Artur Kłysz. Rozkład materiału i plan wynikowy. ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Artur Kłysz. Rozkład materiału i plan wynikowy. ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V"

Transkrypt

1 Artur Kłysz Rozkład materiału i plan wynikowy ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V

2 Materiał nauczania.. Regulamin i zasady bhp w pracowni technicznej godz. 2. Zasady sporządzania dokumentacji technicznej 2.. Formaty arkuszy rysunkowych. 2.2 Przybory kreślarskie Rodzaje linii rysunkowych Pismo techniczne Wymiarowanie rysunków technicznych Rzuty prostokątne Podsumowanie wiadomości z rysunku technicznego. 3. Papier.. Surowce do produkcji papieru..2. Rodzaje właściwości oraz zastosowanie papieru i wyrobów papierniczych..3. Narzędzia do obróbki papieru..4. Technika origami wykonanie ozdobnego pudełka..5. Zadanie wytwórcze wykonanie kartki urodzinowej..6. Zadanie wytwórcze wykonanie teczki na dokumenty. 4. Drewno i materiały drewnopochodne 4.. Właściwości i zastosowanie drewna Przerabianie drewna Materiały drewnopochodne Narzędzia oraz urządzenia do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych Sposoby łączenia elementów drewnianych i drewnopochodnych Podsumowanie wiadomości o drewnie i mat. drewnopochodnych Zadania wytwórcze - ostrzałka do ołówków, pojemnik na kredę Racjonalne gospodarowanie materiałem. 5. Obwody elektryczne 5.. Źródła i odbiorniki energii elektrycznej Połączenie szeregowe i równoległe Montaż obwodów elektrycznych. 9 godz godz. 2 godz godz. 2 2

3 II. Standardy wymagań edukacyjnych w zakresie wiadomości i umiejętności uczniów. Zasady sporządzania dokumentacji technicznej Wymagania Osiągnięcia Uczniów Konieczne K ocena dopuszczająca Podstawowe K + P ocena dostateczna Rozszerzające (K + P) + R ocena dobra Dopełniające (K + P + R) + D ocena bardzo dobra Umiejętności -Posługują się elementarnymi przyborami kreślarskimi. -Odwzorowują wielkie litery pisma technicznego. -Czytają proste rysunki techniczne. -Określają funkcję i przeznaczenie podstawowych przyborów do rysowania. -Rysują wybrane figury płaskie i rzuty prostokątne mało skomplikowanych figur przestrzennych. -Sprawnie posługują się przyborami do rysowania. -Posługują się pismem technicznym (wielkie litery i cyfry). -Rysują i wymiarują wybrane figury płaskie i rzuty prostokątne prostych figur przestrzennych. -Sporządzają rysunki techniczne z wymiarami, stosując podziałki. -Uzasadniają potrzebę stosowania rysunku technicznego, jako środka przekazu informacji technicznej między projektantem, a wykonawcą. Wiadomości -Wymieniają nazwy formatów arkuszy papieru. -Nazywają rodzaje linii rysunkowych. -Nazywają trzy rzuty prostokątne. -Znają wymiary arkuszy papieru o formatach zasadniczych. -Wyjaśniają znaczenie znaków wymiarowych. -Omawiają zastosowanie najczęściej używanych linii rysunkowych. -Objaśniają zasady tworzenia rzutów prostokątnych. -Rozróżniają formaty zasadnicze papieru rysunkowego. -Objaśniają zasady wymiarowania. -Wyjaśniają pojęcia związane z rzutowaniem prostokątnym. -Wyjaśniają terminologię stosowaną w rysunku technicznym. Ponadprogramowe (K + P + R + D) + PP ocena celująca -Dostrzegają i uzasadniają potrzebę porozumiewania się w środowisku technicznym za pomocą znormalizowanych znaków, symboli i rysunków technicznych. -Posiadają szeroki zakres wiedzy z rysunku technicznego i posługują się nią. 3

4 Papier Wymagania Osiągnięcia Uczniów Konieczne K ocena dopuszczająca Podstawowe K + P ocena dostateczna Rozszerzające (K + P) + R ocena dobra Dopełniające (K + P + R) + D ocena bardzo dobra Ponadprogramowe (K + P + R + D) + PP ocena celująca Umiejętności -Posługują się podstawowymi narzędziami do obróbki papieru. -Wykonują proste operacje technologiczne: przenoszą wymiar na materiał, zaginają, dzielą i łączą materiał. -Określają obszary zastosowań papieru. -Dobierają narzędzia do obrabianego materiału. -Charakteryzują pojęcie obróbka papieru. -Z pomocą nauczyciela wykonują prace wytwórcze. -Określają możliwość zastąpienia różnych materiałów wyrobami papierniczymi. -Porównują właściwości papieru różnych klas. -Dobierają narzędzia do operacji technologicznych. -Samodzielnie wykonują prace wytwórcze. -Dobierają sposoby łączenia wyrobów papierniczych. -Dobierają materiał do wytworu. -Planują pracę wytwórczą, uwzględniając kolejność wykonywania operacji technologicznych i czas ich trwania. -Wykonują prace starannie i estetycznie. -Uzasadniają potrzebę oszczędzania papieru. -Uzasadniają celowość stosowania recyklingu. -Podczas realizacji zadań technicznych stosują nowatorskie rozwiązania. Wiadomości -Wymieniają surowce, z których wytwarza się papier. -Podają przykłady rodzajów papieru (bibułka, tektura, karton). -Nazywają narzędzia stosowane do obróbki papieru. -Wymieniają właściwości papieru. -Wymieniają podstawowe wyroby papiernicze i ich zastosowanie. -Rozróżniają narzędzia stosowane do obróbki papieru. -Nazywają operacje technologiczne stosowane przy obróbce papieru. -Dzielą papier ze względu na gramaturę. -Wyjaśniają, metody uzyskiwania włókien z drewna. -Wskazują różnice między klasami papieru. -Określają właściwości papieru i umieją je scharakteryzować. -Definiują pojęcia: pergamin, papirus, celuloza. -Określają jednostkę gramatury, dokonują podziału papieru z uwzględnieniem gramatury dla każdej grupy. -Uzasadniają konieczność recyklingu makulatury z podaniem oszczędności. -Posiadają wykraczający poza program zakres wiedzy, np. prezentują nietypowe zastosowania wyrobów papierniczych. 4

5 Drewno i materiały drewnopochodne Wymagania Osiągnięcia Uczniów Umiejętności Wiadomości Konieczne K ocena dopuszczająca -Posługują się podstawowymi narzędziami do obróbki drewna. -Wykonują proste operacje technologiczne: przenoszą wymiar na materiał, dzielą materiał, wyrównują krawędzie posługując się tarnikiem i papierem ściernym. -Wymieniają podstawowe gatunki drewna. -Wyliczają materiały drewnopochodne. -Nazywają narzędzia stosowane do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych. Podstawowe K + P ocena dostateczna Rozszerzające (K + P) + R ocena dobra Dopełniające (K + P + R) + D ocena bardzo dobra -Określają obszary zastosowań drewna i materiałów drewnopochodnych. -Dobierają narzędzia do obrabianego materiału. -Charakteryzują zawody związane z przemysłem drzewnym. -Określają możliwość zastąpienia drewna materiałami drewnopochodnymi. -Porównują właściwości drewna z właściwościami materiałów drewnopochodnych. -Dobierają narzędzia do operacji technologicznych. -Dobierają sposoby łączenia elementów drewnianych i drewnopochodnych. -Dobierają materiał (gatunek drewna) do wytworu. -Planują pracę wytwórczą, uwzględniając kolejność wykonywania operacji technologicznych i czas ich trwania. -Omawiają podstawowe właściwości fizyczne różnych gatunków drewna. -Wymieniają asortymenty drewna. -Rozróżniają materiały drewnopochodne. -Rozróżniają narzędzia stosowane do obróbki drewna. -Nazywają rodzaje połączeń elementów drewnianych. -Nazywają podstawowe operacje technologiczne stosowane przy obróbce drewna. -Wyliczają wady i zalety drewna oraz materiałów drewnopochodnych. -Wyjaśniają, w jaki sposób otrzymuje się materiały drewnopochodne. -Wskazują różnice między połączeniem rozłącznym, a nierozłącznym. -Wyjaśniają różnice między właściwościami fizycznymi różnych gatunków drewna. -Omawiają rodzaje połączeń elementów drewnianych i drewnopochodnych. -Wyjaśniają wpływ właściwości różnych gatunków drewna na wartość i zastosowanie wyprodukowanych wyrobów. Ponadprogramowe (K + P + R + D) + PP ocena celująca -Uzasadniają potrzebę przeprowadzania badań właściwości fizycznych drewna. -Uzasadniają celowość stosowania -Posiadają wykraczający poza program zakres wiedzy,np.prezentują nietypowe zastosowania drewna i materiałów drewnopochodnych. 5

6 materiałów drewnopochodnych. -Podczas realizacji zadań technicznych stosują nowatorskie rozwiązania. Obwody elektryczne Wymagania Osiągnięcia Uczniów Konieczne K ocena dopuszczająca Podstawowe K + P ocena dostateczna Rozszerzające (K + P) + R ocena dobra Dopełniające (K + P + R) + D ocena bardzo dobra Ponadprogramowe (K + P + R + D) + PP ocena celująca Umiejętności -Montują proste obwody elektryczne. -Czytają i odwzorowują proste schematy elektryczne. -Czytają i rysują proste schematy elektryczne. -Określają zastosowanie obwodów szeregowych i równoległych. -Montują obwody elektryczne szeregowe i równoległe. -Dobierają napięcie źródła do napięcia odbiornika prądu. -Porównują obwody szeregowe i równoległe. -Budują obwody elektryczne według schematu. -Samodzielnie projektują oraz budują złożone obwody elektryczne. -Diagnozują obwody elektryczne, wykorzystując przyrządy pomiarowe. Wiadomości -Definiują pojęcie obwód elektryczny. -Nazywają źródła i odbiorniki energii elektrycznej. -Znają symbole graficzne wybranych elementów elektrycznych. -Omawiają sposoby łączenia źródeł i odbiorników energii elektrycznej. -Rozróżniają symbole graficzne wybranych elementów elektrycznych. -Wyliczają wady i zalety szeregowych oraz równoległych obwodów elektrycznych. -Rozróżniają obwody elektryczne. -Wyjaśniają różnice między obwodem szeregowym, a równoległym. -Posiadają wykraczający poza program zakres wiedzy, np. wyjaśniają zjawiska zachodzące w odbiornikach włączonych w obwód elektryczny, znają przyrządy pomiarowe. 6

7 III. Plan pracy z podziałem na jednostki lekcyjne.. Regulamin i zasady bhp w pracowni techniki Temat lekcji Lekcja. Omówienie regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) w pracowni techniki. Procedury osiągania celów Czynności uczniów: -Poznają wyposażenie pracowni techniki; -analizują sytuacje mogące doprowadzić do wypadku podczas pracy; -opracowują zasady bezpiecznego postępowania w pracowni techniki; -redagują lub dokładnie interpretują regulamin pracowni techniki. Osiągnięcia uczniów -znają i przestrzegają regulaminu pracowni techniki; -opisują prawidłowo zorganizowane stanowisko pracy. -dostrzegają zagrożenia dla własnego zdrowia wynikające z łamania zasad bezpiecznej pracy. 2. Zasady sporządzania dokumentacji rysunkowej Temat lekcji Lekcja 2. Arkusze rysunkowe. Lekcja 3. Przybory do rysowania. Procedury osiągania celów Czynności uczniów: -Analizują sposoby porozumiewania się w środowisku technicznym za pomocą znormalizowanych znaków i symboli oraz dokumentacji technicznej; -poznają nazwy i wymiary formatów zasadniczych arkuszy papieru rysunkowego; -analizują sposób tworzenia formatów arkuszy rysunkowych. -Wymieniają podstawowe przybory do rysowania; -analizują sposób używania wymienionych przyborów; -poznają nowe przybory kreślarskie i sposób ich używania; -wykonują ćwiczenia kształcące umiejętność posługiwania się poznanymi przyborami kreślarskimi. Osiągnięcia uczniów -nazywają formaty papieru; -określają wymiary arkuszy papieru rysunkowego o formatach zasadniczych. -wyjaśniają znaczenie normalizacji w technice; -rozróżniają formaty zasadnicze papieru rysunkowego-arkusze od A5 do A0; -przyporządkowują wymiary arkusza do jego formatu. -określają funkcję i sposób używania podstawowych przyborów do rysowania; -stosują przybory kreślarskie do wykonywania rysunków zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem. -rozróżniają i nazywają podstawowe przybory do rysowania; -dobierają twardość grafitu ołówka do grubości rysowanej linii. 7

8 Lekcja 4. Linie rysunkowe. Lekcja 5. Pismo techniczne. Lekcje 6,7. Wymiarowanie przedmiotów. Lekcje 8, 9. Rysowanie przedmiotów w rzutach prostokątnych. -Poznają rodzaje najczęściej stosowanych linii rysunkowych; -analizują rysunki techniczne pod kątem zastosowania linii rysunkowych; -omawiają zastosowanie najczęściej używanych linii; -wykonują ćwiczenia kształcące umiejętność rysowania linii rysunkowych. -Poznają kształt wielkich liter i cyfr pisma technicznego prostego; -wykonują ćwiczenia usprawniające posługiwanie się pismem technicznym. -Poznają określenia: podziałka, podziałka powiększająca, podziałka zmniejszająca; -poznają znaki wymiarowe; -analizują zasady wymiarowania: a) zasadę wpisywania liczb wymiarowych, b) zasadę rysowania linii wymiarowych i pomocniczych linii wymiarowych, c) zasadę nie powtarzania wymiarów, d) zasadę pomijania wymiarów oczywistych; -wykonują proste rysunki techniczne z wymiarami. -Poznają zasady tworzenia rzutów prostokątnych; -poznają zasady rysowania trzech rzutów prostokątnych; -poznają nazwy rzutów; -przypominają zasady stosowania grubości linii w rysunku technicznym; -wykonują rysunki mało skomplikowanych brył w trzech rzutach prostokątnych; -omawiają podstawowe zastosowania rzutów prostokątnych. -wskazują i nazywają linie rysunkowe na rysunkach technicznych; -określają zastosowanie linii rysunkowych. -rozróżniają rodzaje najczęściej stosowanych linii rysunkowych; -wyjaśniają zasady stosowania grubości linii w rysunku technicznym. -odwzorowują wielkie litery i cyfry pisma technicznego. -wyjaśniają, w jakim celu jest stosowane pismo techniczne; -posługują się pismem technicznym. -rysują figury płaskie, stosując podziałki; -nazywają znaki wymiarowe; -czytają proste rysunki techniczne; -sprawnie posługują się przyborami kreślarskimi. -rozróżniają znaki wymiarowe oraz wyjaśniają ich znaczenie; -charakteryzują i stosują zasady wymiarowania; -rysują i wymiarują figury płaskie o dużym stopniu trudności. -rozumieją zasady powstawania i rysowania trzech rzutów prostokątnych; -nazywają rzuty prostokątne; -czytają elementarne rysunki techniczne; -sporządzają rzuty prostokątne prostych figur przestrzennych. -wyjaśniają pojęcia związane z rzutowaniem; -rozróżniają rzuty prostokątne; -znają i stosują zasadę doboru grubości linii w rysunku technicznym; -znają i stosują zasady dokładności i estetyki wykonania ry- 8

9 Lekcja 0. Podsumowanie wiadomości z rysunku technicznego. 3. Papier Temat lekcji Lekcja. Surowce do produkcji papieru. Lekcja 2. Rodzaje właściwości -Rozwiązują testy i krzyżówki; -wykonują ćwiczenia sprawdzające umiejętność posługiwania się przyborami kreślarskimi; -wykonują ćwiczenia utrwalające umiejętność posługiwania się pismem technicznym, sporządzania rysunków technicznych zgodnie z zasadami rzutowania prostokątnego i wymiarowania. Procedury osiągania celów Czynności uczniów: -Poznają historię papieru; -analizują dawne sposoby zapisywania informacji; -omawiają metody uzyskiwania włókien z drewna; -zestawiają surowce, z których wytwarzany jest papier. -Poznają klasy papieru, -poznają zastosowanie papieru i wy- sunku technicznego; -wyjaśniają terminologię stosowaną w rysunku technicznym; -uzasadniają potrzebę stosowania rysunku technicznego, jako środka przekazu informacji technicznej, między projektantem a wykonawcą. -posługują się pismem technicznym(wielkie litery i cyfry); -sprawnie posługują się przyborami do rysowania; -czytają proste rysunki techniczne; -wymiarują proste rysunki; -rysują figury płaskie i mało skomplikowane bryły w rzutach prostokątnych. -uzasadniają potrzebę porozumiewania się w środowisku technicznym za pomocą znormalizowanych znaków, symboli i rysunków technicznych; -wyjaśniają podstawowe zasady rzutowania prostokątnego oraz zasady wymiarowania elementarnych rysunków technicznych -wymiarują figury płaskie oraz rzuty prostokątne brył przestrzennych. Osiągnięcia uczniów -wyjaśniają pojęcia: papirus, pergamin, masa celulozowa, ścier drzewny; -wymieniają surowce podstawowe i wtórne do produkcji papieru. -wyjaśniają etapy produkcji papieru; -uzasadniają potrzebę recyklingu z makulatury. -wymieniają podstawowe klasy 9

10 oraz zastosowanie papieru i wyrobów papierniczych. Lekcja 3. Narzędzia do obróbki papieru. Lekcja 4. Technika origami wykonanie ozdobnego pudełka. Lekcje 5, 6. Zadania wytwórcze wykonanie kartki urodzinowej, wykonanie teczki na dokumenty. robów papierniczych; -omawiają właściwości papieru; -badają określone właściwości papieru; -porównują cechy różnych wyrobów papierniczych. -Poznają podstawowe narzędzia stosowane do obróbki papieru; -omawiają zastosowanie poznanych narzędzi; -wykonują podstawowe operacje występujące przy obróbce papieru: zaginanie, cięcie, łączenie. -Poznają sposoby zaginania papieru sztuka origami, -przygotowują stanowisko pracy; -wykonują pudełko zgodnie z instrukcją. -Określają cel pracy; -opracowują założenia projektowo - konstrukcyjne; -wykonują projekt kartki (teczki); -planują działania; -przygotowują stanowisko pracy; -zestawiają niezbędne narzędzia; -wykonują kartkę(teczkę) - pracują zgodnie z planem pracy; -dbają o ład i porządek na stanowisku pracy; -porządkują stanowisko pracy. papieru, określają ich zastosowanie; -opisują podstawowe właściwości papieru; -dokonują podziału wyrobów papierniczych z uwzględnieniem gramatury. -wyjaśniają, jaka jest różnica między różnymi wyrobami papierniczymi; -dobierają rodzaj wyrobów papierniczych do przedmiotów; -określają możliwość zastąpienia wyrobów papierniczych innymi materiałami. -nazywają narzędzia stosowane do obróbki papieru; -posługują się narzędziami do obróbki papieru; -przestrzegają zasad bhp podczas pracy. -rozróżniają narzędzia stosowane do obróbki papieru; -dobierają narzędzia do operacji technologicznych; -uzasadniają konieczność zastosowania wybranej metody obróbki do obrabianego materiału. -organizują stanowisko pracy; -wykonują pracę wytwórczą posługując się instrukcją. -dobierają materiał do wytworu -racjonalnie gospodarują materiałem i czasem; -oceniają własne wytwory. -znają zasady sporządzania dokumentacji konstrukcyjnej; -określają kształt i wielkość wytworu; -określają operacje technologiczne; -ustalają kolejność wykonywania operacji technologicznych i przewidują czas ich trwania; -ustalają niezbędne narzędzia; -prawidłowo posługują się narzędziami; 0

11 4. Drewno i materiały drewnopochodne -przestrzegają zasad bhp. -dobierają materiał do wytworu; -dobierają narzędzia do obrabianego materiału; -proponują własne rozwiązania prac wytwórczych; -racjonalnie gospodarują materiałem i czasem; -oceniają własne wytwory. Temat lekcji Lekcje 7, 8. Właściwości i zastosowanie drewna. Lekcja 9. Przerabianie drewna. Procedury osiągania celów Czynności uczniów: -Poznają podstawowe gatunki drewna; -badają określone właściwości drewna; -omawiają zalety i wady drewna; -zestawiają przykłady zastosowań drewna. -Analizują proces przeróbki drewna - począwszy od ścinania drzewa do otrzymania tarcicy; -poznają maszyny stosowane do przecierania drewna; -zestawiają materiały tarte; -prezentują zawody związane z przemysłem drzewnym. Osiągnięcia uczniów -wyjaśniają, jaka jest różnica między drzewem a drewnem; -wymieniają podstawowe gatunki drewna; -opisują podstawowe właściwości fizyczne drewna; -wymieniają zalety i wady drewna. -rozróżniają i nazywają podstawowe gatunki drewna; -uzasadniają potrzebę przeprowadzania badań właściwości drewna; -dobierają gatunek drewna do wytworu; -określają obszary zastosowań drewna. -znają znaczenie pojęć tartak, trak, tarcica; -wymieniają asortymenty drewna; -charakteryzują zawody związane z przemysłem drzewnym. -wyjaśniają, w jaki sposób pozyskuje się drewno w lesie; -wyjaśniają, w jaki sposób odbywa się transport drewna z lasu; -wyjaśniają, w jaki sposób przerabia się drewno w tartaku; -rozróżniają materiały tarte, porównuje je i omawia ich zastosowanie.

12 Lekcja 20. Materiały drewnopochodne. Lekcja 2. Narzędzia do obróbki drewna. Lekcja 22. Połączenia drewna i materiałów drewnopochodnych. -Poznają najczęściej stosowane materiały drewnopochodne; -badają określone właściwości materiałów drewnopochodnych; -przedstawiają zalety i wady materiałów drewnopochodnych; -omawiają podstawowe zastosowania materiałów drewnopochodnych. -Poznają podstawowe narzędzia stosowane do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych; -omawiają zastosowanie poznanych narzędzi; -wykonują podstawowe operacje występujące przy obróbce drewna i materiałów drewnopochodnych: trasowanie, przerzynanie piłą, wiercenie otworów, wygładzanie powierzchni. -Poznają sposoby łączenia drewna i materiałów drewnopochodnych; -omawiają rodzaje i zastosowanie połączeń elementów w zależności od użytego złącza; -łączą elementy drewniane i drewnopochodne. -nazywają materiały drewnopochodne; -porównują właściwości drewna z właściwościami materiałów drewnopochodnych; -wymieniają wady i zalety materiałów drewnopochodnych; -wskazują meble wykonane z drewna i materiałów drewnopochodnych. -rozróżniają materiały drewnopochodne; -wyjaśniają, w jaki sposób z drewna otrzymuje się materiały drewnopochodne; -wyjaśniają, jaka jest różnica między drewnem, a materiałem drewnopochodnym; -określają obszary zastosowań materiałów drewnopochodnych; -określają możliwość zastąpienia drewna materiałami drewnopochodnymi. -nazywają narzędzia stosowane do obróbki drewna; -posługują się narzędziami do obróbki drewna; -przestrzegają zasad bhp podczas pracy. -rozróżniają narzędzia stosowane do obróbki drewna; -dobierają narzędzia do operacji technologicznych; -klasyfikują elektronarzędzia, dobierając do nich i do obrabianego materiału odpowiednią operację technologiczną. -nazywają rodzaje połączeń elementów drewnianych; -znają zasady wykonywania połączeń elementów drewnianych; -określają kolejność wykonywanych czynności podczas klejenia. -rozróżniają rodzaje połączeń elementów drewnianych; 2

13 Lekcja 23. Podsumowanie wiadomości o drewnie i materiałach drewnopochodnych. Lekcje 24, 25. Projektowanie i wykonanie ostrzałki do ołówków Lekcje 26, 27, 28. Projektowanie i wykonanie pojemnika na kredę. Racjonalne gospodarowanie materiałem. -Rozwiązują testy i krzyżówki; -wykonują ćwiczenia utrwalające poznane wiadomości o drewnie i materiałach drewnopochodnych; -wykonują ćwiczenia sprawdzające umiejętność posługiwania się narzędziami. -Określają cel pracy; -opracowują założenia projektowo - konstrukcyjne; -wykonują rysunek techniczny ostrzałki (pojemnika); -planują działania; -przygotowują stanowisko pracy; -zestawiają niezbędne narzędzia; -wykonują ostrzałkę (pojemnik) - pracują zgodnie z planem pracy; -dbają o ład i porządek na stanowisku pracy; -porządkują stanowisko pracy; -dokonują samokontroli wykonania ostrzałki (pojemnika). -wyjaśniają różnice między połączeniem rozłącznym, a nierozłącznym; -dobierają rodzaj złącza potrzebnego do połączenia; -dobierają sposoby łączenia elementów drewnianych i drewnopochodnych. -opisują sposób otrzymywania drewna i materiałów drewnopochodnych; -określają wady i zalety drewna oraz materiałów drewnopochodnych; -porównują właściwości drewna z właściwościami materiałów drewnopochodnych; -znają podstawowe operacje technologiczne stosowane przy obróbce drewna; -nazywają narzędzia stosowane do obróbki drewna oraz określają ich zastosowanie. -rozróżniają podstawowe gatunki drewna oraz materiałów drewnopochodnych; -wyjaśniają, jaka jest różnica między drewnem a materiałem drewnopochodnym; -uzasadniają celowość stosowania materiałów drewnopochodnych; -określają obszary zastosowań drewna i materiałów drewnopochodnych; -dobierają narzędzia do operacji technologicznych. -znają zasady sporządzania dokumentacji konstrukcyjnej; -określają kształt i wielkość wytworu; -określają operacje technologiczne; -ustalają kolejność wykonywania operacji technologicznych i przewidują czas ich trwania; -ustalają niezbędne narzędzia; -prawidłowo posługują się narzędziami; -przestrzegają zasad bhp. 3

14 5. Obwody elektryczne -dobierają materiał do wytworu -dobierają narzędzia do obrabianego materiału; -dobierają narzędzia do operacji technologicznych; -racjonalnie gospodarują materiałem i czasem; -wprowadzają ulepszenia i dodatkowo ozdabiają prace; -oceniają własne wytwory. Tematy lekcji Lekcja Źródła i odbiorniki energii elektrycznej. Lekcje Połączenie szeregowe i równoległe. Procedury osiągania celów Czynności uczniów: -Analizują budowę prostego obwodu elektrycznego; - poznają symbole elektryczne; -zestawiają źródła i odbiorniki energii elektrycznej. -Poznają dwa rodzaje obwodów elektrycznych - obwody szeregowe i równoległe; -budują proste obwody elektryczne; -obserwują zjawiska zachodzące w odbiornikach włączonych w obwód szeregowo i równolegle; -zestawiają przykłady zastosowań obwodów szeregowych i równoległych. Osiągnięcia uczniów -definiują pojęcie obwód elektryczny ; -nazywają źródła i odbiorniki energii elektrycznej; -rysują symbole elektryczne. -rozróżniają źródła i odbiorniki energii elektrycznej; -dobierają napięcie źródła do napięcia odbiornika prądu; -wyjaśniają sposoby zamiany energii elektrycznej na inny rodzaj energii; -rozróżniają przewodniki i izolatory; -przyporządkowują symbol graficzny do elementu elektrycznego. -charakteryzują sposoby łączenia źródeł i odbiorników energii elektrycznej; -porównują obwody szeregowe i równoległe; -określają wady i zalety szeregowych i równoległych obwodów elektrycznych. -wyjaśniają (na różnych przykładach) różnice między obwodem szeregowym a równoległym. 4

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS IV

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS IV STANDARDY WYMAGAŃ EDUACYJNYCH W ZARESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA LAS IV Zasady sporządzania dokumentacji technicznej ocena bardzo dobra -Posługują się elementarnymi przyborami

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału ZAJĘCIA TECHNICZNE Klasa 4

Rozkład materiału ZAJĘCIA TECHNICZNE Klasa 4 Rozkład materiału ZAJĘCIA TECHNICZNE Klasa 4 Program: Zajęcia techniczne-program nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4-6 Bogusława Stanecka Czesław Stanecki Renata Stasiak StanPol Agencja Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Uczeń: -posługuje się elementarnymi przyborami kreślarskimi; -odwzorowuje wielkie litery pisma technicznego; -czyta proste rysunki techniczne.

Uczeń: -posługuje się elementarnymi przyborami kreślarskimi; -odwzorowuje wielkie litery pisma technicznego; -czyta proste rysunki techniczne. Technika lasa V Szkoły j WYMAGANIA EDUACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia PPP:4223.298.2016 1.Zasady sporządzania dokumentacji technicznej + P -posługuje się elementarnymi przyborami kreślarskimi; -odwzorowuje

Bardziej szczegółowo

Technika Klasa V Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE

Technika Klasa V Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Technika lasa V Szkoły j WYMAGANIA EDUACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Ocenę celującą powinien otrzymać uczeń,który: -zdobył wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania ; -biegle posługuje

Bardziej szczegółowo

Technika Klasa V Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE

Technika Klasa V Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Technika lasa V Szkoły j WYMAGANIA EDUACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE 1. Opinia nr: 4223.513.2017 1.Zasady sporządzania dokumentacji technicznej -posługuje się elementarnymi przyborami kreślarskimi; -odwzorowuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE V I OKRES

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE V I OKRES WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE V I OKRES Sprawności Wymagania konieczne (ocena: dopuszczający) podstawowe (ocena: dostateczny) rozszerzone (ocena dobry) dopełniające (ocena: bardzo

Bardziej szczegółowo

Technika Klasa V Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE

Technika Klasa V Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Technika lasa V Szkoły j WYMAGANIA EDUACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia nr: 4223.108.2017 1.Zasady sporządzania dokumentacji technicznej + P (+ P) + R -posługuje się elementarnymi przyborami kreślarskimi;

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie czwartej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie czwartej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie czwartej I półrocze Uczeń: Ocena dopuszczająca zna swoje miejsce pracy, umie zorganizować miejsce pracy i odpowiednio o nie dbać,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE Vb SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: Monika Peplińska Część techniczna Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI Sprawności I OKRES Wymagania konieczne (ocena: dopuszczający) podstawowe (ocena: dostateczny) rozszerzone (ocena dobry) dopełniające (ocena: bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa IV Ocena niedostateczna Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa IV Nie spełnienie poniższych kryteriów na ocenę dopuszczającą Ocena dopuszczająca przestrzega regulamin

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca zna regulamin pracowni, wie, jakie

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne Klasa V ROK SZKOLNY 2016/2017

Zajęcia techniczne Klasa V ROK SZKOLNY 2016/2017 Zajęcia techniczne Klasa V ROK SZKOLNY 2016/2017 Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Bezpieczeństwo w szkole 1.1.

Bardziej szczegółowo

Technika dla szkoły podstawowej. Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika Technika. Część techniczna" L. g. Procedury osiągania celów

Technika dla szkoły podstawowej. Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika Technika. Część techniczna L. g. Procedury osiągania celów Technika dla szkoły podstawowej Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika Technika. Część techniczna" Dział podręcznika Temat lekcji L. g. Zakres treści Procedury osiągania celów. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych

Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu technika dla klasy 5 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych

Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu technika dla klasy 5 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu technika dla klasy 5 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny:

TECHNIKA Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: TECHNIKA Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: KLASA 5 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy wymaganej programem, a ponadto: samodzielnie wykonuje własne projekty prac

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat. Od włókna do ubrania. To takie proste! Pokrowiec na telefon 3. Wszystko o papierze Zagadnienia, materiał

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne na poszczególne oceny.

Wymagania ogólne na poszczególne oceny. Obszary aktywności oceniane na lekcjach zajęć technicznych: -aktywność na lekcji -testy, sprawdziany; -odpowiedź ustna; -prace wytwórcze; -zadnie domowe; -przygotowanie do zajęć; -zadania dodatkowe; -udział

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V. Ocenę dostateczną. który:

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V. Ocenę dostateczną. który: Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V Dział podręcznika Temat lekcji Ocenę dopuszczającą Ocenę dostateczną Ocenę dobrą Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, Ocenę celującą Lekcja organizacyjna.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASY IV - V

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASY IV - V SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASY IV - V Podręcznik Bogumiła Bogacka-Osińska, Danuta Łazuchiewicz, Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa, WSiP, kl.5 Ewa Bubak, Technika

Bardziej szczegółowo

Temat Ocena Wymagania ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE

Temat Ocena Wymagania ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy V 1. Od włókna do ubrania 1 Temat Ocena Wymagania ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE poprawnie posługuje się terminami:

Bardziej szczegółowo

PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca ( wym. konieczne) Ocena dostateczna ( wym. podstawowe) Ocena dobra ( wym. rozszerzające)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA V KRYTERIA OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA V Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Bezpieczeństwo w szkole 1.1. Regulamin pracowni na lekcjach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V Temat Zagadnienia, materiał nauczania Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE 1. Od włókna do ubrania 2. To takie proste! Pokrowiec na telefon

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 5 ROK SZKOLNY 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 5 ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 5 ROK SZKOLNY 2017/2018 NAUCZYCIEL: BARBARA GÓRCZEWSKA Oceniana Zachowanie zasad bezpieczeństwa w życiu codziennym rozumie pojęcia: bezpieczeństwo,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna Wymagania edukacyjne z w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna Dział podręcznika 1. Bezpieczeństwo w Temat lekcji Lekcja organizacyjna. Regulamin pracowni na lekcjach Ochrona przeciwpożarowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki -klasa V

Wymagania edukacyjne z techniki -klasa V Wymagania edukacyjne z techniki -klasa V I półrocze Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Bezpieczeństwo w szkole zna regulamin pracowni, wie, jakie zasady

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Technika w szkole podstawowej kl. 4 i 5

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Technika w szkole podstawowej kl. 4 i 5 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Technika w szkole podstawowej kl. 4 i 5 POSTAWY UCZNIÓW OCENA Odpowiednia A Dobra B Bardzo dobra C Wzorowa D CHARAKTERYSTYKA POSTAWY v Podczas wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: TECHNIKA KL. V Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Przedmiotowy system oceniania z zajęć technicznych jest zgodny z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Szkole Podstawowej nr 3 w Łowiczu. Nauczanie zajęć

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Stopień Wiadomości Umiejętności

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Stopień Wiadomości Umiejętności Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową Stopień niedostateczny uczeń otrzymuje tylko w przypadkach skrajnych, jak np. niewykonanie żadnych poleceń i ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V Na ocenę śródroczną: 1. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE zna regulamin pracowni wie, jakie zasady będą obowiązywać na lekcji zna zagrożenia występujące na terenie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z zajęć technicznych w klasie VI

Kryteria ocen z zajęć technicznych w klasie VI ryteria ocen z zajęć technicznych w klasie VI Rysunek techniczny ocena bardzo dobra ( + R + D) + PP ocena celująca -Posługują się elementarnymi przyborami kreślarskimi. -Odwzorowują wielkie litery pisma

Bardziej szczegółowo

2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 5

2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 5 2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 5 Temat Liczba godzin Treść nauczania 1. Wszystko o papierze 2 rola materiałów papierniczych w życiu codziennym etapy produkcji papieru rodzaje

Bardziej szczegółowo

2 Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 5

2 Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 5 2 Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 5 Temat I. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE 1. Wszystko o papierze Jesienny obrazek 2. Od włókna do ubrania 2 rola materiałów papierniczych w życiu

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: posługuje się terminami: włókna roślinne, surowce wtórne, papier, tektura, karton omawia proces produkcji papieru

Bardziej szczegółowo

System oceniania do zajęć technicznych w kl. V

System oceniania do zajęć technicznych w kl. V System oceniania do zajęć technicznych w kl. V Umiejętnościom ucznia w zakresie poszczególnych treści określono odpowiednie wymagania. Przy skali ocen od 1 do 6 wymagania podstawowe odpowiadają ocenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy IV z TECHNIKI

Wymagania edukacyjne dla klasy IV z TECHNIKI Wymagania edukacyjne dla klasy IV z TECHNIKI W PRACOWNI TECHNICZNEJ. I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OCENA CELUJĄCA: Potrafi podać przykłady stosowania przepisów BHP oraz regulaminu pracowni technicznej. OCENA

Bardziej szczegółowo

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku Podręcznik: Zajęcia techniczne. Podręcznik dla gimnazjum. Autor: Urszula Białka Nauczyciel prowadzący: Andrzej Irlik, Klasy: 3a, 3b, 3c WYMAGANIA NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ: Rozdział 1.Wymagania edukacyjne. Kryteria

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V. oprac. Beata Łabiga

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V. oprac. Beata Łabiga Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V oprac. Beata Łabiga ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Wymagania podstawowe poprawnie posługuje się terminami: włókno,

Bardziej szczegółowo

Oceny klasyfikacyjne śródroczne klasa piąta

Oceny klasyfikacyjne śródroczne klasa piąta Oceny klasyfikacyjne śródroczne klasa piąta Ocena niedostateczna: uzyskuje uczeń, który nie zdobył wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia. W trakcie pracy na lekcji nie wykazuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki dla klasy V (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych)

Wymagania edukacyjne z techniki dla klasy V (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Uczeń: rozpoznaje wytwory papiernicze i określa ich zalety i wady wymienia nazwy narzędzi do obróbki papieru i przedstawia ich zastosowanie planuje

Bardziej szczegółowo

dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy szacuje czas kolejnych działań (operacji technologicznych)

dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy szacuje czas kolejnych działań (operacji technologicznych) Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Temat 1. Od włókna do ubrania 2. To takie proste! Pokrowiec na telefon

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI 1. Podczas ustalania oceny z techniki będą brane pod uwagę: a. przygotowanie stanowiska pracy i przestrzeganie zasad BHP, b. organizacja pracy, c. ład i porządek

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 *na ocenę śródroczną: 1. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE zna regulamin pracowni wie, jakie zasady będą obowiązywać na lekcji zna

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe Uczeń:

Wymagania podstawowe Uczeń: Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 5 Temat 1. Wszystko o papierze To takie proste! Jesienny obrazek Liczba godzin Treść nauczania 2 rola materiałów papierniczych w życiu codziennym

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagao programowych zajęć technicznych na poszczególne stopnie szkolne Klasa 5

Katalog wymagao programowych zajęć technicznych na poszczególne stopnie szkolne Klasa 5 Katalog wymagao programowych zajęć technicznych na poszczególne stopnie szkolne Klasa 5 Zachowanie zasad bezpieczeostw a w życiu codziennym rozumie pojęcia: bezpieczeostwo, katastrofa, wypadek, uraz; znaki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla działów programowych. Zajęcia techniczne Jak to działa? klasa V

Wymagania edukacyjne dla działów programowych. Zajęcia techniczne Jak to działa? klasa V Wymagania edukacyjne dla działów programowych. Zajęcia techniczne Jak to działa? klasa V Dział programowy: MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Temat Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania z techniki dla klasy 5

Wymagania z techniki dla klasy 5 Wymagania z techniki dla klasy 5 1. Wszystko o papierze Temat Na ocenę dopuszczającą i dostateczną uczeń: Na ocenę dobrą i bardzo dobrą uczeń: Jesienny obrazek 2. Od włókna do ubrania Pokrowiec na telefon

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z zajęć technicznych

Wymagania edukacyjne na ocenę z zajęć technicznych Wymagania edukacyjne na ocenę z zajęć technicznych Dział. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach techniki Lekcja organizacyjna. Zasady bezpieczeństwa i pracy na lekcjach techniki. program nauczania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 *na ocenę śródroczną: 1. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: zna regulamin pracowni wie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V I PÓŁROCZE 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, korzysta z różnych źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku Podręcznik: Zajęcia techniczne. Podręcznik dla gimnazjum. Autor: Urszula Białka Nauczyciel prowadzący: Andrzej Irlik, Klasy: 3c, 3d WYMAGANIA NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ: Rozdział 1.Wymagania edukacyjne. Kryteria

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Zajęcia techniczne Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ma na celu: - poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

Bardziej szczegółowo

Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni. omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż.

Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni. omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. WYMAGANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM NR 4 GLIWICE Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznika Temat lekcji Treści nauczania Wiadomości Umiejętności Podstawowe [P] Ponadpodstawowe [PP] Podstawowe

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI I OKRES Sprawności konieczne (ocena: dopuszczający) 1. Rysunek techniczny posługuje się przyborami kreślarskimi; czyta proste rysunki techniczne; zna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5

Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Przy wystawianiu oceny należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 *na ocenę śródroczną: 1. MÓJ PIERWSZY RYSUNEK TECHNICZNY wymienia rodzaje rysunków nazywa materiały i przybory kreślarskie

Bardziej szczegółowo

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto:

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto: ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 4 Ocena dopuszczający Uczeń: rozróżnia pojęcie pieszy i rowerzysta, wie, co to są przepisy ruchu drogowego, zna zasady bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze, rozumie konieczność

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5.

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5. Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5. Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 1. Wszystko o papierze Jesienny obrazek 2. Od włókna do ubrania podaje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w klasach II

WYMAGANE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w klasach II WYMAGANE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w klasach II I. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach zajęć technicznych II. Uczeń: -zna przedmiotowy system oceniania

Bardziej szczegółowo

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE I GIMNAZJUM 2014/2015 zgodne z nową podstawą programową, dostosowane do programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Temat lekcji Wymaganiami edukacyjne. Kryteria

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE KLASA IV

KRYTERIA OCENIANIA KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE KLASA IV KRYTERIA OCENIANIA Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia opanowania przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej. Podczas

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe z techniki dla klasy V szkoły podstawowej Opracował : T. Kłos

Wymagania szczegółowe z techniki dla klasy V szkoły podstawowej Opracował : T. Kłos Wymagania szczegółowe z techniki dla klasy V szkoły podstawowej 2012 2013 Opracował : T. Kłos Wymagania Umiejętności Wiadomości Konieczne dopuszczająca - nie zawsze umie dostosować się do uwag i zaleceń

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z techniki dla klasy Vb

Wymagania na poszczególne oceny z techniki dla klasy Vb Wymagania na poszczególne oceny z techniki dla klasy Vb Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa IV rok szkolny 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa IV rok szkolny 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa IV rok szkolny 2016/2017 Ocena celująca umiejętnie analizuje zdobyte wiadomości, podczas realizacji zadań technicznych stosuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki w kl. 5

Wymagania edukacyjne z techniki w kl. 5 Wymagania edukacyjne z techniki w kl. 5 Temat 1. Wszystko o papierze Jesienny obrazek 2. Od włókna do ubrania Pokrowiec na telefon 3. Cenny surowiec drewno Liczba godzin Treść nauczania 2 rola materiałów

Bardziej szczegółowo

Plan pracy z zajęć technicznych. dla klasy V. do programu nauczania Jak to działa?

Plan pracy z zajęć technicznych. dla klasy V. do programu nauczania Jak to działa? Plan pracy z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? 1 Temat Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy Wymagania podstawowe Uczeń: programowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne w klasach IV V

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne w klasach IV V Wymagania edukacyjne opracowane na podstawie: - programu nauczania zajęć technicznych w klasach IV- V szkoły podstawowej - programu obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe Uczeń:

Wymagania podstawowe Uczeń: Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym, wymaganiami edukacyjnymi, kryteriami oceniania dla klasy 5 zgodny z podstawą programową nauczania techniki Jak to działa? wydawnictwo Nowa Era Temat Liczba

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z przedmiotu. dla szkoły podstawowej

Plan wynikowy z przedmiotu. dla szkoły podstawowej Artur Kłysz Plan wynikowy z przedmiotu ZAJĘCIA TECHNICZNE dla szkoły podstawowej Klasa VI Spis treści:. Materiał nauczania... 2 2. Standardy wymagań edukacyjnych w zakresie wiadomości i umiejętności uczniów...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 5 Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć uczniów Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 5 Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć uczniów Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 5 Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć uczniów Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia opanowania przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym technika klasa 5a i 5b rok szkolny 2018/19

Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym technika klasa 5a i 5b rok szkolny 2018/19 Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym technika klasa 5a i 5b rok szkolny 08/9 Temat Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum Ocenę celującą Ocenę bardzo dobrą Ocenę dobrą Ocenę dostateczną Ocenę dopuszczającą Ocenę niedostateczną posiada wiadomości i znacznie wykraczające

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu: Zajęcia Techniczne i Technika w klasach IV-VI: klasa IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu: Zajęcia Techniczne i Technika w klasach IV-VI: klasa IV Ocena dopuszczająca Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu: Zajęcia Techniczne i Technika w klasach IV-VI: klasa IV przestrzega regulamin pracowni technicznej, wymienia zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS V VI

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS V VI STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS V VI Rysunek techniczny K ocena ocena bardzo dobra -Posługują się elementarnymi przyborami kreślarskimi.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania ZAJĘCIA TECHNICZNE

Przedmiotowe Zasady Oceniania ZAJĘCIA TECHNICZNE Przedmiotowe Zasady Oceniania ZAJĘCIA TECHNICZNE Spis treści : 1. Wymagania programowe. 2. Zasady oceniania bieżącego uczniów. 3. Warunki i zasady poprawiania oceny bieżącej. mgr Piotr Jawor PRZEDMIOTOWE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASACH V - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASACH V - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASACH V - VI 1. W trakcie nauki nauczyciel ocenia poziom wiedzy i umiejętności ucznia, określa jego postępy w opanowaniu wymagań edukacyjnych przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy V z TECHNIKI

Wymagania edukacyjne dla klasy V z TECHNIKI Wymagania edukacyjne dla klasy V z TECHNIKI I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PRACOWNI TECHNICZNEJ. OCENA CELUJĄCA: Potrafi podać przykłady stosowania przepisów BHP oraz regulaminu pracowni technicznej. OCENA

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Roczny plan z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Roczny plan z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Roczny plan z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe Uczeń:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZE SZCZEGÓŁOWYMI WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI Z ZAJĘĆ TECHNYCZNYCH DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PLAN PRACY ZE SZCZEGÓŁOWYMI WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI Z ZAJĘĆ TECHNYCZNYCH DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ PLAN PRACY ZE SZCZEGÓŁOWYMI WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI Z ZAJĘĆ TECHNYCZNYCH DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Temat. Od włókna do ubrania. To takie proste! - Pokrowiec na telefon Środki dydaktyczne podręcznik,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z zajęć technicznych w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

Kryteria oceniania z zajęć technicznych w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Kryteria oceniania z zajęć technicznych w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Klasa IV Ocena celująca umiejętnie analizuje zdobyte wiadomości, podczas realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z techniki dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Wymagania podstawowe Uczeń:

Roczny plan pracy z techniki dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Wymagania podstawowe Uczeń: KARTA INFORMACYJNA DLA UCZNIA Przedmiot: Technika. Klasa V Na lekcje uczeń powinien przynosić zeszyt, podręcznik do techniki dla klasy V Jak to działa? Uczeń jest oceniany, między innymi, na lekcji podczas

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne (część I) Klasa V ROK SZKOLNY 2015/2016

Zajęcia techniczne (część I) Klasa V ROK SZKOLNY 2015/2016 Zajęcia techniczne (część I) Klasa V ROK SZKOLNY 2015/2016 Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Bezpieczeństwo w szkole

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. Podręcznik Ewa Bubak, Technika na co dzień, cz.1 - kl.4 i 5, cz. 2 - kl.

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. Podręcznik Ewa Bubak, Technika na co dzień, cz.1 - kl.4 i 5, cz. 2 - kl. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Podręcznik Ewa Bubak, Technika na co dzień, cz.1 - kl.4 i 5, cz. 2 - kl. 6; WSiP KLASA 5 OCENA CELUJĄCĄ umiejętnie analizuje zdobyte wiadomości, prezentuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI Kl. IV NIEDOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI Kl. IV NIEDOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI Kl. IV NIEDOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY - gdzie z techniką spotka się w życiu codziennym, - gdzie znajduje się apteczka pierwszej pomocy.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych w klasie IV SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych w klasie IV SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych w klasie IV SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018. Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018. Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 07/08 Program nauczania: Jak to działa? Liczba godzin nauki w tygodniu: Planowana liczba godzin w ciągu roku: 3 Podręczniki i książki

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z zajęć technicznych klasa 6 Ocena dopuszczająca: Uczeń: - rozpoznaje obiekty na planie osiedla - wymienia rodzaje

Wymagania na poszczególne oceny z zajęć technicznych klasa 6 Ocena dopuszczająca: Uczeń: - rozpoznaje obiekty na planie osiedla - wymienia rodzaje Wymagania na poszczególne oceny z zajęć technicznych klasa 6 Ocena dopuszczająca: - rozpoznaje obiekty na planie osiedla - wymienia rodzaje budynków mieszkalnych i je charakteryzuje - określa typ zabudowy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLASY IV

KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLASY IV KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLASY IV Ocenę osiągnięć ucznia można sformułować z wykorzystaniem zaproponowanych kryteriów odnoszących się do sześciostopniowej skali ocen. Stopień

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV. Numer dopuszczenia MEN: 384/1/2011 384/2/2012. Podręcznik:

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV. Numer dopuszczenia MEN: 384/1/2011 384/2/2012. Podręcznik: ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV Numer dopuszczenia MEN: 384/1/2011 384/2/2012 Podręcznik: Zajęcia techniczne - część komunikacyjna Zajęcia techniczne - część techniczna Wydawnictwo OPERON Część techniczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczego lne oceny z przedmiotu technika (zajęcia techniczne) klasy 4-6 SP i III Gimnazjum

Wymagania na poszczego lne oceny z przedmiotu technika (zajęcia techniczne) klasy 4-6 SP i III Gimnazjum Wymagania na poszczego lne oceny z przedmiotu technika (zajęcia techniczne) klasy 4-6 SP i III Gimnazjum Klasa 4 dopuszczający wymienia i stosuje wymienia nazwy najważniejszych grup materiałów, nauczyciela

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY Z WYDAWNICTWEM NOWA ERA

WARSZTATY Z WYDAWNICTWEM NOWA ERA Opracowanie: Ewa Filinowicz WARSZTATY Z WYDAWNICTWEM NOWA ERA CZYTANIE MODUŁOWYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Podstawa programowa kształcenia ogólnego w gimnazjum Cele kształcenia wymagania

Bardziej szczegółowo