Procesy aktywne. PoŜyczki Kredyty Pozostałe procesy aktywne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procesy aktywne. PoŜyczki Kredyty Pozostałe procesy aktywne"

Transkrypt

1 ZADANIA ĆWICZENIOWE - ADONIS Moduł 1: Struktura obszaru przedsiębiorstwa Pierwszym etapem jest analiza i strukturyzacja badanego obszaru przedsiębiorstwa. W tym celu stosowany jest typ modelu ADONISa mapa procesów. W pierwszym przeglądzie procesów analizowane są bliŝej procesy aktywie jako nadrzędna grupa procesów. Procesy aktywne moŝna podzielić na: poŝyczki, kredyty oraz pozostałe procesy aktywne. Procesy aktywne PoŜyczki Kredyty Pozostałe procesy aktywne Rys. 1: Przegląd procesów: Procesy aktywne Zadanie 1.1: Proszę utworzyć w ADONISie model typu Mapa procesów" o nazwie MP Procesy aktywne 1.00" i zbudować go w oparciu o Rys. 1. Dla PoŜyczki", Kredyty" oraz Pozostałe procesy aktywne" naleŝy uŝyć klasy modelowania Proces". Zadanie 1.2: Grupa procesów Kredyty" zawiera grupy procesów Finansowanie nieruchomości", Kredyty dla klientów indywidualnych", Kredyty dla klientów korporacyjnych" oraz Finansowanie ze źródeł zagranicznych". Proszę odwzorować strukturę grup procesów obszaru Kredyty" w kolejnej mapie procesów. W tym celu naleŝy utworzyć nowy model o nazwie MP Kredyty 1.00". Następnie proszę powiązać przegląd procesów MP Kredyty 1.00" z odpowiednim obiektem procesu w nadrzędnym modelu MP Procesy aktywne 1.00". W kolejnych mapach procesów poszczególne grupy procesów przedstawione będą w bardziej szczegółowy sposób ( od ogółu do szczegółu"). Kolejna tabela przedstawia szczegółowy podział procesów grupy Kredyty". BOC GmbH

2 Zadanie 1.3: Proszę rozbudować model MP Kredyty 1.00" uwzględniając kolejne podgrupy procesów. NaleŜy uŝyć klasy modelowania Proces". Uwaga: grupa procesów Kredyty budowlane" moŝe być zdefiniowana tylko jeden raz. Odwoływanie się do procesu Kredyty budowlane" jest jednak moŝliwe z kilku Procesów". Finansowanie nieruchomości Kredyty budowlane Procesy kredytów dla klientów indywidualnych Kredyty w rachunku bieŝącym Kredyty budowlane Procesy kredytów dla klientów korporacyjnych Kredyty w rachunku bieŝącym Kredyty obrotowe ZałoŜenie przedsiębiorstwa Finansowanie ze źródeł zagranicznych brak dalszych podziałów Tabela 1: Podział grupy procesów Kredyty Moduł 2: Przegląd procesu Kredyty budowlane" W ramach wstępnej analizy przeglądu procesów ustalona Ŝe grupa procesów Kredyty budowlane" jest obszarem wymagającym szybkiej optymalizacji. W pierwszej fazie tylko ten obszar powinien podlegać analizie: Grupa procesów Kredyty budowlane" składa się z grup procesów Przyznanie kredytu budowlanego", Kredyt budowlany w fazie obsługi" oraz Spłata kredytu budowlanego". Grupy procesów Kredyty budowlane" zawierają kilka procesów głównych. W tabeli przedstawiono procesy główne poszczególnych grup procesów Kredyty budowlane: Przyznanie kredytu budowlanego Kredyt budowlany w fazie obsługi Spłata kredytu budowlanego Przyznanie kredytu budowlanego Zmiana warunków umowy kredytowej Zmiana stosunku kredytowego Zmiana zabezpieczeń Podjęcie działań nadzwyczajnych Dokonanie ostatecznego rozliczenia Wcześniejsza spłata kredytu Tabela 2: Podział procesów w grupie procesów Kredyty budowlane" Zadanie 2.1: Zbudować mapę procesów MP Kredyty budowlane 1.00", która zawiera grupy procesów i procesy główne kredytów budowlanych (naleŝy uŝyć klasy modelowania Proces"). Następnie proszę powiązać model MP Kredyty budowlane 1.00" z nadrzędnym przeglądem procesów MP Kredyty 1.00". BOC GmbH

3 Moduł 3: Proces biznesowy Przyznanie kredytu budowlanego" Następnie analizowany jest przebieg procesu biznesowego Przyznanie kredytu budowlanego. Jako podstawa akwizycji danych dysponują Państwo następującym opisem pracy. Proces Przyznanie kredytu budowlanego obejmuje wszystkich klientów prywatnych i indywidualnych, a takŝe klientów korporacyjnych w sferze ich działalności prywatnej. Czynnikiem uruchamiającym proces jest złoŝenie wniosku przyznania kredytu budowlanego w celu nabycia lub budowy nieruchomości, które będą zamieszkiwane przez wnioskodawcę lub wynajmowane. Kwota kredytu podstawowego w pierwszym etapie moŝe wynosić do Kredyty budowlane przyznawane są w przypadku wszystkich rodzajów budowy, takich jak: budowa, zakup, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana kredytodawcy. Wyłączone jest finansowanie obiektów uŝywanych w celach komercyjnych oraz budynków wielorodzinnych, a takŝe obiektów uŝywanych jednocześnie do działalności komercyjnej i w celach prywatnych, jeŝeli wykorzystanie ich w celach komercyjnych przekracza 50%. Proces składa się z następujących grup czynności: Analiza potrzeb klienta oraz akwizycja informacji Analiza informacji oraz przekazanie ich do następnej komórki Analiza wniosku kredytowego / przyznanie kredytu Analiza potrzeb klienta odbywa się przy pomocy formularzy i ma miejsce na początku procesu przyznawania kredytu budowlanego. Formularz powinien z jednej strony słuŝyć jako pomoc w trakcie kontaktu z klientem, z drugiej natomiast powinien wyznaczać procedurę postępowania. Zebrane dane powinny słuŝyć jako poszerzające i strukturyzujące informacje dla kolejnej fazy, w której podejmowana jest decyzja kredytowa. Formularz zawiera wszystkie informacje potrzebne do podjęcia decyzji kredytowej. W fazie analizy informacji i przekazania ich do następnej komórki czasy przesyłu informacji powinny być maksymalnie skrócone. Formularz wraz z ewentualnymi załącznikami powinien zostać wysłany faksem do komitetu kredytowego banku. Równolegle dokumenty uzupełniające w przypadku informacji szczególnych powinny zostać dodatkowo przesłane do komitetu kredytowego pocztą wewnętrzną. W fazie właściwej analizy wniosku o przyznanie kredytu budowlanego, która wykonywana jest przez komitet kredytowy banku, podstawowym czynnikiem decyzyjnym jest zdolność kredytowa kredytobiorcy. Ocena kredytobiorcy dokonywana jest wyłącznie na podstawie danych zawartych w wypełnionych formularzach wniosku o przyznanie kredytu budowlanego. Dopiero w następnej fazie dokonywana jest weryfikacja danych przez rzeczoznawcę lub ponowna kontrola wnioskodawcy." Zadanie 3.1: Utworzyć nowy model procesów biznesowych dla procesu PB Przyznanie kredytu budowlanego 1.00". Następnie udokumentować poszczególne podprocesy (=zestawy czynności) uŝywając klasy modelowania Podproces". Powiązać model PB Przyznanie kredytu budowlanego 1.00" z nadrzędną mapą procesów MP Kredyty budowlane 1.00". BOC GmbH

4 Moduł 4: Podproces Analiza potrzeb klienta oraz akwizycja informacji" Podproces Analiza potrzeb klienta oraz akwizycja informacji zawiera czynności wykonywane przez konsultanta bankowego razem z klientem, które potrzebne są do analizy potrzeb i Ŝyczeń klienta. Analiza potrzeb klienta odbywa się przy pomocy formularza. Uwaga: Model nie powinien przedstawiać ogólnej analizy potrzeb kredytowych klienta, lecz tylko konkretny przebieg prowadzący do zawarcia umowy kredytu budowlanego. Przedstawiony niŝej wywiad doradcy oddziału bankowego moŝe posłuŝyć jako pomoc w budowie modelu: W pierwszym etapie analizowane są z klientem dane dotyczące nieruchomości (dane obiektu). Obok danych adresowych w formularzu umieszcza się dane dotyczące rodzaju, wielkości, wyposaŝenia, celu uŝytkowania nieruchomości itp. W szczególności konieczne jest ustalenie celu uŝytkowania nieruchomości." Po danych o obiekcie analizowane są wraz z klientem szczegóły dotyczące finansowania nieruchomości. W formularzu umieszczane są dane nt. wykorzystania środków, ich pochodzenia oraz warunków dysponowania nimi. Opcjonalnie dane dotyczące finansowania nieruchomości mogą zostać opracowane w systemie akwizycji danych nt. klientów. JeŜeli wykorzystywany jest system akwizycji danych nt. klientów odpowiednie części formularza nie muszą być wypełniane." W kolejnym etapie obejmującym analizę budŝetową oraz majątkową klienta następuje wyliczenie jego przychodów i wydatków, a następnie umieszczenie w formularzu danych nt. majątku oraz zobowiązań klienta poza naszym bankiem." W następnym kroku sprawdza się, czy przedmiotem inwestycji będzie przebudowa, rozbudowa, czy teŝ budowa nowej nieruchomości. W przypadku budowy nowej nieruchomości, do pozytywnej decyzji kredytowej, podawanej klientowi podczas rozmowy telefonicznej, konieczne jest dostarczenie danych nt. powierzchni uŝytkowej i całkowitej nieruchomości. Dane te zawarte są zazwyczaj w zestawieniu kosztów budowy i muszą być dostarczone przez klienta. Na tym etapie występuje zazwyczaj jednodniowe oczekiwanie na dane. W przypadku przebudowy lub rozbudowy, dokumenty te nie muszą być dostarczone." W celu zakończenia etapu analizy klient musi dostarczyć odpowiednie upowaŝnienia. Dotyczą one m.in.: kontroli rachunków bankowych kontroli ksiąg rachunkowych." Przed przekazaniem dokumentów do kolejnej komórki następuje doręczenie klientowi uśrednionych danych z formularza." Zadanie 4.1: Proszę zbudować model procesów biznesowych dla podprocesu PP Analiza potrzeb klienta oraz akwizycja informacji 1.00". Na podstawie.wywiadu naleŝy uwzględnić odpowiednie decyzje. Następnie proszę powiązać model PP Analiza potrzeb klienta oraz akwizycja informacji 1.00" z nadrzędnym modelem ogólnym Przyznanie kredytu budowlanego". BOC GmbH 2002

5 Moduł 5: Podproces Analiza informacji oraz przekazanie ich do następnej komórki " W fazie analizy informacji następuje obliczenie efektywnego oprocentowania kredytu. Konsultant w oddziale banku wysyła wypełniony formularz faksem do komitetu kredytowego w backoffice. Dodatkowo pozostałe dokumenty muszą zostać przesłane pocztą wewnętrzną. Zadanie 5.1: Na podstawie powyŝszych danych proszę zbudować podproces PP Analiza informacji i przekazanie ich do następnej komórki". Następnie proszę powiązać podproces PP Analiza informacji i przekazanie ich do następnej komórki 1.00" z nadrzędnym modelem PB Przyznanie kredytu budowlanego 1.00". Moduł 6: Podproces Analiza wniosku kredytowego / przyznanie kredytu " Celem etapu analizy wniosku kredytowego oraz przyznania kredytu jest telefoniczne powiadomienie klienta o pozytywnej bądź negatywnej decyzji kredytowej. Proces ten składa się z następujących czynności: Kontrola przychodzących faksów pod względem ich kompletności Ewentualne pytania do oddziału banku / klienta Przeprowadzenie analizy zdolności kredytowej W przypadku braku zdolności kredytowej: powiadomienie klienta -> koniec W przypadku wystarczającej zdolności kredytowej: ustalenie sumy kredytu Sporządzenie planu spłaty kredytu Podjęcie decyzji kredytowej przez komitet kredytowy Poinformowanie oddziału banku Poinformowanie klienta przez doradcę z oddziału banku Zadanie 6.1: Proszę zbudować model procesów biznesowych dla podprocesu PP Analiza wniosku kredytowego /przyznanie kredytu 1.00". Następnie proszę powiązać podproces PP Analiza wniosku kredytowego / przyznanie kredytu 1.00" z nadrzędnym modelem PB Przyznanie kredytu budowlanego". BOC GmbH 2002

6 Moduł 7: Wprowadzenie danych Analiza potrzeb klienta oraz akwizycja informacji" Ankieta przeprowadzona wśród doradców w trzech oddziałach banku pozwala określić średnie wartości czasów wykonania oraz oczekiwania dla czynności związanych z rozpatrzeniem wniosku o przyznanie kredytu budowlanego: Czynność Czas wykonania Czas oczekiwania Wypełnić dane o obiekcie 05:00 Wypełnić (ręcznie) dane o sposobie 10:00 finansowania Analiza danych o sposobie finansowania w 08:00 systemie akwizycji danych nt. klientów Wypełnić dane osobowe klienta 05:00 Analiza budŝetu i majątku 10:00 Dostarczenie danych nt. powierzchni uŝytkowej 00:30 1 dzień Uzyskanie upowaŝnień od klienta 07:00 Doręczenie uśrednionych wyników 01:00 Tabela 3: Dane czasowe dla czynności związanych z obsługą klienta Z danych zawartych w raportach wynika, Ŝe w 30% przypadków analiza wniosku dokonywana jest w systemie akwizycji danych nt. klientów. Raporty o stanie kredytów podają, Ŝe kredyty budowlane wykorzystywane są w 40% przypadków do budowy nowych obiektów. W 20% przypadków dokumenty muszą zostać uzupełnione przez klienta. Zadanie 7.1: Proszę rozbudować model procesów biznesowych PP Obsługa klienta oraz akwizycja informacji 1.00" wprowadzając do notatników czynności czasy podane w tabeli oraz definiując prawdopodobieństwa dla decyzji BOC GmbH 2002

BOC INFORMATION TECHNOLOGIES CONSULTING. Zadania. Przykład bankowy

BOC INFORMATION TECHNOLOGIES CONSULTING. Zadania. Przykład bankowy ADONIS - Szkolenie Zadania Przykład bankowy BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 109/26 02-011 Warszawa Tel: +48-22-628 00 15 Fax: +48-22-621 66 88 e-mail: boc@boc-pl.com

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych

Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych Kredyty hipoteczne Niniejsza Rekomendacja została przyjęta przez Zarząd Związku Banków Polskich w dniu 15 lipca 2014 roku Niniejsza Rekomendacja została

Bardziej szczegółowo

Open Finance Doradcy z zasadami

Open Finance Doradcy z zasadami Open Finance Doradcy z zasadami GWA RAN ZAS CJA AD! Firma Open Finance stosuje rekomendację dobrych praktyk dla doradców kredytowych przyjętą przez Związek Firm Doradztwa Finansowego oraz Związek Banków

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1. WSTĘP... 4 1.2. PODSTAWY PRAWNE... 4 ROZDZIAŁ 2. ZASADY WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 PO KL... 6 2.1. ZAKRES ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAPROJEKTOWANIE, INSTALACJĘ ORAZ WDROśENIE INFORMATYCZNEGO SYSTEMU FINANSOWO

Bardziej szczegółowo

Vademecum Beneficjenta duŝego projektu. w ramach. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Vademecum Beneficjenta duŝego projektu. w ramach. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Vademecum Beneficjenta duŝego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wersja 2.0 Warszawa, październik 2009 r. Spis treści Wstęp...3 Rozdział 1. Zagadnienia ogólne dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13. Cykl Ŝycia projektu

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13. Cykl Ŝycia projektu Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Cykl Ŝycia projektu 1 SPIS TREŚCI I. BEZPIECZEŃSTWO 7 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 7 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie Warszawa, czerwiec 2013 r. 1 Wstęp Dokument wydany jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Raport nt. ryzyka FILAR III UMOWY BAZYLEJSKIEJ II. 1.1 Misja i cele... 6. 1.3 Mapa ryzyka w Dexia... 10. 2.1. Fundusze własne...

Raport nt. ryzyka FILAR III UMOWY BAZYLEJSKIEJ II. 1.1 Misja i cele... 6. 1.3 Mapa ryzyka w Dexia... 10. 2.1. Fundusze własne... Raport nt. ryzyka Spis treści 2008 FILAR III UMOWY BAZYLEJSKIEJ II Wstęp... 3 1. Cele i polityka zarządzania ryzykiem... 6 1.1 Misja i cele... 6 1.2 Zasady funkcjonowania i organizacji dotyczące ryzyka...

Bardziej szczegółowo

WSTĘP KREDYTY OBROTOWE

WSTĘP KREDYTY OBROTOWE WSTĘP Banki udzielają przedsiębiorcom kredytów na finansowanie ich działalności gospodarczej. Kredyty te można podzielić w w różny sposób w zależności od przyjętego kryterium. Biorąc pod uwagę przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 9 stycznia 2008 r. Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej Spis treści 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Projekt ClearSupport - IEE-06-189 Modernizacja budynków z uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej w wybranych regionach Europy MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Opracowanie Bałtycka Agencja

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Henryk Dąbrowski Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Podjęcie działalności gospodarczej wymaga zaangażowania składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 r.

Warszawa, kwiecień 2013 r. ZASADY udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach Inicjatywy JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SELENA FM S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SELENA w okresie 01.01.2008 31.12.2008 r.

SELENA FM S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SELENA w okresie 01.01.2008 31.12.2008 r. SELENA FM S.A. 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SELENA w okresie 01.01.2008 31.12.2008 r. Wrocław, kwiecień 2009 r. Spis treści I. Informacje ogólne 3 II.

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu edokumenty w branży budowlanej Case Study

Wdrożenie systemu edokumenty w branży budowlanej Case Study Wdrożenie systemu edokumenty w branży budowlanej Case Study Wprowadzenie Dokument ma na celu przedstawienie propozycji scenariuszów wdrożeniowych dla firm z branży remontowo-budowlanych. Wykorzystuje w

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej zwany dalej "Regulaminem" określa obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie warunki, zasady, tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ

Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 19 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością wg wymagań normy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Gospodarki Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Departament Funduszy Europejskich Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA HANDLOWA

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA HANDLOWA Strona 1 z 20 1. Moduł Księga Handlowa informacje ogólne i cel zajęć Moduł Księga Handlowa to system komputerowy pozwalający na prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A ORLEN Eko sp. z o.o. 09-411 Płock ul. Chemików 7 Według norm: ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 Imię i nazwisko Stanowisko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA I OBIEGU WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ ORAZ UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN SKŁADANIA I OBIEGU WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ ORAZ UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 16 z dnia 10 kwietnia 2013 r. REGULAMIN SKŁADANIA I OBIEGU WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ ORAZ UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I:

Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I: Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I: Co oznacza skrót RLM? a) RównowaŜna Liczba Mieszkańców b) Relatywna Liczba Mieszkańców c) RównowaŜnik Ludności Miejskiej d) Regulowana Liczba Mieszkańców W

Bardziej szczegółowo