THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING"

Transkrypt

1 THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING

2

3 Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Podrcznik trzeci Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Peter Deyneka Russian Ministries

4 Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla chrzecijan zakładajcych kocioły Podrcznik trzeci Published by The Bible League, Van Dam Road, South Holland, IL USA Tel: (800) Copyright 1999 by The Alliance for Saturation Church Planting. This material was prepared in cooperation with Peter Deyneka Russian Ministries, Project 250. Pozwalamy i zachcamy do kopiowania i rozprowadzania tego materiału w dowolnej formie, pod warunkiem, e: (1) bdzie podany autor, (2) jeeli dokonasz modyfikacji, zostan one zaznaczone, (3) nie bdziesz pobierał opłaty przewyszajcej koszt kopiowania i (4) nie wykonasz wicej ni kopii. Jeeli chciałby umieci ten materiał w internecie lub jeeli zamierzasz wykorzysta go w sposób inny ni powyszy, prosimy o skontaktowanie si z: The Alliance for Saturation Church Planting, H-1111 Budapest, Budafoki út 34/B III/2, HUNGARY, tel.: +(36-1) and Fax: +(36-1) Zachcamy take do tłumacze i adaptacji do własnego kontekstu kulturowego. W takim przypadku równie prosimy o kontakt z The Alliance, ebymy mogli udzieli zachty i poinformowa innych, którzy mog by zainteresowani uyciem twojej wersji jzykowej lub innym wykorzystaniem tego materiału. Wicej informacji na temat słuby The Alliance moesz uzyska kontaktujc si z: P.O. Box 843 Monument, CO, USA Toll-free: (800) Europe Field Office Project 250 P.O. Box 496, 1415 Hill Avenue Wheaton, IL, USA Tel: (630) Fax: (630) Tekst Biblii, jeli nie zaznaczono inaczej, pochodzi z: Pismo wite Starego i Nowego Testamentu, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa. Printed in Poland

5 PODZIKOWANIA Dzikujemy wszystkim, którzy wnieli swój wkład w przygotowanie podrczników tej serii. Nastpujce osoby przyczyniły si w duym stopniu do ich powstania, głównie piszc i redagujc materiały. Panie, załó swój kociół a po krace ziemi! Jay Weaver, General Editor, World Team Richard Beckham David & Lisa Bromlow Ron Brunson Don Crane Bea Crane Hunter Dockery Mike Elwood Jeff Geske Dave Henderson Bob Mackey Bob Martin Paul Michaels Norie Roeder Ki Sanders Larry Sallee Eric Villanueva David Westrum Greater Europe Mission Christ For Russia World Witness and United World Mission Greater Europe Mission Greater Europe Mission World Harvest Mission Greater Europe Mission United World Mission C B International -- Project 250 of Peter Deyneka Russian Ministries United World Mission United World Mission Grace Brethren Intl. Mission United World Mission World Team UFM International -- Project 250 of Peter Deyneka Russian Ministries United World Mission Interlink Ministries -- Project 250 of Peter Deyneka Russian Ministries SPECJALNE PODZIKOWANIA ZA POMOC ADMINISTRACYJN I TECHNICZN DLA: Edith Bond The Alliance Regional Resource Team David Gál The Alliance Regional Resource Team Nell Harden Retired English Professor

6

7 Spis treci WSTP... I O THE ALLIANCE... III PROGI... V PRZEGLD PROGRAMU... VII WIZJA SCP... 1 Lekcja 8: Pierwsze postpy... 3 I. narodziny kocioła nowotestamentowego...3 II. przeladowanie...4 III. podróe misyjne pawła...4 IV. sobór w jerozolimie (Dzieje apostolskie, rozdział 15)...6 V. zasady strategicznej działalnoci misyjnej...7 Lekcja 9: Elementy ruchu zakładania kociołów I. fundamentalne wzorce dla ruchu zakładania kociołów a do nasycenia...11 II. kamienie budowlane ruchu zakładania kociołów a do nasycenia...12 III. skutek: ruchy zakładania kociołów...16 KOCIÓŁ Lekcja 9,10: Dary duchowe I. dlaczego potrzebujemy darów duchowych?...21 II. przywódcy: nadani przez Jezusa do przysposabiania ciała...22 III. zdolnoci: dane przez ducha witego do wyposaenia ciała w moc...22 IV. indukcyjne studium biblii na temat fragmentów o darach duchowych...24 V. przeszkody w odkrywaniu darów...26 Vi. Mobilizacja kocioła zgodnie z darami duchowymi...27 VII. dary duchowe a zakładanie kocioła...28 Lekcja 11: Społeczna dynamika kocioła I. zasady biblijne...30 II. kociół i kultura nowego testamentu...31 III. od czasów nowego testamentu do chwili obecnej...34 IV. współczesna kultura a kociół...35 V. podsumowanie...36 DUCHOWY CHARAKTER Lekcja 8,9: Prawo i Ewangelia I. boy cel dla prawa...42 II. ograniczenia prawa...43 III. ycie według prawa...45 IV. duch wyzwala nas spod prawa...45 V. ycie w duchu i wiara w ewangeli...46

8 Lekcja 10: Odwracanie si od grzechu jako sposób ycia I. cechy prawdziwego odwrócenia si od grzechu...52 II. prawdziwe odwrócenie si od grzechu jako sposób na ycie...54 III. Błogosławiestwa prawdziwego odwrócenia si od grzechu...55 Dodatek 10A: Miejsce grzesznika MODLITWA Lekcja 5: Modlitwa i post I. niezbdny charakter modlitwy...63 II. rola postu...64 Lekcja 6,7: Koncert modlitwy I. dziki czynimy Ojcu list do kolosan 1: II. módl si o to, by ewangeli słyszano na całym wiecie List do kolosan 1: III. módl si o to, by bóg napełnił ci poznaniem swojej woli list do kolosan 1: IV. dzikujcie ojcu list do kolosan 1: PRZYWÓDZTWO Lekcja 3: Sfery przywództwa I. przykład jezusa...73 II. sfery przywództwa w procesie zakładania kocioła...75 III. twoje sfery przywództwa...75 Lekcja 4: Wprowadzenie do pracy zespołowej I. na czym polega praca zespołowa?...79 II. biblijna podstawa pracy zespołowej...80 III. Cechy skutecznej pracy zespołowej...81 Lekcja 5: Budowanie zespołu I. tworzenie zespołu...85 II. prowadzenie twojego zespołu...87 III. rozumienie swojego zespołu...88 GRUPY KOMÓRKOWE Lekcja 7: Dynamika dyskusji w grupie komórkowej I. prowadzenie dyskusji w grupie komórkowej...93 II. opracowanie dobrych pyta...95 III. problemy podczas dyskusji...96 Dodatek 7A: Pytania do dyskusji I. RELAcja z bogiem II. relacja z samym sob III. RELAcje z innymi IV. RELacje ze wiatem Lekcja 8: Troszczenie si o ludzi w grupie komórkowej I. Budowanie relacji II. dostrzeganie potrzeb ludzi III. troska o potrzeby ludzi w twojej grupie komórkowej...105

9 Lekcja 9: Przygotowywanie nowych prowadzcych dla grup komórkowych I. wybór przywódcy-ucznia II. Przygotowanie przywódcy-ucznia do objcia funkcji III. oddelegowanie przywódcy-ucznia do słuby EWANGELIZACJA Lekcja 8: Ewangelizacja przez przyja I. przyja z nie-chrzecijanami II. naladowanie Chrystusa w przyjaj ni III. obliczanie kosztów IV. yciowe dowiadczenia zwizane z ewangelizacj przez przyja CZYNIENIE UCZNIAMI JEZUSA Lekcja 1: Wprowadzenie do czynienia ludzi uczniami Jezusa I. podstawa biblijna II. Definicja ucznia i czynienia uczniem III. boe wezwanie do czynienia uczniami IV. w jaki sposób czynienie uczniami przyczynia si do zakładania kocioła V. rozpoczynamy majc na uwadze cel Lekcja 2: Twoja rola w czynieniu uczniami Jezusa I. duchowy wzrost II. okazywanie swoim uczniom chrystusowej miłoci III. skupienie si na prawdziwych duchowych potrzebach ludzi zamiast na programach IV. zmierzanie do powielania i pomnaania V. czsta ocena swojej słuby i gotowo do koniecznych zmian VI. nauka, nauka i jeszcze raz nauka! Dodatek 2A: Cechy charakterystyczne chrzecijaskiej miłoci Lekcja 3: Znaj swoich ludzi, znaj swój cel I. pojmowanie celu czynienia uczniami II. Znajomo obecnego stanu duchowego swoich ludzi III. Praktyczne wskazówki czynienia uczniami jezusa Dodatek 3A: Niektóre teksty NT o wierze, nadziei i miłoci Lekcja 4: Pomaganie uczniom w duchowym wzrastaniu I. ustalenie powszechnych przyczyn duchowych zmaga II. ustalenie wsparcia dla wierzcych niezbdnego do pokonywania duchowych przeszkód Dodatek 4A: Analiza potrzeb duchowego wzrostu Lekcja 5: Formy czynienia uczniami Jezusa I. Forma I: wzrost indywidualny II. Forma 2: uczniostwo sam na sam III. Forma 3: słuba małych grup IV. Forma 4: słuba w duej grupie V. przypomnienie...156

10 Dodatek 5A: Plan czynienia uczniami Jezusa WALKA DUCHOWA Lekcja 1: Rozumienie wiatopogldu I. powszechnie wyznawane wiatopogldy II. wiatopogld biblijny III. wiatopogld a zakładanie kocioła Lekcja 2: Dynamika walki duchowej I. królestwo Boe II. królestwo człowieka III. królestwo istot duchowych IV. królestwo walki Dodatek 2A: Indukcyjne studium Biblii I. Obserwacja II. Interpretacja III. zastosowanie Lekcja 3: Bitwy duchowe I. sfery szataskiego ataku II. jak rozpozna, czy dany problem wynika z przyczyn naturalnych, czy jest atakiem szatana III. jak si broni przed atakami szatana IV. wskzówki radzenia sobie z demonicznym optaniem Dodatek 3A: Studium Biblii Dodatek 3B: Przykłady z całego wiata I. przykład pierwszy: Dick Hillis opowiada nastpujc histori z Chin II. przykład drugi: para misjonarzy opowiada nastpujc histori z kraju w Europie rodkowowschodniej III. przykład trzeci: para misjonarzy opowiada nastpujc histori z rumunii IV. przykład czwarty: młoda misjonarka w Afryce przeyła nastpujce dowiadczenie z walki duchowej...190

11 Podrcznik trzeci Marzec 2003 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona i Wstp WSTP CEL TEGO MATERIAŁU Chrzecijanie zakładajcy kocioły czsto s rekrutowani i posyłani niemal bez praktycznego przygotowania do postawionego im zadania. Przywódcy kocioła, przytłoczeni trudnociami słuby, czsto nie posiadaj wyranej wizji tego, co Bóg pragnie przez nich dokona. Jednak zarówno załoyciele, jak i przywódcy kocioła potrzebuj praktycznego przygotowania i wizji, ale szkoły biblijne i seminaria s dla wielu nieosigalne. Niniejszy materiał ma im dostarczy nie tylko wizji, lecz take biblijnych podstaw i praktycznych umiejtnoci słuby, które zamieni t wizj w rzeczywisto. Nie jest to program edukacyjny. Zapewnia on raczej niezbdne fundamenty biblijne i edukacyjne, a take praktyczne umiejtnoci słuby, nieodzowne dla zakładania kociołów. Pomimo i Kurs Omega powstał z myl o krajach Europy rodkowej i Wschodniej oraz byłego ZSRR, ciesz nas doniesienia, e okazał si poyteczny take w innych krajach. Program ten opracowano dla realizacji dwóch celów: 1. Zapewnienie praktycznego przygotowania niezbdnego do zakładania kociołów. 2. Mobilizacja całego Ciała Chrystusa do ruchu zakładania kociołów. Dzisiaj obserwujemy ruchy zakładania kociołów w wielu krajach na całym wiecie, m. in. w Brazylii, Rumunii, na Filipinach, w Nigerii. Wierzymy, e kociół lokalny jest głównym Boym narzdziem ewangelizacji wiata i e zakładanie kociołów oparte na zasadach pomnaania jest najefektywniejszym rodkiem do wypełnienia Wielkiego Nakazu Misyjnego. Nowe kocioły musz by zakładane z wizj pomnaania i zdolnoci do zakładania kolejnych nowych kociołów. Stwarza to korzystne warunki dla ruchu kociołów, który moe obj cały naród i przekształci ycie ludzi w całym kraju. W ruchu zakładania kociołów potrzebni s ludzie na wszystkich poziomach tego zadania, poczwszy od młodych wierzcych, pełnych entuzjazmu z powodu swojej nowej wiary, a do przywódców poszczególnych wyzna. Sami załoyciele nigdy nie bd w stanie zapocztkowa ruchu zakładania kociołów. Ten materiał mona zastosowa z korzyci dla wszystkich pracowników i przywódców kocioła, którzy mog bezporednio i porednio wspiera wysiłki załoycieli wypełniajc słub, do której powołał ich Bóg. PRZEGLD PROGRAMU Ten podrcznik jest jednym z piciu, które zawieraj około trzydziestu godzinnych lekcji. Aby umoliwi osignicie przedstawionych wyej celów, program zaj obejmuje szeroki zakres tematów istotnych dla zadania zakładania kociołów. Nale do nich: wizja SCP (zakładanie kociołów a do nasycenia), słuba grup komórkowych, prowadzenie w uczniostwie, kociół, ewangelizacja, indukcyjne studium Biblii, przywództwo, modlitwa, duchowy charakter i inne. Program zaj został podzielony na pi podrczników w celu zapewnienia rozwoju w procesie uczenia si. Po ukoczeniu danego podrcznika kady uczestnik wprowadza w ycie zawarte w nim zasady przed rozpoczciem nastpnego podrcznika. Dlatego wiele póniejszych sesji opiera si na zasadach i umiejtnociach, które uczestnicy poznali i wprowadzili w ycie podczas wczeniejszych lekcji. Innymi słowy program zaj jest tak opracowany, by jego treci były poznawane i jednoczenie wykorzystywane w rzeczywistym procesie zakładania kociołów. Gdy uczestnik aktywnie pracuje nad załoeniem nowego kocioła, bdzie potrzebował pewnych umiejtnoci i wiedzy, a take napotka na róne problemy. Umiejtnoci i wiedza potrzebne w pocztkowej fazie zakładania kocioła zostały omówione w pierwszych podrcznikach, natomiast działania i zasady potrzebne w póniejszej fazie przedstawione s w podrcznikach póniejszych. Kady podrcznik jest przygotowany tak, by kształtowa umiejtnoci, odpowiada na pytania, omawia potencjalne problemy zwizane z aktualn faz zakładania kocioła, w któr uczestnik jest aktywnie zaangaowany. Po tym Wstpie znajdziesz list kluczowych zada rozwojowych, inaczej progów, do których przygotowuje si uczestników kursu i które powinni wykona midzy seminariami. Lekcje s pogrupowane według tematów, a kady z piciu podrczników zawiera lekcje na kilka tematów. Niektóre z tych tematów, na przykład wizja i kociół znajduj si we wszystkich piciu podrcznikach. Inne, takie jak prowadzenie w uczniostwie pojawiaj si w programie nieco póniej, gdy

12 Podrcznik trzeci Marzec 2003 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona ii Wstp uczestnik styka si z nimi na swoim etapie słuby. W dalszej kolejnoci podana jest lista lekcji dla kadego z piciu podrczników. KORZYSTANIE Z MATERIAŁU Rada Dla Uczestnika Przygotowanie wszystkich piciu podrczników tego programu wymagało wiele czasu, modlitwy i wysiłku. Kady podrcznik zajmuje si konkretnymi umiejtnociami słuby i wiedz niezbdn w procesie zakładania nowego kocioła. Dlatego gorco polecamy rozpoczcie nauki od pierwszego podrcznika, a nie od jednego z podrczników póniejszych. W podobny sposób kada lekcja została starannie wybrana i opracowana tak, by była poyteczna, moliwa do zastosowania i miała istotne znaczenie dla zadania zakładania kociołów. Korzystne efekty przyniesie praca nad nimi po kolei. Warto sobie uwiadomi, e prawdziwe uczenie si ma miejsce wtedy, gdy stosuje si koncepcje przedstawione w tych lekcjach w swoim osobistym yciu i słubie. Wikszo lekcji na kocu zawiera plan działania. Plany działania maj pomóc w zastosowaniu idei przedstawionych w lekcji i powinny by wykonane przed rozpoczciem nastpnego podrcznika. Bardzo pomocne moe by posiadanie doradcy, który bdzie zachcał ci i udzielał rad w trakcie zakładania nowego kocioła. Taki doradca moe take rozlicza ci ze stosowania poznawanych koncepcji w swoim yciu i słubie. Rada osoby towarzyszcej przynosi nie tylko skutek pedagogiczny wielu załoycieli kociołów moe powiadczy, e jest to niezwykle pomocne w yciu i słubie. Dlatego gorco zachcamy do poszukiwania w modlitwie jakiej formy doradztwa, która wzbogaciłaby i umocniła twoj słub zakładania kocioła. Rada Dla Osoby Prowadzcej Szkolenie Ten materiał moe by wykorzystywany w wielu kontekstach, takich jak szkoła biblijna, seminarium lub seminarium przy kociele. Nie jest to jednak przede wszystkim materiał edukacyjny. Jest to materiał szkoleniowy, nastawiony na praktyczne przygotowanie. Edukacja skupia si na wiedzy i informacji. Natomiast intencj tego materiału nie jest jedynie przekazywanie wiedzy, ale motywowanie do działania przy wykorzystaniu zdrowych, biblijnych umiejtnoci słuby. Podrcznik ten przeznaczony jest dla wykonawców. Cho metoda, jak wybierzesz do nauczania lekcji z kadego podrcznika, zaley od Twojej konkretnej sytuacji, proponujemy, aby kady podrcznik był realizowany w trakcie tygodniowego seminarium. Jednake wiele orodków szkoleniowych z powodzeniem wykorzystuje inne moliwoci organizacyjne, lepiej dostosowane do ycia i prowadzonej słuby. Czasami s to dwa intensywne weekendy lub regularne sesje tygodniowe. Zaleca si podkrelanie planów działania pod koniec kadej lekcji, aby zostały wykonane przed nastpnym seminarium. Przedział czasowy midzy seminariami powinien wynosi od czterech do szeciu miesicy. Zalet tej metody nauczania jest łczenie zasad poznawanych podczas seminarium z ich praktycznym zastosowaniem miedzy seminariami. Podczas seminariów nie jest konieczne nauczanie kadego punktu kadej lekcji, poniewa uczestnicy mog przeczyta ten materiał samodzielnie. Czasami dobr metod jest zapoznanie si uczestników z treci lekcji i dyskusja na temat jej zwizku z ich własnym dowiadczeniem. Kiedy indziej najlepszym sposobem przekazania treci moe by wykład prowadzony przez specjalist z danej dziedziny. NIE KONCENTRUJ SI JEDNAK NA METODZIE WYKŁADOWEJ. Bd twórczy, wypróbowujc rónorodne metody do przekazania zasad i umiejtnoci zawartych w lekcjach. Inni prowadzcy wykorzystuj takie metody jak dyskusje grupowe, warsztaty i odgrywanie ról. Posiadasz wity depozyt. Pan Kocioła chce czyni uczniami wszystkie narody i potrzebuje przywódców. Masz niesamowit moliwo udzielenia pomocy i przygotowania wielu, którzy przyspiesz rozwój ruchu zakładania kociołów i wprowadz innych w ich pomnaanie. Dalsza pomoc Nie wahaj si skontaktowa z nami, jeeli moemy ci w czym pomóc przy rozszerzaniu wizji ruchu zakładania pomnaajcych si kociołów lub praktycznego przygotowywania zakładajcych kocioły. Jay Weaver, General Editor Budapeszt, Wgry, stycze 2000

13 Podrcznik trzeci O The Alliance Marzec 2003 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona iii O THE ALLIANCE Program ten został przygotowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Project 250 z Peter Deyneka Russian Ministries. The Alliance to grupa współpracujcych kociołów i organizacji misyjnych, które mobilizuj wierzcych do napełnienia ewangelicznymi kociołami kadego kraju w Europie Centralnej i Wschodniej oraz byłym Zwizku Radzieckim. Saturation Church Planting to strategia starajca si załoy lokalne kocioły w kadym miecie, wiosce i osiedlu, aby ludzie, którzy przyjm Chrystusa, mieli lokaln wspólnot, w której mogliby wzrasta i przygotowywa si do słuby. The Alliance wychodzi z załoenia, e połczenie sił wzmaga skuteczno, redukuje powtarzanie si i demonstruje jedno wierzcych w Chrystusa. W CO WIERZYMY: Kociół lokalny jest głównym narzdziem Boga w ewangelizacji i uczniostwie. Partnerstwo z kociołami i organizacjami misyjnymi ma kluczowe znaczenie dla pomnaania lokalnych kociołów i rozwoju ruchów zakładania kociołów a do nasycenia. Praktyczne przygotowywanie przywódców jest konieczne dla zakładania kociołów i wzrostu kocioła. Traktat w Lozannie jest wyznaniem wiary dla The Alliance. CO ROBIMY: Praktyczne przygotowywanie i doradztwo dla chrzecijan zakładajcych kocioły The Alliance zapewnia oparte na praktycznych umiejtnociach przygotowanie w formie seminariów, z praktycznymi zadaniami słuby majcymi na uwadze zakładanie pomnaajcych si kociołów. Gromadzenie informacji Właciwa informacja prowadzi do trafnych decyzji w zakładaniu kociołów. The Alliance moe Ci pomóc przez szkolenie i konsultacje w zakresie gromadzenia informacji odnonie do zakładania kociołów i ich wzrostu. Konsultacje w zakresie ruchu modlitwy Ruch zakładania kociołów rozpoczyna si od wizji, któr odkrywamy i udoskonalamy szukajc w modlitwie Boego planu. The Alliance moe pomóc Ci lepiej zrozumie rol ruchów modlitwy w zadaniu zakładania kociołów oraz podpowie, jak wspiera ruch modlitwy w Twoim regionie. Ukazywanie wizji Czego Bóg chce dla twojego kraju? On pragnie, by wszdzie były kocioły! The Alliance moe pomóc w ukazywaniu wizji nowych kociołów przez seminaria na temat zasad zakładania kociołów a do nasycenia. ABY UZYSKA WICEJ INFORMACJI, SKONTAKTUJ SI Z: The Alliance for Saturation Church Planting Regional Resource Team H-1111 Budapest Budafoki út 34/B III/2, HUNGARY Tel: +(36-1) lub Fax: + (36-1)

14 Podrcznik pity Cykl zakładania kociołów Stycze 2003 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona iv CYKL ZAKŁADANIA KO CIOŁÓW RUCH Ruch Kościół kociół w każdej kadej miejscowoci miejscowości i na każdym osiedlu i na kadym osiedlu Pomnaanie Pomnażanie Szkolenie Podstawy Pozyskiwanie Pozyskiwanie Zakładanie Zakładanie kociołów nie jest seri przypadkowo powizanych wydarze i działa; jest to proces zmierzajcy do okrelonego celu. Wymaga on koordynacji działa, połczenia umiejtnoci, wspólnej filozofii działania i kompetentnego przywództwa. Rozwój w tych zasadniczych dziedzinach jest celem szkolenia chrzecijanina zakładajcego kocioły. Cykl zakładania kociołów przedstawia wizualnie, z okrelonego punktu widzenia, wzajemne zwizki kluczowych zasad i praktyk działajcych w procesie zakładania kociołów. Jest on dla załoyciela czym w rodzaju mapy, pozwalajcej zawsze zorientowa si, skd przyszedł i dokd zmierza.

15 Podrcznik trzeci Marzec 2003 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega Strona v Progi PROGI dla Kursu Omega programu zakładania kociołów Progi to konkretne zadania w słubie, które zostały włczone w ten program. Kady próg to jak gdyby kolejny stopie w szerszym procesie zakładania nowego kocioła. Progi s konkretnymi punktami działania, które pomagaj uczestnikowi kursu zastosowa w praktyce koncepcje zawarte w Kursie Omega. S zarówno kamieniami milowymi na drodze postpu, jak i drogowskazami pokazujcymi dalszy kierunek. Poniej zamieszczamy list progów i głównych zagadnie przedstawionych w Kursie Omega. PODRCZNIK PIERWSZY: Konkretne punkty działania: Główne zagadnienia: Wizja SCP, Cel kocioła, Indukcyjne studium Biblii oraz Prowadzenie bada Zbadanie celu kocioła w wietle Wielkiego Nakazu Misyjnego. Przygotowanie ogólnej strategii słuby w oparciu o wizj mylenia typu Z. Badanie formy i funkcji w pierwszym i współczesnym kociele. Nauczenie si i prowadzenie indukcyjnego studium Biblii. Napisanie osobistego wiadectwa i podzielenie si nim z innymi. Załoenie grup wsparcia modlitewnego dla ewangelizacji i zakładania kociołów. Wykonanie szerokiego projektu badawczego dla obszaru docelowego. PODRCZNIK DRUGI: Główne zagadnienia: Ewangelizacja oraz Grupy komórkowe Konkretne punkty działania: Podzielenie si z innymi wynikami projektu badawczego na obszarze docelowym. Napisanie deklaracji celu kocioła. Opracowanie filozofii słuby zakładania kociołów. Opracowanie strategii osobistej ewangelizacji, włczajc w to ewangelizacj indywidualn. Rozpoczcie słuby grup komórkowych z akcentem na ewangelizacji. Posługiwanie si indukcyjnym studium Biblii osobicie i w grupach komórkowych.

16 Podrcznik trzeci Marzec 2003 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega Strona vi Progi PODRCZNIK TRZECI: Konkretne punkty działania: Główne zagadnienia: Czynienie uczniami Jezusa, Walka duchowa, Zespoły i praca zespołowa Rozpoznawanie i szkolenie przywódców grup komórkowych. Czas modlitwy i postu. Ocena wiatopogldu załoyciela kociołów w zestawieniu ze wiatopogldem biblijnym. Korzystanie z prawd biblijnych do obrony przed atakiem duchowym w yciu i słubie załoyciela kociołów. Tworzenie indywidualnych planów czynienia uczniami Jezusa dla ludzi zaangaowanych w słub zakładania kociołów. Wykonanie zada zwizanych z budowaniem zespołu i jego ocen. Analiza darów duchowych załoyciela kociołów i zespołu zakładania kociołów. PODRCZNIK CZWARTY: Główne zagadnienia: Przywództwo i Szafarstwo Konkretne punkty działania: Analiza silnych i słabych stron stylu przywództwa załoyciela kociołów, ze szczególnym akcentem na metodach osobistej interakcji z innymi. Zastosowanie zasad przywództwa w postawie słuby w yciu i słubie załoyciela kocioła. Analiza wykorzystania czasu w yciu i słubie chrzecijanina zakładajcego kocioły, ustalanie priorytetów, układanie planu zaj. Ocena ofiarnoci finansowej załoyciela kocioła oraz zakładanego kocioła. Przegld biblijnych ról ma i ony i obowizki załoyciela kocioła wobec swojej rodziny. Prowadzenie istniejcych grup komórkowych przez proces pomnoenia. Przygotowanie strategicznego planu działania dla słuby zakładania kociołów a do nasycenia. PODRCZNIK PITY: Konkretne punkty działania: Główne zagadnienia: Pomnaanie, Mobilizowanie innych oraz Promowanie ruchów SCP Inicjowanie współpracy w słubie z innymi grupami ewangelicznymi na obszarze docelowym. Planowanie i stosowanie w praktyce struktury opieki nad grupami komórkowymi, która bdzie przyczynia si do stałego wzrostu i pomnaania. Uczenie ludzi modlitwy o zakładanie kociołów a do nasycenia; mobilizowanie do modlitwy na poziomie miasta, regionu i kraju. Przygotowanie i wprowadzenie w ycie planu szkolenia i doradzania nowym załoycielom kociołów. Przygotowanie i wysłanie nowych przywódców do słuby zakładania kociołów. Promowanie w nowych kociołach wizji zaangaowania misyjnego nie tylko na ich obszarze docelowym, ale take a po krace ziemi.

17 Podrcznik trzeci rzegld programu Marzec 2003 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona vii PRZEGLD PROGRAMU Dotyczy głównie fazy FUNDAMENTY Cyklu Zakładania Kociołów PODRCZNIK PIERWSZY Przegld Wizja SCP Kociół Duchowy charakter Modlitwa Metody studium Biblii Ewangelizacja Lekcja 1: Mylenie typu Z Lekcja 2: Wielki Nakaz Misyjny i zakładanie kociołów Lekcja 3 (3A): Cykl zakładania kociołów 3A: Modele zakładania kociołów Lekcja 4 (4A,4B): Zasady prowadzenia bada 4A:Rozumienie swojego obszaru docelowego 4B: Przykładowe kwestionariusze Lekcja 1: Biblijne fundamenty kocioła Lekcja 2 (2A): Cel kocioła 2A: wiczenia dotyczce Wielkiego Nakazu Misyjnego Lekcja 3 (3A): Forma i funkcja 3A: Zastosowanie formy i funkcji Lekcja 4: Definicja lokalnego kocioła Lekcja 1: Usprawiedliwienie przez wiar Lekcja 2: ycie według ewangelii Lekcja 3: Wzrastanie chrzecijanina Lekcja 4: Przemieniajca moc Ewangelii Lekcja 5: Prowadzenie dziennika duchowego Lekcja 1, 2: Koncert modlitwy Lekcja 3 (3A): Jak pomaga w modlitwie 3A: Trójki modlitewne Lekcja 1 (1A): Wprowadzenie do indukcyjnej metody studium Biblii 1A: Jak dotarła do nas Biblia Lekcja 2 (2A): Obserwacja Boego słowa 2A: Jzyk Biblii Lekcja 3: Zastosowanie warsztat Lekcja 4(4A): Interpretacja Boego słowa 4A: Tabele biblijne Lekcja 1: Wprowadzenie do ewangelizacji Lekcja 2, 3: Pisanie osobistego wiadectwa Lekcja 5: Interpretacja warsztat Lekcja 6: Stosowanie Boego słowa Lekcja 7 (7A): Zastosowanie warsztat 7A Efez I.B.S Liczby w nawiasach ( ) odnosz si do dodatków.

18 Podrcznik trzeci rzegld programu Marzec 2003 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona viii PODRCZNIK DRUGI Przegld Dotyczy głównie fazy ZDOBYWANIA Cyklu Zakładania Kociołów Wizja SCP Kociół Duchowy charakter Modlitwa Przywództwo Grupy komórkowe Metody Studium Biblii Ewangelizacja Lekcja 5 (5A): Biblijne podstawy zakładania kociołów a do nasycenia Lekcja 6: Badanie warsztat Lekcja 7: Mobilizacja zasobów dziki badaniom 3 Lekcja 5: Istota kocioła Lekcja 6 (6A): Zbiorowe funkcje Kocioła 6A: Chrzest w wietle Nowego Testamentu Lekcja 7: Deklaracja celu istnienia kocioła Lekcja 8 (8A): Filozofia słuby zakładania kocioła 8A: Opracowanie filozofii słuby zakładania kocioła 4 Lekcja 6: y jak synowie, nie jak osieroceni Lekcja 7 (7A): Uczenie si synostwa 7A: Osieroceni a synowie 2 Lekcja 4: Koncert modlitwy 1 Lekcja 1 (1A): Biblijne zasady przywództwa 1A: Przykłady przywództwa oraz ich ocena Lekcja 2 (2A): Sylwetka przywódcy 2A: Przywódca 2 Lekcja 1: Funkcje i korzyci z grup komórkowych Lekcja 2 (2A, 2B): Zasady przywództwa w grupach komórkowych 2A: Przełamywanie lodów w grupach komórkowych 2B: Przykładowe zajcia podczas spotkania grupy komórkowej Lekcja 3 (3A): Zakładanie grupy komórkowej 3A: Planowanie - wiczenia Lekcja 4 (4A): Ewangelizacja w grupie komórkowej 4A: Wicej na temat oikos Lekcja 5: Prezentacja grupy komórkowej Lekcja 6: Filozofia słuby grupy komórkowej 6 Lekcja 8 (8A): Róne sposoby posługiwania si indukcyjnym studium Biblii 8A: Studium biograficzne o Barnabie Lekcja 9 (9A, 9B): Prowadzenie indukcyjnego studium Biblii 9A: Indukcyjne studium Biblii na podstawie Mat. 20: B: Indukcyjne studium Biblii na podstawie Łuk. 15: 1-7 Lekcja 10,11 (10A): wiczenie w prowadzeniu indukcyjnego studium Biblii 10B: Fragmenty do opracowania drog indukcyjnego studium Biblii 4 Lekcja 4 (4A): Ewangelizacja a zakładanie kociołów 4A: Ocena strategii ewangelizacyjnych Lekcja 5 (5A,5B): Bariery w skutecznej ewangelizacji 5A: Kociół w kadym narodzie 5B: Odpowiedzi na powszechne zarzuty Lekcje 6, 7 (6A, 6B, 6C): Proces nawrócenia 6A: Charakterystyka osób, którym chcesz głosi Ewangeli 6B: Trzy zasady strategicznej ewangelizacji 6C: Badanie postawy Jezusa wobec jednostek 4 Liczby w nawiasach ( ) odnosz si do dodatków.

19 Podrcznik trzeci rzegld programu Marzec 2003 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona ix PODRCZNIK TRZECI Przegld Wizja SCP Kociół Duchowy charakter Modlitwa Lekcja 8: Pierwsze postpy Lekcja 9: Elementy ruchu zakładania kociołów Lekcja 9, 10: Dary duchowe Lekcja 11: Społeczna dynamika kocioła Lekcja 8,9: Prawo i Ewangelia Lekcja 10 (10A): Odwracanie si od grzechu jako sposób ycia 10A: Miejsce grzesznika Lekcja 5: Modlitwa i post Lekcja 6, 7: Koncert modlitwy Liczby w nawiasach ( ) odnosz si do dodatków. Dotyczy głównie fazy BUDOWANIA Cyklu Zakładania Kociołów Przywództwo Grupy komórkowe Ewangelizacja Czynienie uczniami Jezusa Walka duchowa Lekcja 3: Sfery przywództwa Lekcja 4: Wprowadzenie do pracy zespołowej Lekcja 5 : Budowanie zespołu Lekcja 7 (7A): Dynamika dyskusji w grupie komórkowej 7A: Pytania do dyskusji Lekcja 8: Troszczenie si o ludzi w grupie komórkowej Lekcja 9: Przygotowywanie nowych prowadzcych dla grup komórkowych Lekcja 8: Ewangelizacja przez przyja Lekcja 1: Wprowadzenie do czynienia ludzi uczniami Jezusa Lekcja 2 (2A): Twoja rola w czynieniu uczniami Jezusa 2A: Cechy charakterystyczne chrzecijaskiej miłoci Lekcja 3 (3A): Znaj swoich ludzi, znaj swój cel 3A: Niektóre teksty NT o wierze, nadziei i miłoci Lekcja 4 (4A) Pomaganie uczniom w duchowym wzrastaniu 4A: Analiza potrzeb duchowego wzrostu Lekcja 1: Rozumienie wiatopogldu Lekcja 2 (2A): Dynamika walki duchowej 2A: Indukcyjne studium Biblii: Efezjan 4:17-5:21 Lekcja 3 (3A, 3B): Bitwy duchowe 3A: Studium Biblii 3B: Przykłady z całego wiata Lekcja 5 (5A): Formy czynienia uczniami Jezusa 5:A Plan czynienia uczniami Jezusa

