WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) centrala Tel. (32) sekretariat Fax (32) Jastrzębie Zdrój 24 października 2008 Do wszystkich uczestników przetargu Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów do Centralnej Sterylizacji (DZP/38/382-66/08) WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 WRAZ Z MODYFIKACJĄ SIWZ NR 2 W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złoŝonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz ze zm.), wyjaśniamy co następuje oraz wprowadzamy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany: Pytanie nr 1: Czy w pakiecie nr 1 Zamawiający wyrazi zgodę na podział zadania na części i w związku z tym na złoŝenie oferty na poszczególne produkty lub grupy produktów? Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 3, 4 oraz 5 do odrębnego pakietu. Obecny zapis SIWZ umoŝliwia złoŝenie oferty tylko 1 producentowi, przez co znacznie ogranicza konkurencyjność postępowania. Pytanie nr 2: Czy w pakiecie nr 3, poz. 1 Zamawiający wyrazi zgodę na złoŝenie oferty na taśmy samoprzylepne super mocne niebieski o długości 55 m? Zamawiający wyraŝa zgodę na taśmę samoprzylepną super mocną niebieską o długości od 50 m do 55 m i w związku z tym dokonuje modyfikacji Formularza asortymentowo-cenowego dla Pakietu 3 Taśmy samoprzylepne (załącznik nr 1). Pytanie nr 3: Czy w pakiecie nr 8, 9, 10 oraz 11 Zamawiający wyrazi zgodę na złoŝenie oferty na rękawy oraz torebki foliowo papierowe o gramaturze papieru wynoszącej 60 g/m², która została dobrana w sposób zapewniający odpowiednią wytrzymałość na rozerwanie i przepuklinie? Nasze rękawy posiadają folię 6-warstwową, a dzięki specjalnej charakterystyce papieru, opakowanie nie jest przepuszczalne dla mikroorganizmów i stanowi doskonałą barierę dla bakterii. 1/10

2 Pytanie nr 4: Czy w pakiecie nr 8, 9, 10 oraz 11 Zamawiający wyrazi zgodę na złoŝenie oferty na rękawy oraz torebki foliowo papierowe, na których wskaźniki sterylizacji oraz inne napisy (rozmiar, numer serii, kierunek otwierania itp.) znajdują się na papierze pod folią? Umiejscowienie oznaczeń oraz wskaźników nie ma wpływu na poprawność przeprowadzanego procesu oraz nie ułatwia ani nie utrudnia jego odczytu. Zamawiający dokonuje modyfikacji Formularzy asortymentowo-cenowego dla Pakietów: 8, 9, 10 i 11 (załącznik nr 1). Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iŝ w Pakietach 8, 9, 10 i 11 wymaga jedynie aby wszystkie wskaźniki i napisy umieszczone zostały od strony folii (w miejscu zgrzewu) nie wskazując jednocześnie szczegółowo sposobu ich umieszczenia. Pytanie nr 5: Czy w pakiecie nr 8, poz. 6 Zamawiający wyrazi zgodę na złoŝenie oferty na rękawy foliowo papierowe w rozmiarze 210 mm zamiast 200 mm? Zamawiający wyraŝa zgodę na rękawy papierowo-foliowe o szerokości od 200 mm do 210 mm i w związku z tym dokonuje modyfikacji Formularza asortymentowo-cenowego dla Pakietu 8 Rękawy papierowo-foliowe płaskie (załącznik nr 1). Pytanie nr 6: Czy w pakiecie nr 9, poz. 5 Zamawiający wyrazi zgodę na złoŝenie oferty na rękaw papierowo foliowy w rozmiarze 250 mm x 60 mm x 100 m? Zamawiający wyraŝa zgodę na rękawy papierowo-foliowe o rozmiarze 250 mm x 60 mm do 65 mm x 100 i w związku z tym dokonuje modyfikacji Formularza asortymentowo-cenowego dla Pakietu 9 Rękawy papierowo-foliowe z fałdą (załącznik nr 1). Pytanie nr 7: Czy w pakiecie nr 10, poz. 9 Zamawiający wyrazi zgodę na złoŝenie oferty na torebki papierowo foliowe w rozmiarze 100 mm x 250 mm, 150 mm x 200 mm lub 150 mm x 270 mm? Pytanie nr 8: Czy w pakiecie nr 10, poz. 10 Zamawiający wyrazi zgodę na złoŝenie oferty na torebki papierowo foliowe w rozmiarze 100 mm x 300 mm, 150 mm x 270 mm lub 150 x 320 mm? Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ oraz w modyfikacjach SIWZ Pytanie nr 9: Czy w pakiecie nr 11, poz. 3 Zamawiający wyrazi zgodę na złoŝenie oferty na torebki papierowo foliowe w rozmiarze 150 mm x 50 mm x 300 mm? 2/10

3 Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ oraz w modyfikacjach SIWZ. Pytanie nr 10 (dot. Pakietów: 8, 9): Uprzejmie prosimy o wyraŝenie zgody na zaoferowanie rękawów papierowo foliowych posiadających papier o gramaturze 60 g/m 2. Zgoda Zamawiającego pozwoli na złoŝenie waŝnej konkurencyjnej oferty. Pytanie nr 11 (dot. Pakietów: 8, 9): Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający wymaga folii pięciowarstwowej łącznie z warstwami kleju. Wg naszej wiedzy tylko jedna firma posiada rękawy z folią pięciowarstwową nie licząc warstw kleju. Większość Wykonawców posiada rękawy, które posiadają 3 warstwy folii i 2 warstwy kleju, czyli łącznie 5 warstw z klejem, co jest zgodne z wymogami normy PN EN 868. Zamawiający wymaga w torebkach i rękawach minimum pięć warstw folii nie licząc warstwy kleju zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ oraz w modyfikacjach SIWZ. Pytanie nr 12 (dot. Pakietu 9): Uprzejmie prosimy o wyraŝenie zgody na zaoferowanie rękawa o rozmiarze 75 mm z fałdą 38 mm? Pytanie nr 13 (dot. Pakietów: 8, 9): Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawów o gramaturze papieru 60 g/m 2? Pytanie nr 14 (dot. Pakietu 10): Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie torebek o gramaturze papieru 60 g/m 2? Pytanie nr 15 (dot. Pakietu 10): Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie torebki w rozmiarze 150 mm zamiast 300 mm zamiast 150 mm x 270 mm? Pytanie nr 16 (dot. Pakietu 10): Czy Zamawiający podając rozmiar torebki 120 mm do 125 mm x 25 mm miał na myśli rozmiar 120 mm do 125 mm x 250 mm? Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ oraz w modyfikacjach SIWZ. 3/10

4 Pytanie nr 17 (dot. Pakietu 10): Czy Zamawiający podając rozmiar torebki 120 mm do 125 mm x 30 mm miał na myśli rozmiar 120 mm do 125 mm x 300 mm? Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ oraz w modyfikacjach SIWZ. Pytanie nr 18 (dot. Pakietu 10): Czy Zamawiający podając rozmiar torebki 120 mm do 125 mm x 40 mm miał na myśli rozmiar 120 mm do 125 mm x 400 mm? Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ oraz w modyfikacjach SIWZ. Pytanie nr 19 (dot. Pakietu 11): Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie torebek o gramaturze papieru 60 g/m 2? Pytanie nr 20 (dot. Pakietu 11): Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie torebki w rozmiarze 160 mm x 40 mm do 50 mm x 360 mm do 400 mm zamiast 100 mm x 40 mm do 50 mm x 360 mm do 400 mm? Pytanie nr 21 (dot. Pakietu 11): Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie torebki w rozmiarze 150 mm x 50 mm x 380 mm zamiast 150 mm x 50 mm x 250 mm do 280 mm? Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ oraz w modyfikacjach SIWZ. Pytanie nr 22 (dot. Wzoru umowy): Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę w 4 ust. 3 i nadanie następującego brzmienia: W przypadku niedotrzymania terminu dostaw przez Dostawcę Zamawiający dokona zakupu we własnym zakresie i moŝe obciąŝyć Dostawcę róŝnicą pomiędzy ceną zakupu a ceną wynikającą z oferty przetargowej Dostawcy. Pytanie nr 23 (dot. Wzoru umowy): Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę w 7 ust. 1 i nadanie następującego brzmienia: W przypadku zwłoki z realizacji dostawy jednostkowej lub w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad Zamawiający moŝe domagać się od Dostawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanej w terminie dostawy jednostkowej lub nie wymienionego towaru za kaŝdy dzień zwłoki. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn zawinionych przez drugą stronę, strona odstępująca od umowy ma prawo domagać się od drugiej strony zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy. 4/10

5 Pytanie nr 24 (dot. SIWZ pkt. 3.7): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłuŝenie czasu realizacji zamówienia do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia? Termin składania ofert pozostaje bez zmian. Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. PowyŜsze informacje naleŝy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Załączniki: 1) Formularz asortymentowo-cenowy dla Pakietów: 3, 8-11 Z powaŝaniem 5/10

6 Załącznik nr 1 (Pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pakiet 3 Taśmy samoprzylepne Lp. Nazwa towaru J.m. Ilość Cena jedn. VAT [%] brutto Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu Taśma samoprzylepna super mocna niebieska ze wskaźnikiem chemicznym do sterylizacji parą wodną do zamykania pakietów opakowanych w papier lub włókninę. Szerokość 19 mm, długość od 50 m do 55 m Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem do sterylizacji tlenkiem etylenu do zamykania pakietów opakowanych w papier. Szerokość 19 mm, długość 50 m rolka 250 rolka 12 RAZEM: Miejscowość,..., dnia r.... podpis osoby/osób upowaŝnionej/upowaŝnionych do reprezentowania Wykonawcy 6/10

7 Załącznik nr 1 (Pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pakiet 8 Rękawy papierowo-foliowe płaskie Lp. Nazwa towaru Rozmiar J.m. Ilość Cena jedn. VAT [%] brutto Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu 1. Rękawy papierowo-foliowe płaskie o długości 200 m, wskaźnik sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, papier o gramaturze od 65 g/m 2 do 75 g/m 2, folia min. 5 warstwowa, wszystkie wskaźniki i napisy umieszczone od strony folii (w miejscu zgrzewu), zgodnie z normami PN EN i PN Wymagana charakterystyka wydana przez producenta (nie dystrybutora) w celu potwierdzenia wymaganych parametrów i zgodności z normami Szer. 50 mm rolka 8 Szer. 75 mm rolka 12 Szer. 100 mm rolka 12 Szer. 120 mm do 125 mm rolka 12 Szer. 150 mm rolka 12 Szer. 200 mm do 210 mm rolka 8 Szer. 250 mm rolka 6 Szer. 300 mm rolka 6 RAZEM: Miejscowość,..., dnia r.... podpis osoby/osób upowaŝnionej/upowaŝnionych do reprezentowania Wykonawcy 7/10

8 Załącznik nr 1 (Pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pakiet 9 Rękawy papierowo-foliowe z fałdą Lp. Nazwa towaru Rozmiar J.m. Ilość Cena jedn. VAT [%] brutto Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu 1. Rękawy papierowo-foliowe z fałdą o długości 100 m, wskaźnik sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, papier o gramaturze od 65 g/m 2 do 75 g/m 2, folia min. 5 warstwowa, wszystkie wskaźniki i napisy umieszczone od strony folii (w miejscu zgrzewu), zgodnie z normami PN EN i PN Wymagana charakterystyka wydana przez producenta (nie dystrybutora) w celu potwierdzenia wymaganych parametrów i zgodności z normami Szer. 75 mm x 25 mm do 30 mm Szer. 100 mm x 40 mm do 50 mm Szer. 150 mm x 28 mm do 50 mm Szer. 200 mm x 40 mm do 55 mm Szer. 250 mm x 60 mm do 65 mm Szer. 300 mm x 50 mm do 80 mm Szer. 380 mm x 80 mm do 400 mm x 80 mm rolka 6 rolka 6 rolka 6 rolka 6 rolka 6 rolka 4 rolka 4 RAZEM: Miejscowość,..., dnia r.... podpis osoby/osób upowaŝnionej/upowaŝnionych do reprezentowania Wykonawcy 8/10

9 Załącznik nr 1 (Pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pakiet 10 Torebki papierowo-foliowe płaskie Lp. Nazwa towaru Rozmiar J.m. Ilość Cena jedn. VAT [%] brutto Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu 50 mm do 55 mm x 250 mm szt mm x 150 mm szt mm x 200 mm szt mm x 250 mm do 270 mm szt mm x 300 mm szt Torebki papierowo-foliowe płaskie, wskaźnik sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, papier o gramaturze 65 g/m 2 do 75 g/m 2, folia min. 5 warstwowa, wszystkie wskaźniki i napisy umieszczone od strony folii (w miejscu zgrzewu), zgodnie z normami PN EN i PN Wymagana charakterystyka wydana przez producenta (nie dystrybutora) w celu potwierdzenia wymaganych parametrów i zgodności z normami 100 mm x 200 mm szt mm x 250 mm do 270mm szt mm x 300 mm szt mm do 125 mm x 200 mm do 250 mm szt mm do 125 mm x 300 mm szt mm do 125 mm x 400 mm szt mm x 200 mm szt mm x 270 mm szt mm x 350 mm do 380 mm 200 mm do 220 mm x 270 mm do 300 mm 200 mm do 220 mm x 350 mm do 420 mm szt szt szt RAZEM: Miejscowość,..., dnia r.... podpis osoby/osób upowaŝnionej/upowaŝnionych do reprezentowania Wykonawcy 9/10

10 Załącznik nr 1 (Pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pakiet 11 Torebki papierowo-foliowe z faałdą Lp. Nazwa towaru Rozmiar J.m. Ilość Cena jedn. VAT [%] brutto Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu 1. Torebki papierowo-foliowe 100mm x 40mm do 50mm x 300mm szt z fałdą, wskaźnik sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, papier 100mm x 40mm do 50mm o gramaturze 65 g/m 2 do szt x 360mm do 400mm 75 g/m 2, folia min. 5 warstwowa, szt (w miejscu zgrzewu, zgodne z normami PN EN i PN mm x 50mm szt Wymagana charakterystyka x 400mm do 530mm wydana przez producenta 200mm x 50mm (nie dystrybutora) w celu szt do 55mm x 400mm potwierdzenia wymaganych parametrów i zgodności z normami 250mm x 60mm do 65mm x 480mm szt wszystkie wskaźniki i napisy 150mm x 50mm umieszczone od strony folii x 250mm do 4000mm RAZEM: Miejscowość,..., dnia r.... podpis osoby/osób upowaŝnionej/upowaŝnionych do reprezentowania Wykonawcy 10/10

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łańcucie

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łańcucie Znak sprawy: SZP/380/16/08 Zespół Opieki Zdrowotnej w Łańcucie 9122.ZESP ISO 9001:2000 Łańcut, dnia 08-05-2008r. Do: WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia (poniŝej

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18

SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18 SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy materiałów do przeprowadzania i kontroli procesów sterylizacji. Zamawiający na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE treści SIWZ

WYJAŚNIENIE treści SIWZ Włocławek, dnia 18.11.2008r. DIZ/ 34/2008 Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów do sterylizacjo ogłoszonego w BZP z dnia 05.11.2008r pod numerem 301223-2008

Bardziej szczegółowo

Centralny nr postępowania: 18 /2011 Radom, dnia

Centralny nr postępowania: 18 /2011 Radom, dnia RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Sekcja Zamówień Publicznych SZP-271-66/2011

Sekcja Zamówień Publicznych SZP-271-66/2011 Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Kraków, dnia 31.05.2011 r. Sekcja Zamówień Publicznych SZP-271-66/2011 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /14 Data: 27.01.2014 r.

Znak: P-M/Z/ /14 Data: 27.01.2014 r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /14 Data: 27.01.2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów sterylizacyjnych (Znak Postępowania: 256/2014). Na podstawie art. 38 ust. 1-2

Bardziej szczegółowo

Wałcz dnia : r

Wałcz dnia : r Wałcz dnia : 30.09.2014r 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kołobrzeska 44 78-600 Wałcz Tel/Fax (067) 250 28 61 e-mail : apteka-przetargi@107sw.mil.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl. Zawiadomienie

CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl. Zawiadomienie CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl FZP/ZP-26/D/9/15 www.attis.com.pl Warszawa, dn. 19.05.2015r. Do wszystkich Wykonawców Zawiadomienie W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie postępowania: DA-ZP /13. Formularz Szczegółowy Oferty. Załącznik nr 1 do siwz

Oznaczenie postępowania: DA-ZP /13. Formularz Szczegółowy Oferty. Załącznik nr 1 do siwz Oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-24/13 Formularz Szczegółowy Oferty Załącznik nr 1 do siwz 1 PAKIET NR 1 Wymagania dotyczące rękawów papierowo-foliowych bez zakładki ( bez fałdy), rękawów foliowo-papierowych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprawy 057/2014. Pytania i odpowiedzi ze sprawy 051/2014

Załącznik do sprawy 057/2014. Pytania i odpowiedzi ze sprawy 051/2014 Załącznik do sprawy 057/2014 Pytania i odpowiedzi ze sprawy 051/2014 Pyt.1 Pakiet 5, pozycje 1 Czy Zamawiający dopuści gazę w op.a 100mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Pakiet 5, pozycje

Bardziej szczegółowo

Opolskie Centrum Rehabilitacji

Opolskie Centrum Rehabilitacji Znak sprawy: ZK/01/2019 Korfantów, 2019-01-11 O D P O W I E D Z I na pytania do zapytania ofertowego na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych i sprzętu do centralnej sterylizatorni ZK/01/2019 Pytanie

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 4 Sporal S na 24 m-ce. Zmodyfikowany

Pakiet nr 4 Sporal S na 24 m-ce. Zmodyfikowany Pakiet nr 4 Sporal S na 24 m-ce. Zmodyfikowany Przedmiotu 1 Sporal S szt. 160 słownie złotych:.... brutto słownie złotych:.. .... Pakiet nr 5 Rękaw papier folia; torebki papierowo-foliowe na 24 m-ce. Zmodyfikowany

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8

SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8 SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8 zestaw 1 [zam.: 04.11.2014]...2 zestaw 2 [zam.: 05.11.2014]...3 zestaw 3 [zam.: 05.11.2014]...4 zestaw 4 [zam.: 06.11.2014]...6 zestaw 5 [zam.: 07.11.2014]...8 zestaw 1 zam.:

Bardziej szczegółowo

Do: Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Do: Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Kontakt: Koszalin, 8 października 2008r. Centrala (094) 34 88-400 Sekretariat (094) 34 88 151 Dyrektor (094) 34 88 102 Dział Zamówień Publicznych (094) 34 88 109 Fax (094) 34 88 103 e-mail: ewelina@swk.med.pl

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetargu nieograniczonego Zakup i dostawa opatrunków 88/2013.

dotyczy: przetargu nieograniczonego Zakup i dostawa opatrunków 88/2013. Poznań, dnia 2013-08-13 EZ/350/88/2013/ 1002 Wg rozdzielnik: Do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne. dotyczy: przetargu nieograniczonego Zakup i dostawa opatrunków

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie - Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie - Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie - Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia r. W.Sz.Z: TZ /17 W/g listy adresowej dotyczy: postępowania na dostawę jednorazowych opakowań, testów do sterylizacji.

Toruń, dnia r. W.Sz.Z: TZ /17 W/g listy adresowej dotyczy: postępowania na dostawę jednorazowych opakowań, testów do sterylizacji. Toruń, dnia 09-08-2017 r. W.Sz.Z: TZ 280 76/17 W/g listy adresowej dotyczy: postępowania na dostawę jednorazowych opakowań, testów do sterylizacji. W związku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20.04.2011 r.

Warszawa, dnia 20.04.2011 r. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o. 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.brodnowski.pl FAX /22/ 326 58 08 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 NIP 52-426-889-13 REGON 141983460

Bardziej szczegółowo

DZP/38/382-35/13 Jastrzębie-Zdrój, 22.08.2013 r. Do Wykonawców

DZP/38/382-35/13 Jastrzębie-Zdrój, 22.08.2013 r. Do Wykonawców DZP/38/382-35/13 Jastrzębie-Zdrój, 22.08.2013 r. Do Wykonawców Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/173 /12/2011 Warszawa 22.12.2011r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/26DzOL/10/2011

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Znak sprawy: ZP/24/31/2017/PN/24 Zabrze, 10.05.2017r Dyrektor dr n. med. Dariusz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY. PAKIET NR 1 - Materiały do sterylizacji i myjni - taśmy, testy, etykiety.

Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY. PAKIET NR 1 - Materiały do sterylizacji i myjni - taśmy, testy, etykiety. Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 1 - Materiały do sterylizacji i myjni - taśmy, testy, etykiety. L.p. 1 Nazwa artykułu Taśma do sterylizacji parowej ze wskaźnikiem szer. 12 mm lub 19 mm ( rolka

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR 25 PAKIET NR 26 STERYLIZACJA TESTY

PAKIET NR 25 PAKIET NR 26 STERYLIZACJA TESTY STERYLIZACJA TESTY PAKIET NR 25 L.p. Opis towaru opakowa nie 1 Pakiet kontrolny typu Bowiego-Dicka nietoksyczny - czas sterylizacji: 3-3,5 min. - 134 C. szt. 1300 Ilość Cena jedn. Wartość VAT Wartość Producent

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki Tel. (085) 727 81 30, fax. (085) 727 81 35, GSM 668 877 590 sekretariat@szpital -mon ki.h2.pl, http://www.szpital

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/3PN/2016 Olsztyn, dnia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania

DZPZ/333/3PN/2016 Olsztyn, dnia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania DZPZ/333/3PN/2016 Olsztyn, dnia 01-02-2016 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku Rybnik, ul. Energetyków 46

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku Rybnik, ul. Energetyków 46 LAS-514/1-PN/105-2017 Rybnik, dnia 14.12.2017 r. Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Dostawy materiałów opatrunkowych:

Bardziej szczegółowo

postępowania DZ/04/2014

postępowania DZ/04/2014 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy z siedzibą w DZIEKANOWIE LEŚNYM 05-09 Łomianki ul. Marii Konopnickiej 65 fax. (0-) 751 7 07, tel. (0-) 765 71 00 NIP: 118-134-98-98

Bardziej szczegółowo

... podpis Wykonawcy

... podpis Wykonawcy Załącznik nr 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 - Opakowania KOD CPV: 33.77.20.00 L.p. Nazwa Ilość sztuk Nr katalogowy/producent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 sterylizacji parą wodną o gramaturze

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 14-03-26 10:43 Jastrzębie-Zdrój: Dostawy materiałów do Centralnej Sterylizacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju (DZP/38 /382-3/14) Numer ogłoszenia: 64043-2014;

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania

DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o. ul. Piotra Skargi 10, Grójec

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o. ul. Piotra Skargi 10, Grójec PCMG/P-44/2018 Grójec, dnia 26.07.2018r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego PCMG/P-44/2018 na zakup i dostawę opatrunków dla potrzeb Powiatowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY - testy do sterylizacji ZADANIE NR 1 Załącznik nr 2 do siwz Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. netto

FORMULARZ CENOWY - testy do sterylizacji ZADANIE NR 1 Załącznik nr 2 do siwz Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. netto FORMULARZ CENOWY - testy do sterylizacji ZADANIE NR 1 Załącznik nr 2 do siwz Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. % VAT VAT brutto Producent / nr katalogowy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Test symulacyjny

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dn. 21.08.2015 r. Znak sprawy: ZP/220/71/15 Dotyczy : dostawy rękawów, wskaźników i papieru krepowego do sterylizacji.

Szczecin, dn. 21.08.2015 r. Znak sprawy: ZP/220/71/15 Dotyczy : dostawy rękawów, wskaźników i papieru krepowego do sterylizacji. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dn. 21.08.2015 r. Znak sprawy: ZP/220/71/15

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 - Opakowania KOD CPV: Załącznik nr 2

Pakiet nr 1 - Opakowania KOD CPV: Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 - Opakowania KOD CPV: 33.77.20.00 Załącznik nr 2 L.p. Nazwa Ilość sztuk Nr katalogowy/producent J.m. Cena brutto w zł jednostkowa Wartość brutto w opakowania

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia PZS-O/IV/01/3806/2008 r. Oleśnica, dnia 17 grudnia 2008 r. Wszyscy Wykonawcy Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na dostawę opakowań, testów, taśm, i

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2 Dotyczy Zadanie nr 2 poz. 3.C. Czy Zamawiający dopuści podkład medyczny celulozowy o długości 50m, w celu

Pytanie nr 2 Dotyczy Zadanie nr 2 poz. 3.C. Czy Zamawiający dopuści podkład medyczny celulozowy o długości 50m, w celu Toruń, dn. 28 sierpnia 2018 r. L.dz. SSM.DZP.200.175.2018 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów gospodarczych i środków czystości, podkładów

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Zabrze, dnia: 12.05.2015r. O D P O W I E D Ź na

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Przedmiotem zamówienia jest dostawa opakowań, testów, taśm i naboi do sterylizacji dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. Numer ogłoszenia: 361021-2008; data zamieszczenia: 11.12.2008 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPZO Z WIADOMOŚĆ DATA: 14.12.2012 LICZBA STRON: 5

SPZO Z WIADOMOŚĆ DATA: 14.12.2012 LICZBA STRON: 5 SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE SPZO Z ul. ŻELAZNA 90, 01-004 WARSZAWA, Centrala 22 53-69-300, Sekretariat 22 53-69-301, Fax 22 83-82-452 www.szpitalzelazna.pl, e-mail: szpital@szpitalzelazna.pl,

Bardziej szczegółowo

poz. 3 Czy Zamawiający wydzieli poz. 4 do osobnego pakietu? Pozwoli to naszej firmie na złożenie konkurencyjnej oferty?

poz. 3 Czy Zamawiający wydzieli poz. 4 do osobnego pakietu? Pozwoli to naszej firmie na złożenie konkurencyjnej oferty? REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA im. dr Konrada Vietha w Radomiu 26-612 Radom ul. Limanowskiego 42 Regon: 000303060 NIP: 948-16-24-611 Radom, 18 sierpnia 2017 r. ZP-250-6-2017-1 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

dot. postępowania przetargowego pn.: Dostawa bielizny operacyjnej Sprawa: SZP /16

dot. postępowania przetargowego pn.: Dostawa bielizny operacyjnej Sprawa: SZP /16 dot. postępowania przetargowego pn.: Dostawa bielizny operacyjnej Sprawa: SZP.215-36/16. jako uczestnik przetargu nieograniczonego zwraca się z następującymi zapytaniami: Pakiet Nr 7 pozycja 1 Czy zamawiający

Bardziej szczegółowo

Sam odzielny Publiczny Z akład O pieki Z drow otnej

Sam odzielny Publiczny Z akład O pieki Z drow otnej Sam odzielny Publiczny Z akład O pieki Z drow otnej im. Prym asa K ard. St. W yszyńskiego w Sieradzu ul. A rm ii K rajow ej 7 98-200 Sieradz Sieradz, 2011-12-13 Wyjaśnienia do SIWZ SZP.215-46/11 Samodzielny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY - testy do sterylizacji ZADANIE NR 1 Załącznik nr 2 do siwz Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. netto

FORMULARZ CENOWY - testy do sterylizacji ZADANIE NR 1 Załącznik nr 2 do siwz Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. netto FORMULARZ CENOWY - testy do sterylizacji ZADANIE NR 1 Załącznik nr 2 do siwz Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. % VAT VAT brutto Producent / nr katalogowy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Test symulacyjny

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N/Znak: ZOZ.XVI-23/2018 Chełmno,10.08.2018r WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa netto w złotych

Cena jednostkowa netto w złotych PAKIET 1 Załącznik nr 6 Torebki papierowo-foliowe do sterylizacji parowej tlenkiem etylenu, z samoprzylepnym paskiem, zgodne z normą PN EN ISO 11607 i PN EN 868, gramatura min 60g/m2, wszystkie napisy

Bardziej szczegółowo

...data i podpis Wykonawcy

...data i podpis Wykonawcy Załącznik nr 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 - Opakowania KOD CPV: 33.77.20.00 L.p. Nazwa Ilość sztuk Nr katalogowy/producent j.m Cena jednostkowa Wartość 1 2 3 4 5 6 7 Papier krepowany

Bardziej szczegółowo

Pismo: PZP-225/01/2011 Korfantów dnia: O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: PZP-225/01/2011 Korfantów dnia: O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Opolskie Centrum Rehabilitacji Wyzwolenia 11 48-317 Korfantów Pismo: PZP-225/01/2011 Korfantów dnia: 2011-01-11 Szanowni Państwo, O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi Znak sprawy: DZP 380 1/2014 Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę systemu aspiracyjnopróŝniowego do pobierania krwi wraz z dzierŝawą automatycznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych LP. NAZWA ZAMAWIANEGO TOWARU I PARAMETRY J.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych LP. NAZWA ZAMAWIANEGO TOWARU I PARAMETRY J. ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych LP. NAZWA ZAMAWIANEGO TOWARU I PARAMETRY J.M ILOŚĆ 1. Papier toaletowy : -kolor: biały; - miękki;

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z C E N O W Y załącznik nr 2. Ilość na. Wartość Katalogowy. 18 m-cy

F O R M U L A R Z C E N O W Y załącznik nr 2. Ilość na. Wartość Katalogowy. 18 m-cy F O R M U L A R Z C E N O W Y załącznik nr 2 Pakiet nr 1 Sprzęt jednorazowego użytku do sterylizacji Lp Asortyment J.m. netto 1 Kwota VAT./rolki Taśma samoklejąca bez wskaźnika, super 1 mocna, niebieska,

Bardziej szczegółowo

Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej Trzebnica, ul. Prusicka tel ,

Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej Trzebnica, ul. Prusicka tel , Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej 55-100 Trzebnica, ul. Prusicka 53-55 tel. 071 312 09 20, 312 14 98 Nr postępowania: ZP/10/2014 Trzebnica, 28.10.2014 r. ODPOWIEDZI 1 Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej

Bardziej szczegółowo

DZP/38/382-6/14 Jastrzębie-Zdrój, 28.02.2014 r.

DZP/38/382-6/14 Jastrzębie-Zdrój, 28.02.2014 r. DZP/38/382-6/14 Jastrzębie-Zdrój, 28.02.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy rękawic nitrylowych i lateksowych dla Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

ul. Krakowska 16, Rzeszów tel , sek./fax

ul. Krakowska 16, Rzeszów tel , sek./fax SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-82/14 Załącznik Nr 6

AE/ZP-27-82/14 Załącznik Nr 6 AE/ZP-27-82/14 Załącznik Nr 6 Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia Wmagane parametry Pakiet Nr 1 poz. 1-10 Papier medyczny o gramaturze min. 60 g/m 2, o dużej wytrzymałości na wilgoć i

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY na dostawę opakowań sterylizacyjnych

FORMULARZ CENOWY na dostawę opakowań sterylizacyjnych Pakiet I Lp. Opis asortymentu j.m. Kod CPV Cena jedn.netto FORMULARZ CENOWY na dostawę opakowań sterylizacyjnych Średnie zużycie za netto 2 lata 1 Rękaw papierowo-foliowy /S,EO/ rolka 30 rozm.50 mm x 200

Bardziej szczegółowo

BZP Jastrzębie - Zdrój, r. Do wszystkich Wykonawców

BZP Jastrzębie - Zdrój, r. Do wszystkich Wykonawców BZP.38.382-39.13.1.17 Jastrzębie - Zdrój, 17.10.2017 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy Ŝywienia dojelitowego i pozajelitowego

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katowice, dnia 30 kwietnia 2009 roku. ZWPS/... /2009 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie - Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie - Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie - Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 centrala tel. (32) 47 84 500 sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zespół... Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach... ul. Al. Wł. Sikorskiego 10

Samodzielny Publiczny Zespół... Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach... ul. Al. Wł. Sikorskiego 10 załącznik Nr 2 do siwz Wykonawca:... Samodzielny Publiczny Zespół... Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach... ul. Al. Wł. Sikorskiego 10 tel./fax.:... 26-900 Kozienice tel./fax.: (48) 614 82 34/ (48)

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 6

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 6 WIADOMOŚĆ DO: OD: Wykonawców Zamawiającego DATA: 11.12.2015 LICZBA STRON: 6 DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę środków do dezynfekcji i materiałów do sterylizacji, sygnatura sprawy:

Bardziej szczegółowo

Pytanie 2. Zadanie 2 pkt. 2 Prosimy o dopuszczenie wymiarów rzeczywistych mankietu 14,5 x 50 cm i długości drenu 20 cm.

Pytanie 2. Zadanie 2 pkt. 2 Prosimy o dopuszczenie wymiarów rzeczywistych mankietu 14,5 x 50 cm i długości drenu 20 cm. Świętochłowice, dn. 19.07.2016 r. WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów medycznych, znak sprawy 35/ZA/16 Działając

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego Wałbrzych. tel. 74/ fax.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego Wałbrzych. tel. 74/ fax. DZPZ-530-Zp/9/PN-8/11 Wałbrzych 11.02.2011 r. Wykonawcy - wszyscy Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych, taśmy do szycia, kleju fibrynowego, siatek do przepuklin Zp/9/PN-8/11

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PZOZ/DZP/382/28PN/12 Płock, dnia 03 lipca 2012 roku Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Radomski Szpital Specjalistyczny z siedzibą w Radomiu, przy ul. Tochtermana 1 udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców o n/w brzmieniu:

Radomski Szpital Specjalistyczny z siedzibą w Radomiu, przy ul. Tochtermana 1 udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców o n/w brzmieniu: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP: 796-00-12-187

Bardziej szczegółowo

ZOZ/NZP/179/2017 Bolesławiec, dnia 24 maja 2017r.

ZOZ/NZP/179/2017 Bolesławiec, dnia 24 maja 2017r. Z e s p ó ł O p i e k i Z d r o w o t n e j w Bolesławcu Sekcja Zamówień Publicznych D z i e ń p o d n i u b l i ż e j p o t r z e b p a c j e n t a ZOZ/NZP/79/207 Bolesławiec, dnia 24 maja 207r. Wszyscy

Bardziej szczegółowo

Zakup sprzętu medycznego i odzieży ochronnej dla Pracowni Leku Cytostatycznego SPDSK Znak postępowania: RejZamPub/ 78 / 2013

Zakup sprzętu medycznego i odzieży ochronnej dla Pracowni Leku Cytostatycznego SPDSK Znak postępowania: RejZamPub/ 78 / 2013 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

PAKIET I OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI

PAKIET I OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI PAKIET I OPAKOWANIA DO TERYLIZACJI Asortyment / wskaźnik Rozmiar I. Rękaw papierowo- foliowy (mm x mb) 1 Rękaw papierowo- foliowy, EO Bez zakładki 0 x 00 Rolka 10 Rękaw papierowo- foliowy, EO Bez zakładki

Bardziej szczegółowo

BZP Jastrzębie - Zdrój, r.

BZP Jastrzębie - Zdrój, r. BZP.38.382-13.17 Jastrzębie - Zdrój, 28.03.2017 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katowice 07.02.2017r. WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 16129-2014r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 16129-2014r. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. 58-400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10 (075) 744-90-36 fax. (075) 744-31-03 http://www.pcz.org.pl e- mail: pcz@pcz.org.pl KRS 0000169608 Wys.

Bardziej szczegółowo

BZP/38/383-44/16 Jastrzębie-Zdrój, r. Wszyscy uczestnicy w postępowaniu

BZP/38/383-44/16 Jastrzębie-Zdrój, r. Wszyscy uczestnicy w postępowaniu BZP/38/383-44/16 Jastrzębie-Zdrój, 26.07.2016 r. Wszyscy uczestnicy w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawy czepków, masek oraz sterylnej jednorazowej osłony

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków Kraków, dnia 27.12.2013r. DZPi Z 271-343/2013 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów Szewnych według 9 pakietów zgodnie z wymaganiami określonymi

Bardziej szczegółowo

ZP/35/Nici/2018/BZP Warszawa, r. WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

ZP/35/Nici/2018/BZP Warszawa, r. WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ ZP/35/Nici/2018/BZP Warszawa, 29.08.2018 r. WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu: Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa

Bardziej szczegółowo

arkusz 40000 arkusz 65000 RAZEM szt. 45000 szt. 16000 RAZEM

arkusz 40000 arkusz 65000 RAZEM szt. 45000 szt. 16000 RAZEM Pakiet 1 Papier do sterylizacji załącznik nr 1 do swiz formularz cenowy Opis przedmiotu zamówienia Lp Parametry Jm Ilość Papier krepowany I generacja włókno celuzowe o gramaturze 60g/m 2 Spełniające normę

Bardziej szczegółowo

Jastrzębie-Zdrój, dnia r.

Jastrzębie-Zdrój, dnia r. Jastrzębie-Zdrój, dnia 27.04.2015 r. BZP/38/382-20/.../15 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy

Bardziej szczegółowo

OD: Zamawiającego LICZBA STRON: 10

OD: Zamawiającego LICZBA STRON: 10 DO: Wykonawców Warszawa, 13 marca 2019r. OD: Zamawiającego LICZBA STRON: 10 DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę materiałów do sterylizacji do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Puszczykowo, dnia 4 października 2017 r. Szp.12/28/2/17 Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa serwet

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi Znak sprawy: DZP-380-15/2017 Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego obejmującego Dostawę obłożenia pola operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz. Misja zakładu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2, tel. 62 588 03 90 fax. 62 588 04 02 Nr KRS: 000 000 2750 NIP: 621-15-36-551 REGON: 000310226 e-mail: spzoz@krotoszyn.pl

Bardziej szczegółowo

Cena netto 1 szt./rolki. Wartość netto

Cena netto 1 szt./rolki. Wartość netto Formularz cenowy Załącznik nr 2 do SIWZ Pakiet nr 7 Akcesoria do sterylizacji Taśma samoklejąca bez wskaźnika, super 1 mocna, niebieska, 19 mm/55m 60 szt 1 szt./rolki Taśma samoklejąca ze wskaźnikiem do

Bardziej szczegółowo

Część 1 Wskaźniki biologiczne. Razem Dopuszcza się róŝne wielkości opakowań, z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości sztuk.

Część 1 Wskaźniki biologiczne. Razem Dopuszcza się róŝne wielkości opakowań, z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości sztuk. 125PNPSW2012 1 Część 1 Wskaźniki biologiczne Samodzielny wskaźnik biologiczny 600 szt. ampułkowy do kontroli sterylizacji 1.1 parą wodną. Czas inkubacji wskaźnika nie dłuŝszy niŝ 4h, zgodny z normą 11138-1

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI PZOZ/DZP/382/50PN/12 Płock, dnia 14 listopada 2012 roku Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zespół... Zakładów Opieki Zdrowotnej... Al. Gen. WŁ. Sikorskiego 10

Samodzielny Publiczny Zespół... Zakładów Opieki Zdrowotnej... Al. Gen. WŁ. Sikorskiego 10 załącznik Nr 2 do siwz Wykonawca:... Samodzielny Publiczny Zespół... Zakładów Opieki Zdrowotnej... Al. Gen. WŁ. Sikorskiego 10 tel./fax.:... 26-900 Kozienice tel./fax.: (48) 614 82 34/ (48) 614 81 39 PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katowice, dnia 08 wrzesień 2010 roku ZWPS/DMO/6466/2010 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Postępowania przetargowego na Dostawę jednorazowego sprzętu laboratoryjnego, medycznych

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia według charakterystyki zaproponowanej przez Wykonawcę.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia według charakterystyki zaproponowanej przez Wykonawcę. POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 Otwock, ul. Batorego 44 tel. centrala 22 778 26 00, fax. 22 779 09 90 e-mail: sekretariat@pcz-otwock.pl tel. sekretariat 22 778 26 10, fax 22 779 09 99 KRS 0000439686,

Bardziej szczegółowo

Znak Nr SP ZZOZ. ZP / 29 / 2006. Termin realizacji 1 rok licząc od dnia podpisania umowy.

Znak Nr SP ZZOZ. ZP / 29 / 2006. Termin realizacji 1 rok licząc od dnia podpisania umowy. Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9, na dostawę artykułów do sterylizacji.

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul. Katowicka 66A 45-061 Opole NIP 754-25-57-814 REGON 531420768 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu tel. 077/441 60 01 fax.

Bardziej szczegółowo

ZP/55/sterylizacja/2018/BZP Warszawa, 10 stycznia 2019 r. WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

ZP/55/sterylizacja/2018/BZP Warszawa, 10 stycznia 2019 r. WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ ZP/55/sterylizacja/2018/BZP Warszawa, 10 stycznia 2019 r. Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu: WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI PZOZ/DZP/382/08PN/13 Płock, dnia 21 stycznia 2013 roku Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ

Bardziej szczegółowo

DZP/38/382-35/13 Jastrzębie-Zdrój, 27.08.2013 r. Do Wykonawców

DZP/38/382-35/13 Jastrzębie-Zdrój, 27.08.2013 r. Do Wykonawców DZP/38/382-35/13 Jastrzębie-Zdrój, 27.08.2013 r. Do Wykonawców Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów atrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy załącznik nr 8

Projekt umowy załącznik nr 8 25.07.2016 W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji dotyczącej postępowania przetargowego ZP/14/2016, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo