komendy cmd HELP - najwazniejsza komenda po jej spisaniu otrzymujesz spis wiekszosci komend

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "komendy cmd HELP - najwazniejsza komenda po jej spisaniu otrzymujesz spis wiekszosci komend"

Transkrypt

1 komendy cmd HELP - najwazniejsza komenda po jej spisaniu otrzymujesz spis wiekszosci komend /? - taka sama komenda jak help tylko pozwala dokladniej opisac poszczegolne komendy przykład: dir /? copy /? ASSIGN -Skierowanie wszystkich odwołań z jednego napędu dyskowego na inny. ASSIGN bez podanych parametrów oddala wszystkie zlecenia. ASSIGN D:=C: BACKUP-Komenda ta słuŝy do sporządzania kopii bezpieczeństwa zawartości dysku twardego. Istnieją tu następujące opcje: /S kopiowanie dotyczy nie tylko plików naleŝących do aktualnego katalogu, lecz takŝe plików naleŝących do innych katalogów, znajdujących się dalej /M kopiowanie dotyczy tylko plików naleŝących do aktualnego katalogu, które uległy zmianom w okresie od ostatniego wykonania komendy BACKUP /A kopie wyspecyfikowanych plików zostają dołączone do dysku określonego komendą BACKUP /P kopiowaniu podlega tyle plików, ile moŝe się zmieścić na jednej dyskietce określonej komendą BACKUP /D: kopiowanie dotyczy tylko tych plików, które zostały utworzone lub zmienione w czasie jaki upłynął od podanej daty /T: kopiowanie dotyczy tylko tych plików, które zostały utworzone lub zmienione w okresie, jaki minął od podanej chwili czasowej ( porównaj TIME ) /L: zaznacza w podanej nazwie pliku, Ŝe sporządzona została kopia bezpieczeństwa /R kopiowanie nie dotyczy tych plików, do których moŝna się odwołać w celu przeprowadzenia na nich zapisu. 0 bez błedów 1 nie zostały odnalezione Ŝadne pliki 3 proces kopiowania został przerwany przez uŝytkownika 4 proces kopiowania został przerwany z powodu błędu BACKUP C:*.COM A: Wszystkie pliki typu.com znajdujące się na dysku twardym (C) zostają przeniesione na napęd A i tam skopiowane CHKDSK-powoduje wyświetlanie statusu określonego napędu dyskowego, pliku lub teŝ grupy plików. Za pośrednictwem opcji /F system MS - DOS koryguje automatycznie błędy powstałe przy wprowadzaniu z klawiatury, Np błędy w określeniu napędu dyskowego. COMP-Porównanie dwóch plików. COMP A:*.TXT B: porównuje wszystkie pliki typu.txt znajdujące się na dyskach umieszczonych w napędach A i B DISKCOMP-Porównuje ze sobą zawartość dwóch dyskietek ( nie działa na twardych dyskach ). Opcja /1 porównuje tylko pierwszą stronę dyskietki; wprowadzenie /8 ogranicza porównanie do ośmiu sektorów na ścieŝkę, takŝe w przypadku stosowania DISKCOMP A: B:

2 EXE2BIN-Przekształca pliki z programami maszynowymi przemieszczalnymi typu EXE, wytwarzanymi Np. przez program łączący asemblera Microsoft Macro - 86, na pliki typu COM. Plik nie powinien być dłuŝszy niŝ 64 Kbajty. Komenda EXE2BIN NAME pobiera plik NAME.EXE i generuje z niego NAME.COM. FDISK-Wyświetlanie lub zmiana sposobu zarządzania plikami na zainstalowanym twardym dysku. Program FDISK jest obsługiwany przy pomocy menu, i umoŝliwia, Np. wykorzystanie tylko części twardego dysku dla systemu MS - DOS, inna część moŝe być udostępniona dla innego systemu operacyjnego. FIND-Wyświetla wszystkie wiersze plików, zawierające wyspecyfikowany ciąg znaków. Opcje: /V wyświetla odwrotnie wszystkie wiersze nie zawierające łańcucha. /C przedstawia tylko liczbę wierszy wynikowych. /N przed kaŝdym wyświetlanym wierszem ukazuje jego numer ( w pliku źródłowym ). Przykłady: FIND "FOGLE" NAME1 NAME2wyświetla wszystkie wiersze NAME1 i NAME 2 zawierające ciąg znaków FOGLE DIR B: FIND/V"ABC"wyświetla wszystkie nazwy plików z napędu dyskowego B, zawierające ciąg znaków ABC. FORMAT-Formatowanie lub kasowanie dysków. Występują następujące opcje: /S kopiuje pliki systemowe na dysk; /C kasuje tylko dane bez ponownego fizycznego formatowania; po /V program FORMAT pyta, czy występuję ciąg znaków "Volume", aby móc nadać nazwę dyskowi. Przykład formatowania dysku w stancji ( napędzie ) C i zapisu na ścieŝkach systemowych jądra systemu MS - DOS: FORMAT C:/S GRAPHICS-Wyzwala klawisz PRTSC w celu wydrukowania na podłączonej drukarce obrazów graficznych znajdujących się na ekranie. HEXDUMP-Wyświetla zawartość pliku w postaci szesnastkowej ( część pamięci w postaci szesnastkowej ); na początku kaŝdego wiersza umieszczony jest czteropozycyjny adres, następnie bajty w postaci szesnastkowej, a na końcu ich reprezentacja w postaci znaków ASCI. Plik moŝe mieć 64 Kbajty długości. HEXDUMP A:NAME MODE-Ustawienie parametru dla konsoli ( Np. przedstawienie na ekranie ) lub interfejsów. MORE-Podczas wyprowadzania wyświetla kaŝdorazowo zawartość tylko jednego ekranu i w najniŝszym wierszu na ekranie zapisuje ponownie MORE, dzięki czemu po naciśnięciu Return wyświetlona będzie następna strona. TYPE NAME MORE PRINT-UmoŜliwia, jak w MB/M, wprowadzenie plików tekstowych na drukarkę podczas wykorzystywania innych komend ( Spooler ). Nazwy plików nie naleŝy jednakŝe uzupełniać ścieŝkami katalogu. MoŜliwe są następujące opcje: /T kasuje bufor; /C umoŝliwia przeskoczenie pojedynczych plików z pewnej ich grupy;/p wybiera natomiast poszczególne pliki z danej grupy w celu ich wydrukowania. PRINT /T*.TXT kasowanie bufora, wybór wszystkich plików TXT PRINT NAME.TXT / C plik NAME nie powinien zostać wyprowadzony.

3 PROMT-Pozwala na zdefiniowanie innego znaku Promt niŝ ">". Bez tego parametru zdefiniowany jest zwykły znak Promt. Zdefiniowane zostaną równieŝ następujące znaki specjalne oraz ich ciągi: RECOVER-Zaznacza uszkodzone sektory dyskietki ( dzięki temu nie są one dalej stosowane ). Podanie symbolu napędu dyskowego w postaci parametru umoŝliwia sprawdzenie całego dysku. JeŜeli następnie nazwa pliku ( Wildcards "*" i "?" są dozwolone ), wtedy MS - DOS próbuje uratować plik w jakikolwiek moŝliwy sposób oraz zaznacza równieŝ miejsce błędu. RESTORE-Przepisanie plików z dyskietek Backup na dysk twardy. W tym przypadku występują opcje i kody wyjścia jak w komendzie BACKUP. RESTORE A: C: SETLANG -Wobec stosowania w róŝnych krajach narodowych zestawów znaków i innych układów klawiszy, w komputerach z systemem MS - DOS występuję w pamięci RAM tabela zmiany kodu klawiatury. SETLANG ładuje ją z dysku systemowego, przy czym nazwę pliku naleŝy podać wraz z wymaganym rozmieszczeniem klawiszy ( powinna występować zgodność pomiędzy opisem klawiatury ). Przykład wyboru: SETLANG KEYBGR SORT -Sortowanie pliku, zwykle według alfabetu. UŜycie opcji /R pozwala na sortowanie w odwrotnej kolejności, a opcja /+ umoŝliwia rozpoczęcie sortowania w określonym numerze wiersza. W omawianym przykładzie plik NAME zostanie posortowany od drugiego wiersza, wobec czego pozostaje nie zmienione miejsce na nagłówek tekstu: SORT NAME/ +2 SYS -SłuŜy do zapisu plików systemowych MSDOS.SYS i IO.SYS oraz COMMAND.COM na dyskietce z wolnymi ścieŝkami systemowymi. SYS B: TREE -Wyświetlanie wszystkich katalogów i ścieŝek stacji dyskowej. Za pomocą opcji /F listowane są takŝe nazwy plików. TREE A:/F BREAK -Załącza i wyłącza moŝliwość przerwania danej komendy za pomocą kombinacji CTRL-C, jeśli po BREAK następuje odpowiednio ON lub OFF. Podanie samego wyraŝenia BREAK powoduje wyświetlenie aktualnego statusu. BREAK ON BREAK OFF CHDIR lub CD-Zmienia aktualny katalog zgodnie z podaną ścieŝką dostępu. CD\BIN\USER CLS -Przeprowadza wyczyszczanie całego ekranu.

4 COPY Kopiowanie pliku lub połączenie dwóch plików. Opcja /A zapewnia przy tym, Ŝe kopiowanie plików tekstowych zostaje zakończone wraz z pojawieniem się CTRL - Z; opcja B zapewnia natomiast, Ŝe takŝe znaki CTRL - Z podlegają kopiowaniu. W przypadku połączenia plików ustawiona jest z góry opcja /A, poza tym opcja /B. COPY B: TEXT plik TEXT zostaje pobrany z napędu B i skopiowany na dysku umieszczonym w napędzie wybranym wcześniej COPY *.*B: wszystkie pliki z przedłuŝeniem nazwy zostają pobrane z aktualnego napędu i skopiowane za pomocą napędu B COPY TEXT + INFO do pliku TEXT zostaje dołączony plik INFO; w wyniku tego plik TEXT stanie się oczywiście dłuŝszy CTTY -Ustala miejsce, z którego system operacyjny MS - DOS przyjmuje komendy. Dopuszcza się nazwy CON ( wstępne ustawienie, konsola ), AUX, PRN i NUL. DATE -Wyświetlanie i ewentualna zmiana daty według formatu amerykańskiego ( miesiąc - dzień - rok lub miesiąc/dzień/rok ). Kolejny rok moŝe być wprowadzony w postaci dwu- lub czterocyfrowej. Przykłady: DATE ustawia datę na 16 marzec 2001 rok DATE wyświetla datę. DEL lub ERASE Kasowanie plików. DEL i ERASE wykonują te same funkcję. Przykłady: DEL *. kasuje wszystkie pliki bez rozszerzenia DEL *.* kasuje wszystkie pliki z rozszerzeniem DEL B:NAME.TMP kasuje plik NAME.TMP w napędzie dyskowym B DEL N? M kasuje wszystkie pliki, których nazwa składa się z trzech znaków, przy czym pierwszy jest N a ostatni M DIR -Przedstawia pliki aktualnego lub specyfikowanego katalogu. Przykłady: DIR wszystkie pliki aktualnego katalogu DIR B:*.COM wszystkie pliki.com w napędzie dyskowym B ECHOON/OFF -Zwykle komendy z jednego pliku wykonywanego w trybie pracy Batch, ukazują sie równocześnie na ekranie monitora. ECHO OFF wyłącza wyświetlanie natomiast ECHO ON ponownie włącza ich ukazywanie na ekranie. ERASE -Identyczna jak komenda DEL EXIT -Tak jak w CP/M-Plus, takŝe w MS - DOS procesor komend nie jest umieszczony na stałe w pamięci operacyjnej, lecz zawsze ładuje się jako plik o nazwie COMMAND.COM z dysku ( dyskietki systemowej ). W programie uŝytkownika naleŝy to uczynić jawnie po zgłoszeniu się znaku zachęty napędu dyskowego (Np A>), w celu wywołania komend systemu MS - DOS Np. DIR. EXIT zapewnia następnie powrót do opuszczonego wcześniej programu uŝytkownika. FOR...IN...DO-Instrukcja pętli do automatycznego powtarzania komendy systemu MS - DOS. Podczas wprowadzania ręcznego naleŝy uŝyć następującej składni: FOR% znak IN ( parametr komendy ) % znak. W przypadku pracy w trybie Batch naleŝy zmienić poszczególne znaki i procentu na znaki podwójne (%%). "Znak" jest nienumerycznym znakiem ASCII i słuŝy jako ( dowolnie wybrana ) nazwa zmiennej. Następujący przykład drukuje wszystkie pliki typu TXT występujące na dyskietce:

5 FOR%%IN (*.TXT) DO TYPE %% i GOTO -Skok do określonej pozycji w pliku Batch; do podania miejsca przeznaczenia jest wykorzystywany ciąg znaków ( etykieta ). :ABC zdefiniowanie etykiety w pliku Batch MKDIRlub MD -Dodanie nowej ścieŝki katalogu. MD USER PATH -UmoŜliwia dostęp do nie rezydujących komend, podczas pracy w innej części katalogu o strukturze hierarchicznej, bez konieczności kaŝdorazowego zapisu ścieŝki przed komendami. Bez podania parametru zostanie przedstawiona aktualnie poszukiwana ścieŝka. Komenda "PATH" ustawia ścieŝkę na aktualny katalog. PATH \BIN\USER PAUSE -UmoŜliwia wstrzymanie operacji na pliku Batch z moŝliwością opcjonalnego przedstawienia tekstu. Wykonanie moŝna przerwać po naciśnięciu klawisza CTRL - C lub kontynuować po uŝyciu dowolnego innego klawisza. PAUSE ABBRUCH MIT CTRL-C MOGLICH REM -Dopuszcza, dodawanie komentarzy o długości 123 znaków w wierszach komend MS - DOS. REN( RENAME ) -Zmiana nazwy pliku lub grupy plików, przy czym ignorowane części pierwotnej nazwy pozostają bez zmian. Przykład zmiany REN NAME1 NAME2 RMDIR -SłuŜy do kasowania ścieŝki katalogu. W celu zabezpieczenia dopuszcza się kasowanie tylko takich katalogów, które nie zawierają plików ani podkatalogów. RMDIR \USER\HANS SET -Dopuszcza automatyczną zmianę ciągu znaków wprowadzanych z klawiatury na inny ciąg. W pliku Batch ciąg znaków naleŝy zamknąć z obu stron znakiem procenta ( Np. %STRING% ). Dla uzyskania pry kaŝdym wprowadzeniu znaków ABC ciągu DEF wystarczy podać: SET ABC=DEF SHIFT -PoniewaŜ zwykle istnieje moŝliwość stosowania 10 parametrów podstawienia w pliku Batch ( %0...%9 ), moŝliwe jest przesuwanie ich numeracji przez powtórne wprowadzenie polecenia SHIFT. Przykładowo zakładamy występowanie następującego przyporządkowania: %0="abc" %1="def" %2="ghi" %3...9 brak przyporządkowania Dla dodatkowego parametru zostało zarezerwowane miejsce. TIME -Wyświetlanie i ustawienie czasu zegarowego ( 24

6 TIME pokazuje czas TIME 15ustawia czas na godzinę TYPE -Wyświetlanie zawartości pliku tekstowego. TYPE NAME.TXT VER -Pokazuje na ekranie monitora numer wersji systemu operacyjnego. VERIFYON/OFF -Po komendzie VERIFY ON wszystkie pliki zapisane na dysku twardym lub dyskietce będą czytane i sprawdzane w celu zabezpieczenia. ( W efekcie zapis do pamięci trwa nieco dłuŝej). Ten kontrolny odczyt moŝna ponownie wyłączyć przez wprowadzenie VERIFY OFF. VOL lub VOLUME -Pokazuje nazwę dysku. material o cmd pobrany ze strony dariuszpod.republika.pl

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Przygotowanie do instalacji systemu 4.1.1. Materiał nauczania Struktura fizyczna dysku Dwa pojęcia ściśle związane z budową dysku to zapis magnetyczny i technika realizacji dostępu

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2007. ZastrzeŜonych nazw firm i produktów uŝyto wyłącznie w celu identyfikacji. 1. Wiadomości ogólne o programie

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Źródło licencji Chip Special: Microsoft Small Business Server 2000 PL

Źródło licencji Chip Special: Microsoft Small Business Server 2000 PL System operacyjny System operacyjny jest programem działającym jako pośrednik między uŝytkownikiem komputera a sprzętem komputerowym. System operacyjny tworzy środowisko, w którym uŝytkownik moŝe wykonywać

Bardziej szczegółowo

RED HAT LINUX ESSENTIALS

RED HAT LINUX ESSENTIALS RED HAT LINUX ESSENTIALS UNIT 1 Linux Ideas and History Linux - rodzina uniksopodobnych systemów operacyjnych opartych o jądro Linux. Jest przykładem wolnego i otwartego oprogramowania (FLOSS): jego kod

Bardziej szczegółowo

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone PowerSoft Plus INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Dotyczy następujących wersji oprogramowania Microsoft Windows PowerSoft Plus 4.2x Novell NetWare PowerSoft Plus 0.1.x Linux/Unix PowerSoft Plus 0.1.5a LICENCJA UśYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

ProLinx INSTRUKCJA OBSŁUGI. Autoryzowany Dystrybutor Prosoft Technology RAControls Sp. z o.o. Tel.: 032-788-77-20 Email: biuro@racontrols.

ProLinx INSTRUKCJA OBSŁUGI. Autoryzowany Dystrybutor Prosoft Technology RAControls Sp. z o.o. Tel.: 032-788-77-20 Email: biuro@racontrols. ProLinx Autoryzowany Dystrybutor Prosoft Technology RAControls Sp. z o.o. Tel.: 032-788-77-20 Email: biuro@racontrols.pl 08 lipiec, 2009 INSTRUKCJA OBSŁUGI WaŜne informacje dotyczące instalacji Podłączanie

Bardziej szczegółowo

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA MagCS Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, grudzień 2008 1. WSTĘP 5 1.1 Wprowadzenie 5 1.2 Zgodność z wymaganiami słuŝby celnej 5 1.3 Umowa licencyjna 5 2.

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do laboratorium z Systemów Operacyjnych DOS - Windows - UNIX.

Materiały pomocnicze do laboratorium z Systemów Operacyjnych DOS - Windows - UNIX. Gdańsk, 1999 r. Podyplomowe Studium Podstaw Informatyki Uniwersytet Gdański http://www.univ.gda.pl/pspi59.htm Janusz Młodzianowski Jacek Paczkowski Materiały pomocnicze do laboratorium z Systemów Operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Krzywa DB dla Windows

Instrukcja obsługi programu Krzywa DB dla Windows PROEKO Ryszard Samoć 62-800 Kalisz, ul. Biernackiego 8 tel. (62) 757 39 87, 5977-081, fax. 5977-800 E-mail : ryszard@samoc.net, biuro@proeko-rs.pl www.proeko-rs.pl Instrukcja obsługi programu Krzywa DB

Bardziej szczegółowo

Opis protokołu komunikacyjnego drukarki Quarto wersja 2.0

Opis protokołu komunikacyjnego drukarki Quarto wersja 2.0 Opis protokołu komunikacyjnego drukarki Quarto wersja 2.0 1. Informacje wstępne.... 4 1.1. Kody sterujące... 4 1.2. Syntaktyka sekwencji sterujących.... 5 2. Obsługa błędów... 7 3. Sekwencje sterujące....

Bardziej szczegółowo

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows str. 1/47 Spis treści 1. Opis rozwiązania 1.1. Zastosowanie aplikacji str. 3 1.2. Unikalne cechy aplikacji

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja ustawień BIOS-u

Konfiguracja ustawień BIOS-u Konfiguracja ustawień BIOS-u BIOS Basic Input/Output System. (podstawowy system wejścia/wyjścia).program o wielkości 256 lub 512 kb zapisany w pamięci na płycie głównej. Zbiór procedur które wykrywają

Bardziej szczegółowo

Acronis True Image 10.0 Home

Acronis True Image 10.0 Home Acronis True Image 10.0 Home Podręcznik UŜytkownika www.itxon.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec

Bardziej szczegółowo

ELZAB - INFORMATYK OPIS PROGRAMU. Elzab Gastrofis DO OBSŁUGI GASTRONOMII

ELZAB - INFORMATYK OPIS PROGRAMU. Elzab Gastrofis DO OBSŁUGI GASTRONOMII ELZAB - INFORMATYK OPIS PROGRAMU Elzab Gastrofis DO OBSŁUGI GASTRONOMII SZCZECIN PAŹDZIERNIK 2010 Program Elzab Gastrofis słuŝy do obsługi małych i średnich punktów gastronomicznych. Program prowadzi ewidencję

Bardziej szczegółowo

Moja Firma. Moja Firma. BRIT s.c., 1994-2006. str. 2

Moja Firma. Moja Firma. BRIT s.c., 1994-2006. str. 2 Moja Firma 44 200Rybnik,ul.Jankowicka23/25 (0 32)7559830,7559831 Moja Firma e mail :poczta@brit.com.pl BRIT s.c., 1994-2006 internet :www.brit.com.pl str. 2 Narzędzia Spis treści Moja Firma... 2 Spis treści...

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

WERSJA 7.5x.x. Producent: SOFTECH sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg, ul. Głogowa 10 fax(94)3517864 tel(94)3540640,41. program@gastro.pl www.gastro.

WERSJA 7.5x.x. Producent: SOFTECH sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg, ul. Głogowa 10 fax(94)3517864 tel(94)3540640,41. program@gastro.pl www.gastro. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA WERSJA 7.5x.x Producent: SOFTECH sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg, ul. Głogowa 10 fax(94)3517864 tel(94)3540640,41 program@gastro.pl www.gastro.pl WSTĘP DOKUMENTY MAGAZYNOWE SPRZEDAś

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Faktura

Aplikacja Ramzes. Faktura Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 26 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: 022 335 98 73, faks: 022 335 99 73 http://www.ramzes.pl; e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Faktura podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.05 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

1. System operacyjny Linux

1. System operacyjny Linux Kierunek: Informatyka i Ekonometria Przedmiot: Informatyka ekonomiczna Forma zajęć: Ćwiczenia Temat: Systemy operacyjne. System Linux 1. System operacyjny Linux 1.1. Systemy operacyjne w laboratoriach

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzator. Wersja 1.0.0.11. Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile. Wersja dokumentu 1.0.

Inwentaryzator. Wersja 1.0.0.11. Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile. Wersja dokumentu 1.0. Inwentaryzator Wersja 1.0.0.11 Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile Wersja dokumentu 1.0.14 14 września 2012 Treść zawarta w instrukcji zawiera informację

Bardziej szczegółowo

Mini Intrastat. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

Mini Intrastat. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Mini Intrastat Program do obsługi deklaracji INTRASTAT PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, maj 2007 2 HUZAR SOFTWARE WSTĘP... 5 UMOWA LICENCYJNA... 5 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 DEKLARACJA INTRASTAT - INFORMACJE

Bardziej szczegółowo