SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Temat: Specyfikacja Techniczna Systemu Telewizji Dzrwej Inwestr Wjewództw Łódzkie Obiekt: Budynek Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Łódzkieg Al. J. Piłsudskieg Łódź Prjektant / Wyknawca: Z.W. TELVID ul. Franciszkańska Łódź Prjektant: Asystent prjektanta: Andrzej Łyźniak Upr.: 167/93/WŁ Paweł Tedrczyk

2 Spis treści 1 Część gólna Inwestr Przedmit inwestycji Przedmit pracwania Dkumenty nrmatywne Opis rzwiązań zamiennych Zakres stswania ST Określenia pdstawwe Wymagania Ogólne wymagania dtyczące rbót Wymagania dtyczące właściwści wyrbów budwlanych Wymagania dtyczące sprzętu Wymagania dtyczące śrdków transprtu Wymagania dtyczące wyknania rbót Wymagania gólne Wyknanie mntażu Opis działań związanych z kntrlą jakści Rzliczenia i dbiry Obmiary rbót Odbiry rbót Opis rzliczania rbót Część techniczna Trasy kablwe i mntaż urządzeń Dane techniczne i wymagania dla zastswanych urządzeń

3 1 Część gólna. 1.1 Inwestr. Inwestrem przedsięwzięcia jest Wjewództw Łódzkie reprezentwane przez Pana Marka Stańczaka p.. Dyrektra Zarządu Nieruchmści Wjewództwa Łódzkieg z siedzibą w Łdzi przy ul. Kamińskieg 7/ Przedmit inwestycji. Przedmitem inwestycji jest budynek w Łdzi, przy Al. J. Piłsudskieg 8, w którym aktualnie swją siedzibę ma Urząd Marszałkwski Wjewództwa Łódzkieg. 1.3 Przedmit pracwania Przedmitem niniejszeg pracwania jest Specyfikacja Techniczna wyknania i dbiru rbót Systemu Telewizji Dzrwej. 1.4 Dkumenty nrmatywne Rzprządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 luteg 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pdczas wyknywania rbót budwlanych. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Praw budwlane Dz.U r. Nr 106, pz Przepisy EMC, dtyczące zgdnści elektrmagnetycznej urządzeń. PN - 92/E Symble graficzne stswane w schematach. BN - 65/ Telekmunikacyjne sieci kablwe miejscwe. Instalacje wewnętrzne. PN-IEC :2001 chrna przeciwprażeniwa Międzynardwy słwnik terminlgiczny elektryki. Uziemienia i PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w biektach budwlanych. Ochrna dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrna przed przepięciami. Ochrna instalacji niskieg napięcia przed przejściwymi przepięciami i uszkdzeniami przy dziemieniach w sieciach wyskieg napięcia PN-EN : Systemy alarmwe - Systemy dzrwe CCTV stswane w zabezpieczeniach - Część 5: Teletransmisja, PN-EN : Systemy alarmwe - Systemy dzrwe CCTV stswane w zabezpieczeniach - Część 7: Wytyczne stswania, PN-EN : Systemy alarmwe - Systemy dzrwe CCTV w zastswaniach dtyczących zabezpieczenia - Część 2-1: Kamery telewizji czarn-białe. 1.5 Opis rzwiązań zamiennych. Wszystkie urządzenia i materiały użyte d realizacji prjektwanych instalacji muszą być zgdne z bwiązującymi w Plsce nrmami i przepisami raz psiadać dpwiednie certyfikaty, atesty i dpuszczenia. Wszelkie dstępstwa d wytycznych zawartych w prjekcie należy pisemnie zgłsić przedstawicielwi Inwestra d akceptacji. Prjektant celem pełniejszeg zbrazwania rzwiązania prjektwaneg pwłał się na knkretne urządzenia. Wszystkie urządzenia wskazane w prjekcie są przykładwe, a dwłanie d nich miał na celu infrmwać wyknawcę standardzie zastswanych d realizacji urządzeń, i w żadnym przypadku nie jest bwiązkwe. Zgdnie z zasadami zamówień publicznych mżna zastswać materiały i rzwiązania równważne, t jest w żadnym stpniu nie bniżające standardu i nie zmieniające zasad i rzwiązań technicznych przyjętych w prjekcie. W przypadku innych rzwiązań i elementów prjektu należy pisemnie tj. z wykresami, tabelami prównawczymi charakterystyk udwdnić, że zastswany typszereg urządzeń spełnia zasadę wydajnści raz pewnści prawidłweg kmpatybilneg zadziałania w przypadku zagrżenia raz zapewnia chrnę i bezpieczeństw ludzi raz urządzeń. Równważnść techniczną musi p weryfikacji ptwierdzić w frmie pisemnej przedstawiciel 3

4 Inwestra i Prjektant. 1.6 Zakres stswania ST Specyfikacja Techniczna (ST) jest stswana jak dkument przetargwy i Umwny przy zlecaniu i wyknywaniu rbót. Dtyczy na zasad: instalwania raz kntrli jakści materiałów i dstaw. 1.7 Określenia pdstawwe Określenia pdane w niniejszej ST są zgdne z bwiązującymi nrmami. 4

5 2 Wymagania. 2.1 Ogólne wymagania dtyczące rbót Wyknawca rbót jest dpwiedzialny za jakść stswanych materiałów i rbót raz za zgdnść z dkumentacją prjektwą, ST, nrmami i pleceniami Inżyniera. 2.2 Wymagania dtyczące właściwści wyrbów budwlanych Celem zapewnienia pełnej kmpatybilnści i spójnści systemu, wymaga się aby pszczególne grupy urządzeń były parte rzwiązania jedneg prducenta. wszystkie kamery pwinny pchdzić d jedneg prducenta. prgramwanie zarządzające raz system rejestracji brazu pwinien pchdzić d jedneg prducenta. serwer i stacje rbcze pwinny pchdzić d jedneg prducenta wszystkie urządzenia sieciwe (switche) pwinny pchdzić d jedneg prducenta. Całść dstarczaneg sprzętu i prgramwania musi pchdzić z autryzwaneg kanału sprzedaży prducentów Zamawiający wymaga, by dstarczne urządzenia były nwe (tzn wyprdukwane nie dawniej, niż na 6 miesięcy przed ich dstarczeniem) raz by były nieużywane. 2.3 Wymagania dtyczące sprzętu Wszelki sprzęt (maszyny, narzędzia itp.) nie gwarantujący dtrzymania jakściwych wymagań Rbót i bezpieczeństwa pracy nie zstanie przez Inżyniera dpuszczny d Rbót. 2.4 Wymagania dtyczące śrdków transprtu Należy stswać się d zaleceń prducenta dtyczących m.in. spsbu i parametrów transprtu. Muszą być przy tym spełnine przepisy ruchu drgweg i przepisy BHP. 2.5 Wymagania dtyczące wyknania rbót Wymagania gólne Wyknawca przedstawi Inżynierwi d zatwierdzenia prjekt rganizacji Rbót i ich harmngram, uwzględniając w nich wszystkie warunki w jakich będą wyknywane rbty. Przed przystąpieniem d wyknania rbót Wyknawca zbwiązany jest d przedstawienia Inżynierwi Budwy: Instrukcji Bezpieczneg Wyknania Rbót Planu Kntrli Jakści kreślająceg dla każdej z rbót zakres i terminy pmiarów, sprawdzeń i badań kntrlnych wymaganych d rzpczęcia rbót zakres i terminy pmiarów, sprawdzeń i badań kntrlnych dla wyknywanych rbót infrmacje przyjętych metdach dknywanych pmiarów, sprawdzeń, badań kntrlnych zabezpieczenie zainstalwanych elementów przed uszkdzeniem p zakńczeniu rbót Inspektr Nadzru lub Inżynier Prjektu ma praw d wniesienia uwag i zmian d przedstawinych dkumentów, lub wystąpić dknanie uzupełnień. Ptwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów na wszystkich etapach budwy będzie dknywana przy pmcy Kart Kntrlnych Wyknanie mntażu Mntaż elementów i urządzeń instalacji wyknawca bezwzględnie musi wyknać zgdnie z Dkumentacją Prjektwą raz dstarczanymi wraz ze sprzętem instrukcją prducenta. Pszczególne 5

6 urządzenia należy instalwać w miejscach przewidzianych w Dkumentacji Prjektwej. Przy mntażu należy przestrzegać m.in. zachwania dpwiednich dległści d elementów sąsiadujących. Urządzenia przetwarzające raz transmitujące sygnał pwinny być instalwane wewnątrz chrninych pmieszczeń, w miejscu ukrytym lecz zapewniającym dstęp w celach serwiswych. Pwinny ne być umieszczne w budwie na sztywn, bez mżliwści przemieszczania się. T sam dtyczy mntażu budów. Pdłączenie wejść i wyjść pwinn być przeprwadzne na pdstawie wcześniej przygtwanej dkumentacji, tak aby w późniejszym etapie ułatwić knfigurację prgramwania, raz móc diagnzwać ewentualne awarie. D wyjść nie należy pdłączać wyższeg napięcia raz urządzeń mcy przekraczającej kreślny w dkumentacji systemu pzim. 2.6 Opis działań związanych z kntrlą jakści Kntrli pdlega jakść dstarczanych materiałów, spsób prwadzenia przewdwania, wyknanie zabezpieczenia przepustów, mntaż, lkalizacja i znaczenie zakńczeń raz mntaż i knfiguracja urządzeń systemwych. Sprawdzeniu pdlega spsób układania i mntażu przewdwania, jakść mntażu zakńczeń kablwych i mntażu w szafie dystrybucyjnej. W szczególnści należy zwrócić uwagę na układanie kablwania w zakresie zachwania zalecaneg przez prducenta prmienia zgięcia i długści dcinków kablwych c d zgdnści z istniejącymi nrmami, zabezpieczenie dejść d głównych kanałów kablwych, realizacja przejść przez kndygnację, sprawdzenie przez rzeczznawcę p.pż, spsbu wyknania i zabezpieczenia przepustów kablwych. Kntrli pdlega zgdnść knfiguracji urządzeń z wytycznymi prducenta raz zasadami zawartymi w części piswej niniejszej dkumentacji. Spełnienie wymaganych parametrów musi być ptwierdzne prtkłem wraz z kartą kntrlną, która pwinna zawierać: infrmacje kniecznych d spełnienia parametrach i ich wielkści, infrmacje siągniętych parametrach, terminy dknywania pmiarów, pdpisy kierwnika rbót, inspektra nadzru, przedstawicieli zaprsznych służb i współuczestników prcesu inwestycyjneg, załączniki zawierające przedstawine infrmacje, ptwierdzenie wyknywania rbót zgdnie z zatwierdzną Instrukcją Bezpieczneg Wyknywania Rbót. Inżynier Prjektu ma praw wnieść d zakresu bjęteg Kartą kntrlną inne parametry uzasadnine dla ptrzeb ptwierdzenia prawidłwej jakści wyknania rbót. Na wnisek Inżyniera Prjektu d przeglądu prcesu inwestycyjneg mgą być zaprszeni współuczestnicy i ddatkwe służby. Badanie kmpnentów na budwie należy przeprwadzić dla każdej sbnej partii. Sprawdzeniu pdlega zgdnść dstarczanych kmpnentów z zadeklarwanymi w fercie raz zaświadczenie (certyfikat) dpuszczające prdukt d stswania w budwnictwie, w przypadku kabli i gniazd raz dla urządzeń - znak bezpieczeństwa B. Kmpnent mże być użyty d wyknania instalacji jeśli zstanie ptwierdzna zgdnść dstarczaneg kmpnentu z typem wyspecyfikwanym w fercie raz zstanie przedłżne zaświadczenie (certyfikat) dpuszczający d stswania w budwnictwie (dtyczy kabli i gniazd kńcwych) lub znaku bezpieczeństwa B (elementów aktywnych systemu). Natmiast jeśli występuje różnica pmiędzy typem kmpnentu dstarczneg a typem wyspecyfikwanym w fercie, t jeg użyciu d rbót decyduje Inżynier Kntraktu. 6

7 3 Rzliczenia i dbiry. 3.1 Obmiary rbót Obmiary rbót dknywane są w jednstkach przyjętych w przedmiarze rbót załącznym d prjektu. Obmiary rbót dtyczą pzycji wymieninych w przedmiarze rbót. Wszystkie inne rbty nie wymienine w przedmiarze nie pdlegają ddatkwemu wynagrdzeniu i są ujęte w wynagrdzeniu pzycji wyszczególninych w przedmiarze rbót. 3.2 Odbiry rbót D prtkłu dbiru należy załączyć zestawienie Kart Kntrlnych na pdstawie których dknan sprawdzenie jakści wyknanych rbót. Rbty dla których jakść wyknania nie zstała ptwierdzna Kartami Kntrlnymi nie pdlegają dbirwi. Instalacja pwinna być przedstawina d dbiru techniczneg p spełnieniu następujących warunków: Ptwierdzeniu w pstaci Kart Kntrlnych siągnięcia wymaganych parametrów jakściwych. Zakńczenia rbót budwlanych Ptwierdzenia dknania szkleń Uzyskania zgód, pinii, zaświadczeń, dbirów wymaganych przez jednstki i służby państwwe. Rbty pwinny być wyknane zgdnie z prjektem, ST i pisemnymi decyzjami Inżyniera. Zakres dbiru rbót ulegających zakryciu kreślają pisemne stwierdzenia Inżyniera (w frmie wpisu d dziennika budwy) lub inne dkumenty ptwierdzne przez Inżyniera. Odbiór dbywa się p pisemnym zgłszeniu w dzienniku budwy zakńczenia rbót instalacyjnych. Plega na sprawdzeniu dkumentów ptwierdzających wymagane cechy zastswanych kmpnentów, zgdnści prwadzenia i ułżenia kabli z rysunkami rbczymi, ST i pstanwieniami Inżyniera. Pnadt d dbiru kńcweg Wyknawca jest zbwiązany przygtwać następujące dkumenty: dkumentacje pwyknawczą (rysunki zgdne z wyknaniem), instrukcje funkcjnwania i bsługi urządzeń, szczegółwy raprt zawierający c najmniej wykaz i charakterystykę faktycznie zainstalwanych urządzeń raz wyniki przeprwadznych badań, pisemne uzgdnienia dstępstw d prjektu z Inżynierem Kntraktu i zespłem prjektwym, prtkły szkleń persnelu użytkwnika, świadczenie kmpletnści wyknania instalacji, gwarancje, atesty, dwdy zakupu raz inne dkumenty związane z zastswanymi urządzeniami i materiałami. 3.3 Opis rzliczania rbót Pdstawą d płatnści przejściwych za wyknane rbty jest: wyknanie rbót zgdnie z bwiązującym prawem w tym zgdnie z instrukcją bezpieczneg wyknywania rbót, wyknanie planu kntrli jakści ptwierdzne kartami kntrlnymi, przedstawienie przedmiaru rbót pddanych kntrli jakści wyknania, zabezpieczeni wyknanych rbót przed zniszczeniem d czasu ddania biektu d użytkwania, Ceny za wyknane rbty zawierają: Kszty wyknania systemu Kszty wyknania wszystkich prac tymczaswych i przygtwawczych Kszty pmiarów, sprawdzeń, badań kntrlnych Kszty stswania zbirwych śrdków chrny pracwników Kszty rganizacji placu budwy Kszty szkleń pracwników Wyknawcy i szkleń dla pracwników Zamawiająceg Kszty zabezpieczenia knstrukcji, sąsiednich budynków, ciągów pieszych i jezdnych Kszty zabezpieczania wyknanych rbót d czasu wydania prawmcnej decyzji dpuszczeniu budynków d użytkwania. 7

8 4 Część techniczna. 4.1 Trasy kablwe i mntaż urządzeń. Kable zasilające 230V ułżyć w istniejących krytach elektrinstalacyjnych branży elektrycznej. W miejscach gdzie nie ma tych kryt, kable układać w rurkach PCV i w peszlu: w przestrzeni między sufitwej lub pdtynkw. Na krytarzach przewdy nisknapięciwe (skrętka UTP kat.6) układać w istniejących krytach teletechnicznych. W miejscach gdzie nie ma tych kryt, kable układać w rurkach PCV i w peszlu: w przestrzeni między sufitwej lub pdtynkw. Przepusty przez ściany i strpy w miejscach gdzie są granice stref gniwych należy uszczelnić masą gnitrwałą. Na etapie realizacji przebieg tras kablwych należy sknsultwać z innymi branżami by uniknąć wszelkich klizji z pzstałymi instalacjami. Mntaż pszczególnych elementów systemu należy wyknywać zgdnie z DTR. Szczegółwy plan rzmieszczenia elementów zstał pdany na planach instalacji. W stsunku d elementów i czynnści instalacyjnych nie bjętych pwyższymi wytycznymi należy stswać dpwiadające przepisy raz wiedzę inżynieryjn-techniczną. 4.2 Dane techniczne i wymagania dla zastswanych urządzeń Kamera IP 1.3 Mpx, kpułkwa wewnętrzna kamera dzień/nc IP typ budwy DOME przetwrnik 1.3 Mpx CMOS mechan. filtr IR 25 kl/s biektyw 2,8-12mm zas. 12VDC/PE Kamera IP 2 Mpx budwa zewnętrzna kamera dzień/nc IP typu BULLET przetwrnik 2 Mpx CMOS mechan. filtr IR 25 kl/s przy 1920x1080 biektyw 2,8-12mm wbudwane dświetlenie IR zasięg 40m nrma szczelnści IP66 zas. 12VDC/PE Kamera IP 2 Mpx, kpułkwa zewnętrzna kamera dzień/nc IP HD 1080p kpułwa typu DOME przetwrnik 2 Mpx CMOS (skanwanie prgresywne) WDR; czułść 0,02 lux / F1,2; kmpresja H.264/M-JPEG 8

9 25 kl/s przy 1280x720, 12,5 kl/s przy 1920x1080 biektyw 3-9mm dwukierunkwe audi złącze karty Micr SD/SDHC zas. 12VDC/PE zewnętrzna Kamera IP 5 Mpx, kpułkwa zewnętrzna Kamera IP DOME dzień&nc 1/2,5" CMOS rzdz. 5Mpx 10 kl/s przy 2592x1944 biektyw 3.6-9mm mech. filtr IR dwukierunkwa audi złącze karty SD zas. PE/12Vdc zewnętrzna Rejestratry IP rejestratr 16-kanałwy wbudwne wyjscie mnitrwe VGA/HDMI (pdgląd w pdziale 1/4/6/8/9/10/16) dwa interfejsy sieciwe mżliwy mntaż 8 dysków w kieszeniach Rejestracja brazu minimum 14 dni przy najwyższych ustawieniach kamer Stacja pdglądu mgąca bsłużyć prjektwany system minimum 3-mnitrwa bardz wyskiej wydajnści system Windws 7 dysk systemwy Mnitr LCD lub LED minimum 26" 1920x1080 we. HDMI zas.230vac UPS RACK mc 3000/1800 VA/W 9

10 autnmia 12 min. przy 80% bciążenia Mduł baterii RACK d UPS 48V/14Ah d UPS 3000 VA UPS UPS 700VA Elementy kablwanie strukturalneg kabel U/UTP kat.6 PVC panel UTP 24xRJ45 kat. 6 kabel światłwdwy uniwersalny OM2 50/125 U-DQ(ZN)BH, 4G, 1,6kN panel 19'' 1U z gniazdami 12xLC dx pigtail OM2 szafa wlnstjąca 24U, 800/800/1230, RAL 7021 szafa wisząca dzielna 10U 600x500mm Switch PE 8 prtwy Zarządzalny przełącznik pzwala na zasilanie d 8 urządzeń zgdnych ze standardem PE Plus. Maksymalne mżliwe bciążenie t 30W/prt (max. łączny budżet PE: 130W). Mżliwe jest zarządzanie harmngramem zasilania pdłącznych d przełącznika urządzeń (VIP,WiFi itp) w celu szczędzania energii. Urządzenie wypsażne jest w 8 prtów 10/100/100 Mbps raz dwa slty SFP. Zarządzanie, mnitrwanie, knfiguracja: IEEE 802.1Q Static VLAN (64 grups, static) IEEE 802.1p Class f Service (CS) Prt-based QS DSCP-based QS DiffServ IEEE802.3ad link aggregatin (manual r LACP) IEEE 802.1D Spanning Tree Prtcl (STP) IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Prtcl (RSTP) IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Prtcl (MSTP) IEEE 802.1ab Link Layer Discvery Prtcl (LLDP) LLDP-MED SNMP v1, v2c, v3 RFC 1213 MIB II RFC 1643 Ethernet interface MIB RFC 1493 bridge MIB RMON grup 1, 2, 3, 9 RFC 2131 DHCP client Vice VLAN 10

11 Aut-VOIP DHCP Filtering Aut denial-f-service (DS) prtectin HTTP and HTTPS Ping and tracerute Pwer saving when link dwn IEEE 802.1x Prt-based security by lcked MAC addresses IP and MAC ACL Strm cntrl fr bradcast, multicast and unknwn unicast packets IGMP Snping v1/v2/v3 Prtected Prt PE Timer Prt-based ingress and egress rate limiting SNTP Prt mirrring supprt (many t ne) Web-based cnfiguratin Cnfiguratin backup/restre Passwrd access cntrl RADIUS Supprt TACACS+ supprt Syslg Firmware upgradeable Prtkły uwierzytelniania i dstępu: UL/cUL CE EN CCC CB KCC Obsługiwane prtkły i : IEEE BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.3x full-duplex flw cntrl IEEE 802.3at (Pwer ver Ethernet Plus) Stre-and-frward (algrytm przełączania):tak Obsługa ramek Jumb:Nie Rzmiar tablicy adresów MAC:4000 Przepustwść (switche):20 Bufr pamięci (switche):512 11

12 Warstwa przełączania (switche):2 Typ budwy (switche):rack Zasilacz (switche):wewnętrzny Pzstałe parametry: Pbór prądu W Akcesria w zestawie: PrSafe 8-prt Smart Switch with 2 Gigabit SFP Prts Rubber ftpads Przewód zasilający Zestaw d mntażu Zasby na CD Przewdnik instalacji Wymiary: 328x169x43mm Waga:1.68 Infrmacje gwarancji: Wieczysta Switch PE 24 prtwy Gigabit 28-prt PE+ Stackable Smart Switch zarządzalny Architektura sieci LAN GigabitEthernet SmartSwitch (WEB Managed) Tak Liczba prtów 1000BaseT (RJ45) 24 szt. Liczba gniazd MiniGBIC (SFP) 4 szt. Zarządzanie, mnitrwanie i knfiguracja RMON - Remte Mnitring Zarządzanie, mnitrwanie i knfiguracja zarządzanie przez przeglądarkę WWW Obsługiwane prtkły i IEEE BaseT Obsługiwane prtkły i IEEE 802.3u - 100BaseFX 12

13 Obsługiwane prtkły i IEEE 802.3ab BaseT Obsługiwane prtkły i IEEE 802.3z BaseSX/LX Obsługiwane prtkły i IEEE 802.3x - Flw Cntrl Obsługiwane prtkły i IEEE 802.3az - Energy Efficient Ethernet Obsługiwane prtkły i IEEE 802.2af Obsługiwane prtkły i IEEE 802.3at - Pwer ver Ethernet+ Obsługiwane prtkły i IEEE 802.1Q - Virtual LANs Obsługiwane prtkły i IEEE 802.1p - Pririty Obsługiwane prtkły i SNMP - Simple Netwrk Management Prtcl Obsługiwane prtkły i IEEE 802.1D - Spanning Tree Obsługiwane prtkły i IEEE 802.1w - Rapid Cnvergence Spanning Tree Obsługiwane prtkły i IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree Obsługiwane prtkły i TACACS+ Obsługiwane prtkły i QS - Quality f Service (kntrla jakść usług i przepustwści) Obsługiwane prtkły i DNS - Dmain Name System Obsługiwane prtkły i RMON - Remte Mnitring 13

14 Obsługiwane prtkły i IEEE 802.1w - Rapid Cnvergence Spanning Tree Obsługiwane prtkły i IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree Rzmiar tablicy adresów MAC 8000 Algrytm przełączania Stre-and-Frward Prędkść magistrali wew. 56 Warstwa przełączania 2 Warstwa przełączania 3 Mżliwść łączenia w sts Tak Typ budwy 1U Rack Maksymalny pbór mcy 483 Wat Szerkść 440 mm Wyskść 44 mm Głębkść 257 mm Masa nett 4.36 kg Gwarancja wieczysta Switch zarządzalny SWITCH - przełącznik sieciwy zarządzalny 12-Prt SFP Gigabit L2 Managed Switch Architektura sieci LAN GigabitEthernet SmartSwitch (WEB Managed) Nie Liczba prtów 1000BaseT (RJ45) 12 szt. Prty kmunikacji RS232 (DB9) 14

15 Zarządzanie, mnitrwanie i knfiguracja SNMPv3 - Simple Netwrk Management Prtcl ver. 3 Zarządzanie, mnitrwanie i knfiguracja DHCP Client - Dynamic Hst Cnfiguratin Prtcl (RFC 2131) Zarządzanie, mnitrwanie i knfiguracja RMON - Remte Mnitring Zarządzanie, mnitrwanie i knfiguracja CLI - Cmmand Line Interface Zarządzanie, mnitrwanie i knfiguracja pdstawwa knfiguracja pprzez WWW Prtkły uwierzytelniania i kntrli dstępu RADIUS - zdalne uwierzytelnianie użytkwników Obsługiwane prtkły i IEEE BaseT Obsługiwane prtkły i IEEE 802.3u - 100BaseFX Obsługiwane prtkły i IEEE 802.3z BaseSX/LX Obsługiwane prtkły i IEEE 802.3x - Flw Cntrl Obsługiwane prtkły i IEEE 802.1Q - Virtual LANs Obsługiwane prtkły i IEEE 802.1p - Pririty Obsługiwane prtkły i IEEE 802.1D - Spanning Tree Obsługiwane prtkły i IEEE 802.1x - Netwrk Lgin Obsługiwane prtkły i IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree Obsługiwane prtkły i IGMP (v. 1, 2) Snping 15

16 Obsługiwane prtkły i SNMPv3 - Simple Netwrk Management Prtcl ver. 3 Obsługiwane prtkły i RMON - Remte Mnitring Obsługiwane prtkły i Bradcast Strm Cntrl Rzmiar tablicy adresów MAC 8000 Algrytm przełączania Stre-and-Frward Prędkść magistrali wew. 24 Bufr pamięci 2 MB Warstwa przełączania 2 Mżliwść łączenia w sts Nie Typ budwy 1U Rack Szerkść 440 mm Wyskść 43.2 mm Głębkść 257 mm Masa nett 3.36 kg Gwarancja wieczysta Mduł światłwdwy GIBIC Nazwa prduktu Netgear mduł MiniGBIC/SFP 1000BaseSX (LC) Liczba prtów 1000BaseSX (LC) 1 szt. Gwarancja wieczysta 16

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/171/2014 Załącznik nr 2.1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmitem zamówienia jest remnt istniejącej sieci internetwej w DS LAURA i DS Filn w Rzeszwie,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści Prjekt zstał wyknany przez: Usługi Prjektw Wyknawcze D. W. Klassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błta, Murwaniec, ul. Opalwa 16 www.elk-kmp.pl email: wklassa@tlen.pl tel. (52) 3248504, fax (52) 386

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętchłwicach sp. z.. ul. Chrzwska 38, 41-605 Świętchłwice tel. 032/245 50 41 d 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejnwy Katwice-Wschód Wydział VIII Gspdarczy KRS Nr KRS: 0000426290

Bardziej szczegółowo

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmitem zamówienia jest dstawa sprzętu, prgramwania narzędziweg raz usług bejmujących wdrżenie Systemu d zarządzania infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.nwy-sacz.pl Nwy Sącz: ZP.272.2.2014 Zamówienie na dstawę licencji niegranicznych czasw

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity) Dz.U.2006.22.169 2011-12-15 zm. Dz.U.2011.259.1553 1 2013-10-08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dz.U.2006.22.169 2013.10.08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie Na pdstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna nr pstępwania: BZP.2420.31.2013.BD Załącznik nr 5a d SIWZ I. Infrmacje gólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna Przedmitem zamówienia jest: Dstawa, mntaż, pdłączenie, uruchmienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu otomoto

Regulamin serwisu otomoto Regulamin serwisu tmt 1. Pstanwienia wstępne 1. Regulamin kreśla zasady świadczenia przez Grupę Allegr usług na rzecz użytkwników Internetu, w tym przedsiębirców zajmujących się sprzedażą hurtwą i detaliczną

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

LABORATORIUM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 1 Knfiguracja

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo