drewna. Rozszerzające (K + P) + R ocena dobra Dopełniające (K + P + R) + D ocena bardzo dobra -Określają możliwość zastąpienia drewna materiałami drewnopochodnymi. -Porównują właściwości drewna z właściwościami materiałów drewnopochodnych. -Dobierają narzędzia do operacji technologicznych. -Dobierają sposoby łączenia elementów drewnianych i drewnopochodnych. -Dobierają materiał (gatunek drewna) do wytworu. -Planują pracę wytwórczą, uwzględniając kolejność wykonywania operacji technologicznych i czas ich trwania. -Wyliczają wady i zalety drewna oraz materiałów drewnopochodnych. -Wyjaśniają, w jaki sposób otrzymuje się materiały drewnopochodne. -Wskazują różnice między połączeniem rozłącznym, a nierozłącznym. -Wyjaśniają różnice między właściwościami fizycznymi różnych gatunków drewna. -Omawiają rodzaje połączeń elementów drewnianych i drewnopochodnych. -Wyjaśniają wpływ właściwości różnych gatunków drewna na wartość i zastosowanie wyprodukowanych wyrobów. Ponadprogramowe -Uzasadniają potrzebę -Posiadają wykraczający poza

14 (K + P + R + D) + PP ocena celująca przeprowadzania badań właściwości fizycznych drewna. -Uzasadniają celowość stosowania materiałów drewnopochodnych. -Podczas realizacji zadań technicznych stosują nowatorskie program zakres wiedzy,np.prezentują nietypowe zastosowania drewna i materiałów drewnopochodnych. rozwiązania. Obwody elektryczne Osiągnięcia Uczniów Wymagania Umiejętności Wiadomości Konieczne K ocena dopuszczająca Podstawowe K + P ocena dostateczna -Montują proste obwody elektryczne. -Czytają i odwzorowują proste schematy elektryczne. -Czytają i rysują proste schematy elektryczne. -Określają zastosowanie obwodów szeregowych i równoległych. -Definiują pojęcie obwód elektryczny. -Nazywają źródła i odbiorniki energii elektrycznej. -Znają symbole graficzne wybranych elementów elektrycznych. -Omawiają sposoby łączenia źródeł i odbiorników energii elektrycznej. -Rozróżniają symbole graficzne wybranych elementów elektrycznych. Rozszerzające (K + P) + R -Montują obwody elektryczne szeregowe i równoległe. -Wyliczają wady i zalety szeregowych oraz

15 ocena dobra -Dobierają napięcie źródła do napięcia odbiornika prądu. równoległych obwodów elektrycznych. -Rozróżniają obwody elektryczne. Dopełniające (K + P + R) + D ocena bardzo dobra Ponadprogramowe (K + P + R + D) + PP ocena celująca -Porównują obwody szeregowe i równoległe. -Budują obwody elektryczne według schematu. -Samodzielnie projektują oraz budują złożone obwody elektryczne. -Diagnozują obwody elektryczne, wykorzystując przyrządy pomiarowe. -Wyjaśniają różnice między obwodem szeregowym, a równoległym. -Posiadają wykraczający poza program zakres wiedzy, np. wyjaśniają zjawiska zachodzące w odbiornikach włączonych w obwód elektryczny, znają przyrządy pomiarowe. Propozycja wymagań edukacyjnych w zakresie wiadomości i umiejętności uczniów kl.vi. Rysunek techniczny

16 Osiągnięcia Uczniów Wymagania Umiejętności Wiadomości Konieczne K ocena dopuszczająca -Posługują się elementarnymi przyborami kreślarskimi. -Czytają proste rysunki techniczne. -Znają pojęcie aksonometrii. -Nazywają trzy rodzaje rzutów aksonometrycznych. Podstawowe K + P ocena dostateczna Rozszerzające (K + P) + R ocena dobra Dopełniające (K + P + R) + D ocena bardzo dobra -Określają funkcję i przeznaczenie podstawowych przyborów do rysowania. -Odróżniają izometrię od dimetrii ukośnej i prostokątnej. -Na podstawie rzutów aksonometrycznych rysują przedmioty w rzutach prostokątnych,. -Sprawnie posługują się przyborami do rysowania. -Rysują przedmioty w izometrii oraz dimetrii ukośnej i prostokątnej na podstawie rzutów prostokątnych. -Znają układ osi w poszczególnych rodzajach aksonometrii. -Znają zależności wymiarów grubości, szerokości i wysokości w rodzajach aksonometrii. -Objaśniają zasady tworzenia rysunku w izometrii. -Wskazują różnicę pomiędzy izometrią a dimetrią ukośną i prostokątną. -Omawiają kolejne etapy rysowania w aksonomertii. -Wyjaśniają terminologię stosowaną w rysunku technicznym. -Uzasadniają potrzebę stosowania rysunku technicznego, jako środka przekazu informacji technicznej między projektantem, a wykonawcą. Ponadprogramowe (K + P + R + D) + PP ocena celująca -Wykonują rzuty aksonometryczne złożonych przedmiotów. -Posiadają szeroki zakres wiedzy z rysunku technicznego i posługują się nią. Materiały włókiennicze i ich obróbka.

17 Osiągnięcia Uczniów Wymagania Umiejętności Wiadomości Konieczne K ocena dopuszczająca Podstawowe K + P ocena dostateczna Rozszerzające (K + P) + R ocena dobra -Wykonują wybrane ściegi szycia ręcznego. -Dzielą materiały włókiennicze oraz łączą przez zszywanie. -Posługują się podstawowymi narzędziami do ręcznej obróbki materiałów włókienniczych. -Określają obszary zastosowań włókien naturalnych i chemicznych. -Wykonują ręczne ściegi podstawowe i ozdobne. -Czytają informacje zawarte na metkach wyrobów odzieżowych dotyczące składu zastosowanych surowców. -Czytają symbole graficzne określające sposób konserwacji odzieży. -Określają wady i zalety włókien naturalnych i chemicznych. -Odróżniają włókna naturalne od włókien chemicznych na podstawie próby spalania oraz poprzez badanie organoleptyczne. -Porównują właściwości izolacyjne, higroskopijne, sprężyste tkanin wykonanych z włókien naturalnych -Wymieniają nazwy niektórych włókien naturalnych i chemicznych oraz źródła ich pochodzenia. -Nazywają wyroby włókiennicze. -Rozróżniają i nazywają ściegi podstawowe i ozdobne. -Nazywają narzędzia stosowane do ręcznej obróbki materiałów włókienniczych. -Omawiają wybrane właściwości włókien. -Rozróżniają i nazywają wyroby włókiennicze. -Wyjaśniają znaczenie pojęcia konserwacja odzieży. -Wymieniają podstawowe wymiary niezbędne przy zakupie odzieży. -Wyjaśniają zasadę powstawania tkaniny i dzianiny. -Wyjaśniają, z jakiego surowca powinny być wykonane określone wyroby odzieżowe. -Wyjaśniają, od czego zależy sposób konserwacji odzieży. Dopełniające (K + P + R) + D ocena bardzo i chemicznych. -Klasyfikują włókna. -Dobierają surowiec do określonego -Wyjaśniają, od czego zależą właściwości użytkowe tkaniny i dzianiny.

18 dobra Ponadprogramow e (K + P + R + D) + PP ocena celująca wyrobu odzieżowego. -Planują i wykonują pracę wytwórczą, uwzględniając kolejność operacji technologicznych i czas ich trwania. -Uzasadniają potrzebę przeprowadzania badań właściwości fizycznych i chemicznych włókien. -Podczas realizacji zadań technicznych stosują nowatorskie rozwiązania. -Identyfikują tkaninę po kodzie barwnych nitek. -Identyfikują wymiary sylwetki z wielkościami katalogowymi. -Posiadają wykraczający poza program zakres wiedzy, np. prezentują nietypowe zastosowania materiałów włókienniczych, prezentują rys historyczny rozwoju żelazka, krosna, maszyny dziewiarskiej. -Wyjaśniają zasady konstruowania form odzieżowych. Tworzywa sztuczne Wymagania Osiągnięcia Uczniów Umiejętności Wiadomości Konieczne K ocena dopuszczająca Podstawowe K + P ocena dostateczna -Posługują się podstawowymi narzędziami do ręcznej obróbki tworzyw sztucznych. -Wykonują proste operacje technologiczne, np. przenoszą wymiar na materiał, dzielą tworzywa, wyrównują krawędzie, wiercą otwory. -Klasyfikują tworzywa sztuczne według ich właściwości. -Określają obszary zastosowań tworzyw sztucznych. -Wymieniają nazwy niektórych tworzyw sztucznych i przykłady ich zastosowania. -Wymieniają wady i zalety tworzyw sztucznych. -Nazywają podstawowe operacje technologiczne występujące przy obróbce tworzyw sztucznych. -Nazywają narzędzia stosowane do ręcznej obróbki tworzyw sztucznych. -Omawiają właściwości tworzyw sztucznych na podstawie dotyku i ich wyglądu zewnętrznego. -Wymieniają tworzywa

19 Rozszerzające (K + P) + R ocena dobra Dopełniające (K + P + R) + D ocena bardzo dobra Ponadprogramow e (K + P + R + D) + PP ocena celująca -Dobierają narzędzia do operacji technologicznych. -Porównują właściwości różnych tworzyw sztucznych. -Określają najbardziej ekologiczny sposób przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych. -Uzasadniają potrzebę segregacji śmieci w gospodarstwach domowych. -Dobierają narzędzia do obrabianego materiału. -Dobierają tworzywo sztuczne do określonego wyrobu użytkowego. -Określają metodę, jaką został wytworzony wybrany przedmiot użytkowy. -Planują i wykonują pracę wytwórczą, uwzględniając kolejność operacji technologicznych i czas ich trwania. -Oceniają i uzasadniają potrzebę wykorzystania surowców wtórnych. -Proponują nowatorskie rozwiązania techniczne i stosują je przy wykonywaniu zadań. termoplastyczne i ich oznaczenia literowe. -Wyjaśniają znaczenie pojęć: utylizacja, recykling, biodegradacja. -Omawiają zachowanie się tworzywa termoplastycznego pod wpływem temperatury. -Omawiają metody przetwarzania tworzyw sztucznych na wyroby użytkowe. -Wyjaśniają znaczenie symboli stosowanych na opakowaniach z tworzyw sztucznych. -Wyjaśniają, jakie właściwości tworzyw sztucznych zadecydowały o ich szerokim zastosowaniu. -Wyjaśniają aspekt ekonomiczny powszechnego stosowania tworzyw sztucznych. -Omawiają uboczne skutki produkcji tworzyw sztucznych. -Posiadają wykraczający poza program zakres wiedzy, np. przedstawiają nietypowe zastosowania tworzyw sztucznych, prezentują rys historyczny rozwoju tworzyw. Metale

20 Osiągnięcia Uczniów Wymagania Umiejętności Wiadomości Konieczne K ocena dopuszczająca Podstawowe K + P ocena dostateczna -Określają właściwości fizyczne metali. -Rozpoznają podstawowe narzędzia do ręcznej obróbki metali. - Posługują się podstawowymi narzędziami do ręcznej obróbki metali. -Określają obszary zastosowań metali. -Wymieniają nazwy metali i przykłady ich zastosowania. -Nazywają narzędzia stosowane do obróbki metalu. -Wymieniają zastosowanie stali. -Omawiają właściwości metali. -Charakteryzują podstawowe właściwości stopów żelaza. Rozszerzające (K + P) + R ocena dobra Dopełniające (K + P + R) + D ocena bardzo dobra Ponadprogramow e (K + P + R + D) + PP ocena celująca -Określają podstawowe operacje technologiczne występujące przy obróbce metali. -Porównują właściwości różnych metali oraz ich stopów. -Dobierają narzędzia do operacji technologicznych. -Określają skutki korozji. -Badają przewodnictwo oraz właściwości magnetyczne metali. -Posługują się suwmiarką. -Oceniają i uzasadniają potrzebę wykorzystania surowców wtórnych. -Proponują nowatorskie rozwiązania techniczne, dobierają materiał do wytworu uwzględniając wymagania użytkowe, ekonomiczne i konstrukcyjne. -Omawiają sposób pozyskiwania żelaza z rudy żelaza oraz stopów metali. -Omawiają zastosowanie metali kolorowych oraz ich stopów. -Wyjaśniają zjawisko korozji. -Wyjaśniają, jakie właściwości metali zadecydowały o ich zastosowaniu. -Omawiają metody zabezpieczania przed korozją. -Omawiają budowę suwmiarki. -Posiadają wykraczający poza program zakres wiedzy, np. przedstawiają nietypowe zastosowania metali, prezentują sposoby uzyskiwania metali z rud, nazywają rudy. Urządzenia techniczne

21 Osiągnięcia Uczniów Wymagania Umiejętności Wiadomości Konieczne K ocena dopuszczająca Podstawowe K + P ocena dostateczna Rozszerzające (K + P) + R ocena dobra Dopełniające (K + P + R) + D ocena bardzo dobra Ponadprogramow e (K + P + R + D) + PP ocena celująca -Rozpoznają niektóre elementy mechaniczne-przekładnie. -Wskazują urządzenia techniczne, w których występują przekładnie. -Określają zastosowanie przekładni. -Rozróżniają konstrukcyjne elementy mechaniczne maszyn: koła zębate, osie, wałki, łożyska, przekładnie. -Samodzielnie projektują oraz budują układy mechaniczne. -Nazywają i rozróżniają przekładnie. -Wymieniają nazwy urządzeń technicznych wykorzystujących przekładnie. -Omawiają budowę wybranych przekładni. -Wyjaśniają zasadę przenoszenia ruchu w przekładniach. -Omawiają rolę poszczególnych elementów mechanicznych zastosowanych w urządzeniach technicznych. -Posiadają zakres wiedzy wykraczający poza program, np. prezentuje rys historyczny rozwoju konstrukcji poznanych przekładni. Dom bezpieczny i wygodny

22 Osiągnięcia Uczniów Wymagania Umiejętności Wiadomości Konieczne K ocena dopuszczająca Podstawowe K + P ocena dostateczna Rozszerzające (K + P) + R ocena dobra Dopełniające (K + P + R) + D ocena bardzo dobra Ponadprogramow e (K + P + R + D) + PP ocena celująca -Charakteryzują wybraną instalację domową. -Czytają i rysują wybrane symbole graficzne stosowane w rysunku budowlanym. -Określają podstawowe funkcje instalacji domowych. -Projektują wyposażenie mieszkania z zastosowaniem symboli graficznych. -Czytają i rysują schematy domowej instalacji elektrycznej. -Projektują funkcjonalne i estetyczne urządzenie mieszkania z uwzględnieniem zasad ergonomii. -Obliczają koszt zużycia energii elektrycznej, gazu i wody w swoim domu. -Projektują układy przestrzenne domu z uwzględnieniem potrzeb własnej rodziny. -Uzasadniają potrzebę stosowania urządzeń pomiarowych celem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, gazu, wody zimnej i ciepłej. -Porównują parametry różnych elementów instalacji domowych. -Wymieniają podstawowe instalacje domowe. -Nazywają odbiorniki poszczególnych instalacji. -Wymieniają elementy instalacji domowych. -Wymieniają rodzaje kosztów związanych z eksploatacją mieszkania. -Wyjaśniają funkcję i przeznaczenie poszczególnych elementów instalacji domowych. -Wyjaśniają zasady planowania przestrzeni w mieszkaniu w zależności od potrzeb rodziny. -Wskazują praktyczne sposoby zmniejszające koszt zużycia poszczególnych zasobów. -Wyróżniają w przestrzeni mieszkania strefy, w zależności od ich przeznaczenia (do nauki, wypoczynku, zabawy). -Posiadają wykraczający poza program zakres wiedzy, np. prezentują niekonwencjonalne źródła energii. -Wyjaśniają zasady wykonywania rysunków budowlanych. Żywność i żywienie

23 Osiągnięcia Uczniów Wymagania Umiejętności Wiadomości Konieczne K ocena dopuszczająca Podstawowe K + P ocena dostateczna -Grupują produkty spożywcze o zbliżonej wartości odżywczej. -Wykonują podstawowe czynności przy obróbce wstępnej warzyw i owoców. -Korzystają z wybranych urządzeń domowych. -Określają cele utrwalania żywności. -Określają wartość odżywczą wybranych produktów. -Wymieniają składniki pokarmowe. -Wymieniają podstawowe grupy produktów spożywczych. -Nazywają czynności wykonywane podczas obróbki wstępnej. -Wymieniają podstawowe sposoby utrwalania żywności. -Wymieniają nazwy produktów dostarczających odpowiednie składniki odżywcze. Rozszerzające (K + P) + R ocena dobra Dopełniające (K + P + R) + D ocena bardzo dobra -Ustalają, które produkty powinny być podstawą diety. -Określają funkcje, jakie pełnią składniki pokarmowe w organizmie. -Sporządzają proste potrawy, wykorzystując urządzenia gospodarstwa domowego. -Określają znaczenie poszczególnych składników odżywczych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. -Dobierają metodę utrwalania żywności w zależności od produktu. -Poprawnie wykonują czynności związane z obróbką termiczną i wykańczającą oraz przygotowują posiłki zimne i gorące, stosując -Omawiają zawartość piramidy zdrowego żywienia. -Wskazują produkty pochodzenia zwierzęcego i roślinnego pełniące funkcję energetyczną, budulcową, regulującą. - Przedstawiają zasady właściwego odżywiania według piramidy zdrowego żywienia. -Charakteryzują sposoby konserwacji żywności. -Omawiają pojęcie żywności ekologicznej. -Wyjaśniają rolę witamin i składników mineralnych w żywieniu. -Wyjaśniają zasady obróbki wstępnej, termicznej i wykańczającej.

24 Ponadprogramow e (K + P + R + D) + PP ocena celująca zasady higienicznej pracy. -Wykorzystują zdobytą wiedzę podczas rozwiązywania zadań problemowych. -Określają i charakteryzują niekorzystny wpływ niektórych potraw na zdrowie i samopoczucie człowieka. -Określają rolę makro i mikroelementów w żywieniu. -Posiadają wykraczający poza program zakres wiedzy, np. wyjaśniają znaczenie symboli niektórych szkodliwych środków konserwujących żywność, -Wskazują choroby powstające w wyniku niedoboru witamin i składników mineralnych oraz podają sposoby zapobiegania. -Omawiają zagrożenia związane z chorobami, nadwagą, bulimią, anoreksją. V. Kryteria oceny okresowej i rocznej Na ocenę semestralną największy wpływ mają oceny uzyskane z klasówek i kartkówek. Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanej oceny półrocznej i ocen cząstkowych uzyskanych w drugim półroczu. Ocenę klasyfikacyjną semestralną ustala nauczyciel na podstawie co najmniej trzech ocen cząstkowych, w tym jednej z prac pisemnych, jakie uczeń uzyskał w wyniku stosowania wyżej wymienionych form sprawdzania umiejętności i wiadomości. Ocenę semestralną (roczną) nauczyciel wystawia najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją, uzasadniając ją. Uczniowie i ich rodzice mogą prosić o dodatkowe wyjaśnienia do wystawionej oceny. Ocena semestralna (roczna) nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, ale może być średnią ważoną uwzgledniającą wagi poszczególnych ocen: PRACA KLASOWA 5 KARTKÓWKA 3 SPRAWDZIAN od 2 do 4 PRACA DOMOWA 1 AKTYWNOŚĆ NA LEKCJI 1 PRACE WYTWÓRCZE - 3 PRACA DODATKOWA od 1 do 3 KONKURS od 1 do 5 Nauczyciel wystawiając ocenę z przedmiotu uwzględnia: a) stopień opanowania materiału; b) postępy ucznia, c) aktywność, d) systematyczność i pilność, e) samodzielność pracy,

25 f) wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków g) prezentacje przez uczniów własnej pracy; h) rozwiązywanie dodatkowych zadań. Szczegółowe zasady klasyfikacji semestralnej i rocznej określone są w WZO. Opracowała: Agata Haczykowska

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI I OKRES Sprawności konieczne (ocena: dopuszczający) 1. Rysunek techniczny posługuje się przyborami kreślarskimi; czyta proste rysunki techniczne; zna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI Sprawności I OKRES Wymagania konieczne (ocena: dopuszczający) podstawowe (ocena: dostateczny) rozszerzone (ocena dobry) dopełniające (ocena: bardzo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE V I OKRES

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE V I OKRES WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE V I OKRES Sprawności Wymagania konieczne (ocena: dopuszczający) podstawowe (ocena: dostateczny) rozszerzone (ocena dobry) dopełniające (ocena: bardzo

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS V VI

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS V VI STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS V VI Rysunek techniczny K ocena ocena bardzo dobra -Posługują się elementarnymi przyborami kreślarskimi.

Bardziej szczegółowo

Technika Klasa V Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE

Technika Klasa V Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Technika lasa V Szkoły j WYMAGANIA EDUACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Ocenę celującą powinien otrzymać uczeń,który: -zdobył wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania ; -biegle posługuje

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS IV

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS IV STANDARDY WYMAGAŃ EDUACYJNYCH W ZARESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA LAS IV Zasady sporządzania dokumentacji technicznej ocena bardzo dobra -Posługują się elementarnymi przyborami

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z zajęć technicznych w klasie VI

Kryteria ocen z zajęć technicznych w klasie VI ryteria ocen z zajęć technicznych w klasie VI Rysunek techniczny ocena bardzo dobra ( + R + D) + PP ocena celująca -Posługują się elementarnymi przyborami kreślarskimi. -Odwzorowują wielkie litery pisma

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU BIAŁEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU BIAŁEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU BIAŁEJ SPOSÓB I KRYTERIA OCENIANIA POSTĘPÓW UCZNIA. Program nauczania zajęć technicznych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu.

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV VI odbywa

Bardziej szczegółowo

Uczeń: -posługuje się elementarnymi przyborami kreślarskimi; -odwzorowuje wielkie litery pisma technicznego; -czyta proste rysunki techniczne.

Uczeń: -posługuje się elementarnymi przyborami kreślarskimi; -odwzorowuje wielkie litery pisma technicznego; -czyta proste rysunki techniczne. Technika lasa V Szkoły j WYMAGANIA EDUACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia PPP:4223.298.2016 1.Zasady sporządzania dokumentacji technicznej + P -posługuje się elementarnymi przyborami kreślarskimi; -odwzorowuje

Bardziej szczegółowo

Technika Klasa V Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE

Technika Klasa V Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Technika lasa V Szkoły j WYMAGANIA EDUACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE 1. Opinia nr: 4223.513.2017 1.Zasady sporządzania dokumentacji technicznej -posługuje się elementarnymi przyborami kreślarskimi; -odwzorowuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI Kryteria oceniania z matematyki są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół w Rajczy. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV odbywa się

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne na poszczególne oceny.

Wymagania ogólne na poszczególne oceny. Obszary aktywności oceniane na lekcjach zajęć technicznych: -aktywność na lekcji -testy, sprawdziany; -odpowiedź ustna; -prace wytwórcze; -zadnie domowe; -przygotowanie do zajęć; -zadania dodatkowe; -udział

Bardziej szczegółowo

Technika Klasa V Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE

Technika Klasa V Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Technika lasa V Szkoły j WYMAGANIA EDUACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia nr: 4223.108.2017 1.Zasady sporządzania dokumentacji technicznej + P (+ P) + R -posługuje się elementarnymi przyborami kreślarskimi;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasa I gimnazjum. rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasa I gimnazjum. rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasa I gimnazjum rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel Danuta Paś Ocena uczniów z zaleceniami PPP nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół w Świlczy Nauczanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie szóstej Rok szkolny 2016/2017

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie szóstej Rok szkolny 2016/2017 edukacyjne z zajęć technicznych w klasie szóstej Rok szkolny 2016/2017 1.Podczas oceniania działań praktycznych zwracamy uwagę na: wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Zajęcia techniczne Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ma na celu: - poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Nauczanie matematyki odbywa się według programu Matematyka z plusem - GWO. I. Kontrakt z uczniami 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

Bardziej szczegółowo

Artur Kłysz. Rozkład materiału i plan wynikowy. ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V

Artur Kłysz. Rozkład materiału i plan wynikowy. ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V Artur Kłysz Rozkład materiału i plan wynikowy ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V Materiał nauczania.. Regulamin i zasady bhp w pracowni technicznej godz. 2. Zasady sporządzania dokumentacji technicznej 2.. Formaty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w roku szkolnym 2017/2018

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w roku szkolnym 2017/2018 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w roku szkolnym 2017/2018 Imię i nazwisko nauczyciela Obszary podlegające ocenie Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia Skala oceniania prac pisemnych (zgodnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Nauczanie matematyki w klasach IV - VI Szkoły Podstawowej odbywa się na bazie programu Matematyka z plusem, GWO I. Kontrakt z uczniami 1. Każdy uczeń jest oceniany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE I. PRZEDMIOT KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 1. Ocenę końcową pozytywną z przedmiotu otrzymują uczniowie, którzy aktywnie uczestniczą w zajęciach

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: TECHNIKA KL. V Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W klasach IV VI SP ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W klasach IV VI SP ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W klasach IV VI SP ROK SZKOLNY 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Kwiatkowska 1. Ocenianie jako analizowanie poziomu umiejętności ucznia Obszary podlegające

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa IV Ocena niedostateczna Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa IV Nie spełnienie poniższych kryteriów na ocenę dopuszczającą Ocena dopuszczająca przestrzega regulamin

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASY IV - V

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASY IV - V SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASY IV - V Podręcznik Bogumiła Bogacka-Osińska, Danuta Łazuchiewicz, Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa, WSiP, kl.5 Ewa Bubak, Technika

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - ZAJĘCIA TECHNICZNE W GIMNAZJUM NR

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - ZAJĘCIA TECHNICZNE W GIMNAZJUM NR PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - ZAJĘCIA TECHNICZNE W GIMNAZJUM NR 1 rok szkolny 2016/2017 Obszary aktywności oceniane na lekcjach zajęć technicznych: aktywność na lekcjach, prace wytwórcze wykonywane na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie czwartej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie czwartej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie czwartej I półrocze Uczeń: Ocena dopuszczająca zna swoje miejsce pracy, umie zorganizować miejsce pracy i odpowiednio o nie dbać,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASACH V - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASACH V - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASACH V - VI 1. W trakcie nauki nauczyciel ocenia poziom wiedzy i umiejętności ucznia, określa jego postępy w opanowaniu wymagań edukacyjnych przewidzianych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV-VI I. Ogólne kryteria i zasady oceniania. 1. Na lekcjach zajęć technicznych są oceniane następujące obszary: aktywność na lekcjach,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne w klasach IV V

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne w klasach IV V Wymagania edukacyjne opracowane na podstawie: - programu nauczania zajęć technicznych w klasach IV- V szkoły podstawowej - programu obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Przedmiotowe Zasady Oceniania Przedmiotowe Zasady Oceniania ZAJĘCIA TECHNICZNE (GIMNAZJUM AD ASTRA MILICZ) Zasady bieżącego oceniania uczniów: na lekcjach zajęć technicznych są oceniane następujące obszary: - aktywność na lekcjach,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania-technika z wychowaniem komunikacyjnym-klasa IV. Wymagania na poszczególne oceny

Przedmiotowy system oceniania-technika z wychowaniem komunikacyjnym-klasa IV. Wymagania na poszczególne oceny Przedmiotowy system ocenianiatechnika z wychowaniem komunikacyjnymklasa IV. Wymagania na poszczególne oceny Stopień celujący otrzymuje uczeń spełniający wymagania programowe, a więc taki, który: Posiadł

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki dla klasy V (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych)

Wymagania edukacyjne z techniki dla klasy V (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Uczeń: rozpoznaje wytwory papiernicze i określa ich zalety i wady wymienia nazwy narzędzi do obróbki papieru i przedstawia ich zastosowanie planuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć technicznych w gimnazjum ROK SZKOLNY 2017/2018

Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć technicznych w gimnazjum ROK SZKOLNY 2017/2018 Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć technicznych w gimnazjum ROK SZKOLNY 2017/2018 NAUCZYCIEL KLASY Anna Bryk II sa i II sb Gimnazjum Sportowe III sa i III sb Gimnazjum Sportowe WSTĘP Przedmiotem oceny

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania osiągnięć i wymagania edukacyjne dla uczniów z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 2 w roku szkolnym 2012/2013

Sposoby sprawdzania osiągnięć i wymagania edukacyjne dla uczniów z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 2 w roku szkolnym 2012/2013 Sposoby sprawdzania osiągnięć i wymagania edukacyjne dla uczniów z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 2 w roku szkolnym 2012/2013 Ocenę celującą uczeń otrzymuje, gdy: biegle posługuje się zdobytymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KL. IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KL. IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KL. IV-VI Przy wystawianiu oceny z techniki brany jest pod uwagę proces uczenia się, wkład pracy ucznia, jego zainteresowania, chęci, zaangażowanie na lekcji,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASY 2 i 3 GIMNAZJUM Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE nauczyciel mgr Sylwia Potrykus

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASY 2 i 3 GIMNAZJUM Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE nauczyciel mgr Sylwia Potrykus KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASY 2 i 3 GIMNAZJUM Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE nauczyciel mgr Sylwia Potrykus Obszary aktywności oceniane na lekcjach zajęć technicznych: aktywność na lekcjach,

Bardziej szczegółowo

Praca domowa, Sprawdzian Kartkówka projekt, ćwiczenia praktyczny grupowy celujący. 100% 90% + zad. dodatkowe

Praca domowa, Sprawdzian Kartkówka projekt, ćwiczenia praktyczny grupowy celujący. 100% 90% + zad. dodatkowe Zasady i wymagania oceniania z techniki klasa 3 gimnazjum ZASADY OCENIANIA: 1. Uczeń oceniany jest zgodnie z przyjętymi wymaganiami. 2. Oceny są jawne. Na początku roku szkolnego każdy uczeń zapoznaje

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 7 SP Dostosowanie wymagań edukacyjnych na podstawie opinii Poradni Pedagogiczno Psychologicznej Orzeczenie nr

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 7 SP Dostosowanie wymagań edukacyjnych na podstawie opinii Poradni Pedagogiczno Psychologicznej Orzeczenie nr Podczas wykonywania prac nauczyciel: - często podchodzi do ucznia, ukierunkowuje w działaniu - liberalnie oceniania wytwory ucznia - w ocenianiu zwraca większą uwagę na wysiłek włożony w wykonanie zadania,

Bardziej szczegółowo

PSO ORAZ ZASADY OCENIANIA Z ZAJEĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM

PSO ORAZ ZASADY OCENIANIA Z ZAJEĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM GIMNAZJUM IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W STARYM PILCZYNIE PSO ORAZ ZASADY OCENIANIA Z ZAJEĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM Przedmiotowe zasady oceniania zawierają: zasady bieżącego oceniania uczniów, warunki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Nauczanie matematyki w klasie IV Szkoły Podstawowej odbywa się na bazie programu Matematyka z plusem, GWO I. Kontrakt z uczniami 1. Każdy uczeń jest oceniany

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI 1. Podczas ustalania oceny z techniki będą brane pod uwagę: a. przygotowanie stanowiska pracy i przestrzeganie zasad BHP, b. organizacja pracy, c. ład i porządek

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel: KINGA KOŁECKA-KONKOL

Nauczyciel: KINGA KOŁECKA-KONKOL PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W SP (klasy gimnazjalne) NR 2 IM. JANA HEWELIUSZA W ŻUKOWIE ROK SZKOLNY 2017/2018 Nauczyciel: KINGA KOŁECKA-KONKOL Zasady oceniania: na lekcjach zajęć

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z przedmiotu. dla szkoły podstawowej

Plan wynikowy z przedmiotu. dla szkoły podstawowej Artur Kłysz Plan wynikowy z przedmiotu ZAJĘCIA TECHNICZNE dla szkoły podstawowej Klasa VI Spis treści:. Materiał nauczania... 2 2. Standardy wymagań edukacyjnych w zakresie wiadomości i umiejętności uczniów...

Bardziej szczegółowo

Oceny klasyfikacyjne śródroczne klasa piąta

Oceny klasyfikacyjne śródroczne klasa piąta Oceny klasyfikacyjne śródroczne klasa piąta Ocena niedostateczna: uzyskuje uczeń, który nie zdobył wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia. W trakcie pracy na lekcji nie wykazuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć technicznych w Szkole Podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć technicznych w Szkole Podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z zajęć technicznych w Szkole Podstawowej Jak to działa? Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasie IV VI autorstwa Lecha Łabeckiego Podręcznik: Zajęcia techniczne.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Technika w szkole podstawowej kl. 4 i 5

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Technika w szkole podstawowej kl. 4 i 5 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Technika w szkole podstawowej kl. 4 i 5 POSTAWY UCZNIÓW OCENA Odpowiednia A Dobra B Bardzo dobra C Wzorowa D CHARAKTERYSTYKA POSTAWY v Podczas wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE GIMNAZJUM I SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE GIMNAZJUM I SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE GIMNAZJUM I SZKOŁA PODSTAWOWA I. Źródło Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Programu nauczania zajęć technicznych w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE

ZAJĘCIA TECHNICZNE PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE Obszary aktywności oceniane na lekcjach zajęć technicznych: aktywność na lekcjach, prace wytwórcze wykonywane na lekcjach, zadania dodatkowe, odpowiedzi ustne,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASACH V - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASACH V - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASACH V - VI 1. W trakcie nauki nauczyciel ocenia poziom wiedzy i umiejętności ucznia, określa jego postępy w opanowaniu wymagań edukacyjnych przewidzianych

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotowy System Oceniania jest oparty i zgodny ze Statutem Szkoły. 2. Przedmiotowy System Oceniania jest formą kontraktu i podlega ewaluacji.

1. Przedmiotowy System Oceniania jest oparty i zgodny ze Statutem Szkoły. 2. Przedmiotowy System Oceniania jest formą kontraktu i podlega ewaluacji. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI W Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego W KAMIEŃCU WROCŁAWSKIM ROK SZKOLNY 2017/2018 Klasy II A, B, C Klasy III A, B, C, D Nauczyciel: mgr inż. Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Stopień Wiadomości Umiejętności

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Stopień Wiadomości Umiejętności Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową Stopień niedostateczny uczeń otrzymuje tylko w przypadkach skrajnych, jak np. niewykonanie żadnych poleceń i ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z TECHNIKI I ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z TECHNIKI I ZAJĘĆ TECHNICZNYCH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z TECHNIKI I ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W BARCINIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019 KLASA CZWARTA, PIĄTA, SZÓSTA NAUCZYCIEL UCZĄCY: MICHAŁ SZAFORZ 1 Strategie oceniania kształtującego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENĘ Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Publiczne Gimnazjum nr 1 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM KLASA III rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA NA OCENĘ Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Publiczne Gimnazjum nr 1 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM KLASA III rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA NA OCENĘ Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Publiczne Gimnazjum nr 1 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM KLASA III rok szkolny 2015/2016 Zajęcia techniczne - podręcznik dla n-la, ćwiczenia dla ucznia Zajęcia fotograficzne,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania zajęcia techniczne

Przedmiotowy System Oceniania zajęcia techniczne Przedmiotowy System Oceniania zajęcia techniczne Z Przedmiotowym Systemem Oceniania (PSO) uczniowie i rodzice zostają zapoznani na początku roku szkolnego. CELE OCENIANIA: Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne

Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Prezentowane wymagania edukacyjne są zintegrowane z planem wynikowym autorstwa Urszuli Białki, będącego propozycją realizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASACH 4-6 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BOLESŁAWCU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASACH 4-6 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BOLESŁAWCU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASACH 4-6 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BOLESŁAWCU Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania obowiązującym w Szkole

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania zajęcia techniczne

Przedmiotowy system oceniania zajęcia techniczne Przedmiotowy system oceniania zajęcia techniczne Przedmiotowy system oceniania z zajęć technicznych dla klas 4 6 Szkoły Podstawowej nr 19 im. I. Sendlerowej w Kielcach opracowany w oparciu o: - podstawę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH I INFORMATYKI. Informowanie uczniów o zasadach przedmiotowego systemu oceniania:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH I INFORMATYKI. Informowanie uczniów o zasadach przedmiotowego systemu oceniania: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH I INFORMATYKI Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć komputerowych i informatyki są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych

Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE KLASA IV

KRYTERIA OCENIANIA KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE KLASA IV KRYTERIA OCENIANIA Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia opanowania przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej. Podczas

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE. Moduł: Zajęcia krawieckie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE. Moduł: Zajęcia krawieckie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE Moduł: Zajęcia krawieckie 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów o wymaganiach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu technika dla klasy 5 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych

Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu technika dla klasy 5 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu technika dla klasy 5 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

Adam Buczek Zespół Szkół w Laszkach PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - INFORMATYKA PRZEDMIOT OCENY:

Adam Buczek Zespół Szkół w Laszkach PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - INFORMATYKA PRZEDMIOT OCENY: Adam Buczek Zespół Szkół w Laszkach PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - INFORMATYKA PRZEDMIOT OCENY: ćwiczenia praktyczne (praca z komputerem) odpowiedzi ustne (merytoryczność) odpowiedzi pisemne (kartkówki,

Bardziej szczegółowo

3. Dostarczanie uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o uzdolnieniach, postępach i trudnościach

3. Dostarczanie uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o uzdolnieniach, postępach i trudnościach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z zajęć technicznych kl. IV-VI Cele systemu oceniania 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji. 2. Wskazanie kierunku dalszej pracy przez

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GORZOWIE WLKP.

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GORZOWIE WLKP. PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GORZOWIE WLKP. Przedmiotowe ocenianie z religii jest zgodne z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem w Szkole Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wlkp. Założenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa IV rok szkolny 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa IV rok szkolny 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa IV rok szkolny 2016/2017 Ocena celująca umiejętnie analizuje zdobyte wiadomości, podczas realizacji zadań technicznych stosuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna Wymagania edukacyjne z w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna Dział podręcznika 1. Bezpieczeństwo w Temat lekcji Lekcja organizacyjna. Regulamin pracowni na lekcjach Ochrona przeciwpożarowa

Bardziej szczegółowo

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji.

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z zajęć technicznych kl. IV-VI w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie Cele systemu oceniania 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji. 2.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJECIA TECHNICZNE KL. V

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJECIA TECHNICZNE KL. V Szkoła Podstawowa nr 71 we Wrocławiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJECIA TECHNICZNE KL. V 1. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Stopień

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V. Ocenę dostateczną. który:

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V. Ocenę dostateczną. który: Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V Dział podręcznika Temat lekcji Ocenę dopuszczającą Ocenę dostateczną Ocenę dobrą Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, Ocenę celującą Lekcja organizacyjna.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE I. Cele edukacyjne realizowane na zajęciach informatyki Rozwijanie zainteresowań technikami informatycznymi. Kształtowanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału ZAJĘCIA TECHNICZNE Klasa 4

Rozkład materiału ZAJĘCIA TECHNICZNE Klasa 4 Rozkład materiału ZAJĘCIA TECHNICZNE Klasa 4 Program: Zajęcia techniczne-program nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4-6 Bogusława Stanecka Czesław Stanecki Renata Stasiak StanPol Agencja Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto:

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto: ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 4 Ocena dopuszczający Uczeń: rozróżnia pojęcie pieszy i rowerzysta, wie, co to są przepisy ruchu drogowego, zna zasady bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze, rozumie konieczność

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie następujących dokumentów: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania ZAJĘCIA TECHNICZNE

Przedmiotowe Zasady Oceniania ZAJĘCIA TECHNICZNE Przedmiotowe Zasady Oceniania ZAJĘCIA TECHNICZNE Spis treści : 1. Wymagania programowe. 2. Zasady oceniania bieżącego uczniów. 3. Warunki i zasady poprawiania oceny bieżącej. mgr Piotr Jawor PRZEDMIOTOWE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM NR 1 IM. KS. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W WĄBRZEŹNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM NR 1 IM. KS. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W WĄBRZEŹNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM NR 1 IM. KS. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W WĄBRZEŹNIE SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianie wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

System oceniania do zajęć technicznych w kl. V

System oceniania do zajęć technicznych w kl. V System oceniania do zajęć technicznych w kl. V Umiejętnościom ucznia w zakresie poszczególnych treści określono odpowiednie wymagania. Przy skali ocen od 1 do 6 wymagania podstawowe odpowiadają ocenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla działów programowych. Zajęcia techniczne Jak to działa? klasa V

Wymagania edukacyjne dla działów programowych. Zajęcia techniczne Jak to działa? klasa V Wymagania edukacyjne dla działów programowych. Zajęcia techniczne Jak to działa? klasa V Dział programowy: MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Temat Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (PSO)

Przedmiotowy system oceniania (PSO) Przedmiotowy system oceniania (PSO) do Programu nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Technika w praktyce zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne i zajęcia elektryczno-elektroniczne. Dostosowany do podręcznika:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasy IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasy IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasy IV VI Uczeń otrzymuje oceny za: prace klasowe (testy, sprawdziany itp.), odpowiedzi ustne, aktywność: udział w konkursach, referaty, przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5

Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Przy wystawianiu oceny należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne zajęcia techniczne rok szkolny 2017/18

Wymagania edukacyjne zajęcia techniczne rok szkolny 2017/18 Wymagania edukacyjne zajęcia techniczne rok szkolny 2017/18 Metody oceniania osiągnięć ucznia Obszary aktywności oceniane na lekcjach zajęć technicznych: aktywność na lekcjach, prace wytwórcze wykonywane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM 1. Przedmiotowy system oceniania jest oparty o wewnątrzszkolny system ocenia. 2. Kryteria wymagań na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Technika. klasy IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Technika. klasy IV-VI Szkoła Podstawowa Nr 12 w Lubinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Technika klasy IV-VI Opracowała: Jolanta Wróblewska CELE: 1.Rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca zna regulamin pracowni, wie, jakie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie IV:

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie IV: Wymagania edukacyjne z techniki w klasie IV: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 1.Posiada wiedzę znacznie wykraczającą poza program nauczania. 2. Wykazuje biegłość w posługiwaniu się zdobytymi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania i metody sprawdzania osiągnięć z techniki w klasie IV i zajęć technicznych w klasach V i VI.

Przedmiotowe zasady oceniania i metody sprawdzania osiągnięć z techniki w klasie IV i zajęć technicznych w klasach V i VI. Przedmiotowe zasady oceniania i metody sprawdzania osiągnięć z techniki w klasie IV i zajęć technicznych w klasach V i VI. Założenia ogólne oceniania: - obowiązuje ogólnie przyjęta skala ocen z plusami

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z zajęć technicznych w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

Kryteria oceniania z zajęć technicznych w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Kryteria oceniania z zajęć technicznych w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Klasa IV Ocena celująca umiejętnie analizuje zdobyte wiadomości, podczas realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. zajęcia techniczne. dokładność i staranność wykonanego zadania, przestrzeganie zasad bhp na zajęciach.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. zajęcia techniczne. dokładność i staranność wykonanego zadania, przestrzeganie zasad bhp na zajęciach. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA zajęcia techniczne 1. Ocenie podlegają wszystkie prace wykonane na zajęciach techniki, zeszyt przedmiotowy, posługiwanie się językiem technicznym, dokładność i staranność

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Dział: Materiały włókiennicze 1 Rodzaje materiałów włókienniczych. 2 Pochodzenie i zastosowanie włókien 3 Wyrób tkanin

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE SP

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE SP WYMAGANIA EDUACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE SP 1. Cele oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Ważną a zarazem trudną funkcją nauczyciela jest sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów. Ocenianie osiągnięć

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017 OCENA DOPUSZCZAJĄCA przestrzega regulaminu pracowni technicznej rozpoznaje znaki: bhp, p/pożarowe omawia poruszanie

Bardziej szczegółowo