Opis przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zapewnienie działania na zasobach CPD MPiPS Systemu Zielona Linia (CIKSZ ZL) oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM). Strona 1 z 38

2 1 Słownik Zielona Linia (ZL) zintegrowany system wspomagający pracę WUP/PUP/OHP w obsłudze klientów. W ramach systemu Zielona Linia wydzielony scenariusz dedykowany jest obsłudze klientów OHP (tzw. ECAM). CIKSZ ZL Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia, z siedzibą w Białymstoku, Cieszyńska 3a. Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM) elektroniczny system obsługi klientów Ochotniczych Hufców Pracy oparty głównie o infolinię informacyjną ZL, serwis internetowy, oraz Bazę danych Intranet. Baza Wiedzy (BW) centralne repozytorium informacji. Aplikacja Dostępowa (AD) aplikacja do zapewnienia dostępu do struktur informacyjnych systemu ZL. Panel Agenta (PA) panel do obsługi systemu contact center, w tym obsługi i zarządzania połączeniami, , sms. IntraCMS system zarządzania treścią portalu Zielona Linia. System CMS jest system zarządzania treścią (ang. Content Management System) oprogramowanie pozwalające na łatwe tworzenie serwisu WWW oraz jego późniejszą aktualizację i rozbudowę przez redakcyjny personel bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy programistycznej. System IVR / System VCC system do świadczenia usług Wirtualnego Contact Center. Aplikacje ZL obejmuje m.in. aplikacje BW, AD, PA oraz IntraCMS - definicja wprowadzona na potrzeby niniejszego dokumentu. System system ZL i ECAM. Baza danych / baza informacyjna Zbiór danych składający z nazwy bazy, zdefiniowanej struktury oraz zawartości. Struktura danej bazy jest określona poprzez zbiór poszczególnych pól informacyjnych. Każde pole informacyjne jest określone poprzez nazwę i typ (np. tekst, liczba, plik do załączenia). Intranet/Baza danych Intranet wewnętrzny portal dla pracowników CC, urzędów pracy i ochotniczych hufców pracy. Portal internetowy dostępny jest z publicznej sieci Internet tylko dla użytkowników posiadających konto w serwisie. Jest bazą wiedzy ZL/ECAM służącą do szybkiego dostarczenia informacji o realizowanych działaniach przez wszystkie jednostki PUP/WUP/OHP a także w celu zapewnienia komunikacji i zarządzania bazą danych. CC Contact Center. News treść posiadająca strukturę Artykuł do publikacji. Poczta systemowa moduł pocztowy do komunikacji wewnętrznej w Bazie danych Intranet. Poczta elektroniczna skrzynki pocztowe pracowników obsługujących system ZL oraz skrzynki funkcyjne. Portal internetowy ECAM portal informacyjny na rzecz aktywizacji edukacyjno-zawodowej młodzieży, w tym szczególnie dotyczącą oferty i działalności jednostek organizacyjnych OHP Strona 2 z 38

3 z zakresu rynku pracy, kształcenia i działalności opiekuńczo wychowawczej. Portal stworzony został w oparciu o narzędzie intracms będące elementem systemu Zielona Linia. PSZ Publiczne Służby Zatrudnienia. PUP - Powiatowy Urząd Pracy. PAK - Punkt Abonencko-Konsultacyjny umiejscowiony w PUP lub WUP. WUP Wojewódzki Urząd Pracy. SWK - stanowisko wsparcia konsultacyjnego element organizacyjny struktury OHP. CPD MPiPS - Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zlokalizowane w Warszawie, ul. Bracka 4. Zapasowe Centrum znajduje się na ul. Nowogrodzkiej 1/3/4 w Warszawie. Dzień oznacza dzień kalendarzowy 2 Przedmiot zamówienia 2.1 Wstęp Celem dokumentu jest przedstawienie wymagań w zakresie funkcjonalności rozwiązania dla Systemu Zielona Linia oraz systemu ECAM, po to aby Wykonawca mógł lepiej zrozumieć co stanowi przedmiot zamówienia. Niniejszy dokument zawiera przede wszystkim opis funkcjonalny rozwiązania. W załącznikach do OPZ znajdują się rozwinięcia wymaganych funkcjonalności poszczególnych jego elementów. Ponadto w załącznikach znajduje się również Dokumentacja Techniczna obecnego rozwiązania Systemu (m.in. Projekt Techniczny Systemu, Instrukcje użytkownika i administratora), który opisuje obecny sposób działania Systemu ZL i ECAM. 2.2 Podstawowy opis systemu i wymagane funkcjonalności Systemu a) Podstawowe informacje System Zielona Linia został utworzony w ramach projektu nr 1.43 pn. Zielona Linia, Centrum Informacyjno Konsultacyjne Służb Zatrudnienia w 2008 roku. Był on wielokrotnie modyfikowany i usprawniany w latach dostosowując go do potrzeb klientów wewnętrznych i zewnętrznych. Bazy Danych Intranet oraz łącza VPN i PSTN do jednostek OHP zostały zrealizowane w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy w ramach tworzenia Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży. System ZL i ECAM jest narzędziem pracy pracowników CC, PSZ i OHP. Głównymi adresatami usług świadczonych za pomocą Systemu Zielona Linia są osoby bezrobotne i poszukujące pracy, pracodawcy, osoby powracające lub planujące powrót do Polski z emigracji oraz młodzież będąca klientami OHP. Założeniem Systemu Zielona Linia jest ujednolicenie sposobu obsługi klienta na obszarze całej Polski poprzez standaryzację pracy konsultantów. b) Wypracowane rozwiązania komunikacyjne System Zielona Linia to ogólnopolski system informacyjny posiadający funkcjonalności Contact Center. Centrum kontaktowe Zielona Linia dostępne jest klientom z całej Polski Strona 3 z 38

4 i zagranicy poprzez numer infolinii (ruch przychodzący i wychodzący), portal internetowy (dostępny m.in. pod adresem , czat, sms, formularze kontaktowe oraz wirtualnego doradcę. Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży to Centrum kontaktowe dla klientów Ochotniczych Hufców Pracy, które do obsługi wykorzystuje narzędzia System Zielona Linia (contact center oraz portal internetowy utworzony na narzędziu CMS ZL). c) Elementy Systemu (główne): 1) Contact Center, zapewniające obsługę połączeń głosowych (zarówno w trybie automatycznym przy użyciu IVR, oraz rozmowy z konsultantem). 2) system informatyczny realizujący zadania polegające na wymianie informacji, raportowaniu, przechowywaniu oraz kontrolowanym udostępnianiu informacji. Wszystkie elementy systemu są ściśle ze sobą zintegrowane i zachodzi między nimi wymiana danych. d) Wymagania W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga odtworzenia i zapewnienia działania systemu ZL i ECAM i jego wszystkich funkcjonalności w CPD MPiPS z wykorzystaniem istniejących zasobów Zamawiającego i niezbędnych dostarczonych przez Wykonawcę. Odwzorowanie ma polegać na odtworzeniu funkcjonalności Systemu. Zamawiający daje dowolność w wyborze technologii pod warunkiem zachowania funkcjonalności, wydajności i jakości pracy systemu nie gorszych niż w obecnie działającym Systemie. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej w lokalizacji CC przez Wykonawcę na jego wniosek w trakcie trwania postępowania w celu poznania funkcjonalności, z wyłączeniem możliwości zadawania pytań. Celem zamówienia jest: 1) Zapewnienie działania na zasobach CPD MPiPS (oraz w niezbędnym zakresie w lokalizacji DC Wykonawcy) Systemu Zielona Linia (CIKSZ ZL) oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM) w terminie do 180 dni od podpisania Umowy jednak nie później niż do Obecnie system znajduje się na zasobach Wykonawcy utrzymującego System. Szczegółowy harmonogram prac w ww. zakresie przedstawi Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu w ciągu 7 dni kalendarzowych od podpisaniu umowy w celu akceptacji przez Zamawiającego. W skład harmonogramu będą wchodzić następujące elementy: Przekazanie Dokumentu Inicjującego Projekt, Przekazanie Projektu Technicznego Systemu zapewniającego funkcjonalność zgodną z zapisami OPZ, Uruchomienie Systemu w zakresie ww. funkcjonalności, Udostępnienie pełnej funkcjonalności Systemu w lokalizacjach CC/PAK/SWK, Podłączenie wszystkich lokalizacji SWK do sieci rozległej (WAN VPN), Strona 4 z 38

5 Przekazanie Projektu Technicznego zmian Systemu. Projekt techniczny zmian będzie przedstawiony przez Wykonawcę jako opcja CR1, CR2, CR3, jeżeli Zamawiający zdecyduje się z opcji skorzystać. 2) Zapewnienie działania Systemu Zielona Linia, w tym zapewnienie działania łączy telefonicznych (PSTN/VOIP) na stanowiskach pracy konsultantów w urzędach pracy (CC, Punkty Abonencko Konsultacyjne w urzędach pracy - PAK) oraz w Ochotniczych Hufcach Pracy (Stanowiska Wsparcia Konsultanckiego -SWK) określa Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 (listy ze stanem na dzień 10 marca 2015 r.). W przypadku zastosowania innej niż PSTN technologii, dla danej lokalizacji Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwych parametrów istniejącego łącza WAN w tej lokalizacji dla danej technologii, uzyskanie zgody właściciela jednostki PUP/WUP/OHP na zmianę oraz uzupełnienie brakującej infrastruktury w lokalizacjach w celu prawidłowego działania usług połączenia głosowego. Użyty do tego celu sprzęt zostanie przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z gwarancją producenta. Wykonawca zapewni utrzymanie go w okresie trwania umowy. 3) Zapewnienie działania sieci WAN na stanowiskach SWK, OHP Warszawa i CC Białystok, z punktem styku do sieci WAN PSZ. Wykonawca zapewni dostęp do systemu ZL dla użytkowników z obu sieci WAN. 4) Udzielenie gwarancji na dostarczone rozwiązanie w tym na sprzęt i oprogramowanie. 5) Przekazanie wszystkich licencji Zamawiającemu związanych z zrealizowanym Systemem. 6) Przeszkolenie pracowników obsługujących System ZL i ECAM (w przypadku zmiany technologii lub zmian funkcjonalnych oprogramowania). 7) Zastosowanie systemu CMS portalu Zielona Linia zapewniającego nowe funkcjonalności zgodnie z opisem zawartym w OPZ. 8) Wdrożenie zmian w Systemie zgodnie z opisem zawartym w OPZ (pkt. 4 Zmiany w systemie) 9) Asysta techniczna w wymiarze 800 roboczodni (1 roboczodzień wynosi 8 pełnych godzin) dotycząca prac programistycznych całego Systemu. Zamawiający wymaga odtworzenia i zapewnienia działania elementów teleinformatycznego Systemu ZL i ECAM spełniającego wszystkie dotychczasowe funkcjonalności z wykorzystaniem dostarczonej infrastruktury sprzętowo-programowej w lokalizacji Zamawiającego. Dostarczona infrastruktura zostanie przekazana na własność Zamawiającego. Wykonawca zapewni także w tej lokalizacji łącza cyfrowe Operatora świadczącego usługę Nr dostępowego zapewniając ich redundancję i odrębność w przebiegu łącza oraz węzła telekomunikacyjnego operatora (potwierdzone testami uruchomieniowymi). Powyższa lokalizacja zostanie podłączona łączem 40 Mb/s redundantnym (zachowana odrębność trasy i węzła potwierdzona testami uruchomieniowymi) z siecią WAN PSZ. Zamawiający zastrzega, iż System Zielona Linia to złożony system ściśle powiązanych ze sobą i współpracujących aplikacji informatycznych i systemów telekomunikacyjnych. Pełni on rolę służebną wobec wielu grup użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych. Obecny kształt systemu jest efektem wieloletniej pracy i współpracy instytucji i osób zaangażowanych w jego powstanie i rozwój. Siłą rzeczy, każda zmiana w tym złożonym środowisku wymaga głębokiej analizy. Strona 5 z 38

6 Wykonawca biorący udział w postępowaniu zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z funkcjonalnościami oraz sposobem obecnego funkcjonowania systemu. Ponadto Wykonawca musi zapewnić: 1) dla wskazanych lokalizacji, usługę sieci WAN zapewniającą bezpieczne kanały komunikacji pomiędzy rozproszonymi terytorialnie lokalizacjami konsultantów CC, SWK, CPD, OHP Warszawa, oraz zapewnić punkt styku z siecią WAN PSZ poszczególnymi elementami Systemu (takimi jak: stanowiska konsultantów i serwery usługowe), 2) wyposażenie stanowisk konsultantów umieszczone w CC Białystok oraz w punktach PAK/SWK z wykorzystaniem istniejącego sprzętu komputerowego PUP/OHP, 3) infrastrukturę telekomunikacyjną Podstawowe elementy systemu, obecnie wykorzystywane oprogramowanie oraz sposób przepływu danych Systemu przedstawia poniższa tabela. Zamawiający zastrzega iż poniższa tabela nie wyczerpuje katalogu stosowanych rozwiązań wszelkie informacje na ten temat znajdują się w dokumentacji powykonawczej Systemu. Element systemu Oprogramowanie obecnie stosowane Powiązania/przepływy Moduł contact center ZL Numer dostępowy Aplikacja dostępowa (AD) Numer dostępowy dostarcza Zamawiający na bazie odrębnego postępowania Oprogramowanie dedykowane - oparte o Liferay AD zbudowano w oparciu o technologię portletów z wykorzystaniem środowiska LifeRay dostarczonego w ramach produktu Comarch Data Analysis & Reports, Menadżer SMS Powiązany z łączami do systemu contact center, Przychodzące z: bazy danych ZL AD, bazy danych Intranet, CBOP, MBP, serwisy zewnętrzne, Syriusz STD Wychodzące: pliki xls do baza danych AD, BD, portal Aplikacje dazodanowe raportujące i Narzędziowe / COMARCH Business Intelligence, w skład której wchodzą oprogramowanie Comarch Data Analysis&Reports, Ocean GenRap oraz wbudowane Interfejsy ReportInf oraz DashBoardInf. Powiazana ze wszystkimi elementami systemu, m.in. z Contact Center, portalem, interfejsami do baz firm zewnętrznych, Chartify itp Contact center z IVR Altar Contact Center Wychodzące: do systemu bazy danych i raportującego, paneli wyświetlających dane na ekranach. Strona 6 z 38

7 Aplikacja dostepowa: Panel agenta Panel nadzoru Panel administratora itd AD Liferay, VCC Altar Contact Center Menadżer SMS Przychodząco/wychodzący: identyfikacja klienta po kodzie pocztowym i ID/PIN, poczta elektroniczna. -po ID/PI komunikacja z bazą wiedzy (Identyfikacja osoby dzwoniącej jest zrealizowana poprzez WebService), -po kodzie pocztowym komunikacja z VCC Wszystkie elementy powiązane ze sobą i pozostałymi elementami Systemu. Aplikacja Menadżer SMS służy do zarządzania wysyłaniem wiadomości SMS za pośrednictwem centrum SMS operatora komórkowego. Baza systemu wiedzy Warstwa danych oparta jest na rozwiązaniu IBM DB2 WORKGROUP SERVER EDITION v 9.1 Warstwa logiki oparta jest na platformie Comarch Business Intelligence z wykorzystaniem narzędzi Comarch Data Analysis & Reports oraz OCEAN GenRap. Baza Wiedzy jest przygotowana tak, aby gromadzić dane z: Systemu PULS/Syriusz. Modułu Konsultanta Contact Center (CC) dane wprowadzone przez Konsultantów. Modułu Konfiguracji dane wprowadzone przez Administratorów Systemu. Systemu poczty elektronicznej statystyki przepływającej korespondencji elektronicznej Portalu Systemów zewnętrznych (MBP, CBOP, serwisy zewnętrzne) Systemów wewnętrznych. POZOSTAŁE ELEMENTY SYSTEMU ZL Portal internetowy System IntraCMS Stworzony w oparciu o technologie ASP.NET oraz Przychodzące z: bazy danych AD, bazy danych Intranet, CBOP, MBP, serwisy zewnętrzne, Strona 7 z 38

8 System Intranet Poczta elektroniczna Czat zestaw produktów firmy Microsoft: MS Windows 2003 Server, MS SQL Server 2005 oraz środowisko MS.NET Framework 2.0. Szablony dokumentów oraz większość struktur danych zostało opisanych według uniwersalnego standardu XML. Oprogramowanie dedykowane - oparte o Liferay Serwerem obsługującym wiadomości poczty elektronicznej jest serwer MS Exchange. Dostęp i obsługa do wiadomości jest realizowana poprzez: Interfejs konsultanta systemu VCC Interfejs OWA (Outlook Web Access) Urządzenia telefoniczne Dodatkowym serwerem jest serwer poczty Exim do kont POP 3i IMAP Inteligentny Live Chat firmy Denise Systems Syriusz STD (format, html, xls poprzez webservisy) Wychodzące: pliki xls, do baza danych AD Wychodzące: z bazy danych Intranet do bazy danych systemu ZL AD Przychodzące: z bazy MBP Dostęp poprzez portal internetowy Zamawiającego z możliwością implementacji na dowolnie wybranej stronie/podstronie/portalu Zamawiającego Wirtualny doradca Denise Systems Dostęp poprzez portal internetowy Zamawiającego z możliwością implementacji na dowolnie wybranej stronie/podstronie/portalu Zamawiającego Aplikacja do wizualizacji i gromadzenia danych Chartify Damovo Powiązanie z wszystkimi elementami dane przychodzące Strona 8 z 38

9 Realizacja postawionych założeń Systemu wymaga ścisłej integracji jego poszczególnych elementów w celu osiągnięcia określonego działania. Spełnienie tego wymagania stanowi istotny warunek integralności, skuteczności i niezawodności pracy całego systemu. Ewentualne problemy zaistniałe na styku poszczególnych części systemu grożą poważną utratą jego funkcjonalności i w rezultacie mogą doprowadzić do niepowodzenia projektu. W związku z powyższym wymagana jest łączna realizacja wszystkich części systemu, gwarantująca zapewnienie jego integralności i szybkie rozwiązywanie ewentualnych problemów w jego działaniu. W systemie musi występować mechanizm zarządzania informacjami (z różnych kanałów komunikacji, tj.: telefon, ), np. wiadomości powinny być kierowane do poszczególnych aktywnych Konsultantów systemu zgodnie z zasadami obsługi zdefiniowanymi przez administratora systemu dla tego kanału komunikacji. Wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę narzędzi do monitoringu jakości działania poszczególnych elementów systemu. System charakteryzuje się klasą wysokiej dostępności, pracującym w sposób ciągły. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zachowania ciągłości pracy Systemu, tj. powinny zostać zachowane wszystkie dotychczasowe funkcjonalności i parametry techniczne Systemu. Szczegółowa dokumentacja techniczna obecnego Systemu w formie elektronicznej zostanie udostępniona wraz z ogłoszeniem postępowania przetargowego. Zamawiający posiada licencje użytkowe do korzystania z Aplikacji wytworzonych na potrzeby Systemu. Zamawiający posiada również prawa do kodów źródłowych aplikacji wytworzonych na potrzeby Systemu. Zamawiający nie posiada licencji na oprogramowanie narzędziowe (CMS, oprogramowanie serwerowe, oprogramowanie CC, Bazy Danych, Bazy Wiedzy, Aplikacji Dostępowej, IVR VCC itd.). System zainstalowany jest na oprogramowaniu narzędziowym oraz infrastrukturze udostępnionej przez Wykonawcę. Kody Źródłowe Systemu w formie elektronicznej znajdują się w siedzibie Zamawiającego i zostaną udostępnione Wykonawcy po podpisaniu umowy. Zamawiający posiada kody źródłowe do Systemu Zielona Linia i ECAM (w tym bazy danych Intranet). W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy (na nośnikach DVD) aktualne kopie wymienionych systemów, które umożliwią zapewnienie jego działania. 2.3 Termin realizacji Obowiązkiem wykonawcy jest realizacja usługi zapewnienia działania od r. do r. w stanie nieprzerwanym. W ciągu 180 dni od podpisania umowy (nie później niż do ) Wykonawca zapewnieni działanie na zasobach CPD MPiPS Systemu Zielona Linia (CIKSZ ZL) oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM). Obecnie system znajduje się na zasobach Wykonawcy świadczącego usługę utrzymania Systemu. Strona 9 z 38

10 2.4 Opis serwerów i licencji na oprogramowanie Zamawiającego (lokalizacja CPD MPiPS) Zamawiający zapewnia: 1. Zamawiający zapewni wymagane środowisko serwerowe na czas trwania umowy z możliwością zwiększenia (w zależności od potrzeb) poszczególnych parametrów do 20 %. 2. CPD MPiPSznajduje się pod adresem Warszawa, ul. Bracka Utrzymanie warstwy sprzętowej i wszelkie prace naprawcze sprzętu MPiPS w CPD zapewni MPiPS. 4. Konfigurację serwerów zgodnie z wymaganiami, które określi OHP jako Zamawiający, a które Wykonawca określi w ciągu 7 dni od podpisania umowy. 5. Ze względu na to, że serwerownia w MPiPS jest w znacznym stopniu zwirtualizowana, Zamawiający (za pośrednictwem MPiPS) zapewni serwery wirtualne do zapewnienia na nich działania Systemów ZL i ECAM. 6. Zwirtualizowane środowiska serwerowe będą dostarczone w oparciu o technologię VMware. 7. Licencje na systemy operacyjne firmy Microsoft zapewni Zamawiający (za pośrednictwem MPiPS). 8. Licencje na wirtualne środowiska VMware zapewni Zamawiający (za pośrednictwem MPiPS). 9. Zamawiający dysponuje systemem backupu, do którego zostanie włączony system Zielona Linia i ECAM. Za wykonywanie kopii bezpieczeństwa będzie odpowiedzialne Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Wykonawcą. Wykonawca w porozumieniu z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej skonfiguruje system kopii bezpieczeństwa, określi obszary podlegające kopii, opracuje i przekaże pracownikom Ministerstwa harmonogram ich tworzenia oraz procedury przywracania (backup/restore). Specyfikacja systemu backup jaką dysponuje Zamawiający: serwer backupu IBM TSM v.6.4.(planowane podniesienie do v.7) serwer IBM 3560 M4 Biblioteka taśmowa IBM TS xlto5 Biblioteka Oracle StorageTek SL150 2x LTO6 Serwer backupu jak i biblioteki taśmowe zlokalizowane są w innym budynku niż serwerownia. Wykonawca zapewni pulę czystych taśm na wymianę o te taśmy, które po nagraniu będą przekazywane Zamawiającemu. Czyste taśmy będą opisane przez Wykonawcę za pomocą oprogramowania EMC NetWorker (label). Następnie będą przekazywane przez Wykonawcę dla wyznaczonego pracownika z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Po nagraniu taśmy będą przekazywane przez pracownika Ministerstwa dla Wykonawcy w celu przekazania ich Zamawiającemu. Strona 10 z 38

11 3 Szczegółowe warunki zamówienia 3.1 Ryzyko realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega, że informacje i wyjaśnienia zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie stanowić pełnego opisu istniejących rozwiązań w rozumieniu technicznym, technologicznym i organizacyjnym stosowanym przez Wykonawcę. Ryzyko wynikające z niekompletności opisów w niniejszym dokumencie i dokumentacji dostępnej u Zamawiającego musi być ocenione i wkalkulowane w ofertę Wykonawcy odpowiednio do jego wiedzy i doświadczenia wynikającego z realizacji podobnych projektów. 3.2 Opis wymaganych funkcjonalności Systemu ZL, ECAM i ich poszczególnych elementów Infolinia informacyjna z systemem IVR Zamawiający wymaga od Wykonawcy: 1) zapewnienia ciągłości działania Systemu w nieumniejszonym zakresie usług od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r, 2) spełnienia warunków technicznych i poniesienie kosztów związanych z realizacją punktów styku z operatorem świadczącym usługę skróconego numeru Utrzymanie numeru dostępowego będzie przedmiotem odrębnego zamówienia, 3) Zapewnienia połączeń telefonicznych CC z punktami wsparcia (PAK oraz SWK). Wykonawca musi zapewnić utrzymanie działania systemu infolinii z następującymi wymaganiami: 4) zasięg działania Systemu obejmuje wszystkie województwa Polski, wymagana jest również dostępność systemu poza granicami kraju dla wszystkich typów dzwoniących klientów na numer 19524, 5) zachowanie możliwości odbioru połączeń z numeru dostępowego z terenu całego kraju bez konieczności wydłużenia numeru o prefiksy SN oraz w ruchu międzynarodowym z wydłużeniem numeru o nr kierunkowy kraju i numer strefowy 22, 6) wymaga się, aby numer był dostępny z sieci telefonii stacjonarnej oraz sieci telefonii komórkowej, w tym przypadku dopuszcza się możliwość wydłużenia wybieranego czterocyfrowego numeru o dodatkowe prefiksy, 7) zachowanie dotychczasowej struktury menu głosowego w systemie IVR oraz sposobu zarządzania tym menu, 8) zachowanie istniejących reguł kierowania połączeń, tj.: System IVR udostępnia nawiązanie połączenia głosowego z konsultantem CC pracującym: w pierwszej kolejności w Biurze Infolinii (Contact Center), w drugiej kolejności w jednym z PAK/SWK (w zależności od scenariusza wybranego przez klienta). Obrazowy sposób kierowania połączeń przedstawia Wykres nr 1. System powinien zapewniać funkcjonalność identyfikacji i autoryzacji dzwoniącego klienta poprzez ID/PIN (w przypadku wydzwonienia, na numer 19524, klienta posiadającego ID i PIN system IVR identyfikuje klienta i umożliwia dalsze połączenie), klient powinien również mieć możliwość odsłuchania informacji automatycznej na życzenie, informacja automatyczna powinna być również dostępna poza godzinami pracy infolinii (tj. od 18:00 do 8:00), Strona 11 z 38

12 9) poza standardowymi regułami kierowania połączeń system powinien posiadać zapasowe reguły kierowania połączeń, które można uaktywnić przez administratora. Funkcjonalność zapasowego kierowania połączeń pozwala na kierowanie ruchu na dowolną liczbę stanowisk zdefiniowaną przez administratora, tzn. można aktywować dowolnie wybrany numer telefoniczny jako punkt odbioru połączeń zapasowych. 10) zapasowe reguły kierowania połączeń umożliwią ponadto kierowanie połączeń na 5 telefonów komórkowych zdefiniowanych, typu bezabonamentowego, bez limitu połączeń, aktywnych na czas zamówienia. Wykonawca zapewni sprzęt (aparaty telefoniczne z kartą SIM oraz zasilaczem). Zamawiający nie precyzuje wymagań co do specyfikacji aparatów telefonicznych. SCHEMAT KIEROWANIA POŁĄCZEŃ PAK/SWK -Inne jednostki na terenie kraju Połączenie telefoniczne z telefonów stacjonarnych, komórkowych, automatów. AUT Osoba fizyczna posiadająca ID i PIN IVR n Transfer połączenia Inny Klient (nowy) IVR IVR AUT Inny Klient - istniejący w Wykres nr 1: Uproszczony Schemat kierowania bazie. połączeń (możliwy do wdrożenia na Contact życzenie Center Autoryzacja klienta Zamawiającego) - Biuro Infolinii IVR 11) Zamawiający wymaga, aby system posiadał funkcjonalność identyfikacji: osoby już zarejestrowane w systemie były identyfikowane na podstawie ID i PIN otrzymanego przez system, 12) wymuszenie zmiany numeru PIN przy pierwszym wydzwonieniu na infolinię lub zalogowaniu na profil poprzez portal, zmieniony PIN musi zapisywać się automatycznie w systemie i być dostępny do podglądu i modyfikacji przez konsultanta i administratora systemu, System musi pozwolić na jednoznaczną identyfikację klienta niezależnie od wprowadzonych zmian ID i PIN, i Numer Dostępowy ) zapewnienie możliwości jednoczesnego nawiązania utrzymania co najmniej 75 połączeń do systemu IVR, 14) System musi zapewnić funkcjonalność zawieszenia połączenia oraz możliwość komunikacji pomiędzy poszczególnymi konsultantami (CC oraz PAK/SWK), a w przypadku przekierowania rozmowy musi umożliwiać zawieszenie rozmowy i nawiązanie komunikacji głosowej między Strona 12 z 38

13 konsultantem CC a konsultantem PAK/SWK, do którego rozmowa ma być przekierowana, 15) System musi zapewnić możliwość rejestracji prowadzonych rozmów (w tym konsultacji wewnętrznych i zewnętrznych) oraz archiwizację tych nagrań na nośnikach DVD lub dyskowej pamięci przenośnej, Wykonawca powinien zapewnić optymalną ilość miejsca na serwerze do przechowywania nagrań, nośniki z zapisem zarejestrowanych rozmów powinny być przekazywane Zamawiającemu każdorazowo na żądanie Zamawiającego (za wybrany okres), nośniki należy przekazywać bezpośrednio lub przesyłką kurierską, zapis rozmów na dostarczanych Zamawiającemu nośnikach DVD, tasiemce lub dyskowej pamięci przenośnej, będzie zrealizowany w formacie pozwalającym na odtworzenie tych zapisów przy użyciu oprogramowania zawartego w systemie operacyjnym MS Windows, na dostarczanych płytach będą zawarte informacje umożliwiające identyfikację daty, godziny oraz konsultanta dla poszczególnych zarejestrowanych rozmów, 16) wybranie przez osobę dzwoniącą opcji połączenia z konsultantem oraz nawiązanie i utrzymanie tego połączenia nie może generować dodatkowych kosztów, związanych z nawiązaniem lub transferem połączenia do innych agentów CC, 17) wszystkie połączenia głosowe w ramach systemu powinny być realizowane z opóźnieniem przesyłu nie większym niż 200 ms, mierzonym pomiędzy centralą brzegową operatora zakańczającego połączenia z numerami a stanowiskiem Konsultanta CC, 18) IVR musi zapewnić parametry jakościowe wykluczające pojedynczy punkt awarii łączy (łącza zapasowe zgodnie powyższymi wymaganiami), gwarantujące dostępność na poziomie co najmniej 99% czasu w ciągu każdego miesiąca, co oznacza, że dopuszczalny łączny czas awarii w ciągu miesiąca (liczony od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego lub jej wykrycia przez służby techniczne Wykonawcy do chwili pisemnego - w formie na zdefiniowane wcześniej adresy - potwierdzenia jej usunięcia przez Zamawiającego) nie przekracza 7,5 godzin, Zamawiający nie precyzuje pozostałych parametrów łącza. Wykonawca zagwarantuje jednak takie parametry jakościowe aby zapewnić optymalną pracę. 19) System powinien dokonać automatycznej identyfikacji klienta dzwoniącego (posiadającego ID i PIN - dotyczy klientów, których dane znajdują się w bazie Systemu) oraz umożliwić podgląd jego danych w BW za pomocą zainstalowanej Aplikacji Dostępowej, a także musi umożliwiać raportowanie do bazy wiedzy (zarówno w formie notatki w profilu klienta, jak i raportowanie automatyczne do repozytorium zdefiniowanych raportów Systemu) po każdej rozmowie, a także nagrywanie każdego połączenia oraz diagnozowanie przyczyn i miejsc potencjalnych awarii systemu, 20) komunikacja głosowa pomiędzy konsultantami w CC i PAK/SWK oraz konsultantami a klientami w części Systemu musi odbywać się poza siecią Internet. Inne kanały komunikacji z konsultantami tj. czat, muszą być zrealizowane z wykorzystaniem dedykowanych dla systemu aplikacji i nie mogą wykorzystywać ogólnodostępnych usług internetowych. 21) System zapewnia możliwość wysyłania wiadomości tekstowych z aplikacji konsultanta (AD) (typu sms). Pula sms do wykorzystania w ramach niniejszego zamówienia wynosi (czterysta tysięcy). Wiadomości sms powinny umożliwiać zmianę wyświetlanego klientowi numeru identyfikację Wysyłającego poprzez ciąg alfanumeryczny (np. Zielona Linia oraz ECAM). Koszty związane z pulą wiadomości SMS należy wkalkulować w ofertę. Szczegółowy opis wymaganych funkcjonalności Infolinii informacyjnej z systemem IVR znajduje się w Załączniku nr 3 do OPZ. Strona 13 z 38

14 Opis obecnego rozwiązania znajduje się w Dokumentacji Technicznej załączonej do OPZ System Bazy Wiedzy Wykonawca musi zapewnić utrzymanie działania Bazy Wiedzy (dalej: BW) z następującymi wymaganiami: 1) BW działa w oparciu o architekturę trójwarstwową, gdzie: a) warstwa danych odpowiada za gromadzenie danych, b) warstwa logiki, realizuje funkcje raportów, analizy danych, monitoringu, c) warstwa prezentacji, oparta na interfejsie WWW, będzie odpowiedzialna za wyświetlanie danych w Aplikacji Dostępowej Zielonej Linii oraz za integrację z Portalem, 2) warstwa danych oparta na rozwiązaniu IBM DB2 WORKGROUP SERVER EDITION v 9.1 lub równoważnym, z opcją Performance Optimization Feature lub równoważnym, dzięki czemu BW wykorzystuje technikę OLAP w celu optymalizacji wydajności czasu generowania wyników analiz i raportowania, 3) warstwa logiki oparta na platformie Comarch Business Intelligence lub równoważnej z wykorzystaniem narzędzi Comarch Data Analysis & Reports oraz OCEAN GenRap lub równoważnej, 4) BW ma architekturę modułową, logicznie rozdzielającą poszczególne grupy funkcjonalne, 5) dane gromadzone w BW są przetwarzane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), 6) BW pobiera w sposób automatyczny i cykliczny dane z systemów źródłowych w czasie dostosowanym do zmienności danych oraz optymalnym dla pracy PSZ, 7) w ramach interfejsu użytkownik ma możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Systemu BW (w tym: operacji analityczno-raportujących), które są dla niego udostępnione poprzez moduł uprawnień, 8) system BW zapewnia możliwość jednoczesnego dostępu dla wszystkich Konsultantów (Biuro Infolinii CC oraz punkty PAK i SWK) oraz co najmniej 100 użytkowników Portalu z aktywną sesją, 9) Wykonawca musi zapewnić system komunikacji serwerów Bazy Wiedzy z pozostałymi elementami Systemu, 10) Wykonawca w porozumieniu z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej zapewni codzienne wykonywanie kopii zapasowej danych serwerów BW oraz zarządzanie tymi kopiami (obejmujące m.in. ich bezpieczne przechowywanie), 11) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu poprzez przesyłkę kurierską 1 kopii zapasowej danych BW, w cyklach miesięcznych, zapisanej na nośnikach elektronicznych (CD/DVD) lub masowej pamięci przenośnej. 12) Wykonawca musi zapewnić: a) gotowość służb technicznych do przyjęcia zgłoszenia awarii w poszczególnych elementach BW, zgodnie z czasem ich funkcjonowania, tzn.: DC 24h*365dni, elementy Systemu zainstalowane w CC, PAK i SWK odpowiednio do godzin pracy CC/ PAK/SWK, b) gwarantowany czas reakcji na zgłoszenie problemu, rozumiany jako potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz rozpoczęcie działań naprawczych: Kategoria 1 8 godz. w godzinach roboczych, Kategoria 2k, 2n, 2r -16 godz. w godzinach roboczych ( ), Kategoria 3 - ustalany każdorazowo z Zamawiającym, Strona 14 z 38

15 c) gwarantowany czas naprawy awarii sprzętowej i oprogramowania liczony od momentu przyjęcia zgłoszenia do zakończenia naprawy i zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru: Kategoria 1 24 godz. w dni robocze, Kategoria 2k, 2n, 2r -16 godz. w godzinach roboczych ( ), Kategoria 3 czas naprawy ustalany każdorazowo z Zamawiającym, d) gwarantowany czas odtworzenia danych z kopii zapasowej: 8 godzin roboczych w dni robocze, e) okno serwisowe (przedział czasowy przeznaczony na wykonywanie przez Wykonawcę prac związanych z utrzymaniem i/albo rozbudową infrastruktury niezbędnej do poprawnego świadczenia usług, w którym mogą występować przerwy w świadczeniu usługi): maksymalnie 8 godzin, dwa razy w miesiącu, w godzinach nocnych (20:00 6:00), 13) utrzymanie możliwości cyklicznego pobierania informacji w standardzie XML w powiązaniu z XSD poprzez dedykowany WebSerwice (wg dokumentacji technicznej Systemu) w ramach współpracy i wymiany informacji z portalami zawierającymi ogłoszenia o pracę. 14) Wymagania minimalne infrastruktury serwerowej Aplikacji Dostępowej i Bazy Wiedzy: a) część serwerowa BW i AD musi pracować na serwerach klasy co najmniej 2x2,93Ghz, 12GB RAM, 9x73GB 10k, 3x300 10k, zapewnionych przez Zamawiającego. b) Zamawiający zapewni wymagane środowisko serwerowe na czas trwania umowy z możliwością zwiększenia (w zależności od potrzeb) poszczególnych parametrów do 20 %. Wymagane środowisko serwerowe zostanie udostępnione w oparciu o technologię wirtualną VMware. Szczegółowy opis wymaganych funkcjonalności Infolinii informacyjnej z systemem IVR znajduje się w Załączniku nr 3 do OPZ. Opis obecnego rozwiązania znajduje się w Dokumentacji Technicznej załączonej do OPZ. 4. Aplikacja Dostępowa Systemu Wykonawca musi zapewnić działanie funkcjonalności systemu Aplikacji Dostępowej (dalej: AD), zgodnie z następującymi warunkami: 1) korzystanie z AD wymaga podania nazwy użytkownika i hasła, hasło musi składać się co najmniej z 8 znaków alfanumerycznych. 2) Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (AD ma predefiniowane co najmniej trzy grupy użytkowników) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). a) konsultanci (z prawami odczytu i zapisu wybranych danych), b) kierownicy (z prawami dostępu do funkcji raportowania, analizy i monitoringu), c) administratorzy (z pełnymi uprawnieniami, w tym obejmującymi zarządzanie bazą użytkowników aplikacji dostępowej), 3) AD ma możliwość definiowania przez Wykonawcę innych grup użytkowników, Strona 15 z 38

16 4) maksymalna liczba użytkowników możliwych do przypisania do danej grupy: nie mniejsza niż 400, 5) System zapewnia, by każdy użytkownik systemu pracował z aktualnymi danymi, zgodnie z ich załadowaniem do Bazy Wiedzy, 6) interfejs użytkownika jest przyjazny i zapewnia zamieszczanie danych w oknie sporządzania raportu w technologii drag&drop oraz w tzw. trybie WYSIWYG, 7) w przypadku połączenia przychodzącego na stanowisko, system wyświetli dane o kliencie w sposób automatyczny (dotyczy klienta zidentyfikowanego poprzez ID/PIN) - czego wyrazem powinno być automatyczne otwarcie zakładki AD z danymi o kliencie, 8) czas ładowania danych o kliencie w AD nie przekracza 4 sekund, 9) czas od wywołania zapytania do wyświetlenia danych pomiędzy poszczególnymi zakładkami AD nie przekracza 2 sekund, 10) System z poziomu aplikacji dostępowej umożliwia podgląd stanu kolejek spraw (połączenia przychodzące, wiadomości mailowe, inne przydzielone zadania), 11) w przypadku połączenia niezidentyfikowanego, system informuje o przychodzącym połączeniu i pozawala zidentyfikować klienta zarejestrowanego w Systemie nie posiadającego ID i PIN, 12) z poziomu AD osoby z odpowiednimi uprawnieniami mają dostęp do odpowiednich paneli (treści) wynikających z uprawnień, 13) System umożliwia tworzenie raportów, z wykorzystaniem tabel przestawnych z możliwością drążenia danych (zmiany stopnia granulacji np. dzień, miesiąc, rok), wykresów wskaźników, zwykłych zestawień, opisów tekstowych, formuł matematycznych, 14) System zapewnia pracę nad tworzeniem nowych raportów, wskaźników w formie zbliżonej do pakietów biurowych, w szczególności MS Word, OpenOffice Writer, 15) system umożliwia definiowanie przyjaznych dla użytkownika widoków biznesowych nazw danych, 16) System zapewnia prezentowanie danych, służących do prac analityczno-raportowych w sposób hierarchiczny, z możliwością tworzenia powiązań między nimi, 17) system umożliwia definiowanie parametrów raportu (np. osoba i jej dane adresowe), dzięki którym będzie istniała możliwość parametryzacji gotowego raportu w panelu raportów, bez uruchamiania narzędzia ich projektowania, 18) system umożliwia tworzenie harmonogramów raportów, a także ich publikowanie, poprzez zdefiniowanie okresów w jakich treść raportów powinna być odświeżana danymi z Bazy Wiedzy, w celu uzyskania aktualnych raportów. Funkcjonalność tworzenia harmonogramów powinna umożliwiać definiowanie momentu rozpoczęcia generowania raportu, 19) System umożliwia odświeżanie tylko tych danych na pulpitach użytkowników, które się zmieniły, 20) System zapewnia zachowanie poufności danych niejawnych w stosunku do osób niepowołanych w miejscach systemu, gdzie mogą zostać ujawnione, 21) korzystanie z Aplikacji Dostępowej odbywać się poprzez przeglądarkę internetową. System powinien zapewnić poprawną obsługę co najmniej następujących typów przeglądarek: IE11 i wyższe, Mozilla Firefox 35 i wyższe, Chrome 40 i wyższe, Opera 28 i wyższe. Strona 16 z 38

