1. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą: Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod ), przy ul. 17 Stycznia 48, wpisanej do rejestru przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS zwaną dalej 2. Sponsorem lub Grupą Goodyear, mające na celu zwiększenie zakupów osobowych opon letnich i opon letnich 4x4 będących w ofercie handlowej Sponsora i polega na sprzedaży promocyjnej kompletu 4 opon osobowych letnich (albo kompletu 4 opon letnich 4x4) marki Gooodyear na zasadach opisanych niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ). 3. Sponsor jest podmiotem finansującym Akcję. 4. Obsługę i realizację Akcji prowadzi Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie (kod ), przy ulicy Równoległej 4a, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości zł, w całości wpłaconym, numer NIP: (zwana dalej Organizatorem ). 5. Akcja przeznaczona jest dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (zwanych dalej Uczestnikami ), które w okresie trwania Akcji dokonają w serwisach Premio zakupu kompletu 4 opon osobowych letnich (albo kompletu 4 opon letnich 4x4) marki Gooodyear. 6. Pod pojęciem serwis Premio należy rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzącą serwis motoryzacyjny sieci Premio tj., Premio Opony Auto Serwis oraz Premio Express, których lista dostępna jest na stronie 7. Akcja polega na nagradzaniu przez Sponsora Uczestników za zakupy w okresie trwania Akcji w serwisach Premio kompletu 4 opon osobowych letnich (albo 4 opon letnich 4x4) marki Goodyear (zwanych dalej Oponami Promocyjnymi ) nagrodami (sprzedaż premiowa) w postaci kart paliwowych o wartości 100 zł każda, w tym VAT, (dalej zwane Kartami paliwowymi ) uprawniających do zakupu paliwa, korzystania z myjni oraz produktów dostępnych w sklepie na stacji, restauracji Wild Bean Cafe, za wyjątkiem wyrobów alkoholowych i papierosów o wartości 100 zł brutto na stacjach paliw BP. Lista stacji paliw jest dostępna na stronie Uczestnik który dokonał zakupu kompletu Opon Promocyjnych (4 opon osobowych letnich albo kompletu 4 opon letnich 4x4 marki Gooodyear) w jednym z serwisów Premio, chcący wziąć udział w sprzedaży promocyjnej w ramach Akcji zobowiązany jest do zachowania dowodu zakupu kompletu Opon Promocyjnych oraz kodu otrzymanego w serwisie Premio oraz do wypełnienia formularza rejestracyjnego na stronie Karta paliwowa zostanie doręczona za pośrednictwem poczty kurierskiej Uczestnikowi, który wziął udział w Akcji dokonując zakupu kompletu Opon Promocyjnych, zachował dowód zakupu oraz kod otrzymany w serwisie Premio i wypełnił poprawnie i w całości formularz rejestracyjny na stronie oraz udzielił

2 wymaganych w treści formularza rejestracyjnego zgód biorąc tym samym udział w Akcji. Karty paliwowe będą doręczane osobom wskazanym przez Uczestnika na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym wypełnianym przez uczestnika na stronie 8. Organizator i Sponsor zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie jego obowiązywania, o czym poinformują Uczestników na stronie (zwaną dalej Stroną internetową Akcji ), przy czym pozostają w mocy uprawnienia nabyte przez Uczestników przed zmianą Regulaminu. 9. Komunikacja pomiędzy Uczestnikiem a Sponsorem i Organizatorem będzie się odbywać za pośrednictwem Strony Internetowej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy mailowe wskazane przez Organizatora na stronie internetowej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy mailowe Uczestników z których będzie pochodziła korespondencja. Uczestnicy Akcji wypełniając formularz rejestracyjny na stronie w celu wzięcia udziału w Akcji muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Sponsora i Organizatora w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym (imię, nazwisko, adres , numer telefonu, adres zameldowania, adres korespondencyjny), oraz na wysyłanie do Uczestnika korespondencji w drodze korespondencji elektronicznej, które pozwalają na identyfikację Uczestnika, doręczenie mu Karty paliwowej oraz doręczenie korespondencji elektronicznej związanej z Akcją. 10. Wszelkie informacje pozyskane w związku z Akcją w szczególności dane osobowe oraz adresy poczty elektronicznej zostaną wykorzystane przez Sponsora i Organizatora wyłącznie dla celów w niej przewidzianych; w szczególności dotyczy to informacji wynikających z przesłanych do Organizatora skanów lub kopii dowodów zakupu. Informacje stanowiące dane osobowe - podlegające ochronie stosownie do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - będą przetwarzane przez Sponsora i Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji Akcji chyba, że Uczestnik złoży oświadczenie zezwalające na przetwarzanie danych osobowych także w innym celu. Uczestnik osobno może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie wskazanym Regulaminem w celach handlowych i marketingowych Sponsora. Ponadto Uczestnik osobno może wyrazić zgodę na przesyłanie przez Sponsora na adres poczty elektronicznej Uczestnika wskazany przez Uczestnika w celu wzięcia udziału w Akcji informacji i ofert handlowych i marketingowych Sponsora. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz danych adresów ich poczty elektronicznej jest Sponsor, Organizator jest podmiotem o którym mowa w artykule 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, któremu Sponsor powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników adresów ich poczty elektronicznej w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Akcji. 11. Uczestnicy oraz serwisy Premio przyjmują do wiadomości i przystępując do Akcji wyrażają zgodę na to, że dane zawarte w przekazywanych przez nich dowodach zakupu mogą być udostępniane Sponsorowi, a następnie przez Sponsora Organizatorowi w celu przeprowadzenia Akcji. 12. Wszyscy Uczestnicy Akcji zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych zarówno w zakresie pozyskanych danych osobowych w związku z uczestnictwem w Akcji, jak i w zakresie przekazywania tych danych do Sponsora i Organizatora.

3 13. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z Akcją będzie Sponsor, który będzie miał prawo je powierzyć innym podmiotom, w tym Organizatorowi, z którymi będzie współpracował przy realizacji Akcji, na zasadach przewidzianych w art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) w drodze umowy zawartej na piśmie. 14. Podanie danych osobowych i adresów poczty elektronicznej oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w zakresie wskazanym w Regulaminie i formularzu rejestracyjnym na stronie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Akcji. Osobno Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie określonym Regulaminem (zgoda nie jest niezbędna do wzięcia udziału w Akcji) oraz osobną zgodą Uczestnik może wyrazić zgodę na przesyłanie przez Sponsora na adres poczty elektronicznej Uczestnika wskazany przez Uczestnika w celu wzięcia udziału w Akcji informacji i ofert handlowych i marketingowych Sponsora (zgoda nie jest niezbędna do wzięcia udziału w Akcji). Uczestnik jednocześnie ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność podanych danych. Każdy z Uczestników Akcji, który podał swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 15. Akcja przewidziana niniejszym Regulaminem nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy o grach i zakładach wzajemnych. 2. Zasady uczestnictwa w Akcji 1. Warunkiem uczestnictwa w Akcji dla Uczestnika jest: zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, spełnienie warunków określonych w punkcie 7 Paragrafu 1 Regulaminu (zachowania dowodu zakupu kompletu Opon Promocyjnych oraz kodu otrzymanego w serwisie Premio oraz do wypełnienia formularza rejestracyjnego na stronie 2. Sponsor może podjąć decyzję o pozbawieniu Uczestnika prawa do udziału w Akcji w przypadku rażącego naruszenia zasad Regulaminu, a także postępowania naruszającego dobre imię Sponsora, jego renomę lub dobre imię. Taki Uczestnik traci prawo do otrzymania Karty paliwowej, a jeśli nagrodę już uzyskał, Sponsor może żądać zwrotu jej równowartości. 3. Sponsor ani Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za skutki niedopełnienia obowiązków podatkowych przez Uczestnika związanych z udziałem w Akcji. Sponsor i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za wynikłe, wskutek zmiany przepisów prawa bądź ich interpretacji, wszelkie dodatkowe wydatki Uczestnika związane z udziałem w Akcji, stanowiące skutek obowiązków podatkowych i innych ciężarów publicznoprawnych. 3. Czas trwania Akcji 1. Akcja trwa od 23 marca 2015 r. do 17 maja 2015 r. lub do wyczerpania kompletów Opon Promocyjnych objętych Akcją w zależności od tego które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 2. Liczba Opon Promocyjnych wynosi 1857 sztuk kompletów Opon promocyjnych. W każdym serwisie Premio Uczestnik może sprawdzić, czy są jeszcze dostępne Opony Promocyjne.

4 3. Sponsor ma prawo wydłużenia okresu trwania Akcji. 4. Mechanizm Akcji 1. W ramach Akcji Sponsor będzie nagradzał zgłoszonych Uczestników nagrodami w postaci Kart paliwowych za zakupy kompletu Opon Promocyjnych w serwisie Premio dokonane w okresie trwania Akcji wyłącznie na zasadach określonych Regulaminem 2. Doręczenie Karty paliwowej Uczestnikowi jest możliwe po spełnieniu przez Uczestników łącznie warunków określonych w Regulaminie: a. zachowania przez Uczestnika dowodu zakupu kompletu Opon Promocyjnych oraz kodu otrzymanego w serwisie Premio, b. wypełnienia przez Uczestnika formularza rejestracyjnego na stronie 3. Karta paliwowa zostanie doręczona za pośrednictwem poczty kurierskiej Uczestnikowi, który wziął udział w Akcji. Karty paliwowe będą doręczane osobom wskazanym przez Uczestnika na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym wypełnianym przez uczestnika na stronie 4. Oponami Promocyjnymi są wyłącznie opony marki Goodyear: a. Osobowe opony letnie z segmentu standard, b. Osobowe opony letnie HP (o indeksie prędkości H lub wyższym), c. Osobowe opony letnie UHP d. Osobowe opony letnie typu RunOnFlat (umożliwiające przejechanie pewnego dystansu po przebiciu opony), e. Opony letnie 4x4 do samochodów terenowych i SUV 5. Warunkiem uzyskania nagrody jest zakup kompletu (4 sztuk) Promocyjnych Opon przez jednego Uczestnika. Jeden Uczestnik może zakupić w ramach Akcji tylko jeden komplet Promocyjnych Opon i otrzymać tylko jedna Kartę paliwową. 6. Komplet Promocyjnych Opon musi być zakupiony przez Uczestników w serwisie Premio w okresie od 23 marca 2015 r. do 17 maja 2015 r. 7. Komplet Promocyjnych Opon musi zostać zarejestrowany przez Uczestników poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego stronie od 23 marca 2015 r. do 24 maja 2015 r. 8. W trakcie rejestracji na Stronie Internetowej Akcji dowodu zakupu dokumentującego zakup kompletu Promocyjnych Opon należy dołączyć czytelny skan lub zdjęcie dowodu ich zakupu, pozwalający na pełne odczytanie znajdujących się na niej danych, potwierdzającą zakup o którym mowa powyżej. 9. Brak prawidłowej rejestracji uniemożliwia uznanie zakupu kompletu Promocyjnych Opon przez Organizatora oraz przyznanie Karty paliwowej. Sponsor lub Organizator mogą dokonywać weryfikacji przesłanych dowodów zakupu w serwisie Premio lub w inny sposób

5 skontrolować prawdziwość danych i dokumentów podanych i przekazywanych przez Uczestników oraz serwisy Premio. 10. Opony Promocyjne zakupione i zgłoszone w ramach Akcji nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem uprawnień konsumentów do odstąpienia od umowy sprzedaży oraz uprawnień Uczestników wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Odstąpienie od umowy sprzedaży Opon Promocyjnych powoduje obowiązek Uczestnika zwrotu Organizatorowi równowartości Karty paliwowej otrzymanej z tytułu ich zakupu. 11. Nagrody będą wysyłane przez Organizatora wyłącznie na adres Uczestnika podany w formularzu rejestracyjnym. Nagrody zostaną wydane Uczestnikowi w terminie do 30 dni od daty zakończenia Akcji pod warunkiem pozytywnej weryfikacji zakupu kompletu Promocyjnych Opon. 5. Postępowanie reklamacyjne 1. Uczestnikom przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej kart paliwowych przyznanych w toku Akcji. 2. Uczestnik zobowiązany jest złożyć reklamację do Organizatora listem poleconym lub przesyłką kurierską w terminie 7 dni od daty powzięcia informacji o nieprawidłowości w przyznaniu Karty paliwowej decyduje data nadania listu lub przesyłki. Reklamacje wysłane po tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane. 3. Decyzje w sprawach zasadności reklamacji podejmuje Sponsor. Organizator poinformuje na piśmie Uczestnika zgłaszającego reklamację w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji o wyniku jej rozpatrzenia. Nie wpływa to na uprawnienie Uczestnika do dochodzenia swoich roszczeń przed sądem powszechnym. 6. Postanowienia końcowe 1. Nagród w Promocji nie mogą otrzymać pracownicy oraz członkowie rodzin pracowników Organizatora, pracownicy i członkowie rodzin pracowników firmy Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. Ul. 17 Stycznia 48, Warszawa oraz pracownicy i członkowie rodzin pracowników podmiotów gospodarczych zrzeszonych w sieci Premio. 2. Przez członków rodziny, o których mowa w ust. 2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia 3. Niniejszy dokument jest Regulaminem, który jest wiążący dla wszystkich stron (Sponsora, Organizatora, Serwisu Premio i Uczestnika) Akcji. Ustala on obowiązujące zasady, warunki uczestnictwa w Akcji, obliczania wyników i przyznawania nagród oraz prawa i obowiązki wszystkich stron (Sponsora, Organizatora, serwisu Premio i Uczestnika) Akcji. Wzięcie udziału w Akcji oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika na postanowienia Regulaminu. 4. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibach Sponsora i Organizatora, a także na stronie internetowej:

6 5. Wszelkie inne informacje o Akcji zawarte w jakichkolwiek materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy. 6. Karta paliwowa otrzymana przez osobę fizyczną w ramach Akcji korzysta ze zwolnienia od obowiązku podatkowego na zasadach i w zakresie określonym przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych do kwoty 760 zł (art. 14 punkt 68 ustawy ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych). 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Akcją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację

Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację Regulamin Akcji Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady promocji pod nazwą 1000 punktów VITAY za kwotację

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank I ORGANIZATOR 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz

Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz DEFINICJE 1. Promocja akcja promocyjna prowadzona na podstawie niniejszego Regulaminu polegająca na przyznaniu Premii Uczestnikowi, który w czasie trwania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Czas na technologię

REGULAMIN Promocji Czas na technologię REGULAMIN Promocji Czas na technologię Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki uczestnictwa oraz nagradzania uczestników w Promocji Czas na technologię Promocja jest przedsięwzięciem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014 Marketing House Sp. z o.o. informuje, że Program prowadzony pod nazwą Głodomaniacy Edycja 2013 jest kontynuowany w ramach edycji na rok 2014. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem tegorocznej edycji Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Rabat 13% (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media Saturn Online

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Wypróbuj markizę za darmo 2015 r.

Regulamin programu Wypróbuj markizę za darmo 2015 r. Regulamin programu Wypróbuj markizę za darmo 2015 r. 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem programu pod nazwą Wypróbuj markizę za darmo 2015 r. jest firma FAKRO Sp z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.03.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.03.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank Obowiązuje od 1.03.2015 r. 1. ORGANIZATOR 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedziba w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2 (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie Bezpieczny start na Forex (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015 Obowiązuje od 15.06.2015 r. I. Organizator Promocji 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy REGULAMIN PROMOCJI Same plusy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Same plusy, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami http://www.spongedesign.pl/ oraz http://www.mebelkizgabki.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.10.2014 r.

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.10.2014 r. Regulamin Programu PolecamBank Obowiązuje od 1.10.2014 r. 1. ORGANIZATOR 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedziba w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo