Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy!"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Określenie organizatora Konkursu Organizatorem konkursu pod nazwą Baw się z nami! W instagramy!, zwanego dalej Konkursem, jest ADAMA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Siennej 39, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , kapitał zakładowy PLN, zwana dalej Organizatorem. 2. Określenie celu Konkursu Celem Konkursu jest intensyfikacja sprzedaży produktów będących w ofercie Organizatora, poprzez rozpowszechnienie wiedzy na temat Organizatora wśród Uczestników Konkursu. 3. Określenie podmiotów mogących uczestniczyć w Konkursie Konkurs adresowany jest do konkretnych Uczestników, czyli: a) pracowników działów handlowych dystrybutorów środków ochrony roślin posiadających umowę dystrybucyjną z Organizatorem, b) osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą, właścicieli lub/i dzierżawców gospodarstw rolnych, c) pracowników i właścicieli punktów handlowych prowadzących sprzedaż środków ochrony roślin. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, które są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z uczestnictwa w Konkursie w trakcie jego trwania wszystkich osób, które nie spełniają kryteriów uczestnictwa w Konkursie. 4. Dane osobowe a) Przystępując do Konkursu Uczestnik podaje swoje dane osobowe niezbędne w celu prawidłowej realizacji zasad Konkursu, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Adama Polska Sp. z o.o. w celach związanych z realizacją Konkursu oraz w innych celach marketingowych.

2 b) Adama Polska Sp. z o.o. oświadcza, że przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926) ( Ustawa ). c) Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, przyznania i odbioru nagród. d) Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych. 5. Miejsce udostępnienia regulaminu Niniejszy regulamin będzie udostępniony w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora 6. Czas trwania Konkursu Konkurs trwa od r. do r. 7. Zasięg terytorialny Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. II. PRZEDMIOT KONKURSU ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 1. Określenie adresatów Konkursu a) Konkurs adresowany jest do wszystkich osób spełniających warunek zawarty w paragrafie I punkt 3, które w okresie trwania Konkursu wypełnią stosowny Formularz Rejestracyjny dostępny na stronie b) Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego stanowi jednocześnie deklarację, że Uczestnik zapoznał się z regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia. 2. Określenie warunków niezbędnych do przystąpienia do Konkursu Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dodanie do swojego aktywnego profilu w serwisie Instagram do grona obserwowanych oraz wykonanie co najmniej jednego z czterech zadań konkursowych. Wykonanie zadania konkursowego polega na opublikowaniu przez Uczestnika na swoim prywatnym, aktywnym profilu w serwisie Instagram (www.instagram.com) samodzielnie zrobionego zdjęcia, którego autorem jest Uczestnik i do którego będzie przysługiwać Uczestnikowi całość praw autorskich, na temat opisany w zadaniu konkursowym. W przypadku gdyby na zdjęciu konkursowym widniały osoby trzecie Uczestnik obowiązany jest posiadać ich zgodę na rozpowszechnianie wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach związanych z Konkursem, także podawanych do

3 publicznej wiadomości na portalach internetowych oraz na ewentualne wykorzystanie ich w celach promocyjnych i marketingowych przez Organizatora. W opisie opublikowanego na swoim profilu pierwszego zdjęcia konkursowego Uczestnik musi wpisać: #adama #trinity #moc oraz oznaczyć poprzez Tylko tak opisane zdjęcia będą kwalifikowane do udziału w Konkursie. Nie będą brały udziału w Konkursie zdjęcia sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. O tym czy praca narusza powyższe zasady decyduje ocena Organizatora. Każdy z Uczestników może opublikować dowolną liczbę spełniających wymogi Konkursu zdjęć, ale może otrzymać tylko jedną nagrodę w jednym zadaniu konkursowym. Zadania konkursowe oraz sposób, w jaki należy opisać zdjęcia konkursowe będą publikowane na stronie internetowej Organizatora w następujących terminach: 14 września 2015 r., 28 września 2015 r., 12 października 2015 r., 26 października 2015 r. 3. Określenie zwycięzców Konkursu oraz zasady przyznawania nagród Jury składające się z przedstawicieli Organizatora Konkursu wyłoni laureatów konkursu, przyznając I, II i III miejsce w każdym z czterech zadań konkursowych, o których mowa w paragrafie II punkt 2, w ciągu 7 dni od dnia zamknięcia zadania konkursowego. Komisja Konkursowa (Jury) przy przyznawaniu nagrody oceniać będzie oryginalność i pomysłowość wykonania zadania konkursowego. Nagrody w konkursie: - za zajęcie I miejsca Kamera GoPro HD Hero3 White oraz kwota równa 11,1% wartości tej nagrody. - za zajęcie II miejsca zegarek Samsung Gear 2 Neo oraz kwota równa 11,1% wartości tej nagrody. - za zajęcie III miejsca Aparat Polaroid Cube oraz kwota równa 11,1% wartości tej nagrody. Nagrody w konkursie nie można zamienić na żadną inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny. III. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I WYDANIE NAGRÓD 1. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o przyznaniu im nagrody pocztą .

4 2. Wydanie nagród laureatom nastąpi w ciągu 30 dni od dnia zakończenia każdego z zadań konkursowych poprzez przesłanie ich do laureatów pocztą lub przesyłką kurierską. IV. ZASADY OPODATKOWANIA 1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na pomniejszenie wartości nagrody o kwotę należnego podatku dochodowego. Organizator, jako płatnik, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przekaże ten należny podatek od nagród w wysokości 10% całkowitej wartości nagrody, wraz z formularzem deklaracji podatkowej, do stosownego urzędu skarbowego. V. REKLAMACJE 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie, przez cały okres trwania Konkursu nie później jednak niż w ciągu 20 dni od daty jego zakończenia. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje, które zostaną nadane po upływie terminu wskazanego w zdaniu pierwszym nie zostaną rozpatrzone. Reklamacje należy przesyłać na adres Organizatora. 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać dokładne dane teleadresowe Uczestnika oraz powód i dokładny opis reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję powołaną przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich wpływu. 4. Decyzja Komisji Reklamacyjnej w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. 5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Komisji Reklamacyjnej listem poleconym w terminie 7 dni od daty podjęcia przez tenże zespół decyzji. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika jest ograniczona do wartości nagród, które uzyskał uczestnicząc w Konkursie.

5 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia od niego niezależne, w tym w szczególności za działania firm kurierskich i Poczty Polskiej. 3. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej przysługuje Uczestnikowi dopiero po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej określonej w niniejszym Regulaminie. 4. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych Konkursu mają charakter informacyjny. Moc prawną posiadają jedynie postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie. 5. W kwestiach nieuregulowanych treścią niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu w dowolnym czasie. O zakończeniu Konkursu Uczestnicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem w ogłoszeniach umieszczonych na stronie internetowej 7. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, w rozumieniu art.2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r. nr 201, poz.1540).

Regulamin konkursu Uśmiech z okładki. 1 [Definicje]

Regulamin konkursu Uśmiech z okładki. 1 [Definicje] Regulamin konkursu Uśmiech z okładki 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Wykonawca - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną

5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jestem Skra (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Konkurs Jestem Skra na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu smartdom Powiedz to wspak (dalej zwanego Konkursem jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

Poniżej, Organizator przedstawia jednolity tekst Promocji wraz z aktualnymi załącznikami: Regulamin Promocji 1 INFORMACJE OGÓLNE

Poniżej, Organizator przedstawia jednolity tekst Promocji wraz z aktualnymi załącznikami: Regulamin Promocji 1 INFORMACJE OGÓLNE BASF Polska sp. z o.o., Organizator Promocji Pełna ochrona z podwójną korzyścią, działając na podstawie 8 ust. 2 regulaminu Promocji, zmienia jej regulamin w ten sposób, iż włącza do Promocji, jako Produkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Piękne Momenty zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Piękne Momenty (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 95,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU Narodowy Test Kierowców zwany dalej: Regulaminem [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. REGULAMIN PROMOCJI KUBEK MIEJSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kubek miejski (dalej: Promocja ) jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu telewizorów oznaczonych

1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu telewizorów oznaczonych promocjiregulamin promocji Wrzuć emocje na wyższy bieg 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu telewizorów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Grill&Travel w E.Leclerc zwanego dalej Konkursem jest IQ Marketing (Poland) Sp.

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos Wydany w dniu 01.07.2015 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej Cisza zyskuje rozgłos (dalej: Promocja ), spółkę Albedo Marketing sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Inspiracje kulinarne z Apetiną

Regulamin konkursu Inspiracje kulinarne z Apetiną Regulamin konkursu Inspiracje kulinarne z Apetiną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady i warunki, na jakich odbywa się konkurs promocyjny pod nazwą Inspiracje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Mój trening w 4 STEPS osiągam cel. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Mój trening w 4 STEPS osiągam cel. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Mój trening w 4 STEPS osiągam cel (20.04-31.05.2015) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Mój trening w 4 STEPS osiągam cel jest 4 STEPS Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Zaklęcie. przeprowadzanego w dniach od 11.06.2015 (od godziny 12:00) 22.06.2015 (do godziny 12:00) I.

Regulamin Konkursu. Zaklęcie. przeprowadzanego w dniach od 11.06.2015 (od godziny 12:00) 22.06.2015 (do godziny 12:00) I. Regulamin Konkursu Zaklęcie przeprowadzanego w dniach od 11.06.2015 (od godziny 12:00) 22.06.2015 (do godziny 12:00) I. Definicje 1.1. W niniejszym Regulaminie terminom wymienionym poniżej nadaje się następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej również: Regulaminem ) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Konkurs eko-nielogiczny,

Bardziej szczegółowo