17 Szczegółowy opis wymaganych funkcjonalności Aplikacji Dostępowej znajduje się w Załączniku nr 5 do OPZ. Opis obecnego rozwiązania znajduje się w Dokumentacji Technicznej załączonej do OPZ. 5. Panel Agenta Szczegółowy opis wymaganych funkcjonalności PA znajduje się w opisie Aplikacji Dostępowej znajduje się w Załączniku nr 5 do OPZ. Opis obecnego rozwiązania znajduje się w Dokumentacji Technicznej załączonej do OPZ. 6. Wymagania minimalne Bazy Wiedzy 1 System Bazy Wiedzy (BW) stanowi centralne repozytorium informacji w Systemie, zawiera zarówno informacje o klientach systemu jak i bazy informacyjne wewnętrzne. Jego głównymi zadaniami są: przechowywanie i udostępnianie danych dla użytkowników jak i innych aplikacji wchodzących w skład Systemu (np. warstwy logiki Portalu zielonalinia.gov.pl). 2 System BW jest zrealizowany jako aplikacja bazodanowa w architekturze trójwarstwowej z wyróżnionymi warstwami danych, logiki oraz prezentacji. W warstwie danych zastosowano motor bazodanowy, zapewniający wykorzystanie techniki OLAP do optymalizacji wydajności czasu generowania analiz i raportowania. Warstwa logiki BW zrealizowana jest na platformie Comarch Business Intelligence z wykorzystaniem narzędzi Comarch Data Analysis & Reports oraz OCEAN GenRap. 3 System BW pracuje obecnie na platformie klastrowej zrealizowanej z wykorzystaniem serwerów oraz urządzenia load balancer. Serwery posiadają własną pamięć dyskową oraz dodatkowo współpracują z zewnętrzną macierzą dyskową. 4 System Bazy Wiedzy BW pracuje w architekturze trójwarstwowej: 5 - warstwa danych odpowiedzialna za gromadzenie danych Systemu, - warstwa logiki realizująca funkcje raportów, analizy danych oraz monitoringu, - warstwa prezentacji odpowiedzialna za wyświetlanie danych w Aplikacji Dostępowej Systemu oraz za integrację z Portalem zielonalinia.gov.pl Systemu. 6 System BW ma architekturę modułową, logicznie rozdzielającą poszczególne grupy funkcjonalne (będą wyróżnione co najmniej moduły: gromadzenia, analizy, raportowania, monitorowania i sygnalizacji stanu BW (tzw. alarmy), konfiguracji oraz udostępniania danych). 7 System BW pracuje z danymi pobieranymi z Modułu Contact Center (CC) Systemu dane wprowadzane lub aktualizowane przez Konsultantów i Administratorów Systemu oraz z drugiego modułu Bazy Portalu Systemu. Systemy są ze sobą zintegrowane w zakresie wymiany informacji. System BW będzie pobierać w sposób automatyczny i cykliczny dane z systemów źródłowych w czasie dostosowanym do zmienności danych. 8 Dane potrzebne do prowadzenia prac analityczno-raportowych będą przesyłane na bieżąco pomiędzy Portalem Systemu a Bazą Wiedzy oraz pomiędzy Contact Center a Bazą Wiedzy. 9 Interfejs użytkownika Systemu BW stanowi Aplikacja Dostępowa Systemu realizującą dostęp do danych (zarówno odczyt jak i zapis) poprzez przeglądarkę internetową. 10 W ramach interfejsu użytkownik będzie miał możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Systemu BW (w tym także operacji analityczno-raportujących), które są dla niego udostępnione poprzez moduł uprawnień. Strona 17 z 38

18 11 Korzystanie z modułu analityczno-raportującego (np. definiowanie i generowanie raportów i analiz) będzie odbywać się w sposób zbliżony do korzystania z oprogramowania biurowego i nie będzie wymagać od użytkownika specjalistycznej wiedzy informatycznej (np. języka SQL). 12 System BW będzie wykorzystywać technikę OLAP w celu optymalizacji wydajności czasu generowania wyników analiz i raportowania. 13 System BW będzie posiadać repozytorium szablonów raportów i analiz oraz gotowych (tzn. zawierających dane) raportów i analiz. 14 W ramach Systemu BW będzie możliwe zdefiniowanie standardowych raportów, schematów danych oraz pozostałych danych pozwalających na działania analitycznoraportujące w Bazie Wiedzy zgodnie z obszarem jej zastosowania w trakcie analizy systemu, po podpisaniu umowy. Zostaną określone: ilość, rodzaj oraz złożoność raportów. 15 Elementy publikowane w repozytorium będą udostępniane (zgodnie z zasadami zarządzania i kontroli uprawnień) w zakresie: widoczności, możliwości uruchamiania oraz publikacji materiałów: szablonów raportów i analiz oraz gotowych raportów i analiz. 16 System będzie umożliwiał subskrybowanie elementów repozytorium przez użytkowników aplikacji dostępowej, zgodnie z ich uprawnieniami. 17 System BW będzie zapewniał zarządzanie i kontrolę uprawnień dla jego poszczególnych modułów, formularzy, funkcji i elementów repozytorium. 18 System BW będzie zapewniał zarządzanie i kontrolę uprawnień dostępu do danych (odczyt, tworzenie, kasowanie, edycja). 19 Wymienione powyżej funkcje zarządzania i kontroli uprawnień będą miały możliwość definiowania użytkowników oraz grup użytkowników i przypisywania im odpowiednich uprawnień. 20 System BW musi być zintegrowany z Portalem Systemu w celu zamieszczania w nim wybranych raportów z BW. 21 Wykonawca zapewni system komunikacji serwerów Bazy Wiedzy z pozostałymi elementami Systemu. 22 Wykonawca w porozumieniu z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej zapewni codzienne wykonywanie kopii zapasowej danych serwerów Bazy Wiedzy oraz zarządzanie tymi kopiami (obejmujące m.in. ich bezpieczne przechowywanie). 23 Wykonawca zapewni ochronę danych Bazy Wiedzy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). 24 Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprzez przesyłkę kurierską 1 kopii zapasowej danych serwerów Bazy Wiedzy miesięcznie zapisanej na płycie DVD lub w przypadku większej pojemności, na kasecie napędu taśmowego. 25 System BW zapewni możliwość jednoczesnego dostępu dla wszystkich Konsultantów (Biuro Infolinii CC oraz punkty PAK i SWK) oraz co najmniej 500 jednoczesnych użytkowników Portalu Systemu. 26 Wykonawca deklaruje gotowość służb technicznych do przyjęcia zgłoszenia awarii zgodnie z czasem ich funkcjonowania, tzn. 24h/365 dni. Strona 18 z 38

19 27 Wykonawca zapewnia - gotowości służb technicznych do usunięcia awarii w dni robocze od godz.8.00 godz gwarantowany czas naprawy awarii oprogramowania i odtworzenia danych z kopii zapasowej: 8 godzin, - okno serwisowe (przedział czasowy przeznaczony na wykonywanie przez Wykonawcę prac związanych z utrzymaniem i/albo rozbudową infrastruktury niezbędnej do poprawnego świadczenia usług, w którym mogą występować przerwy w świadczeniu usługi): maksymalnie 4 godziny, dwa razy w miesiącu, w godzinach nocnych (24:00 6:00). Szczegółowy opis wymaganych funkcjonalności Bazy Wiedzy znajduje się w Załączniku nr 6 do OPZ. Opis obecnego rozwiązania znajduje się w Dokumentacji Technicznej załączonej do OPZ. 7. Portal internetowy opis ogólny Portal Zielonej Linii został zbudowany w oparciu o system Intra CMS, rozwiązanie do budowy i zarządzania serwisami internetowymi, wzbogacony o dodatkowe narzędzia umożliwiające zarządzanie dużymi zbiorami danych o osobach bezrobotnych, poszukujących pracy oraz firmach, które w systemie mogą poszukiwać pracowników, dodawać oferty pracy oraz szkoleń. Portal internetowy ECAM działa na systemie CMS ZL. Cechy portalu: 1) zarządzanie informacją: publikowanie bieżących informacji publikowanie interaktywnych poradników, dystrybucja biuletynów elektronicznych w oparciu o informacje zgromadzone na portalu. 2) publikowanie informacji zaimportowanych z Urzędów Pracy dla zarejestrowanych osób bezrobotnych, posiadających login i hasło, 3) publikowanie ofert szkoleń wprowadzanych przez zarejestrowane w portalu firmy wraz z mechanizmami wyszukiwania, 4) wsparcie procesów poszukiwania pracowników dla zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, 5) wsparcie procesu poszukiwania pracy przez zarejestrowane w osób poszukujących pracy, 6) wsparcie procesów komunikacji z Contact Center poprzez publikację formularzy kontaktowych. 7) publikacja wiadomości i baz danych zaimportowanych z Bazy Danych Intranet (poprzez web service) oraz publikacja ofert pracy z serwisów zewnętrznych oraz bazy MBP (baza ofert OHP). 7.1 Architektura portalu Portal został zbudowany w architekturze trójwarstwowej: 1) warstwa prezentacji, m.in.: serwis internetowy Zielona Linia dostępny pod adresami: zielonalinia.pl oraz zielonalinia.gov.pl. Nadrzędnym adresem będzie zielonalinia.gov.pl, dla tego adresu Zamawiający dostarczy certyfikat SSL wykorzystywany podczas logowania użytkowników front (osoby poszukujące pracy, bezrobotni, firmy), Strona 19 z 38

20 serwis internetowy ECAM dostępny pod adresami: ecam.ohp.pl, działający na zasobach ZL w formie podstrony. 2) warstwa logiki panel administracyjny systemu IntraCMS w którym odbywa się zarządzanie treścią serwisu oraz zarządzanie obszarem wizualnym (szablony w oparciu o które jest generowany serwis), 3) warstwa danych baza MS SQL, w której znajdują się dane konfiguracyjne systemu zarządzania treścią oraz dane serwisu, a także zewnętrzne źródło danych w postaci: - Aplikacji Dostępowej, za pomocą której do portalu trafiają informacje o osobach bezrobotnych. - ofert pracy z serwisów zewnętrznych oraz bazy ofert pracy OHP (mbp.ohp.pl) - Bazy Danych Intranet (wiadomości oraz bazy informacyjne) Szczegółowy opis podstawowych funkcjonalności portalu został zawarty w Załączniku nr 4 do OPZ. Opis obecnego rozwiązania znajduje się w Dokumentacji Technicznej załączonej do OPZ. 7.2 System zarządzający treścią CMS Zawartość stron informacyjnych portalu jest obecnie generowana za pomocą systemu IntraCMS. Zadaniem systemu jest umożliwienie modyfikacji stron serwisu w trybie on-line z zastrzeżeniem mechanizmu cache publikującego najnowszą wersję serwisu ze zdefiniowanym opóźnieniem z uwagi na konieczność redukowania zbędnych zapytań do bazy danych podczas wczytywania przez użytkownika głównej strony serwisu. System IntraCMS pracuje w oparciu o zestaw szablonów graficznych, które wspólnie z modułami serwisu są odpowiedzialne za generowanie warstwy tekstowej i wizualnej portalu. Większość prac w obrębie portalu odbywa się z wykorzystaniem edytorów wizualnych (WYSYWIG). Zarządzanie szablonami (tworzenie nowych, edycja istniejących) odbywa się w trybie tekstowym ze względu na konieczność optymalizacji kodu oraz implementacji pól edycyjnych stanowiących bazę do wyświetlania modułów serwisu. Szablony graficzne portalu są przygotowywane w oparciu o kod XHTML/CSS/JS. Biblioteki JS są wykorzystywane dla prawidłowej realizacji funkcji modułów wykorzystujących dodatkowe skrypty w celach prezentacyjnych. Szczegółowy opis podstawowych funkcjonalności systemu CMS został zawarty w Załączniku nr 7 do OPZ. Opis obecnego rozwiązania znajduje się w Dokumentacji Technicznej załączonej do OPZ. 8. INTRANET - strona wewnętrzna dla pracowników Zakres merytoryczny System Intranetowy to platforma dostępna dla każdego pracownika PSZ/OHP, służąca wymianie informacji pomiędzy użytkownikami: konsultantami, koordynatorami, administratorami, konsultantami PAK/SWK, a także w szczególności pomiędzy pracownikami. Zadaniem Bazy danych Intranet jest wsparcie usług realizowanych przez Centra kontaktowe (ZL i ECAM) jako baza wiedzy, a także realizacja wewnętrznej komunikacji, ułatwienie dostępu do informacji, wsparcie pracy zespołowej, efektywne zarządzanie wiedzą dostępną dla pracowników poszczególnych jednostek. Strona 20 z 38

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji

P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia w części Dostawa oraz wdrożenie scentralizowanej infrastruktury publicznych służb zatrudnienia P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP GOZ-353-221-22/2011 Warszawa, dnia 1 września 2011 r. WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP Stosownie do postanowień art. 38 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE)

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) Załącznik nr 1D do Umowy z dnia.2014r. ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest migracja

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Headlines Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa szanuje i troszczy się o prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r.

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r. projekt e-gryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie GRYFINO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie

Bardziej szczegółowo

Baza Danych Intranet przystosowana jest do działania w ramach dwóch organizacji:

Baza Danych Intranet przystosowana jest do działania w ramach dwóch organizacji: Załączniku nr 4 do OPZ Szczegółowy opis wymaganych funkcjonalności Intranetu INTRANET - strona wewnętrzna dla pracowników 1. Opis systemu Bazy Danych Intranet Głównym zadaniem Bazy danych Intranet jest

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH załącznik nr 3 do SIWZ pieczęć wykonawcy... OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH Dot.: Dostawa biuletynu informacji publicznej, portalu miejskiego oraz hostingu w ramach

Bardziej szczegółowo

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL 1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL Podczas tworzenia koncepcji architektury korporacyjnej mieliśmy na celu zaproponowanie takich zmian architektonicznych, które wprowadzałyby w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. ( miejscowość, data) Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/BLAU/POKL/2013 Projekt PI-BLAU Badanie Losów Absolwentów Uczelni, nr POKL.04.01.01-00-239/11 jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚ C PORTAL B2B KAMELEON.ŚQL 7.5.60

FUNKCJONALNOŚ C PORTAL B2B KAMELEON.ŚQL 7.5.60 FUNKCJONALNOŚ C PORTAL B2B KAMELEON.ŚQL 7.5.60 W KAMELEON.SQL 7.5.60 została dodana funkcjonalność klasy B2B (na tą funkcjonalność wymagana jest dodatkowa licencja, którą można wykupić w naszej firmie)

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego Zał. nr 2 Wymagania techniczne: 1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie portalu internetowego opartego na systemie

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in:

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in: Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty IP. 2611.19.2015 Opis przedmiotu zamówienia: Modernizacja serwisów internetowych Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz Komisji Standaryzacji

Bardziej szczegółowo

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r.

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Załącznik Nr 1 Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Wersja 1.0 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność:

Załącznik 1. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność: Załącznik 1 Wytyczne dotyczące funkcjonalności platformy komunikacyjnej umożliwiającej wymianę danych o wspólnych beneficjentach powiatowych urzędów pracy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do Umowy Zadaniem Wykonawcy będzie świadczenie usług wsparcia, rozwoju i asysty technicznej w obszarze poniższego oprogramowania wytworzonego w technologii

Bardziej szczegółowo

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Definicje i objaśnienia używanych pojęć Ilekroć w niniejszym zbiorze Zasad wykorzystywania plików Cookies pojawia się któreś z poniższych określeń, należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS e-mail: info@essentio.pl System EssentioCMS Profesjonalna strona internetowa stanowi nieocenione źródło informacji o firmie, jej usługach oraz produktach. Jest najnowocześniejszym medium pozyskiwania nowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres rzeczowy

Szczegółowy zakres rzeczowy Szczegółowy zakres rzeczowy I. Zamówienie obejmuje: 1. Wykonanie inwentaryzacji indywidualnych systemów grzewczych zgodnie z pkt. II. 1. 2. Opracowanie bazy danych źródeł niskiej emisji zgodnie z pkt.

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie.

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezterminowej i pełnej licencji, wraz z prawem do dysponowania dokumentacją i wprowadzaniem zmian? Na jakich polach eksploatacji ma

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Cel zamówienia... 3 3. Przedmiot zamówienia... 3 4. Etapy realizacji... 3 5. Wymagania... 4 5.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS).

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS). Do Wykonawców Wrocław, 12.06.2015r. CUI-DOAZ.331.10.2015 CUI/ZP/PN/10/2015/11/... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozwój CRM - Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: sieciowe i telekomunikacyjne Kategoria obejmuje sieciowe, mające powiązanie z wykorzystaniem internetu oraz telekomunikacyjne. Objęte tą kategorią są również hostingu,

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ PRZYKŁADOWE APLIKACJE CRM W OPARCIU O DANE Z CENTRAL SLICAN

FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ PRZYKŁADOWE APLIKACJE CRM W OPARCIU O DANE Z CENTRAL SLICAN FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ PRZYKŁADOWE APLIKACJE CRM W OPARCIU O DANE Z CENTRAL SLICAN Integracja serwerów / central telekomunikacyjnych Slican z aplikacją ProfitCRM, firmy AC SOFTWARE poprzez protokół

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji oprogramowania do zarządzania back upem

Bardziej szczegółowo

Voicer. SPIKON Aplikacja Voicer V100

Voicer. SPIKON Aplikacja Voicer V100 Voicer SPIKON Aplikacja Voicer V100 SPIKON Voicer Aplikacja Voicer w platformie SPIKON dedykowana jest przede wszystkim konsultantom kampanii wirtualnego Call Center. Dając łatwy dostęp do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS Łódź, 22.08.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS I. ZAMAWIAJĄCY Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o. 94-302 Łódź ul. Wigury 15A, NIP 7282640463 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Koszalin, 15.06.2012 r. Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Zespół projektowy: Daniel Czyczyn-Egird Wojciech Gołuchowski Michał Durkowski Kamil Gawroński Prowadzący: Dr inż.

Bardziej szczegółowo

K O M E N D A G Ł Ó W N A O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y

K O M E N D A G Ł Ó W N A O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y K O M E N D A G Ł Ó W N A O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y 00-349 Warszawa, ul. Tamka 1 tel. 22 578-47-01/02 e-mail: komendaglownaohp@ohp.pl fax 22 578-47-47 Nr konta: NBP O/O Warszawa 85101010100139832230000000

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

Procedura zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu PEFS 2007 w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Procedura zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu PEFS 2007 w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Procedura zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu PEFS 2007 w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Wsparcie techniczne dla użytkowników Help Desk) Wersja

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania- Grupa dra inż. Leszka Grocholskiego II UWr 2009/2010. Aleksandra Kloc, Adam Grycner, Mateusz Łyczek. Wasza-fota.

Inżynieria oprogramowania- Grupa dra inż. Leszka Grocholskiego II UWr 2009/2010. Aleksandra Kloc, Adam Grycner, Mateusz Łyczek. Wasza-fota. Inżynieria oprogramowania- Grupa dra inż. Leszka Grocholskiego II UWr 2009/2010 Aleksandra Kloc, Adam Grycner, Mateusz Łyczek Wasza-fota.pl Projekt struktury systemu Historia zmian tego dokumentu Data

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne Zarządzanie Drukiem

Profesjonalne Zarządzanie Drukiem Profesjonalne Zarządzanie Drukiem XpressProfessional służy do kontroli wydruku, kopiowania i skanowania na urządzeniach wielofunkcyjnych Xerox. Jest to modułowy system, dający możliwości kontroli wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Funkcje systemu infokadra

Funkcje systemu infokadra System Informacji Zarządczej - infokadra jest rozwiązaniem skierowanym dla kadry zarządzającej w obszarze administracji publicznej. Jest przyjaznym i łatwym w użyciu narzędziem analityczno-raportowym,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP "CC"

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP CC Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP Grzegorz Blinowski "CC" Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-68-73; faks (22) 606-37-80 Problemy Integracja procesów zachodzących w

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania.

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Założenia projektowe systemu NETDOC. część 1: założenia ogólne i funkcjonalność rdzenia systemu Założenia ogólne Celem projektu jest

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Postanowienia Ogólne. 1. Niniejszym, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Dyrektywa Dyrektywa Komisji Europejskiej 2012/4/UE z dnia 22 lutego 2012 określa obowiązek wprowadzenia w życie elektronicznej ewidencji materiałów wybuchowych

Bardziej szczegółowo

iqportal abonencki panel zarządzania

iqportal abonencki panel zarządzania ISO 9001:2000 iqportal abonencki panel zarządzania Wersja 0.9 Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią tajemnicę naszego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu www oraz użytkownikach, którzy przekażą swoje dane

Bardziej szczegółowo

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: oprogramowanie Kategoria obejmuje niezbędne oprogramowanie dla uruchomienia i optymalnego wykorzystania komputera. Dostarczamy systemy operacyjne, pakiety biurowe,

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DYREKTOR GENERALNY URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Warszawa, erwca 2016 r. Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na utrzymanie Systemu Biuletynu

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Security Systems Risk Management OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Oprogramowanie firmy KEMAS jest zbudowane na bazie pakietu programowego- KEMAS NET- dedykowanego do zarządzania

Bardziej szczegółowo

Komputerowy system elektronicznego dzienniczka ucznia e-dziennik

Komputerowy system elektronicznego dzienniczka ucznia e-dziennik Komputerowy system elektronicznego dzienniczka ucznia e-dziennik Komputerowy system elektronicznego dzienniczka ucznia e-dziennik jest serwisem internetowym przeznaczonym dla szkół podstawowych, gimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA Departament Zakupów Wydział Zakupów tel. 22 587 84 46 fax. 22 587 84 60 ewa.skalij@termika.pgnig.pl SZANOWNY OFERENT Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI Dot.: modernizacji

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/UE/UE/1/2009/18/Z2/370/IN-462/2012 Warszawa, dnia 04 czerwca 2012 r. Informacja dla Wykonawców

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja aplikacji Szachy online

Dokumentacja aplikacji Szachy online Projekt z przedmiotu Technologie Internetowe Autorzy: Jakub Białas i Jarosław Tyma grupa II, Automatyka i Robotyka sem. V, Politechnika Śląska Przedmiot projektu: Aplikacja internetowa w języku Java Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

System zarządzania i monitoringu

System zarządzania i monitoringu Załącznik nr 12 do Opisu przedmiotu zamówienia System zarządzania i monitoringu System zarządzania i monitoringu powinien być zbudowany z odrębnych, dedykowanych modułów oprogramowania, monitorujących:

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.1

System Comarch OPT!MA v. 17.1 System Comarch OPT!MA v. 17.1 Comarch OPT!MA Pulpit Menadżera v. 4.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 140/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 140/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 140/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z usługi MS Office365 w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na projekt wortalu Państwowej Inspekcji Pracy Założenia dotyczące strony intranetowej

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na projekt wortalu Państwowej Inspekcji Pracy Założenia dotyczące strony intranetowej Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na projekt wortalu Państwowej Inspekcji Pracy Założenia dotyczące strony intranetowej WORTAL Państwowej Inspekcji Pracy po stronie INTRANETOWEJ powinien posiadać

Bardziej szczegółowo

1. Architektura logiczna Platformy Usługowej

1. Architektura logiczna Platformy Usługowej Kielce, dnia 12.01.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo