Odpowiedź dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej na zaproszenie do konsultacji zasadności przeprowadzenia rozdziału funkcjonalnego TP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odpowiedź dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej na zaproszenie do konsultacji zasadności przeprowadzenia rozdziału funkcjonalnego TP"

Transkrypt

1 Odpowiedź dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej na zaproszenie do konsultacji zasadności przeprowadzenia rozdziału funkcjonalnego TP Wprowadzenie Wytworzenie rozwiązań przybliŝających warunki konkurencyjne na rynku przez wiele lat zmonopolizowanym, o ile jest moŝliwe, jest zadaniem bardzo trudnym. Z jednej strony podnoszone są słuszne argumenty o społecznych konsekwencjach stanu monopolu i blokowaniu rozwoju kraju w róŝnych aspektach. Z drugiej strony waŝnym jest, aby zachować elementarne relacje między instytucjami państwa a biznesem, aby nie podwaŝyć wiary w system prawny, co miałoby takŝe konsekwencje zarówno w sferach społecznych jak i rozwoju państwa. Rozwiązania naturalne w odniesieniu do konkurencji rynkowej, które mogłyby być oparte o rozdział właścicielski (demonopolizację opartą o podział i sprzedaŝ części aktywów monopolisty), nie moŝe być tutaj zastosowane z wielu powodów. Tym niemniej, rozwaŝając moŝliwe warianty rozwiązania, warto kierować się analogiami i odniesieniami do wyidealizowanego środowiska konkurencyjnego przyjęte rozwiązania powinny regulacyjne być maksymalne zbliŝone do mechanizmów czysto wolnorynkowych, a odstępstwa od tej reguły powinny mieć silne uzasadnienie osadzone w obiektywnych trudnościach i kosztach wdroŝenia takich rozwiązań. ZwaŜywszy, Ŝe kaŝde takie rozwiązanie wprowadza zaburzenie do obszaru konkurencji wolnorynkowej, konieczne jest gruntowne przemyślenie i wdroŝenie mechanizmów pomiarowych i kontrolnych, które pozwolą na ocenę skuteczności stosowania poszczególnych rozwiązań skuteczności odniesionej do interesu społecznego będącego podstawą dla działań Regulatora. W rzeczywistości wszelkie działania regulacyjne w tym zakresie będą więc stanowić symulację warunków wolnorynkowych w odniesieniu do wybranych obszarów działalności operatora zasiedziałego. Nie do końca moŝna przewidzieć skutki poszczególnych ingerencji w odniesieniu do celów nadrzędnych wzrostu konkurencyjności poprawiającej pozycję konsumentów usług telekomunikacyjnych i wzrostu zainteresowania inwestycjami operatorów podnoszącego moŝliwości rozwoju kraju. Prowadząc działania regulacyjne naleŝy mieć na uwadze takŝe drugą stronę równowagi konkurencyjnej: działania Regulatora nie mogą zastępować w pełni mechanizmów konkurencji wolnorynkowej, gdyŝ wprowadziłoby niebezpieczny precedens pomocy operatorom alternatywnym w sposób, który konkurencyjnie mógłby być kwestionowany. Zadanie to ma więc dwie płaszczyzny wymagające zrównowaŝenia: płaszczyznę wypełnienia celów społecznych i stymulacji rozwoju państwa oraz płaszczyznę wywaŝenia głębokości ingerencji w rynek.

2 Autor: Sebastian Konkol 2 / 20 O separacji funkcjonalnej Firma świadcząca usługi telekomunikacyjne buduje pewną część (większą lub mniejszą) łańcucha wartości, który bazuje na posiadaniu infrastruktury telekomunikacyjnej, budując usługi hurtowe, detaliczne i usługi o wartości dodanej. Osadzając separację funkcjonalną w kontekście rynkowym, moŝna ją postrzegać jako taką ingerencję w ten łańcuch wartości kreowanej przez firmę telekomunikacyjną, która ma stworzyć warunki równowaŝnego w znaczeniu sił konkurencyjnych tworzenia dalszej części tego łańcucha. W przypadku ogólnym separacja funkcjonalna moŝe mieć tyle perspektyw, ile jest punktów ingerencji w łańcuch wartości. W przypadku rozpatrywanego zasięgu separacji funkcjonalnej określone zostały dwa punkty ingerencji w ten łańcuch wartości: dostęp do infrastruktury kablowej sieci dostępowej (poziom LLU) oraz dostęp do usług o wyŝszym poziomie agregacji wartości (WLR, BSA). Tak samo jak nie sposób przewidzieć na pewno rozwoju technologii i biznesu telekomunikacyjnego, nie moŝna z pewnością wykluczyć wyłonienia się innych punktów potencjalnej ingerencji. Dla przykładu oddzielenie funkcjonalne sieci dostępowych od sieci szkieletowej umoŝliwiłoby wykupywanie przez jednostki sprzedaŝy detalicznej operatora zasiedziałego przepływności sieci szkieletowych od alternatywnych dostawców takich usług stymulując rozwój takich sieci w kraju i podnosząc konkurencyjność usług dla konsumentów. Rozwój technologii i usług sieci następnej generacji moŝe ujawnić inne punkty o takim charakterze, szczególnie w kontekście bogactwa usług o wartości dodanej moŝliwych do świadczenia w sieci NGN. Rozwiązania pomiarowe, kontrolne i organizacyjne, jakie mogłyby być przyjęte w separacji funkcjonalnej, wynikają z rozkładu w łańcuchu wartości wspomnianych punktów ingerencji, ale nie są przez nie zdeterminowane jednoznacznie. Decydując o wyborze wariantu separacji funkcjonalnej koniecznym jest, aby zapewnić skuteczność ingerencji bądź to metodami a priori wymuszającymi oddzielenie kolejnych elementów łańcucha (np. przez powołanie oddzielnych jednostek biznesowych o daleko posuniętej autonomii), bądź to a posteriori sprawując kontrolę nad wynikami działań (np. przez rachunkowość regulacyjną oraz system kar). Tu takŝe ujawnia się płaszczyzna wymaganego zrównowaŝenia, gdyŝ z jednej strony lepiej jest zapobiegać niŝ leczyć (szczególnie zwaŝywszy na ułomność polskiego systemu prawnego), z drugiej jednak zwiększanie komplikacji struktur organizacyjnych zwiększa koszty prowadzenia działalności i moŝe skutkować osiągnięciem mniejszych od załoŝonych korzyści społecznymi. Biorąc pod uwagę intencje wprowadzenia separacji funkcjonalnej i determinację Regulatora w działaniach podnoszenia konkurencyjności rynku telekomunikacyjnego, zdecydowana większość

3 Autor: Sebastian Konkol 3 / 20 zidentyfikowanych barier rozwoju ma szanse być usunięta dzięki wdroŝeniu rozwiązania separacji funkcjonalnej. Poszczególne warianty proponowanych działań róŝnią się w szczegółach, które mogą wpłynąć na efektywność osiągania postawionych celów społecznych i stymulacji rozwoju państwa. Tym niemniej, przy załoŝeniu stosowania odpowiednich mechanizmów kontrolny i regulacyjnych, kaŝdy z rozwaŝanych wariantów tworzyłby w efekcie rynek telekomunikacyjny o charakterystyce nieporównywalnej z obecnym. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe proces separacji nie wystartuje w próŝni, lecz w sytuacji zastanej. Oznacza to, Ŝe niezaleŝnie od przyjętego wariantu ingerencji w przyszły łańcuch wartości operator zasiedziały posiadać będzie na początku procesu separacji ogromną przewagę konkurencyjną wynikającą nie tylko z posiadania infrastruktury dostępowej, sieci szkieletowej i usług hurtowych budowanych w oparciu o te zasoby. Przewaga konkurencyjna będzie wynikać takŝe z posiadania aktualnej wiedzy o klientach (ich wartości, rozmieszczeniu geograficznym, oczekiwaniach na przyszłość), które nie uda się pozyskać Ŝadnemu z operatorów alternatywnych. Z analogicznych powodów, przewagą konkurencyjną operatora zasiedziałego będzie takŝe lewar finansowy oparty na posiadanej bazie klienckiej, który moŝe być spoŝytkowany dobrze dla celów inwestycyjnych w infrastrukturę lub nieuczciwie, np. dla celów dumpingu.

