WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURA 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURA 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015"

Transkrypt

1 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURA 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zespół Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Bydgoszczy Podstawa: Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 20014/2015 wyd. przez CKE, Warszawa 2014 dla uczniów liceów ogólnokształcących i techników. 1. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi: 1.1 Materiały egzaminacyjne odbierane są od dystrybutora przez Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego lub osobę przez niego upoważnioną wyznaczonego członka zespołu egzaminacyjnego. Odbierający sprawdzają zgodnośd przesyłki z zamówieniem i przeliczają otrzymane zestawy. W przypadku, kiedy zawartośd przesyłki jest niezgodna z zamówieniem złożonym w OKE przewodniczący lub zastępca niezwłocznie powiadamiają o tym OKE w Gdaosku podając nieprawidłowości w zamówieniu. Materiały egzaminacyjne przechowywane są w sejfie w gabinecie dyrektora. 1.2 Po ogłoszeniu harmonogramu ustnych matur, tj. najpóźniej do 4 marca 2015 roku, wicedyrektor szkoły oraz członkowie zespołów egzaminacyjnych podpisują oświadczenia o przestrzeganiu ustaleo w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem. Oświadczenia przygotowuje sekretarz szkoły. 1.3 Do materiałów egzaminacyjnych ma dostęp dyrektor szkoły (przewodniczący SZE), wicedyrektor (wiceprzewodniczący SZE) oraz członkowie przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych. W sytuacjach szczególnych o dostępie do niejawnych materiałów egzaminacyjnych decyduje dyrektor szkoły. 2. Harmonogram realizacji zadao: 2.1 We wrześniu przewodniczący SZE (dyrektor szkoły) i zastępca przewodniczącego SZE (zastępca) ustalają harmonogram realizacji zadao zgodny z procedurami CKE i rozporządzeniem MEN. 2.2 Dyrektor szkoły powołuje na piśmie, w formie powołania zbiorowego, swojego zastępcę i szkolny zespół egzaminacyjny najpóźniej na dwa miesiące przed egzaminem maturalnym to jest do 4 marca 2015 roku. 2.3 Po ogłoszeniu harmonogramu egzaminów ustnych, tj. po 4 marca 2015roku, szkolny zespół egzaminacyjny zostaje przeszkolony. Szkolenie przeprowadza dyrektor szkoły lub jego zastępca w ustalonym wcześniej terminie.

2 2.4 Wszyscy powołani członkowie szkolnego ZE mają obowiązek zapoznad się z aktualnymi Procedurami organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 20014/2015 wyd. przez CKE, Warszawa 2014 oraz z Wewnątrzszkolną instrukcją przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu MATURA Ustalenie zasad obiegu informacji: 3.1 Informacje jawne dotyczące organizacji egzaminu publikowane są na stronie internetowej szkoły oraz na tablicach ogłoszeo i komunikatów maturalnych na parterze szkoły. 3.2 We wrześniu 2014 r. przewodniczący SZE organizuje spotkania informacyjne dotyczące matury w bieżącym roku szkolnym. 3.3 Uczniowie klas maturalnych zostają poinformowani o harmonogramie egzaminu maturalnego przez wychowawców na godzinie wychowawczej oraz mają możliwośd zapoznania się z komunikatami na tablicy ogłoszeo, 3.4 Rodzice uczniów klas maturalnych w dniu zebrania z rodzicami, o terminie którego rodzice zostają powiadomieni przez wychowawcę na początku roku szkolnego. 3.5 We wrześniu 2014 r. przewodniczący SZE organizuje w szkole wypełnianie deklaracji maturalnych. Uczeo klasy maturalnej ma obowiązek wypełnienia dostarczenia deklaracji wstępnej nie później niż 30 września 2014 r. 3.6 Deklarację ostateczną uczeo klasy maturalnej składa w terminie do dnia 7 lutego 2015 roku. Przed wypełnieniem deklaracji wychowawca informuje uczniów o celu zbierania dodatkowych danych osobowych, odbiorcach tych danych, prawie dostępu do danych i zasad ich poprawiania, a także dobrowolności lub obowiązku podania odpowiednich danych. Zgodę lub niezgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia uczeo podpisuje na składanej deklaracji. Uczeo podpisuje deklarację i po 7 lutego 2015 r. (po wprowadzeniu ewentualnych zmian), otrzymuje kopię złożonej deklaracji. Uczeo potwierdza odebranie kopii deklaracji swoim podpisem na liście zbiorczej. 3.7 Najpóźniej do 31 grudnia 2014 r. pedagog przyjmuje od uczniów/absolwentów dokumenty uprawniające do korzystania z określonych dostosowao egzaminu maturalnego (opinie i/lub orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, zaświadczenia lekarskie o chorobach przewlekłych). 3.8 Po tym terminie rada pedagogiczna podczas zebrania w oparciu o sporządzone przez pedagoga zestawienie zaleceo z opinii/orzeczeo PPP ustala dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu dla uprawnionych uczniów wybierając spośród możliwych sposobów wymienionych w

