Odpowiedź dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej na zaproszenie do konsultacji zasadności przeprowadzenia rozdziału funkcjonalnego TP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odpowiedź dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej na zaproszenie do konsultacji zasadności przeprowadzenia rozdziału funkcjonalnego TP"

Transkrypt

1 Odpowiedź dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej na zaproszenie do konsultacji zasadności przeprowadzenia rozdziału funkcjonalnego TP Wprowadzenie Wytworzenie rozwiązań przybliŝających warunki konkurencyjne na rynku przez wiele lat zmonopolizowanym, o ile jest moŝliwe, jest zadaniem bardzo trudnym. Z jednej strony podnoszone są słuszne argumenty o społecznych konsekwencjach stanu monopolu i blokowaniu rozwoju kraju w róŝnych aspektach. Z drugiej strony waŝnym jest, aby zachować elementarne relacje między instytucjami państwa a biznesem, aby nie podwaŝyć wiary w system prawny, co miałoby takŝe konsekwencje zarówno w sferach społecznych jak i rozwoju państwa. Rozwiązania naturalne w odniesieniu do konkurencji rynkowej, które mogłyby być oparte o rozdział właścicielski (demonopolizację opartą o podział i sprzedaŝ części aktywów monopolisty), nie moŝe być tutaj zastosowane z wielu powodów. Tym niemniej, rozwaŝając moŝliwe warianty rozwiązania, warto kierować się analogiami i odniesieniami do wyidealizowanego środowiska konkurencyjnego przyjęte rozwiązania powinny regulacyjne być maksymalne zbliŝone do mechanizmów czysto wolnorynkowych, a odstępstwa od tej reguły powinny mieć silne uzasadnienie osadzone w obiektywnych trudnościach i kosztach wdroŝenia takich rozwiązań. ZwaŜywszy, Ŝe kaŝde takie rozwiązanie wprowadza zaburzenie do obszaru konkurencji wolnorynkowej, konieczne jest gruntowne przemyślenie i wdroŝenie mechanizmów pomiarowych i kontrolnych, które pozwolą na ocenę skuteczności stosowania poszczególnych rozwiązań skuteczności odniesionej do interesu społecznego będącego podstawą dla działań Regulatora. W rzeczywistości wszelkie działania regulacyjne w tym zakresie będą więc stanowić symulację warunków wolnorynkowych w odniesieniu do wybranych obszarów działalności operatora zasiedziałego. Nie do końca moŝna przewidzieć skutki poszczególnych ingerencji w odniesieniu do celów nadrzędnych wzrostu konkurencyjności poprawiającej pozycję konsumentów usług telekomunikacyjnych i wzrostu zainteresowania inwestycjami operatorów podnoszącego moŝliwości rozwoju kraju. Prowadząc działania regulacyjne naleŝy mieć na uwadze takŝe drugą stronę równowagi konkurencyjnej: działania Regulatora nie mogą zastępować w pełni mechanizmów konkurencji wolnorynkowej, gdyŝ wprowadziłoby niebezpieczny precedens pomocy operatorom alternatywnym w sposób, który konkurencyjnie mógłby być kwestionowany. Zadanie to ma więc dwie płaszczyzny wymagające zrównowaŝenia: płaszczyznę wypełnienia celów społecznych i stymulacji rozwoju państwa oraz płaszczyznę wywaŝenia głębokości ingerencji w rynek.

2 Autor: Sebastian Konkol 2 / 20 O separacji funkcjonalnej Firma świadcząca usługi telekomunikacyjne buduje pewną część (większą lub mniejszą) łańcucha wartości, który bazuje na posiadaniu infrastruktury telekomunikacyjnej, budując usługi hurtowe, detaliczne i usługi o wartości dodanej. Osadzając separację funkcjonalną w kontekście rynkowym, moŝna ją postrzegać jako taką ingerencję w ten łańcuch wartości kreowanej przez firmę telekomunikacyjną, która ma stworzyć warunki równowaŝnego w znaczeniu sił konkurencyjnych tworzenia dalszej części tego łańcucha. W przypadku ogólnym separacja funkcjonalna moŝe mieć tyle perspektyw, ile jest punktów ingerencji w łańcuch wartości. W przypadku rozpatrywanego zasięgu separacji funkcjonalnej określone zostały dwa punkty ingerencji w ten łańcuch wartości: dostęp do infrastruktury kablowej sieci dostępowej (poziom LLU) oraz dostęp do usług o wyŝszym poziomie agregacji wartości (WLR, BSA). Tak samo jak nie sposób przewidzieć na pewno rozwoju technologii i biznesu telekomunikacyjnego, nie moŝna z pewnością wykluczyć wyłonienia się innych punktów potencjalnej ingerencji. Dla przykładu oddzielenie funkcjonalne sieci dostępowych od sieci szkieletowej umoŝliwiłoby wykupywanie przez jednostki sprzedaŝy detalicznej operatora zasiedziałego przepływności sieci szkieletowych od alternatywnych dostawców takich usług stymulując rozwój takich sieci w kraju i podnosząc konkurencyjność usług dla konsumentów. Rozwój technologii i usług sieci następnej generacji moŝe ujawnić inne punkty o takim charakterze, szczególnie w kontekście bogactwa usług o wartości dodanej moŝliwych do świadczenia w sieci NGN. Rozwiązania pomiarowe, kontrolne i organizacyjne, jakie mogłyby być przyjęte w separacji funkcjonalnej, wynikają z rozkładu w łańcuchu wartości wspomnianych punktów ingerencji, ale nie są przez nie zdeterminowane jednoznacznie. Decydując o wyborze wariantu separacji funkcjonalnej koniecznym jest, aby zapewnić skuteczność ingerencji bądź to metodami a priori wymuszającymi oddzielenie kolejnych elementów łańcucha (np. przez powołanie oddzielnych jednostek biznesowych o daleko posuniętej autonomii), bądź to a posteriori sprawując kontrolę nad wynikami działań (np. przez rachunkowość regulacyjną oraz system kar). Tu takŝe ujawnia się płaszczyzna wymaganego zrównowaŝenia, gdyŝ z jednej strony lepiej jest zapobiegać niŝ leczyć (szczególnie zwaŝywszy na ułomność polskiego systemu prawnego), z drugiej jednak zwiększanie komplikacji struktur organizacyjnych zwiększa koszty prowadzenia działalności i moŝe skutkować osiągnięciem mniejszych od załoŝonych korzyści społecznymi. Biorąc pod uwagę intencje wprowadzenia separacji funkcjonalnej i determinację Regulatora w działaniach podnoszenia konkurencyjności rynku telekomunikacyjnego, zdecydowana większość

3 Autor: Sebastian Konkol 3 / 20 zidentyfikowanych barier rozwoju ma szanse być usunięta dzięki wdroŝeniu rozwiązania separacji funkcjonalnej. Poszczególne warianty proponowanych działań róŝnią się w szczegółach, które mogą wpłynąć na efektywność osiągania postawionych celów społecznych i stymulacji rozwoju państwa. Tym niemniej, przy załoŝeniu stosowania odpowiednich mechanizmów kontrolny i regulacyjnych, kaŝdy z rozwaŝanych wariantów tworzyłby w efekcie rynek telekomunikacyjny o charakterystyce nieporównywalnej z obecnym. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe proces separacji nie wystartuje w próŝni, lecz w sytuacji zastanej. Oznacza to, Ŝe niezaleŝnie od przyjętego wariantu ingerencji w przyszły łańcuch wartości operator zasiedziały posiadać będzie na początku procesu separacji ogromną przewagę konkurencyjną wynikającą nie tylko z posiadania infrastruktury dostępowej, sieci szkieletowej i usług hurtowych budowanych w oparciu o te zasoby. Przewaga konkurencyjna będzie wynikać takŝe z posiadania aktualnej wiedzy o klientach (ich wartości, rozmieszczeniu geograficznym, oczekiwaniach na przyszłość), które nie uda się pozyskać Ŝadnemu z operatorów alternatywnych. Z analogicznych powodów, przewagą konkurencyjną operatora zasiedziałego będzie takŝe lewar finansowy oparty na posiadanej bazie klienckiej, który moŝe być spoŝytkowany dobrze dla celów inwestycyjnych w infrastrukturę lub nieuczciwie, np. dla celów dumpingu.

4 Autor: Sebastian Konkol 4 / 20 Odpowiedzi na postawione pytania Ogólna ocena zasadności wprowadzenia rozdziału funkcjonalnego w Polsce 1. Czy Państwa zdaniem Prezes UKE wykorzystał wszystkie dostępne środki regulacyjne w celu wyeliminowania problemów związanych z niewypełnianiem przez TP S.A. nałoŝonych na nią obowiązków na rynkach właściwych? Jeśli nie, to jakie działania, mając na uwadze ich skuteczność oraz trwałość, mogłyby zostać jeszcze podjęte przez Prezesa UKE? Środki regulacyjne dostępne dla Prezesa UKE były stosowane progresywnie, przy czym ostatnie wykorzystane naleŝą do środków najcięŝszego kalibru. Wobec słabości systemu prawnego obowiązującego w Polsce i wynikającej z tego nieskuteczności środków o nawet najcięŝszych konsekwencjach naleŝy przyjąć, Ŝe dostępne metody nacisku zostały wykorzystane. Podkreślenia tu wymaga uniwersalna zasada, według której o skłonności do stosowania się do regulacji prawnych decyduje nie tyle wysokość kary co jej nieuchronność. 2. Czy któreś z przedstawionych problemów zidentyfikowanych na rynkach hurtowych uwaŝają Państwo za nieaktualne? Proszę je wskazać i uzasadnić swoją odpowiedź. Wszystkie zidentyfikowane problemy pozostają aktualne i nierozwiązane. MoŜna spierać się co do siły ich wpływu na kondycję rynku hurtowego, ale nie moŝna uznać Ŝadnego z przedstawionych problemów za nieaktualny. 3. Które z elementów i rozwiązań dotyczących rozdziału funkcjonalnego powinny być przedmiotem szczególnej uwagi Prezesa UKE podczas nakładania, a następnie wdraŝania i egzekwowania tego obowiązku regulacyjnego? Proszę uzasadnić odpowiedź. Separacja funkcjonalna jest, do pewnego stopnia, eksperymentem na polskim rynku. Składają się na nią róŝne elementy, które sumarycznie mają przynieść oczekiwany efekt. Biorąc pod uwagę nieco eksperymentalny charakter takiego przedsięwzięcia, naleŝy połoŝyć nacisk na zdolność do moŝliwie szybkiego wprowadzenia korekt w przyjętych rozwiązaniach. Spośród przedstawianych elementów separacji funkcjonalnej najistotniejszymi wydają się być rozdzielenie działalności i rozdzielenie dostępu do informacji. Szczególny nadzór nad przygotowaniem, wdroŝeniem i realizacją rozdziału działalności jest kluczowy, gdyŝ jest to właśnie to miejsce, gdzie realizowane będą cele separacji funkcjonalnej. Przyjęcie właściwych rozwiązań procesowych i narzędzi wsparcia dla realizacji

5 Autor: Sebastian Konkol 5 / 20 procesów sprzedaŝy hurtowej (WLR, BSA, LLU) w połączeniu z dobrze dobranymi wskaźnikami pomiaru procesów pozwolą na usunięcie moŝliwości (lub przynajmniej znaczne utrudnienie) prowadzenia działań obstrukcyjnych w najczęściej wykonywanych czynnościach. Tutaj takŝe będzie się odbywać oddzielenie systemów wsparcia operacyjnego. Na szczególną uwagę zasługuje tu konstrukcja wskaźników oceny jakości realizacji procesów, które będą prezentowały nie tylko wartości średnie, ale takŝe zasięg odchyleń i statystyki niepowodzeń wynikające ze zidentyfikowanych problemów rynku hurtowego i antykonkurencyjnej postawy operatora zasiedziałego. Rozwiązania w tym obszarze separacji powinny uwzględniać zarówno dane prezentujące perspektywę operatora zasiedziałego, jak i perspektywę operatorów alternatywnych (Regulator powinien pozostać stroną neutralną). Wreszcie, obszar ten jest istotny, gdyŝ na podstawie danych zbieranych w procesach realizacji usług hurtowych uwikłana jest wiedza o skuteczności realizacji celów konkurencyjnych, społecznych i stymulacji inwestycji. Szczególna uwaga Prezesa UKE powinna dotyczyć takŝe rozdzielenia dostępu do informacji, gdyŝ jest to obszar o strategicznym znaczeniu zarówno dla sprzedaŝy detalicznej operatora zasiedziałego jak i operatorów alternatywnych. Stosunkowo małe wyłomy w kompletności i bezpieczeństwie przyjętych tu rozwiązań mogą prowadzić do katastrofalnych efektów. Taki charakter mogłoby mieć przeoczenie moŝliwości dostępu do danych o ruchu generowanym przez klientów operatorów alternatywnych, gdyby taka moŝliwość była dostępna dla sprzedaŝy detalicznej operatora zasiedziałego. Podobny charakter miałoby przeoczenie moŝliwości dostępu do informacji o planach inwestycyjnych operatorów alternatywnych. Niestety, nie moŝna tu załoŝyć absolutnego poziomu ufności w dobre intencje operatora zasiedziałego, a dostęp do informacji opisujących stan biznesu operatorów alternatywnych i ich planów rozwojowych mógłby uczynić nieatrakcyjnym budowanie konkurencji w takich warunkach, przez co mógłby zniweczyć całe przedsięwzięcie separacji funkcjonalnej. Ocena poszczególnych rozwiązań zaproponowanych w dokumencie 4. Który z wariantów rozdziału funkcjonalnego, zaprezentowanych w dokumencie konsultacyjnym, zawiera zasady podziału zasobów i usług prawidłowo odzwierciedlające obecny kształt rynku i potrzeby konkurujących z TP S.A. operatorów alternatywnych? Jakie ewentualne zmiany i korekty naleŝałoby w Państwa opinii wprowadzić do powyŝszych zasad? Podchodząc doktrynalnie, podziału łańcucha wartości realizowanego przez operatora zasiedziałego naleŝałoby dokonać w kaŝdym miejscu, w którym Regulator chciałby wprowadzić moŝliwości zrównowaŝenia warunków konkurowania, np. w myśl zasady EoI. Nie musi to jednak

6 Autor: Sebastian Konkol 6 / 20 oznaczać toŝsamego podziału pomiędzy jednostki organizacyjne operatora zasiedziałego. Kluczowymi sprawami tutaj wydaje się być zapewnienie warunków konkurencyjnych dla sprzedaŝy detalicznej operatorów alternatywnych i operatora zasiedziałego. W tym obszarze tkwi takŝe gros problemów zidentyfikowanych w czasie analizy polskiego rynku hurtowego. Realizacja celów separacji będzie w kaŝdym z wariantów oceniana przez obserwację wskaźników KPI procesów obsługi sprzedaŝy hurtowej oraz przez pryzmat rachunkowości regulacyjnej. Siła separacji funkcjonalnej będzie się ujawniać nie tyle w moŝliwości narzucenia rozwiązań, co w skuteczności ich egzekwowania naleŝy załoŝyć takŝe poprzez kary nakładane na operatora zasiedziałego. Wariant podziału z trzema jednostkami byłby właściwy w sytuacji silnego zainteresowania operatorów alternatywnych dostępem do infrastruktury sieci (LLU) lub uzasadnionymi podejrzeniami o antykonkurencyjną działalność wyraŝaną nierównowagą między świadczeniem usług na poziomie infrastruktury (LLU) lub wyŝszych warstw (WLR, BSA). Pierwszy z tych warunków jest obecnie jedynie tezą. Wielkość występowania drugiego z czynników moŝna oceniać przez analizę wskaźników KPI i rachunkowość regulacyjną, bez konieczności fizycznego wydzielenia dodatkowej jednostki organizacyjnej. NaleŜy takŝe pamiętać, Ŝe wariant ten niejako wymusza dodatkową komplikację procesów świadczenia usług hurtowych, co daje dodatkowe pole do rozmywania odpowiedzialności za potencjalnie niepoprawny stan rzeczy. Biorąc pod uwagę oczekiwania operatorów alternatywnych, właściwym kryterium podziału powinno być kryterium łańcucha wartości: (a) sieć dostępowa, (b) usługi agregujące sieć dostępową i sieć szkieletową. Wariant z trzema jednostkami odpowiada tu podziałowi (a), podczas gdy wariant z dwoma jednostkami podziałowi (b). Regulator mógłby jednak załoŝyć stopniową separację funkcjonalną, dokonującą podziału nie w jednym lecz większej liczbie faz. ZwaŜywszy klasę zidentyfikowanych problemów i potencjalne jedynie zainteresowanie dostępem LLU, właściwym do wdroŝenia rozwiązaniem początkowym jest podział na dwie jednostki z jednoczesnym zapewnieniem precyzyjnych mechanizmów pomiaru KPI i rachunkowości regulacyjnej oraz co najwaŝniejsze moŝliwości egzekwowania narzuconych rozwiązań. W przypadku przeniesienia walki konkurencyjnej na grunt infrastruktury sieci dostępowej, w ramach której stosowane byłyby działania antykonkurencyjne, Regulator mógłby wprowadzić drugą fazę separacji funkcjonalnej zapewniającej rozdział EoI na tym poziomie. 5. Który z wariantów rozdziału funkcjonalnego (dwie lub trzy jednostki) uwaŝają Państwo za lepszy i bardziej wskazany, biorąc pod uwagę warunki współpracy operatorów alternatywnych z polskim operatorem zasiedziałym? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.

7 Autor: Sebastian Konkol 7 / 20 Obecny stan współpracy między operatorem zasiedziałym a operatorami alternatywnymi jest wynikiem złoŝonej sytuacji, w której pionowa integracja sprzedaŝy hurtowej i detalicznej odgrywa najwaŝniejszą rolę. Skuteczne i egzekwowalne rozdzielenie tych dwóch obszarów działalności operatora zasiedziałego byłoby znaczącym postępem w sytuacji branŝy telekomunikacyjnej w kraju. Przewaga podziału na trzy jednostki uwidacznia się w moŝliwościach sprawowania kontroli nad konkurencyjnością rynku. Wariant ten posiada jednak szereg wad, które ujawniać się mogą w czasie bezpośredniej współpracy między operatorami alternatywnymi a sprzedaŝą hurtową operatora zasiedziałego. Mogłoby się to objawiać większym skomplikowaniem procesów operacyjnych, niepotrzebnym skomplikowaniem procedur (np. w przypadku przejścia klientów detalicznych z usług WLR lub BSA na LLU), koniecznością prowadzenia niezaleŝnych ustaleń z dwoma jednostkami organizacyjnymi. Daje to takŝe pewne pole dla nieokreśloności decyzyjnych. Egzekwowanie reguł separacji funkcjonalnej wymaga sprawowania nadzoru nad procesami operacyjnymi i rachunkowością regulacyjną. Z tego względu definicje procesów i sposobów pomiaru ich jakości powinny być na tyle precyzyjne, aby nie pozostawiać miejsca do interpretacji o wielkości pomyłki. W takiej sytuacji, im mniejsza jest złoŝoność środowiska realizacji procesów, tym większa transparentność przebiegu procesów świadczenia usług, a co za tym idzie przejrzystość metod oceny i jednoznaczność stawianych diagnoz procesowych. W przypadku podziału na dwie jednostki, sprzedaŝ hurtowa mogłaby być obarczona odpowiedzialnością za całość procesów (end-to-end). W przypadku podziału na trzy jednostki Regulator mógłby być angaŝowany (niechcący lub z premedytacją) w rozwiązywanie niejasności kompetencyjnych i podziału odpowiedzialności pomiędzy jednostkami wewnętrznymi operatora zaśniedziałego. Warto takŝe zaczerpnąć z doświadczeń innych rynków. W badaniach cytowanych w dokumencie konsultacyjnym większość operatorów alternatywnych działających na rynkach, gdzie zastosowano podział odpowiadający wariantowi z trzema jednostkami, uznało taki podział za nieco sztuczny i utrudniający realizację procesów. Oprócz spojrzenia przez pryzmat warunków konkurencyjnych naleŝy wziąć pod uwagę takŝe strategiczny interes Polski, wyraŝający się dąŝeniem do poprawy sytuacji społeczeństwa informacyjnego (to niska jakość istniejącej infrastruktury kablowej sieci dostępowej jest ograniczeniem dla rozwoju dostępu szerokopasmowego, a więc i społeczeństwa informacyjnego). W odniesieniu do rynku telekomunikacyjnego oznacza to imperatyw stymulacji inwestycji w rozwój i unowocześnienie infrastruktury sieci. W wariancie trzech jednostek mielibyśmy do czynienia z dwoma, mniejszymi źródłami finansowania inwestycji: jednostka wydzielona inwestująca w sieć dostępową, a jednostka hurtowa w sieć szkieletową. W wariancie

8 Autor: Sebastian Konkol 8 / 20 dwóch jednostek byłoby to pojedyncze źródło, które dysponowałoby większym lewarem finansowym przez co inwestycje mogłyby być lepiej dostosowane do potrzeb rynku hurtowego jako całości (przy załoŝeniu skuteczności egzekwowania separacji działalności sprzedaŝy hurtowej operatora zasiedziałego od jego sprzedaŝy detalicznej). 6. Czy zgadzają się Państwo z zaproponowanym w dokumencie konsultacyjnym podziałem zasobów sieciowych? Jak oceniacie Państwo jego wpływ na rozwój usług opartych na bazie sieci NGN/NGA? Które elementy infrastruktury sieciowej są najwaŝniejsze dla prawidłowego rozwoju rynku nowych technologii z punktu widzenia podziału zasobów w ramach rozdziału funkcjonalnego? Zaproponowany w dokumencie konsultacyjnym podział zasobów sieciowych (rozumiany jako wyróŝnienie punktów architektury sieci operatora zasiedziałego, w których moŝliwe jest połączenie z infrastrukturą sieci operatora alternatywnego) jest adekwatny do stawianych celów. Nie sposób przewidzieć pełnego spektrum usług, jakie będą świadczone na bazie sieci NGN, więc nie moŝna tu ferować jednoznacznych wyroków odnośnie słuszności podziału. Co do pryncypiów, argumentacja zawarta w dokumencie konsultacyjnym zarówno w odniesieniu do wpływu na przyszłe usługi NGN/NGA jak i wagi elementów sieciowych jest słuszna. NaleŜy jednak pamiętać, aby w rozwiązaniach regulacyjnych ująć moŝliwość modyfikacji / uzupełnienia reguł określania punktów dołączania operatorów alternatywnych do infrastruktury sieci operatora zasiedziałego. Uzasadnienie dla wprowadzenia takiej konieczności wzrasta w sytuacji wyboru wariantu podziału z trzema jednostkami z powodu potencjalnej konieczności ustalania odpowiedzialności za inne punkty dostępu pomiędzy jednostki organizacyjne operatora zasiedziałego. 7. Czy samo powiązanie wynagrodzeń pracowników JW z wynikami monitorowanych wskaźników efektywności KPI zagwarantuje według Państwa skuteczne wdroŝenie i stosowanie zasady EoI? Ingerencja w system wynagrodzeń pracowników jednostki wydzielonej wydaje się być zbyt daleko posuniętym Ŝądaniem. Dokonując świadomego przerysowania mogłoby to oznaczać, Ŝe warunki zatrudnienia liniowego pracownika jednostki wydzielonej byłyby ustalane na drodze rozporządzenia lub negocjowane przez Prezesa UKE z zatrudnianym pracownikiem. Taka ingerencja prowadzi takŝe do nierównowagi wewnątrz organizacji operatora zasiedziałego wszak systemy wynagrodzeń pozostałych jednostek organizacyjnych tego operatora nie będą podlegać tak samo skrupulatnej kontroli. Efektem takiej nierównowagi mogłoby być potraktowanie pracy w jednostce wydzielonej jako pewnego rodzaju kary, co mogłoby doprowadzić do sytuacji odwrotnej od oczekiwanej (identyfikacji pracowników z celami jednostki wydzielonej). Wynagrodzenia pracowników jednostki

9 Autor: Sebastian Konkol 9 / 20 wydzielonej powinny podlegać takim samym zasadom kształtowania, jak w pozostałych jednostkach organizacyjnych operatora zasiedziałego. W nowoczesnych organizacjach powiązanie wynagrodzenia pracowników (nawet liniowych) ze stopniem wypełnienia stawianych przed jednostką organizacyjną celów jest naturalne, a stosowanie KPI i MBO rutynowe. Stosowanie takich mechanizmów musi być jednak pochodną kultury zarządzania biznesem jednostki wydzielonej nie zaś być narzucone przez Regulatora. Zadaniem Regulatora wydaje się tu być raczej umiejscowienie odpowiedzialności za jakość obsługi (np. mierzonej wskaźnikami KPI) w jednostce wydzielonej jako całości i skuteczność egzekwowania ewentualnych kar za nierówne traktowanie poszczególnych podmiotów przez jednostkę wydzieloną. Kontrola wynagrodzeń kierownictwa jednostki wydzielonej jest takŝe zagadnieniem problematycznym w realiach implementacyjnych. Oprócz czysto finansowych składników wynagrodzenia waŝnym elementem są składniki pozapłacowe, jakie mogą być przekazywane kierownictwu jednostki wydzielonej w sposób uznaniowy. Nie sposób wyobrazić sobie kontroli, jaką musiałby sprawować Regulator, aby wyeliminować moŝliwości wpływania taką drogą na decyzje kierownictwa jednostki wydzielonej. W sytuacji skrajnej mogłoby to oznaczać konieczność prowadzenia rejestru korzyści majątkowych na rzecz kaŝdego pracownika jednostki wydzielonej i skrupulatnego kontrolowania takiego rejestru. Podobna argumentacja ma miejsce takŝe w odniesieniu do program opcji managerskich, który nie powinien być modyfikowany mimo potencjalnego związku ze stosowaniem praktyk antykonkurencyjnych. Operator zasiedziały, choć podlegający działalności Regulatora, jest jednak firmą komercyjną, która powinna mieć autonomię w kształtowaniu formuły działalności. Program opcji managerskich powinien być kształtowany dokładnie tak samo dla wszystkich zatrudnionych, bez względu na to, jaką częścią biznesu zarządza dany manager. Ostatecznie zarówno jednostka wydzielona jak i inne jednostki wypracowują wspólnie wartość akcji operatora zasiedziałego, a działalność Regulatora nie moŝe dyskryminować niektórych pracowników operatora zasiedziałego. Realizacja zasady EoI moŝe być istotnie wspierana przez system wynagrodzeń jednostki wydzielonej o ile nie będzie on dyskryminujący w stosunku do systemu wynagrodzeń w pozostałych jednostkach organizacyjnych operatora zasiedziałego oraz o ile będzie on wynikał z wewnętrznego przekonania kierownictwa jednostki wydzielonej, Ŝe równe traktowanie wszystkich podmiotów jest niezbędne i leŝy w interesie tejŝe jednostki. Tego sprzęŝenia naleŝy jednak szukać w mechanizmach pośrednich: powiązania puli wynagrodzenia kierownictwa jednostki wydzielonej z bilansem tej jednostki, na który wpływ miałyby takŝe potencjalne kary nakładane przez Regulatora za

10 Autor: Sebastian Konkol 10 / 20 niestosowanie się do zasady EoI wyraŝanej przez wskaźniki KPI, przy załoŝeniu samodzielności finansowej tej jednostki wydzielonej i braku moŝliwości zasilenia budŝetu premiowego ze źródeł zewnętrznych. Zasady EoI nie uda się jednak zagwarantować wyłącznie przy wykorzystaniu powiązania wynagrodzeń czy to kierownictwa, czy pracowników liniowych jednostki wydzielonej z wartościami wskaźników KPI. 8. Co w Państwa opinii powinien zawierać (poza elementami wymienionymi w konsultowanym dokumencie) system motywacyjny JW, aby skutecznie zagwarantować istnienie równowaŝnego i niedyskryminującego traktowania innych operatorów przez TP? System motywacyjny dla jednostki wydzielonej (jako całości) powinien zawierać zarówno obietnicę nagród za właściwe wypełnianie narzuconych obowiązków, jak i groźbę nieuchronnych kar w przypadku niestosowania się do tych zasad. Podstawą więc jest tu wprowadzenie do systemu motywacyjnego takŝe konsekwencji niestosowania się do zasad wynikających z celu przeciwdziałania antykonkurencyjnym postawom operatora zasiedziałego. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia, system nagród powinien wspomagać podnoszenie jakości realizacji usług hurtowych jako całości (premiować podnoszenie jakości wykazanej dopiero dla wszystkich klientów hurtowych, nie dla niektórych z nich) oraz piętnować kaŝdy przejaw antykonkurencyjnego traktowania któregokolwiek z klientów (karać przejawy dyskryminacji choćby jednego z klientów hurtowych). Dla przykładu, wysokość budŝetu premiowego w przypadku stosowania się do reguł niedyskryminacji mogłaby być uzaleŝniona od utrzymywania odpowiedniego poziomu usług w dłuŝszym okresie, z podstawą dla wyliczania określoną jako średnia wartość ze średnich uzyskanych na rzecz poszczególnych klientów sprzedaŝy detalicznej operatora zasiedziałego i operatorów alternatywnych). Komplementarnie, w przypadkach naruszania zasad niedyskryminacji budŝet premiowy mógłby być ograniczany w oparciu o wartość minimalną ze średnich wartości wskaźników jakości. W uzupełnieniu do Kodeksu Praktyk moŝliwym (i skutecznym) rozwiązaniem jest publikacja informacji o osiągnięciach zespołów wchodzących w skład jednostki wydzielonej a nawet poszczególnych pracowników osiągnięciach związanych z jakością usług mierzoną z nastawieniem na wzmacnianie zasad niedyskryminacji. Komplementarnym rozwiązaniem powinno być takŝe piętnowanie postaw zespołów i pojedynczych osób, które zasad niedyskryminacji nie uszanują, włącznie z konsekwencjami dyscyplinarnymi wynikającymi z Kodeksu Pracy. 9. Czy zgadzają się Państwo ze stwierdzeniem, Ŝe zastosowanie zdefiniowanej w dokumencie zasady EoI pozwoli w moŝliwie najszerszym zakresie

11 Autor: Sebastian Konkol 11 / 20 wyeliminować pojawiające się na rynku problemy, wynikające z nierównego traktowania OZ przez TP? Czy zasada EoO moŝe w Państwa ocenie przynieść zbliŝone rezultaty? W jakiej sytuacji? Bez wątpienia, skuteczność równouprawnienia na polu konkurencji będzie znacznie mocniej zapewniona przez stosowanie reguły EoI, niŝ EoO. Przy załoŝeniu nieco wyidealizowanego rozumienia reguły EoI, czyli przede wszystkim absolutnej równości w zakresie usługi hurtowej, procesów obsługi klientów hurtowych, dostępu do informacji i ochrony informacji poufnych poszczególnych klientów, reguła EoI jest dość dobrym przybliŝeniem stanu konkurencji wolnorynkowej daje moŝliwości walki konkurencyjnej w oparciu o wykazanie przez dostawców usług detalicznych zarówno innowacyjnego podejścia do budowy produktów, jak i efektywności operacyjnej. Wynikiem jest podniesienie atrakcyjności usług i obniŝenie ich cen detalicznych. WdroŜenie tej reguły pozostawia takŝe mniejsze pole do róŝnic interpretacyjnych i konieczności ingerencji Regulatora dla zapewnienia niedyskryminacji klientów hurtowych operatora zasiedziałego. Reguła EoO nie daje niemal Ŝadnych zachęt do działań konkurencyjnych. Odnosząc się do idei EoO (propozycja operatora zasiedziałego w tym obszarze nie spełnia nawet załoŝeń dla tej reguły), równowaŝność uzyskana dopiero na poziomie usług detalicznych jest zachętą do maksymalizacji marŝy przez minimalizację kosztów, gdyŝ cena usług detalicznych byłaby niejako z góry określona. Taka sytuacja wprowadza kilka powaŝnych problemów w egzekwowaniu załoŝeń antykonkurencyjnych. Po pierwsze kaŝda sytuacja potencjalnie antykonkurencyjna musiałaby być rozstrzygana na gruncie rozproszonej odpowiedzialności skoro EoO, to zarówno dostawca hurtowy jak i detaliczny odpowiadają za wynik ostateczny. Nie trudno sobie wyobrazić, jakim zadaniem byłoby dochodzenie prawdy w takich sporach. Po wtóre, reguła EoO nie mobilizuje operatora hurtowego do działań inwestycyjnych w infrastrukturę, ani do podnoszenia jakości świadczonych usług. Przede wszystkim jednak, reguła EoO nie zapewnia równego traktowania operatorów alternatywnych w stosunku do działalności detalicznej operatora zaśniedziałego, gdyŝ odpowiedzialność za zapewnienie równowaŝności spoczywa na obu stronach umowy sprzedaŝy hurtowej, więc operator zasiedziały mógłby dowolnie kształtować te relacje, bez zachowania reguł niedyskryminacji. Podsumowując, moŝna sobie wyobrazić wyidealizowane warunki rynku telekomunikacyjnego, w którym wszystkie podmioty traktują się nawzajem w sposób równy i uczciwy. W takich warunkach reguła EoO mogłaby przynieść zbliŝone rezultaty w odniesieniu do zapobiegania postawom antykonkurencyjnym. W takich warunkach jednak ingerencja Regulatora nie byłaby w ogóle potrzebna. Nawet jednak w tym wyidealizowanym obrazie reguła EoO nie zapewni motywacji

12 Autor: Sebastian Konkol 12 / 20 działalności hurtowej operatora zasiedziałego do zwiększenia inwestycji w infrastrukturę i podniesienie jakości oferowanych usług. 10. Czy zgadzają się Państwo ze stwierdzeniem, Ŝe fizyczny rozdział systemów IT jest trwałym i skutecznym środkiem zapewniającym zablokowanie przypływu informacji pomiędzy JW, a podmiotami Grupy TP? Czy i przy jakich załoŝeniach wystarczający moŝe być jedynie podział systemów informatycznych na bazie ustalania poziomów dostępu do określonych informacji? Wkraczając na grunt bezpieczeństwa informacji i zabezpieczenia dostępu do niej naleŝy pamiętać o zagadnieniu podstawowym. Obecnie stosowane rozwiązania technologii teleinformatycznych zapewniają, przy relatywnie niskich kosztach, jakość zabezpieczeń na poziomie niemoŝliwym do złamania przez człowieka wyposaŝonego w nawet dość wyrafinowaną technologię. Od dłuŝszego juŝ czasu, najsłabszym ogniwem w systemach zabezpieczeń jest człowiek. W propozycji separacji funkcjonalnej mówi się o wprowadzeniu szczelnego muru informacyjnego między działalnością detaliczną i hurtową operatora zasiedziałego. W rzeczywistości oznacza to wprowadzenie blokady informacyjnej między ludźmi, którzy przez długi czas pracowali wspólnie, identyfikują się ze wspólnym interesem operatora zasiedziałego i niejednokrotnie są powiązani takŝe relacjami prywatnymi (prywatnymi, emocjonalnymi). W takich warunkach trudno się tu spodziewać zmiany nastawienia o charakterze porównywalnym ze zmianą koloru światła sygnalizacji drogowej. Niezwykle trudnym zadaniem jest zagwarantowanie braku przekazywania waŝnych informacji w kanałach komunikacyjnych poza systemami informatycznymi, nawet bez załoŝenia świadomych intencji. W opisanych powyŝej warunkach stosunków międzyludzkich chce się jednak wprowadzić mechanizmy zabezpieczające przed przekazywaniem waŝnych informacji, choć moŝna załoŝyć z pewną dozą ufności, Ŝe obie strony mogą chcieć świadomie takie informacje wymieniać. Oczywiście, koniecznym jest wprowadzenie zasad, które usuwają najbardziej oczywiste moŝliwości działań obstrukcyjnych, ale naiwnością byłoby myślenie, Ŝe moŝliwe jest systemowe usunięcie takich działań jedynie przy zastosowaniu narzędzi technologii teleinformatycznych. Kłopotem w tej sytuacji moŝe być zachowanie typu friend or foe, w wyniku którego zachowania o charakterze szpiegostwa przemysłowego (bo tym byłoby poszukiwanie dostępu do informacji będącej w posiadaniu jednostki wydzielonej) prowadzone przez operatorów alternatywnych byłyby traktowane jako łamanie prawa, podczas gdy analogiczne działania prowadzone przez sprzedaŝ detaliczną operatora zasiedziałego jako koleŝeńska przysługa. Sprowadzając zagadnienie na grunt czysto technologiczny, poprawne ustalenie reguł dostępu do informacji moŝe być bardzo zbliŝone w

13 Autor: Sebastian Konkol 13 / 20 efektach do fizycznego rozdzielenia systemów informatycznych. Taki podział powinien wynikać z reguł wynikających z kształtu procesów operacyjnych, jakie byłyby realizowane przez jednostkę hurtową i jednostkę detaliczną operatora zasiedziałego i być deklaratywnie rozdzielony na dane hurtowe i detaliczne dla poszczególnych operatorów alternatywnych. NaleŜy tu pamiętać, Ŝe choć w mniejszym stopniu waŝnym jest tu takŝe zapewnienie braku moŝliwości dostępu do informacji o działalności operatorów alternatywnych między sobą. Dla podniesienia bezpieczeństwa danych moŝna wprowadzić partycjonowanie danych dotyczących poszczególnych operatorów alternatywnych połączone z zastosowaniem zabezpieczeń kryptograficznych niezaleŝnych dla kaŝdej z partycji. Zarówno w sytuacji rozdziału fizycznego systemów informatycznych jak i podziału na poziomie praw dostępu koniecznym jest wprowadzenie mechanizmów audytowalnego logu dostępu do danych (tzw. audit log), który mógłby być weryfikowany w ramach kontroli prowadzonej przez Regulatora. Takie zabezpieczenie powinno stanowić ostrzeŝenie dla administratorów wraŝliwych systemów informatycznych, aby nie uŝywali oni swoich umiejętności i uprawnień w sposób łamiący zasady dostępu do informacji. W kontekście dostępu do informacji naleŝy jednak pamiętać o całej wiedzy, którą aktualnie posiadają struktury Grupy TP na temat zarówno swoich klientów, jak i klientów operatorów detalicznych. Bardzo długi czas upłynie, zanim będzie moŝna powiedzieć choćby o zauwaŝalnym zbliŝeniu poziomu tej wiedzy u operatorów alternatywnych. Nierównowaga wiedzy o detalicznym rynku usług telekomunikacyjnych w momencie wprowadzenia separacji funkcjonalnej będzie przez dług czas obowiązywania tej separacji istotnym elementem przewagi konkurencyjnej działalności detalicznej operatora zasiedziałego elementem przewagi, którego nie uda się zniwelować przez reguły separacji funkcjonalnej. 11. Jak oceniają Państwo zaproponowane w dokumencie rozwiązania dotyczące przyszłego kształtu Kodeksu praktyk"? Jakie ewentualnie zagadnienia powinny dodatkowo zostać w nim uwzględnione, aby w moŝliwie najpełniejszym stopniu przyczynić się do eliminacji działań obstrukcyjnych ze strony pracowników TP? Prawdziwym polem bitwy o wprowadzenie reguł niedyskryminacji w działalności hurtowej operatora zasiedziałego będą właśnie standardy etyczne i zawodowe, jakich przestrzegać będą pracownicy jednostki wydzielonej. Kodeks praktyk (w połączeniu z budowaniem oddzielnej marki dla działalności hurtowej operatora zasiedziałego) jest tu dobrym punktem dla budowania właściwych nastawień wśród pracowników. Kodeks praktyk powinien prezentować uzasadnienie dla separacji funkcjonalnej osadzone w celach społecznych tej działalności (wśród

14 Autor: Sebastian Konkol 14 / 20 rodziny, przyjaciół i znajomych pracowników jednostki wydzielonej są przecieŝ takŝe tacy, którzy chcieliby skorzystać z oferty operatorów alternatywnych) i priorytetach rozwoju państwa (dzieci pracowników jednostki wydzielonej będą cierpieć na opóźnieniach w rozwoju społeczeństwa informacyjnego). Takie wprowadzenie powinno obiektywnie uzasadniać konieczność prowadzenia działań w na pierwszy rzut oka sztucznych warunkach podziału. Reguły etyczne i zasady postępowania zawodowego opisywane następnie w Kodeksie praktyk powinny wynikać z uzasadnienia rozpoczynającego Kodeks praktyk. W miarę moŝliwości (np. poprzez przejście od ogółu do szczegółu) powinny one prezentować związek między uzasadnieniem separacji funkcjonalnej a codziennymi działaniami pracowników jednostki wydzielonej. Kodeks praktyk nie powinien takŝe pominąć (choć nie powinien poświęcać temu nadmiernej uwagi) kar, jakie mogą być zastosowane w przypadku odstępstw od reguł w Kodeksie praktyk opisywanych, włącznie z przejściem do postępowania w trybie prawa pracy. 12. Jak oceniają Państwo zaproponowane w dokumencie instrumenty nadzoru nad wdraŝaniem obowiązku rozdziału funkcjonalnego? Czy w Państwa ocenie istnieją jeszcze inne instrumenty nadzoru, które Prezes UKE powinien wprowadzić? Jakiego rodzaju konsekwencje powinny być przewidziane w przypadku naruszenia przez TP S.A. warunków rozdziału? Nadzór nad wdraŝaniem rozdziału funkcjonalnego, zarówno w fazie przygotowawczej, jak obowiązywania powinien opierać się nie tyle na obowiązku raportowym nałoŝonym na operatora zasiedziałego, co na obiektywnych danych oceniających skuteczność separacji. W tym celu, w ramach tworzenia zasad separacji funkcjonalnej, powinny powstać systemowe mechanizmy weryfikacji tych danych i uzgadniania ich stanu pomiędzy operatorem zasiedziałym a operatorami alternatywnymi. Powinno to zapewnić uwzględnienie w ocenie analizowanej przez Regulatora pomiarów i pochodzących obu stron umowy hurtowej. W idealnym przypadku obowiązek uzgodnienia tego stanu w odpowiednim terminie powinien spoczywać na operatorze zasiedziałym, a Regulator powinien otrzymywać wynik uzgodnień poczynionych przez strony umowy hurtowej. Całość nadzoru nad realizacją separacji funkcjonalnej powinien cechować obiektywizm. Względy historyczne uzasadniają nacisk na operatora zasiedziałego w tym zakresie, ale Regulator powinien zachować dystans i obarczając operatora zasiedziałego obowiązkami realizacji separacji funkcjonalnej oceniać zarówno wypełnianie reguł separacji przez operatora zasiedziałego, jak i efekty (społeczne i strategiczne) działań całości systemu powstałego w wyniku separacji funkcjonalnej, włączając w to działalność operatorów alternatywnych. Wysiłek przygotowania, wdroŝenia i nadzoru separacji funkcjonalnej nie jest wszak podejmowany w celu nieco innego podziału przychodów

15 Autor: Sebastian Konkol 15 / 20 ze świadczenia usług detalicznych lecz po to, aby dzięki wzrostowi konkurencji zyskiwało polskie społeczeństwo oraz dzięki stymulowaniu inwestycji zyskiwał kraj jako całość. Nadzorowi rozdziału powinny podlegać wszystkie, bez wyjątku, rozwiązania wdraŝane w ramach separacji funkcjonalnej, gdyŝ rzeczy nie podlegające pomiarom nie mogą być zarządzane. Część z rozwiązań moŝe być objęta obowiązkami raportowymi, a rozwiązania nieobjęte takim obowiązkiem powinny być nadzorowane w ramach działań kontrolnych prowadzonych przez Regulatora. Wysiłek włoŝony w zbudowanie reguł nadzoru obejmowanych przez obowiązki raportowania będzie procentował w przyszłości kaŝda kontrola prowadzona przez Regulatora będzie mogła obejmować mniejszy obszar szczegółów poszczególnych rozwiązań. Pośród zagadnień, jakie powinny podlegać obowiązkowi raportowemu powinny się znajdować przede wszystkim: jakość świadczenia usług przez działalność hurtową operatora zasiedziałego, skuteczność rozdziału dostępu do informacji oraz analityka kosztów i rozliczeń hurtowych. Pierwsze z zagadnień powinno być opisywane odpowiednio dobranym zestawem wskaźników KPI. Drugie z zagadnień powinno być przedmiotem audytu niezaleŝnej firmy specjalizującej się w zabezpieczeniach systemowych. Trzecie z zagadnień powinno znajdować miejsce w raportach rachunkowości regulacyjnej. Dobór właściwych wskaźników KPI jest w rzeczywistości zadaniem bardzo trudnym zarówno ze względu na konieczność takiego ich zdefiniowania aby mierzone wielkości były powiązane ze stawianym celem, jak i ze względu na oczekiwania akceptowalnych wartości tych wskaźników oraz wielość moŝliwości dokonywania pomiarów i interpretacji wyników. Lista wskaźników musi być więc dobrze przemyślana i obejmować powinna dwa poziomy: wskaźniki operacyjne odnoszące się wprost do sposobu świadczenia usług hurtowych oraz wskaźniki strategiczne mierzące efektywność separacji funkcjonalnej jako narzędzia dla poprawy sytuacji konkurencyjnej na polskim rynku telekomunikacyjnym. Dodatkowo, wskaźniki KPI powinny być wyliczane dla kaŝdego z klientów działalności hurtowej operatora zasiedziałego (sprzedaŝ detaliczna tego operatora i operatorzy alternatywni). Oparcie się o proste wartości średnie oznaczać moŝe zaciemnienie wyników przez nierównowagę reprezentacji danych opisujących poszczególnych klientów wynikające z róŝnic w skali ich działania. Poza mechanizmami nadzoru (pomiar KPI, obowiązek raportowy), konieczne jest zapewnienie systemowych mechanizmów inicjujących działania naprawcze w wypadku wystąpienia nieprawidłowości. Wśród takich mechanizmów powinny się znaleźć co najmniej: proces inicjowania i prowadzenia ustaleń dla działań naprawczych oraz proces wprowadzania modyfikacji do reguł pomiaru (np. zmiany w liście KPI lub definicji sposobu ich pomiary czy oczekiwanych ich wartości).

16 Autor: Sebastian Konkol 16 / 20 Całość systemu nadzoru powinna być skonstruowana tak, aby niewypełnienie reguł prowadziło do konfliktu wewnątrz struktur operatora zasiedziałego, gdyŝ jest to skuteczny sposób zarówno na terminowość działań naprawczych, jak i na zmniejszenie zaangaŝowania Regulatora w zapewnienie skuteczności separacji funkcjonalnej. Podstawowymi sankcjami, jakimi powinien móc skutecznie operować Regulator są kary finansowe nakładane bezpośrednio na jednostkę wydzieloną będąc niezaleŝną finansowo, z wydzielonym z operatora zasiedziałego rachunkiem i budŝetem, jednostka wydzielona dotkliwiej odczuje nakładane kary niŝ w przypadku odniesienia ich do całego bilansu operatora zasiedziałego. Kary powinny być nakładane takŝe bezpośrednio na zarządzających jednostką wydzieloną i całością operatora zasiedziałego. Ostateczną sankcją powinno być realne zagroŝenie eskalacją separacji funkcjonalnej na przykład przez kolejne rozdzielenie infrastrukturalny sieci dostępowej i szkieletowej, czy podział regionalny aktywów firmy, a w ostateczności wręcz konieczność rozdziału właścicielskiego tych elementów na gruncie prawa handlowego (sprzedaŝ aktywów sieciowych innemu podmiotowi prawa handlowego, z zachowaniem rozdzielności właścicielskiej). Dobrym pomysłem uzupełniającym mechanizmy nadzoru byłoby powołanie forum dyskusyjnego między wszystkimi zainteresowanymi stronami, nad którym patronat sprawowałby Regulator biorąc aktywny udział w pracach forum. Cel istnienia takiego forum powinien być jednak dobrze określony i powinien dotyczyć strategicznych zagadnień związanych z realizacja separacji funkcjonalnej, jak np. ocena efektywności rozwiązań separacji funkcjonalnej, czy kształtowanie rynku w obliczu przyjętych rozwiązań. Funkcjonowanie forum mogłoby być rozszerzone o zadania powszechnej publikacji informacji o stanie rozwoju warunków konkurencyjności i realizacji priorytetów rozwoju infrastruktury w wyniku działań separacji funkcjonalnej. Ocena wpływu i skutków wprowadzenia rozdziału funkcjonalnego 13. Na jakie kwestie Prezes UKE powinien zwrócić szczególną uwagę zwaŝywszy na wpływ rozdziału funkcjonalnego na rozwój sieci NGN/NGA? Znane obecnie perspektywy rozwoju sieci NGN/NGA mogą być poprawnie umieszczone w kontekście separacji funkcjonalnej i jej konsekwencji. ZwaŜywszy jednak na brak moŝliwości pełnego i pewnego przewidzenia przyszłości technologii telekomunikacyjnej i modeli biznesowych rynku telekomunikacyjnego, Prezes UKE powinien zwrócić szczególną uwagę na to, czy w wyniku powstawania nowych rozwiązań nie pojawiają się w łańcuchu wartości usług telekomunikacyjnych nowe punkty, dla których konieczne byłoby zapewnienie reguły równowaŝności, np. EoI.

17 Autor: Sebastian Konkol 17 / Czy zgadzają się Państwo z zawartą w dokumencie oceną spodziewanego wpływu wdroŝenia rozdziału funkcjonalnego na rynek telekomunikacyjny oraz na rozwój konkurencji? Bez wątpienia, skuteczne przeprowadzenie separacji funkcjonalnej operatora zasiedziałego doprowadziłoby do istotnej poprawy kondycji rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Biorąc pod uwagę doświadczenia z innych krajów, poprawa moŝe objąć kaŝdy z elementów opisanych w dokumencie konsultacyjnym. Podstawowym warunkiem osiągnięcia stanu poprawy jest jednak zapewnienie skuteczności w egzekwowaniu zasad i rozwiązań separacji funkcjonalnej słabość polskiego systemu prawnego nie pozwala na pełną wiarę w przeniesienie sukcesów z innych rynków na grunt naszego kraju. DuŜą uwagę naleŝy zwrócić na pragmatyzm w myśleniu o moŝliwościach przeprowadzenia i skuteczności wdroŝenia separacji funkcjonalnej. W sytuacjach rozwaŝania tak szerokich zagadnień pojawiają się tendencje do myślenia Ŝyczeniowego, które moŝe nie znaleźć odzwierciedlenia w przyszłych efektach. Z duŝym prawdopodobieństwem moŝna załoŝyć, Ŝe część celów stawianych przed separacją funkcjonalną uda się zrealizować trwale. Z pewnym prawdopodobieństwem jednak wypełnienie części Ŝyczeń będzie wymagało sprawowania ciągłej kontroli i wdroŝenia mechanizmów poprawy tejŝe kontroli w miarę zmian zachodzących w organizacji operatora zasiedziałego skuteczność wypełniania tej grupy Ŝyczeń będzie miała bowiem charakter wyścigu między pomysłowością zarządzających w organizacji operatora zasiedziałego a dociekliwością i skutecznością narzędzi kontrolno-regulacyjnych stosowanych przez Regulatora. Z takiego powodu niestety, część ze stawianych Ŝyczeń moŝe nie być spełniona nigdy. 15. Proszę przekazać takŝe inne uwagi i spostrzeŝenia dotyczące dokumentu. W uzupełnieniu odpowiedzi na postawione pytania, pojawia się szereg zagadnień, które warte są zaadresowania w przypadku dalszych, szczegółowych prac nad rozwiązaniami separacji funkcjonalnej operatora zasiedziałego: Dla zachowania spójności rozwiązań rozdziału naleŝałoby uzupełnić go o ustalenia dotyczące zadań zarządzania siecią odpowiednie rozdzielenie systemów zarządzania infrastrukturą sieci i elementami sieci, zapewnienie spójności procesów operacyjne zarządzania siecią (fault, configuration, performance), zapewnienie spójności procesów obsługi klienta hurtowego realizowanych w ramach zarządzania siecią (usuwanie awarii, planowanie rekonfiguracji i działań rozbudowy sieci) W ramach ustalania standardu komunikacji elektronicznej, jak byłaby stosowana dla wszystkich klientów hurtowych (zasada

18 Autor: Sebastian Konkol 18 / 20 EoI), warto przemyśleć moŝliwość anominizacji zapytań o moŝliwość świadczenia usług, aby realizacja takich działań była pozbawiona cech określających klienta hurtowego składającego zapytanie W ramach sprawowania nadzoru nad separacją funkcjonalną warto rozwaŝyć powołanie podlegającej Regulatorowi organizacji non-profit, która zajmowałaby się pomiarami procesów obsługi klientów hurtowych i analizą przypadków nieprawidłowości, przy czym organizacja ta byłaby finansowana przez wszystkich klientów detalicznych np. w proporcjach wynikających z udziału w rynku Zakres rynkowej oferty hurtowej powinien być dobrze określony przez katalog usług, jakie moŝe oferować działalność hurtowa operatora zasiedziałego, a nowe usługi, zanim zostaną zaoferowane jakiemukolwiek klientowi działalności hurtowej (operatorowi alternatywnemu lub działalności detalicznej operatora zasiedziałego) będą musiały być zdefiniowane w katalogu usług definicja usług powinna obejmować takŝe procesy ich świadczenia, interfejsy (organizacyjne, procesowe, narzędziowe) i warunki ich świadczenia (SLA) Anonimizacja procesów obsługi powinna być stosowana wszędzie tam, gdzie posiadanie wiedzy o odbiorcy nie jest absolutnie niezbędne dotyczyć to powinno zarówno danych i procesów operacyjnych funkcjonowania działalności hurtowej operatora zasiedziałego, jak i poufności planów rozwojowych poszczególnych operatorów alternatywnych

19 Autor: Sebastian Konkol 19 / 20 Podsumowanie Dokument poddany konsultacjom stanowi szeroki opis środowiska, celów i rozwiązań separacji funkcjonalnej polskiego operatora zasiedziałego. Dokonując retrospekcji działań podejmowanych przez Regulatora i skuteczności obrony pozycji operatora zasiedziałego trudno nie zgodzić się z tezą o konieczności podjęcia zdecydowanych i nadzwyczajnych środków dla zapewnienia poprawy sytuacji. Co ciekawe, wydarzenia w tym zakresie obserwowane na rynku polskim nie odbiegają zbytnio od standardów, jakie zapewne udałoby się zidentyfikować na podstawie doświadczeń innych krajów. Przegląd działań prowadzonych w tym zakresie na świecie pokazuje, Ŝe rozdział funkcjonalny sprawdza się lepiej, niŝ jakiekolwiek inne metody, choć jeśli celem jest konkurencyjność w sensie wolnorynkowym, to kaŝde rozwiązanie zakładające odstępstwa od zasady kapitałowego (właścicielskiego) rozdziału działalności detalicznej od hurtowej osłabia tę skuteczność. DuŜa część problemów zarządzania dotykanych separacją funkcjonalną jest na tyle standardowych, Ŝe znane są rozwiązania tych problemów dla części z nich jednak rozwiązania są raczej eksperymentalne, więc naleŝy je wypracować i mieć moŝliwość ich poprawy juŝ w ramach funkcjonującego tworu regulacyjnego. RozwaŜając szczegółowe rozwiązania separacji funkcjonalnej warto pamiętać takŝe o tym, Ŝe Telekomunikacja Polska S.A., poza byciem operatorem zasiedziałym, ma takŝe wiele innych cech, które mogłyby być rozwaŝane jako wpływające ostatecznie na ceny usług i moŝliwości ich świadczenia (np. posiadane nieruchomości i zarządzanie nimi). W warunkach rynków pozostających w równowadze konkurencyjnej kaŝdy interwencjonizm państwa źle wpływa na gospodarkę rynkową, dlatego teŝ bardzo waŝnym aspektem (niestety trudnym do oceny gdyŝ obserwowalnym dopiero w dłuŝszej perspektywie) jest ustalenie granic interwencji Regulatora przywrócenie warunków konkurencyjności mające na uwadze dobro społeczne oraz priorytety rozwoju państwa. W zakresie nadzoru przygotowania i wdraŝania separacji funkcjonalnej, szczególnie biorąc pod uwagę historię działań i strukturę polskiego rynku telekomunikacyjnego, łatwo o sytuację sprzyjającą przekształceniu monopolu w oligopol w niepisanym porozumieniu między operatorem zasiedziałym a istotnymi graczami spośród operatorów alternatywnych. Takie rozstrzygnięcie dla separacji funkcjonalnej zdecydowanie nie jest ani w interesie społecznym, ani nie sprzyja stymulowaniu rozwoju infrastruktury technicznej dla społeczeństwa informacyjnego. Ocena sukcesu działań Regulatora wykorzystującego nadzwyczajne narzędzie, jakim niewątpliwie jest separacja funkcjonalna operatora zasiedziałego, powinna opierać się nie o liczbę LLU, BSA czy WLR, ale o wskaźniki mające znaczenie społecznie, jak na przykład penetrację dostępu do Internetu szerokopasmowego, średnią cenę takiego

20 Autor: Sebastian Konkol 20 / 20 dostępu w porównywalnych kategoriach usług, czy teŝ mniej kwantyfikowalną innowacyjność usług dodanych i ich penetrację. Ostateczna ocena działalności Regulatora będzie, tak czy inaczej, postrzegana przez pryzmat celów społecznych : konkurencyjności rynku hurtowego (spójność i stabilność reguł prowadzenia biznesu), konkurencyjność rynku detalicznego (determinacja wprowadzania zachęt do inwestycji), priorytety rozwoju Państwa (powszechność szerokopasmowego dostęp do Internetu).

Karta równoważności Warszawa, 30 Marca 2009

Karta równoważności Warszawa, 30 Marca 2009 Karta równoważności Warszawa, 30 Marca 2009 Karta Równoważności propozycja TP SA ADRESACI: CELE: Rozwój rynku telekomunikacyjnego poprzez poprawę współpracy międzyoperatorskiej Zapewnienie wszystkim Operatorom

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Załącznik nr 2 do zarządzenia Celem procedury jest zapewnienie mechanizmów identyfikowania ryzyk zagraŝających realizacji

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI DOK2-073-66/06/MKK Warszawa, dnia grudnia 2006 r. Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej W związku z prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 21 stycznia 2010 r. Proces TTM Hurt

Warszawa, 21 stycznia 2010 r. Proces TTM Hurt Warszawa, 21 stycznia 2010 r. Proces TTM Hurt Proces TTM proces rozwoju i dostarczania usług Proces Time To Market (TTM) to proces przygotowania i wdrożenia oferty rynkowej; obejmuje etapy planowania/projektowania,

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Obowiązki nakładane na przedsiębiorców o pozycji znaczącej. Rzecz o terapii. cbke.prawo.uni.wroc.pl

Obowiązki nakładane na przedsiębiorców o pozycji znaczącej. Rzecz o terapii. cbke.prawo.uni.wroc.pl Rzecz o terapii Warunki skuteczności: 1. adekwatność; 2. proporcjonalność; 4. konsekwencja; 3. aspekt psychologiczny; Rynki detaliczne najważniejszy problem regulacyjny: poziome wiązanie usług przez operatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29 z 01.07.2013r. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU Postanowienia ogólne 1 1. Kontrola zarządcza w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Krajowe Forum Szerokopasmowe 27 listopada 2012

Krajowe Forum Szerokopasmowe 27 listopada 2012 Krajowe Forum Szerokopasmowe 27 listopada 2012 Otwartość uczestników na nowe technologie i typy usług Wdrażanie nowych technologii, w tym LTE Rosnąca konkurencyjność rynku Kompleksowe prawodawstwo Stopień

Bardziej szczegółowo

Bariery wejścia na rynek usług dostępu do Internetu

Bariery wejścia na rynek usług dostępu do Internetu Bariery wejścia na rynek usług dostępu do Internetu Konferencja XX-lecie UOKiK 13 wrzesień 2010 www.netia.pl Netia sukcesywnie powiększa swój udział w rynku internetu szerokopasmowego wiodący operator

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne orężem walki sprzedawcy energii w walce o klienta. Warszawa 06.06.2008

Systemy informatyczne orężem walki sprzedawcy energii w walce o klienta. Warszawa 06.06.2008 Systemy informatyczne orężem walki sprzedawcy energii w walce o klienta Warszawa 06.06.2008 Agenda wystąpienia Zachowania Sprzedawców Energii w obliczu deregulacji; Różne wizje postawy konkurencyjnej w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE

ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2014R. w sprawie określenia procedur samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Gminnym

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Naboru, Analizy i Selekcji oraz Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych w ramach Projektu Kapitał na Innowacje

Regulamin Naboru, Analizy i Selekcji oraz Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych w ramach Projektu Kapitał na Innowacje Załącznik do Uchwały Nr 216/09 Zarządu MARR S.A. z dnia 16.04.2009 Regulamin Naboru, Analizy i Selekcji oraz Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych w ramach Projektu Kapitał na Innowacje realizowanego w

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Zenon Decyk Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Od 2001 roku funkcjonowała w postaci kontroli finansowej, która dotyczyła

Bardziej szczegółowo

iber izac ania r nku i ko i k n kuren kure a y w ania nadrz nadr ęd ę n an r apew ien ego arci a kon kuren kure łań ła nek poczt

iber izac ania r nku i ko i k n kuren kure a y w ania nadrz nadr ęd ę n an r apew ien ego arci a kon kuren kure łań ła nek poczt Grudzień 2012 Plan prezentacji Liberalizacja wyzwania dla rynku i konkurencji Analiza SWOT Wyzwania Misja Cele nadrzędne Wizja Stan rynku Zapewnienie skutecznego otwarcia rynku na konkurencję Wpływ działań

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

Dotacje vs. instrumenty zwrotne w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej

Dotacje vs. instrumenty zwrotne w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej Dotacje vs. instrumenty zwrotne w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej Wnioski z badania IBnGR Perspektywa finansowa 2007-2013 przyniosła nowe instrumenty finansowania.

Bardziej szczegółowo

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A.

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A. Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A. Działający w Banku Pocztowym S.A. (dalej: Bank) system kontroli wewnętrznej stanowi jeden z elementów systemu zarządzania Bankiem.

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK..

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK.. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 532011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 sierpnia 2011roku KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK.. Lp. Pytanie Tak Nie Nie wiem Uwagi/wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Praktyczne problemy controllingu marketingu

Praktyczne problemy controllingu marketingu nr 10/121 2009, 5 października Praktyczne problemy controllingu marketingu Michał Guzek managing partner w firmie Hicron Consulting; Albert Smektalski niezaleŝny konsultant w zakresie zarządzania i controllingu;

Bardziej szczegółowo

Procesy aktywne. PoŜyczki Kredyty Pozostałe procesy aktywne

Procesy aktywne. PoŜyczki Kredyty Pozostałe procesy aktywne ZADANIA ĆWICZENIOWE - ADONIS Moduł 1: Struktura obszaru przedsiębiorstwa Pierwszym etapem jest analiza i strukturyzacja badanego obszaru przedsiębiorstwa. W tym celu stosowany jest typ modelu ADONISa mapa

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla Państwa- Beneficjenta ws. Raportowania i Monitorowania

Wytyczne dla Państwa- Beneficjenta ws. Raportowania i Monitorowania Wytyczne dla Państwa- Beneficjenta ws. Raportowania i Monitorowania Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 1. WSTĘP... 3 2. RAPORTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Raport oceny kompetencji

Raport oceny kompetencji Symulacje oceniające kompetencje Raport oceny kompetencji Rut Paweł 08-01-2015 Kompetencje sprzedażowe dla efactor Sp. z o.o. Dane osobowe Rut Paweł CEO pawel.rut@efactor.pl more-than-manager.com 2 z 13

Bardziej szczegółowo

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Welling ton PR Program Ochrony Środowiska 8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Dokument konsultacyjny w sprawie kształtu cennika usługi krajowe łącza dzierżawione tp oraz relacji pomiędzy ofertą RLLO a cennikiem

Dokument konsultacyjny w sprawie kształtu cennika usługi krajowe łącza dzierżawione tp oraz relacji pomiędzy ofertą RLLO a cennikiem Warszawa, 15 czerwca 2007 r. Dokument konsultacyjny w sprawie kształtu cennika usługi krajowe łącza dzierżawione tp oraz relacji pomiędzy ofertą RLLO a cennikiem W dniu 13 marca 2006 r. Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY JAKOŚCIOWE USŁUG WSKAŹNIKI KPI

PARAMETRY JAKOŚCIOWE USŁUG WSKAŹNIKI KPI PARAMETRY JAKOŚCIOWE USŁUG WSKAŹNIKI KPI 1. Informacje ogólne 1. Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. (WSS S.A.), w ramach Projektu WSS (projekt dotyczący Budowy Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej ),

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 2009 Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 15.02.2008 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sprawozdania z własnej inicjatywy dotyczącego niektórych aspektów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: BDG-II-281-17-PC/09 Warszawa dn. 29 października 2009 r.

Nr sprawy: BDG-II-281-17-PC/09 Warszawa dn. 29 października 2009 r. Nr sprawy: BDG-II-281-17-PC/09 Warszawa dn. 29 października 2009 r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do SIWZ W związku ze złoŝeniem pytań dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo projektów - aspekt HR

Bezpieczeństwo projektów - aspekt HR Bezpieczeństwo projektów - aspekt HR KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO W PROJEKTACH 11 maja 2010 Renata Polak W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 1 Specyfika projektów - a bezpieczeństwo HR Przykłady

Bardziej szczegółowo

Benchmarking w zarządzaniu efektywnością organizacji. 1. Wstęp. Adam Stefan Jabłoński Marek Marian Jabłoński

Benchmarking w zarządzaniu efektywnością organizacji. 1. Wstęp. Adam Stefan Jabłoński Marek Marian Jabłoński Adam Stefan Jabłoński Marek Marian Jabłoński Benchmarking w zarządzaniu efektywnością organizacji. 1. Wstęp W dobie ciągłych zmian rynkowych oraz rosnącej konkurencji przedsiębiorstwa chcące osiągnąć sukces

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Znaczenie struktur compliance przedsiębiorstwach

Znaczenie struktur compliance przedsiębiorstwach Znaczenie struktur compliance przedsiębiorstwach Z Adamem Jasserem, Prezesem UOKiK rozmawia Bartosz Jagura z Viadrina Compliance Center Publikacja towarzysząca VI Polsko-Niemieckiemu Forum Prawa Gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie zakładu opieki zdrowotnej w spółkę - ekspertyza

Przekształcenie zakładu opieki zdrowotnej w spółkę - ekspertyza Przekształcenie zakładu opieki zdrowotnej w spółkę - ekspertyza Marcin Kautsch Jarocin 18.12.2008 1 Cel Niniejsze opracowanie powstało na zlecenie Powiatu Jarocińskiego. Jego celem jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej Title of the presentation firmy na danym Date

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o.

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. 1 Typowy model w zarządzaniu IT akceptacja problem problem aktualny stan infrastruktury propozycja

Bardziej szczegółowo

Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy

Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy Katarzyna Meysztowicz k.meysztowicz@tangerine.biz.pl Tel.: 790 300 575 Agenda Od czego zależy efektywność organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33 993200/370/IN-402/2012 Warszawa, dnia 22.05.2012 r. Informacja dla

Bardziej szczegółowo

Strategia konkurencji

Strategia konkurencji Strategia konkurencji jest sposobem zdobywania wybranej przewagi konkurencyjnej, w celu osiągnięcia zamierzonej pozycji konkurencyjnej. Zmiana pozycji konkurencyjnej jest wyznacznikiem efektywności strategii

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP KODEKS ETYCZNY Wykonując swój stały nadzór nad działalnością Spółki oraz mając na celu jej jak najefektywniejsze działanie, Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje Kodeks Etyczny dla Spółki o następującym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemami produkcyjnymi

Zarządzanie systemami produkcyjnymi Zarządzanie systemami produkcyjnymi Efektywności zarządzania sprzyjają: samodzielność i przedsiębiorczość, orientacja na działania, eksperymenty i analizy, bliskie kontakty z klientami, produktywność,

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów

Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów społecznych Beata Bujak Szwaczka Proregio Consulting Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Planowanie

Bardziej szczegółowo

3. Proces wdro enia strategicznego zarz dzania jako

3. Proces wdro enia strategicznego zarz dzania jako Adam Jabłoński Marek Jabłoński STRATEGICZNE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI 1. Wstęp Zarządzanie jakością w ostatnich latach cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Gospodarka wolnorynkowa, dynamicznie zachodzące zmiany

Bardziej szczegółowo

reguł postępowania stanowiących normy zachowania oczekiwanego od audytora wewnętrznego;

reguł postępowania stanowiących normy zachowania oczekiwanego od audytora wewnętrznego; KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNETRZNEGO W SPÓŁCE DORADZTWO GOSPODARCZE DGA S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU WSTEP Podstawą, na której opiera się praca audytora wewnętrznego jest zaufanie do przeprowadzonej przez

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa

Polityka bezpieczeństwa Polityka bezpieczeństwa Projektowanie i wdraŝanie w MSP Radek Michalski Agenda Czym jest polityka bezpieczeństwa i czy warto ją mieć (spisaną)? Zasięg polityki bezpieczeństwa Norma 27001 WdraŜanie kilka

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej

Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej Telekomunikacja Polska deklaruje wybudowanie i udostępnienie, w terminie 36 miesięcy od daty podpisania porozumienia TP UKE,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA 2014 2020 WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Poniższe wytyczne przedstawiają minimalny zakres wymagań, jakie powinien spełniać dokument.

Bardziej szczegółowo

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE.

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE. Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE Marcin Kautsch Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Kraków,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan Spis treści Przedmowa Część I. Wprowadzenie 1. Kluczowe czynniki sukcesu lub niepowodzenia nowych produktów

Bardziej szczegółowo

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim Śląskie mocne informacją II Forum podsumowujące prace nad Strategią Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 konsultacja społeczna projektu dokumentu 25 luty 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O.

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. OFERTA FIRMY SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. UL. ARMII KRAJOWEJ 9A 41-506 CHORZÓW NA WDROśENIE NORMY JAKOŚCI ISO 9001:2000 CHORZÓW, 2008-06-20 1 :2000 SPIS TREŚCI: 1. KILKA SŁÓW O ISO... 3 2. DANE KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Kryteria jakościowe oceny merytorycznej projektu

Kryteria jakościowe oceny merytorycznej projektu Kryteria jakościowe oceny merytorycznej projektu Projekt LdV Mobility Projekt to przedsięwzięcie zorientowane na cel o określonym czasie trwania o wysokim stopniu złoŝoności wymagające zaangaŝowania określonych

Bardziej szczegółowo

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Proces budowania strategii Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Strategia nie jest badaniem obecnej sytuacji, ale ćwiczeniem polegającym na wyobrażaniu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW Część 5. Mgr Michał AMBROZIAK Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Warszawa, 2007 Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszego opracowania nie wolno kopiować ani

Bardziej szczegółowo

Komisja Jakości Usług Szkoleniowych PREAMBUŁA

Komisja Jakości Usług Szkoleniowych PREAMBUŁA PREAMBUŁA Polski rynek szkoleń jest bardzo zróŝnicowany jeśli chodzi o poziom oferowanych usług. Promując ideę uczenia się przez całe Ŝycie chcemy teŝ dbać o ciągłe podnoszenie jakości oferowanych usług

Bardziej szczegółowo

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów?

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 30.01.2012 Zanim uruchomimy GWA Czytamy

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Przestrzeń Twojego sukcesu! Projekt Określone w czasie działanie podejmowane w celu stworzenia niepowtarzalnego produktu lub usługi Projekt - cechy słuŝy realizacji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

U W A G I Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do propozycji zmian do procedury testu MS/PS

U W A G I Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do propozycji zmian do procedury testu MS/PS U W A G I Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do propozycji zmian do procedury testu MS/PS Celem procedury opisanych poniżej jest zapewnienie maksymalnej transparentności oraz skuteczności

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 11/XLI/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 8/IX/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja rynku B2B

Digitalizacja rynku B2B Digitalizacja rynku B2B Cyfrowe platformy zakupowe Podsumowanie raportu Aleo i Deloitte Światowy rynek B2B e-commerce rośnie w tempie ponad 18%, aby osiągnąć wartość prawie 7 bln $ w 2020 r. 6,7 bln $

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kompetencjami

Zarządzanie kompetencjami Zarządzanie kompetencjami Zarządzanie kompetencjami reprezentuje jeden z najnowszych nurtów zarządzania zasobami ludzkimi. Jako datę początku zainteresowania zarządzaniem kompetencjami w literaturze wskazuje

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie obszarów do interwencji publicznej

Wyznaczanie obszarów do interwencji publicznej Wyznaczanie obszarów do interwencji publicznej Podstawa prawna interwencji dwa programy pomocowe oparte na art. 14 i art. 52 Rozporządzenia GBER Stosunkowo szybkie rozpoczęcie realizacji I-szej osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

UREALNIENIE ROZKŁADÓW. wyniki prac zespołu ds. rozkładów jazdy

UREALNIENIE ROZKŁADÓW. wyniki prac zespołu ds. rozkładów jazdy UREALNIENIE ROZKŁADÓW wyniki prac zespołu ds. rozkładów jazdy Wstęp Podstawą rozpoczęcia działalności doraźnych zespołów ds. poprawy funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi, były liczne

Bardziej szczegółowo

Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej. Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA

Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej. Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA Agenda Cyfrowa w obszarze szybkiego i bardzo szybkiego

Bardziej szczegółowo

1. Czy u podatników, którzy zlikwidowali działalność gospodarczą, dopuszczalna jest kontrola podatkowa?

1. Czy u podatników, którzy zlikwidowali działalność gospodarczą, dopuszczalna jest kontrola podatkowa? 13 czerwca 11 (nr 113) SIEDEM PYTAŃ DO Karoliny Brzozowskiej, konsultanta podatkowego w ECDDP Czy moŝna kontrolować podatnika po zamknięciu firmy 1. Czy u podatników, którzy zlikwidowali działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

Regulamin audytu wewnętrznego

Regulamin audytu wewnętrznego Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1909/10 Burmistrza Andrychowa z dnia 22 czerwca 2010r. Regulamin audytu wewnętrznego I. Postanowienia ogólne. 1 Audytem wewnętrznym jest niezaleŝne badanie systemów zarządzania

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy w Polsce

Internet szerokopasmowy w Polsce Internet szerokopasmowy w Polsce Czy za pięć lat wciąż będziemy na szarym końcu raportu OECD? Raport Warszawa, 29.10.2009 Stopień penetracji usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jest obecnie jednym

Bardziej szczegółowo

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Punkt widzenia audytora i kierownika jednostki Agnieszka Boboli Ministerstwo Finansów w 22.05.2013 r. 1 Agenda Rola kierownika

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Przedszkole Nr 30 - Śródmieście raport za rok: 2016 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin audytu wewnętrznego

Regulamin audytu wewnętrznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr /2007 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia. 2007r. Regulamin audytu wewnętrznego I. Postanowienia ogólne. 1 Audytem wewnętrznym jest niezaleŝne badanie systemów zarządzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 99/2016 KM RPO WO z dnia 07 listopada 2016 r.

Załącznik do Uchwały Nr 99/2016 KM RPO WO z dnia 07 listopada 2016 r. KRYTERIA FORMALNE I MERYTORYCZNE WYBORU PODMIOTU WDRAŻAJĄCEGO FUNDUSZ FUNDUSZY DLA DZIAŁANIA 7.3 Wsparcie działalności gospodarczej OŚ PRIORYTETOWA VII Konkurencyjny rynek pracy Oś priorytetowa Działanie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DOTYCZĄCE NADZORU. 1. Dlaczego w nadzorze pedagogicznym pojawiło się nowe zadanie - prowadzenie ewaluacji wewnętrznej?

PYTANIA DOTYCZĄCE NADZORU. 1. Dlaczego w nadzorze pedagogicznym pojawiło się nowe zadanie - prowadzenie ewaluacji wewnętrznej? PYTANIA DOTYCZĄCE NADZORU 1. Dlaczego w nadzorze pedagogicznym pojawiło się nowe zadanie - prowadzenie ewaluacji wewnętrznej? W rozporządzeniu z dnia 7 października 2009 w sprawie sprawowania nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Małopolska bez wykluczenia cyfrowego

Małopolska bez wykluczenia cyfrowego Małopolska bez wykluczenia cyfrowego sieci szerokopasmowe i podwyŝszanie kompetencji mieszkańców Małopolska Kraków, Sieć 18 kwietnia Szerokopasmowa 2008 r. Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Stan obecny zagroŝenie

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW)

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) NOTA INTERPETACYJNA NR 1 NI 1 ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI 1. WPROWADZENIE...2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA NOTY...2 3. ZAŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

3. Umowa ws. Grantu Blokowego. 4. Kwalifikowalność kosztów i poziom dofinansowania. 5. Zadania i obowiązki

3. Umowa ws. Grantu Blokowego. 4. Kwalifikowalność kosztów i poziom dofinansowania. 5. Zadania i obowiązki Aneks nr 3: Zasady i Procedury dla Grantów Blokowych, Funduszu na Przygotowanie Projektów, Funduszu Pomocy Technicznej oraz Funduszu Stypendialnego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

Jak głęboko Urząd powinien ingerować w strukturę i politykę firmy w sytuacji, gdy konieczne jest przywrócenie konkurencji na rynku?

Jak głęboko Urząd powinien ingerować w strukturę i politykę firmy w sytuacji, gdy konieczne jest przywrócenie konkurencji na rynku? Jak głęboko Urząd powinien ingerować w strukturę i politykę firmy w sytuacji, gdy konieczne jest przywrócenie konkurencji na rynku? Marek Zaleśny Członek Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/11 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 17 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/11 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 17 stycznia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 18/11 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie organizacji systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kościerzyna i jednostkach organizacyjnych Miasta Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr ZEAS 0161/-5/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu

Zarządzenie nr ZEAS 0161/-5/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu Zarządzenie nr ZEAS 0161/-5/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 28.04.2010 r. w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej Na podstawie art. 53 w zw. z art.

Bardziej szczegółowo

Konferencja jubileuszowa z okazji XX-lecia UOKiK. Przeobrażenia rynku telekomunikacyjnego a rozwój infrastruktury

Konferencja jubileuszowa z okazji XX-lecia UOKiK. Przeobrażenia rynku telekomunikacyjnego a rozwój infrastruktury Konferencja jubileuszowa z okazji XX-lecia UOKiK 29 marca 2010 roku Przeobrażenia rynku telekomunikacyjnego a rozwój infrastruktury Regulacje ex ante Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE EKSPERTYZY: Wpływ wdroŝenia Inicjatywy JEREMIE na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na sytuację gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 2007-06-01. European Commission Directorate-General for Competition State aid Registry HT 364 B-1049 Brussels.

Warszawa, dn. 2007-06-01. European Commission Directorate-General for Competition State aid Registry HT 364 B-1049 Brussels. Warszawa, dn. 2007-06-01 European Commission Directorate-General for Competition State aid Registry HT 364 B-1049 Brussels Szanowni Państwo, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przesyła

Bardziej szczegółowo

Regulamin zarządzania Konfliktami Interesów w Domu Maklerskim IDMSA

Regulamin zarządzania Konfliktami Interesów w Domu Maklerskim IDMSA Regulamin zarządzania Konfliktami Interesów w Domu Maklerskim IDMSA 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin zarządzania Konfliktami Interesów w Domu Maklerskim IDMSA (dalej Regulamin ) określa sposób postępowania

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty wdroŝenia systemu zarządzania ryzykiem.

Praktyczne aspekty wdroŝenia systemu zarządzania ryzykiem. Praktyczne aspekty wdroŝenia systemu zarządzania ryzykiem. Szanse i zagroŝenia na przykładzie wybranej jednostki. Krzysztof Chmurkowski Audytor Wewnętrzny (CGAP) Członek SAW IIA Polska, SGI Audyt, a zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ

Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ Instytucjonalne uwarunkowania narodowego systemu innowacji w Niemczech i w Polsce wnioski dla Polski Frankfurt am Main 2012 1 Instytucjonalne uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych. Teza cele konstrukcja realizacja

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych. Teza cele konstrukcja realizacja Dr Grzegorz Baran, Instytut Spraw Publicznych UJ Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych Teza cele konstrukcja realizacja Teza Zakorzenienie modelu działania organizacji publicznej

Bardziej szczegółowo

Powiat Wejherowski Lider projektu BIZNES PLAN (WZÓR) SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...3 SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY.5. C-1 Opis produktu/usługi 5

Powiat Wejherowski Lider projektu BIZNES PLAN (WZÓR) SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...3 SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY.5. C-1 Opis produktu/usługi 5 Zał. 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczośi : Wzór biznesplanu BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Czym jest foresight?

Czym jest foresight? Foresight technologiczny rozwoju sektora usług ug publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Czym jest foresight? Konferencja Otwierająca Politechnika Śląska, Zabrze 17.06.20009 Foresight: Badanie

Bardziej szczegółowo