4 Autor: Sebastian Konkol 4 / 20 Odpowiedzi na postawione pytania Ogólna ocena zasadności wprowadzenia rozdziału funkcjonalnego w Polsce 1. Czy Państwa zdaniem Prezes UKE wykorzystał wszystkie dostępne środki regulacyjne w celu wyeliminowania problemów związanych z niewypełnianiem przez TP S.A. nałoŝonych na nią obowiązków na rynkach właściwych? Jeśli nie, to jakie działania, mając na uwadze ich skuteczność oraz trwałość, mogłyby zostać jeszcze podjęte przez Prezesa UKE? Środki regulacyjne dostępne dla Prezesa UKE były stosowane progresywnie, przy czym ostatnie wykorzystane naleŝą do środków najcięŝszego kalibru. Wobec słabości systemu prawnego obowiązującego w Polsce i wynikającej z tego nieskuteczności środków o nawet najcięŝszych konsekwencjach naleŝy przyjąć, Ŝe dostępne metody nacisku zostały wykorzystane. Podkreślenia tu wymaga uniwersalna zasada, według której o skłonności do stosowania się do regulacji prawnych decyduje nie tyle wysokość kary co jej nieuchronność. 2. Czy któreś z przedstawionych problemów zidentyfikowanych na rynkach hurtowych uwaŝają Państwo za nieaktualne? Proszę je wskazać i uzasadnić swoją odpowiedź. Wszystkie zidentyfikowane problemy pozostają aktualne i nierozwiązane. MoŜna spierać się co do siły ich wpływu na kondycję rynku hurtowego, ale nie moŝna uznać Ŝadnego z przedstawionych problemów za nieaktualny. 3. Które z elementów i rozwiązań dotyczących rozdziału funkcjonalnego powinny być przedmiotem szczególnej uwagi Prezesa UKE podczas nakładania, a następnie wdraŝania i egzekwowania tego obowiązku regulacyjnego? Proszę uzasadnić odpowiedź. Separacja funkcjonalna jest, do pewnego stopnia, eksperymentem na polskim rynku. Składają się na nią róŝne elementy, które sumarycznie mają przynieść oczekiwany efekt. Biorąc pod uwagę nieco eksperymentalny charakter takiego przedsięwzięcia, naleŝy połoŝyć nacisk na zdolność do moŝliwie szybkiego wprowadzenia korekt w przyjętych rozwiązaniach. Spośród przedstawianych elementów separacji funkcjonalnej najistotniejszymi wydają się być rozdzielenie działalności i rozdzielenie dostępu do informacji. Szczególny nadzór nad przygotowaniem, wdroŝeniem i realizacją rozdziału działalności jest kluczowy, gdyŝ jest to właśnie to miejsce, gdzie realizowane będą cele separacji funkcjonalnej. Przyjęcie właściwych rozwiązań procesowych i narzędzi wsparcia dla realizacji

5 Autor: Sebastian Konkol 5 / 20 procesów sprzedaŝy hurtowej (WLR, BSA, LLU) w połączeniu z dobrze dobranymi wskaźnikami pomiaru procesów pozwolą na usunięcie moŝliwości (lub przynajmniej znaczne utrudnienie) prowadzenia działań obstrukcyjnych w najczęściej wykonywanych czynnościach. Tutaj takŝe będzie się odbywać oddzielenie systemów wsparcia operacyjnego. Na szczególną uwagę zasługuje tu konstrukcja wskaźników oceny jakości realizacji procesów, które będą prezentowały nie tylko wartości średnie, ale takŝe zasięg odchyleń i statystyki niepowodzeń wynikające ze zidentyfikowanych problemów rynku hurtowego i antykonkurencyjnej postawy operatora zasiedziałego. Rozwiązania w tym obszarze separacji powinny uwzględniać zarówno dane prezentujące perspektywę operatora zasiedziałego, jak i perspektywę operatorów alternatywnych (Regulator powinien pozostać stroną neutralną). Wreszcie, obszar ten jest istotny, gdyŝ na podstawie danych zbieranych w procesach realizacji usług hurtowych uwikłana jest wiedza o skuteczności realizacji celów konkurencyjnych, społecznych i stymulacji inwestycji. Szczególna uwaga Prezesa UKE powinna dotyczyć takŝe rozdzielenia dostępu do informacji, gdyŝ jest to obszar o strategicznym znaczeniu zarówno dla sprzedaŝy detalicznej operatora zasiedziałego jak i operatorów alternatywnych. Stosunkowo małe wyłomy w kompletności i bezpieczeństwie przyjętych tu rozwiązań mogą prowadzić do katastrofalnych efektów. Taki charakter mogłoby mieć przeoczenie moŝliwości dostępu do danych o ruchu generowanym przez klientów operatorów alternatywnych, gdyby taka moŝliwość była dostępna dla sprzedaŝy detalicznej operatora zasiedziałego. Podobny charakter miałoby przeoczenie moŝliwości dostępu do informacji o planach inwestycyjnych operatorów alternatywnych. Niestety, nie moŝna tu załoŝyć absolutnego poziomu ufności w dobre intencje operatora zasiedziałego, a dostęp do informacji opisujących stan biznesu operatorów alternatywnych i ich planów rozwojowych mógłby uczynić nieatrakcyjnym budowanie konkurencji w takich warunkach, przez co mógłby zniweczyć całe przedsięwzięcie separacji funkcjonalnej. Ocena poszczególnych rozwiązań zaproponowanych w dokumencie 4. Który z wariantów rozdziału funkcjonalnego, zaprezentowanych w dokumencie konsultacyjnym, zawiera zasady podziału zasobów i usług prawidłowo odzwierciedlające obecny kształt rynku i potrzeby konkurujących z TP S.A. operatorów alternatywnych? Jakie ewentualne zmiany i korekty naleŝałoby w Państwa opinii wprowadzić do powyŝszych zasad? Podchodząc doktrynalnie, podziału łańcucha wartości realizowanego przez operatora zasiedziałego naleŝałoby dokonać w kaŝdym miejscu, w którym Regulator chciałby wprowadzić moŝliwości zrównowaŝenia warunków konkurowania, np. w myśl zasady EoI. Nie musi to jednak

6 Autor: Sebastian Konkol 6 / 20 oznaczać toŝsamego podziału pomiędzy jednostki organizacyjne operatora zasiedziałego. Kluczowymi sprawami tutaj wydaje się być zapewnienie warunków konkurencyjnych dla sprzedaŝy detalicznej operatorów alternatywnych i operatora zasiedziałego. W tym obszarze tkwi takŝe gros problemów zidentyfikowanych w czasie analizy polskiego rynku hurtowego. Realizacja celów separacji będzie w kaŝdym z wariantów oceniana przez obserwację wskaźników KPI procesów obsługi sprzedaŝy hurtowej oraz przez pryzmat rachunkowości regulacyjnej. Siła separacji funkcjonalnej będzie się ujawniać nie tyle w moŝliwości narzucenia rozwiązań, co w skuteczności ich egzekwowania naleŝy załoŝyć takŝe poprzez kary nakładane na operatora zasiedziałego. Wariant podziału z trzema jednostkami byłby właściwy w sytuacji silnego zainteresowania operatorów alternatywnych dostępem do infrastruktury sieci (LLU) lub uzasadnionymi podejrzeniami o antykonkurencyjną działalność wyraŝaną nierównowagą między świadczeniem usług na poziomie infrastruktury (LLU) lub wyŝszych warstw (WLR, BSA). Pierwszy z tych warunków jest obecnie jedynie tezą. Wielkość występowania drugiego z czynników moŝna oceniać przez analizę wskaźników KPI i rachunkowość regulacyjną, bez konieczności fizycznego wydzielenia dodatkowej jednostki organizacyjnej. NaleŜy takŝe pamiętać, Ŝe wariant ten niejako wymusza dodatkową komplikację procesów świadczenia usług hurtowych, co daje dodatkowe pole do rozmywania odpowiedzialności za potencjalnie niepoprawny stan rzeczy. Biorąc pod uwagę oczekiwania operatorów alternatywnych, właściwym kryterium podziału powinno być kryterium łańcucha wartości: (a) sieć dostępowa, (b) usługi agregujące sieć dostępową i sieć szkieletową. Wariant z trzema jednostkami odpowiada tu podziałowi (a), podczas gdy wariant z dwoma jednostkami podziałowi (b). Regulator mógłby jednak załoŝyć stopniową separację funkcjonalną, dokonującą podziału nie w jednym lecz większej liczbie faz. ZwaŜywszy klasę zidentyfikowanych problemów i potencjalne jedynie zainteresowanie dostępem LLU, właściwym do wdroŝenia rozwiązaniem początkowym jest podział na dwie jednostki z jednoczesnym zapewnieniem precyzyjnych mechanizmów pomiaru KPI i rachunkowości regulacyjnej oraz co najwaŝniejsze moŝliwości egzekwowania narzuconych rozwiązań. W przypadku przeniesienia walki konkurencyjnej na grunt infrastruktury sieci dostępowej, w ramach której stosowane byłyby działania antykonkurencyjne, Regulator mógłby wprowadzić drugą fazę separacji funkcjonalnej zapewniającej rozdział EoI na tym poziomie. 5. Który z wariantów rozdziału funkcjonalnego (dwie lub trzy jednostki) uwaŝają Państwo za lepszy i bardziej wskazany, biorąc pod uwagę warunki współpracy operatorów alternatywnych z polskim operatorem zasiedziałym? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.

7 Autor: Sebastian Konkol 7 / 20 Obecny stan współpracy między operatorem zasiedziałym a operatorami alternatywnymi jest wynikiem złoŝonej sytuacji, w której pionowa integracja sprzedaŝy hurtowej i detalicznej odgrywa najwaŝniejszą rolę. Skuteczne i egzekwowalne rozdzielenie tych dwóch obszarów działalności operatora zasiedziałego byłoby znaczącym postępem w sytuacji branŝy telekomunikacyjnej w kraju. Przewaga podziału na trzy jednostki uwidacznia się w moŝliwościach sprawowania kontroli nad konkurencyjnością rynku. Wariant ten posiada jednak szereg wad, które ujawniać się mogą w czasie bezpośredniej współpracy między operatorami alternatywnymi a sprzedaŝą hurtową operatora zasiedziałego. Mogłoby się to objawiać większym skomplikowaniem procesów operacyjnych, niepotrzebnym skomplikowaniem procedur (np. w przypadku przejścia klientów detalicznych z usług WLR lub BSA na LLU), koniecznością prowadzenia niezaleŝnych ustaleń z dwoma jednostkami organizacyjnymi. Daje to takŝe pewne pole dla nieokreśloności decyzyjnych. Egzekwowanie reguł separacji funkcjonalnej wymaga sprawowania nadzoru nad procesami operacyjnymi i rachunkowością regulacyjną. Z tego względu definicje procesów i sposobów pomiaru ich jakości powinny być na tyle precyzyjne, aby nie pozostawiać miejsca do interpretacji o wielkości pomyłki. W takiej sytuacji, im mniejsza jest złoŝoność środowiska realizacji procesów, tym większa transparentność przebiegu procesów świadczenia usług, a co za tym idzie przejrzystość metod oceny i jednoznaczność stawianych diagnoz procesowych. W przypadku podziału na dwie jednostki, sprzedaŝ hurtowa mogłaby być obarczona odpowiedzialnością za całość procesów (end-to-end). W przypadku podziału na trzy jednostki Regulator mógłby być angaŝowany (niechcący lub z premedytacją) w rozwiązywanie niejasności kompetencyjnych i podziału odpowiedzialności pomiędzy jednostkami wewnętrznymi operatora zaśniedziałego. Warto takŝe zaczerpnąć z doświadczeń innych rynków. W badaniach cytowanych w dokumencie konsultacyjnym większość operatorów alternatywnych działających na rynkach, gdzie zastosowano podział odpowiadający wariantowi z trzema jednostkami, uznało taki podział za nieco sztuczny i utrudniający realizację procesów. Oprócz spojrzenia przez pryzmat warunków konkurencyjnych naleŝy wziąć pod uwagę takŝe strategiczny interes Polski, wyraŝający się dąŝeniem do poprawy sytuacji społeczeństwa informacyjnego (to niska jakość istniejącej infrastruktury kablowej sieci dostępowej jest ograniczeniem dla rozwoju dostępu szerokopasmowego, a więc i społeczeństwa informacyjnego). W odniesieniu do rynku telekomunikacyjnego oznacza to imperatyw stymulacji inwestycji w rozwój i unowocześnienie infrastruktury sieci. W wariancie trzech jednostek mielibyśmy do czynienia z dwoma, mniejszymi źródłami finansowania inwestycji: jednostka wydzielona inwestująca w sieć dostępową, a jednostka hurtowa w sieć szkieletową. W wariancie

8 Autor: Sebastian Konkol 8 / 20 dwóch jednostek byłoby to pojedyncze źródło, które dysponowałoby większym lewarem finansowym przez co inwestycje mogłyby być lepiej dostosowane do potrzeb rynku hurtowego jako całości (przy załoŝeniu skuteczności egzekwowania separacji działalności sprzedaŝy hurtowej operatora zasiedziałego od jego sprzedaŝy detalicznej). 6. Czy zgadzają się Państwo z zaproponowanym w dokumencie konsultacyjnym podziałem zasobów sieciowych? Jak oceniacie Państwo jego wpływ na rozwój usług opartych na bazie sieci NGN/NGA? Które elementy infrastruktury sieciowej są najwaŝniejsze dla prawidłowego rozwoju rynku nowych technologii z punktu widzenia podziału zasobów w ramach rozdziału funkcjonalnego? Zaproponowany w dokumencie konsultacyjnym podział zasobów sieciowych (rozumiany jako wyróŝnienie punktów architektury sieci operatora zasiedziałego, w których moŝliwe jest połączenie z infrastrukturą sieci operatora alternatywnego) jest adekwatny do stawianych celów. Nie sposób przewidzieć pełnego spektrum usług, jakie będą świadczone na bazie sieci NGN, więc nie moŝna tu ferować jednoznacznych wyroków odnośnie słuszności podziału. Co do pryncypiów, argumentacja zawarta w dokumencie konsultacyjnym zarówno w odniesieniu do wpływu na przyszłe usługi NGN/NGA jak i wagi elementów sieciowych jest słuszna. NaleŜy jednak pamiętać, aby w rozwiązaniach regulacyjnych ująć moŝliwość modyfikacji / uzupełnienia reguł określania punktów dołączania operatorów alternatywnych do infrastruktury sieci operatora zasiedziałego. Uzasadnienie dla wprowadzenia takiej konieczności wzrasta w sytuacji wyboru wariantu podziału z trzema jednostkami z powodu potencjalnej konieczności ustalania odpowiedzialności za inne punkty dostępu pomiędzy jednostki organizacyjne operatora zasiedziałego. 7. Czy samo powiązanie wynagrodzeń pracowników JW z wynikami monitorowanych wskaźników efektywności KPI zagwarantuje według Państwa skuteczne wdroŝenie i stosowanie zasady EoI? Ingerencja w system wynagrodzeń pracowników jednostki wydzielonej wydaje się być zbyt daleko posuniętym Ŝądaniem. Dokonując świadomego przerysowania mogłoby to oznaczać, Ŝe warunki zatrudnienia liniowego pracownika jednostki wydzielonej byłyby ustalane na drodze rozporządzenia lub negocjowane przez Prezesa UKE z zatrudnianym pracownikiem. Taka ingerencja prowadzi takŝe do nierównowagi wewnątrz organizacji operatora zasiedziałego wszak systemy wynagrodzeń pozostałych jednostek organizacyjnych tego operatora nie będą podlegać tak samo skrupulatnej kontroli. Efektem takiej nierównowagi mogłoby być potraktowanie pracy w jednostce wydzielonej jako pewnego rodzaju kary, co mogłoby doprowadzić do sytuacji odwrotnej od oczekiwanej (identyfikacji pracowników z celami jednostki wydzielonej). Wynagrodzenia pracowników jednostki

9 Autor: Sebastian Konkol 9 / 20 wydzielonej powinny podlegać takim samym zasadom kształtowania, jak w pozostałych jednostkach organizacyjnych operatora zasiedziałego. W nowoczesnych organizacjach powiązanie wynagrodzenia pracowników (nawet liniowych) ze stopniem wypełnienia stawianych przed jednostką organizacyjną celów jest naturalne, a stosowanie KPI i MBO rutynowe. Stosowanie takich mechanizmów musi być jednak pochodną kultury zarządzania biznesem jednostki wydzielonej nie zaś być narzucone przez Regulatora. Zadaniem Regulatora wydaje się tu być raczej umiejscowienie odpowiedzialności za jakość obsługi (np. mierzonej wskaźnikami KPI) w jednostce wydzielonej jako całości i skuteczność egzekwowania ewentualnych kar za nierówne traktowanie poszczególnych podmiotów przez jednostkę wydzieloną. Kontrola wynagrodzeń kierownictwa jednostki wydzielonej jest takŝe zagadnieniem problematycznym w realiach implementacyjnych. Oprócz czysto finansowych składników wynagrodzenia waŝnym elementem są składniki pozapłacowe, jakie mogą być przekazywane kierownictwu jednostki wydzielonej w sposób uznaniowy. Nie sposób wyobrazić sobie kontroli, jaką musiałby sprawować Regulator, aby wyeliminować moŝliwości wpływania taką drogą na decyzje kierownictwa jednostki wydzielonej. W sytuacji skrajnej mogłoby to oznaczać konieczność prowadzenia rejestru korzyści majątkowych na rzecz kaŝdego pracownika jednostki wydzielonej i skrupulatnego kontrolowania takiego rejestru. Podobna argumentacja ma miejsce takŝe w odniesieniu do program opcji managerskich, który nie powinien być modyfikowany mimo potencjalnego związku ze stosowaniem praktyk antykonkurencyjnych. Operator zasiedziały, choć podlegający działalności Regulatora, jest jednak firmą komercyjną, która powinna mieć autonomię w kształtowaniu formuły działalności. Program opcji managerskich powinien być kształtowany dokładnie tak samo dla wszystkich zatrudnionych, bez względu na to, jaką częścią biznesu zarządza dany manager. Ostatecznie zarówno jednostka wydzielona jak i inne jednostki wypracowują wspólnie wartość akcji operatora zasiedziałego, a działalność Regulatora nie moŝe dyskryminować niektórych pracowników operatora zasiedziałego. Realizacja zasady EoI moŝe być istotnie wspierana przez system wynagrodzeń jednostki wydzielonej o ile nie będzie on dyskryminujący w stosunku do systemu wynagrodzeń w pozostałych jednostkach organizacyjnych operatora zasiedziałego oraz o ile będzie on wynikał z wewnętrznego przekonania kierownictwa jednostki wydzielonej, Ŝe równe traktowanie wszystkich podmiotów jest niezbędne i leŝy w interesie tejŝe jednostki. Tego sprzęŝenia naleŝy jednak szukać w mechanizmach pośrednich: powiązania puli wynagrodzenia kierownictwa jednostki wydzielonej z bilansem tej jednostki, na który wpływ miałyby takŝe potencjalne kary nakładane przez Regulatora za

10 Autor: Sebastian Konkol 10 / 20 niestosowanie się do zasady EoI wyraŝanej przez wskaźniki KPI, przy załoŝeniu samodzielności finansowej tej jednostki wydzielonej i braku moŝliwości zasilenia budŝetu premiowego ze źródeł zewnętrznych. Zasady EoI nie uda się jednak zagwarantować wyłącznie przy wykorzystaniu powiązania wynagrodzeń czy to kierownictwa, czy pracowników liniowych jednostki wydzielonej z wartościami wskaźników KPI. 8. Co w Państwa opinii powinien zawierać (poza elementami wymienionymi w konsultowanym dokumencie) system motywacyjny JW, aby skutecznie zagwarantować istnienie równowaŝnego i niedyskryminującego traktowania innych operatorów przez TP? System motywacyjny dla jednostki wydzielonej (jako całości) powinien zawierać zarówno obietnicę nagród za właściwe wypełnianie narzuconych obowiązków, jak i groźbę nieuchronnych kar w przypadku niestosowania się do tych zasad. Podstawą więc jest tu wprowadzenie do systemu motywacyjnego takŝe konsekwencji niestosowania się do zasad wynikających z celu przeciwdziałania antykonkurencyjnym postawom operatora zasiedziałego. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia, system nagród powinien wspomagać podnoszenie jakości realizacji usług hurtowych jako całości (premiować podnoszenie jakości wykazanej dopiero dla wszystkich klientów hurtowych, nie dla niektórych z nich) oraz piętnować kaŝdy przejaw antykonkurencyjnego traktowania któregokolwiek z klientów (karać przejawy dyskryminacji choćby jednego z klientów hurtowych). Dla przykładu, wysokość budŝetu premiowego w przypadku stosowania się do reguł niedyskryminacji mogłaby być uzaleŝniona od utrzymywania odpowiedniego poziomu usług w dłuŝszym okresie, z podstawą dla wyliczania określoną jako średnia wartość ze średnich uzyskanych na rzecz poszczególnych klientów sprzedaŝy detalicznej operatora zasiedziałego i operatorów alternatywnych). Komplementarnie, w przypadkach naruszania zasad niedyskryminacji budŝet premiowy mógłby być ograniczany w oparciu o wartość minimalną ze średnich wartości wskaźników jakości. W uzupełnieniu do Kodeksu Praktyk moŝliwym (i skutecznym) rozwiązaniem jest publikacja informacji o osiągnięciach zespołów wchodzących w skład jednostki wydzielonej a nawet poszczególnych pracowników osiągnięciach związanych z jakością usług mierzoną z nastawieniem na wzmacnianie zasad niedyskryminacji. Komplementarnym rozwiązaniem powinno być takŝe piętnowanie postaw zespołów i pojedynczych osób, które zasad niedyskryminacji nie uszanują, włącznie z konsekwencjami dyscyplinarnymi wynikającymi z Kodeksu Pracy. 9. Czy zgadzają się Państwo ze stwierdzeniem, Ŝe zastosowanie zdefiniowanej w dokumencie zasady EoI pozwoli w moŝliwie najszerszym zakresie

11 Autor: Sebastian Konkol 11 / 20 wyeliminować pojawiające się na rynku problemy, wynikające z nierównego traktowania OZ przez TP? Czy zasada EoO moŝe w Państwa ocenie przynieść zbliŝone rezultaty? W jakiej sytuacji? Bez wątpienia, skuteczność równouprawnienia na polu konkurencji będzie znacznie mocniej zapewniona przez stosowanie reguły EoI, niŝ EoO. Przy załoŝeniu nieco wyidealizowanego rozumienia reguły EoI, czyli przede wszystkim absolutnej równości w zakresie usługi hurtowej, procesów obsługi klientów hurtowych, dostępu do informacji i ochrony informacji poufnych poszczególnych klientów, reguła EoI jest dość dobrym przybliŝeniem stanu konkurencji wolnorynkowej daje moŝliwości walki konkurencyjnej w oparciu o wykazanie przez dostawców usług detalicznych zarówno innowacyjnego podejścia do budowy produktów, jak i efektywności operacyjnej. Wynikiem jest podniesienie atrakcyjności usług i obniŝenie ich cen detalicznych. WdroŜenie tej reguły pozostawia takŝe mniejsze pole do róŝnic interpretacyjnych i konieczności ingerencji Regulatora dla zapewnienia niedyskryminacji klientów hurtowych operatora zasiedziałego. Reguła EoO nie daje niemal Ŝadnych zachęt do działań konkurencyjnych. Odnosząc się do idei EoO (propozycja operatora zasiedziałego w tym obszarze nie spełnia nawet załoŝeń dla tej reguły), równowaŝność uzyskana dopiero na poziomie usług detalicznych jest zachętą do maksymalizacji marŝy przez minimalizację kosztów, gdyŝ cena usług detalicznych byłaby niejako z góry określona. Taka sytuacja wprowadza kilka powaŝnych problemów w egzekwowaniu załoŝeń antykonkurencyjnych. Po pierwsze kaŝda sytuacja potencjalnie antykonkurencyjna musiałaby być rozstrzygana na gruncie rozproszonej odpowiedzialności skoro EoO, to zarówno dostawca hurtowy jak i detaliczny odpowiadają za wynik ostateczny. Nie trudno sobie wyobrazić, jakim zadaniem byłoby dochodzenie prawdy w takich sporach. Po wtóre, reguła EoO nie mobilizuje operatora hurtowego do działań inwestycyjnych w infrastrukturę, ani do podnoszenia jakości świadczonych usług. Przede wszystkim jednak, reguła EoO nie zapewnia równego traktowania operatorów alternatywnych w stosunku do działalności detalicznej operatora zaśniedziałego, gdyŝ odpowiedzialność za zapewnienie równowaŝności spoczywa na obu stronach umowy sprzedaŝy hurtowej, więc operator zasiedziały mógłby dowolnie kształtować te relacje, bez zachowania reguł niedyskryminacji. Podsumowując, moŝna sobie wyobrazić wyidealizowane warunki rynku telekomunikacyjnego, w którym wszystkie podmioty traktują się nawzajem w sposób równy i uczciwy. W takich warunkach reguła EoO mogłaby przynieść zbliŝone rezultaty w odniesieniu do zapobiegania postawom antykonkurencyjnym. W takich warunkach jednak ingerencja Regulatora nie byłaby w ogóle potrzebna. Nawet jednak w tym wyidealizowanym obrazie reguła EoO nie zapewni motywacji

12 Autor: Sebastian Konkol 12 / 20 działalności hurtowej operatora zasiedziałego do zwiększenia inwestycji w infrastrukturę i podniesienie jakości oferowanych usług. 10. Czy zgadzają się Państwo ze stwierdzeniem, Ŝe fizyczny rozdział systemów IT jest trwałym i skutecznym środkiem zapewniającym zablokowanie przypływu informacji pomiędzy JW, a podmiotami Grupy TP? Czy i przy jakich załoŝeniach wystarczający moŝe być jedynie podział systemów informatycznych na bazie ustalania poziomów dostępu do określonych informacji? Wkraczając na grunt bezpieczeństwa informacji i zabezpieczenia dostępu do niej naleŝy pamiętać o zagadnieniu podstawowym. Obecnie stosowane rozwiązania technologii teleinformatycznych zapewniają, przy relatywnie niskich kosztach, jakość zabezpieczeń na poziomie niemoŝliwym do złamania przez człowieka wyposaŝonego w nawet dość wyrafinowaną technologię. Od dłuŝszego juŝ czasu, najsłabszym ogniwem w systemach zabezpieczeń jest człowiek. W propozycji separacji funkcjonalnej mówi się o wprowadzeniu szczelnego muru informacyjnego między działalnością detaliczną i hurtową operatora zasiedziałego. W rzeczywistości oznacza to wprowadzenie blokady informacyjnej między ludźmi, którzy przez długi czas pracowali wspólnie, identyfikują się ze wspólnym interesem operatora zasiedziałego i niejednokrotnie są powiązani takŝe relacjami prywatnymi (prywatnymi, emocjonalnymi). W takich warunkach trudno się tu spodziewać zmiany nastawienia o charakterze porównywalnym ze zmianą koloru światła sygnalizacji drogowej. Niezwykle trudnym zadaniem jest zagwarantowanie braku przekazywania waŝnych informacji w kanałach komunikacyjnych poza systemami informatycznymi, nawet bez załoŝenia świadomych intencji. W opisanych powyŝej warunkach stosunków międzyludzkich chce się jednak wprowadzić mechanizmy zabezpieczające przed przekazywaniem waŝnych informacji, choć moŝna załoŝyć z pewną dozą ufności, Ŝe obie strony mogą chcieć świadomie takie informacje wymieniać. Oczywiście, koniecznym jest wprowadzenie zasad, które usuwają najbardziej oczywiste moŝliwości działań obstrukcyjnych, ale naiwnością byłoby myślenie, Ŝe moŝliwe jest systemowe usunięcie takich działań jedynie przy zastosowaniu narzędzi technologii teleinformatycznych. Kłopotem w tej sytuacji moŝe być zachowanie typu friend or foe, w wyniku którego zachowania o charakterze szpiegostwa przemysłowego (bo tym byłoby poszukiwanie dostępu do informacji będącej w posiadaniu jednostki wydzielonej) prowadzone przez operatorów alternatywnych byłyby traktowane jako łamanie prawa, podczas gdy analogiczne działania prowadzone przez sprzedaŝ detaliczną operatora zasiedziałego jako koleŝeńska przysługa. Sprowadzając zagadnienie na grunt czysto technologiczny, poprawne ustalenie reguł dostępu do informacji moŝe być bardzo zbliŝone w

Karta równoważności Warszawa, 30 Marca 2009

Karta równoważności Warszawa, 30 Marca 2009 Karta równoważności Warszawa, 30 Marca 2009 Karta Równoważności propozycja TP SA ADRESACI: CELE: Rozwój rynku telekomunikacyjnego poprzez poprawę współpracy międzyoperatorskiej Zapewnienie wszystkim Operatorom

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 21 stycznia 2010 r. Proces TTM Hurt

Warszawa, 21 stycznia 2010 r. Proces TTM Hurt Warszawa, 21 stycznia 2010 r. Proces TTM Hurt Proces TTM proces rozwoju i dostarczania usług Proces Time To Market (TTM) to proces przygotowania i wdrożenia oferty rynkowej; obejmuje etapy planowania/projektowania,

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29 z 01.07.2013r. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU Postanowienia ogólne 1 1. Kontrola zarządcza w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Bariery wejścia na rynek usług dostępu do Internetu

Bariery wejścia na rynek usług dostępu do Internetu Bariery wejścia na rynek usług dostępu do Internetu Konferencja XX-lecie UOKiK 13 wrzesień 2010 www.netia.pl Netia sukcesywnie powiększa swój udział w rynku internetu szerokopasmowego wiodący operator

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

Benchmarking w zarządzaniu efektywnością organizacji. 1. Wstęp. Adam Stefan Jabłoński Marek Marian Jabłoński

Benchmarking w zarządzaniu efektywnością organizacji. 1. Wstęp. Adam Stefan Jabłoński Marek Marian Jabłoński Adam Stefan Jabłoński Marek Marian Jabłoński Benchmarking w zarządzaniu efektywnością organizacji. 1. Wstęp W dobie ciągłych zmian rynkowych oraz rosnącej konkurencji przedsiębiorstwa chcące osiągnąć sukces

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne orężem walki sprzedawcy energii w walce o klienta. Warszawa 06.06.2008

Systemy informatyczne orężem walki sprzedawcy energii w walce o klienta. Warszawa 06.06.2008 Systemy informatyczne orężem walki sprzedawcy energii w walce o klienta Warszawa 06.06.2008 Agenda wystąpienia Zachowania Sprzedawców Energii w obliczu deregulacji; Różne wizje postawy konkurencyjnej w

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla Państwa- Beneficjenta ws. Raportowania i Monitorowania

Wytyczne dla Państwa- Beneficjenta ws. Raportowania i Monitorowania Wytyczne dla Państwa- Beneficjenta ws. Raportowania i Monitorowania Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 1. WSTĘP... 3 2. RAPORTOWANIE

Bardziej szczegółowo

3. Proces wdro enia strategicznego zarz dzania jako

3. Proces wdro enia strategicznego zarz dzania jako Adam Jabłoński Marek Jabłoński STRATEGICZNE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI 1. Wstęp Zarządzanie jakością w ostatnich latach cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Gospodarka wolnorynkowa, dynamicznie zachodzące zmiany

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE

ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2014R. w sprawie określenia procedur samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Gminnym

Bardziej szczegółowo

Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy

Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy Katarzyna Meysztowicz k.meysztowicz@tangerine.biz.pl Tel.: 790 300 575 Agenda Od czego zależy efektywność organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Dotacje vs. instrumenty zwrotne w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej

Dotacje vs. instrumenty zwrotne w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej Dotacje vs. instrumenty zwrotne w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej Wnioski z badania IBnGR Perspektywa finansowa 2007-2013 przyniosła nowe instrumenty finansowania.

Bardziej szczegółowo

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE.

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE. Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE Marcin Kautsch Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Kraków,

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33 993200/370/IN-402/2012 Warszawa, dnia 22.05.2012 r. Informacja dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin Naboru, Analizy i Selekcji oraz Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych w ramach Projektu Kapitał na Innowacje

Regulamin Naboru, Analizy i Selekcji oraz Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych w ramach Projektu Kapitał na Innowacje Załącznik do Uchwały Nr 216/09 Zarządu MARR S.A. z dnia 16.04.2009 Regulamin Naboru, Analizy i Selekcji oraz Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych w ramach Projektu Kapitał na Innowacje realizowanego w

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o.

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. 1 Typowy model w zarządzaniu IT akceptacja problem problem aktualny stan infrastruktury propozycja

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 2009 Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 15.02.2008 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sprawozdania z własnej inicjatywy dotyczącego niektórych aspektów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Procesy aktywne. PoŜyczki Kredyty Pozostałe procesy aktywne

Procesy aktywne. PoŜyczki Kredyty Pozostałe procesy aktywne ZADANIA ĆWICZENIOWE - ADONIS Moduł 1: Struktura obszaru przedsiębiorstwa Pierwszym etapem jest analiza i strukturyzacja badanego obszaru przedsiębiorstwa. W tym celu stosowany jest typ modelu ADONISa mapa

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: BDG-II-281-17-PC/09 Warszawa dn. 29 października 2009 r.

Nr sprawy: BDG-II-281-17-PC/09 Warszawa dn. 29 października 2009 r. Nr sprawy: BDG-II-281-17-PC/09 Warszawa dn. 29 października 2009 r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do SIWZ W związku ze złoŝeniem pytań dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty wdroŝenia systemu zarządzania ryzykiem.

Praktyczne aspekty wdroŝenia systemu zarządzania ryzykiem. Praktyczne aspekty wdroŝenia systemu zarządzania ryzykiem. Szanse i zagroŝenia na przykładzie wybranej jednostki. Krzysztof Chmurkowski Audytor Wewnętrzny (CGAP) Członek SAW IIA Polska, SGI Audyt, a zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Typowe błędy w analizie rynku nieruchomości przy uŝyciu metod statystycznych

Typowe błędy w analizie rynku nieruchomości przy uŝyciu metod statystycznych Typowe błędy w analizie rynku nieruchomości przy uŝyciu metod statystycznych Sebastian Kokot XXI Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych, Międzyzdroje 2012 Rzetelnie wykonana analiza rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Komisja Jakości Usług Szkoleniowych PREAMBUŁA

Komisja Jakości Usług Szkoleniowych PREAMBUŁA PREAMBUŁA Polski rynek szkoleń jest bardzo zróŝnicowany jeśli chodzi o poziom oferowanych usług. Promując ideę uczenia się przez całe Ŝycie chcemy teŝ dbać o ciągłe podnoszenie jakości oferowanych usług

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów

Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów społecznych Beata Bujak Szwaczka Proregio Consulting Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Planowanie

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 11/XLI/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 8/IX/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DOTYCZĄCE NADZORU. 1. Dlaczego w nadzorze pedagogicznym pojawiło się nowe zadanie - prowadzenie ewaluacji wewnętrznej?

PYTANIA DOTYCZĄCE NADZORU. 1. Dlaczego w nadzorze pedagogicznym pojawiło się nowe zadanie - prowadzenie ewaluacji wewnętrznej? PYTANIA DOTYCZĄCE NADZORU 1. Dlaczego w nadzorze pedagogicznym pojawiło się nowe zadanie - prowadzenie ewaluacji wewnętrznej? W rozporządzeniu z dnia 7 października 2009 w sprawie sprawowania nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Raport oceny kompetencji

Raport oceny kompetencji Symulacje oceniające kompetencje Raport oceny kompetencji Rut Paweł 08-01-2015 Kompetencje sprzedażowe dla efactor Sp. z o.o. Dane osobowe Rut Paweł CEO pawel.rut@efactor.pl more-than-manager.com 2 z 13

Bardziej szczegółowo

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O.

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. OFERTA FIRMY SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. UL. ARMII KRAJOWEJ 9A 41-506 CHORZÓW NA WDROśENIE NORMY JAKOŚCI ISO 9001:2000 CHORZÓW, 2008-06-20 1 :2000 SPIS TREŚCI: 1. KILKA SŁÓW O ISO... 3 2. DANE KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo projektów - aspekt HR

Bezpieczeństwo projektów - aspekt HR Bezpieczeństwo projektów - aspekt HR KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO W PROJEKTACH 11 maja 2010 Renata Polak W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 1 Specyfika projektów - a bezpieczeństwo HR Przykłady

Bardziej szczegółowo

3. Umowa ws. Grantu Blokowego. 4. Kwalifikowalność kosztów i poziom dofinansowania. 5. Zadania i obowiązki

3. Umowa ws. Grantu Blokowego. 4. Kwalifikowalność kosztów i poziom dofinansowania. 5. Zadania i obowiązki Aneks nr 3: Zasady i Procedury dla Grantów Blokowych, Funduszu na Przygotowanie Projektów, Funduszu Pomocy Technicznej oraz Funduszu Stypendialnego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY JAKOŚCIOWE USŁUG WSKAŹNIKI KPI

PARAMETRY JAKOŚCIOWE USŁUG WSKAŹNIKI KPI PARAMETRY JAKOŚCIOWE USŁUG WSKAŹNIKI KPI 1. Informacje ogólne 1. Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. (WSS S.A.), w ramach Projektu WSS (projekt dotyczący Budowy Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej ),

Bardziej szczegółowo

1. Czy u podatników, którzy zlikwidowali działalność gospodarczą, dopuszczalna jest kontrola podatkowa?

1. Czy u podatników, którzy zlikwidowali działalność gospodarczą, dopuszczalna jest kontrola podatkowa? 13 czerwca 11 (nr 113) SIEDEM PYTAŃ DO Karoliny Brzozowskiej, konsultanta podatkowego w ECDDP Czy moŝna kontrolować podatnika po zamknięciu firmy 1. Czy u podatników, którzy zlikwidowali działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Punkt widzenia audytora i kierownika jednostki Agnieszka Boboli Ministerstwo Finansów w 22.05.2013 r. 1 Agenda Rola kierownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja słuŝbowa Nr B - 17 REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ (POLSKA) S.A.

Instrukcja słuŝbowa Nr B - 17 REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ (POLSKA) S.A. Wprowadzono Uchwałą Zarządu Banku z dnia 13.04.2010r. Instrukcja słuŝbowa Nr B - 17 REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ (POLSKA) S.A. Warszawa 2 Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Konferencja jubileuszowa z okazji XX-lecia UOKiK. Przeobrażenia rynku telekomunikacyjnego a rozwój infrastruktury

Konferencja jubileuszowa z okazji XX-lecia UOKiK. Przeobrażenia rynku telekomunikacyjnego a rozwój infrastruktury Konferencja jubileuszowa z okazji XX-lecia UOKiK 29 marca 2010 roku Przeobrażenia rynku telekomunikacyjnego a rozwój infrastruktury Regulacje ex ante Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan Spis treści Przedmowa Część I. Wprowadzenie 1. Kluczowe czynniki sukcesu lub niepowodzenia nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów?

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 30.01.2012 Zanim uruchomimy GWA Czytamy

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim Śląskie mocne informacją II Forum podsumowujące prace nad Strategią Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 konsultacja społeczna projektu dokumentu 25 luty 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

U W A G I Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do propozycji zmian do procedury testu MS/PS

U W A G I Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do propozycji zmian do procedury testu MS/PS U W A G I Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do propozycji zmian do procedury testu MS/PS Celem procedury opisanych poniżej jest zapewnienie maksymalnej transparentności oraz skuteczności

Bardziej szczegółowo

Regulamin zarządzania Konfliktami Interesów w Domu Maklerskim IDMSA

Regulamin zarządzania Konfliktami Interesów w Domu Maklerskim IDMSA Regulamin zarządzania Konfliktami Interesów w Domu Maklerskim IDMSA 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin zarządzania Konfliktami Interesów w Domu Maklerskim IDMSA (dalej Regulamin ) określa sposób postępowania

Bardziej szczegółowo

CROSS-COACHING NOWOCZESNE NARZĘDZIE ROZWOJU W ORGANIZACJI

CROSS-COACHING NOWOCZESNE NARZĘDZIE ROZWOJU W ORGANIZACJI CROSS-COACHING NOWOCZESNE NARZĘDZIE ROZWOJU W ORGANIZACJI BARBARA KUBICKA - KLUCZNY Cross-coaching nowoczesne narzędzie rozwoju w organizacji Zarówno o coachingu indywidualnym jak i zespołowym powiedziano

Bardziej szczegółowo

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Proces budowania strategii Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Strategia nie jest badaniem obecnej sytuacji, ale ćwiczeniem polegającym na wyobrażaniu

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zmiany w Zasadach finansowania PO KL (od 01.01.2011 r.) Grzegorz Kowalczyk Kielce, 13.09.2011 r. Zmiany w dokumentach finansowych PO KL: - Zasady finansowania PO KL -

Bardziej szczegółowo

Separacja funkcjonalna Telekomunikacji Polskiej a Karta RównowaŜności. NiezaleŜna ocena dwóch koncepcji

Separacja funkcjonalna Telekomunikacji Polskiej a Karta RównowaŜności. NiezaleŜna ocena dwóch koncepcji Separacja funkcjonalna Telekomunikacji Polskiej a Karta RównowaŜności NiezaleŜna ocena dwóch koncepcji Emil Konarzewski Partner Zarządzający Audytel S.A. Audytel AUDYTEL Porównanie S.A., ul. Wspólna separacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej

Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej Telekomunikacja Polska deklaruje wybudowanie i udostępnienie, w terminie 36 miesięcy od daty podpisania porozumienia TP UKE,

Bardziej szczegółowo

Efektywna organizacja zadań w systemie handlu emisjami.

Efektywna organizacja zadań w systemie handlu emisjami. Efektywna organizacja zadań w systemie handlu emisjami. Autor: dr inż. Bolesław Jankowski (Badania Systemowe "EnergSys" Sp. z o.o.) "Energetyka Cieplna i Zawodowa", nr 2/2006 Wprowadzenie 31 marca 2006

Bardziej szczegółowo

TFPL2006/018-180.03.02

TFPL2006/018-180.03.02 Znaczenie komunikacji w procesie wdraŝania sieci Natura 2000 doświadczenia polsko hiszpańskie w ramach projektu TFPL2006/018-180.03.02 Komunikacja, świadomość społeczna i wzmocnienie instytucjonalne dla

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych. Teza cele konstrukcja realizacja

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych. Teza cele konstrukcja realizacja Dr Grzegorz Baran, Instytut Spraw Publicznych UJ Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych Teza cele konstrukcja realizacja Teza Zakorzenienie modelu działania organizacji publicznej

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Jak głęboko Urząd powinien ingerować w strukturę i politykę firmy w sytuacji, gdy konieczne jest przywrócenie konkurencji na rynku?

Jak głęboko Urząd powinien ingerować w strukturę i politykę firmy w sytuacji, gdy konieczne jest przywrócenie konkurencji na rynku? Jak głęboko Urząd powinien ingerować w strukturę i politykę firmy w sytuacji, gdy konieczne jest przywrócenie konkurencji na rynku? Marek Zaleśny Członek Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka)

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) 1 / 9 Spis treści 1. CEL... 2. WPROWADZENIE... 3. DEFINICJE... 4. ZAKRES STOSOWANIA... 5. POTENCJALNE

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej. dr Krzysztof Heller

Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej. dr Krzysztof Heller Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej dr Krzysztof Heller Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J. Warstwy sieci 23 listopada

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym OCENA EFEKTYWNOŚCI I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WSPÓŁFINANSOWANYCH FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Jacek Sierak, Remigiusz Górniak, Wstęp Jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY Płynność instrumentów pochodnych w kontekście uwarunkowań regulacyjnych

SYSTEM FINANSOWY Płynność instrumentów pochodnych w kontekście uwarunkowań regulacyjnych SYSTEM FINANSOWY Płynność instrumentów pochodnych w kontekście uwarunkowań regulacyjnych dr Anna Chmielewska Plan Wieloaspektowa analiza rynków instrumentów pochodnych Ryzyko systemowe Kluczowe reformy

Bardziej szczegółowo

00-042 Warszawa, Warszawa, dnia 5 maja 2014r.

00-042 Warszawa, Warszawa, dnia 5 maja 2014r. Fundacja Republikańska ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa, Warszawa, dnia 5 maja 2014r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20 Stanowisko w sprawie aukcji 800/2600

Bardziej szczegółowo

Rafał Rudzki, Biuro Bezpieczeństwa KDPW S.A.

Rafał Rudzki, Biuro Bezpieczeństwa KDPW S.A. Konferencja Rafał Rudzki, Biuro Bezpieczeństwa KDPW S.A. Warszawa, 17 października 2007 roku Bezpieczeństwo rynków finansowych Basel II / Nowa Umowa Kapitałowa (NUK) Capital Requirements Directive (CRD)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE EKSPERTYZY: Wpływ wdroŝenia Inicjatywy JEREMIE na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na sytuację gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

IP Instytucje Pośredniczące. Z uwagi na złoŝoność procesu realizacji PI i PWP, wymagającego zaangaŝowania takŝe innych podmiotów w szczególności ROEFS

IP Instytucje Pośredniczące. Z uwagi na złoŝoność procesu realizacji PI i PWP, wymagającego zaangaŝowania takŝe innych podmiotów w szczególności ROEFS Konsultacje dokumentu Działania informacyjno-promocyjne na rzecz projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL. Rekomendacje Krajowej Instytucji Wspomagającej dla Instytucji Pośredniczących

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Regulamin usługi Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Projekt realizowany jest w ramach Działania 5.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej Stanowisko Pracodawców RP do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Małopolska bez wykluczenia cyfrowego

Małopolska bez wykluczenia cyfrowego Małopolska bez wykluczenia cyfrowego sieci szerokopasmowe i podwyŝszanie kompetencji mieszkańców Małopolska Kraków, Sieć 18 kwietnia Szerokopasmowa 2008 r. Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Stan obecny zagroŝenie

Bardziej szczegółowo

Temat: Transfer technologii z nauki do biznesu.

Temat: Transfer technologii z nauki do biznesu. Temat: Transfer technologii z nauki do biznesu. Komercjalizacja wyników w badań naukowych; praktyczne zastosowanie wyników badań naukowych w przemyśle; uzyskiwanie dochodów z tytułu zastosowania nowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 439/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 września 2009 r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE MIASTO SZCZECIN

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 439/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 września 2009 r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE MIASTO SZCZECIN Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 439/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 września 2009 r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE MIASTO SZCZECIN 1. 1. Audytem wewnętrznym jest ogół działań obejmujących:

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Pracownia nr 9 (studia stacjonarne) - 05.12.2008 - Rok akademicki 2008/2009 2/16 Bazy danych - Plan zajęć Podstawowe pojęcia: baza danych, system zarządzania bazą danych tabela,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 2007-06-01. European Commission Directorate-General for Competition State aid Registry HT 364 B-1049 Brussels.

Warszawa, dn. 2007-06-01. European Commission Directorate-General for Competition State aid Registry HT 364 B-1049 Brussels. Warszawa, dn. 2007-06-01 European Commission Directorate-General for Competition State aid Registry HT 364 B-1049 Brussels Szanowni Państwo, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przesyła

Bardziej szczegółowo

OPINIA Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT]

OPINIA Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] OPINIA Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] W nawiązaniu do zawiadomienia z dnia 3 grudnia 2008 r., znak: DZC-WAP-5174-1/08 (238) doręczonego do PIIT w dniu 3 grudnia 2008 r., Polska Izba

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC

WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC KFS Warszawa, 20 maja 2015 r. 1 AKTUALNY STATUS PRAC 16 MARCA Pierwsze warsztaty rynkowe dotyczące hurtowego dostępu 16 KWIETNIA

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Jak poprawnie przygotować projekt czyli najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie projektu Kielce, luty 2012 Sposób opisu

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 1 Autor: Aneta Para Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 PO Innowacyjna Gospodarka jest to główny z programów operacyjnych skierowany do przedsiębiorców.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNA

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Poznań, 17 listopada 2014 r. AGENDA Innowacyjne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem Warunki i

Bardziej szczegółowo

Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój

Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój Marek Jabłoński Adam Jabłoński Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój 1. Wstęp. Współcześni menedŝerowie zmagający się z rosnącą konkurencją oraz gwałtownym spadkiem cen, walcząc o przetrwanie szukają

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji 8. Osi priorytetowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Stan realizacji 8. Osi priorytetowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Stan realizacji 8. Osi priorytetowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Wskaźniki dla Priorytetu VIII Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Zbiór dobrych praktyk w zakresie współpracy sektorów telekomunikacyjnego oraz energetycznego

Zbiór dobrych praktyk w zakresie współpracy sektorów telekomunikacyjnego oraz energetycznego Zbiór dobrych praktyk w zakresie współpracy sektorów telekomunikacyjnego oraz energetycznego Dokument opracowany przez: Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Regulacji Energetyki Dobre praktyki w zakresie

Bardziej szczegółowo

Screening i ranking technologii

Screening i ranking technologii Screening i ranking technologii Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Screening i ranking Selekcja idei, technologii, opcji, możliwości, rynków, Na wczesnych etapach rozwoju przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM SECUS ASSET MANAGEMENT S.A. dotyczy art. 110w ust.4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku tekst zmieniony ustawą z 05-08-2015 Dz. U. poz.

Bardziej szczegółowo

III OŚ PRIORYTETOWA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROśENIOM ŚRODOWISKA PRZYKŁADOWY

III OŚ PRIORYTETOWA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROśENIOM ŚRODOWISKA PRZYKŁADOWY III OŚ PRIORYTETOWA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROśENIOM ŚRODOWISKA PRZYKŁADOWY Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze wodnym 1. Wnioskodawcy i promotorzy

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo