REGULAMIN PROGRAMU DLA SKLEPÓW OGRODNICZYCH I ROLNICZYCH SHOGUN EDYCJA 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU DLA SKLEPÓW OGRODNICZYCH I ROLNICZYCH SHOGUN EDYCJA 2015"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU DLA SKLEPÓW OGRODNICZYCH I ROLNICZYCH SHOGUN EDYCJA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem programu lojalnościowego Shogun (dalej: Program) skierowanego do osób odpowiedzialnych za dokonywanie zakupów w imieniu i na rzecz sklepów położonych na terenie Polski prowadzących sprzedaż detaliczną produktów Sumi Agro Poland Sp. z o.o. (dalej: Sklepy) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-413), przy ul. Tatrzańskiej 8, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr , kapitał zakładowy zł, NIP , REGON (dalej: Organizator) Organizator działa na zlecenie Sumi Agro Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-203), przy ul. Bonifraterskiej 17, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS nr , kapitał zakładowy zł, NIP , REGON (zwanej dalej: Sumi Agro Poland) Programem objęte są wybrane produkty z oferty Sumi Agro Poland (dalej: Produkty Promocyjne), których lista stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu. W Programie premiuje się wyłącznie zakup Produktów Promocyjnych Program trwać będzie w dniach od roku do roku na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Promocja dokonywania zakupów Produktów Promocyjnych trwa od dnia roku do dnia roku Program skierowany jest do zaproszonych osób, które są odpowiedzialne (w tym m. in. jako pracownicy, niezależnie od podstawy zatrudnienia) za dokonywanie zakupów ( zatowarowanie ) w imieniu i na rzecz Sklepów prowadzących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej sprzedaż detaliczną produktów Sumi Agro Poland, w celu dalszej odsprzedaży tych produktów do użytkowników końcowych (rolników) (dalej: Uczestnicy) Udział danego Uczestnika w Programie uzależniony jest od uzyskania przez niego zgody od osoby lub podmiotu będącego właścicielem Sklepu. Zgłaszając udział w Programie Uczestnik powinien oświadczyć, że uzyskał zgodę osoby lub podmiotu będącego właścicielem Sklepu na swój udział w Programie. Jeżeli Uczestnik jest jednocześnie właścicielem Sklepu powyższego zastrzeżenia nie stosuje się Właściciel Sklepu, który wyraził zgodę na udział Uczestnika w Programie zgodnie z pkt regulaminu może na każdym etapie trwania Programu wnieść do Organizatora pisemny (pod rygorem nieważności) sprzeciw wobec udziału Uczestnika w Programie, który to sprzeciw poczytuje się za cofnięcie ww. zgody. W takim przypadku Uczestnik zostaje pozbawiony wszelkich świadczeń, które uzyskał w Programie i które nie zostały przez niego wykorzystane, a także zostaje wykluczony z dalszego udziału w Programie W ramach jednego Sklepu do Programu może przystąpić tylko jeden Uczestnik. Niedopuszczalny jest udział dwóch lub więcej Uczestników z jednego Sklepu. W przypadku gdyby udział w Programie zgłosiło kilku Uczestników z jednego Sklepu, Organizator przyjmie do Programu tylko jednego takiego Uczestnika. W takim przypadku o przyjęciu do grona Uczestników będzie decydowała kolejność zgłoszeń (liczy się data wpływu deklaracji uczestnictwa do Organizatora, a w dalszej kolejności data wypełnienia deklaracji) W Programie może wziąć udział wiele Sklepów jednego właściciela. W takim przypadku każdy Sklep może mieć odrębnego Uczestnika, względnie dwa lub więcej Sklepów mogą mieć jednego i tego samego Uczestnika, jeżeli Uczestnik dla każdego z takich Sklepów spełnia warunki określone 1

2 w pkt 1.5. regulaminu. W przypadku gdy jeden Uczestnik bierze udział w Programie w ramach dwóch lub więcej Sklepów, taki Uczestnik obowiązany jest odrębnie przystąpić do Programu dla każdego Sklepu. Dla każdego takiego Sklepu Uczestnik będzie odrębnie rozliczany w Programie, obowiązany jest przesyłać odrębne zestawienia, otrzyma odrębne punkty, odrębne premie itp., niezależnie od innych swoich działań w ramach pozostałych reprezentowanych przez siebie Sklepów Organizatorowi przysługuje jednostronne prawo do nie przyjęcia danego Sklepu lub Uczestnika do udziału w Programie bez podania przyczyn. O okoliczności takiej Uczestnik zostanie poinformowany najpóźniej w chwili doręczenia jego deklaracji uczestnictwa Organizatorowi Informacje na temat Programu udostępniane będą przez Przedstawicieli Regionalnych Sumi Agro Poland (dalej: Przedstawiciele Regionalni) w postaci materiałów informacyjnych oraz na stronie internetowej Programu (dalej: Strona Internetowa Programu) Niniejszy Program skierowany jest do osób realizujących zakupy Produktów Promocyjnych w imieniu i na rzecz Sklepów w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową. Program nie jest przeznaczony dla odbiorców ostatecznych ani dla konsumentów W Programie nie mogą brać udziału Sklepy, których właścicielami są autoryzowani dystrybutorzy Sumi Agro Poland, pracownicy Organizatora, pracownicy Sumi Agro Poland, a także ich małżonkowie i krewni w linii prostej Przystępując do Programu Uczestnik oświadcza, że reprezentowany przez niego Sklep prowadzi sprzedaż środków ochrony roślin wyłącznie do użytkowników końcowych (rolników) i nie prowadzi sprzedaży środków ochrony roślin do podmiotów gospodarczych zajmujących się ich dalszą odprzedażą. Naruszenie przedmiotowego przepisu stanowi bezpośrednio podstawę do wykluczenia Uczestnika z Programu z mocą wsteczną, tak jakby Uczestnik nigdy nie brał udziału w Programie. Wszelkie przyznane a nie wydane premie lub nagrody rzeczowe podlegają przepadkowi. Wszelkie wydane premie lub nagrody rzeczowe podlegają niezwłocznemu zwrotowi Organizatorowi wraz z należnymi odsetkami ustawowymi Uczestnik reprezentujący Sklep, zobowiązuje się w imieniu Sklepu do dokonywania płatności za Produkty Promocyjne w terminach określonych z dostawcą tych produktów, pod rygorem wykluczenia z Programu i nie przyznania premii lub nagród. 2 ZASADY PROGRAMU 2.1 Uczestnik zostaje zaproszony do Programu przez Przedstawiciela Regionalnego. W celu przystąpienia do Programu Uczestnik obowiązany jest prawidłowo wypełnić zgłoszenie uczestnictwa w Programie (dalej: Deklaracja) dostępne za pośrednictwem Strony Internetowej Programu, a następnie również za pośrednictwem Strony Internetowej Programu przesłać je Organizatorowi. Uczestnik może również wypełnić Deklarację wspólnie z Przedstawicielem Regionalnym za pomocą specjalnej aplikacji elektronicznej udostępnianej przez Przedstawiciela Regionalnego. 2.2 Prawidłowe wypełnienie Deklaracji polega na kompletnym wypełnieniu wszystkich pól Deklaracji, w tym podaniu wszystkich wskazanych w Deklaracji danych. Dane, które są uzupełniane automatycznie w Deklaracji (m. in. cele zakupowe Uczestnika do zrealizowania), mogą zostać zaakceptowane przez Uczestnika lub zmienione przez niego w porozumieniu z Przedstawicielem Regionalnym. W przypadku Uczestników, którzy Deklarację wypełnili i przesłali do Organizatora za pośrednictwem Strony Internetowej Programu, Deklaracja ta podlega dodatkowej weryfikacji przez Przedstawiciela Regionalnego w zakresie m. in. celów zakupowych określonych przez takiego Uczestnika w Deklaracji. Jeden Uczestnik może złożyć tylko jedną Deklarację. 2

3 2.3 Wypełniając Deklarację Uczestnik obowiązany jest oznaczyć do 5 (pięciu) dystrybutorów autoryzowanych z listy dystrybutorów autoryzowanych Sumi Agro Poland, która stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, od których zakupy Produktów Promocyjnych dokonywane przez Sklep będą premiowane w niniejszym Programie. Lista dystrybutorów może ulec zmianie w trakcie trwania Programu, o czym Organizator poinformuje Uczestników Programu, na stronie internetowej programu. Dokonywanie przez Sklep zakupów Produktów Promocyjnych od innych podmiotów niż 5 wybranych dystrybutorów określonych przez Uczestnika w Deklaracji nie będzie premiowane w Programie. 2.4 Uczestnicy, którzy wypełnili i przesłali do Organizatora Deklarację za pośrednictwem Strony Internetowej Programu, po otrzymaniu przez Organizatora prawidłowo wypełnionej ww. Deklaracji oraz pozytywnym przeprowadzeniu dodatkowej weryfikacji ww. Deklaracji przez Przedstawiciela Regionalnego zgodnie z pkt. 2.2 regulaminu, otrzymają SMS-a z potwierdzeniem uczestnictwa w Programie oraz indywidualnym loginem i hasłem do Strony internetowej Programu. Uczestnicy, którzy brali udział w poprzedniej edycji Programu w 2014 r. otrzymają SMS-a, który będzie zawierał jedynie potwierdzenie uczestnictwa w Programie. Uczestnicy tacy mogą uzyskać dostęp do Strony Internetowej Programu przy pomocy loginu i hasła, z którego korzystali w poprzedniej edycji Programu w 2014 r. 2.5 Po zalogowaniu się swoim loginem i hasłem na Stronie Internetowej Programu Uczestnik uzyskuje dostęp do spersonalizowanych informacji oraz narzędzi potrzebnych do brania udziału w Programie. W szczególności za pośrednictwem Strony Internetowej Programu Uczestnik może przesyłać do Organizatora skany faktur lub wprowadzać dane dotyczące faktur zakupowych potwierdzających okoliczność dokonania zakupu Produktów Promocyjnych przez Sklep, jak również uzyskiwać informacje co do zasad otrzymywania premii dodatkowych w Programie. 2.6 Program dla Uczestników opiera się na premiowaniu dokonanych przez nich w imieniu i na rzecz swojego Sklepu zakupów Produktów Promocyjnych przeznaczonych do sprzedaży do klienta końcowego. 2.7 W Programie przewidziano następujące reguły premiowania zakupów Produktów Promocyjnych, z zastrzeżeniem pkt. 2.9 Regulaminu: a) premie pieniężne za wartość zakupów Produktów Promocyjnych dokonanych przez Sklep za każdy zakup Produktów Promocyjnych w okresie roku Uczestnikowi naliczana jest premia w wysokości określonej w Załączniku nr 3 do niniejszego Programu (poszczególnym zakupom odpowiada stosowna kwota premii pieniężnej); b) premie pieniężne za realizację indywidualnych celów zakupowych (targetów) przy wypełnianiu Deklaracji dostępnej na Stronie Internetowej Programu Uczestnik określa dla siebie target zakupowy dla następujących pozycji: łączna ilość zakupionych kilogramów Produktów Promocyjnych marki Mospilan za jego realizację wartość premii dla Uczestnika za ten Produkt Promocyjny wzrasta o 50% w stosunku do wartości, które znajdują się w Załączniku nr 3; łączna ilość zakupionych litrów Produktów Promocyjnych marki Topsin za jego realizację wartość premii dla Uczestnika za ten Produkt Promocyjny wzrasta o 50% w stosunku do wartości, które znajdują się w Załączniku nr 3; wartość zakupów pozostałych Produktów Promocyjnych za jego realizację wartość premii dla Uczestnika za pozostałe Produkty Promocyjne wzrasta o 50% w stosunku do wartości, które znajdują się w Załączniku nr 3 (wartość zakupów wszystkich Produktów Promocyjnych, z wyłączeniem Mospilan i Topsin oraz z zastrzeżeniem pkt. 2.9 Regulaminu); c) premia rzeczowa wyjazd szkoleniowy na wyspę Kos jako nagroda w akcji wczesne zatowarowanie warunki realizacji tej premii są określone w dalszych postanowieniach Regulaminu. 2.8 Pierwszych 80 (słownie: osiemdziesięciu) Uczestników, którzy: a) zadeklarują udział w akcji wczesne zatowarowanie do dnia 28 lutego 2015 r., oraz 3

4 b) zakupią w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r. Produkty Promocyjne marki: Topsin lub Yamato w ilości l; oraz Mospilan w ilości 100 kg, oraz c) zarejestrują zgodnie z postanowieniami Regulaminu faktury potwierdzające dokonanie zakupów zgodnie z pkt. 2.8.b. regulaminu do dnia 30 kwietnia 2015 r. otrzyma premię rzeczową wyjazd szkoleniowy na wyspę Kos za wczesne zatowarowanie, o której mowa w pkt. 2.7.c. Regulaminu. Przedstawiciel Regionalny może wobec danego Uczestnika, w wyjątkowych okolicznościach, obniżyć wymóg ilości zakupionych Produktów Promocyjnych marki Mospilan maksymalnie do 50 kg. Organizator wyłoni Uczestników uprawnionych do otrzymania premii rzeczowej do dnia 15 maja 2015 r. Uczestnik, który otrzymał premię rzeczową wyjazd szkoleniowy na wyspę Kos za wczesne zatowarowanie może zrezygnować z udziału w tym wyjeździe do dnia 31 maja 2015 r., na piśmie pod rygorem nieważności, na adres Organizatora. W przypadku złożenia przez Uczestnika rezygnacji z udziału w wyjeździe szkoleniowym stanowiącym premię rzeczową, prawo otrzymania tej premii otrzyma kolejny Uczestnik, który spełnił warunki jej otrzymania określone powyżej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności w sytuacji, gdy dany Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w wyjeździe szkoleniowym na wyspę Kos z przyczyn losowych lub od niego niezależnych, za zgodą Organizatora oraz Sumi Agro Poland, Uczestnik taki może otrzymać premię pieniężną stanowiącą ekwiwalent wartości premii rzeczowej wyjazdu szkoleniowego na wyspę Kos. Wartość takiego ekwiwalentu (premii pieniężnej) zostanie ustalona przez Organizatora w chwili realizacji premii rzeczowej wyjazdu szkoleniowego na wyspę Kos na rzecz pozostałych Uczestników. W przypadku, gdy Uczestnikowi zostanie przyznana premia pieniężna jako ekwiwalent premii rzeczowej wyjazdu szkoleniowego na wyspę Kos, zgodnie ze zdaniem poprzednim, prawa do otrzymania premii rzeczowej wyjazdu szkoleniowego na wyspę Kos nie otrzymuje kolejny Uczestnik, który spełnił warunki jej otrzymania, określone powyżej. Szczegóły dotyczące wyjazdu zostaną opublikowane na stronie internetowej Programu do dnia r. 2.9 Łączna ilość zakupionych Produktów Promocyjnych w postaci jakichkolwiek produktów spośród marek: a) Toledo, b) Trustee, c) Nishin, d) Rapsan, e) Hudson, f) Matador, g) Moderator, h) Merces, i) Naspar, j) Parsan k) opakowania: Topsin-Grisu, Topsin a 15, a 20, a 56 - nie uprawnia Uczestnika do uzyskania premii zgodnie z pkt. 2.7 Regulaminu, jednakże powiększa łączną wartość zakupów Produktów Promocyjnych przez Uczestnika. Oznacza to, że będzie brana pod uwagę przez Organizatora m. in. przy weryfikacji realizacji przez Uczestnika jego indywidualnego celu zakupowego Produktów Promocyjnych innych niż marki Mospilan i Topsin (o którym mowa w pkt. 2.7.b regulaminu) oraz przekroczenia przez Uczestnika minimalnej wartości zakupów Produktów Promocyjnych, o której mowa w pkt regulaminu Minimalna wartość zakupów Produktów Promocyjnych, której przekroczenie jest warunkiem zrealizowania wypłaty jakiejkolwiek premii w Programie (dalej: Próg) wynosi ,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) netto dla danego Sklepu. Warunkiem naliczenia premii jest uiszczenie pełnej zapłaty za zakupione Produkty Promocyjne. Premia naliczana jest od pierwszego zakupu Uczestnik w celu otrzymania premii w Programie obowiązany jest zgłaszać Organizatorowi realizowane przez jego Sklep zakupy Produktów Promocyjnych. Zgłaszanie zakupów odbywa się poprzez Stronę Internetową Programu lub pocztą. Zgłaszanie zakupów za pośrednictwem poczty polega na przesłaniu do Organizatora kserokopii faktur dokumentujących zakupy Produktów 4

5 Promocyjnych. Zgłaszanie zakupów poprzez Stronę Internetową Programu odbywa się poprzez wprowadzenie danych zakupowych i dołączenie skanu faktury dokumentującej zakupy Produktów Promocyjnych z wyjątkiem faktur, które będą wprowadzone na Stronie Internetowej Programu w ciągu 10 dni od daty zakupu na fakturze. Tylko w przypadku rejestracji faktur w ww. terminie, Uczestnik jest zwolniony od dołączania ich skanów na Stronie Internetowej Programu. Na prośbę Organizatora Uczestnik może być zobligowany do dostarczenia kserokopii faktury pocztą na adres Organizatora Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o ewentualnych zwrotach towarów lub korektach dokonywanych na fakturach, które zostały zgłoszone w Programie, następnie Organizator takie zmiany uwzględni w systemie, korygując tym samym kwoty premii do kolejnych wypłat Tylko prawidłowe faktury, dokumentujące realnie zrealizowane przez Sklep zakupy, za które została uiszczona pełna zapłata oraz które zostały zgłoszone Organizatorowi do dnia roku będą brały udział w Programie i mogą stanowić podstawę do naliczenia premii Naliczenie wysokości premii każdego z Uczestników odbywać się będzie na podstawie zgłoszonych faktur i po zaakceptowaniu tych faktur przez Sumi Agro Poland. W przypadku gdy treść zgłoszonych faktur nie będzie budziła wątpliwości naliczenie premii powinno się odbyć w terminie do 21 dni roboczych od daty zgłoszenia faktur Informacja o wysokości premii naliczonej na rzecz Uczestnika za zgłoszone faktury zostanie wysyłana SMS-em na wskazany przez Uczestnika w Deklaracji numer telefonu komórkowego w terminie 7 dni od daty zasilenia konta tego Uczestnika. Informacja ta będzie również dostępna na Stronie Internetowej Programu Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji faktur zgłaszanych przez Uczestników. Uczestnik jest zobowiązany na wezwanie Organizatora przedstawić oryginały faktur zgłoszonych w Programie, na podstawie których została mu już naliczona premia w Programie. Ponadto, Uczestnik, przystępując do udziału w Programie, wyraża zgodę na udostępnianie faktur zgłoszonych przez niego w Programie Organizatorowi lub Sumi Agro Poland przez dystrybutorów, którzy wystawili te faktury, na każdą prośbę zgłoszoną przez Organizatora lub Sumi Agro Poland. Organizator lub Sumi Agro Poland mogą zwłaszcza weryfikować czy nie doszło do zwrotu towaru, którego zakup został stwierdzony fakturą zgłoszoną przez Uczestnika w Programie Jeśli dokumenty, o których mowa w pkt Regulaminu nie zostaną przedstawione zgodnie z trybem określonym w ww. przepisie, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Programu bez możliwości wykorzystania przez Uczestnika dotychczas zgromadzonych premii Premie uzyskane przez Uczestnika, które w następstwie weryfikacji dokumentacji, o której mowa w pkt Regulaminu zostaną uznane za nienależnie naliczone, ulegają anulowaniu W przypadku stwierdzenia przez Organizatora nieprawidłowości wynikających z działania Uczestnika Programu, takich jak: podwójne ewidencjonowanie tego samego zakupu, ewidencjonowanie zakupu fikcyjnego, ewidencjonowanie zakupów innych Sklepów tego samego właściciela, ewidencjonowanie zakupów towarów które następnie zostają zwrócone sprzedawcy, Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia konta Uczestnika na okres potrzebny do wyjaśnienia przez Organizatora okoliczności powstania nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że nieprawidłowości wynikają ze świadomego działania Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Programu bez możliwości wykorzystania dotychczas zgromadzonych premii oraz podjęcia stosownych kroków prawnych. Ponadto Uczestnik może być zobowiązany do zwrotu wszelkich dotychczas uzyskanych premii w Programie, jak również wartości wydanych mu świadczeń rzeczowych Zgłoszenie Uczestnika jest bezpośrednio związane z jego Sklepem. Jeżeli Uczestnik w okresie trwania Programu zakończy pracę w danym Sklepie bez względu na przyczynę zakończenia pracy, 5

6 zostanie wykluczony z udziału w Programie i od tego dnia premie za dokonywane przez Sklep zakupy nie będą już naliczane Odpowiedzialność informowania z odpowiednim wyprzedzeniem o zakończeniu pracy danego Uczestnika w Sklepie spoczywa solidarnie na Uczestniku oraz na właścicielu Sklepu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub nierzetelnych danych, lub za brak aktualizacji danych, gdyby uległy one zmianie w trakcie trwania Programu. 3 NAGRODY 3.1. Nagrodami w Programie dla Uczestników są premie pieniężne, których wysokość będzie przyznawana zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 2. niniejszego regulaminu Premia pieniężna będzie zasilała kartę przedpłaconą VISA Elektron przypisaną odpowiedniemu Uczestnikowi (dalej: Karta). Zasilenie Karty powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych od zaakceptowania przez Sumi Agro Poland zestawienia faktur zgłoszony przez Uczestników Organizatorowi Każdy Uczestnik otrzyma Kartę z unikalnym numerem oraz kodem PIN od Przedstawiciela Regionalnego po wypełnieniu Deklaracji albo w przypadku gdyby Przedstawiciel Regionalny nie miał w danym czasie Karty, listem poleconym od Organizatora w ciągu 15 dni roboczych po przekroczeniu przez Uczestnika Progu zakupów, o którym mowa w pkt regulaminu Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania, jednak nie później niż z dniem roku. Uczestnik może zgłosić w Programie wszystkie zakupy dokonane w imieniu i na rzecz Sklepu w okresie , również te które zostały dokonane przed wypełnieniem przez niego Deklaracji i otrzymaniem indywidualnego loginu i hasła do Strony Internetowej Programu W przypadku wątpliwości za datę przystąpienia Uczestnika do Programu przyjmuje się dzień przesłania do Uczestnika przez Organizatora informacji o nadanym indywidualnym loginie i haśle do Strony Internetowej Programu, co powinno nastąpić nie później niż 5 dni od otrzymania przez Organizatora prawidłowo wypełnionej Deklaracji Poza premiami pieniężnymi Uczestnikom mogą być przyznawane świadczenia rzeczowe (m.in. możliwość udziału w szkoleniu, o którym mowa w pkt 2.7.c) niniejszego regulaminu. Warunki realizacji takich świadczeń rzeczowych będą odrębnie określane na Stronie Internetowej Programu. Wyłącza się odpowiedzialność Organizatora z tytułu rękojmi i gwarancji za realizację tego typu świadczeń. Organizatorowi przysługuje jednostronne prawo do określania warunków tego typu świadczeń. Uczestnicy nie są zobowiązani korzystać ze świadczeń proponowanych przez Organizatora zgodnie z powyższymi warunkami Organizator przekazuje świadczenia pieniężne i rzeczowe Uczestnikom bez potrącenia podatków. Uczestnik dokonuje rozliczenia podatkowego z uzyskanych świadczeń na zasadach ogólnych w zależności od formy zatrudnienia Uczestnicy, którzy biorą udział w Programie w związku z prowadzoną własną działalnością gospodarczą otrzymają potwierdzenie zdobycia świadczeń po zakończeniu roku, do dnia 31 stycznia 2016 roku. Uczestnicy prowadzący samodzielną działalność gospodarczą na podstawie zestawień dostępnych na Stronie Internetowej Programu powinni dokonać we własnym zakresie rozliczenia otrzymanych świadczeń w ramach przychodów z prowadzonej działalności Pozostali Uczestnicy biorący udział w Programie (nieprowadzący działalności gospodarczej) otrzymają od Organizatora informację PIT-8C uwzględniającą wszystkie zdobyte świadczenia w 6

7 2015 roku. Informacja PIT-8C zostanie przesłana do Uczestnika oraz do właściwego dla Uczestnika urzędu skarbowego najpóźniej do dnia roku. Uczestnik powinien dokonać rozliczenia podatku dochodowego w zeznaniu za 2015 rok, w którym świadczenia powinny zostać wykazane, jako dochód z innych źródeł (art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) Organizator kwalifikuje Uczestnika do jednej z grup, o których mowa w pkt 3.8. i 3.9. na podstawie oświadczenia Uczestnika w ramach wypełnianej przez niego Deklaracji. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość złożonego przez siebie oświadczenia. Organizator ani Sumi Agro Poland nie ponoszą odpowiedzialności za wykonanie przez Uczestników zobowiązań publiczno-prawnych, wynikających z otrzymania świadczeń w Programie Świadczenia przyznane w Programie nie podlegają wymianie na inne świadczenia. W szczególnych przypadkach Organizator może wyrazić zgodę na wymianę nagród na inne świadczenia, na wniosek Sumi Agro Poland Sp. z o.o. 4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU PROMOCJI 4.1. Reklamacje co do przebiegu Programu mogą być zgłaszane w czasie trwania Programu, a w przypadku przelania premii na Kartę po tym terminie nie później niż 30 dni od dnia otrzymania premii, pisemnie na adres Organizatora. Liczy się data doręczenia reklamacji na adres Organizatora Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi w jego indywidualnej sprawie. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji, a także żądanie określonego zachowania się przez Organizatora Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia ich złożenia w sposób określony w pkt 4.1 i 4.2 niniejszego regulaminu Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora pisemnie, w terminie 30 dni od złożenia przez niego reklamacji Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym regulaminie. 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 5.1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z Programem jest Sumi Agro Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie Programu. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Programu zostało powierzone Organizatorowi dla potrzeb przeprowadzenia Programu zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych Podanie danych osobowych oraz wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych w zakresie niezbędnym na potrzeby Programu jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem wzięcia udziału w Programie i uzyskania nagród. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. 7

8 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 6.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, w tym zmiany zasad ustalenia premii, zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie, bez podania przyczyny oraz zmiany Karty w trakcie trwania Programu lub zmiany wystawcy Karty. Zmiany w niniejszym regulaminie, zawieszenie lub zakończenie Programu oraz rezygnacja Uczestnika nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników do daty zmiany, zawieszenia lub zakończenia Programu bądź rezygnacji Uczestnika Informacja o planowanym zawieszeniu albo zakończeniu Programu nie wstrzymuje możliwości gromadzenia premii do czasu zawieszenia albo zakończenia Programu. Oznacza to, że Organizator naliczając premię uwzględni wszystkie zamówienia złożone do daty zawieszenia albo zakończenia Programu Zmiana, zawieszenie lub zakończenie Programu nastąpi nie wcześniej niż 30 dni od daty ogłoszenia na Stronie Internetowej Programu. Dodatkowo, w przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu każdy Uczestnik otrzyma taką informację poprzez wiadomość tekstową SMS Organizator w ramach realizacji Programu może organizować dodatkowe promocje aktywizujące dla Uczestników, w szczególności konkursy, e-learning, loterie. Informacje o dodatkowych promocjach aktywizujących Programu wraz ze stosownym regulaminem ich funkcjonowania będą zamieszczane na Stronie Internetowej Programu W każdym przypadku: rezygnacji Uczestnika z Programu, zawieszenia lub zakończenia Programu, Uczestnik będzie miał prawo posługiwać się Kartą, zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu, do momentu upływu terminu jej ważności albo wyczerpania zgromadzonych na niej środków w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej W przypadku jakichkolwiek zmian w danych podanych w Deklaracji Uczestnik jest zobowiązany w ciągu 14 dni od daty zmiany powiadomić o tym pisemnie Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje braku zgłoszenia zmiany danych przez Uczestnika Organizator ma prawo do niezaakceptowania Deklaracji wypełnionych nieczytelne, błędnie, nie zawierających wszystkich danych wskazanych w Deklaracji. W przypadku gdy Deklaracja nie zostanie zaakceptowana, dane osobowe pochodzące z takiej Deklaracji będą usunięte i nie będą przetwarzane Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych podanych przez Uczestnika. W przypadku gdy po weryfikacji, okaże się że Uczestnik podał nieprawidłowe lub nieprawdziwe dane, postanowienia pkt stosuje się odpowiednio Organizator nie odpowiada za nieprawidłowości związane z działaniem banków oraz za doręczenie, prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę, kuriera lub dostawców dostępu do sieci Internet listów, telegramów, wiadomości SMS, wiadomości i innych przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora lub przez/do Organizatora w związku z niniejszym Programem Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy Programu uczestniczą w Programie, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikami Programu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ustawienia komputerów Uczestników Programu oraz sposób ich konfiguracji, jak również innych urządzeń, za pomocą których Uczestnicy Programu korzystają ze Strony Internetowej Programu, a także ustawienia występujące u dostawców dostępu do sieci Internet. 8

9 6.12. Wypełnienie i przesłanie Deklaracji oznacza przystąpienie do Programu oraz jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora. Uczestnik rezygnujący z udziału w Programie otrzyma zdobyte dotychczas premie stosownie do postanowień Regulaminu Organizator Programu może wykluczyć Uczestnika z udziału w Programie w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu. Organizator nie będzie naliczał premii rozpoczynając od chwili, w której podjął decyzję o wykluczeniu Uczestnika z Programu. O fakcie wykluczenia z Programu Uczestnik zostanie poinformowany w formie pisemnej. W razie wykluczenia Uczestnika, Organizator ma ponadto prawo: a) anulować wszystkie premie przyznane Uczestnikowi w trakcie trwania Programu, b) skierować do niego roszczenie o zwrot wszystkich premii przelanych na Kartę w trakcie trwania Programu oraz zwrotu innych świadczeń wydanych Uczestnikowi albo ich równowartości, c) zażądać unieważnienia Karty od jej wydawcy Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie, w tym uprawnienia do otrzymania świadczeń pieniężnych lub rzeczowych w Programie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie Karty. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, naruszenia Karty i/lub PIN-u Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Organizatora Wszelkie informacje o Programie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny Program nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz ze zm.) Program jest realizowany przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art Kodeksu cywilnego Regulamin Programu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej Programu Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa cywilnego oraz innych ustaw. 9

10 Załącznik nr 1 GRUPA PRODUKTÓW ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN NAWOZY ADJUWANTY i ŚRODKI POMOCNICZE ZAPRAWA PRODUKT NAZWA ERGON ERGON PAK (HUDSON + ERGON) FRUPICA 440 SC GRISU 500 SC HUDSON 200 EC* KENDO 50 EW MOSPILAN 20 SP MOSPILAN RZE-PAK (3X0,60+naczynie) MOSPILAN RZE-PAK (4X0,60+naczynie) MOSPILAN PAK SADY (5X0,20+rękawice) NAGOMI 025 WG NISSHIN NIKO 4 SC* NISSORUN 050 EC ORTUS 05 SC RAPSAN 500 SC* TOLEDO 250 EW* TOPSIN M 500 SC TOPSIN ZIELONY PAK (TOPSIN + MANTRAC) TREBON 30 EC TRUSTEE HI-AKTIV* YAMATO 303 SE BORTRAC (B 150 g/l) BORTRAC (B 150 g/l) HYDROMAG (MgO 500 g/l) Mantrac (Mn 500 g/l) Photrel Rzepak i Burak Seniphos Fosfor + Wapo Stopit (Ca 160 g/l) Teprosyn (Mn 500 g/l) Zintrac (Zn 700 g/l) FRUTREL Uprawy sadownicze MOLYTRAC (Mo 250 g/l) FLEXI FLEXI SLIPPA TOIL BIOSILD TOP 370 FS BIOSILD TOP 370 FS *Zakupy wliczane do obrotu ale niepremiowane. 10

11 Załącznik nr 2 Nazwa pełna Ulica Kod pocztowy Poczta Telefon AGROSERWIS Górniaczyk Ewa, Krauze Adam, Krauze Elżbieta, Nowak Marek, Osękowski Andrzej Spółka Jawna Kolejowa Nowy Tomyśl BUTOR Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe Krystyna Butor Łany Wielkie ul. Łabędzka Sośnicowice CHEMPEST S.A. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa Łąkowa Racibórz FLORA Sp. z o.o. Kopernika Praszka (Praszka) (Opole) MARKET ROLNICZY MINGE Sp. z o. o. Poznańska Granowo KOMBINAT ROLNY KIETRZ Sp. z o.o. Zatorze Kietrz OSADKOWSKI-CEBULSKI Sp. z o.o. Nasienna Legnica PHU AGRO-AS Z.BEDNARSKI & A.SAJDUTKA SP.J. Otmuchowska 4 E Grodków JAN JARUS "JAGRO" ZAOPATRZENIE ROLNICTWA Mickiewicza Jutrosin Zakład Zaopatrzenia Rolnictwa "SJ MAŁY REKIN" Sp. z o.o. Wrocławska Legnica DALGETY AGRA POLSKA Sp. z o.o Heleny Szafran Poznań FARGO Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wierzbowa 2A Tarnowo Podgórne ROLPOL ROMUALD POLCZYK Sieradzka Wieluń OSADKOWSKI S.A. Kolejowa Bierutów BUENA Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AL.Jana Pawła II Szamotuły PHZ ZAPROL Sp. z o. o. Ulesie 90 D Miłkowice Biochem Sp J. S.Jabłoński, D.Czyż Raciborska Kietrz PPHU AGROMARKET SP. Z O.O. W WIEWIECKU Wiewiecko 36 C Węgorzyno TOMAR Sp. z o.o. Lotyń, Szczecinecka Okonek AGRO-BIZNES SP. J. SULARZ - RUDNICKI Myśliborska Gorzów Wlkp AGROLOK SP. Z O.O. Dworcowa Golub- Dobrzyń

12 AMPOL-MEROL SP. Z O.O. Mikołaja z Ryńska 28 A Wąbrzeźno PZZ w Kwidzynie Sp. z o.o. Południowa 14a Kwidzyń JAROSŁAW JELEŃSKI HANDEL- USŁUGI Ogrodowa Pszczółki JaWal&M Renata i Zbigniew Murawiec Spółka Jawna Polna Mrocza Firma Handlowa JAWA Sp. J.Warchoł, Kaczmarczyk-Warchoł Usługowa 1 A CHEMILAND Sp. z o. o. Lubochowo Stargard Szczeciński Stary Dzierzgoń ; Rosa Hurtownia Ogrodnicza Jan Labuda Poręby Sierakowice TECH-AGRI SP. Z O.O. Przemysłowa Słupsk Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "CHEMIROL"Sp. z o.o. Przemysłowa Mogilno PPHU FITOCHEM MIROSŁAW I ZBIGNIEW KOWALEWSCY Spółka Jawna Trląg Janikowo P.P.U.H."ZOFIA" MAREK ZIELIŃSKI Dziewińska 29 H / Włocławek KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A W TORUNIU Kraszewskiego Toruń ADLER AGRO Sp. z o.o. Szosa Baranowicka 62A Białystok- Zaścianki AGRICOLA-LUBLIN Sp. z o.o. Ciecierzyn 121A Ciecierzyn B.H.AGRO-BAKAŁARZEWO Sp. z o.o. Polna Bakałarzewo PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "AGRO-TERS" Edward Solak, Stanisław Solak Spółka Jawna Rampa Brzeska Chełm KAZGOD Sp. z o.o. Wierzbowa Błonie PPHU"BORYNA" Krzysztof Borzęcki Stare Olszyny Załuski Agro-Pest Hurtownia Środków Ochrony Roślin Adam Humięcki Śmiecińska Ciechanów ; Biuro Handlowe AGRO-PLUS Andrzej Mioduszewski Jawory Klepacze Rutki-Kossaki KOJPASZ SP J KOSSOWSKI, JAKUBIK Przemysłowa Wisznice Rolimpex Nasiona S.A. Lubawska Iława

13 PHU RETIP Piotr Waligóra Pl. M.C. Skłodowskiej Skalbmierz ACM AGROCENTRUM Przedsiębiorstwo Handlowe Domaszowska Kielce AGRO-HANDEL SP.J. MAREK LIPIEC I JERZY LIPIEC Przemysłowa Sandomierz AGRO-MAL JAN POKRYWKA I WSPÓLNICY Spółka Jawna ABP E. Baziaka 15 A Lubaczów P.H.U. AGRO-MAR SP. z o.o. Brzezińska Łódź AGROSIMEX Sp. z o.o. Goliany Błędów FAST-CHEM STANISŁAW FABROWSKI Kryłowska Mircze MERCATOR-PAWEŁ ROKICKI Rzeczna Żyrardów Spółdzielnia Zaopatrzenia Ogrodniczego w Rzeszowie z/s w Zaczerniu Zaczernie Zaczernie Przedsiębiorstwo Handlowe PROGRESS-CHEM JAN ŚWIĆ Kilińskiego Zamość Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego WARKA Spółka z o.o. Kolejowa Warka ZAKŁAD ZAOPATRZENIA OGRODNICZEGO I ROLNICZEGO "WIA-LAN" D.Langer, A.Wiatr Spółka Jawna Hodowlana Tarnów TEAMAGRO Krystyna Kuczyńska Lwowska 57 A Zamość

14 Załącznik nr 3 Produkty objęte programem Shogun Wojownik Sprzedaży. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA Jednostka miary Cena za opakowanie wartość premii premia po przekroczeniu celu GRUPA PRODUKTÓW PRODUKT NAZWA ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN ERGON 0,3 kg 244,50 zł 4,90 zł 7,30 zł ERGON PAK (HUDSON + ERGON) 2,3 kg 340,00 zł 6,80 zł 10,20 zł FRUPICA 440 SC 1 L 503,00 zł 10,00 zł 15,10 zł GRISU 500 SC 1 L 167,00 zł 3,30 zł 5,00 zł GRISU 500 SC 5 L 835,00 zł 16,70 zł 25,10 zł GRISU 500 SC 10 L 33,40 zł 50,10 zł HUDSON 200 EC* 1 L 48,00 zł HUDSON 200 EC* 5 L 240,00 zł KENDO 50 EW 0,5 L 195,00 zł 3,90 zł 5,90 zł KENDO 50 EW 1 L 390,00 zł 7,80 zł 11,70 zł MOSPILAN 20 SP 0,02 kg 9,04 zł 0,20 zł 0,30 zł MOSPILAN 20 SP 0,04 kg 18,08 zł 0,40 zł 0,50 zł MOSPILAN 20 SP 0,08 kg 36,16 zł 0,70 zł 1,10 zł MOSPILAN 20 SP 0,125 kg 56,50 zł 1,10 zł 1,70 zł MOSPILAN 20 SP 0,2 kg 90,40 zł 1,80 zł 2,70 zł MOSPILAN 20 SP 0,6 kg 271,20 zł 5,40 zł 8,10 zł MOSPILAN RZE-PAK (3X0,60+naczynie) 3 x 0,6 kg 813,60 zł 16,30 zł 24,40 zł MOSPILAN RZE-PAK (4X0,60+naczynie) 4 x 0,6 kg 1 084,80 zł 21,70 zł 32,50 zł MOSPILAN PAK SADY (5X0,20+rękawice) 5 x 0,2 kg 452,00 zł 9,00 zł 13,60 zł NAGOMI 025 WG 1 kg 46,00 zł 0,90 zł 1,40 zł NAGOMI 025 WG 5 kg 46,00 zł 4,60 zł 7,00 zł NISSHIN NIKO 4 SC* 1 L 60,00 zł NISSHIN NIKO 4 SC* 5 L 300,00 zł NISSORUN 050 EC 0,5 L 88,50 zł 1,80 zł 2,70 zł NISSORUN 050 EC 1 L 177,00 zł 3,50 zł 5,30 zł NISSORUN 050 EC 5 L 885,00 zł 17,70 zł 26,60 zł ORTUS 05 SC 0,5 L 69,50 zł 1,40 zł 2,10 zł ORTUS 05 SC 1 L 139,00 zł 2,80 zł 4,20 zł ORTUS 05 SC 5 L 695,00 zł 13,90 zł 20,80 zł RAPSAN 500 SC* 1 L 60,00 zł RAPSAN 500 SC* 5 L 300,00 zł RAPSAN 500 SC* 20 L 1 200,00 zł TOLEDO 250 EW* 1 L 45,00 zł 14

15 TOLEDO 250 EW* 5 L 225,00 zł TOLEDO 250 EW* 10 L 450,00 zł TOLEDO 250 EW* 20 L 900,00 zł TOPSIN M 500 SC 0,5 L 28,50 zł 0,60 zł 0,90 zł TOPSIN M 500 SC 1 L 57,00 zł 1,10 zł 1,70 zł TOPSIN M 500 SC 5 L 285,00 zł 5,70 zł 8,60 zł TOPSIN M 500 SC 10 L 570,00 zł 11,40 zł 17,10 zł TOPSIN ZIELONY PAK (TOPSIN + MANTRAC) 10 L 570,00 zł 11,40 zł 17,10 zł TREBON 30 EC 1 L 169,00 zł 3,40 zł 5,10 zł TRUSTEE HI-AKTIV* 1 L 20,00 zł TRUSTEE HI-AKTIV* 5 L 100,00 zł TRUSTEE HI-AKTIV* 20 L 400,00 zł YAMATO 303 SE 1 L 63,00 zł 1,30 zł 1,90 zł YAMATO 303 SE 5 L 315,00 zł 6,30 zł 9,50 zł YAMATO 303 SE 20 L 1 260,00 zł 25,20 zł 37,80 zł NAWOZY BORTRAC (B 150 g/l) 10 L 130,00 zł 2,60 zł 3,90 zł BORTRAC (B 150 g/l) 20 L 260,00 zł 5,20 zł 7,80 zł HYDROMAG (MgO 500 g/l) 10 L 160,00 zł 3,20 zł 4,80 zł Mantrac (Mn 500 g/l) 5 L 190,00 zł 3,80 zł 5,70 zł Photrel Rzepak i Burak 10 kg 290,00 zł 5,80 zł 8,70 zł Seniphos Fosfor + Wapo 5 L 70,00 zł 1,40 zł 2,10 zł Seniphos Fosfor + Wapo 10 L 140,00 zł 2,80 zł 4,20 zł Seniphos Fosfor + Wapo 20 L 280,00 zł 5,60 zł 8,40 zł Stopit (Ca 160 g/l) 10 L 100,00 zł 2,00 zł 3,00 zł Teprosyn (Mn 500 g/l) 5 L 185,00 zł 3,70 zł 5,60 zł Teprosyn (Mn 500 g/l) 20 L 740,00 zł 14,80 zł 22,20 zł Zintrac (Zn 700 g/l) 5 L 180,00 zł 3,60 zł 5,40 zł FRUTREL Uprawy sadownicze 10 L 290,00 zł 5,80 zł 8,70 zł MOLYTRAC (Mo 250 g/l) 1 L 185,00 zł 3,70 zł 5,60 zł ADJUWANTY i ŚRODKI POMOCNICZE FLEXI 1 L 62,00 zł 1,20 zł 1,90 zł FLEXI 5 L 310,00 zł 6,20 zł 9,30 zł SLIPPA 0,25 L 27,50 zł 0,60 zł 0,80 zł SLIPPA 1 L 110,00 zł 2,20 zł 3,30 zł SLIPPA 5 L 550,00 zł 11,00 zł 16,50 zł TOIL 5 L 350,00 zł 7,00 zł 10,50 zł 15

16 ZAPRAWA BIOSILD TOP 370 FS 1 L 140,00 zł 2,80 zł 4,20 zł BIOSILD TOP 370 FS 5 L 700,00 zł 14,00 zł 21,00 zł BIOSILD TOP 370 FS 10 L 1 400,00 zł 28,00 zł 42,00 zł *Zakupy wliczane do obrotu ale niepremiowane. 16

17 ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU Shogun EDYCJI 2015 Wydany w dniu r. przez Organizatora Programu Shogun EDYCJA 2015 (dalej: Program ) spółkę Albedo Marketing sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tatrzaoskiej 8, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznao Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , kapitał zakładowy zł (dalej: Organizator ). Organizator Programu, biorąc pod uwagę postanowienia Regulaminu Programu, w tym postanowienia pkt tego Regulaminu, niniejszym postanawia zmodyfikowad zasady Programu w poniższy sposób. 1 ZMIANA TREŚCI POSTANOWIEO REGULAMINU Zmienia się punkt Regulaminu Programu, który otrzymuje brzmienie: Organizator Programu może wykluczyd Uczestnika z udziału w Programie w przypadku naruszenia przez niego postanowieo niniejszego Regulaminu, a także w przypadku, gdy Uczestnik lub Sklep, w związku z którym bierze on udział w Programie, dopuści się jakichkolwiek: 1) działao naruszających dobra osobiste Sumi Agro Poland (np. renomę lub dobre imię), lub 2) działao naruszających prawa własności intelektualnej przysługujące Sumi Agro Poland, lub 3) czynów nieuczciwej konkurencji - powodujących lub mogących spowodowad szkodę majątkową lub niemajątkową dla Sumi Agro Poland (np. sprzedaż produktów podrobionych lub przerobionych jako produktów Sumi Agro Poland, sprzedaż produktów Sumi Agro Poland uzyskanych z nielegalnego źródła). Organizator nie będzie naliczał premii Uczestnikowi poczynając od chwili, w której podjął decyzję o wykluczeniu Uczestnika z Programu. O fakcie wykluczenia z Programu Uczestnik zostanie poinformowany w formie pisemnej. W razie wykluczenia Uczestnika, Organizator ma ponadto prawo: a) anulowad wszystkie premie przyznane Uczestnikowi w trakcie trwania Programu, b) skierowad do niego roszczenie o zwrot wszystkich premii przelanych na Kartę w trakcie trwania Programu oraz zwrotu innych świadczeo wydanych Uczestnikowi albo ich równowartości, c) zażądad unieważnienia Karty od jej wydawcy. 2 POSTANOWIENIA KOOCOWE 1. Pozostałe postanowienia Regulaminu Programu pozostają bez zmian. 2. Pojęciom pisanym wielką literą, a nie zdefiniowanym odrębnie w niniejszym aneksie, należy przydawad znaczenie, jakie zostało im nadane w dokumencie Regulaminu Programu. 3. Niniejszy aneks do Regulaminu Programu wchodzi w życie w terminie 30 dni od dnia jego ogłoszenia. ORGANIZATOR 17

REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów

REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Philips LED. Wybór profesjonalistów. (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.)

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1. do Regulaminu Diageo Profit Club

Aneks nr 1. do Regulaminu Diageo Profit Club Aneks nr 1 (dalej: Aneks ) do Regulaminu Diageo Profit Club Diageo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako organizator Platformy Diageo Profit Club, niniejszym zmienia: 1. Punkt 1.6 otrzymuje nowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs: Bezpieczna Flota z BP edycja 2015

REGULAMIN KONKURSU Konkurs: Bezpieczna Flota z BP edycja 2015 REGULAMIN KONKURSU Konkurs: Bezpieczna Flota z BP edycja 2015 I. DEFINICJE 1. Konkurs - Konkurs reklamowo-promocyjny, organizowany przez Organizatora i prowadzony przez Koordynatora na zlecenie Organizatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji]

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji] REGULAMIN PROMOCJI MegaAukcja 1 [Przedmiot Regulacji] 1. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania Promocji polegającej na możliwości wylicytowania przez Uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy REGULAMIN PROMOCJI Same plusy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Same plusy, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014 Marketing House Sp. z o.o. informuje, że Program prowadzony pod nazwą Głodomaniacy Edycja 2013 jest kontynuowany w ramach edycji na rok 2014. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem tegorocznej edycji Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011 Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji "Karta Rabatowa EUROCASH", prowadzonej przez spółkę EUROCASH S.A. z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO INPLUS AGRO BAKAŁARZEWO

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO INPLUS AGRO BAKAŁARZEWO REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO INPLUS AGRO BAKAŁARZEWO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady Programu Partnerskiego pod nazwą InPlus Agro Bakałarzewo (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.amigopc.pl/regulamin-s-1.html http://amigopc.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Premium świadczony jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Premium uprawnia Użytkownika Premium do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENZIN ONLINE TACICAL STORE www.protactic.pl Słowniczek: Spółka Spółka pod nazwą CENZIN sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-957), ul. Czerniakowska 81/83, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo