REGULAMIN PROGRAMU DLA SKLEPÓW OGRODNICZYCH I ROLNICZYCH SHOGUN EDYCJA 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU DLA SKLEPÓW OGRODNICZYCH I ROLNICZYCH SHOGUN EDYCJA 2015"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU DLA SKLEPÓW OGRODNICZYCH I ROLNICZYCH SHOGUN EDYCJA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem programu lojalnościowego Shogun (dalej: Program) skierowanego do osób odpowiedzialnych za dokonywanie zakupów w imieniu i na rzecz sklepów położonych na terenie Polski prowadzących sprzedaż detaliczną produktów Sumi Agro Poland Sp. z o.o. (dalej: Sklepy) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-413), przy ul. Tatrzańskiej 8, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr , kapitał zakładowy zł, NIP , REGON (dalej: Organizator) Organizator działa na zlecenie Sumi Agro Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-203), przy ul. Bonifraterskiej 17, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS nr , kapitał zakładowy zł, NIP , REGON (zwanej dalej: Sumi Agro Poland) Programem objęte są wybrane produkty z oferty Sumi Agro Poland (dalej: Produkty Promocyjne), których lista stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu. W Programie premiuje się wyłącznie zakup Produktów Promocyjnych Program trwać będzie w dniach od roku do roku na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Promocja dokonywania zakupów Produktów Promocyjnych trwa od dnia roku do dnia roku Program skierowany jest do zaproszonych osób, które są odpowiedzialne (w tym m. in. jako pracownicy, niezależnie od podstawy zatrudnienia) za dokonywanie zakupów ( zatowarowanie ) w imieniu i na rzecz Sklepów prowadzących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej sprzedaż detaliczną produktów Sumi Agro Poland, w celu dalszej odsprzedaży tych produktów do użytkowników końcowych (rolników) (dalej: Uczestnicy) Udział danego Uczestnika w Programie uzależniony jest od uzyskania przez niego zgody od osoby lub podmiotu będącego właścicielem Sklepu. Zgłaszając udział w Programie Uczestnik powinien oświadczyć, że uzyskał zgodę osoby lub podmiotu będącego właścicielem Sklepu na swój udział w Programie. Jeżeli Uczestnik jest jednocześnie właścicielem Sklepu powyższego zastrzeżenia nie stosuje się Właściciel Sklepu, który wyraził zgodę na udział Uczestnika w Programie zgodnie z pkt regulaminu może na każdym etapie trwania Programu wnieść do Organizatora pisemny (pod rygorem nieważności) sprzeciw wobec udziału Uczestnika w Programie, który to sprzeciw poczytuje się za cofnięcie ww. zgody. W takim przypadku Uczestnik zostaje pozbawiony wszelkich świadczeń, które uzyskał w Programie i które nie zostały przez niego wykorzystane, a także zostaje wykluczony z dalszego udziału w Programie W ramach jednego Sklepu do Programu może przystąpić tylko jeden Uczestnik. Niedopuszczalny jest udział dwóch lub więcej Uczestników z jednego Sklepu. W przypadku gdyby udział w Programie zgłosiło kilku Uczestników z jednego Sklepu, Organizator przyjmie do Programu tylko jednego takiego Uczestnika. W takim przypadku o przyjęciu do grona Uczestników będzie decydowała kolejność zgłoszeń (liczy się data wpływu deklaracji uczestnictwa do Organizatora, a w dalszej kolejności data wypełnienia deklaracji) W Programie może wziąć udział wiele Sklepów jednego właściciela. W takim przypadku każdy Sklep może mieć odrębnego Uczestnika, względnie dwa lub więcej Sklepów mogą mieć jednego i tego samego Uczestnika, jeżeli Uczestnik dla każdego z takich Sklepów spełnia warunki określone 1

2 w pkt 1.5. regulaminu. W przypadku gdy jeden Uczestnik bierze udział w Programie w ramach dwóch lub więcej Sklepów, taki Uczestnik obowiązany jest odrębnie przystąpić do Programu dla każdego Sklepu. Dla każdego takiego Sklepu Uczestnik będzie odrębnie rozliczany w Programie, obowiązany jest przesyłać odrębne zestawienia, otrzyma odrębne punkty, odrębne premie itp., niezależnie od innych swoich działań w ramach pozostałych reprezentowanych przez siebie Sklepów Organizatorowi przysługuje jednostronne prawo do nie przyjęcia danego Sklepu lub Uczestnika do udziału w Programie bez podania przyczyn. O okoliczności takiej Uczestnik zostanie poinformowany najpóźniej w chwili doręczenia jego deklaracji uczestnictwa Organizatorowi Informacje na temat Programu udostępniane będą przez Przedstawicieli Regionalnych Sumi Agro Poland (dalej: Przedstawiciele Regionalni) w postaci materiałów informacyjnych oraz na stronie internetowej Programu (dalej: Strona Internetowa Programu) Niniejszy Program skierowany jest do osób realizujących zakupy Produktów Promocyjnych w imieniu i na rzecz Sklepów w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową. Program nie jest przeznaczony dla odbiorców ostatecznych ani dla konsumentów W Programie nie mogą brać udziału Sklepy, których właścicielami są autoryzowani dystrybutorzy Sumi Agro Poland, pracownicy Organizatora, pracownicy Sumi Agro Poland, a także ich małżonkowie i krewni w linii prostej Przystępując do Programu Uczestnik oświadcza, że reprezentowany przez niego Sklep prowadzi sprzedaż środków ochrony roślin wyłącznie do użytkowników końcowych (rolników) i nie prowadzi sprzedaży środków ochrony roślin do podmiotów gospodarczych zajmujących się ich dalszą odprzedażą. Naruszenie przedmiotowego przepisu stanowi bezpośrednio podstawę do wykluczenia Uczestnika z Programu z mocą wsteczną, tak jakby Uczestnik nigdy nie brał udziału w Programie. Wszelkie przyznane a nie wydane premie lub nagrody rzeczowe podlegają przepadkowi. Wszelkie wydane premie lub nagrody rzeczowe podlegają niezwłocznemu zwrotowi Organizatorowi wraz z należnymi odsetkami ustawowymi Uczestnik reprezentujący Sklep, zobowiązuje się w imieniu Sklepu do dokonywania płatności za Produkty Promocyjne w terminach określonych z dostawcą tych produktów, pod rygorem wykluczenia z Programu i nie przyznania premii lub nagród. 2 ZASADY PROGRAMU 2.1 Uczestnik zostaje zaproszony do Programu przez Przedstawiciela Regionalnego. W celu przystąpienia do Programu Uczestnik obowiązany jest prawidłowo wypełnić zgłoszenie uczestnictwa w Programie (dalej: Deklaracja) dostępne za pośrednictwem Strony Internetowej Programu, a następnie również za pośrednictwem Strony Internetowej Programu przesłać je Organizatorowi. Uczestnik może również wypełnić Deklarację wspólnie z Przedstawicielem Regionalnym za pomocą specjalnej aplikacji elektronicznej udostępnianej przez Przedstawiciela Regionalnego. 2.2 Prawidłowe wypełnienie Deklaracji polega na kompletnym wypełnieniu wszystkich pól Deklaracji, w tym podaniu wszystkich wskazanych w Deklaracji danych. Dane, które są uzupełniane automatycznie w Deklaracji (m. in. cele zakupowe Uczestnika do zrealizowania), mogą zostać zaakceptowane przez Uczestnika lub zmienione przez niego w porozumieniu z Przedstawicielem Regionalnym. W przypadku Uczestników, którzy Deklarację wypełnili i przesłali do Organizatora za pośrednictwem Strony Internetowej Programu, Deklaracja ta podlega dodatkowej weryfikacji przez Przedstawiciela Regionalnego w zakresie m. in. celów zakupowych określonych przez takiego Uczestnika w Deklaracji. Jeden Uczestnik może złożyć tylko jedną Deklarację. 2

3 2.3 Wypełniając Deklarację Uczestnik obowiązany jest oznaczyć do 5 (pięciu) dystrybutorów autoryzowanych z listy dystrybutorów autoryzowanych Sumi Agro Poland, która stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, od których zakupy Produktów Promocyjnych dokonywane przez Sklep będą premiowane w niniejszym Programie. Lista dystrybutorów może ulec zmianie w trakcie trwania Programu, o czym Organizator poinformuje Uczestników Programu, na stronie internetowej programu. Dokonywanie przez Sklep zakupów Produktów Promocyjnych od innych podmiotów niż 5 wybranych dystrybutorów określonych przez Uczestnika w Deklaracji nie będzie premiowane w Programie. 2.4 Uczestnicy, którzy wypełnili i przesłali do Organizatora Deklarację za pośrednictwem Strony Internetowej Programu, po otrzymaniu przez Organizatora prawidłowo wypełnionej ww. Deklaracji oraz pozytywnym przeprowadzeniu dodatkowej weryfikacji ww. Deklaracji przez Przedstawiciela Regionalnego zgodnie z pkt. 2.2 regulaminu, otrzymają SMS-a z potwierdzeniem uczestnictwa w Programie oraz indywidualnym loginem i hasłem do Strony internetowej Programu. Uczestnicy, którzy brali udział w poprzedniej edycji Programu w 2014 r. otrzymają SMS-a, który będzie zawierał jedynie potwierdzenie uczestnictwa w Programie. Uczestnicy tacy mogą uzyskać dostęp do Strony Internetowej Programu przy pomocy loginu i hasła, z którego korzystali w poprzedniej edycji Programu w 2014 r. 2.5 Po zalogowaniu się swoim loginem i hasłem na Stronie Internetowej Programu Uczestnik uzyskuje dostęp do spersonalizowanych informacji oraz narzędzi potrzebnych do brania udziału w Programie. W szczególności za pośrednictwem Strony Internetowej Programu Uczestnik może przesyłać do Organizatora skany faktur lub wprowadzać dane dotyczące faktur zakupowych potwierdzających okoliczność dokonania zakupu Produktów Promocyjnych przez Sklep, jak również uzyskiwać informacje co do zasad otrzymywania premii dodatkowych w Programie. 2.6 Program dla Uczestników opiera się na premiowaniu dokonanych przez nich w imieniu i na rzecz swojego Sklepu zakupów Produktów Promocyjnych przeznaczonych do sprzedaży do klienta końcowego. 2.7 W Programie przewidziano następujące reguły premiowania zakupów Produktów Promocyjnych, z zastrzeżeniem pkt. 2.9 Regulaminu: a) premie pieniężne za wartość zakupów Produktów Promocyjnych dokonanych przez Sklep za każdy zakup Produktów Promocyjnych w okresie roku Uczestnikowi naliczana jest premia w wysokości określonej w Załączniku nr 3 do niniejszego Programu (poszczególnym zakupom odpowiada stosowna kwota premii pieniężnej); b) premie pieniężne za realizację indywidualnych celów zakupowych (targetów) przy wypełnianiu Deklaracji dostępnej na Stronie Internetowej Programu Uczestnik określa dla siebie target zakupowy dla następujących pozycji: łączna ilość zakupionych kilogramów Produktów Promocyjnych marki Mospilan za jego realizację wartość premii dla Uczestnika za ten Produkt Promocyjny wzrasta o 50% w stosunku do wartości, które znajdują się w Załączniku nr 3; łączna ilość zakupionych litrów Produktów Promocyjnych marki Topsin za jego realizację wartość premii dla Uczestnika za ten Produkt Promocyjny wzrasta o 50% w stosunku do wartości, które znajdują się w Załączniku nr 3; wartość zakupów pozostałych Produktów Promocyjnych za jego realizację wartość premii dla Uczestnika za pozostałe Produkty Promocyjne wzrasta o 50% w stosunku do wartości, które znajdują się w Załączniku nr 3 (wartość zakupów wszystkich Produktów Promocyjnych, z wyłączeniem Mospilan i Topsin oraz z zastrzeżeniem pkt. 2.9 Regulaminu); c) premia rzeczowa wyjazd szkoleniowy na wyspę Kos jako nagroda w akcji wczesne zatowarowanie warunki realizacji tej premii są określone w dalszych postanowieniach Regulaminu. 2.8 Pierwszych 80 (słownie: osiemdziesięciu) Uczestników, którzy: a) zadeklarują udział w akcji wczesne zatowarowanie do dnia 28 lutego 2015 r., oraz 3

4 b) zakupią w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r. Produkty Promocyjne marki: Topsin lub Yamato w ilości l; oraz Mospilan w ilości 100 kg, oraz c) zarejestrują zgodnie z postanowieniami Regulaminu faktury potwierdzające dokonanie zakupów zgodnie z pkt. 2.8.b. regulaminu do dnia 30 kwietnia 2015 r. otrzyma premię rzeczową wyjazd szkoleniowy na wyspę Kos za wczesne zatowarowanie, o której mowa w pkt. 2.7.c. Regulaminu. Przedstawiciel Regionalny może wobec danego Uczestnika, w wyjątkowych okolicznościach, obniżyć wymóg ilości zakupionych Produktów Promocyjnych marki Mospilan maksymalnie do 50 kg. Organizator wyłoni Uczestników uprawnionych do otrzymania premii rzeczowej do dnia 15 maja 2015 r. Uczestnik, który otrzymał premię rzeczową wyjazd szkoleniowy na wyspę Kos za wczesne zatowarowanie może zrezygnować z udziału w tym wyjeździe do dnia 31 maja 2015 r., na piśmie pod rygorem nieważności, na adres Organizatora. W przypadku złożenia przez Uczestnika rezygnacji z udziału w wyjeździe szkoleniowym stanowiącym premię rzeczową, prawo otrzymania tej premii otrzyma kolejny Uczestnik, który spełnił warunki jej otrzymania określone powyżej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności w sytuacji, gdy dany Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w wyjeździe szkoleniowym na wyspę Kos z przyczyn losowych lub od niego niezależnych, za zgodą Organizatora oraz Sumi Agro Poland, Uczestnik taki może otrzymać premię pieniężną stanowiącą ekwiwalent wartości premii rzeczowej wyjazdu szkoleniowego na wyspę Kos. Wartość takiego ekwiwalentu (premii pieniężnej) zostanie ustalona przez Organizatora w chwili realizacji premii rzeczowej wyjazdu szkoleniowego na wyspę Kos na rzecz pozostałych Uczestników. W przypadku, gdy Uczestnikowi zostanie przyznana premia pieniężna jako ekwiwalent premii rzeczowej wyjazdu szkoleniowego na wyspę Kos, zgodnie ze zdaniem poprzednim, prawa do otrzymania premii rzeczowej wyjazdu szkoleniowego na wyspę Kos nie otrzymuje kolejny Uczestnik, który spełnił warunki jej otrzymania, określone powyżej. Szczegóły dotyczące wyjazdu zostaną opublikowane na stronie internetowej Programu do dnia r. 2.9 Łączna ilość zakupionych Produktów Promocyjnych w postaci jakichkolwiek produktów spośród marek: a) Toledo, b) Trustee, c) Nishin, d) Rapsan, e) Hudson, f) Matador, g) Moderator, h) Merces, i) Naspar, j) Parsan k) opakowania: Topsin-Grisu, Topsin a 15, a 20, a 56 - nie uprawnia Uczestnika do uzyskania premii zgodnie z pkt. 2.7 Regulaminu, jednakże powiększa łączną wartość zakupów Produktów Promocyjnych przez Uczestnika. Oznacza to, że będzie brana pod uwagę przez Organizatora m. in. przy weryfikacji realizacji przez Uczestnika jego indywidualnego celu zakupowego Produktów Promocyjnych innych niż marki Mospilan i Topsin (o którym mowa w pkt. 2.7.b regulaminu) oraz przekroczenia przez Uczestnika minimalnej wartości zakupów Produktów Promocyjnych, o której mowa w pkt regulaminu Minimalna wartość zakupów Produktów Promocyjnych, której przekroczenie jest warunkiem zrealizowania wypłaty jakiejkolwiek premii w Programie (dalej: Próg) wynosi ,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) netto dla danego Sklepu. Warunkiem naliczenia premii jest uiszczenie pełnej zapłaty za zakupione Produkty Promocyjne. Premia naliczana jest od pierwszego zakupu Uczestnik w celu otrzymania premii w Programie obowiązany jest zgłaszać Organizatorowi realizowane przez jego Sklep zakupy Produktów Promocyjnych. Zgłaszanie zakupów odbywa się poprzez Stronę Internetową Programu lub pocztą. Zgłaszanie zakupów za pośrednictwem poczty polega na przesłaniu do Organizatora kserokopii faktur dokumentujących zakupy Produktów 4

5 Promocyjnych. Zgłaszanie zakupów poprzez Stronę Internetową Programu odbywa się poprzez wprowadzenie danych zakupowych i dołączenie skanu faktury dokumentującej zakupy Produktów Promocyjnych z wyjątkiem faktur, które będą wprowadzone na Stronie Internetowej Programu w ciągu 10 dni od daty zakupu na fakturze. Tylko w przypadku rejestracji faktur w ww. terminie, Uczestnik jest zwolniony od dołączania ich skanów na Stronie Internetowej Programu. Na prośbę Organizatora Uczestnik może być zobligowany do dostarczenia kserokopii faktury pocztą na adres Organizatora Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o ewentualnych zwrotach towarów lub korektach dokonywanych na fakturach, które zostały zgłoszone w Programie, następnie Organizator takie zmiany uwzględni w systemie, korygując tym samym kwoty premii do kolejnych wypłat Tylko prawidłowe faktury, dokumentujące realnie zrealizowane przez Sklep zakupy, za które została uiszczona pełna zapłata oraz które zostały zgłoszone Organizatorowi do dnia roku będą brały udział w Programie i mogą stanowić podstawę do naliczenia premii Naliczenie wysokości premii każdego z Uczestników odbywać się będzie na podstawie zgłoszonych faktur i po zaakceptowaniu tych faktur przez Sumi Agro Poland. W przypadku gdy treść zgłoszonych faktur nie będzie budziła wątpliwości naliczenie premii powinno się odbyć w terminie do 21 dni roboczych od daty zgłoszenia faktur Informacja o wysokości premii naliczonej na rzecz Uczestnika za zgłoszone faktury zostanie wysyłana SMS-em na wskazany przez Uczestnika w Deklaracji numer telefonu komórkowego w terminie 7 dni od daty zasilenia konta tego Uczestnika. Informacja ta będzie również dostępna na Stronie Internetowej Programu Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji faktur zgłaszanych przez Uczestników. Uczestnik jest zobowiązany na wezwanie Organizatora przedstawić oryginały faktur zgłoszonych w Programie, na podstawie których została mu już naliczona premia w Programie. Ponadto, Uczestnik, przystępując do udziału w Programie, wyraża zgodę na udostępnianie faktur zgłoszonych przez niego w Programie Organizatorowi lub Sumi Agro Poland przez dystrybutorów, którzy wystawili te faktury, na każdą prośbę zgłoszoną przez Organizatora lub Sumi Agro Poland. Organizator lub Sumi Agro Poland mogą zwłaszcza weryfikować czy nie doszło do zwrotu towaru, którego zakup został stwierdzony fakturą zgłoszoną przez Uczestnika w Programie Jeśli dokumenty, o których mowa w pkt Regulaminu nie zostaną przedstawione zgodnie z trybem określonym w ww. przepisie, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Programu bez możliwości wykorzystania przez Uczestnika dotychczas zgromadzonych premii Premie uzyskane przez Uczestnika, które w następstwie weryfikacji dokumentacji, o której mowa w pkt Regulaminu zostaną uznane za nienależnie naliczone, ulegają anulowaniu W przypadku stwierdzenia przez Organizatora nieprawidłowości wynikających z działania Uczestnika Programu, takich jak: podwójne ewidencjonowanie tego samego zakupu, ewidencjonowanie zakupu fikcyjnego, ewidencjonowanie zakupów innych Sklepów tego samego właściciela, ewidencjonowanie zakupów towarów które następnie zostają zwrócone sprzedawcy, Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia konta Uczestnika na okres potrzebny do wyjaśnienia przez Organizatora okoliczności powstania nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że nieprawidłowości wynikają ze świadomego działania Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Programu bez możliwości wykorzystania dotychczas zgromadzonych premii oraz podjęcia stosownych kroków prawnych. Ponadto Uczestnik może być zobowiązany do zwrotu wszelkich dotychczas uzyskanych premii w Programie, jak również wartości wydanych mu świadczeń rzeczowych Zgłoszenie Uczestnika jest bezpośrednio związane z jego Sklepem. Jeżeli Uczestnik w okresie trwania Programu zakończy pracę w danym Sklepie bez względu na przyczynę zakończenia pracy, 5

6 zostanie wykluczony z udziału w Programie i od tego dnia premie za dokonywane przez Sklep zakupy nie będą już naliczane Odpowiedzialność informowania z odpowiednim wyprzedzeniem o zakończeniu pracy danego Uczestnika w Sklepie spoczywa solidarnie na Uczestniku oraz na właścicielu Sklepu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub nierzetelnych danych, lub za brak aktualizacji danych, gdyby uległy one zmianie w trakcie trwania Programu. 3 NAGRODY 3.1. Nagrodami w Programie dla Uczestników są premie pieniężne, których wysokość będzie przyznawana zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 2. niniejszego regulaminu Premia pieniężna będzie zasilała kartę przedpłaconą VISA Elektron przypisaną odpowiedniemu Uczestnikowi (dalej: Karta). Zasilenie Karty powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych od zaakceptowania przez Sumi Agro Poland zestawienia faktur zgłoszony przez Uczestników Organizatorowi Każdy Uczestnik otrzyma Kartę z unikalnym numerem oraz kodem PIN od Przedstawiciela Regionalnego po wypełnieniu Deklaracji albo w przypadku gdyby Przedstawiciel Regionalny nie miał w danym czasie Karty, listem poleconym od Organizatora w ciągu 15 dni roboczych po przekroczeniu przez Uczestnika Progu zakupów, o którym mowa w pkt regulaminu Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania, jednak nie później niż z dniem roku. Uczestnik może zgłosić w Programie wszystkie zakupy dokonane w imieniu i na rzecz Sklepu w okresie , również te które zostały dokonane przed wypełnieniem przez niego Deklaracji i otrzymaniem indywidualnego loginu i hasła do Strony Internetowej Programu W przypadku wątpliwości za datę przystąpienia Uczestnika do Programu przyjmuje się dzień przesłania do Uczestnika przez Organizatora informacji o nadanym indywidualnym loginie i haśle do Strony Internetowej Programu, co powinno nastąpić nie później niż 5 dni od otrzymania przez Organizatora prawidłowo wypełnionej Deklaracji Poza premiami pieniężnymi Uczestnikom mogą być przyznawane świadczenia rzeczowe (m.in. możliwość udziału w szkoleniu, o którym mowa w pkt 2.7.c) niniejszego regulaminu. Warunki realizacji takich świadczeń rzeczowych będą odrębnie określane na Stronie Internetowej Programu. Wyłącza się odpowiedzialność Organizatora z tytułu rękojmi i gwarancji za realizację tego typu świadczeń. Organizatorowi przysługuje jednostronne prawo do określania warunków tego typu świadczeń. Uczestnicy nie są zobowiązani korzystać ze świadczeń proponowanych przez Organizatora zgodnie z powyższymi warunkami Organizator przekazuje świadczenia pieniężne i rzeczowe Uczestnikom bez potrącenia podatków. Uczestnik dokonuje rozliczenia podatkowego z uzyskanych świadczeń na zasadach ogólnych w zależności od formy zatrudnienia Uczestnicy, którzy biorą udział w Programie w związku z prowadzoną własną działalnością gospodarczą otrzymają potwierdzenie zdobycia świadczeń po zakończeniu roku, do dnia 31 stycznia 2016 roku. Uczestnicy prowadzący samodzielną działalność gospodarczą na podstawie zestawień dostępnych na Stronie Internetowej Programu powinni dokonać we własnym zakresie rozliczenia otrzymanych świadczeń w ramach przychodów z prowadzonej działalności Pozostali Uczestnicy biorący udział w Programie (nieprowadzący działalności gospodarczej) otrzymają od Organizatora informację PIT-8C uwzględniającą wszystkie zdobyte świadczenia w 6

7 2015 roku. Informacja PIT-8C zostanie przesłana do Uczestnika oraz do właściwego dla Uczestnika urzędu skarbowego najpóźniej do dnia roku. Uczestnik powinien dokonać rozliczenia podatku dochodowego w zeznaniu za 2015 rok, w którym świadczenia powinny zostać wykazane, jako dochód z innych źródeł (art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) Organizator kwalifikuje Uczestnika do jednej z grup, o których mowa w pkt 3.8. i 3.9. na podstawie oświadczenia Uczestnika w ramach wypełnianej przez niego Deklaracji. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość złożonego przez siebie oświadczenia. Organizator ani Sumi Agro Poland nie ponoszą odpowiedzialności za wykonanie przez Uczestników zobowiązań publiczno-prawnych, wynikających z otrzymania świadczeń w Programie Świadczenia przyznane w Programie nie podlegają wymianie na inne świadczenia. W szczególnych przypadkach Organizator może wyrazić zgodę na wymianę nagród na inne świadczenia, na wniosek Sumi Agro Poland Sp. z o.o. 4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU PROMOCJI 4.1. Reklamacje co do przebiegu Programu mogą być zgłaszane w czasie trwania Programu, a w przypadku przelania premii na Kartę po tym terminie nie później niż 30 dni od dnia otrzymania premii, pisemnie na adres Organizatora. Liczy się data doręczenia reklamacji na adres Organizatora Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi w jego indywidualnej sprawie. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji, a także żądanie określonego zachowania się przez Organizatora Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia ich złożenia w sposób określony w pkt 4.1 i 4.2 niniejszego regulaminu Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora pisemnie, w terminie 30 dni od złożenia przez niego reklamacji Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym regulaminie. 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 5.1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z Programem jest Sumi Agro Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie Programu. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Programu zostało powierzone Organizatorowi dla potrzeb przeprowadzenia Programu zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych Podanie danych osobowych oraz wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych w zakresie niezbędnym na potrzeby Programu jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem wzięcia udziału w Programie i uzyskania nagród. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. 7

8 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 6.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, w tym zmiany zasad ustalenia premii, zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie, bez podania przyczyny oraz zmiany Karty w trakcie trwania Programu lub zmiany wystawcy Karty. Zmiany w niniejszym regulaminie, zawieszenie lub zakończenie Programu oraz rezygnacja Uczestnika nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników do daty zmiany, zawieszenia lub zakończenia Programu bądź rezygnacji Uczestnika Informacja o planowanym zawieszeniu albo zakończeniu Programu nie wstrzymuje możliwości gromadzenia premii do czasu zawieszenia albo zakończenia Programu. Oznacza to, że Organizator naliczając premię uwzględni wszystkie zamówienia złożone do daty zawieszenia albo zakończenia Programu Zmiana, zawieszenie lub zakończenie Programu nastąpi nie wcześniej niż 30 dni od daty ogłoszenia na Stronie Internetowej Programu. Dodatkowo, w przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu każdy Uczestnik otrzyma taką informację poprzez wiadomość tekstową SMS Organizator w ramach realizacji Programu może organizować dodatkowe promocje aktywizujące dla Uczestników, w szczególności konkursy, e-learning, loterie. Informacje o dodatkowych promocjach aktywizujących Programu wraz ze stosownym regulaminem ich funkcjonowania będą zamieszczane na Stronie Internetowej Programu W każdym przypadku: rezygnacji Uczestnika z Programu, zawieszenia lub zakończenia Programu, Uczestnik będzie miał prawo posługiwać się Kartą, zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu, do momentu upływu terminu jej ważności albo wyczerpania zgromadzonych na niej środków w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej W przypadku jakichkolwiek zmian w danych podanych w Deklaracji Uczestnik jest zobowiązany w ciągu 14 dni od daty zmiany powiadomić o tym pisemnie Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje braku zgłoszenia zmiany danych przez Uczestnika Organizator ma prawo do niezaakceptowania Deklaracji wypełnionych nieczytelne, błędnie, nie zawierających wszystkich danych wskazanych w Deklaracji. W przypadku gdy Deklaracja nie zostanie zaakceptowana, dane osobowe pochodzące z takiej Deklaracji będą usunięte i nie będą przetwarzane Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych podanych przez Uczestnika. W przypadku gdy po weryfikacji, okaże się że Uczestnik podał nieprawidłowe lub nieprawdziwe dane, postanowienia pkt stosuje się odpowiednio Organizator nie odpowiada za nieprawidłowości związane z działaniem banków oraz za doręczenie, prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę, kuriera lub dostawców dostępu do sieci Internet listów, telegramów, wiadomości SMS, wiadomości i innych przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora lub przez/do Organizatora w związku z niniejszym Programem Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy Programu uczestniczą w Programie, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikami Programu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ustawienia komputerów Uczestników Programu oraz sposób ich konfiguracji, jak również innych urządzeń, za pomocą których Uczestnicy Programu korzystają ze Strony Internetowej Programu, a także ustawienia występujące u dostawców dostępu do sieci Internet. 8

9 6.12. Wypełnienie i przesłanie Deklaracji oznacza przystąpienie do Programu oraz jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora. Uczestnik rezygnujący z udziału w Programie otrzyma zdobyte dotychczas premie stosownie do postanowień Regulaminu Organizator Programu może wykluczyć Uczestnika z udziału w Programie w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu. Organizator nie będzie naliczał premii rozpoczynając od chwili, w której podjął decyzję o wykluczeniu Uczestnika z Programu. O fakcie wykluczenia z Programu Uczestnik zostanie poinformowany w formie pisemnej. W razie wykluczenia Uczestnika, Organizator ma ponadto prawo: a) anulować wszystkie premie przyznane Uczestnikowi w trakcie trwania Programu, b) skierować do niego roszczenie o zwrot wszystkich premii przelanych na Kartę w trakcie trwania Programu oraz zwrotu innych świadczeń wydanych Uczestnikowi albo ich równowartości, c) zażądać unieważnienia Karty od jej wydawcy Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie, w tym uprawnienia do otrzymania świadczeń pieniężnych lub rzeczowych w Programie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie Karty. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, naruszenia Karty i/lub PIN-u Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Organizatora Wszelkie informacje o Programie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny Program nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz ze zm.) Program jest realizowany przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art Kodeksu cywilnego Regulamin Programu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej Programu Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa cywilnego oraz innych ustaw. 9

10 Załącznik nr 1 GRUPA PRODUKTÓW ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN NAWOZY ADJUWANTY i ŚRODKI POMOCNICZE ZAPRAWA PRODUKT NAZWA ERGON ERGON PAK (HUDSON + ERGON) FRUPICA 440 SC GRISU 500 SC HUDSON 200 EC* KENDO 50 EW MOSPILAN 20 SP MOSPILAN RZE-PAK (3X0,60+naczynie) MOSPILAN RZE-PAK (4X0,60+naczynie) MOSPILAN PAK SADY (5X0,20+rękawice) NAGOMI 025 WG NISSHIN NIKO 4 SC* NISSORUN 050 EC ORTUS 05 SC RAPSAN 500 SC* TOLEDO 250 EW* TOPSIN M 500 SC TOPSIN ZIELONY PAK (TOPSIN + MANTRAC) TREBON 30 EC TRUSTEE HI-AKTIV* YAMATO 303 SE BORTRAC (B 150 g/l) BORTRAC (B 150 g/l) HYDROMAG (MgO 500 g/l) Mantrac (Mn 500 g/l) Photrel Rzepak i Burak Seniphos Fosfor + Wapo Stopit (Ca 160 g/l) Teprosyn (Mn 500 g/l) Zintrac (Zn 700 g/l) FRUTREL Uprawy sadownicze MOLYTRAC (Mo 250 g/l) FLEXI FLEXI SLIPPA TOIL BIOSILD TOP 370 FS BIOSILD TOP 370 FS *Zakupy wliczane do obrotu ale niepremiowane. 10

11 Załącznik nr 2 Nazwa pełna Ulica Kod pocztowy Poczta Telefon AGROSERWIS Górniaczyk Ewa, Krauze Adam, Krauze Elżbieta, Nowak Marek, Osękowski Andrzej Spółka Jawna Kolejowa Nowy Tomyśl BUTOR Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe Krystyna Butor Łany Wielkie ul. Łabędzka Sośnicowice CHEMPEST S.A. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa Łąkowa Racibórz FLORA Sp. z o.o. Kopernika Praszka (Praszka) (Opole) MARKET ROLNICZY MINGE Sp. z o. o. Poznańska Granowo KOMBINAT ROLNY KIETRZ Sp. z o.o. Zatorze Kietrz OSADKOWSKI-CEBULSKI Sp. z o.o. Nasienna Legnica PHU AGRO-AS Z.BEDNARSKI & A.SAJDUTKA SP.J. Otmuchowska 4 E Grodków JAN JARUS "JAGRO" ZAOPATRZENIE ROLNICTWA Mickiewicza Jutrosin Zakład Zaopatrzenia Rolnictwa "SJ MAŁY REKIN" Sp. z o.o. Wrocławska Legnica DALGETY AGRA POLSKA Sp. z o.o Heleny Szafran Poznań FARGO Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wierzbowa 2A Tarnowo Podgórne ROLPOL ROMUALD POLCZYK Sieradzka Wieluń OSADKOWSKI S.A. Kolejowa Bierutów BUENA Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AL.Jana Pawła II Szamotuły PHZ ZAPROL Sp. z o. o. Ulesie 90 D Miłkowice Biochem Sp J. S.Jabłoński, D.Czyż Raciborska Kietrz PPHU AGROMARKET SP. Z O.O. W WIEWIECKU Wiewiecko 36 C Węgorzyno TOMAR Sp. z o.o. Lotyń, Szczecinecka Okonek AGRO-BIZNES SP. J. SULARZ - RUDNICKI Myśliborska Gorzów Wlkp AGROLOK SP. Z O.O. Dworcowa Golub- Dobrzyń

12 AMPOL-MEROL SP. Z O.O. Mikołaja z Ryńska 28 A Wąbrzeźno PZZ w Kwidzynie Sp. z o.o. Południowa 14a Kwidzyń JAROSŁAW JELEŃSKI HANDEL- USŁUGI Ogrodowa Pszczółki JaWal&M Renata i Zbigniew Murawiec Spółka Jawna Polna Mrocza Firma Handlowa JAWA Sp. J.Warchoł, Kaczmarczyk-Warchoł Usługowa 1 A CHEMILAND Sp. z o. o. Lubochowo Stargard Szczeciński Stary Dzierzgoń ; Rosa Hurtownia Ogrodnicza Jan Labuda Poręby Sierakowice TECH-AGRI SP. Z O.O. Przemysłowa Słupsk Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "CHEMIROL"Sp. z o.o. Przemysłowa Mogilno PPHU FITOCHEM MIROSŁAW I ZBIGNIEW KOWALEWSCY Spółka Jawna Trląg Janikowo P.P.U.H."ZOFIA" MAREK ZIELIŃSKI Dziewińska 29 H / Włocławek KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A W TORUNIU Kraszewskiego Toruń ADLER AGRO Sp. z o.o. Szosa Baranowicka 62A Białystok- Zaścianki AGRICOLA-LUBLIN Sp. z o.o. Ciecierzyn 121A Ciecierzyn B.H.AGRO-BAKAŁARZEWO Sp. z o.o. Polna Bakałarzewo PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "AGRO-TERS" Edward Solak, Stanisław Solak Spółka Jawna Rampa Brzeska Chełm KAZGOD Sp. z o.o. Wierzbowa Błonie PPHU"BORYNA" Krzysztof Borzęcki Stare Olszyny Załuski Agro-Pest Hurtownia Środków Ochrony Roślin Adam Humięcki Śmiecińska Ciechanów ; Biuro Handlowe AGRO-PLUS Andrzej Mioduszewski Jawory Klepacze Rutki-Kossaki KOJPASZ SP J KOSSOWSKI, JAKUBIK Przemysłowa Wisznice Rolimpex Nasiona S.A. Lubawska Iława

13 PHU RETIP Piotr Waligóra Pl. M.C. Skłodowskiej Skalbmierz ACM AGROCENTRUM Przedsiębiorstwo Handlowe Domaszowska Kielce AGRO-HANDEL SP.J. MAREK LIPIEC I JERZY LIPIEC Przemysłowa Sandomierz AGRO-MAL JAN POKRYWKA I WSPÓLNICY Spółka Jawna ABP E. Baziaka 15 A Lubaczów P.H.U. AGRO-MAR SP. z o.o. Brzezińska Łódź AGROSIMEX Sp. z o.o. Goliany Błędów FAST-CHEM STANISŁAW FABROWSKI Kryłowska Mircze MERCATOR-PAWEŁ ROKICKI Rzeczna Żyrardów Spółdzielnia Zaopatrzenia Ogrodniczego w Rzeszowie z/s w Zaczerniu Zaczernie Zaczernie Przedsiębiorstwo Handlowe PROGRESS-CHEM JAN ŚWIĆ Kilińskiego Zamość Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego WARKA Spółka z o.o. Kolejowa Warka ZAKŁAD ZAOPATRZENIA OGRODNICZEGO I ROLNICZEGO "WIA-LAN" D.Langer, A.Wiatr Spółka Jawna Hodowlana Tarnów TEAMAGRO Krystyna Kuczyńska Lwowska 57 A Zamość

14 Załącznik nr 3 Produkty objęte programem Shogun Wojownik Sprzedaży. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA Jednostka miary Cena za opakowanie wartość premii premia po przekroczeniu celu GRUPA PRODUKTÓW PRODUKT NAZWA ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN ERGON 0,3 kg 244,50 zł 4,90 zł 7,30 zł ERGON PAK (HUDSON + ERGON) 2,3 kg 340,00 zł 6,80 zł 10,20 zł FRUPICA 440 SC 1 L 503,00 zł 10,00 zł 15,10 zł GRISU 500 SC 1 L 167,00 zł 3,30 zł 5,00 zł GRISU 500 SC 5 L 835,00 zł 16,70 zł 25,10 zł GRISU 500 SC 10 L 33,40 zł 50,10 zł HUDSON 200 EC* 1 L 48,00 zł HUDSON 200 EC* 5 L 240,00 zł KENDO 50 EW 0,5 L 195,00 zł 3,90 zł 5,90 zł KENDO 50 EW 1 L 390,00 zł 7,80 zł 11,70 zł MOSPILAN 20 SP 0,02 kg 9,04 zł 0,20 zł 0,30 zł MOSPILAN 20 SP 0,04 kg 18,08 zł 0,40 zł 0,50 zł MOSPILAN 20 SP 0,08 kg 36,16 zł 0,70 zł 1,10 zł MOSPILAN 20 SP 0,125 kg 56,50 zł 1,10 zł 1,70 zł MOSPILAN 20 SP 0,2 kg 90,40 zł 1,80 zł 2,70 zł MOSPILAN 20 SP 0,6 kg 271,20 zł 5,40 zł 8,10 zł MOSPILAN RZE-PAK (3X0,60+naczynie) 3 x 0,6 kg 813,60 zł 16,30 zł 24,40 zł MOSPILAN RZE-PAK (4X0,60+naczynie) 4 x 0,6 kg 1 084,80 zł 21,70 zł 32,50 zł MOSPILAN PAK SADY (5X0,20+rękawice) 5 x 0,2 kg 452,00 zł 9,00 zł 13,60 zł NAGOMI 025 WG 1 kg 46,00 zł 0,90 zł 1,40 zł NAGOMI 025 WG 5 kg 46,00 zł 4,60 zł 7,00 zł NISSHIN NIKO 4 SC* 1 L 60,00 zł NISSHIN NIKO 4 SC* 5 L 300,00 zł NISSORUN 050 EC 0,5 L 88,50 zł 1,80 zł 2,70 zł NISSORUN 050 EC 1 L 177,00 zł 3,50 zł 5,30 zł NISSORUN 050 EC 5 L 885,00 zł 17,70 zł 26,60 zł ORTUS 05 SC 0,5 L 69,50 zł 1,40 zł 2,10 zł ORTUS 05 SC 1 L 139,00 zł 2,80 zł 4,20 zł ORTUS 05 SC 5 L 695,00 zł 13,90 zł 20,80 zł RAPSAN 500 SC* 1 L 60,00 zł RAPSAN 500 SC* 5 L 300,00 zł RAPSAN 500 SC* 20 L 1 200,00 zł TOLEDO 250 EW* 1 L 45,00 zł 14

15 TOLEDO 250 EW* 5 L 225,00 zł TOLEDO 250 EW* 10 L 450,00 zł TOLEDO 250 EW* 20 L 900,00 zł TOPSIN M 500 SC 0,5 L 28,50 zł 0,60 zł 0,90 zł TOPSIN M 500 SC 1 L 57,00 zł 1,10 zł 1,70 zł TOPSIN M 500 SC 5 L 285,00 zł 5,70 zł 8,60 zł TOPSIN M 500 SC 10 L 570,00 zł 11,40 zł 17,10 zł TOPSIN ZIELONY PAK (TOPSIN + MANTRAC) 10 L 570,00 zł 11,40 zł 17,10 zł TREBON 30 EC 1 L 169,00 zł 3,40 zł 5,10 zł TRUSTEE HI-AKTIV* 1 L 20,00 zł TRUSTEE HI-AKTIV* 5 L 100,00 zł TRUSTEE HI-AKTIV* 20 L 400,00 zł YAMATO 303 SE 1 L 63,00 zł 1,30 zł 1,90 zł YAMATO 303 SE 5 L 315,00 zł 6,30 zł 9,50 zł YAMATO 303 SE 20 L 1 260,00 zł 25,20 zł 37,80 zł NAWOZY BORTRAC (B 150 g/l) 10 L 130,00 zł 2,60 zł 3,90 zł BORTRAC (B 150 g/l) 20 L 260,00 zł 5,20 zł 7,80 zł HYDROMAG (MgO 500 g/l) 10 L 160,00 zł 3,20 zł 4,80 zł Mantrac (Mn 500 g/l) 5 L 190,00 zł 3,80 zł 5,70 zł Photrel Rzepak i Burak 10 kg 290,00 zł 5,80 zł 8,70 zł Seniphos Fosfor + Wapo 5 L 70,00 zł 1,40 zł 2,10 zł Seniphos Fosfor + Wapo 10 L 140,00 zł 2,80 zł 4,20 zł Seniphos Fosfor + Wapo 20 L 280,00 zł 5,60 zł 8,40 zł Stopit (Ca 160 g/l) 10 L 100,00 zł 2,00 zł 3,00 zł Teprosyn (Mn 500 g/l) 5 L 185,00 zł 3,70 zł 5,60 zł Teprosyn (Mn 500 g/l) 20 L 740,00 zł 14,80 zł 22,20 zł Zintrac (Zn 700 g/l) 5 L 180,00 zł 3,60 zł 5,40 zł FRUTREL Uprawy sadownicze 10 L 290,00 zł 5,80 zł 8,70 zł MOLYTRAC (Mo 250 g/l) 1 L 185,00 zł 3,70 zł 5,60 zł ADJUWANTY i ŚRODKI POMOCNICZE FLEXI 1 L 62,00 zł 1,20 zł 1,90 zł FLEXI 5 L 310,00 zł 6,20 zł 9,30 zł SLIPPA 0,25 L 27,50 zł 0,60 zł 0,80 zł SLIPPA 1 L 110,00 zł 2,20 zł 3,30 zł SLIPPA 5 L 550,00 zł 11,00 zł 16,50 zł TOIL 5 L 350,00 zł 7,00 zł 10,50 zł 15

16 ZAPRAWA BIOSILD TOP 370 FS 1 L 140,00 zł 2,80 zł 4,20 zł BIOSILD TOP 370 FS 5 L 700,00 zł 14,00 zł 21,00 zł BIOSILD TOP 370 FS 10 L 1 400,00 zł 28,00 zł 42,00 zł *Zakupy wliczane do obrotu ale niepremiowane. 16

17 ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU Shogun EDYCJI 2015 Wydany w dniu r. przez Organizatora Programu Shogun EDYCJA 2015 (dalej: Program ) spółkę Albedo Marketing sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tatrzaoskiej 8, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznao Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , kapitał zakładowy zł (dalej: Organizator ). Organizator Programu, biorąc pod uwagę postanowienia Regulaminu Programu, w tym postanowienia pkt tego Regulaminu, niniejszym postanawia zmodyfikowad zasady Programu w poniższy sposób. 1 ZMIANA TREŚCI POSTANOWIEO REGULAMINU Zmienia się punkt Regulaminu Programu, który otrzymuje brzmienie: Organizator Programu może wykluczyd Uczestnika z udziału w Programie w przypadku naruszenia przez niego postanowieo niniejszego Regulaminu, a także w przypadku, gdy Uczestnik lub Sklep, w związku z którym bierze on udział w Programie, dopuści się jakichkolwiek: 1) działao naruszających dobra osobiste Sumi Agro Poland (np. renomę lub dobre imię), lub 2) działao naruszających prawa własności intelektualnej przysługujące Sumi Agro Poland, lub 3) czynów nieuczciwej konkurencji - powodujących lub mogących spowodowad szkodę majątkową lub niemajątkową dla Sumi Agro Poland (np. sprzedaż produktów podrobionych lub przerobionych jako produktów Sumi Agro Poland, sprzedaż produktów Sumi Agro Poland uzyskanych z nielegalnego źródła). Organizator nie będzie naliczał premii Uczestnikowi poczynając od chwili, w której podjął decyzję o wykluczeniu Uczestnika z Programu. O fakcie wykluczenia z Programu Uczestnik zostanie poinformowany w formie pisemnej. W razie wykluczenia Uczestnika, Organizator ma ponadto prawo: a) anulowad wszystkie premie przyznane Uczestnikowi w trakcie trwania Programu, b) skierowad do niego roszczenie o zwrot wszystkich premii przelanych na Kartę w trakcie trwania Programu oraz zwrotu innych świadczeo wydanych Uczestnikowi albo ich równowartości, c) zażądad unieważnienia Karty od jej wydawcy. 2 POSTANOWIENIA KOOCOWE 1. Pozostałe postanowienia Regulaminu Programu pozostają bez zmian. 2. Pojęciom pisanym wielką literą, a nie zdefiniowanym odrębnie w niniejszym aneksie, należy przydawad znaczenie, jakie zostało im nadane w dokumencie Regulaminu Programu. 3. Niniejszy aneks do Regulaminu Programu wchodzi w życie w terminie 30 dni od dnia jego ogłoszenia. ORGANIZATOR 17

Regulamin. Programu lojalnościowego 2014/15

Regulamin. Programu lojalnościowego 2014/15 Regulamin Programu lojalnościowego 2014/15 Regulamin z dnia 01.08.2014r. I. Postanowienia ogólne. 1. Nazwa niniejszego programu lojalnościowego brzmi DARO Super Partner, w dalszej części regulaminu zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU DLA SKLEPÓW OGRODNICZYCH I ROLNICZYCH

REGULAMIN PROGRAMU DLA SKLEPÓW OGRODNICZYCH I ROLNICZYCH REGULAMIN PROGRAMU DLA SKLEPÓW OGRODNICZYCH I ROLNICZYCH SHOGUN EDYCJA 2016 (dalej: Regulamin) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem programu lojalnościowego Shogun (dalej: Program) skierowanego do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax I. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax 2.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax", zwanego dalej Programem jest Unimax S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje REGULAMIN KONKURSU Włączamy Emocje I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Włączamy Emocje, zwanego dalej Konkursem, jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Tatrzańskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Szeroki wybór się opłaca.

REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Szeroki wybór się opłaca. REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Szeroki wybór się opłaca. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Philips LED. Szeroki wybór się opłaca. (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy!

Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy! Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Określenie organizatora Konkursu Organizatorem konkursu pod nazwą Baw się z nami! W instagramy!, zwanego dalej Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Super VIP

REGULAMIN PROMOCJI Super VIP REGULAMIN PROMOCJI Super VIP 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Akcja promocyjna, zwana dalej Promocją, jest prowadzona pod nazwą Super Vip. 1.2. Organizatorem Promocji jest Flügger Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 maja 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. i określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. REGULAMIN PROMOCJI KUBEK MIEJSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kubek miejski (dalej: Promocja ) jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Obowiązuje od 20.05.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego Deltis Energia, zwanego dalej Programem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wyraź opinię i wygraj nagrody (zwany dalej Regulaminem)

Regulamin konkursu Wyraź opinię i wygraj nagrody (zwany dalej Regulaminem) Regulamin konkursu Wyraź opinię i wygraj nagrody (zwany dalej Regulaminem) Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs Wyraź opinię i wygraj nagrody, którego celem jest zacieśnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA

Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA REGULAMIN (wersja skrócona) 1. Organizatorem akcji marketingowej jest EVER Sp. z o.o.. 2. Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA skierowana jest do:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy.

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy. Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Powerstick 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu odkurzaczy oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii AddWash oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem)

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem) REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem) 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kamisiowa Kuchnia (zwanej dalej: Promocją) jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRP

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRP REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRP dla Ciebie 1 Organizator i uczestnicy sprzedaży premiowej 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa przedmiot i zasady uczestnictwa w akcji sprzedaży premiowej

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Suempol - nagradzamy ze smakiem.

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Suempol - nagradzamy ze smakiem. Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Suempol - nagradzamy ze smakiem. 1. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki na jakich odbywa się program

Bardziej szczegółowo

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję..

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję.. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Złota promocja, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest BEAM P. Podbielski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Świerczewskiej

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROMOCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ ZMYWAREK WHIRLPOOL BŁYSKAWICZNY DUET

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROMOCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ ZMYWAREK WHIRLPOOL BŁYSKAWICZNY DUET ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROMOCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ ZMYWAREK WHIRLPOOL BŁYSKAWICZNY DUET Wydany w dniu 25 października 2016 roku przez Organizatora promocji konsumenckiej Błyskawiczny duet (dalej: Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Codziennie Ty (zwanej dalej: Promocją) jest agencja Q&A Communications z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem)

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary

REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Deska do pary zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkursu promocyjnego PAOLA ROZGRZEWA dla sprzedawców i właścicieli sklepów detalicznych. 1 Nazwa konkursu Promocyjnego

REGULAMIN konkursu promocyjnego PAOLA ROZGRZEWA dla sprzedawców i właścicieli sklepów detalicznych. 1 Nazwa konkursu Promocyjnego REGULAMIN konkursu promocyjnego PAOLA ROZGRZEWA dla sprzedawców i właścicieli sklepów detalicznych 1 Nazwa konkursu Promocyjnego 1. Konkurs promocyjny prowadzony będzie pod nazwą PAOLA ROZGRZEWA. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja gwarantowana Dafi

Satysfakcja gwarantowana Dafi Satysfakcja gwarantowana Dafi 1 Cel Programu 1. Celem Programu jest zapewnienie nabywcom produktów uczestniczących w programie pełnego zadowolenia z decyzji o ich wybraniu. W przypadku braku satysfakcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zyskaj jeszcze więcej (dalej Konkurs ). 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie

REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki II edycji Promocji pod nazwą Bądź aktywny i poleć konto znajomemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

pełnowymiarowych pralek ładowanych od frontu o głębokości 60cm i suszarek do bielizny dostępne

pełnowymiarowych pralek ładowanych od frontu o głębokości 60cm i suszarek do bielizny dostępne REGULAMIN PROMOCJI Łącznik gratis I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Łącznik gratis zwanej dalej Promocją, jest firma Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kolejowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka.

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka. REGULAMIN KONKURSU Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie (02-235), przy ul. Równoległa 4a, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Zgarnij bon za zakup AGD

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Zgarnij bon za zakup AGD REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zgarnij bon za zakup AGD Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa w Promocji, czas trwania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Królowe śniegu (zwanej dalej: Promocją) jest spółka Fresh Brand Design Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu pod nazwą AquaTeka na Najlepszych Sprzedawców Baterii Łazienkowych marki TEKA ( Konkurs )

REGULAMIN Konkursu pod nazwą AquaTeka na Najlepszych Sprzedawców Baterii Łazienkowych marki TEKA ( Konkurs ) REGULAMIN Konkursu pod nazwą AquaTeka na Najlepszych Sprzedawców Baterii Łazienkowych marki TEKA ( Konkurs ) 1. Postanowienia ogólne 1. Konkurs stanowi przedsięwzięcie marketingowe TEKA Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu DEKARSKIEGO

Regulamin. Programu DEKARSKIEGO I. Definicje Regulamin Programu DEKARSKIEGO Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej: 1.1 IZOBUD - Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Polecaj i Zarabiaj, zwanego dalej Programem. 2. Uczestnikiem programu może

Bardziej szczegółowo

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4 REGULAMIN PROMOCJI Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów 1. WSTĘP 1. Organizatorem Sprzedaży Premiowej pod nazwą Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów zwanej dalej Sprzedażą premiową, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Przedłuż życie swojej drukarce zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ "HEAVY DUTY MASTERS" Obowiązuje od 1 października 2015 roku

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ HEAVY DUTY MASTERS Obowiązuje od 1 października 2015 roku REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ "HEAVY DUTY MASTERS" Obowiązuje od 1 października 2015 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Motywacyjnym

Bardziej szczegółowo

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym Nasz klient

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego o nazwie "Sephora White", zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest Spółka pod firmą Sephora Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MAŁE FORMATY ZŁOTA JESIEŃ 2012

REGULAMIN PROMOCJI MAŁE FORMATY ZŁOTA JESIEŃ 2012 I. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają: 1. Promocja - promocja Cerkolor Sp. z o.o., o nazwie Małe Formaty", realizowana na zasadach niniejszego Regulaminu. 2. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Niezastąpieni pomocnicy w kuchni

REGULAMIN PROMOCJI Niezastąpieni pomocnicy w kuchni REGULAMIN PROMOCJI Niezastąpieni pomocnicy w kuchni I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Niezastąpieni pomocnicy w kuchni, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Kupon na Biathlon 4D

Regulamin promocji Kupon na Biathlon 4D Regulamin promocji Kupon na Biathlon 4D 1 INFORMACJE OGÓLNE BASF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 154, 02-326 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO STARTuj na zakupy

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO STARTuj na zakupy REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO STARTuj na zakupy [Postanowienia ogólne] 1 1. [Program; Organizator] Organizatorem programu promocyjnego pod nazwą: STARTuj na zakupy zwanego dalej "Programem", jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. 1.3. Promocja trwa od 9 listopada 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. lub do wyczerpania puli nagród.

REGULAMIN PROMOCJI. 1.3. Promocja trwa od 9 listopada 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. lub do wyczerpania puli nagród. REGULAMIN PROMOCJI Świąteczne przyjemności I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Świąteczne przyjemności, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio.

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio. REGULAMIN akcji promocyjnej 40 zł w prezencie na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki i bezpłatnej Nawigacji NaviExpert po zakupie wybranych modeli telefonów marki Prestigio. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Zatrzymaj upał na zewnątrz" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin promocji Zatrzymaj upał na zewnątrz 1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji "Zatrzymaj upał na zewnątrz" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą Zatrzymaj upał na zewnątrz jest FAKRO Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. Węgierskiej

Bardziej szczegółowo

organizowanej przez Orlen Oil sp. z o.o. dotyczącej tych samych produktów promocyjnych,

organizowanej przez Orlen Oil sp. z o.o. dotyczącej tych samych produktów promocyjnych, I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Promocji POLUJ NA JUNAKA II. OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. III. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride REGULAMIN Promocji Promocja Joyride I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Joyride, zwanej dalej Promocją, jest Sony Europe Limited Sp. z o.o oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz!

REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz! REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz! POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Poniedziałek z Fritz (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Profesjonaliści Wybierają Jakość

REGULAMIN PROMOCJI. Profesjonaliści Wybierają Jakość REGULAMIN PROMOCJI Profesjonaliści Wybierają Jakość I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Profesjonaliści Wybierają Jakość, zwanego dalej Promocją, jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż Premiowa 3xN Najlepsze produkty! Najlepsi producenci! Najlepsze nagrody! 1 Postanowienia ogólne

Sprzedaż Premiowa 3xN Najlepsze produkty! Najlepsi producenci! Najlepsze nagrody! 1 Postanowienia ogólne Sprzedaż Premiowa 3xN Najlepsze produkty! Najlepsi producenci! Najlepsze nagrody! 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin zwany dalej "Regulaminem określa ogólne warunki uczestnictwa w sprzedaży

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos Wydany w dniu 01.07.2015 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej Cisza zyskuje rozgłos (dalej: Promocja ), spółkę Albedo Marketing sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Skoda Auto Muzyka. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Skoda Auto Muzyka. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Skoda Auto Muzyka 1. Postanowienia ogólne 1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają a) Konkurs akcja mająca na celu promowanie marki Skoda z wykorzystaniem aplikacji muzycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "ODBIERZ ZWROT!"

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ ODBIERZ ZWROT! REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "ODBIERZ ZWROT!" 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą ODBIERZ ZWROT!" ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat gwarancji na sprzęt do zabudowy marki Zelmer. wersja 2. uwzględniająca dodanie dwóch nowych Urządzeń AGD do zabudowy - obowiązująca od 08.12.2015 r. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w PROMOCJI "100 PLN ZA MONTAŻ, zwanym dalej Promocją. 2. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2

REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2 REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2 1. Postanowienia ogólne. Organizatorem Programu Sprzedaży Premiowej,,K 2 jest, Karel 2 sp. z o.o. w Bielsku-Białej, 43-346 Bielsko-Biała zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Rozdajemy bony na zakupy!

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Rozdajemy bony na zakupy! REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Rozdajemy bony na zakupy! Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas trwania

Bardziej szczegółowo

Definicje. 2. Postanowienia ogólne

Definicje. 2. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ 7 I WYGRAJ 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs - konkurs pn. Znajdź 7 i Wygraj, prowadzony na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PRZYBLIŻ SIĘ DO MIESZKANIA POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI PRZYBLIŻ SIĘ DO MIESZKANIA POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI PRZYBLIŻ SIĘ DO MIESZKANIA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Przybliż się do mieszkania, działając na zlecenie MONDAY DEVELOPMENT S.A. z siedzibą: Poznań,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ TELEWIZORÓW PHILIPS Zwrot nawet do 3 000zł (dalej: Regulamin)

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ TELEWIZORÓW PHILIPS Zwrot nawet do 3 000zł (dalej: Regulamin) REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ TELEWIZORÓW PHILIPS Zwrot nawet do 3 000zł (dalej: Regulamin) 1. Organizatorem promocji konsumenckiej Zwrot nawet do 3 000zł (zwaną dalej: Promocją) jest spółka Albedo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI TV Samsung i soundbar Samsung w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r.

REGULAMIN AKCJI TV Samsung i soundbar Samsung w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r. REGULAMIN AKCJI TV i soundbar w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem TV i soundbar w zestawie (zwana dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas

Bardziej szczegółowo

Regulamin Drugiego programu lojalnościowego Zbieraj naklejki i odbierz NAGRODY dla linii produktów MEDI-line

Regulamin Drugiego programu lojalnościowego Zbieraj naklejki i odbierz NAGRODY dla linii produktów MEDI-line Regulamin Drugiego programu lojalnościowego Zbieraj naklejki i odbierz NAGRODY dla linii produktów MEDI-line 1 Postanowienia ogólne 1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania oraz udziału w

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 lutego 2007 r. do 13 kwietnia 2007 r.

1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 lutego 2007 r. do 13 kwietnia 2007 r. REGULAMIN PROMOCJI Pieniądze przychodzą. Po prostu. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: Pieniądze przychodzą. Po prostu. (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1.4 Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1.4 Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Program Partnerski Banfi Sp. z o.o. zwany dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kup zestaw i odbierz premię!

REGULAMIN PROMOCJI Kup zestaw i odbierz premię! REGULAMIN PROMOCJI Kup zestaw i odbierz premię! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej Kup zestaw i odbierz premię!, zwanej dalej Promocją, jest Electrolux Poland sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI dla zakochanych wszystkie projekty 14% TANIEJ! I. Zasady Ogólne

REGULAMIN PROMOCJI dla zakochanych wszystkie projekty 14% TANIEJ! I. Zasady Ogólne REGULAMIN PROMOCJI dla zakochanych wszystkie projekty 14% TANIEJ! I. Zasady Ogólne 1. Organizatorem PROMOCJI dla zakochanych wszystkie projekty 14% TANIEJ! jest Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Artur Wójciak,

Bardziej szczegółowo