WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/59/06/2014 Warszawa, r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/14SM/04/2014 na dostawy sprzętu medycznego Szanowni Państwo, W nawiązaniu do zapytań udzielam następujących wyjaśnień: Pytanie 1 dotyczy wzoru umowy 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umownych w 4 ust. 2 i wydłuŝy termin dostawy do 5 dni roboczych od daty złoŝenia zamówienia przez Zamawiającego? Zamawiający nie wyraŝa zgody na wydłuŝenie terminu realizacji zamówienia i podtrzymuje, iŝ zgodnie z 4 ust. 2 umowy, towar musi zostać dostarczony w terminie 3 dni roboczych od daty złoŝenia zamówienia przez Zamawiającego. Pytanie 2 dotyczy wzoru umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisów umownych w 4 następujące treści: Termin dostawy cito w ciągu 3 dni roboczych od daty złoŝenia zamówienia przez Zamawiającego. Zamawiający nie wyraŝa zgody na wprowadzenie powyŝszego zapisu do wzoru umowy. Pytanie 3 dotyczy wzoru umowy W nawiązaniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacja zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. PowyŜsze stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty ul. Wolska 37, centrala (22) Warszawa, Dyrektor (22) fax (22)

2 przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny asortymentu w koszt którego Wykonawcy powinni wkalkulować koszt wykonywanych dostaw. Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu: Zamawiający oświadcza, Ŝe w trakcie realizacji umowy przewiduje realizacje maksymalnie. dostaw miesięcznie, co daje liczbę.. dostaw przez pełen okres obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku złoŝenia większej ilości zamówień od ilości prognozowanych w okresie miesięcznym, Zamawiający wyraŝa zgodę na realizację zamówienia w terminie dostosowanym do prognoz. Zamawiający nie wyraŝa zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian do wzoru umowy. Orientacyjna liczba planowanych dostaw w miesiącu to jedna dostawa. Pytanie 4 dotyczy wzoru umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniŝszego zapisu w 1 ust. 6: Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie moŝe być większa niŝ 20% wartości umowy. Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa zakłada, Ŝe zamawiający kaŝdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzaleŝniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego moŝe, ale nie musi on skorzystać. W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia U stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, Ŝe niedopuszczalną praktyka jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny", izba uznała ponadto w tym przypadku, Ŝe zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemoŝliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasada równości stron umowy". Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok - 2 -

3 KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10). Urealnienie tego wymogu pozwoliłoby Wykonawcom racjonalnie zaplanować działania serwisowe, co prowadziłoby do zwiększenia efektywności samej naprawy urządzeń i znacząco wpłynęłoby na obniŝenie ostatecznej ceny oferowanego urządzenia Zamawiający zwraca uwagę Wykonawcy, Ŝe 1 posiada 3 ustępy, trudno więc dodać szósty. Zamawiający nie wyraŝa zgody na dodanie wyŝej wymienionego zapisu. Umowa zostaje zawarta do wyczerpania zamawianego asortymentu, jednak nie dłuŝej niŝ na 24 miesięce. Pytanie 5 dotyczy wzoru umowy W nawiązaniu do zapisów 1 ust. 3, w którym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianego asortymentu zwracamy się o zmianę zapisów 8 ust. 1, które w obecnym brzmieniu nakładają na Wykonawcę kary naliczane w wysokości 0,5 % wartości opóźnionego zadania za kaŝdy dzień opóźnienia. Taka konstrukcja zapisów powoduje, Ŝe Wykonawca, który ponosi ryzyko braku zamierzonego zysku ponosi dodatkowo ryzyko obciąŝenia karami za pułap cenowy, który jest szacunkowy. W związku z powyŝszym zwracamy się o wprowadzenie następujących zmian: Zamawiający moŝe obciąŝyć Wykonawcę karą umowną: 8 ust. 1 a) w wysokości 0,2% wartości zamówionej, a nie dostarczonej dostawy - za kaŝdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie zamówionego asortymentu po terminie określonym w umowie; Zamawiający zwraca uwagę Wykonawcy, Ŝe przywoływane zapisy znajdują się w 1 ust. 2 projektu umowy. Zamawiający nie wyraŝa zgody na zmianę wysokości kary umownej, jednocześnie informując, iŝ w 8 ust. 1 jako opóźnione zadanie Zamawiający traktuje pojedyncze zamówienie. Pytanie 6 dotyczy pakietu nr 28 poz. 8 Czy Zamawiający w pkt 8 tabeli asortymentowo cenowej dopuści zaoferowanie probówek do badań biochemicznych i immunochemicznych z aktywatorem skrzepu i Ŝelem separującym o objętości pobrania 4-5 ml i wymiarach 13 x 100 mm? - 3 -

4 Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyŝej opisanych probówek. Zamawiający w opisie probówek w pozycji 8 popełnił błąd podając objętość pobrania 4-5 ml. Zamawiający w pakiecie nr 28 poz. 8 wymaga zaoferowania probówek biochemicznych i immunochemicznych z aktywatorem skrzepu i Ŝelem separującym o objętości pobrania 3-4 ml i wymiarach 13 x 75 mm. Nowy formularz Specyfikacja asortymentowo-cenowa dostępny na stronie Pytanie 7 dotyczy pakietu nr 28 poz. 6, 7 i 8 W znajdującej się w Załączniku nr 1 do SIWZ tabeli asortymentowo-cenowej dotyczącej pakietu nr 28 Zamawiający wymaga zaoferowania róŝnego typu probówek do badań biochemicznych/biochemiczno-immunochemicznych w surowicy. Prosimy o doprecyzowanie dopuszczalnego czasu wykrzepiania dla pozycji 6, 7 i 8. Zamawiający wyjaśnia, Ŝe dopuszczalny czas wykrzepiania probówek w pakiecie nr 28 poz. 6 i poz. 7 wynosi 60 minut, a dla probówek z poz minut. Pytanie 8 dotyczy pakietu nr 28 Czy Zamawiający dopuszcza by probówki zaoferowane w pakiecie nr 28 były aseptyczne (prawdopodobieństwo przeŝycia jednej komórki mikroorganizmu równe lub mniejsze od 10-3, a większe niŝ 10-6 ), a nie sterylne (prawdopodobieństwo przeŝycia jednej komórki mikroorganizmu równe lub mniejsze 10-6 )? Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga zaoferowania probówek sterylnych. Pytanie 9 dotyczy pakietu nr 28 Utylizacja odpadów jest związana z bezpieczeństwem i ochroną środowiska. Czy dla zapewnienia pewności, Ŝe proces spalania będzie bezpieczny i nietoksyczny Zamawiający wymaga załączenia do oferty Certyfikatu ISO 14001:2004 potwierdzającego wdroŝenie systemu zarządzania środowiskowego wytwórcy? Zasadność takiego wymogu wypływa wprost z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów jakich moŝe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy (...) (paragraf 6.1 podpunkty 3 i 4)

5 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga dołączenia do ofert wyŝej opisanego certyfikatu. Pytanie 10 dotyczy pakietu nr 28 Czy w celu zapewnienia dostawy produktów najwyŝszej jakości Zamawiający wymaga dołączenia do oferty, dotyczącego wytwórcy Certyfikatu Rejestracji Zarządzania Jakością według normy międzynarodowej EN ISO 13485: 2012? Zasadność takiego wymogu wypływa wprost z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów jakich moŝe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy (...) (paragraf 6.1 podpunkt 3). Tak. Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga dołączenia wyŝej wymienionego certyfikatu. Pytanie 11 dotyczy pakietu nr 28 Czy Zamawiający dopuści, by probówki do badań koaguologicznych posiadały znacznik pobrania wygrawerowany bezpośrednio na probówce? Czy jednocześnie Zamawiający, ze względu na specyfikę pomiaru OB oraz materiału do badań pilnych dopuści, by probówki do OB i do badań pilnych z Ŝelem nie posiadały znacznika pobrania na etykiecie? Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyŝej opisanych probówek. Pytanie 12 dotyczy pakietu nr 29 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł systemowych bezpiecznych z osłonką zabezpieczającą zakłuciu o wymiarach 0,8 i 0,7 i długości ostrza 32 mm pakowanych po 48 szt. Czy jednocześnie Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z poz. 4 na rzecz poz. 3 bowiem igły bezpieczne produkowane są tylko w rozmiarach 0,7 i 0,8. Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igieł systemowych w pakiecie nr 29 poz. 2 i poz. 3 pakowanych po 48 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ. Ponadto Zamawiający rezygnuje w pakiecie nr 29 z poz. 4 na rzecz poz. 3. W związku z powyŝszym Zamawiający informuje, iŝ zmianie ulega formularz Specyfikacja asortymentowo-cenowa (zał. nr 1 do SIWZ). Nowy formularz: Specyfikacja asortymentowo-cenowa dostępny jest na stronie

6 Pytanie 13 dotyczy pakietu nr 29 Czy Zamawiający zgodnie z dyrektywą 32/2010/EU oczekuje zaoferowania systemowych igieł bezpiecznych z osłonką zabezpieczającą przeciw przypadkowemu zakłuciu umieszczoną w jednej linii z ostrzem igły, gdzie aktywacja zabezpieczenia odbywa się jedną ręką czemu towarzyszy dźwiękowy, dotykowy lub wzrokowy sygnał - informujący o skutecznym zabezpieczeniu igły? Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania wyŝej opisanych igieł, pod warunkiem spełnienie pozostałych wymagań zawartych w SIWZ. Pytanie 14 dotyczy pakietu nr 29 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści zadany asortyment pakowany po 50 szt.? Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igieł motylkowych w pakiecie nr 29 poz. 5 pakowanych po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ. Pytanie 15 dotyczy SIWZ punkt 6.10 Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i czy zamiast załącznik nr 7 nie powinno być załącznik nr 6, bowiem załącznik nr 7 stanowi projekt umowy, a nie wzór informacji dotyczącej grupy kapitałowej. Zamawiający informuje, iŝ faktycznie popełnił omyłkę pisarską. Poprawny zapis punktu 6.10 SIWZ brzmi następująco 6.10 Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informację o tym, Ŝe nie naleŝy do grupy kapitałowej na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Pytanie 16 dotyczy projektu umowy 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłuŝenie terminu w jakim Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zamówiony towar z 3 dni roboczych do 5 dni roboczych? Prośbę motywujemy faktem, iŝ dostarczany asortyment nie posiada bardzo krótkiego terminu waŝności, przez co Zamawiający jest w stanie wcześniej określić wielkość zapotrzebowania i moŝe wcześniej złoŝyć zamówienie, dzięki czemu Wykonawca będzie mógł terminowo zrealizować dostawę. Poza tym termin dostawy wynoszący 3 dni robocze jest nierealny, w - 6 -

7 przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług wynajętego przewoźnika. Zamówienie, które wpływa do wykonawcy jednego dnia najwcześniej moŝe być zarejestrowane w dniu następnym, pod warunkiem, Ŝe będzie zawierało wszystkie niezbędne dane do prawidłowej realizacji zamówienia zgodnie z warunkami umowy. Wystawienie stosownych dokumentów WZ, spakowanie towaru następuje najczęściej trzeciego dnia po otrzymaniu zamówienia. Spedytor dostarcza towar w ciągu 48 godzin (kolejne dwa dni), a zatem termin 5 dni roboczych jest terminem minimalnym na zrealizowanie zamówienia. Zamawiający nie wyraŝa zgody na wydłuŝenie terminu realizacji zamówienia i podtrzymuje, iŝ zgodnie z 4 ust. 2 umowy, towar musi zostać dostarczony w terminie 3 dni roboczych od daty złoŝenia zamówienia przez Zamawiającego. Pytanie 17 dotyczy projektu umowy 4 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z 3 dni roboczych na 5 dni roboczych? Zamawiający nie wyraŝa zgody na wydłuŝenie terminu reklamacji. W przypadku reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej wymiany towaru na nowy i bez wad, w ilościach zakwestionowanych, w terminie 3 dni roboczych of pisemnego zawiadomienia (fax lub e- mail). Bieg procedury reklamacyjnej trwa zazwyczaj dłuŝej, a Zamawiający nie moŝe być pozbawiony towaru. Wynik reklamacji moŝna uwzględnić przy kolejnym zamówieniu. Pytanie 18 dotyczy projektu umowy 4 ust. 6 Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu powyŝszego paragrafu na: - dla reklamacji ilościowych realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni robocze od chwili jej otrzymania, - dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 7 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru. Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego teŝ właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego waŝność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemoŝliwego. Zamawiający nie wyraŝa zgody na wydłuŝenie terminu reklamacji. W przypadku reklamacji - 7 -

8 Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej wymiany towaru na nowy i bez wad, w ilościach zakwestionowanych, w terminie 3 dni roboczych of pisemnego zawiadomienia (fax lub e- mail). Bieg procedury reklamacyjnej trwa zazwyczaj dłuŝej, a Zamawiający nie moŝe być pozbawiony towaru. Wynik reklamacji moŝna uwzględnić przy kolejnym zamówieniu. Pytanie 19 dotyczy projektu umowy 8 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniŝenie wysokości kary umownej za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca do wysokości 5 % wynagrodzenia przypadającego na niefakturowaną część dostaw określoną umową? Zamawiający nie wyraŝa zgody na zmianę wysokości kary umownej. Pytanie 20 dotyczy pakietu nr 28 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści probówki z EDTA K3 zamiast wymaganego EDTA-K2? Jeśli nie, to czy Zamawiający dopuści probówki o objętości pobieranej krwi - 6 ml (wymiary Ø13x100 mm) z EDTA K2? Wykonawca nie posiada w swojej ofercie probówek z EDTA K2 o objętości 4-5 ml, posiada natomiast probówki o pojemności 6 ml z EDTA K2 oraz probówki o pojemności 4 ml z EDTA K3. Do badania, do którego przeznaczona jest opisana probówka, ani objętość krwi, ani rodzaj EDTA nie mają istotnego znaczenia (według wiedzy Wykonawcy, do badań immunohematologicznych antykoagulant ETDA K3 jest nawet bardziej wskazany niŝ EDTA K2). Wymagana przez Zamawiającego probówka jest unikatowa i do chwili obecnej nie składał nam na nią zapotrzebowania Ŝaden z naszych klientów. Podtrzymanie przez Zamawiającego wymogu zaoferowania probówek z EDTA K2 o poj. 4-5 ml wiązałoby się z koniecznością uruchomienia przez nas produkcji nowego produktu, mimo niewielkiego zapotrzebowania Państwa zapotrzebowania (oczekujecie Państwo zaoferowania tylko 3000 szt. tych probówek). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyŝej opisanych probówek pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ. Pytanie 21 dotyczy pakietu nr 28 poz. 8 Czy Zamawiający dopuści probówki o wymiarach 13x100 mm? Jeśli nie, to czy Zamawiający dopuści probówki z aktywatorem skrzepu i Ŝelem separującym o objętości pobrania krwi - 3 ml? - 8 -

9 Objętość probówki Ø13x75mm zamkniętej korkiem niewiele przekracza 5 ml Jeśli więc w probówce znajduje się Ŝel separujący, którego objętość wynosi około 1 ml, niemoŝliwe jest pobranie do probówki o wymiarach 13x75mm 5 ml krwi, a pobranie 4 ml krwi spowoduje, Ŝe krew zostanie pobrana pod sam korek i jej wymieszanie (co jest coraz częściej zalecane w przypadku probówek do biochemii szczególnie z Ŝelem) będzie niemoŝliwe. Jeśli w probówce znajduje się Ŝel separujący ilość krwi wynosząca 4 5 ml moŝe być pobrana do probówki tylko o wymiarach 13x100 mm. Tak więc dopuszczenie probówek o wymiarach 13x100 mm leŝy w interesie Zamawiającego. JeŜeli Zamawiający koniecznie wymaga zaoferowania probówek o wymiarach 13x75 mm, to powinien dopuścić probówki o objętości pobrania 3 ml-3,5ml krwi, gdyŝ jest to optymalna ilość krwi, jaką moŝna pobrać do probówki o takich wymiarach, gwarantująca prawidłowe jej wymieszanie. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania probówek o wymiarach 13 x 100 ml. Zamawiający w opisie probówek w pozycji 8 popełnił błąd podając objętość pobrania 4-5 ml. Zamawiający w pakiecie nr 28 poz. 8 wymaga zaoferowania probówek biochemicznych i immunochemicznych z aktywatorem skrzepu i Ŝelem separującym o objętości pobrania 3-4 ml i wymiarach 13 x 75 mm. Nowy formularz Specyfikacja asortymentowo-cenowa dostępny na stronie Pytanie 22 dotyczy pakietu nr 28 poz. 10 i 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie probówek z pozycji 10 i 12 do osobnego pakietu? Pozycję 10 i 12 stanowią probówki wysokospecjalistyczne znajdujące się w ofercie tylko jednego Wytwórcy. Ich zapotrzebowanie łączne jakie określił Zamawiający (1400 szt), w stosunku do całkowitej ilości probówek w tym pakiecie (około szt.) stanowi tylko 0,18% ilości probówek w pakiecie. Natomiast pozostawienie ich w pakiecie nr 28 ograniczy w sposób istotny uczciwą konkurencję, gdyŝ pozwala złoŝyć waŝna ofertę tylko Wykonawcą oferującym system tego samego Wytwórcy, eliminując pozostałych wykonawców oferujących inne systemy do pobierania krwi do badań. Probówki te nie muszą znajdować się w tym samym pakiecie co pozostałe probówki i nie ma potrzeby, aby pochodzi od tego samego producenta bowiem probówki znajdujące się w pakiecie 28 nie współpracują ze sobą, ale z akcesoriami opisanymi - 9 -

10 przez Zamawiającego w pakiecie 29. Właściwe jest więc tylko, aby prawidłowo współpracowały z akcesoriami, które znajdują się w Pakiecie 29, który to wymóg Zamawiający postawił w załączniku nr 5 w pakiecie 28 pkt 15. Zamawiający wyraŝa zgodę na wydzielenie z pakietu nr 28 poz. 10 oraz 12 i utworzenie nowego pakietu nr 28a. W związku z powyŝszym Zamawiający informuje, iŝ zmianie ulegają formularz Specyfikacja asortymentowo-cenowa (zał. nr 1 do SIWZ), formularz Oferta (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz kwoty wadium na poniŝsze pakiety: Pakiet nr 28: kwota wadium 2 852,00 zł Pakiet nr 28a: kwota wadium 27,00 zł Nowe formularze: Specyfikacja asortymentowo-cenowa i Oferta dostępne są na stronie Pytanie 23 dotyczy pakietu nr 28 poz. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu, aby probówki posiadały konstrukcję zapewniającą ograniczenie aktywacji płytek dla wiarygodnego monitorowania aptt (objętość wolna nad meniskiem pobranej krwi nie większa niŝ 1 ml) jako nie mającego znaczenia z punktu widzenia diagnostycznego wyniku badania? Jeśli Zamawiający nie wyraŝa na to zgody, to czy moŝe probówki te wydzielić do osobnego pakietu wraz z probówkami z pozycji 10 i 12 uzasadnienie w pytaniu powyŝej. Propozycję wprowadzenia takiego wymogu dla probówek do badań koagulologicznych promują od ponad roku Dystrybutorzy systemu Vacutainer firmy Becto-Dickinson. Przekonują do tego Zamawiających powołując się na badania wykonane przez tą firmę kilkanaście lat temu. Wykonawcy nie znane są wyniki tych badań. Znane mu są natomiast wyniki badań przeprowadzonych w roku 2000 przez niezaleŝną jednostkę Szpital w Linzu na probówkach Vacuette Z badań tych wynika, Ŝe przestrzeń wolna nad meniskiem pobranej krwi nie ma wpływu na aktywację płytek dla wiarygodnego monitorowania aptt. Publikacja w oryginale i w tłumaczeniu w załączeniu. Natomiast poziom krwi w ilości 2,7ml w probówkach Ø13x75mm jest na tyle wysoki, Ŝe pozwala bez problemu pobranie jej w ilości wymaganej przez analizator Zamawiającego. Znamienne jest, Ŝe jakkolwiek badania, na które powołują się Dystrybutorzy systemu BD w Polsce zostały wykonane ponoć w roku 2002, to o ich waŝności zaczęto przekonywać polskich Zamawiających dopiero około 2 lata temu, gdy na Polskim rynku pojawiła się oferta Medlab

11 Products. Stało się tak dlatego, Ŝe zmniejszona objętość martwa w probówkach systemu VACUTAINER nie była zamierzeniem samym w sobie, jak to jest przedstawiane obecnie, ale efektem wykonania przez Wytwórcę grubszych ścianek w probówkach koagulologicznych w celu ograniczenia parowania cytrynianu w tych probówkach, co ma istotne znaczenie dla wyniku badania. Wykonawca firma Medlab-Products rozwiązała ten problem przez zamykanie probówek w próŝniowych opakowaniach aluminiowych, co gwarantuje ich wysoką jakość nawet na końcu okresu waŝności. W konsekwencji nie musiała ona tworzyć ścianek o grubszych ściankach, w których uległa zmniejszeniu przestrzeń martwa, co nie ma Ŝadnego znaczenia dla jakości badania Dlatego w interesie Zamawiającego jest odstąpienie od bezzasadnego wymogu, który w znacznym stopniu moŝe podnosić wartość oferty, czyniąc ją w sposób nieuzasadniony nieekonomiczną. Zamawiający nie wyraŝa zgody na wydzielenie poz. 11 z pakietu nr 28. Pytanie 24 dotyczy pakietu nr 28 Czy Zamawiający wykreśli wymóg, aby probówki systemu zamkniętego spełniały w zakresie kodowania barwnego normę ISO 6710, ze względu na to, Ŝe norma ISO 6710 zastąpiona została normą zharmonizowaną normą europejską EN 14820, która to norma nie ujednolica i nie wprowadza barwnego systemu kodowania probówek? Norma ISO 6710, na którą powołuje się Zamawiający jest nieaktualna i przestała obowiązywać w Unii Europejskiej od dnia i wszystkie dokumenty wystawione w oparciu o nią oraz wymogi, które były w niej określone straciły waŝność. Zatem wymóg wprowadzony do SIWZ przez Zamawiającego jest całkowicie nieuzasadniony, nie ma Ŝadnego uzasadnienia merytorycznego i prawnego, a wręcz jest sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający wymaga oferty zgodnej z wymaganiami zawartymi w SIWZ. Pytanie 25 dotyczy pakietu nr 28 Czy Zamawiający dokona modyfikacji wymogu z pkt. 10: Wszystkie elementy systemu mające bezpośredni kontakt z krwią pacjenta muszą posiadać oznaczenie sterylności na opakowaniu jednostkowym/indywidualnej etykiecie. Sterylność i oznakowanie sterylności zgodnie z polską normą PN/EN 14820, poprzez dodanie na końcu oraz normą PN-EN ISO i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań

12 zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, tak aby był on zgodny z obowiązującymi przepisami prawa? Polska norma PN-EN implementacja normy europejskiej, jedynie w sposób ogólny opisuje sposób oznakowania wyrobów. Natomiast zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, zasady oznakowania wyrobów, których dotyczy Ustawa o wyrobach medycznych, zgodnie z zapisem art. 23 tej Ustawy zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, (Dz Ust 16/2011 poz 75), które wydane zostało w oparciu o art. 23 Ustawy o wyrobach medycznych. Zatem to Rozporządzenie Ministra Zdrowia, a nie norma PN-EN określa wymagania zasadnicze, które precyzują sposób oznakowania wyrobów medycznych, w tym oznakowanie sterylności na wyrobach Część II ust 8.4 pkt 3). NiezaleŜnie od powyŝszego, w sierpniu 2012r. została wydana norma PN-EN ISO i to ona, wraz ze wskazanym powyŝej Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, określają rodzaje sterylności i ich oznaczanie. Dlatego to te akty powinny być powołane w pkt 10 jako podstawy wymogu Zamawiającego. Zamawiający wymaga oferty zgodnej z wymaganiami zawartymi w SIWZ. Pytanie 26 dotyczy pakietu nr 28 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia certyfikatu Rejestracji Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normami ISO 9001 lub ISO dla probówek opisanych w pakiecie 28, bowiem normy te nie dotyczą przedmiotu zamówienia i ich wymaganie jest niezgodne z obowiązującym prawem? Jak wynika z treści wymogu określonego w pkt 11 Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających jakość probówek wymienionych w pakiecie 28. Takimi dokumentami dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, którymi są te probówki zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r z późniejszymi zmianami i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, (Dz Ust 16/2011 poz 75) są Deklaracje zgodności wystawione przez wytwórcę. PowyŜej wymienione rozporządzenie wraz załącznikami określa dla wyrobów medycznych IVD nie tylko wymagania ogólne, ale równieŝ wymagania dotyczące projektu, wykonania, oraz systemów zapewnienia jakości których spełnienie upowaŝnia Wytwórcę do wystawienia deklaracji zgodności. Wymagania zdefiniowane w tym rozporządzeni są dalej idące, niŝ

13 wymagania określone w normie ISO 9001 i to one - a nie norma ISO 9001 i dokumenty wystawione w oparciu o te rozporządzenie - są zgodnie z Polskim prawem potwierdzeniem spełniania wymogów jakościowych przez produkt i jego wytwórcę. Na dodatek norma ISO 9001 ma charakter ogólny i dotyczy Organizacji a nie wyrobu, a tym samym nie moŝe być potwierdzeniem wymogu, którego potwierdzenia Ŝąda Zamawiający Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy ( ), Zamawiający moŝe Ŝądać zaświadczenia niezaleŝnego podmiotu uprawnionego do kontroli zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeŝeli Zamawiający odwołuje się do systemów zapewnienia jakości opartych na odpowiednich normach. JednakŜe jak wynika z $1.1 tegoŝ Rozporządzenia dokumenty te mogą dotyczyć jedynie spełniania warunków przez Wykonawcę anie przez wyroby Dlatego teŝ kwestionowany powyŝej wymóg SIWZ nie moŝe być wymogiem wynikającym z przytoczonego powyŝej pkt. Rozporządzenia, bowiem zawiera sprzeczne ze sobą elementy i jako taki nie moŝe być spełniony. NiemoŜliwość spełnienia tego wymagania bezwzględnego dla probówek będących przedmiotem zamówienia w Pakiecie 28 wynika z tego, Ŝe obie powołane przez Zamawiającego normy, w odróŝnieniu od ustawy o wyrobach medycznych i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, stawiają wymogi nie produktom, a organizacjom. Przy czy norma ISO 9001 określa te wymogi bez Ŝadnego uwzględnienia produktów, którymi organizacje, którym je wystawiono, się zajmują. Tak więc Certyfikaty wydane na podstawie tej normy dotyczą organizacji i jako takie nie mogą być podstawą do potwierdzenia jakości wyrobów medycznych, która regulowana jest odrębnymi przepisami i wymogami. W niniejszym postępowaniu dla pakietu 28, którego przedmiotem są probówki będące wyrobami medycznymi IVD, takimi dokumentami są deklaracje zgodności wystawione przez wytwórców i potwierdzenia ich zgłoszeń do URPLWMiPB. Norma PN-EN ISO 9001 Systemy zarządzania jakością to międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien - ale nie musi - spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Poddawanie się wykonawców procesom weryfikacji ich systemów zarządzania zgodnie z programami certyfikacji jednostek certyfikujących, jest dobrowolne i nie narzucone jakimkolwiek prawem szczególnie w sytuacji gdy istnieją inne przepisy prawne, które narzucają im wymogi w tym zakresie. A zatem postawienie wymagania posiadania zaświadczeń z obszaru systemów zarządzania innego, niŝ wymaganego przepisami prawa jest

14 na dzisiaj w Polsce warunkiem ograniczającym dostęp do uzyskania zamówienia i jako takie narusza Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów szczególnie, Ŝe przepisy tegoŝ Rozporządzenia dopuszczają zamiennie złoŝenie innych dokumentów potwierdzających stosowanie przez wykonawców równowaŝnych środków zapewnienia jakości. Właśnie ze względu na dobrowolność poddawania się certyfikacji normy ISO 9001, dla wyrobów, dla których uznano, Ŝe spełnianie określonych norm zarządzania jakością dla ich produkcji i dystrybucji jest konieczne - wprowadzono odrębne normy. Jedną z takich norm jest Norma ISO Kolejna powołana przez Zamawiającego norma ISO System Jakości Wyroby Medyczne Szczególne wymagania dotyczące stosowania EN ISO 9001, dotyczy takŝe organizacji, i to tylko organizacji, które zajmują się projektowaniem, produkcją oraz instalowaniem i serwisem wyrobów MDD - podlegających Dyrektywie MDD 93/42/EWG UE, nie dotyczy natomiast wyrobów IVD - podlegających Dyrektywie IVD 98/79/WE UE, do których naleŝą probówki wymienione w pakiecie 28. Dlatego norma ta tym bardziej nie odnosi się w Ŝaden sposób do wyrobów będących przedmiotem zamówienia w pakiecie 28. Wymóg zgodności z normą ISO jest właściwy dla wyrobów z pakietu 29. JednakŜe nawet dla wyrobów MDD przedstawianie certyfikatu zgodności z tą normą ISO nie jest potrzebne, bowiem bez jej posiadania Wytwórca nie otrzymałby certyfikatu jednostki notyfikującej dla wyrobu medycznego typu MDD, a fakt posiadania i spełniania takiej normy jest potwierdzony na tych certyfikatach. W związku z powyŝszym czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia certyfikatu zgodności systemu sterowania jakością wykonawcy z ISO 9001 lub ISO Ŝądając w zamian za to złoŝenia przez Wykonawców: - Deklaracji zgodności wystawionych przez Wytwórców dla wyrobów medycznych będących przedmiotem zamówienia Pakietu 28 i Pakietu 29 - Certyfikatów jednostek notyfikowanych dla wyrobów MDD będących przedmiotem zamówienia w Pakiecie 29? Zamawiający odstępuje od wymogu przedstawienia certyfikatu ISO 9001, ale podtrzymuje wymóg przedstawienia certyfikatu ISO Wyroby medyczne systemy zarządzania jakością. Pytanie 27 dotyczy pakietu nr 28 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby probówki dostarczane były w styropianowych lub

15 plastikowych statywach zapewniających pionową pozycję probówek? Dostarczanie probówek w statywach przez Wykonawcę nie zagwarantuje tego, Ŝe będą one cały czas znajdowały się w pozycji pionowej. Na dodatek wymóg zachowania pozycji pionowej probówek nie ma Ŝadnego uzasadnienia diagnostycznego, bowiem sposób przechowywania probówek przed pobraniem do niej krwi nie ma znaczenia dla wyniku badania. Co więcej - dla odczynników w stanie płynnym znajdowanie się probówek w pozycji innej niŝ pionowa powoduje, Ŝe np. cytrynian w probówkach do badań koagulologicznych w sposób ciągły znajduje się na całej powierzchni wewnętrznej ścianek próbówki i szybciej miesza się z krwią po jej pobraniu. Wykonawca jako jedyny na rynku!!! oferuje probówki z cytrynianem sodu do koagulologii nie w statywach ale w torebkach z Al zamkniętych podciśnieniowo, co korzystnie wpływa na wyniki badań w nich i przedłuŝa okres trwałości. Wymóg w postaci, jakiej postawił go Zamawiający praktycznie wyklucza nas z niniejszego postepowania. Jeśli dla Zamawiającego jest tak istotne przechowywanie probówek z pobraną krwią w pozycji pionowej czy Zamawiający dopuści dostarczenie do kaŝdego opakowania 100 szt probówek 1 statywu styropianowego do tych probówek, do których Zamawiający po pobraniu krwi będzie mół wstawiać probówki w pozycji pionowej? Jeśli nie, to czy Zamawiający w celu nie utrudniania uczciwej konkurencji moŝe wydzielić te probówki do osobnego pakietu, o co Wykonawca wnosił równieŝ w pytaniu dotyczącym pozycji 11 Pakietu 28? Zamawiający odstępuje od wyŝej wymienionego wymogu dla probówek znajdujących się w pakiecie 28 poz. 11. Pytanie 28 dotyczy pakietu nr 28 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania igły bez osłonki zabezpieczającej przed zakłuciem igłą po pobraniu krwi? Igły systemowe i wkłucia motylkowe z osłoną zabezpieczającą przed zakłuciem po pobraniu krwi, ma w swojej ofercie tylko jeden Wytwórca - firma Becton-Dickinson, a zatem Zamawiający wymagając takich igieł narzuca jeden konkretny system, co utrudnienia konkurencję i narusza zasady równego traktowania wykonawców; Na dodatek z przekazywanych nam przez klientów opinii i informacji wynika, Ŝe po wejściu w Ŝycie dyrektywy (o której mowa poniŝej), stosowanie igieł z osłonkami do zabezpieczenia igły po pobraniu nią krwi nie tylko nie ograniczyło ilości zakłuć Pracowników igłami skaŝonymi

16 krwią pacjenta, ale wręcz tą ilość zwiększyło. Personel medyczny pobierający krew takimi igłami, po wyjęciu igły z Ŝyły pacjenta, wykonuje dodatkową czynność, jaką jest wciśnięcie zabezpieczenia na igłę, co wcale nie jest dla niego bezpieczne, po czym umieszcza igłę w pojemniku na odpady. UŜywając igły bez tego zabezpieczenia, po wyjęciu z Ŝyły igła, bez dodatkowego manipulowania przy ostrym narzędziu od razu jest umieszczana w pojemniku na odpady. Dyrektywa Rady Unii Europejskiej nr 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 w sprawie ( ) zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej ( ) nie narzuca obowiązku stosowania igieł z osłonkami ale jedynie zobowiązuje do wdroŝenia bezpiecznych procedur stosowania oraz usuwania ostrych narzędzi medycznych i skaŝonych odpadów Co więcej zakazuje bardzo wyraźnie ponownego zakładania osłonek. Zamawiający wymaga, aby igły posiadały zabezpieczenie, które uniemoŝliwi ponowne uŝycie igły. Rodzaj tego zabezpieczenia ma znaczenie drugorzędne, ale ideałem byłoby zabezpieczenie, które nie wymaga wykonywania dodatkowych czynności przez personel medyczny. W wyroku z dnia 4 grudnia 2009 r. (sygn. Akt KIO/UZP 1602/09) Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, Ŝe zakaz wynikający z art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie nakłada na Zamawiającego obowiązku dostępu do zamówienia przez wszystkich wykonawców działających w danym segmencie rynku. Zamawiającym przysługuje bowiem uprawnienie do określania przedmiotu zamówienia w taki sposób, który zabezpiecza jego potrzeby. I nie chodzi tu tylko o rodzaj potrzeb, ale konkretne wymagania co do jakości, funkcjonalności czy wymaganych parametrów technicznych ( ). Określenie wysokich, ale moŝliwych do spełnienia wymagań przedmiotu zamówienia, które pozostają w związku z samym zamówieniem i celem, jaki przez dane zamówienie zamierza osiągnąć Zamawiający nie niweczy realizacji uczciwej konkurencji. Pytanie 29 dotyczy pakietu nr 22 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 22 rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe o nieznacznej róŝnicy w grubości dłoni, tj. 0,20-0,22mm, z obniŝonym poziomem protein < 30µg/g? Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyŝej wymienionych rękawic sterylnych bezpudrowych, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ

17 Pytanie 30 dotyczy pakietu nr 22 Czy Zamawiający dopuszcza rękawice chirurgiczne jałowe bez pudrowe; naturalny kolor; zgodne z normą EN 455-1, -2, -3; zgodne z ASTM F 1671; o zawartości protein poniŝej 25 µg/g; sterylizowane radiacyjnie,aql 1.0; termin przydatności 3 lata; o grubości 0,19 0,23mm pojedynczej ścianki na całej długości rękawicy; wytrzymałości >= 12N; z wewnętrzną powłoką syntetyczną bez dodatkowych wzmocnień na rękawicy jednak z dobrze przylegającym i niezsuwającym się mankietem pakowane parami wewnątrz papierowe, zewnątrz folia? Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyŝej wymienionych rękawic sterylnych bezpudrowych, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ. Pytanie 31 dotyczy pakietu nr 34 Czy Zamawiający wymaga aby przyrządy były pozbawione szkodliwych ftalanów? Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga, aby przyrządy były pozbawione szkodliwych ftalanów. Z powaŝaniem, Anna Sieńczak Przewodnicząca Komisji Przetargowej UWAGA: Treść i pisownia pytań jest oryginalna, skopiowana z korespondencji przesyłanej przez zainteresowane firmy wyŝej wymienionym przetargiem nieograniczonym. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści pytań

18

19

20

Zapytanie nr 1 z dnia 26.11.2014r.

Zapytanie nr 1 z dnia 26.11.2014r. Warszawa, dnia 27.11.2014r. Nr sprawy SPZOZ.U.704/2014 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) zwanej

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/185/04/11 Warszawa, 21.04.2011r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/13UK/04/2011

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 616 26 48, fax. 075 616 26 83 sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, 30.05.2014 r. DZP/ 219/05/2014 Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/15SL/04/2014 na dostawy sprzętu laboratoryjnego Szanowni

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia r.

Gdańsk, dnia r. Tel.fax 58/ 344-44-40 Adres strony internetowej: www.pcchz.pl e-mail: zamowienia@pcchz Gdańsk, dnia 17.03.2011 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY ORAZ MODYFIKACJA SIWZ Dotyczy: Zapytania do Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

(22) 33 55 212, 214 NIP

(22) 33 55 212, 214 NIP Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie Dział Zamówień Publicznych 01-201 Warszawa, ul. Wolska 37 www.zakazny.pl fax: (22) 33 55 226 tel.: (22) 33 55 212, 214 NIP 527-21-53-938 REGON 000297945 DZP/143/10/08

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi Znak sprawy: DZP 380 1/2014 Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę systemu aspiracyjnopróŝniowego do pobierania krwi wraz z dzierŝawą automatycznego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI PZS-O/IV/01/../2010 r. Wszyscy Wykonawcy Oleśnica, dnia 07 czerwca 2010 r. dot. przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów zuŝywalnych do wykonywania badań laboratoryjnych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

DZP/38/382-6/14 Jastrzębie-Zdrój, 28.02.2014 r.

DZP/38/382-6/14 Jastrzębie-Zdrój, 28.02.2014 r. DZP/38/382-6/14 Jastrzębie-Zdrój, 28.02.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy rękawic nitrylowych i lateksowych dla Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8

SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8 SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8 zestaw 1 [zam.: 04.11.2014]...2 zestaw 2 [zam.: 05.11.2014]...3 zestaw 3 [zam.: 05.11.2014]...4 zestaw 4 [zam.: 06.11.2014]...6 zestaw 5 [zam.: 07.11.2014]...8 zestaw 1 zam.:

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: próżniowego systemu pobierania krwi dla SPZOZ Krotoszyn Nr sprawy: RZP-V/1/05/14

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: próżniowego systemu pobierania krwi dla SPZOZ Krotoszyn Nr sprawy: RZP-V/1/05/14 WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: próżniowego systemu pobierania krwi dla SPZOZ Krotoszyn Nr sprawy: RZP-V/1/05/14 Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia Lubaczów, 15.11.2012 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę nici chirurgicznych, materiałów opatrunkowych, rękawic medycznych W związku z otrzymanymi

Bardziej szczegółowo

WSz II.4.291.15.39.2015 Tarnobrzeg, dn. 10.03.2015 r.

WSz II.4.291.15.39.2015 Tarnobrzeg, dn. 10.03.2015 r. WSz II.4.291.15.39.2015 Tarnobrzeg, dn. 10.03.2015 r. ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 000 euro

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania

DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO ` Mława, dnia 7.01.2013r. Nasz Znak SPZOZ ZP 8/2013 dot. SP ZOZ ZP 416/2012 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Dostawy rękawic diagnostycznych Samodzielny

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katowice, dnia 08 wrzesień 2010 roku ZWPS/DMO/6466/2010 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Postępowania przetargowego na Dostawę jednorazowego sprzętu laboratoryjnego, medycznych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający przekazuje treść pytań do SIWZ otrzymanych dnia , r. wraz z odpowiedziami;

Zamawiający przekazuje treść pytań do SIWZ otrzymanych dnia , r. wraz z odpowiedziami; Poznań, dnia 17.05.2007r. Zamawiający przekazuje treść pytań do SIWZ otrzymanych dnia 16.05.,17.05.2007r. wraz z odpowiedziami; Dot. Przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych. Dotyczy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE DZP/79/12/2016 Warszawa, dn. 09.12.2016 r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/20DzOL/09/2016 na zakupy i dostawy odczynników wraz

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o.o. Gryfino, dnia r. ul. Parkowa Gryfino

Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o.o. Gryfino, dnia r. ul. Parkowa Gryfino Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o.o. Gryfino, dnia 20.09.2011 r. ul. Parkowa 5 74-100 Gryfino Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup jednorazowego sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\ikankowska\Ustawienia lokalne\temporary Internet...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\ikankowska\Ustawienia lokalne\temporary Internet... Page 1 of 5 Sosnowiec: Dostawa probówek do pobierania krwi w systemie zamkniętym oraz dzierŝawa statywów do probówek OB Numer ogłoszenia: 181808-2012; data zamieszczenia: 31.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, 29.08.2016 r. DZP 271.248/2016 DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katowice, dnia 30 kwietnia 2009 roku. ZWPS/... /2009 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetargu nieograniczonego Zakup i dostawa opatrunków 88/2013.

dotyczy: przetargu nieograniczonego Zakup i dostawa opatrunków 88/2013. Poznań, dnia 2013-08-13 EZ/350/88/2013/ 1002 Wg rozdzielnik: Do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne. dotyczy: przetargu nieograniczonego Zakup i dostawa opatrunków

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy załącznik nr 8

Projekt umowy załącznik nr 8 25.07.2016 W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji dotyczącej postępowania przetargowego ZP/14/2016, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/129/08/2011 Warszawa, 16.08.2011r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/19SM/06/2011

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI PZS-O/IV/01/1432/2010 r. Wszyscy Wykonawcy Oleśnica, dnia 01 czerwca 2010 r. dot. przetargu nieograniczonego na dostawę gazów ciekłych i spręŝonych oraz dzierŝawa zbiorników, parownic i butli dla Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20.04.2011 r.

Warszawa, dnia 20.04.2011 r. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o. 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.brodnowski.pl FAX /22/ 326 58 08 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 NIP 52-426-889-13 REGON 141983460

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W W ARSZAWIE

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W W ARSZAWIE WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W W ARSZAWIE DZP/ 20/10/2016 Warszawa, dn. 04.10.2016 r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/18AM/08/2016 na dostawę aparatury medycznej. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Lesko, 2013-08-12 DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

Lesko, 2013-08-12 DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA Lesko, 2013-08-12 DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA dotyczy : zapytań Wykonawców w przetargu nieograniczonym na: dostawę rękawic medycznych jednorazowego użytku nr sprawy: ZP 14/2012 Treść zapytania

Bardziej szczegółowo

Pytania i Odpowiedzi II

Pytania i Odpowiedzi II Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GENETYKI i HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK ul. POSTĘPU 1, JASTRZĘBIEC, 05-552 Magdalenka

INSTYTUT GENETYKI i HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK ul. POSTĘPU 1, JASTRZĘBIEC, 05-552 Magdalenka Jastrzębiec, 30. 10. 2012 r. Dotyczy przetargu DAZ-2401/ 41 / 12 na dostawę wyrobów laboratoryjnych z tworzyw sztucznych. Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej:

Bardziej szczegółowo

Dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnegowraz z dzierżawą 2 aparatów do oznaczania OB pakiet nr 3 dla SPZOZ Krotoszyn

Dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnegowraz z dzierżawą 2 aparatów do oznaczania OB pakiet nr 3 dla SPZOZ Krotoszyn WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnegowraz z dzierżawą 2 aparatów do oznaczania OB pakiet nr 3 dla SPZOZ

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk sygn. ZP/382-10/2015 Wyjaśnienia i odpowiedzi dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę szwów chirurgicznych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o., ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr B. Borzym Radom, ul.

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr B. Borzym Radom, ul. SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr B. Borzym 26-607 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

OG/328/2011 Katowice, dn. 27.07.2011r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ

OG/328/2011 Katowice, dn. 27.07.2011r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ OG/328/2011 Katowice, dn. 27.07.2011r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 100 Skierniewice wpisanym do rejestru Wojewody Łódzkiego oraz do

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Katowice, 24.02.2015 MŚ-ZP-JK-333-2/15

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Katowice, 24.02.2015 MŚ-ZP-JK-333-2/15 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Katowice, 24.02.2015 MŚ-ZP-JK-333-2/15 Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa mebli wraz z montażem w nowej siedzibie

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /14 Data: 27.01.2014 r.

Znak: P-M/Z/ /14 Data: 27.01.2014 r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /14 Data: 27.01.2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów sterylizacyjnych (Znak Postępowania: 256/2014). Na podstawie art. 38 ust. 1-2

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Pakiet XI poz. 1-4 Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne 5m? Odpowiedź 1: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 1: Pakiet XI poz. 1-4 Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne 5m? Odpowiedź 1: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Kraków, dnia 28.04.2011 r. Dział Logistyki Sekcja Zamówień Publicznych LOG.I-271-45/2011 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika Proszowice

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika Proszowice Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 31.10.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim ul. Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski tel: (0 84) 664-44-11, fax: (0 84) 664-25-21, email: szpital@szpital-tomaszow.pl,

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło do ZOL Kraków, Kołłątaja 7 dnia 5.12.2008 r. Kraków dnia 4 grudnia 2008r.

Wpłynęło do ZOL Kraków, Kołłątaja 7 dnia 5.12.2008 r. Kraków dnia 4 grudnia 2008r. Wpłynęło do ZOL Kraków, Kołłątaja 7 dnia 5.12.2008 r. Kraków dnia 4 grudnia 2008r. Protestujący: Zakład Opiekuńczo Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek ul. Kołłątaja 7 31-502 Kraków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 71 455 Szczecin, ul. Arkońska 4 Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl NIP 851-25-37-954 REGON:

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/ /11 Kolno, dnia 16.06.2011r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/ 83 /10 Warszawa, dnia 13.10.2010r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wszyscy uczestnicy postępowania Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /17 Data: 21.02.2017 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą 2 analizatorów na okres 36 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! W związku z zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Szanowni Państwo! W związku z zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje: INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 tel. (0-42) 271-17-52 fax (0-42) 271-17-50 E-mail:malgorzata.drozdowska@iczmp.edu.pl Łódź,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI PZS-O/IV/01/932/2009 r. Oleśnica, dnia 03 kwietnia 2009 r. dot. przetargu nieograniczonego na dostawę gazów ciekłych i sprężonych oraz dzierżawę zbiorników, parownic i butli dla Powiatowego Zespołu Szpitali

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

Zakup artykułów laboratoryjnych dla SPDSK znak postępowania RejZamPub / 49 / 2013

Zakup artykułów laboratoryjnych dla SPDSK znak postępowania RejZamPub / 49 / 2013 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski r.

Bielsk Podlaski r. Bielsk Podlaski 15.03.2016 r. SPZOZ/ZP/07/2016 Do wszystkich uczestników postępowania na dostawę odczynników laboratoryjnych oraz analizatora wraz z jego dzierżawą dla SPZOZ w Bielsku Podlaskim w trybie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW oraz INFORMACJA O ZMINIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW oraz INFORMACJA O ZMINIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Warszawa 28.07.2017r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW oraz INFORMACJA O ZMINIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT postępowania o udzielenia

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant A/ZP/SZP.251-5/15 Warszawa, 4 lutego 2015 roku WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ul. Armii Krajowej Sieradz

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ul. Armii Krajowej Sieradz Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ul. Armii Krajowej 7 98-200 Sieradz Certyfikat Jakości ISO 9001:2008 Sieradz, dn. 03.06.2016 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ SZP.215

Bardziej szczegółowo

Wszyscy zainteresowani

Wszyscy zainteresowani Bystra, dn.15.04.2013 r. Nr sprawy: 10/EZP/380/MAS/2/2013 Wszyscy zainteresowani Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę leków dla potrzeb Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii. Specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W Y. Zał. nr 4

PROJEKT U M O W Y. Zał. nr 4 Zał. nr 4 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu..., pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich ul., Opolska 36 A, nr KRS- 0000005166, nr NIP 756-17-47-987, który reprezentuje: 1. Beata Czempiel

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/13 PN/ 2012 Olsztyn, 1 marca 2012 r.

DZPZ/333/13 PN/ 2012 Olsztyn, 1 marca 2012 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. śołnierska 18 10 561 Olsztyn PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór

Bardziej szczegółowo

W odpowiedzi na zapytanie do przetargu nieograniczonego na. dostawę artykułów medycznych i jednorazowego użytku nr ogłoszenia

W odpowiedzi na zapytanie do przetargu nieograniczonego na. dostawę artykułów medycznych i jednorazowego użytku nr ogłoszenia Koszalin, 4.12.08r Wg rozdzielnika Nr sprawy 9/2008 W odpowiedzi na zapytanie do przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów medycznych i jednorazowego użytku nr ogłoszenia 334373 2008 z dnia 26.11.2008

Bardziej szczegółowo

DZ- 271/90/ 390 /2016 Kraków, dnia r.

DZ- 271/90/ 390 /2016 Kraków, dnia r. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80 31-202 Kraków Biuro Dyrektora Szpitala tel. 12-614-20-02 faks 12-614-22-66 sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl www.szpitaljp2.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr DA-ZP / 14. i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - prowadzonego przez Sąd

UMOWA nr DA-ZP / 14. i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - prowadzonego przez Sąd Załącznik nr 6 do siwz Oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-1/14 UMOWA nr DA-ZP-2531-.../ 14 zawarta w dniu... pomiędzy: SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIM SZPITALEM ZESPOLONYM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Strony oświadczają Ŝe Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów określonych

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z I na zapytania do treści SIWZ

O D P O W I E D Z I na zapytania do treści SIWZ WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI I TECHNIKI MEDYCZNEJ 05-430 Celestynów ul. Wojska Polskiego 57 Celestynów, dn. 01.03.2017 r. O D P O W I E D Z I na zapytania do treści SIWZ DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW (uczestników

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników oraz sprzętu jednorazowego użytku 3 pakietów dla pracowni Laboratorium Analitycznego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników oraz sprzętu jednorazowego użytku 3 pakietów dla pracowni Laboratorium Analitycznego Maków Mazowiecki dn. 06/12/2013r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników oraz sprzętu jednorazowego użytku 3 pakietów dla pracowni Laboratorium Analitycznego Nr sprawy: 31/2013 Pak

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18

SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18 SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy materiałów do przeprowadzania i kontroli procesów sterylizacji. Zamawiający na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych. Toruń, dnia 12.07.2012 r. L.dz. SSM-XI-47/Z/2012/ /12 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych. W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę

Bardziej szczegółowo

Zamawiający już określił minimalna siłę zrywu dla rękawic lateksowych jak 6,0N przed starzeniem

Zamawiający już określił minimalna siłę zrywu dla rękawic lateksowych jak 6,0N przed starzeniem Kraków, 24.01.2017 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania ZP-1/17:,, Rękawice Ochronne jednorazowe Parametr AQL określa poziom wadliwych wyrobów w ściśle określonej partii produktów. Niższy AQL oznacza

Bardziej szczegółowo

Elbląg, dnia r. ZP/3230/1/2009. Numer ogłoszenia: było : zadanie nr 12 -podłoŝa odciskowe

Elbląg, dnia r. ZP/3230/1/2009. Numer ogłoszenia: było : zadanie nr 12 -podłoŝa odciskowe Elbląg, dnia 09.03.2009r. ZP/3230/1/2009 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych Zamawiający: Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu zgodnie z Art. 38

Bardziej szczegółowo

BZP.2421.23.2012.KP Wrocław, dnia 19 czerwca 2012 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

BZP.2421.23.2012.KP Wrocław, dnia 19 czerwca 2012 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 BZP.2421.23.2012.KP Wrocław, dnia 19 czerwca 2012 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Świadczenie usług pocztowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl 1 z 6 2013-11-26 10:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI SPZOZ/P.N.07/2007 Tomaszów Lubelski dnia 2007-02-14 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI Dotyczy: Postępowania przetargowego na dostawy sprzętu jednorazowego użytku nr sprawy SPZOZ/P.N.07/2007. Samodzielny

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, 17.04.2014 r. DZP/135/04/2014 Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/10PL/03/2014 na dostawy produktów leczniczych, wyrobów

Bardziej szczegółowo

SZP V-T/Z/IX/2014/o.1 Strzelin, dnia 12.08.2014 r.

SZP V-T/Z/IX/2014/o.1 Strzelin, dnia 12.08.2014 r. SZP V-T/Z/IX/2014/o.1 Strzelin, dnia 12.08.2014 r. Dotyczy: zapytań Wykonawców do przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Strzelińskiego Centrum Medycznego Sp.

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dn. 05.08.2015 r. Znak sprawy: ZP/220/68/15

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości Firmy biorące udział w postępowaniu Częstochowa, dnia 22.05.2014 r. MSZ.ZP.3411/14/2014. Do wiadomości Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 02.11.2010 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POBIERAJĄCYCH SIWZ

Wrocław, 02.11.2010 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POBIERAJĄCYCH SIWZ Wrocław, 02.11.2010 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POBIERAJĄCYCH SIWZ Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łańcucie

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łańcucie Znak sprawy: SZP/380/16/08 Zespół Opieki Zdrowotnej w Łańcucie 9122.ZESP ISO 9001:2000 Łańcut, dnia 08-05-2008r. Do: WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia (poniŝej

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. V/DZP/779 /13 Warszawa, dnia r.

INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. V/DZP/779 /13 Warszawa, dnia r. INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 04-730 WARSZAWA MIĘDZYLESIE AL. DZIECI POLSKICH 20 TEL.+48 22 815 10 24 /FAX.+48 22 815 10 15 e-mail: m.krukowska@czd.pl V/DZP/779 /13

Bardziej szczegółowo

NIP: tel.: , REGON: fax.: RSS/ZPiZ/P-66/4/06 Radom, dn r.

NIP: tel.: , REGON: fax.: RSS/ZPiZ/P-66/4/06 Radom, dn r. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP: 796-00-12-187 tel.:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 27 września 2010 r. Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff

POSTANOWIENIE z dnia 27 września 2010 r. Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Sygn. akt: KIO 1988/10 POSTANOWIENIE z dnia 27 września 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron w dniu 27

Bardziej szczegółowo

ZOZ.VI.ZP.241-6/2016 Łowicz, dnia 25 kwietnia 2016r. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ III

ZOZ.VI.ZP.241-6/2016 Łowicz, dnia 25 kwietnia 2016r. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ III Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ul. Ułańska 28 99-400 Łowicz ZOZ.VI.ZP.241-6/2016 Łowicz, dnia 25 kwietnia 2016r. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ III Dotyczy: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Łódź, dn. 02.11.2009 r. Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Łódź, dn. 02.11.2009 r. Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi Szpital im. dr J. Babińskiego 91-229 Łódź, ul. Aleksandrowska 159 tel. / fax. 652-96-39, 652-86-20 REGON 000297187 NIP 947-16-67-139 Łódź,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 2

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 2 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Ul. śołnierska 18 10-561 Olsztyn PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 2 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Przedmiot umowy. 2. Usługi wymiany i montaŝu objęte przedmiotem umowy zostaną wykonane w warsztacie Wykonawcy:. Termin i sposób wykonania

Wzór umowy. Przedmiot umowy. 2. Usługi wymiany i montaŝu objęte przedmiotem umowy zostaną wykonane w warsztacie Wykonawcy:. Termin i sposób wykonania Wzór umowy Załącznik nr 3- ZAPO/AZ/04/02/2015 zawarta w dniu... 2015 roku w Katowicach pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19, 40 026 Katowice zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI PZOZ/DZP/382/08PN/13 Płock, dnia 21 stycznia 2013 roku Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2014-05-14 13:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Zamknięty system do pobierania krwi oraz drobny

Bardziej szczegółowo

DZ /12 Lublin, dnia 4 stycznia 2013 r. Wykonawcy

DZ /12 Lublin, dnia 4 stycznia 2013 r. Wykonawcy DZ.381-1-19/12 Lublin, dnia 4 stycznia 2013 r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zakup i dostawę 38 sztuk nowych, niskopodłogowych trolejbusów miejskich

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego Wałbrzych. tel. 74/ fax.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego Wałbrzych. tel. 74/ fax. DZPZ-530-Zp/9/PN-8/11 Wałbrzych 11.02.2011 r. Wykonawcy - wszyscy Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych, taśmy do szycia, kleju fibrynowego, siatek do przepuklin Zp/9/PN-8/11

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... a... NIP, REGON...zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: została zawarta umowa następującej treści:

Umowa Nr... a... NIP, REGON...zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: została zawarta umowa następującej treści: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr... W dniu. pomiędzy Powiatem Koneckim ul. Stanisława Staszica 2 26 200 Końskie, NIP 6581955636, REGON 291009389 zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawy oleju napędowego

Umowa na dostawy oleju napędowego Załącznik nr 2 Umowa na dostawy oleju napędowego zawarta w dniu... w Radomsku pomiędzy : 1. Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o. o. przy ul. Kraszewskiego 5 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 71 455 Szczecin, ul. Arkońska 4 Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl NIP 851-25-37-954 REGON:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 05 sierpnia 2008 r. B D G - I I I - 3 8 2 0-2 3 / 0 8. Do wykonawców

Warszawa, 05 sierpnia 2008 r. B D G - I I I - 3 8 2 0-2 3 / 0 8. Do wykonawców RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Al. Ujazdowskie 11 00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33 Centrala tel. 52-12-888 fax 627-21-93 Warszawa, 05 sierpnia 2008 r. B D G - I I I - 3 8 2 0-2 3 / 0

Bardziej szczegółowo

I. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli.

I. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Warszawa, dnia 1 czerwca 2012 r. UZP/DKD/KND/78/11 Informacja o wyniku kontroli doraźnej I. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Urząd

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. DZP/ /01/2010 Warszawa, dnia 29.01.2010

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. DZP/ /01/2010 Warszawa, dnia 29.01.2010 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/ /01/2010 Warszawa, dnia 29.01.2010 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup

Bardziej szczegółowo