Powłoka poleceń Windows XP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powłoka poleceń Windows XP"

Transkrypt

1 Powłoka poleceń Windows XP Rdzeń systemu DOS tworzą następujące pliki: IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM. Plik command.com jest odpowiedzialny za wykonywanie poleceń wewnętrznych (rezydentnych) oraz zewnętrznych znajdujących się w oddzielnych plikach z rozszerzeniami COM lub EXE. ABC powłoki poleceń Powłoka poleceń systemu Windows XP używa interpretera poleceń Cmd.exe. Można w niej uruchamiać pliki wsadowe (skrypy) w celu zautomatyzowania rutynowych zadań, na przykład do automatyzowania zarządzania kontami użytkowników lub wykonywania kopii zapasowych w godzinach nocnych. Powłoka poleceń działa w trybie tekstowym (trybie konsoli). W tym trybie działa także "Konsola odzyskiwania", która pozwala na ratowanie systemu w stanie poważnej awarii, gdy nie uruchamia się tryb graficzny. Otwieranie okna powłoki poleceń Menu Start \ Uruchom: cmd Linia (wiersz) poleceń C:\>_znak zachęty (prompt) - oczekiwanie na wprowadzanie poleceń Po znaku zachęty należy podać - polecenie do wykonania - parametry polecenia np.: z:\>dir a: /w /o:n polecenie "dir" -parametr "a:" -przełącznik (opcja) "/w" -przełącznik "/o" z wartością "N" Jeśli parametr zawiera znak z wymienionych poniżej: & < > [ ] { } ^ = ;! ' +, ` ~ <spacja> to musi być podawany we wierszu poleceń w cudzysłowach "..." Klawisze strzałek poziomych pozwalają poruszać się po znakach wiersza polecenia, zaś pionowe klawisze strzałek pozwalają na przywołanie historii poleceń

2 Polecenia zewnętrzne, wewnętrzne Polecenia wewnętrzne - zawarte w Cmd.exe. Polecenia zewnętrzne - programy na dysku (pliki wykonywalne wypróbuj "set pathext"). Gdy podamy samą nazwę pliku wykonywalnego, to jest on wyszukiwany najpierw w folderze aktualnym a potem w folderach wymienionych w zmiennej środowiskowej PATH Pomoc dotycząca poleceń: W wierszu poleceń możemy uzyskać pomoc i opis składni komendy wydając polecenie Help komenda albo komenda /? dla informacji szczegółowej. Będąc w Windows uzyskujemy informację na temat polecenia naciskając menu Start Pomoc lub + F1 - szukaj: "wiersz poleceń" potem wybierz: Omówienie powłoki poleceń Pełne informacje dotyczące wiersza polecenia Pliki dyskowe W systemie plików DOS pełna nazwa pliku składa się z <nazwy właściwej> (max. 8 znaków)< kropki> i <rozszerzenia> (max. 3 znaki). Zarówno nazwa jak i rozszerzenie nie może zawierać takich znaków jak:., /, \,:,+,=,, *,?. <,>. W systemie winxp wielkie i małe litery nie są rozróżniane w nazwach, choć są zapamiętywane. Nazwa może mieć do 255 znaków Nazwa pliku dyskowego nie może być nazwą urządzenia: CON, PRN, AUX, CLOCK$, NUL, COM1,... COM9, LPT1,... LPT9. Te nazwy nie mogą również występować z rozszerzeniem. Rozszerzenie stanowi informację dla użytkownika oraz programów użytkowych o formacie pliku czyli inaczej mówiąc o zawartości pliku. Przykłady rozszerzeń: BAT, COM, EXE - pliki programowe - wpisanie ich nazwy i zaakceptowanie <Enter> spowoduje uruchomienie programu, SYS - pliki systemowe, TXT - pliki tekstowe, HLP - pliki pomocy, zawierające instrukcje obsługi, uruchomienia określonego programu. Program lub plik wsadowy jest traktowany jako zewnętrzne polecenie. Np. jeśli na dysku "z:" znajduje się plik uruchom_mnie.bat to polecenie z:\>uruchom_mnie.bat uruchomi zawarty w tym pliku program. PAMIĘTAJ!!! Nigdy nie uruchamiaj nieznanych Ci plików a szczególnie wsadowych!!!

3 Każdy z plików ma ustaloną strukturę wewnętrzną i nie można dowolnie zmieniać rozszerzenia w celu zmiany jego rodzaju. Nazwy folderów podlegają tym samym regułom co nazwy plików. Foldery zawierają pliki i foldery. W poleceniach nazwy folderów kończymy znakiem "\". Specjalnie oznaczone są: "\" folder główny na danym dysku "." folder aktualny ".." folder nadrzędny Symbole wieloznaczne (*,?) Niektóre operacje system operacyjny może wykonywać na grupie programów. Używane są w takich przypadkach znaki wieloznaczne:? - dla zastąpienia pojedynczego znaku i * - dla zastąpienia dowolnej ilości znaków w nazwie lub rozszerzeniu. Przykłady: *.BAT - oznacza wszystkie pliki z rozszerzeniem BAT, test*.* - oznacza wszystkie pliki, których nazwa zaczyna się od słowa test, bilans.* - oznacza wszystkie pliki o nazwie bilans. Plik o nazwie CON (konsola) to nazwa znakowego urządzenia wejścia/wyjścia. Oznacza klawiaturęgdy czytamy ten plik, a ekran (okno konsoli)- gdy zapisujemy do tego pliku. Czasem może być też wykorzystywane urządzenie NUL, tj. urządzenie puste (czarna dziura), do którego przekierowuje się komunikaty, których nie chcemy wyświetlać na ekranie. Oznaczenia urządzeń wejścia/wyjścia w systemie DOS: A:, B:, C:, - oznaczenia dysków; NUL: - puste urządzenie wejścia/wyjścia CON: - (ang. console) oznacza klawiaturę jako urządzenie wejścia lub ekran jako urządzenie wyjścia PRN: (LPT1:) - (ang. printer) - LPT1 oznacza pierwszy port równoległy do którego zazwyczaj podłączamy drukarkę Dyski, dysk aktywny (bieżący) Jeden z dysków komputera jest dyskiem aktywnym, tj. operacje odnoszące się do dysku bez podanej wprost nazwy dysku będą się odnosiły do dysku aktywnego. Przykład zmiany dysku aktywnego z C: na U: C:\>u: (podajemy literę nowego dysku aktywnego, ":" i naciskamy klawisz <ENTER>)

4 Od tego momentu polecenie np. "dir \" jest równoważne "dir u:\" Drzewo folderów (katalogów), bieżący folder dysku Foldery mogą zawierać inne foldery, tworzą więc strukturę drzewiastą Autouzupełnianie nazw Podczas wpisywania nazwy pliku lub foldera wystarczy podać tylko początkowe litery i naciskać klawisz [Tab]. Nazwa zostanie automatycznie uzupełniona na podstawie spisu aktualnych nazw plików/folderów. Kolejne naciskanie [Tab] powoduje podstawienie kolejnej pasującej nazwy, [Shift+Tab] przeszukuje listę wstecz. Można nawet nie podawać żadnej litery początkowej i skorzystać z autouzupełniania. PRZYKŁADY POLECEŃ SYSTEMU OPERACYJNEGO MS DOS Zmiana dysku bieżącego: A: C: Wyświetlenie zawartości katalogu bieżącego (DIR - DIRECTORY): DIR DIR /p DIR /w DIR *.bat DIR ścieżka_dostępu np: dir C:\windows\system DIR \ DIR \windows DIR..\windows Zmiana katalogu bieżącego (CD - CHANGE DIRECTORY) CD CD nazwa katalogu lub CD ścieżka dostępu CD \ CD.. - przejście do katalogu głównego - przejście do katalogu nadrzędnego - o poziom wyżej Sformatowanie dyskietki w stacji A: FORMAT A:

5 Przygotowanie dyskietki do zapisu danych (FORMATOWANIE) Podczas formatowania następuje: zorganizowanie struktury umożliwiającej zapis, zaznaczenie obszarów uszkodzonych, tracone są wszystkie dane, Komunikaty: Enter diskette for drive a and press Enter when ready <Enter> - włóż dyskietkę do stacji a i wciśnij Format komplet - formatowanie zakończone Volume label (11characters, Enter for none) <Enter> jeżeli nie nadajesz nazwy - podaj etykietę (nazwę ) dysku, wciśnij Format another (Y/N)? - czy sformatować jeszcze inną dyskietkę Zakładanie katalogu (MD - MAKE DIRECTORY) MD nazwa zakładanego katalogu Wyświetlenie struktury katalogów w postaci drzewa (TREE) TREE TREE A:\ TREE \ TREE A:\ /f -wyświetlenie struktury katalogów wraz z plikami Kopiowanie plików (COPY) COPY co? dokąd?(nowa nazwa) COPY F:\windows\pub\tm\test1 A:\ COPY F:\windows\pub\ankiety\*.* A:\ COPY *.txt a:\ Kasowanie plików (DEL - DELETE) w poprzednich wersjach DOS również ERASE DEL nazwa kasowanego pliku DEL a:\ankieta.doc DEL *.doc

6 Kasowanie katalogu pustego (RD - REMOVE DIRECTORY) RD nazwa kasowanego katalogu Kasowanie katalogu wraz z zawartością (DELTREE) DELTREE nazwa kasowanego katalogu DELTREE A:\ Zmiana nazwy pliku lub grupy plików (RENAME) REN obecna_nazwa nowa_nazwa REN *.txt *.bak Wyświetlenie zawartości pliku TYPE nazwa_pliku Edycja pliku (EDIT) EDIT nazwa_pliku np. EDIT c:\autoexec.bat Uzyskiwanie pomocy na temat wybranej komendy DOS a polecenie /? lub help polecenie np. DIR /? COPY /? Atrybuty pliku (ATTRIBUTES) R H A S tylko do odczytu ukryty atrybut archiwizacji systemowy ATTRIB - wyświetlenie informacji o atrybutach plików znajdujących się w katalogu bieżącym ATTRIB +R nazwa_pliku - nadanie atrybutu Read only plikowi o podanej nazwie ATTRIB +R - nadanie atrybutu Read only wszystkim plikom z katalogu bieżącego ATTRIB -R nazwa_pliku nazwie - zdjęcie (wyłączenie) atrybutu Read only z pliku o podanej Wyświetlenie/zmiana daty (DATE)

7 DATE Wyświetlenie/zmiana czasu (TIME) TIME Zmiana znaku zgłoszenia się systemu PROMPT $p$g (zazwyczaj) Komunikaty: Not ready reading drive A: lub General failure reading drive A: nie jest możliwy odczyt dysku w stacji A: Abort, Retry, Fail? (brak dysku, dysk nie jest sformatowany, jest uszkodzony, uszkodzona jest stacja) Abort - wyjście/rezygnacja z wykonania polecenia Retry - ponowienie wykonania polecenia np. po sprawdzeniu czy włożona jest dyskietka Fail - uznanie niepowodzenia, zdanie się na podpowiedź DOS-a Current drive is no longer valid nie jet możliwy odczyt z podanego urządzenia należy wpisać nazwę innego np. C: Non system disk or disk error... ten komunikat najczęściej jest wyświetlany, kiedy użytkownik zapomni wyjąć dyskietki przed włączeniem komputera najczęściej należy wyjąć dyskietkę i wcisnąć <Enter> lub ponownie zrestartować komputer <Ctrl+Alt+Delete> i oznacza brak plików systemowych na dysku z którego uruchamiany jest system operacyjny. Zmiana strumieni wejścia / wyjścia Zmiana strumienia we/wy z CON (klawiatura/ekran) na inny plik lub urządzenie. Symbol Zastosowanie > Kieruje strumień wyjściowy do pliku/urządzenia (tworzy nowy plik) >> Dopisuje do pliku. < Pobiera dane z pliku/urządzenia Potok Wbudowane filtry informacji w potokach: sort, more, find Przykłady: dir /b >lista.txt echo Zestaw plików na dyskietce nr. 1 >dir.txt dir a:\*.* >>dir.txt date <tak.txt >dzisiaj.txt dir sort more dir sort >plik.txt

8 Kodowanie znaków Znaki narodowe i semigraficzne mają różne kodowanie w Windows (kodowanie Unicode lub ANSI) i oknie konsoli (kodowanie OEM, MS-DOS). Prostą konwersję plików tekstowych można uzyskać m.in. za pomocą WordPada wykorzystując podczas otwierania/zapisywania pliku opcje "Dokument tekstowy format MS-DOS / Unicode". Jednak ta konwersja dotyczy tylko znaków narodowych, a nie dotyczy znaków semigraficznych np. generowanych przez polecenie "tree". Poprawną konwersję można uzyskać np. poprzez kopiowanie fragmentów ekranu konsoli do notatnika i odwrotnie. a) Konwersja OEM ANSI (lub Unicode): Wyświetlamy tekst na ekranie konsoli, np. efekt polecenia "type" lub "tree". - zaznaczymy myszą obszar do skopiowania i naciskamy [Enter] (nie [Ctrl+C]!); zauważmy, że można skopiować więcej niż widać aktualnie na ekranie, bo w oknie konsoli jest długa historia wyświetlanych wierszy - uruchamiamy "Notatnik" i wklejamy skopiowany obszar. - zapisujemy jako ANSI lub Unicode, np. UTF-8 (w kodowaniu ANSI znaki semigraficzne nie zostaną poprawnie zapisane) b) Konwersja ANSI (lub Unicode) OEM: Kopiujemy tekst w Windows (np. zawartość Notatnika) do schowka w oknie konsoli wpisujemy polecenie: copy con "Jakiś plik oem.txt"[enter] Teraz pojawi się migający kursor na początku wiersza wywołujemy menu klikając ikonę w lewym górnym rogu nagłówka okna konsoli "Edytuj \ Wklej" i po wklejeniu tekstu naciskamy [Ctrl+Z], [Enter]. Programy wsadowe (skrypty) Ciąg poleceń może być zapisany w pliku tekstowym z rozszerzeniem ".BAT" lub ".CMD". Dodatkowo w takim pliku można zorganizować rozgałęzienia ciągu działań i pętle. Pomocne są dodatkowe polecenia np.: Call, Echo, Endlocal, For, Goto, If, Pause, Rem, Setlocal, Shift Parametry skryptu podane we wierszu polecenia są dostępne poprzez %1, %2,..., %9. Przykład pliku wsadowego "szukaj2000.cmd", który dla podanych plików (dowolna ilość parametrów) zapisuje do pliku 2000.txt wszystkie wiersze plików, gdzie znajduje się ciąg znaków off set Wynik="2000.txt" del %Wynik% >NUL

9 :Petla if.%1==. goto koniec Find "2000" %1 >>%Wynik% shift goto Petla :koniec echo Zobacz wyniki w %Wynik%: pause more %Wynik% Przykład wywołania tego pliku wsadowego: szukaj2000 c:\pierwszy.txt u:drugi.txt "trzeci.txt"

Systemy operacyjne Automatyzacja zadań w Windows - skrypty ćw. laboratoryjne nr 3 część 2

Systemy operacyjne Automatyzacja zadań w Windows - skrypty ćw. laboratoryjne nr 3 część 2 Systemy operacyjne Automatyzacja zadań w Windows - skrypty ćw. laboratoryjne nr 3 część 2 Skrypty do opracowania: 1. WSH: napisać skrypt automatyzujący program PDFCreator w taki sposób, aby skonwertował

Bardziej szczegółowo

del - usuwanie zbioru lub grupy zbiorów z dysku, np. del c:\public\autoexec bat, del c:\public\*.*

del - usuwanie zbioru lub grupy zbiorów z dysku, np. del c:\public\autoexec bat, del c:\public\*.* Wiersz poleceń systemu Windows Wiersz poleceń (zwany takŝe konsolą) pozwala na wykonywanie większości czynności związanych z obsługą systemu bez konieczności posługiwania się interfejsem graficznym. Dostęp

Bardziej szczegółowo

Wstęp...7 Rozdział 1. System operacyjny FAQ...11 Rozdział 2. Tryb tekstowy...17 Rozdział 3. Operacje na katalogach...35

Wstęp...7 Rozdział 1. System operacyjny FAQ...11 Rozdział 2. Tryb tekstowy...17 Rozdział 3. Operacje na katalogach...35 Spis treści Wstęp...7 Rozdział 1. System operacyjny FAQ...11 1.1. Co oznaczają skróty DOS i MS-DOS?...11 1.2. Co oznacza skrót XP?...11 1.3. Z jakich elementów składa się system komputerowy?...12 1.4.

Bardziej szczegółowo

UŻYTKOWNIK. APLIKACJE UŻYTKOWE (wszelkie programy zawarte domyślnie w systemie operacyjnym jak i samodzielnie zainstalowane przez użytkownika systemu)

UŻYTKOWNIK. APLIKACJE UŻYTKOWE (wszelkie programy zawarte domyślnie w systemie operacyjnym jak i samodzielnie zainstalowane przez użytkownika systemu) System operacyjny mgr inż. Sławomir Kopko System operacyjny (OS - Operating System) zaraz po sprzęcie jest jednym z najważniejszych składników komputera. Najprościej mówiąc jest to oprogramowanie zarządzające

Bardziej szczegółowo

komendy cmd HELP - najwazniejsza komenda po jej spisaniu otrzymujesz spis wiekszosci komend

komendy cmd HELP - najwazniejsza komenda po jej spisaniu otrzymujesz spis wiekszosci komend komendy cmd HELP - najwazniejsza komenda po jej spisaniu otrzymujesz spis wiekszosci komend /? - taka sama komenda jak help tylko pozwala dokladniej opisac poszczegolne komendy przykład: dir /? copy /?

Bardziej szczegółowo

1. System operacyjny Linux

1. System operacyjny Linux Kierunek: Informatyka i Ekonometria Przedmiot: Informatyka ekonomiczna Forma zajęć: Ćwiczenia Temat: Systemy operacyjne. System Linux 1. System operacyjny Linux 1.1. Systemy operacyjne w laboratoriach

Bardziej szczegółowo

Budowa i opis menu edytora Turbo Pascal 7.0

Budowa i opis menu edytora Turbo Pascal 7.0 Budowa i opis menu edytora Turbo Pascal 7.0 Programowanie strukturalne 1 Instalacja Turbo-Pascala Z dyskietki Należało włożyć nośnik do stacji i po zmianie bieżącego dysku na daną stację wpisać w wierszu

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do laboratorium z Systemów Operacyjnych DOS - Windows - UNIX.

Materiały pomocnicze do laboratorium z Systemów Operacyjnych DOS - Windows - UNIX. Gdańsk, 1999 r. Podyplomowe Studium Podstaw Informatyki Uniwersytet Gdański http://www.univ.gda.pl/pspi59.htm Janusz Młodzianowski Jacek Paczkowski Materiały pomocnicze do laboratorium z Systemów Operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

Windows 2000 Professional łączy niezawodność i bezpieczeństwo dostarczane przez Windows NT 4.0 oraz łatwość obsługi Windows 98.

Windows 2000 Professional łączy niezawodność i bezpieczeństwo dostarczane przez Windows NT 4.0 oraz łatwość obsługi Windows 98. Ćwiczenie nr 4 Windows 2000 Professional łączy niezawodność i bezpieczeństwo dostarczane przez Windows NT 4.0 oraz łatwość obsługi Windows 98. 1 Architektura Windows 2000 System operacyjny Windows 2000

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu Linux Logowanie się do systemu exit Powłoka systemowa ksh csh

Cechy systemu Linux Logowanie się do systemu exit Powłoka systemowa ksh csh System Linux Cechy systemu Linux wielozadaniowość i wielodostęp wielu użytkowników w tym samym czasie może wykonywać kilka zadań na tym samym komputerze pamięć wirtualną Linux może używać części dysku

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Kurs D1. wersja 2.01

Materiały szkoleniowe. Kurs D1. wersja 2.01 Materiały szkoleniowe Kurs D1 wersja 2.01 Podstawy administracji szkolną pracownią informatyczną Windows NT 4.0 + SBS 4.0 PL (pakiet MEN) edycja 2001 Opracował: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

II. Programowanie wsadowe DOS/Windows

II. Programowanie wsadowe DOS/Windows II. Programowanie wsadowe DOS/Windows Instrukcję przygotowano na podstawie materiałów udostępnionych przez kolegów z Zakładu Sterowania Wydziału Elektrycznego (Obecnie oryginał instrukcji znajduje się

Bardziej szczegółowo

ECDL moduł 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami

ECDL moduł 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami ECDL moduł 2 Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami SYSTEM OPERACYJNY 2 Klawiatura Układ klawiatury ułożenie znaków literowych, cyfr i innych znaków oraz pozostałych przycisków funkcyjnych na klawiaturze

Bardziej szczegółowo

Program PIK Płace i Kadry. www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl. 31-864 Kraków, al. Jana Pawła 41d tel. 012 681 43 00, fax 012 681 43 01

Program PIK Płace i Kadry. www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl. 31-864 Kraków, al. Jana Pawła 41d tel. 012 681 43 00, fax 012 681 43 01 31-864 Kraków, al. Jana Pawła 41d tel. 012 681 43 00, fax 012 681 43 01 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: 012 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl Program PIK Płace i Kadry UWAGA Prawa wynikające

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe polecenia

1. Podstawowe polecenia 1. Podstawowe polecenia Celem ćwiczenia jest wprowadzenie do pracy z wierszem poleceń systemu Unix, poznanie podstawowych poleceń oraz zasad składni poleceń powłoki. 1.1. Unix uname uname -l uname --help

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 Instrukcja Użytkownika Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program PIK (Płace i Kadry)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program PIK (Płace i Kadry) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program PIK (Płace i Kadry) Wersja 2014 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41d tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 43 01

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41d tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 43 01 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41d tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 43 01 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl Program FPP Firma++ UWAGA Prawa wynikające

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przelew

Instrukcja obsługi programu Przelew Instrukcja obsługi programu Spis treści 1. Instalacja programu 3 2. Operowanie klawiaturą 3 3. Ustawienia wstępne 5 3.1 Dane firmy 5 3.2 Użytkownicy 6 3.3 Spis firm 7 3.4 Archiwizacja 7 3.5 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Sromala Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe operacje na plikach danych

Podstawowe operacje na plikach danych Podstawowe operacje na plikach danych Standardowo w menu edytora danych znajdują się następujące polecenia: PLIK operacje na plikach danych, wczytywanie i zapisywanie danych; EDYCJA kopiowanie, wklejanie

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika Wyposażenie Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o programie Rozdział 2 Wiadomości ogólne 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Komunikacja... z użytkownikiem 2-2 Znaczenie...

Bardziej szczegółowo

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp info.erp@comarch.pl Program FPP Firma++ Pomyśl o środowisku

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel)

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) opracował A. Zimowski 1998 opracowanie niniejsze poprawione i rozszerzone 2005 i 2006

Bardziej szczegółowo

DMDE. Instrukcja obsługi. DM Disk Editor and Data Recovery Software. Wersja 2.10. Wersja instrukcji od 03.07.2014. 2005-2014 Dmitrij Sidorov

DMDE. Instrukcja obsługi. DM Disk Editor and Data Recovery Software. Wersja 2.10. Wersja instrukcji od 03.07.2014. 2005-2014 Dmitrij Sidorov DMDE DM Disk Editor and Data Recovery Software Instrukcja obsługi Wersja 2.10 Wersja instrukcji od 03.07.2014 2005-2014 Dmitrij Sidorov Spis treści Pomoc DMDE... 3 Pomoc kontekstowa... 3 O DMDE... 4 O

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Firma ++ (FPP) UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym

Bardziej szczegółowo