Regulamin Konkursu. Skoda Auto Muzyka. 1. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu. Skoda Auto Muzyka. 1. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu Skoda Auto Muzyka 1. Postanowienia ogólne 1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają a) Konkurs akcja mająca na celu promowanie marki Skoda z wykorzystaniem aplikacji muzycznej Spotify, opisana w niniejszym Regulaminie, pod nazwą Skoda Auto Muzyka prowadzona na landing page w okresie i na warunkach określonych w treści Regulaminu b) Regulamin - niniejszy regulamin Konkursu c) Organizator - Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037) ul. Krańcowa 44, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego ,00 PLN, dostawca samochodów marki Skoda d) Agencja Super-Fi SP z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 872/4, Warszawa KRS ,REGON , NIP , świadcząca usługi reklamowe i współpracująca z Organizarotem w zakresie realizacji konkursu e) Nagroda nagroda opisana w par.3 pkt 3 Regulaminu f) Spotify aplikacja stremingowa w oparciu o którą przeprowadzony jest Konkurs g) Uczestnik osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie, spełniająca wymagania wskazane w 2 pkt3 Regulaminu h) Zwyciężca Uczestnik który został laureatem Nagrody, zgodnie z 3 Regulaminu i) Aplikacja konkursowa program komputerowy zintegrowany z systemem informatycznym Spotify, którego celem jest obsługa Konkursu i interakcja z Uczestnikami na wskazanej stronie landing page połączonej z Spotify.com 3. Organizator składa określone w Regulaminie przyrzeczenia publiczne oraz jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu oraz przyznawanie w nim Nagród.

2 4. Konkurs nie jest gra losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loteria promocyjną lub grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadna inna przewidziana w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku w grach hazardowych (DZ.U. z 2009r, nr 201, poz z późn. zm.) 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie 1. Udział w Konkursie oraz udostępnianie danych, związane z uczestnictwem w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. 2. W Konkursie nie mogą uczestniczy pracownicy Organizatora, pracownicy Spotify Polska, oraz Agencji biorącej bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz najbliżsi członkowie ich rodzin tj. małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, powinowaci pierwszego i drugiego stopnia a także osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. 3. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które: a) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych lub; b) nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych lecz ukończyły lat 16 i posiadają zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie w przypadku tych Uczestników okazanie zgody przedstawiciela ustawowego będzie warunkiem wydania nagrody. 4. Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie, mogą przystąpić do Konkursu. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą spełnienia łącznie następujących czynności: a) wejścia na stronę spotify.com b) dodania piosenki za pomocą serwisu Spotify w Aplikacji konkursowej zgodnie z instrukcją c) zachęcenia, udostepnienia piosenki znajomym za pomocą serwisu Facebook 5. Uczestnik jest związany warunkami Regulaminu. 6. Konkurs prowadzony jest w okresie od dnia do Każdy użytkownik może dodać jedną utwór do Playlisty. 3. Zwycięzcy i nagrody

3 1. Podczas trwania Konkursu zostaną przyznane Nagrody dla Uczestników, którzy dodali utwór za pomocą Aplikacji konkursowej do Playlisty i zdobyli największą liczbę głosów. 2. Fundatorem nagród jest Organizator 3. Organizator na Nagrody w Konkursie przeznacza 140 miesięcznych kodów Premium aplikacji Spotify o wartości 19,99 zł(dziewiętnaście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) każdy 4. Ponadto w skład tej nagrody wchodzić będzie dodatkowa kwota pieniężna w wysokości 1,99 zł (jeden złotych dziewiędziesiąt dziewięć groszy) brutto, która jednak nie zostanie wypłacona bezpośrednio Zwycięzcy, lecz zostanie przekazana na pokrycie należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego ustalonego od łącznej wartości nagród rzeczowych i dodatkowej nagrody pieniężnej na konto właściwego Urzędu Skarbowego tytułem zapłaty podatku dochodowego od nagród w imieniu Zwycięzcy Łączna wartość ww. nagrody wynosi zł (dziewiętnaście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto. 5. Nagrody zostaną przyznane po zakończeniu Konkursu. 6. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o fakcie przyznania nagrody za pomocą wiadomości mailowej najpóźniej 14 dni od daty zakończenia Konkursu. 7. Uczestnikowi na adres zostanie wysłany formularz, w którym Uczestnik powinien wypełnić pola potrzebne do wysyłki przysługującej mu Nagrody. Podanie danych w formularzu jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymania Nagrody 8. Zwycięzca ma 14 dni na przesłanie danych potrzebnych do wysłania Nagrody. Przekroczenie tego okresu jest równoznaczne z utrata prawa do nagrody. 9. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową. Zwycięzca nie może zastrzec szczególnych właściwości nagrody. Nagroda może zostać dostarczona jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzców, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych Zwycięzców, o której Organizator nie zostanie poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Zwycięzców warunków, o którym mowa w Regulaminie

4 10. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych Nagród na inne cele 11. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, a wtedy przechodzi ona na kolejną osobę, która osiągnęła najlepszy wynik zgodnie z warunkami Regulaminu Konkursu. 10. Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność w przypadku niemożności odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a także innych podmiotów niezależnych od Organizatora. 4. Prawa i obowiązki Organizatora 1. Organizator zastrzega sobie w terminie do dnia ogłoszenia wyników Konkursu prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestnika, który: a) narusza postanowienia Regulaminu oraz/lub: b) bierze udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta w Serwisie Facebook; oraz/ lub: c) bierze udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej niż jednego konta w Serwisie Facebook; oraz/lub: d) godzi w wizerunek Organizatora lub firmy Spotify Polska oraz/lub: e) używa oprogramowania, które automatyzuje poruszanie się w Aplikacji Konkursowej; oraz/lub: f) zakłóca funkcjonowanie procesów przetwarzania lub gromadzenia danych w Aplikacji Konkursowej. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont Zwycięzców pod kątem zgodności ich postępowania z zapisami Regulaminu. 3. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Konkursu, Uczestnik traci prawo do Nagrody a nagroda nie zostaje wydana i pozostaje własnością Organizatora. 4. Informacja o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Konkursie zostanie przekazana Uczestnikowi za pomocą wiadomości mailowej ze wskazaniem przyczyny wykluczenia. 5. Dane osobowe

5 1. Przetwarzanie danych osobowych o Uczestniku odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w u.o.d.o 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator - Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44. Dane osobowe (imię lub imiona, nazwisko, adres ) będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z udziałem w Konkursie, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, przekazaniem Nagród oraz w celu wskazania Zwycięzców. 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich poprawiania. 4. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w zakresie imienia, nazwiska, adresu oraz numeru telefonu, wieku Uczestnika, a także adresu zamieszkania. 5. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych Uczestników przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych osobowych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez przepisy prawa. 6. Reklamacje 1. Reklamacje dotyczące Konkursu możną przesyłać w formie pisemnej na adres Organizatora, pocztą elektroniczną na adres lub składać osobiście w siedzibie Organizatora w terminie 7 dni od dnia powstania/powzięcia wiedzy o zdarzeniu będącym podstawą reklamacji, jednak w każdym wypadku nie później niż 14 dni od daty zakończenia Konkursu. 2. Reklamacja powinna zawierać przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia, podpis 2. Decyzje dotyczące zgłoszonych reklamacji podejmowane są przez Organizatora. 3. Uczestnik zgłaszający reklamację informowany jest o wyniku postępowania reklamacyjnego pisemnie lub pocztą elektroniczną w ciągu 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji do Organizatora.

6 7. Podatek 1. Organizator jako płatnik ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, które powstały ze względu na organizację Konkursu i przyznanie Nagród w Konkursie. 2. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 3. Realizacja Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Przyznane dodatkowe Nagrody pieniężne zostaną przeznaczone na pokrycie należnego 10 % zryczałtowanego podatku dochodowego ustalonego od łącznej wartości Nagród i dodatkowych nagród pieniężnych w wysokości wskazanej pkt 3. 4 Kwoty, o których mowa w poprzednim zdaniu, zostaną przeznaczone w całości na zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pkt. 8. Postanowienia końcowe 1. Informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień i obowiązków Uczestnika i Organizatora określa Regulaminu. 2. Obowiązująca wersja Regulaminu będzie dostępna: a) w siedzibie Organizatora, b) na stronie landing page konkursu 3. Uczestnicy Konkursu mogą kontaktować się z Organizatorem: a) drogą elektroniczną na adres b) pisemnie na adres: Al. 3 Maja 2/ Warszawa] 4. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać Regulaminu. 5. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, włącznie z opłatą za dostęp do Internetu, są ponoszone przez Uczestników. 6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy polskiego kodeksu cywilnego.

7

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i Regulamin Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs dla uczestników Programu SERVICE PRO. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU Narodowy Test Kierowców zwany dalej: Regulaminem [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. "Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Activia pełnie ziarno - nie masz powodów by nie zjeść śniadania"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej również: Regulaminem ) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Konkurs eko-nielogiczny,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Piękne Momenty zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Piękne Momenty (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 95,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1.1. Organizatorem Loterii, jest spółka Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 33, kod poczt.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu smartdom Powiedz to wspak (dalej zwanego Konkursem jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Lubelskie Rymy (Regulamin) Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu Lubelskie Rymy, zwany dalej Konkursem. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Expansja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu VOX W ŁÓŻKOTECE LUBIĘ

Regulamin konkursu VOX W ŁÓŻKOTECE LUBIĘ Regulamin konkursu VOX W ŁÓŻKOTECE LUBIĘ 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą W ŁÓŻKOTECE LUBIĘ (zwanego dalej Konkursem ) jest Meble VOX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ANIELSKO PIĘKNA NA RAJSKIEJ PLAŻY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ANIELSKO PIĘKNA NA RAJSKIEJ PLAŻY, zwanego dalej Konkursem, jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GŁOSOWANIA W RAMACH AKCJI "PROJEKT KLUB"

REGULAMIN GŁOSOWANIA W RAMACH AKCJI PROJEKT KLUB REGULAMIN GŁOSOWANIA W RAMACH AKCJI "PROJEKT KLUB" 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: "Regulaminem Głosowania") określa ogólne warunki głosowania w ramach Projektu Klub służącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja konkursowa ARENA WYZWANIA PEPSI jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi pod adresem http://www.pepsi.pl/wyzwaniesmaku/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo