Informatyka, Ćwiczenie Uruchomienie Microsoft Visual C++ Politechnika Rzeszowska, Wojciech Szydełko. I. ZałoŜenie nowego projektu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informatyka, Ćwiczenie 1. 1. Uruchomienie Microsoft Visual C++ Politechnika Rzeszowska, Wojciech Szydełko. I. ZałoŜenie nowego projektu"

Transkrypt

1 Informatyka, Ćwiczenie 1 1. Uruchomienie Microsoft Visual C++ I. ZałoŜenie nowego projektu Wybieramy menu: File>New>Files jak na rys. poniŝej Zapisujemy projekt pod nazwą LAN, w katalogu d:\temp\lab typu Win32 Console Application czyli aplikacja do uruchomienia z wiersza poleceń systemu operacyjnego. Wybieramy klawisz OK. i projekt zostanie utworzony. II. Dokładanie pliku źródłowego do projektu Mamy juŝ przygotowany projekt, ale aby przygotować program musimy załoŝyć plik źródłowy w którym go wpiszemy. Wybieramy kolejno menu: File > New i okienku jak poniŝej wpisujemy nazwę pliku w polu File name: test.c ( nadajemy rozszerzenie.c poniewaŝ przygotowujemy program w języku C), Wybieramy typ pliku: C++ Source File (plik źródłowy C++) i wciskamy klawisz OK. WS_ver1.3_

2 Od tej pory mamy juŝ plik źródłowy, do którego moŝemy wpisywać program, kompilować i uruchamiać. Okno projektu w zakładce FileView będzie zawierać nazwę pliku lub plików źródłowych. Zobacz rys. poniŝej. Kod programu III. Wpisanie kodu źródłowego #include <stdio.h> void main (void){ printf("helloworld"); } WS_ver1.3_

3 IV. Kompilacja Wybieramy z menu opcje: Build>Compile test.c zobacz rys. poniŝej. JeŜeli plik źródłowy będzie się nazywał inaczej ta opcja się zmieni. JeŜeli kompilacja przeszła prawidłowo to nie będziemy mieli błędów ani ostrzeŝeń i powinniśmy otrzymać okno jak poniŝej. V. Stworzenie pliku wynikowego Wybieramy z menu: Build>Build test.exe. Powstanie plik uruchomieniowy zlokalizowany w katalogu w którym zapisaliśmy plik źródłowy i w podkatalogu..\debug Istnieje równieŝ skrót klawiatury F7. VI. Uruchomienie programu Uruchomienie programu moŝe się odbyć się z linii poleceń systemu (zobacz rys. poniŝej). MoŜemy równieŝ wywołać menu: Build > Execute test.exe WS_ver1.3_

4 2. Zadania do realizacji na zajęciach nr 1. I. Wyprowadzanie tekstu Przy pomocy metody printf() wypisać tekst Hello World na konsoli systemowej. printf (tekst_i_łańcuch_formatu, argumenty); II. Operacje inkrementacji i dekrementacji - wykonaj operacje arytmetyczne int x = 0; int y = 0; x++; ++x; x = 0; y = x++; y = ++x; - zadeklaruj odpowiednie zmienne short x = 6; int y = 4; float a = 12.5f; float b = 7f; Wypisać wyniki działania tych operatorów i wartości tych zmiennych przy pomocy metody printf(). III. Wprowadzanie danych liczbowych Przy pomocy metody scanf() pobrać dane typu int i float i wypisać je na konsoli. scanf (łańcuch_formatu, adres_zmiennej_argumenty); IV. Przeliczenie wagi na KsięŜycu Aby obliczyć wagę na KsięŜycu naleŝy wprowadzoną jako parametr dane pomnoŝyć przez współczynnik 0,166. Wynik naleŝy wyprowadzić na konsoli. WS_ver1.3_

5 3. Wprowadzenie Typy zmiennych Istnieją róŝne typy zmiennych i reprezentują one odmienne typy danych, zakresy liczb i zajmują róŝną ilość pamięci. typy danych stosowane w C podane zostały w tabeli poniŝej. Typ Zakres wartości Reprezentacja w pamięci char bajt ubsigned char bajt Liczba całkowita short bajty unsigned short bajty int bajty unsigned int bajty long bajty unsigned long bajty Liczba rzeczywista float -3.4E E-38, 0, 3.4E E38 4 bajty double -1.7E bajtów long double -1.1E bajtów Dokładna reprezentacja zmiennych zwłaszcza rzeczywistych zaleŝy od sprzętu i kompilatora. Wyprowadzanie danych Do wyprowadz\ania wyników moŝeny uŝyć funkji printf( format, dane) format=% [Pole znaku] [szerokość] [.Dokładność] [Modyfikator] Typ danych Pole znaku + ma się pojawić znak liczby (- gdy liczba jest ujemna, + gdy liczba jest dodatnia) - liczba ma być wyrównana prawostronnie, niewykorzystane pozycje z prawej strony będą wypełnione zerami (spacja) przy wartości dodatniej będzie wydrukowany znak pusty 0 w przypadku formatowania prawostronnego zera wiodące zostaną wypisane Szerokość Określa całkowitą szerokość pola na liczby. MoŜe być uŝyty znak * co automatycznie regulują tą szerokość lub podana zmienna. Dokładność Określa liczbę miejsc po kropce dziesiętnej, moŝe być zastąpiona znakiem * dla automatycznej regulacji WS_ver1.3_

6 Typy danych %c pojedynczy znak (ang. char) %s Ciąg znaków (ang. string) %d, %i Liczba typu int %D, %l Liczba całkowita ze znakiem long %f Liczba typu float %l Liczba typu long %u Liczba typu unsigned int %U, %ul Liczba typu unsigned long %o Liczba ósemkowa int %O Liczba ósemkowa long %X Liczba szestnastkowa long %x Liczba szesnastkowa int %f Liczba zmiennoprzecinkowa float %e, %E Liczba zmiennoprzecinkowa float w postaci ekwipotencjalnej printf("%.4f",liczba); spowoduje wyświetlenie zmiennej liczba z dokładnością 4 miejsc po przecinku. printf("%.4s",lancuch); spowoduje wyświetlenie pierwszych 4 znaków łańcucha. Znaki sterujące wyświetlaniem Sekwencja ucieczki Znaczenie \a alarm (bell, BEL) 7 \b cofnięcie karetki (backspace, BS) 8 \e znak ucieczki (escape, ESC) 27 \f nowa strona (form feed, FF) 12 \n nowa linia (new line, NL) 10 \r powrót karetki (carriage return, CR) 13 \t tabulacja pozioma (horizontal tab, HT) 9 \v tabulacja pionowa (vertical tab, VT) 11 \\ ukośnik (backslash) \" cudzysłów (double quote) \' \<ENTER> \nnn \0xnn apostrof (single quote) kontynuacja linii (line continuation) nnn = wartość ósemkowa znaku nn = wartość szesnastkowa (tylko niektóre kompilatory) Wartość dziesiętna Wprowadzanie danych Do wprowadzania danych moŝmy uŝyć funkcji scanf. Pozwala ona na wprowadzanie sformatowane dane. WS_ver1.3_

7 scanf( format, dane) format =% [*] [Szerokość] [Modyfiktor1] [Modyfikator2] Typ_danych dane =&zmienna adres zmiennej * zignorowanie pola wejściowego Szerokość maksymalna liczba wprowadzanych znaków, wprowadzanie zostanie przerwane jeŝeli pojawi się spacja lub znak nieprawidłowy dla wybranego formatu, Modyfikator1 F dla wskaźnika far, N dla wskaźnika near Modyfikator2 h dla short int, 1 dla long int lub double MoŜna teŝ uŝyć następującej konstrukcji: %[A-Z] duŝe litery dozwolone %[^A-Z] duŝe litery zabronione %[AaBb+-.:K] wybrane znaki dozwolone %[^AaBb+-.:K] wybrane znaki zabronione %[a-zabc] zakres znaków i wybrane znaki Wprowadzić moŝemy dowolny ciąg znaków, jednak dane wprowadzone do programu zostaną obcięte do pierwszego wystąpienia niezgodności. Typy danych %c pojedynczy znak (ang. char) %s Ciąg znaków (ang. string) %d, %i Liczba typu int %D, %l Liczba całkowita ze znakiem long %f Liczba typu float %l Liczba typu long %u Liczba typu unsigned int %U, %ul Liczba typu unsigned long %o Liczba ósemkowa int %O Liczba ósemkowa long %X Liczba szestnastkowa long %x Liczba szesnastkowa int %f Liczba zmiennoprzecinkowa float %e, %E Liczba zmiennoprzecinkowa float w postaci ekwipotencjalnej Funkcja scanf("%s",&zmienna) pobiera z klawiatury łańcuch znaków (%s - string pol. łańcuch). Zakończenie wprowadzania znaków następuje po wciśnięciu klawisza Enter. W tym momencie tekst jest kopiowany pod adres pamięci wskazywany przez &zmienna. W funkcji scanf nazwę zmiennych zawsze poprzedzamy operatorem adresowym [&]. Operator ten wskazuje adres pod którym znajduję się zmienna. WS_ver1.3_

Metodyki i Techniki Programowania 1 1 1. MECHANIZM POWSTAWANIA PROGRAMU W JĘZYKU C PODSTAWOWE POJĘCIA

Metodyki i Techniki Programowania 1 1 1. MECHANIZM POWSTAWANIA PROGRAMU W JĘZYKU C PODSTAWOWE POJĘCIA Metodyki i Techniki Programowania 1 1 ZAJ CIA 3. 1. MECHANIZM POWSTAWANIA PROGRAMU W JĘZYKU C PODSTAWOWE POJĘCIA IDE zintegrowane środowisko programistyczne, zawierające kompilator, edytor tekstu i linker,

Bardziej szczegółowo

Programowanie. Ćwiczenie Język C. Środowisko programowania Visual Studio

Programowanie. Ćwiczenie Język C. Środowisko programowania Visual Studio Programowanie Ćwiczenie Język C. Środowisko programowania Visual Studio Tematy ćwiczenia praca ze środowiskiem, tworzenie i uruchomienie programu, struktura programu, deklaracje i definicje typy standardowe,

Bardziej szczegółowo

Spis treści JĘZYK C - OPERACJE WE-WY, ZMIENNE, TYPY I NAZWY ZMIENNYCH, OPERATORY I WYRAŻENIA ARYTMETYCZNE, FUNKCJE MATEMATYCZNE.

Spis treści JĘZYK C - OPERACJE WE-WY, ZMIENNE, TYPY I NAZWY ZMIENNYCH, OPERATORY I WYRAŻENIA ARYTMETYCZNE, FUNKCJE MATEMATYCZNE. Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu Informatyka 1 Kod przedmiotu: ES1C200 009 (studia stacjonarne)

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JĘZYKA C++

WPROWADZENIE DO JĘZYKA C++ WPROWADZENIE DO JĘZYKA C++ 1. Pierwszy program w C++ Przykład 1.1. pierwszy_program.cpp 1: #include //Dołączenie do programu biblioteki 2: using namespace std; //Deklaracja przestrzeni

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C

PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa! Przykładowe aplikacje i rozwiązanie zawarte w tym podręczniku należy traktować jako uproszczone i niekompletne

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Programowanie w C. dr inż. Stanisław Wszelak

Wstęp. Programowanie w C. dr inż. Stanisław Wszelak Wstęp Programowanie w C dr inż. Stanisław Wszelak Przeszłość i przyszłość składni programowania w C Ken Thompson Denis Ritchie Bjarne Stoustrup Zespoły programistów B C C++ C# 1969 rok Do SO UNIX 1972

Bardziej szczegółowo

Spis treści ŚRODOWISKO MICROSOFT VISUAL C++. JĘZYK C - OGÓLNA STRUKTURA PROGRAMU. Metodyki i techniki programowania

Spis treści ŚRODOWISKO MICROSOFT VISUAL C++. JĘZYK C - OGÓLNA STRUKTURA PROGRAMU. Metodyki i techniki programowania Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu Metodyki i techniki programowania Kod przedmiotu: TS1C00

Bardziej szczegółowo

Spis treści ŚRODOWISKO MICROSOFT VISUAL C++. JĘZYK C - OGÓLNA STRUKTURA PROGRAMU. Informatyka 1. Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu

Spis treści ŚRODOWISKO MICROSOFT VISUAL C++. JĘZYK C - OGÓLNA STRUKTURA PROGRAMU. Informatyka 1. Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu Informatyka 1 Kod przedmiotu: EZ1C200 010 (studia niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kisilewicz. Język. w środowisku Borland C++ Wydanie IV

Jerzy Kisilewicz. Język. w środowisku Borland C++ Wydanie IV Jerzy Kisilewicz Język w środowisku Borland C++ Wydanie IV Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Opiniodawca Marian ADAMSKI Opracowanie redakcyjne i korekta Hanna BASAROWA Projekt okładki

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek Podstawy programowania dr inż. Krzysztof Białek 1 Cele i zakres przedmiotu Zapoznanie z istotą i metodyką programowania Opanowanie podstawowych technik programowania strukturalnego Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

29 listopada 2005. Kurs C# cz. I

29 listopada 2005. Kurs C# cz. I 29 listopada 2005 Kurs C# cz. I Daniel Celeda Wersja off-line Junkers 29 listopada 2005 Spis treści 01. "Programowanie" - z czym to się je?... 3 Programowanie czyli tworzenie aplikacji... 3 Algorytm...

Bardziej szczegółowo

Programowanie 2006-2014

Programowanie 2006-2014 1. Z jakiego języka pochodzi załączony fragment programu? Programowanie 2006-2014 a) C/C++ b) PHP c) Turbo Pascal d) Java 2. Technika rozwiązywania problemów dziel i zwyciężaj jest stosowana przy a) znajdowaniu

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w C materiały dla ucznia:

Podstawy programowania w C materiały dla ucznia: Podstawy programowania w C materiały dla ucznia: Tematy lekcji: 1 Język C: edycja i kompilacja programów. Ogólna struktura i budowa programu. 2 Podstawowe elementy języka C słowa kluczowe, instrukcje podstawowe.

Bardziej szczegółowo

Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1

Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1 Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1 Java jest językiem stosowanym w Internecie. Aby zrozumieć jego ważność, można przyjąć, że ma on tak samo duże znaczenie dla programowania w Internecie, jak C++ dla programowania

Bardziej szczegółowo

Jerzy Pokojski (red.) Janusz Bonarowski, Jacek Jusis. Języki programowania

Jerzy Pokojski (red.) Janusz Bonarowski, Jacek Jusis. Języki programowania Jerzy Pokojski (red.) Janusz Bonarowski, Jacek Jusis Języki programowania Warszawa 2011 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja techniczno informatyczna"

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku. Dla początkujących oraz średnio zaawansowanych programistów wersja: 1.0 (27.10.2010)

Programowanie w języku. Dla początkujących oraz średnio zaawansowanych programistów wersja: 1.0 (27.10.2010) Programowanie w języku C Dla początkujących oraz średnio zaawansowanych programistów wersja: 1.0 (27.10.2010) 1 Spis treści 1 Wprowadzenie...5 1.1 Informacje od autora...5 1.2 Jak napisana jest ta książka?...5

Bardziej szczegółowo

C++ i Pascal kurs podstawowy

C++ i Pascal kurs podstawowy C++ i Pascal kurs podstawowy Wykład: program, algorytm, kompilator, interpreter, debugger, linker, zmienne, typy danych, komentarze, instrukcje wejścia, wyjścia, operatory, instrukcja warunkowa if, pętla

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak - Brzezińska

Agnieszka Nowak - Brzezińska Agnieszka Nowak - Brzezińska Wystarczy raz zapisać kod a program można uruchomić wszędzie Java język programowania stworzony przez James a Goslinga i Patric a Naughton a z firmy Sun Microsystems. Krótka

Bardziej szczegółowo

KURS C/C++ WYKŁAD 1. Pierwszy program

KURS C/C++ WYKŁAD 1. Pierwszy program KURS C/C++ WYKŁAD 1 Pierwszy program Tworzenie programu odbywa sie w dwóch etapach: 1. opracowanie kodu źródłowego 2. generowanie kodu wynikowego Pierwszy etap polega na zapisaniu algorytmu za pomocą instrukcji

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania

Podstawy programowania Podstawy programowania Grzegorz Jabłoński Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych tel. (631) 26-48 gwj@dmcs.p.lodz.pl http://neo.dmcs.p.lodz.pl/pp Historia języka C 2 1969 - Ken Thompson projektuje

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Programowania, laboratorium 02

Wstęp do Programowania, laboratorium 02 Wstęp do Programowania, laboratorium 02 Zadanie 1. Napisać program pobierający dwie liczby całkowite i wypisujący na ekran największą z nich. Zadanie 2. Napisać program pobierający trzy liczby całkowite

Bardziej szczegółowo

Część I teoretyczna (pisemna; test) Wybrane zagadnienia z programowania strukturalnego i obiektowego

Część I teoretyczna (pisemna; test) Wybrane zagadnienia z programowania strukturalnego i obiektowego Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312[01] Wersja arkusza: X Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 201? ETAP PISEMNY Instrukcja dla zdającego 1.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Visual Studio: zintegrowane środowisko programistyczne (IDE), umożliwia tworzenie samodzielnych aplikacji, aplikacji sieciowych, usług

Microsoft Visual Studio: zintegrowane środowisko programistyczne (IDE), umożliwia tworzenie samodzielnych aplikacji, aplikacji sieciowych, usług Środowisko pracy Microsoft Visual Studio: zintegrowane środowisko programistyczne (IDE), umożliwia tworzenie samodzielnych aplikacji, aplikacji sieciowych, usług sieciowych oraz serwisów internetowych,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do VisualDSP++ 5.0

Wprowadzenie do VisualDSP++ 5.0 Wprowadzenie do VisualDSP++ 5.0 W tym rozdziale omówione zostaną poniŝsze tematy: Przegląd Ćwiczenie Pierwsze: Tworzenie i uruchamianie programu w C Ćwiczenie Drugie: Modyfikowanie programu w C w celu

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania

Podstawy Programowania Podstawy Programowania Łukasz Kuszner http://www.kaims.pl/ kuszner/ kuszner@kaims.pl Wykład, 2012/13 : Strona 1 z 78 1. Zasady Cel Poznać podstawy języka C, zbudować dobre podstawy do dalszej nauki programowania.

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku C++

Podstawy programowania w języku C++ Podstawy programowania w języku C++ Część trzecia Jednostki leksykalne i proste typy danych Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót

Bardziej szczegółowo

Krótki kurs programowania w języku C mikrosterowników standardu MCS-51 z wykorzystaniem systemu DSM-51 i kompilatora SDCC

Krótki kurs programowania w języku C mikrosterowników standardu MCS-51 z wykorzystaniem systemu DSM-51 i kompilatora SDCC Grzegorz Cygan Krótki kurs programowania w języku C mikrosterowników standardu MCS-51 z wykorzystaniem systemu DSM-51 i kompilatora SDCC wydanie 3 1.Spis treści 1. Wprowadzenie do programowania systemu

Bardziej szczegółowo

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników.

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Programowanie w C Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Wydanie I z dnia 17 lutego 2008 Copyright c 2004-2008 użytkownicy Wikibooks. Permission is granted to copy, distribute and/or

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo