SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Temat: Specyfikacja Techniczna Systemu Telewizji Dzrwej Inwestr Wjewództw Łódzkie Obiekt: Budynek Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Łódzkieg Al. J. Piłsudskieg Łódź Prjektant / Wyknawca: Z.W. TELVID ul. Franciszkańska Łódź Prjektant: Asystent prjektanta: Andrzej Łyźniak Upr.: 167/93/WŁ Paweł Tedrczyk

2 Spis treści 1 Część gólna Inwestr Przedmit inwestycji Przedmit pracwania Dkumenty nrmatywne Opis rzwiązań zamiennych Zakres stswania ST Określenia pdstawwe Wymagania Ogólne wymagania dtyczące rbót Wymagania dtyczące właściwści wyrbów budwlanych Wymagania dtyczące sprzętu Wymagania dtyczące śrdków transprtu Wymagania dtyczące wyknania rbót Wymagania gólne Wyknanie mntażu Opis działań związanych z kntrlą jakści Rzliczenia i dbiry Obmiary rbót Odbiry rbót Opis rzliczania rbót Część techniczna Trasy kablwe i mntaż urządzeń Dane techniczne i wymagania dla zastswanych urządzeń

3 1 Część gólna. 1.1 Inwestr. Inwestrem przedsięwzięcia jest Wjewództw Łódzkie reprezentwane przez Pana Marka Stańczaka p.. Dyrektra Zarządu Nieruchmści Wjewództwa Łódzkieg z siedzibą w Łdzi przy ul. Kamińskieg 7/ Przedmit inwestycji. Przedmitem inwestycji jest budynek w Łdzi, przy Al. J. Piłsudskieg 8, w którym aktualnie swją siedzibę ma Urząd Marszałkwski Wjewództwa Łódzkieg. 1.3 Przedmit pracwania Przedmitem niniejszeg pracwania jest Specyfikacja Techniczna wyknania i dbiru rbót Systemu Telewizji Dzrwej. 1.4 Dkumenty nrmatywne Rzprządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 luteg 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pdczas wyknywania rbót budwlanych. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Praw budwlane Dz.U r. Nr 106, pz Przepisy EMC, dtyczące zgdnści elektrmagnetycznej urządzeń. PN - 92/E Symble graficzne stswane w schematach. BN - 65/ Telekmunikacyjne sieci kablwe miejscwe. Instalacje wewnętrzne. PN-IEC :2001 chrna przeciwprażeniwa Międzynardwy słwnik terminlgiczny elektryki. Uziemienia i PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w biektach budwlanych. Ochrna dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrna przed przepięciami. Ochrna instalacji niskieg napięcia przed przejściwymi przepięciami i uszkdzeniami przy dziemieniach w sieciach wyskieg napięcia PN-EN : Systemy alarmwe - Systemy dzrwe CCTV stswane w zabezpieczeniach - Część 5: Teletransmisja, PN-EN : Systemy alarmwe - Systemy dzrwe CCTV stswane w zabezpieczeniach - Część 7: Wytyczne stswania, PN-EN : Systemy alarmwe - Systemy dzrwe CCTV w zastswaniach dtyczących zabezpieczenia - Część 2-1: Kamery telewizji czarn-białe. 1.5 Opis rzwiązań zamiennych. Wszystkie urządzenia i materiały użyte d realizacji prjektwanych instalacji muszą być zgdne z bwiązującymi w Plsce nrmami i przepisami raz psiadać dpwiednie certyfikaty, atesty i dpuszczenia. Wszelkie dstępstwa d wytycznych zawartych w prjekcie należy pisemnie zgłsić przedstawicielwi Inwestra d akceptacji. Prjektant celem pełniejszeg zbrazwania rzwiązania prjektwaneg pwłał się na knkretne urządzenia. Wszystkie urządzenia wskazane w prjekcie są przykładwe, a dwłanie d nich miał na celu infrmwać wyknawcę standardzie zastswanych d realizacji urządzeń, i w żadnym przypadku nie jest bwiązkwe. Zgdnie z zasadami zamówień publicznych mżna zastswać materiały i rzwiązania równważne, t jest w żadnym stpniu nie bniżające standardu i nie zmieniające zasad i rzwiązań technicznych przyjętych w prjekcie. W przypadku innych rzwiązań i elementów prjektu należy pisemnie tj. z wykresami, tabelami prównawczymi charakterystyk udwdnić, że zastswany typszereg urządzeń spełnia zasadę wydajnści raz pewnści prawidłweg kmpatybilneg zadziałania w przypadku zagrżenia raz zapewnia chrnę i bezpieczeństw ludzi raz urządzeń. Równważnść techniczną musi p weryfikacji ptwierdzić w frmie pisemnej przedstawiciel 3

4 Inwestra i Prjektant. 1.6 Zakres stswania ST Specyfikacja Techniczna (ST) jest stswana jak dkument przetargwy i Umwny przy zlecaniu i wyknywaniu rbót. Dtyczy na zasad: instalwania raz kntrli jakści materiałów i dstaw. 1.7 Określenia pdstawwe Określenia pdane w niniejszej ST są zgdne z bwiązującymi nrmami. 4

5 2 Wymagania. 2.1 Ogólne wymagania dtyczące rbót Wyknawca rbót jest dpwiedzialny za jakść stswanych materiałów i rbót raz za zgdnść z dkumentacją prjektwą, ST, nrmami i pleceniami Inżyniera. 2.2 Wymagania dtyczące właściwści wyrbów budwlanych Celem zapewnienia pełnej kmpatybilnści i spójnści systemu, wymaga się aby pszczególne grupy urządzeń były parte rzwiązania jedneg prducenta. wszystkie kamery pwinny pchdzić d jedneg prducenta. prgramwanie zarządzające raz system rejestracji brazu pwinien pchdzić d jedneg prducenta. serwer i stacje rbcze pwinny pchdzić d jedneg prducenta wszystkie urządzenia sieciwe (switche) pwinny pchdzić d jedneg prducenta. Całść dstarczaneg sprzętu i prgramwania musi pchdzić z autryzwaneg kanału sprzedaży prducentów Zamawiający wymaga, by dstarczne urządzenia były nwe (tzn wyprdukwane nie dawniej, niż na 6 miesięcy przed ich dstarczeniem) raz by były nieużywane. 2.3 Wymagania dtyczące sprzętu Wszelki sprzęt (maszyny, narzędzia itp.) nie gwarantujący dtrzymania jakściwych wymagań Rbót i bezpieczeństwa pracy nie zstanie przez Inżyniera dpuszczny d Rbót. 2.4 Wymagania dtyczące śrdków transprtu Należy stswać się d zaleceń prducenta dtyczących m.in. spsbu i parametrów transprtu. Muszą być przy tym spełnine przepisy ruchu drgweg i przepisy BHP. 2.5 Wymagania dtyczące wyknania rbót Wymagania gólne Wyknawca przedstawi Inżynierwi d zatwierdzenia prjekt rganizacji Rbót i ich harmngram, uwzględniając w nich wszystkie warunki w jakich będą wyknywane rbty. Przed przystąpieniem d wyknania rbót Wyknawca zbwiązany jest d przedstawienia Inżynierwi Budwy: Instrukcji Bezpieczneg Wyknania Rbót Planu Kntrli Jakści kreślająceg dla każdej z rbót zakres i terminy pmiarów, sprawdzeń i badań kntrlnych wymaganych d rzpczęcia rbót zakres i terminy pmiarów, sprawdzeń i badań kntrlnych dla wyknywanych rbót infrmacje przyjętych metdach dknywanych pmiarów, sprawdzeń, badań kntrlnych zabezpieczenie zainstalwanych elementów przed uszkdzeniem p zakńczeniu rbót Inspektr Nadzru lub Inżynier Prjektu ma praw d wniesienia uwag i zmian d przedstawinych dkumentów, lub wystąpić dknanie uzupełnień. Ptwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów na wszystkich etapach budwy będzie dknywana przy pmcy Kart Kntrlnych Wyknanie mntażu Mntaż elementów i urządzeń instalacji wyknawca bezwzględnie musi wyknać zgdnie z Dkumentacją Prjektwą raz dstarczanymi wraz ze sprzętem instrukcją prducenta. Pszczególne 5

6 urządzenia należy instalwać w miejscach przewidzianych w Dkumentacji Prjektwej. Przy mntażu należy przestrzegać m.in. zachwania dpwiednich dległści d elementów sąsiadujących. Urządzenia przetwarzające raz transmitujące sygnał pwinny być instalwane wewnątrz chrninych pmieszczeń, w miejscu ukrytym lecz zapewniającym dstęp w celach serwiswych. Pwinny ne być umieszczne w budwie na sztywn, bez mżliwści przemieszczania się. T sam dtyczy mntażu budów. Pdłączenie wejść i wyjść pwinn być przeprwadzne na pdstawie wcześniej przygtwanej dkumentacji, tak aby w późniejszym etapie ułatwić knfigurację prgramwania, raz móc diagnzwać ewentualne awarie. D wyjść nie należy pdłączać wyższeg napięcia raz urządzeń mcy przekraczającej kreślny w dkumentacji systemu pzim. 2.6 Opis działań związanych z kntrlą jakści Kntrli pdlega jakść dstarczanych materiałów, spsób prwadzenia przewdwania, wyknanie zabezpieczenia przepustów, mntaż, lkalizacja i znaczenie zakńczeń raz mntaż i knfiguracja urządzeń systemwych. Sprawdzeniu pdlega spsób układania i mntażu przewdwania, jakść mntażu zakńczeń kablwych i mntażu w szafie dystrybucyjnej. W szczególnści należy zwrócić uwagę na układanie kablwania w zakresie zachwania zalecaneg przez prducenta prmienia zgięcia i długści dcinków kablwych c d zgdnści z istniejącymi nrmami, zabezpieczenie dejść d głównych kanałów kablwych, realizacja przejść przez kndygnację, sprawdzenie przez rzeczznawcę p.pż, spsbu wyknania i zabezpieczenia przepustów kablwych. Kntrli pdlega zgdnść knfiguracji urządzeń z wytycznymi prducenta raz zasadami zawartymi w części piswej niniejszej dkumentacji. Spełnienie wymaganych parametrów musi być ptwierdzne prtkłem wraz z kartą kntrlną, która pwinna zawierać: infrmacje kniecznych d spełnienia parametrach i ich wielkści, infrmacje siągniętych parametrach, terminy dknywania pmiarów, pdpisy kierwnika rbót, inspektra nadzru, przedstawicieli zaprsznych służb i współuczestników prcesu inwestycyjneg, załączniki zawierające przedstawine infrmacje, ptwierdzenie wyknywania rbót zgdnie z zatwierdzną Instrukcją Bezpieczneg Wyknywania Rbót. Inżynier Prjektu ma praw wnieść d zakresu bjęteg Kartą kntrlną inne parametry uzasadnine dla ptrzeb ptwierdzenia prawidłwej jakści wyknania rbót. Na wnisek Inżyniera Prjektu d przeglądu prcesu inwestycyjneg mgą być zaprszeni współuczestnicy i ddatkwe służby. Badanie kmpnentów na budwie należy przeprwadzić dla każdej sbnej partii. Sprawdzeniu pdlega zgdnść dstarczanych kmpnentów z zadeklarwanymi w fercie raz zaświadczenie (certyfikat) dpuszczające prdukt d stswania w budwnictwie, w przypadku kabli i gniazd raz dla urządzeń - znak bezpieczeństwa B. Kmpnent mże być użyty d wyknania instalacji jeśli zstanie ptwierdzna zgdnść dstarczaneg kmpnentu z typem wyspecyfikwanym w fercie raz zstanie przedłżne zaświadczenie (certyfikat) dpuszczający d stswania w budwnictwie (dtyczy kabli i gniazd kńcwych) lub znaku bezpieczeństwa B (elementów aktywnych systemu). Natmiast jeśli występuje różnica pmiędzy typem kmpnentu dstarczneg a typem wyspecyfikwanym w fercie, t jeg użyciu d rbót decyduje Inżynier Kntraktu. 6

7 3 Rzliczenia i dbiry. 3.1 Obmiary rbót Obmiary rbót dknywane są w jednstkach przyjętych w przedmiarze rbót załącznym d prjektu. Obmiary rbót dtyczą pzycji wymieninych w przedmiarze rbót. Wszystkie inne rbty nie wymienine w przedmiarze nie pdlegają ddatkwemu wynagrdzeniu i są ujęte w wynagrdzeniu pzycji wyszczególninych w przedmiarze rbót. 3.2 Odbiry rbót D prtkłu dbiru należy załączyć zestawienie Kart Kntrlnych na pdstawie których dknan sprawdzenie jakści wyknanych rbót. Rbty dla których jakść wyknania nie zstała ptwierdzna Kartami Kntrlnymi nie pdlegają dbirwi. Instalacja pwinna być przedstawina d dbiru techniczneg p spełnieniu następujących warunków: Ptwierdzeniu w pstaci Kart Kntrlnych siągnięcia wymaganych parametrów jakściwych. Zakńczenia rbót budwlanych Ptwierdzenia dknania szkleń Uzyskania zgód, pinii, zaświadczeń, dbirów wymaganych przez jednstki i służby państwwe. Rbty pwinny być wyknane zgdnie z prjektem, ST i pisemnymi decyzjami Inżyniera. Zakres dbiru rbót ulegających zakryciu kreślają pisemne stwierdzenia Inżyniera (w frmie wpisu d dziennika budwy) lub inne dkumenty ptwierdzne przez Inżyniera. Odbiór dbywa się p pisemnym zgłszeniu w dzienniku budwy zakńczenia rbót instalacyjnych. Plega na sprawdzeniu dkumentów ptwierdzających wymagane cechy zastswanych kmpnentów, zgdnści prwadzenia i ułżenia kabli z rysunkami rbczymi, ST i pstanwieniami Inżyniera. Pnadt d dbiru kńcweg Wyknawca jest zbwiązany przygtwać następujące dkumenty: dkumentacje pwyknawczą (rysunki zgdne z wyknaniem), instrukcje funkcjnwania i bsługi urządzeń, szczegółwy raprt zawierający c najmniej wykaz i charakterystykę faktycznie zainstalwanych urządzeń raz wyniki przeprwadznych badań, pisemne uzgdnienia dstępstw d prjektu z Inżynierem Kntraktu i zespłem prjektwym, prtkły szkleń persnelu użytkwnika, świadczenie kmpletnści wyknania instalacji, gwarancje, atesty, dwdy zakupu raz inne dkumenty związane z zastswanymi urządzeniami i materiałami. 3.3 Opis rzliczania rbót Pdstawą d płatnści przejściwych za wyknane rbty jest: wyknanie rbót zgdnie z bwiązującym prawem w tym zgdnie z instrukcją bezpieczneg wyknywania rbót, wyknanie planu kntrli jakści ptwierdzne kartami kntrlnymi, przedstawienie przedmiaru rbót pddanych kntrli jakści wyknania, zabezpieczeni wyknanych rbót przed zniszczeniem d czasu ddania biektu d użytkwania, Ceny za wyknane rbty zawierają: Kszty wyknania systemu Kszty wyknania wszystkich prac tymczaswych i przygtwawczych Kszty pmiarów, sprawdzeń, badań kntrlnych Kszty stswania zbirwych śrdków chrny pracwników Kszty rganizacji placu budwy Kszty szkleń pracwników Wyknawcy i szkleń dla pracwników Zamawiająceg Kszty zabezpieczenia knstrukcji, sąsiednich budynków, ciągów pieszych i jezdnych Kszty zabezpieczania wyknanych rbót d czasu wydania prawmcnej decyzji dpuszczeniu budynków d użytkwania. 7

8 4 Część techniczna. 4.1 Trasy kablwe i mntaż urządzeń. Kable zasilające 230V ułżyć w istniejących krytach elektrinstalacyjnych branży elektrycznej. W miejscach gdzie nie ma tych kryt, kable układać w rurkach PCV i w peszlu: w przestrzeni między sufitwej lub pdtynkw. Na krytarzach przewdy nisknapięciwe (skrętka UTP kat.6) układać w istniejących krytach teletechnicznych. W miejscach gdzie nie ma tych kryt, kable układać w rurkach PCV i w peszlu: w przestrzeni między sufitwej lub pdtynkw. Przepusty przez ściany i strpy w miejscach gdzie są granice stref gniwych należy uszczelnić masą gnitrwałą. Na etapie realizacji przebieg tras kablwych należy sknsultwać z innymi branżami by uniknąć wszelkich klizji z pzstałymi instalacjami. Mntaż pszczególnych elementów systemu należy wyknywać zgdnie z DTR. Szczegółwy plan rzmieszczenia elementów zstał pdany na planach instalacji. W stsunku d elementów i czynnści instalacyjnych nie bjętych pwyższymi wytycznymi należy stswać dpwiadające przepisy raz wiedzę inżynieryjn-techniczną. 4.2 Dane techniczne i wymagania dla zastswanych urządzeń Kamera IP 1.3 Mpx, kpułkwa wewnętrzna kamera dzień/nc IP typ budwy DOME przetwrnik 1.3 Mpx CMOS mechan. filtr IR 25 kl/s biektyw 2,8-12mm zas. 12VDC/PE Kamera IP 2 Mpx budwa zewnętrzna kamera dzień/nc IP typu BULLET przetwrnik 2 Mpx CMOS mechan. filtr IR 25 kl/s przy 1920x1080 biektyw 2,8-12mm wbudwane dświetlenie IR zasięg 40m nrma szczelnści IP66 zas. 12VDC/PE Kamera IP 2 Mpx, kpułkwa zewnętrzna kamera dzień/nc IP HD 1080p kpułwa typu DOME przetwrnik 2 Mpx CMOS (skanwanie prgresywne) WDR; czułść 0,02 lux / F1,2; kmpresja H.264/M-JPEG 8

9 25 kl/s przy 1280x720, 12,5 kl/s przy 1920x1080 biektyw 3-9mm dwukierunkwe audi złącze karty Micr SD/SDHC zas. 12VDC/PE zewnętrzna Kamera IP 5 Mpx, kpułkwa zewnętrzna Kamera IP DOME dzień&nc 1/2,5" CMOS rzdz. 5Mpx 10 kl/s przy 2592x1944 biektyw 3.6-9mm mech. filtr IR dwukierunkwa audi złącze karty SD zas. PE/12Vdc zewnętrzna Rejestratry IP rejestratr 16-kanałwy wbudwne wyjscie mnitrwe VGA/HDMI (pdgląd w pdziale 1/4/6/8/9/10/16) dwa interfejsy sieciwe mżliwy mntaż 8 dysków w kieszeniach Rejestracja brazu minimum 14 dni przy najwyższych ustawieniach kamer Stacja pdglądu mgąca bsłużyć prjektwany system minimum 3-mnitrwa bardz wyskiej wydajnści system Windws 7 dysk systemwy Mnitr LCD lub LED minimum 26" 1920x1080 we. HDMI zas.230vac UPS RACK mc 3000/1800 VA/W 9

10 autnmia 12 min. przy 80% bciążenia Mduł baterii RACK d UPS 48V/14Ah d UPS 3000 VA UPS UPS 700VA Elementy kablwanie strukturalneg kabel U/UTP kat.6 PVC panel UTP 24xRJ45 kat. 6 kabel światłwdwy uniwersalny OM2 50/125 U-DQ(ZN)BH, 4G, 1,6kN panel 19'' 1U z gniazdami 12xLC dx pigtail OM2 szafa wlnstjąca 24U, 800/800/1230, RAL 7021 szafa wisząca dzielna 10U 600x500mm Switch PE 8 prtwy Zarządzalny przełącznik pzwala na zasilanie d 8 urządzeń zgdnych ze standardem PE Plus. Maksymalne mżliwe bciążenie t 30W/prt (max. łączny budżet PE: 130W). Mżliwe jest zarządzanie harmngramem zasilania pdłącznych d przełącznika urządzeń (VIP,WiFi itp) w celu szczędzania energii. Urządzenie wypsażne jest w 8 prtów 10/100/100 Mbps raz dwa slty SFP. Zarządzanie, mnitrwanie, knfiguracja: IEEE 802.1Q Static VLAN (64 grups, static) IEEE 802.1p Class f Service (CS) Prt-based QS DSCP-based QS DiffServ IEEE802.3ad link aggregatin (manual r LACP) IEEE 802.1D Spanning Tree Prtcl (STP) IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Prtcl (RSTP) IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Prtcl (MSTP) IEEE 802.1ab Link Layer Discvery Prtcl (LLDP) LLDP-MED SNMP v1, v2c, v3 RFC 1213 MIB II RFC 1643 Ethernet interface MIB RFC 1493 bridge MIB RMON grup 1, 2, 3, 9 RFC 2131 DHCP client Vice VLAN 10

11 Aut-VOIP DHCP Filtering Aut denial-f-service (DS) prtectin HTTP and HTTPS Ping and tracerute Pwer saving when link dwn IEEE 802.1x Prt-based security by lcked MAC addresses IP and MAC ACL Strm cntrl fr bradcast, multicast and unknwn unicast packets IGMP Snping v1/v2/v3 Prtected Prt PE Timer Prt-based ingress and egress rate limiting SNTP Prt mirrring supprt (many t ne) Web-based cnfiguratin Cnfiguratin backup/restre Passwrd access cntrl RADIUS Supprt TACACS+ supprt Syslg Firmware upgradeable Prtkły uwierzytelniania i dstępu: UL/cUL CE EN CCC CB KCC Obsługiwane prtkły i : IEEE BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.3x full-duplex flw cntrl IEEE 802.3at (Pwer ver Ethernet Plus) Stre-and-frward (algrytm przełączania):tak Obsługa ramek Jumb:Nie Rzmiar tablicy adresów MAC:4000 Przepustwść (switche):20 Bufr pamięci (switche):512 11

12 Warstwa przełączania (switche):2 Typ budwy (switche):rack Zasilacz (switche):wewnętrzny Pzstałe parametry: Pbór prądu W Akcesria w zestawie: PrSafe 8-prt Smart Switch with 2 Gigabit SFP Prts Rubber ftpads Przewód zasilający Zestaw d mntażu Zasby na CD Przewdnik instalacji Wymiary: 328x169x43mm Waga:1.68 Infrmacje gwarancji: Wieczysta Switch PE 24 prtwy Gigabit 28-prt PE+ Stackable Smart Switch zarządzalny Architektura sieci LAN GigabitEthernet SmartSwitch (WEB Managed) Tak Liczba prtów 1000BaseT (RJ45) 24 szt. Liczba gniazd MiniGBIC (SFP) 4 szt. Zarządzanie, mnitrwanie i knfiguracja RMON - Remte Mnitring Zarządzanie, mnitrwanie i knfiguracja zarządzanie przez przeglądarkę WWW Obsługiwane prtkły i IEEE BaseT Obsługiwane prtkły i IEEE 802.3u - 100BaseFX 12

13 Obsługiwane prtkły i IEEE 802.3ab BaseT Obsługiwane prtkły i IEEE 802.3z BaseSX/LX Obsługiwane prtkły i IEEE 802.3x - Flw Cntrl Obsługiwane prtkły i IEEE 802.3az - Energy Efficient Ethernet Obsługiwane prtkły i IEEE 802.2af Obsługiwane prtkły i IEEE 802.3at - Pwer ver Ethernet+ Obsługiwane prtkły i IEEE 802.1Q - Virtual LANs Obsługiwane prtkły i IEEE 802.1p - Pririty Obsługiwane prtkły i SNMP - Simple Netwrk Management Prtcl Obsługiwane prtkły i IEEE 802.1D - Spanning Tree Obsługiwane prtkły i IEEE 802.1w - Rapid Cnvergence Spanning Tree Obsługiwane prtkły i IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree Obsługiwane prtkły i TACACS+ Obsługiwane prtkły i QS - Quality f Service (kntrla jakść usług i przepustwści) Obsługiwane prtkły i DNS - Dmain Name System Obsługiwane prtkły i RMON - Remte Mnitring 13

14 Obsługiwane prtkły i IEEE 802.1w - Rapid Cnvergence Spanning Tree Obsługiwane prtkły i IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree Rzmiar tablicy adresów MAC 8000 Algrytm przełączania Stre-and-Frward Prędkść magistrali wew. 56 Warstwa przełączania 2 Warstwa przełączania 3 Mżliwść łączenia w sts Tak Typ budwy 1U Rack Maksymalny pbór mcy 483 Wat Szerkść 440 mm Wyskść 44 mm Głębkść 257 mm Masa nett 4.36 kg Gwarancja wieczysta Switch zarządzalny SWITCH - przełącznik sieciwy zarządzalny 12-Prt SFP Gigabit L2 Managed Switch Architektura sieci LAN GigabitEthernet SmartSwitch (WEB Managed) Nie Liczba prtów 1000BaseT (RJ45) 12 szt. Prty kmunikacji RS232 (DB9) 14

15 Zarządzanie, mnitrwanie i knfiguracja SNMPv3 - Simple Netwrk Management Prtcl ver. 3 Zarządzanie, mnitrwanie i knfiguracja DHCP Client - Dynamic Hst Cnfiguratin Prtcl (RFC 2131) Zarządzanie, mnitrwanie i knfiguracja RMON - Remte Mnitring Zarządzanie, mnitrwanie i knfiguracja CLI - Cmmand Line Interface Zarządzanie, mnitrwanie i knfiguracja pdstawwa knfiguracja pprzez WWW Prtkły uwierzytelniania i kntrli dstępu RADIUS - zdalne uwierzytelnianie użytkwników Obsługiwane prtkły i IEEE BaseT Obsługiwane prtkły i IEEE 802.3u - 100BaseFX Obsługiwane prtkły i IEEE 802.3z BaseSX/LX Obsługiwane prtkły i IEEE 802.3x - Flw Cntrl Obsługiwane prtkły i IEEE 802.1Q - Virtual LANs Obsługiwane prtkły i IEEE 802.1p - Pririty Obsługiwane prtkły i IEEE 802.1D - Spanning Tree Obsługiwane prtkły i IEEE 802.1x - Netwrk Lgin Obsługiwane prtkły i IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree Obsługiwane prtkły i IGMP (v. 1, 2) Snping 15

16 Obsługiwane prtkły i SNMPv3 - Simple Netwrk Management Prtcl ver. 3 Obsługiwane prtkły i RMON - Remte Mnitring Obsługiwane prtkły i Bradcast Strm Cntrl Rzmiar tablicy adresów MAC 8000 Algrytm przełączania Stre-and-Frward Prędkść magistrali wew. 24 Bufr pamięci 2 MB Warstwa przełączania 2 Mżliwść łączenia w sts Nie Typ budwy 1U Rack Szerkść 440 mm Wyskść 43.2 mm Głębkść 257 mm Masa nett 3.36 kg Gwarancja wieczysta Mduł światłwdwy GIBIC Nazwa prduktu Netgear mduł MiniGBIC/SFP 1000BaseSX (LC) Liczba prtów 1000BaseSX (LC) 1 szt. Gwarancja wieczysta 16

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 CPV: 32.41.00.00-0 lkalna sieć kmputerwa CPV: 32.41.80.00-6 sieć radiwa I. Przedmitem zamówienia jest wyknanie sieci teleinfrmatycznej w Mediatece w budynku Akademii

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowe przełączniki 8-portowe Gigabit Ethernet z 2 slotami SFP oraz 4 portami PoE Seria KGD-802, KGD-802-P

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowe przełączniki 8-portowe Gigabit Ethernet z 2 slotami SFP oraz 4 portami PoE Seria KGD-802, KGD-802-P Aktywne Rzwiązania Sieciwe Przemysłwe przełączniki 8-prtwe Gigabit Ethernet z 2 sltami SFP raz 4 prtami PE Seria KGD-802, KGD-802-P Aktywne Rzwiązania Sieciwe Cechy kluczwe: Obsługa 8 sltów RJ45 10/100/1000

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 KOTŁOWNIA OPALANA GAZEM ZIEMNYM - PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA ROZBUDOWA INSTALACJA CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/34/10 Załącznik nr 2 d frmularza ferty Przedmit zamówienia: dstawa urządzeń sieciwych, szaf serwerwych raz kablwania dla Instytutu Łącznści Państwweg Instytutu Badawczeg w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

LABORATORIUM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 1 Knfiguracja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) Załącznik Nr 1 d WZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Mdernizacja instalacji dpylania spalin z ktłów Ciepłwni Centralnej ADRES OBIEKTU: Ciepłwnia Centralna przy ul. Gałczyńskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytw.cm.pl Bytów: Budwa abnenckiej kntenerwej stacji transfrmatrwej 15/0,4 kv wraz z pwiązaniami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrumnw.kei.pl/ Truń: Świadczenie usług: bsługi technicznej w zakresie bieżącej knserwacji, napraw

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrh.pl Wałbrzych: Budwa piętra nad częścią Hali nr 2 Wałbrzyskieg Rynku Hurtweg S.A. przy ul. Wysckieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ksse.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ksse.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ksse.cm.pl Katwice: Opracwanie dkumentacji prjektwej budwlanej i wyknawczej, uzyskanie właściwych

Bardziej szczegółowo

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 2 1. WSTĘP 1.1 Przedmit Szczegółwej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmitem niniejszej Szczegółwej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05- Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pppptwck.pl/ Otwck: Przedmitem zamówienia jest Budwa pdjazdu dla sób niepełnsprawnych wraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zukdopiewo.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zukdopiewo.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zukdpiew.pl Dpiew: Budwa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Radsnej w miejscwści Skórzew (Nr rejestru

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Olsztyn: remnt lkali mieszkalnych znajdujących się w zasbie WAM OReg w Olsztynie, w pdziale

Bardziej szczegółowo

nr sprawy OM/ZP/7720-20/DI/2010 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

nr sprawy OM/ZP/7720-20/DI/2010 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 3A d SIWZ nr sprawy OM/ZP/7720-20/DI/2010 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Adres biektu budwlaneg: Janówek, Ul. Nwdwrska 3 Zamawiający: Wjskwa Agencja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szkolabaletowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szkolabaletowa.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szklabaletwa.pl Gdańsk: Remnt pmieszczeń i przystswanie dróg ewakuacyjnych d warunków pżarwych w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU w POLKOWICACH UL.MONIUSZKI 18-22 KOD CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE ADRES INWESTCJI: POLKOWICE, UL. MONIUSZKI

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Dstawa 1 kpl. spektrmetru Elektrnweg Reznansu Paramagnetyczneg (EPR) dla Instytutu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTOWA ESAL DANUTA FREDOWICZ 41-200 Ssnwiec ul. Partyzantów 9 NIP 644-101-94-28 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT BUDOWY SZKOLNEGO PLACU ZABAW w Rządwym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie remntu części III piętra tj. sali 317, krytarza i łazienki w budynku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Wybór firmy d bsługi medialnej Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie mnitringu mediów zagranicznych Numer głszenia: 149485-2011; data zamieszczenia: 26.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/zamwienia-publiczne/glszenia--zamwieniach-2016-r. Skierniewice: Sukcesywne dstawy leju napędweg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO BUILDING & COMPUTER SOLUTIONS Sp. Jawna 09-402 Płck, ul. Górna 15 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO dla Inwestycji pt.: Budwa sieci kmputerwej dla: Samdzielny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa i mntaż regałów przesuwnych wraz z wyknaniem prac adaptacyjnych pmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Przeprwadzenie kampanii reklamwej Muzeum Sztuki Nwczesnej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bpsuwalki.pl/ Suwałki: Dstawa i wdrżenie prgramwania wraz z wypsażeniem, urządzeniami i innymi elementami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA WODNEGO W DĄBROWICACH strna nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Adaptacja istniejąceg zbirnika wdneg w Dąbrwicach Nazwy i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKÓW PTBS SP. Z O.O POLKOWICE UL.MONIUSZKI 23-31 KOD CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE ADRES INWESTCJI: POLKOWICE, UL.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.plin.pl/pl/glszenia-przetargi-praca Warszawa: Przeprjektwanie, wyknanie, zainstalwanie, uruchmienie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: ple.rds.gv.pl/ Ople: Opracwanie dkumentacji przyrdniczej na ptrzeby planu chrny rezerwatu przyrdy Prądy

Bardziej szczegółowo

Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej

Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej Bielsk-Biała, dnia 31.07.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Budwa gminneg punktu selektywnej zbiórki dpadów kmunalnych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej Numer głszenia w BZP: 195066-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa: Przeprwadzenie badań pinii kierwców i dzieci Numer głszenia: 27259-2011; data zamieszczenia: 24.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097. Gózd: INTERNET dla wszystkich - umżliwienie dstępu d szerkpasmweg internetu mieszkańcm z terenu gminy Gózd Numer głszenia: 187552-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie rbót remntwych wraz z zabezpieczeniem ppż pmieszczeń bibliteki w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl Kraków: DOSTAWA MATERIAŁÓW WSZCZEPIALNYCH (KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR, STYMULATOR,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie, Plac Piastowski 2, 56-100 Wołów, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie, Plac Piastowski 2, 56-100 Wołów, woj. Włów: Przetarg niegraniczny na zrganizwanie i przeprwadzanie szklenia na: Praw jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszną na przewóz rzeczy,dla 5 sób bezrbtnych Numer głszenia: 79905-2015; data

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowy, zarządzalny 6-portowy przełącznik Gigabit Ethernet z 1 portem GbE SFP Seria KGD-600

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowy, zarządzalny 6-portowy przełącznik Gigabit Ethernet z 1 portem GbE SFP Seria KGD-600 Aktywne Rzwiązania Sieciwe Przemysłwy, zarządzalny 6-prtwy przełącznik Gigabit Ethernet z 1 prtem GbE SFP Seria KGD-600 Aktywne Rzwiązania Sieciwe Cechy kluczwe: 5 prtów 10/100/1000 Mb/s Gigabit Ethernet

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn.net Sulmierzyce: Zakup ciężkieg samchdu specjalneg pżarniczeg, ratwnicz gaśniczeg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wzz.wrc.pl Wrcław: rbty budwlane plegające na przebudwie i mntażu wewnętrznej instalacji i urządzeń

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka 58 3-17 Kraków 19; biur@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 6-11-1 Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katwice: Przywracanie wartści użytkwej sygnalizacji alarmwania ppż. w budynku Śląskieg Urzędu Wjewódzkieg w Tychach ul. Przemysłwa 61 - archiwum Numer głszenia: 247244-2011; data zamieszczenia: 17.08.2011

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl Elbląg: Remnt nawierzchni drgi gminnej Nr 101041N w m. Przezmark-Osiedle Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppppotwock.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppppotwock.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pppptwck.pl Otwck: Budwa pdjazdu dla sób niepełnsprawnych wraz z zadaszeniem i dnwieniem elewacji

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kmpspldz.pl Łódź: Dstawa hełmów strażackich dla Kmendy Miejskiej PSP w Łdzi Numer głszenia: 232896-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.opoczno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.opoczno.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.um.pczn.pl Opczn: Budwa świetlenia w uliczneg w Gminie Opczn w pdziale na zadania: Zadanie nr 1.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: rot.swietokrzyskie.travel/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: rot.swietokrzyskie.travel/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: rt.swietkrzyskie.travel/ Kielce: Budwa biektów małej architektury, jakimi są przestrzenne elementy rzpznawcze

Bardziej szczegółowo

Łekno: Remont Biblioteki Publicznej w Łeknie - Filia w Wiatrowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Łekno: Remont Biblioteki Publicznej w Łeknie - Filia w Wiatrowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Łekn: Remnt Bibliteki Publicznej w Łeknie - Filia w Wiatrwie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Numer głszenia: 328576-2014; data zamieszczenia: 03.10.2014 Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ Biur Inżynieryjn Prjektwe BIPROJEKT Paweł Budziak ul. Pabianicka 26 lk. 5, 04-219 Warszawa tel. (22) 378-12-89, 504-614-171 e-mail: biur@biprjekt.net, www.biprjekt.net REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO

Bardziej szczegółowo

Wrocław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 89580-2015; data zamieszczenia: 20.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 89580-2015; data zamieszczenia: 20.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.asp.wrc.pl Wrcław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA Numer głszenia: 89580-2015; data

Bardziej szczegółowo

Szczecin: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i

Szczecin: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: Knserwacja i utrzymanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski,

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, Bielsk Pdlaski: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Sądu Rejnweg w Bielsku Pdlaskim Numer głszenia: 28137-2014; data zamieszczenia: 12.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 10.1. Normy. 10.2. Inne. zakup kompletu materiałów, urządzeń i wszystkich prefabrykatów oraz transport na miejsce wbudowania,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 10.1. Normy. 10.2. Inne. zakup kompletu materiałów, urządzeń i wszystkich prefabrykatów oraz transport na miejsce wbudowania, Specyfikacje Techniczne - str. 15 zakup kmpletu materiałów, urządzeń i wszystkich prefabrykatów raz transprt na miejsce wbudwania, wyknanie rbót mntaŝwych, wyknanie pdłączenia urządzeń, zarbienie i pdłączenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Żyrzyn: Przebudwa i mdernizacja dróg w Gminie Żyrzyn Numer głszenia: 258460-2014; data zamieszczenia: 01.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna: PRAWO JAZDY KATEGORII C, C+E Numer ogłoszenia: 29252-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kościerzyna: PRAWO JAZDY KATEGORII C, C+E Numer ogłoszenia: 29252-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kścierzyna: PRAWO JAZDY KATEGORII C, C+E Numer głszenia: 29252-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Nr str. Nr rys. Skala I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny.... Str. 3 II CZĘŚĆ RYSUNKOWA Instalacja gazów technicznych. Rzut przyziemia. Segment A cz.1... S-G.01 1:50 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrumnw.kei.pl/ Truń: Wyknaniu, dstarczeniu i mntażu mebli biurwych, w tym mebli kuchennych raz

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

który jest dokumentem wtórnym do projektu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

który jest dokumentem wtórnym do projektu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Oczyszczalnia ścieków w Ruszwie - ETAP II - Wymiana kanalizacji dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa realizacji nagłśnienia, świetlenia i vide na telebimy Gali Nwrcznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.uw.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.uw.gov.pl Budwa agregatu prądtwórczeg, wiaty dla agregatu prądtwórczeg raz linii kablwej 0,4 kv celem zasilania rezerwweg budynku Zachdnipmrskieg Urzędu Wjewódzkieg w Szczecinie przy ul. Wały Chrbreg 4 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminakrasne.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminakrasne.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gminakrasne.pl/bip Krasne: Budwa przedszkla w miejscwści Krasne Numer głszenia: 255170-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ug.brzezno.ibip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ug.brzezno.ibip.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ug.brzezn.ibip.pl Brzeźn: Zakup średnieg samchdu ratwnicz-gaśniczeg dla OSP w Brzeżnie Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Dstawa i mntaż mikrskpu stereskpweg wraz z kamerą Numer głszenia: 209316-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dstawa fabrycznie nweg samchdu sbweg wypsażneg w silnik benzynwy. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ADAPTACJI ZESPOŁU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BUDYNKU BGK NA POTRZEBY LOKALU GASTRONOMICZNEGO BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, AL. JEROZOLIMSKIE 7 W WARSZAWIE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD ZP.2.2014 Żary, 26.09.2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakw.pl Kraków: Dstawa materiałów wszczepialnych (kardiwerterdefibrylatr jednjamwy, stymulatry,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

Łazy: Przebudowa strefy saun w Parku Wodnym Jura w Łazach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Łazy: Przebudowa strefy saun w Parku Wodnym Jura w Łazach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Łazy: Przebudwa strefy saun w Parku Wdnym Jura w Łazach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: V zamówienia publiczneg zawarcia umwy ramwej ustanwienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.placowka-opiekuncza.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.placowka-opiekuncza.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.placwka-piekuncza.pl Dębn: Termmdernizacja budynku RPOT w Dębnie - instalacje centralneg grzewania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane MT.2370.1.2014 Tarnów: Budwa garaży murwanych dla pjazdów specjalnych straży pżarnej zlkalizwanych na działce 16/2 br 99 przy ul. Błnie 2A w Tarnwie Numer głszenia: 108643-2014; data zamieszczenia: 21.05.2014

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Opracwanie graficzne, redakcja techniczna, krekta językwa, skład

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. Biur Audytu i Kntrli przedstawia sprawzdanie z realizacji pszczególnych zadań wynikających z Planu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gv.pl/web/sbibr Włdawa: Usługi z zakresu gspdarki leśnej, etap II prac bjętych dpłatą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Stargard Szczeciński: Dstawa znaków drgwych pinwych i elementów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sdnkecie.pl Warszawa: ZP.1/2015 Przetarg niegraniczny na rbtę budwlaną pn.: Wyknanie i mntaż balustrady

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cos.strazgraniczna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cos.strazgraniczna.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cs.strazgraniczna.pl Kszalin: Dstawy przedmitów umundurwania: kurtki raz buwie Numer głszenia: 138343-2015;

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót druk nr 3 Warszawa, dnia...... Imię i nazwisk lub nazwa firmy... Adres nr: REGON*, PESEL*, KRS* nr telefnu, ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa WNIOSEK wydanie zezwlenia na zajęcie pasa

Bardziej szczegółowo