3 Tabeli 1 Komunikatu Dyrektora CKE z 30 sierpnia 2014r. Uczeo podpisując - przyjmuje do wiadomości lub rezygnuje z przyznanych dostosowao. 3.9 Udokumentowany wniosek (wzór dostępny w sekretariacie lub na stronie o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym w czerwcu, zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora szkoły najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin Uczeo, któremu przysługuje prawo (przystąpił do wszystkich egzaminów i nie zdał tylko jednego) do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym składa do kancelarii oświadczenie o gotowości ponownego przystąpienia do egzaminu najpóźniej tydzieo po ogłoszeniu wyników egzaminu (nie później niż 5 lipca 2015 r.) Absolwent, który przystępuje do egzaminu w sesji poprawkowej sprawdza termin i miejsce egzaminu na tablicy ogłoszeo, w sekretariacie, lub na stronie internetowej OKE oraz stawia się na egzamin pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu z dokumentem tożsamości. 4. Przygotowanie i organizacja części ustnej egzaminu: 4.1 Ustny egzamin maturalny z języka polskiego będzie przeprowadzany wg zasad obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015 dla uczniów techników. 4.2 Wicedyrektor szkoły opracowuje harmonogram części ustnej egzaminu i ogłasza go do 4 marca 2015 roku. Harmonogram ten zostaje wywieszony przez wicedyrektora na tablicy ogłoszeo i komunikatów maturalnych na I piętrze oraz przesłany do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. 4.3 Harmonogram części ustnej w terminie dodatkowym opracowuje wicedyrektor szkoły po otrzymaniu zgody dyrektora OKE na przystąpienie danego ucznia do egzaminu w terminie dodatkowym. Egzamin ustny powinien się odbyd nie później niż 18 czerwca 2015 roku. 4.4 Nauczyciele podpisują indywidualne powołania do przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych do 4 marca 2015roku. 4.5 Dyrektor szkoły w porozumieniu z innymi placówkami pozyskuje nauczycieli do zespołów egzaminacyjnych. 4.6 Dyrektor szkoły przeprowadza szkolenie Nauczyciele potwierdzają przeszkolenie własnoręcznym podpisem. 4.7 Uczeo klasy IV technikum/absolwent przekazuje nauczycielowi języka polskiego bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu w trzech egzemplarzach (każdy w osobnej koszulce), podpisaną imieniem i nazwiskiem w terminie do 3 kwietnia 2015r.

4 4.8 Nauczyciele języka polskiego przekazują zebrane bibliografie do zastępcy do 4 kwietnia 2015 roku. Po tym terminie bibliografie nie będą przyjmowane. 4.9 Do bibliografii uczeo/absolwent dołącza wykaz materiałów pomocniczych i urządzeo potrzebnych podczas prezentacji. Materiały i urządzenia te wybrane są z dostępnych w szkole (patrz nast. punkt). Szkoła udostępnia następujące materiały i urządzenia na egzamin ustny z języka polskiego: laptop, rzutnik, multimedialny, tablica interaktywna, 4.10 Uczeo/absolwent ma prawo sprawdzid wybrane materiały i urządzenia szkoły. W tym celu zgłasza się do zastępcy, który ustala termin i warunki sprawdzenia wybranych materiałów i urządzeo Nauczyciel języka obcego ma prawo do wglądu do zestawów zadao do części ustnej na dzieo przed rozpoczęciem egzaminu. W tym celu zgłasza się do dyrektora szkoły przynajmniej na dwa dni przed pierwszym egzaminem, w trakcie którego jest członkiem komisji i ustala dokładny termin i miejsce przeglądania zestawów Przed pierwszym egzaminem w danej sesji egzaminacyjnej nauczyciel ZSCH otrzymuje kartę pracy przygotowaną przez zastępcę. Na tej karcie nauczyciel zobowiązany jest udokumentowad wszystkie przeprowadzone egzaminy ustne(również te w innych szkołach) i potwierdzid je podpisem własnym oraz dyrektora lub wicedyrektora szkoły, w której odbył się egzamin Przed egzaminem przewodniczący przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego odbiera materiały i dokumentację egzaminacyjną od dyrektora szkoły lub zastępcy Po egzaminie przewodniczący przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego oddaje uporządkowane materiały i dokumentację egzaminacyjną dyrektorowi lub zastępcy Po ostatnim przeprowadzonym przez siebie egzaminie w danej sesji egzaminacyjnej nauczyciel oddaje kartę pracy wicedyrektorowi szkoły. Zastępca, po skooczonej sesji egzaminów ustnych, na podstawie wypełnionych kart pracy, rozlicza przeprowadzone egzaminy i przekazuje rozliczenie odpowiednim organom. 5. Przygotowanie i organizacja części pisemnej egzaminu: 5.1 Przydział i przeznaczenie poszczególnych sal ustala zastęca. 5.2 Za przygotowanie sali odpowiedzialny jest przewodniczący zespołu nadzorującego dany egzamin. Odpowiada również za sporządzenie planu rozmieszczenia zdających i członków zespołów nadzorujących w Sali oraz przygotowanie słowników na język polski. 5.3 Szkolne odtwarzacze CD na języki obce w potrzebnej ilości przygotowuje kierownik gospodarczy, zastępca sprawdza poprawnośd ich działania najpóźniej na 1 dzieo przed terminem przygotowania sal na pierwszy pisemny egzamin z języka obcego.

5 5.4 Przygotowanie sal: - ustawienie odpowiedniej ilości stołów i krzeseł, - zapewnienie tablicy i przyborów do napisania czasu trwania egzaminu, - zapewnienie po 1 zegarze na salę i sprawdzenie ich sprawności i punktualności, - wniesienie zestawów słowników na język polski i umieszczenie ich na osobnych stolikach, - wniesienie wybranych wzorów matematycznych, kalkulatorów, linijek (na egzamin z matematyki), karty wybranych wzorów i stałych fizycznych, karty tablic chemicznych, kalkulatorów, linijek (na egzaminy z fizyki i chemii), kalkulatorów (na egzamin z geografii i informatyki), linijek (na egzamin z biologii) i umieszczenie ich na ławkach (1 na 1 ucznia), - wstawienie, podłączenie i sprawdzenie magnetofonu potrzebnego na egzamin z języka obcego, - przyklejenie na drzwi listy zdających przygotowanej wcześniej przez zastępcę przewodniczącego SZE 5.5 Za przygotowanie sali i sprzętu na egzamin z użyciem komputera odpowiada wyznaczony nauczyciel informatyki. Przygotowanie pracowni odbywa się zgodnie z Procedurami organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 20014/ Po ogłoszeniu harmonogramu matur ustnych, tj. po 4 marca 2015 r., przewodniczący oraz członkowie ZN podpisują powołania indywidualne. 5.7 Przewodniczący SZE i jego zastępca, we wspólnie ustalonym terminie, sortują naklejki z kodami uczniów i pakują je do kopert, które oznaczają odpowiednią naklejką. 5.8 W dniu egzaminu przewodniczący ZN oraz członkowie ZN przychodzą do szkoły przynajmniej 60 minut przed, a zdający - przynajmniej 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu. 5.9 Przewodniczący ZN odbierają od dyrektora dokumentację egzaminu, listy zdających i koperty z kodami zdających Dyrektor przypomina procedury organizacyjne obowiązujące w danym dniu i informuje o ewentualnych sytuacjach szczególnych w danym dniu Członkowie ZN otwierają sale egzaminacyjne, zdający przed wejściem okazują dowód tożsamości, losują miejsce, a następnie zostają wpuszczeni zgodnie z listą powieszoną na drzwiach wejściowych.

6 5.12 Po zakooczeniu egzaminu i zebraniu wszystkich arkuszy danej części egzaminu przewodniczący ZN pakuje je w obecności co najmniej jednego zdającego do bezpiecznych kopert. W przypadku egzaminu na dwóch poziomach w jednej sali przewodniczący pakuje arkusze z każdego poziomu do odrębnych kopert. Spakowane arkusze, kompletną i podpisaną dokumentację egzaminu przewodniczący zanosi do dyrektora szkoły Egzamin z języka obcego a wymiana awaryjnego sprzętu: - przed napisaniem godziny egzaminu na tablicy, przewodniczący ZN sprawdza, czy płyta CD z nagraniem egzaminacyjnym działa. W razie kłopotów z odtwarzaniem płyt przewodniczący ZN przekazuje wadliwy odtwarzacz osobie dyżurującej na korytarzu, która zanosi go do gabinetu dyrektora i wymienia na inny. Czas trwania egzaminu zostaje zapisany na tablicy po wymianie sprzętu. W czasie oczekiwania na dostarczenie sprawnego sprzętu członkowie ZN dbają o to, by zdający, po zakodowaniu, nie otwierali arkuszy i nie czytali zadao. - w razie awarii sprzętu w trakcie przesłuchiwania nagrania, przewodniczący ZN nakazuje zdającym zamknięcie arkuszy i zleca wymianę wadliwego sprzętu osobie dyżurującej na korytarzu. Czas egzaminu zostaje wydłużony o czas wymiany sprzętu i zapisany ponownie na tablicy, a procedura odtworzenia nagrania odbywa się od początku lub od początku danego zadania Wszelkie sytuacje szczególne w trakcie egzaminu (zakłócenia egzaminu przez zdających, awarie itp.) są zgłaszane przez przewodniczących ZN nauczycielowi dyżurującemu na korytarzu, a ten niezwłocznie przekazuje wiadomośd dyrektorowi. 6. Komunikowanie wyników: 6.1 Wyniki z części ustnej egzaminu ogłaszane są danego dnia dwukrotnie, uczniowie zdający egzamin ustny danego dnia będą podzieleni na dwie grupy, a ogłoszenie wyników nastąpi po pierwszej grupie zdających (liczącej od 5 8 osób) i po drugiej grupie podobnie licznej. Ogłoszenie wyników jest publiczne, a za każdym razem ogłaszający zapyta, czy kto nie wyraża zgody na publiczne odczytanie wyniku. 6.2 Wyniki z części pisemnej egzaminu ogłaszane są niezwłocznie po ich otrzymaniu z OKE zgodnie z terminem ogłoszonym przez OKE oraz zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 6.3 Świadectwo dojrzałości zdający odbiera osobiście (lub upoważnia na piśmie osobę trzecią) w sekretariacie.

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 SLO nr 3 STO w Warszawie

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 SLO nr 3 STO w Warszawie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 SLO nr 3 STO w Warszawie Przygotowano na podstawie Procedur organizowania i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie

II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017. II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie Przygotowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie Przygotowano

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013.

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. Przygotowano na podstawie dokumentu Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 im.a Chętnika w Ostrołęce opracowała Bogumiła Grabowska Przygotowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2014

Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2014 Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2014 Data do 10 września do 30 września do 21 grudnia Zadanie Nauczyciele języka polskiego zapoznają zdających ze szkolną listą tematów. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO Hrubieszów 2014 Spis treści 1. Podstawa prawna 2. Postępowanie z materiałami niejawnymi 3. Terminarz

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016.

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zespół Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu. Przygotowano na podstawie dokumentu Informacja

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2012

Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2012 Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2012 Data Zadanie do 12 września Nauczyciele języka polskiego zapoznają zdających ze szkolną listą tematów. Przewodniczący SZE przekazuje uczniom

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO NAUCZYCIELE / WYCHOWAWCY

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO NAUCZYCIELE / WYCHOWAWCY WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ (UWZGLĘDNIAJĄCY INFORMACJE CKE I ROZPORZĄDZENIE MEN) ROK SZKOLNY 2016/2017 TERMIN REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO NAYCZYCIELE / WYCHOWAWCY

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO NAYCZYCIELE / WYCHOWAWCY WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ (UWZGLĘDNIAJĄCY INFORMACJE CKE I ROZPORZĄDZENIE MEN) ROK SZKOLNY 2017/2018 TERMIN REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Terminarz organizacji egzaminu maturalnego

Terminarz organizacji egzaminu maturalnego Terminarz organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2018 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Sobolewie Terminarz: L.P. Czynność Termin 1 2 Umieszczenie na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ (UWZGLĘDNIAJĄCY PROCEDURY CKE I ROZPORZĄDZENIE MEN) ROK SZKOLNY 2015/2016 TERMIN REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOLE

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOLE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOLE Opracowano na podstawie: Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017.

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017. WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017. XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie Przygotowano

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z WEWNĄTRZSZKOLNEJ INSTRUKCJI PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

WYCIĄG Z WEWNĄTRZSZKOLNEJ INSTRUKCJI PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO WYCIĄG Z WEWNĄTRZSZKOLNEJ INSTRUKCJI PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W RAWICZU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI DYREKTORA PRZEWODNICZĄCEGO SZKOLNEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO W ZWIĄZKU Z EGZAMINEM MATURALNYM W 2011 roku

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI DYREKTORA PRZEWODNICZĄCEGO SZKOLNEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO W ZWIĄZKU Z EGZAMINEM MATURALNYM W 2011 roku OKE w Warszawie HARMONOGRAM CZYNNOŚCI DYREKTORA PRZEWODNICZĄCEGO SZKOLNEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO W ZWIĄZKU Z EGZAMINEM MATURALNYM W 2011 roku Regulacja prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w 2015 r. DLA OGÓLNOKSZTALCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. W ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓL MUZYCZNYCH IM. M. KARŁOWICZA W KRAKOWIE Skróty

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji. SPRAWDZIANU KLAS VI ORAZ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Zespole Szkół w Starej Łubiance

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji. SPRAWDZIANU KLAS VI ORAZ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Zespole Szkół w Starej Łubiance Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji SPRAWDZIANU KLAS VI ORAZ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Zespole Szkół w Starej Łubiance Rok szkolny 2011/2012 1 SPIS TREŚCI I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

W opracowaniu zastosowano następujące skróty:

W opracowaniu zastosowano następujące skróty: Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2013/2014 roku

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2013/2014 roku Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2013/2014 roku 1 Spis treści: I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2016

EGZAMIN MATURALNY 2016 1 EGZAMIN MATURALNY 2016 2 3 INFORMACJE OGÓLNE Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty. w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty. w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW MATURA 2015 INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW Strona internetowa szkoły www.animator.halogen.org.pl - zakładka MATURA Tablica ogłoszeń przy sekretariacie Serwis www.cke.edu.pl Serwis www.oke.jaworzno.pl Informatory

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja maturalna 2011

Instrukcja maturalna 2011 Instrukcja maturalna 2011 Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie 1. Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego składa dyrektorowi szkoły (przewodniczącemu szkolnego

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z UCZNIAMI KLAS TRZECICH. 21 września 2012r.

SPOTKANIE Z UCZNIAMI KLAS TRZECICH. 21 września 2012r. SPOTKANIE Z UCZNIAMI KLAS TRZECICH 21 września 2012r. MATURA - CZĘŚĆ OBOWIĄZKOWA Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo w części ustnej: a) język polski (egzamin bez określania

Bardziej szczegółowo

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego Słupsk 2009/2010 1 Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2014/2015 roku

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2014/2015 roku Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2014/2015 roku 1 Spis treści: I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku- Białej III Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskigo

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku- Białej III Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskigo Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOLE

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOLE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOLE Opracowano na podstawie: Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016 I. Harmonogram

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego 1. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi a) Materiały egzaminacyjne oraz arkusze (zbiory zestawów zadań do części

Bardziej szczegółowo

W instrukcji zastosowano następujące skróty:

W instrukcji zastosowano następujące skróty: Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2016 roku w Zespole Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 Im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 Im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 Im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku Rok szkolny 2013/2014 1 Spis treści I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu, ul. Obozowa 39 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W WYSZKOWIE 2

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W WYSZKOWIE 2 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W WYSZKOWIE 2 W instrukcji zastosowano następujące skróty: SZE Szkolny Zespół

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego w Kielcach WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego w Kielcach WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego w Kielcach WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO Spis treści: (rok szkolny 2014/2015) 1) Instrukcja postępowania z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. 1.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁLCĄCYM FILOMATA W GLIWICACH

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁLCĄCYM FILOMATA W GLIWICACH WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁLCĄCYM FILOMATA W GLIWICACH Spis treści: I. Instrukcja postępowania z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINU MATURALNEGO W 2013 ROKU

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINU MATURALNEGO W 2013 ROKU ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINU MATURALNEGO W 2013 ROKU SZKOLENIE NAUCZYCIELI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOSW LUBLINIEC, 23.04.2013r. TERMINY EGZAMINÓW EGZAMINY PISEMNE 07.05.2013r. (wtorek) język

Bardziej szczegółowo

Matura 2014. - czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni o zewnętrznym egzaminie maturalnym

Matura 2014. - czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni o zewnętrznym egzaminie maturalnym Matura 2014 - czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni o zewnętrznym egzaminie maturalnym Egzamin maturalny obejmuje Egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości Egzaminy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W CIELCZY

SZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W CIELCZY SZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W CIELCZY Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Nr 1

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Nr 1 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Nr 1 1. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. a) Materiały egzaminacyjne przechowywane

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY część pisemna

EGZAMIN MATURALNY część pisemna EGZAMIN MATURALNY część pisemna 1. Harmonogram egzaminu: daty, godziny rozpoczęcia, czas trwania gablota. 2. Listy imienne, z podziałem na sale gablota, dodatkowo w dniu egzaminu na drzwiach każdej sali,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO rok szkolny 2010/2011 1 SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna II. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja. przygotowania, organizacji i przeprowadzania. egzaminu maturalnego w 2016 roku. w Zespole Szkół RCKU w Piasecznie

Wewnątrzszkolna instrukcja. przygotowania, organizacji i przeprowadzania. egzaminu maturalnego w 2016 roku. w Zespole Szkół RCKU w Piasecznie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2016 roku w Zespole Szkół RCKU w Piasecznie 1 Spis treści I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi...

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2012 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2012 roku EGZAMIN MATURALNY w 2012 roku Egzamin maturalny w 2012 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w LXXXI Liceum Ogólnokształcącym im. Aleksandra Fredry w

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w LXXXI Liceum Ogólnokształcącym im. Aleksandra Fredry w Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w LXXXI Liceum Ogólnokształcącym im. Aleksandra Fredry w Warszawie w roku szkolnym 2010/2011 Warszawa, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego Opracowano na podstawie : Rozporządzenia MEN w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego sesja 2013r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego sesja 2013r. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego sesja 2013r. W instrukcji zastosowano następujące skróty: SZE- Szkolny Zespół Egzaminacyjny,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego 2015

Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego 2015 Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego 2015 0 Spis treści Wstęp... 2 I. Przygotowanie i organizacja egzaminu

Bardziej szczegółowo

Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2014 roku?

Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2014 roku? Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2014 roku? 1 Egzamin maturalny w 2014 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Uzyskanie z tych egzaminów wyniku równego co najmniej 30% gwarantuje otrzymanie świadectwa maturalnego.

Uzyskanie z tych egzaminów wyniku równego co najmniej 30% gwarantuje otrzymanie świadectwa maturalnego. Matura 2016 język polski (bez określania poziomu) język polski (poziom podstawowy) język obcy nowożytny (bez określania poziomu) język obcy nowożytny (poziom podstawowy) matematyka (poziom podstawowy)

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w RCEZ w Lubartowie

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w RCEZ w Lubartowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie na rok szkolny 2012/2013 I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Opracowano na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, Opracowano na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2013 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2013 roku EGZAMIN MATURALNY w 2013 roku Egzamin maturalny w 2013 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW MATURA 2015 INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW Strona internetowa szkoły www.animator.halogen.org.pl - zakładka MATURA Tablica ogłoszeń przy sekretariacie Serwis www.cke.edu.pl Serwis www.oke.jaworzno.pl Informatory

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W RZGOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/17

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W RZGOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/17 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W RZGOWIE W ROKU SZKOLNYM /17 I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W PUSZCZYKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I.

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W PUSZCZYKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I. WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W PUSZCZYKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji

Bardziej szczegółowo

TRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

TRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w 2008 r. DLA OGÓLNOKSZTALCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. W ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓL MUZYCZNYCH IM. M. KARŁOWICZA W KRAKOWIE Skróty

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego -2016

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego -2016 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego -2016 I Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. 1. Zabezpieczanie i przechowywanie materiałów egzaminacyjnych.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOLE

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOLE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOLE Opracowano na podstawie: Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 (opracowana na podstawie: Informacji

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W 2014r.

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W 2014r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana Radomskiego 78-220 TYCHOWO w Tychowie ul. Parkowa 20 tel.( 094) 311 55 07, fax 78-220 Tychowo ul. Parkowa 20, tel/fax. (094) 3115506 e-mail : zs-t@wp.pl www.zsptychowo.pl

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi... str. 2 II. Zasady

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku INFORMACJA DLA ZESPOŁÓW NADZORUJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY

Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku INFORMACJA DLA ZESPOŁÓW NADZORUJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku INFORMACJA DLA ZESPOŁÓW NADZORUJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY Zasady postępowania członków zespołu nadzorującego : członkowie zespołu postępują zgodnie z procedurami

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w roku szkolnym 2014/2015 w III Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie Instrukcja została opracowana na podstawie:

Bardziej szczegółowo

4.Harmonogramu realizacji zadań zgodnych z procedurami CKE i rozporządzeniem MEN (Terminarz).

4.Harmonogramu realizacji zadań zgodnych z procedurami CKE i rozporządzeniem MEN (Terminarz). Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Zespole Szkół w Siemiatyczach od roku szkolnego 2014/2015 1. Instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi

Bardziej szczegółowo

urządzenia techniczne samodzielności pracy zdającego wymaganiami bhp

urządzenia techniczne samodzielności pracy zdającego wymaganiami bhp 1.Wyposażenie szkoły w urządzenia techniczne niezbędne do sprawnego, bezpiecznego przeprowadzenia sprawdzianu: - sejf (szafa metalowa) do zabezpieczenia materiałów przed nieuprawnionym ujawnieniem lub

Bardziej szczegółowo

Kalendarz dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej sesja 2012/2013

Kalendarz dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej sesja 2012/2013 Kalendarz dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej sesja / Opracowano na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego opracowana w oparciu o procedury OKE w Poznaniu

Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego opracowana w oparciu o procedury OKE w Poznaniu Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego opracowana w oparciu o procedury OKE w Poznaniu / szczegółowy opis w Szkolnej Instrukcji, w skróconym przebiegu egzaminu gimnazjalnego i harmonogramie egzaminu/

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem w Zespole Szkół nr 18

Wewnątrzszkolna instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem w Zespole Szkół nr 18 Wewnątrzszkolna instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem w Zespole Szkół nr 18 I. Procedura tworzenia list tematów i przechowywania bibliografii

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓł PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego - sesja 2012r.

ZESPÓŁ SZKÓł PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego - sesja 2012r. ZESPÓŁ SZKÓł PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego - sesja 2012r. W instrukcji zastosowano następujące skróty: SZE- Szkolny Zespół Egzaminacyjny,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny. Maj 2012r.

Egzamin maturalny. Maj 2012r. Egzamin maturalny Maj 2012r. Harmonogram Harmonogram egzaminów maturalnych jest dostępny w gablocie na I piętrze lub u wicedyrektora szkoły Od 4 do 25 maja - część pisemna egzaminu maturalnego Od 4 do

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 OPIS EGZAMINU Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego w okresie od maja do września. Egzamin maturalny zdawany jest

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych Jelenia Góra 2012

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych Jelenia Góra 2012 Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych Jelenia Góra 2012 1. Harmonogram matur informacje na tablicy ogłoszeń. 2. Informacje o miejscu zdawania informacje na tablicy ogłoszeń, listy zdających wywieszone

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016 DALEJ

ROK SZKOLNY 2015/2016 DALEJ EGZAMIN MATURALNY ROK SZKOLNY 2015/2016 DALEJ Deklaracja Warunkiem koniecznym do tego, by móc zdawać w danym roku szkolnym maturę jest złożenie deklaracji: wstępnej w terminie do 30 września ostatecznej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego sesja 2009 r. PODSTAWA PRAWNA: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

WARUNKI PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WARUNKI PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO CZĘŚCI EGZAMNIU Egzamin składa się z trzech części: część pierwsza- humanistyczna: język polski; historia i WOS część druga- matematyczno- przyrodnicza: matematyka;

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Technicznych w Elblągu I. Ważne terminy:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum nr 2 w Gryfinie

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum nr 2 w Gryfinie I. WSTĘP WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum nr 2 w Gryfinie 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

maturalnego w roku szkolnym 2014/2015

maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu Opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/2014 w ZST-I w Elblągu

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/2014 w ZST-I w Elblągu Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/2014 w ZST-I w Elblągu 1 Spis treści: I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi...str. 4

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE MATURALNE M A T U R A

SZKOLENIE MATURALNE M A T U R A SZKOLENIE MATURALNE M A T U R A 2 0 1 7 MATURA 2017 Aby zdać egzamin, absolwent musi: otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej (egzaminy

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w VII LO im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w VII LO im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w VII LO im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie Rok szkolny 2014/2015 S P I S T R E Ś C I I. Instrukcja postępowania

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu w roku szkolnym 2015/2016 1 Rozdział I POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2014 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2014 roku EGZAMIN MATURALNY w 2014 roku Egzamin maturalny w 2014 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja. przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w 2014 roku. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku

Wewnątrzszkolna instrukcja. przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w 2014 roku. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w 2014 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku Opracowano na podstawie Rozporządzenia z 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM MARII KONOPNICKIEJ W RADOMIU

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM MARII KONOPNICKIEJ W RADOMIU II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM MARII KONOPNICKIEJ W RADOMIU Wewnątrzszkolna Instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku 2011/2012 Opracowana na podstawie Rozporządzenia z 30.04.2007

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego sesja 2008 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego sesja 2008 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego sesja 2008 r. W instrukcji zastosowano następujące skróty: SZE Szkolny Zespół Egzaminacyjny,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZO TECHNICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W BOJANOWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZO TECHNICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W BOJANOWIE ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZO TECHNICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W BOJANOWIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Bojanowo 2016 r.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z WEWNĄTRZSZKOLNEJ INSTRUKCJI ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

WYCIĄG Z WEWNĄTRZSZKOLNEJ INSTRUKCJI ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO WYCIĄG Z WEWNĄTRZSZKOLNEJ INSTRUKCJI ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w TECHNIKUM NR 1 w ZSP Nr 1 w KĘPNIE w roku szkolnym 2014/2015 W opracowaniu zastosowano następujące skróty: SZE

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO rok szkolny 2012/2013 1 SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna II. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2018 roku

Egzamin maturalny w 2018 roku Egzamin maturalny w 2018 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2018 roku. 1 DEKLARACJE ZDAJĄCYCH Deklaracja wstępna do 30 września 2017 Deklaracja ostateczna do 7 lutego 2018 Po tym terminie nie

Bardziej szczegółowo

MATURA 2013 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA

MATURA 2013 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA MATURA 2013 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA 2007 r. I KOMUNIKATÓW CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Podstawę do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w RCEZ w Lubartowie

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w RCEZ w Lubartowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie na rok szkolny 2014/2015 I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 W GIMNAZJUM NR 3 IM. K.MAKUSZYŃSKIEGO W ZSO NR 1 W CHORZOWIE Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

AS-Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Warszawie

AS-Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Warszawie AS-Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Warszawie Wewnątrzszkolna Instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku 2014/2015 Opracowana na podstawie: Rozporządzenia z 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego rok szkolny 2013/2014 Załącznik do Procedur

Bardziej szczegółowo