20 Podrcznik trzeci rzegld programu Marzec 2003 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona x Dotyczy głównie fazy NAUCZANIA Cyklu Zakładania Kociołów PODRCZNIK CZWARTY Przegld Wizja SCP Kociół Duchowy charakter Modlitwa Przywództwo Grupy komórkowe Czynienie uczniami Jezusa Szafarstwo Rodzina Lekcja 10 (10A,10B): Komponenty strategii budowania ruchu zakładania kociołów 10A: Wiara i posłuszestwo a strach i niewiara 10B: Rzeczy przyczyniajce si do wzrastania Lekcja 11: Znaki ruchu Lekcja 12: Pasterzowanie w ruchu Lekcja 12: Dynamika sił w nowym kociele Lekcja 13: Cechy charakterystyczne wzrastajcych kociołów Lekcja 14: Struktura władzy w kociele Lekcja 11: Miło jako podstawa słuby Lekcja 12: Rozumienie Ojcowskiego serca Lekcja 13: Łaska dla pokornych Lekcje 8, 9: Modlitwa o przebudzenie Lekcja 6 (6A): Przywództwo w postawie słuby 6A: Lista kontrolna przywódców Lekcja 7: Dynamika przywództwa Lekcja 8: Style interakcji Lekcja 9: Potrzeby przywództwa Lekcja 10 (10A): Przygotowywanie nowych przywódców 10A: Cechy do budowania w nowym przywódcy Lekcja 10: Dyskusja na temat pyta i problemów dotyczcych grup komórkowych Lekcja 11: Pomnaanie grup komórkowych Lekcja 6: Seminarium na temat czynienia uczniami Jezusa Lekcja 1: Wprowadzenie do szafarstwa Lekcja 2: Szafarstwo finansowe Lekcja 3: Zarzdzanie czasem Lekcja 4: Strategiczne planowanie Lekcja 5: Strategiczne planowanie - seminarium Lekcja 1: Biblijne role w rodzinie Lekcja 2: Wychowywanie dzieci Liczby w nawiasach ( ) odnosz si do dodatków.

21 Podrcznik trzeci rzegld programu Marzec 2003 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona xi Dotyczy głównie faz POMNAANIA I RUCHU Cyklu Zakładania Kociołów PODRCZNIK PITY Przegld Wizja SCP Kociół Duchowy charakter Modlitwa Przywództwo Grupy komórkowe Zwiastowanie Rodzina Lekcja 13: Wizja i działanie teleskopu Lekcja 14: Mobilizacja Lekcja 15: Nastpne kroki Lekcja 16: Szkolenie jako element ruchu zakładania kociołów Lekcja 17: Mobilizowanie przywódców przez inicjatywy narodowe Lekcja 15: Dyscyplina kocielna Lekcja 16: Oddawanie czci Bogu w lokalnym kociele Lekcja 17: Jak prowadzi wspólne oddawanie czci Bogu Lekcja 18: Kociół lokalny a wiksze Ciało Chrystusa Lekcja 19: Historyczny wpływ kocioła w Lekcja 14: Słuba pojednania Lekcja 15: Moralna prawo chrzecijan zakładajcych kocioły Lekcja 10: Zachcanie do modlitwy wspierajcej ruch zakładania kociołów Lekcje 11, 12: Koncert modlitwy Lekcja 11: Posyłanie przywódców Lekcja 12 (12A): Przywództwo ruchu 12A: Przywódcy ruchu Lekcja 12: Korzystanie z grup komórkowych w istniejcym kociele Lekcja 13 (13A): Opieka nad grupami komórkowymi 13A: Grupy komórkowe: kocowy krok Lekcja 1: Biblijne zwiastowanie I Lekcja 2: Biblijne zwiastowanie II Lekcja 3: Biblijne zwiastowanie III Lekcja 3: Słuba rodzinie (Historia kocioła w kontekcie twojego kraju) Liczby w nawiasach ( ) odnosz si do dodatków. ŁCZNA LICZBA GODZIN W PROGRAMIE: 127.

22 Podrcznik trzeci rzegld programu Marzec 2003 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona xii

23 Podrcznik trzeci Wizja SCP Marzec 2003 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 1 WIZJA SCP

24 Podrcznik trzeci Wizja SCP Marzec 2003 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 2

25 Podrcznik trzeci Lekcja 8: Pierwsze postpy Wizja SCP Marzec 2003 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 3 WIZJA SCP LEKCJA 8 Pierwsze postpy RUCH ZAKŁADANIA KOCIOŁÓW Cel lekcji Celem tej lekcji jest pomoc uczestnikom kursu w zrozumieniu biblijnego precedensu ruchu zakładania kociołów dziki obserwacji rozszerzania si Kocioła przedstawionej w Dziejach Apostolskich. Główne punkty Rozszerzanie si Kocioła w pierwszym wieku było gwałtowne i potne. Pewne wydarzenia i zastosowanie poszczególnych zasad słuby przyczyniło si do pomylnego rozwoju Kocioła. Podane rezultaty Po opanowaniu tej lekcji kady uczestnik powinien: Zna zasady wielkiego postpu Ewangelii w Nowym Testamencie, które zmobilizowały zespoły zakładania kociołów do ruchu zakładania kociołów. Bra udział w ruchu zakładania rozrastajcych si kociołów, które pomnaaj si dziki zakładaniu innych rosncych i pomnaajcych si kociołów. Potrafi opracowa strategi ewangelizacji regionu poprzez zakładanie kociołów. Propozycje dla prowadzcych nauczanie Przygotuj map obszaru ródziemnomorskiego w celu pokazania regionu objtego słub Pawła. WPROWADZENIE We wczesnym okresie zaraz po wniebowstpieniu Jezusa ewangelia nie miała wpływu na wiat poza obszarem Judei, Samarii i Galilei. Na pocztku chrzecijastwo wydawało si ruchem małym i pozbawionym mocy w porównaniu z politycznymi siłami tamtych czasów. Mimo to przetoczyło si niczym lawina przez imperium rzymskie tak, e w cigu jednego pokolenia na całym terenie od Jerozolimy do Rzymu i jeszcze dalej powstały wspólnoty chrzecijaskie. Fakt tak szerokiego rozprzestrzeniania si chrzecijastwa w tak krótkim czasie budzi zdumienie współczesnych historyków (Berkhof, s. 21). Czy była to ekspansja przypadkowa? Czy pierwsi misjonarze na olep błkali si po wiecie rozpowszechniajc ewangeli? Niezupełnie. Uwane studium ksigi Dziejów Apostolskich ujawnia, e rozwój kocioła był skutkiem natchnionych przez Ducha planów opartych na zasadach słuby, którymi moemy si posługiwa do dnia dzisiejszego. W trakcie tej lekcji bdziemy zgłbia Pismo wite, najlepszy na wiecie podrcznik na temat zakładania kociołów. Przyjrzymy si czynnikom, które wpłynły na gwałtowne rozszerzanie si kocioła w przekonaniu, e moliwe jest opracowanie zasad słuby dotyczcych postpu i nasycenia kadego regionu ewangeli. Uwane studium ksigi Dziejów Apostolskich ujawnia, e rozwój kocioła był skutkiem zasad słuby, którymi moemy si posługiwa do dnia dzisiejszego. I. NARODZINY KOCIOŁA NOWOTESTAMENTOWEGO Dzie Pidziesitnicy, w którym narodził si kociół nowotestamentowy, odegrał wan rol w gwałtownym rozprzestrzenianiu si chrzecijastwa. Dzie ten miał miejsce podczas jednego z waniejszych wit, gdy tysice ydów i prozelitów z całego wiata przyszło do Jerozolimy. Łukasz odnotowuje przedstawicieli z trzynastu rónych regionów: Partii, Medii, Elamu, Mezopotamii, Judei, Kappadocji, Pontu, Azji, Frygii, Pamfilii, Egiptu, Cyreny, Rzymu i Krety. Wielu pielgrzymów uczestniczcych w Pidziesitnicy zaniosło swoj now wiar do swych ojczystych krajów, ale

26 Podrcznik trzeci Lekcja 8: Pierwsze postpy Wizja SCP Marzec 2003 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 4 stało si to dopiero po otrzymaniu polece i dowiadczeniu ycia kocielnego, jakie miało miejsce po wicie Pidziesitnicy (Dz. Ap. 2:42-47). To wstpne szkolenie moe wyjania, dlaczego kociół w Rzymie miał ju solidne podstawy, zanim przybył tam który z apostołów. II. PRZELADOWANIE W ósmym rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy o wybuchu wielkiego przeladowania, które było przyczyn rozproszenia si kocioła (Dz. Ap. 8:1; 11:19-21). Miało to take wpływ na rozpowszechnianie Ewangelii. Wierzcy po rozproszeniu si głosili ewangeli przewanie swoim ydowskim rodakom. Mimo to jednak w Antiochii syryjskiej docierano do wielu Greków i pozyskano ich dla Chrystusa. Skutkiem tego było załoenie pierwszego odnotowanego w Pimie kocioła złoonego głównie z pogan. Uznano to za zjawisko na tyle niezwykłe, e przywódcy Kocioła w Jerozolimie wysłali Barnab w celu zbadania sytuacji (Dz. 11:22-24). Barnaba był pod tak wielkim wraeniem wierzcych pogan z Antiochii, e spdził tam na słubie co najmniej rok. Namówił nawet Pawła z Tarsu, aby do niego dołczył (Dz. Ap. 11:25-26). Z innymi osobami pochodzcymi z jeszcze innych regionów stworzyli prny zespół przywódczy (Dz. 13:1). To tutaj w Antiochii uczniowie po raz pierwszy zyskali miano chrzecijan (Dz. 11:26). III. PODRÓE MISYJNE PAWŁA Oto od Jerozolimy i na całym obszarze a po Illiri dopełniłem obwieszczenia Ewangelii Chrystusa w. Paweł (Rzym. 15:19). Paweł pełnił wiele funkcji: apostoła, teologa i nauczyciela. We wszystkich tych zadaniach dominowała jednak jego rola jako misjonarza zakładajcego kocioły. Inni pozyskiwali wicej nawróconych ni Paweł, niektórzy głosili przed wikszym gronem słuchaczy, lecz prawdopodobnie nikt nie odnosił takich sukcesów w zakładaniu kociołów (Allen 1962:3). Badajc podróe misyjne Pawła moemy pozna jego klucz do sukcesu. Ilustracja 8.1 Rozpowszechnianie si Ewangelii A. Pierwsza podró (Dz. Ap ) rozszerzanie si na Cypr i Galacj Paweł i Barnaba zostali wysłani jako misjonarze najpierw na wysp Cypr, do ojczyzny Barnaby. Rozpoczli od nauczania w synagodze w Salamis, najwikszym miecie na wyspie. Nastpnie udali si do miasta Pafos, administracyjnej stolicy wyspy. yczliwe przyjcie w tym regionie zyskali dziki nawróceniu prokonsula Sergiusza Paulusa (Dz. 13:1-12). Po odbyciu słuby na Cyprze wyruszyli do Galacji na terenie współczesnej Turcji. W Antiochii Pizydyjskiej, administracyjnej stolicy południowej Galacji, Paweł głosił w synagodze i był

27 Podrcznik trzeci Lekcja 8: Pierwsze postpy Wizja SCP Marzec 2003 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 5 wiadkiem wielu nawróce wród pogan. Z uwagi na strategiczn pozycj Antiochii w Pizydii wpływ słuby Pawła i Barnaby nie ograniczał si tylko do miasta, gdy Słowo Paskie rozszerzało si po całym kraju (Dz. 13:49). Pomimo tego sukcesu przeladowanie rozptane przez ydów było tak intensywne, e Paweł i Barnaba musieli opuci miasto (Dz. 13:14-52). Paweł i Barnaba udali si póniej do Ikonium, wanego centrum handlowego w Galacji. Wiele osób odpowiadało na ich głoszenie w synagodze, lecz wkrótce zarówno ydzi, jak i poganie uknuli przeciwko nim spisek (Dz. 14:1-7). Wypdzeni uciekli do Listry, orodka militarnego z silnymi wpływami rzymskimi. Paweł mógł mija po drodze okoliczne miasta w prowincji takie jak Misthia czy Vasada (Allen 1962:13). Jako obywatel rzymski Paweł czuł si swobodniej w miastach, gdzie przebywało wielu Rzymian. Po uzdrowieniu chromego w Listrze, lud chciał odda cze Pawłowi i Barnabie, mylc ich z Zeusem i Hermesem. ydzi podburzyli tłum i doprowadzili do ukamienowania Pawła. Nieustraszeni apostołowie Paweł i Barnaba uciekli do Derbe (Dz. 14:8-20). W Derbe głosili ewangeli i nauczali wielu. Stamtd Paweł mógł bez trudu wróci do Antiochii przez swoje rodzinne miasto, Tars. Uznał jednak za waniejsze zachcanie nowych wierzcych i wyznaczanie przywódców w czterech załoonych przez siebie kociołach w Antiochii Pizydyjskiej, Ikonium, Listrze i Derbe mimo niebezpieczestwa, jakie znów mogło mu tam grozi (Dz. 14:20-23). B. Druga podró (15:36-18:22) rozszerzanie wpływów na Macedoni i Achaj Wskutek niezgody co do roli Jana Marka w zespole Paweł i Barnaba zaczli słuy osobno. Barnaba i Jan Marek wrócili na Cypr. Na towarzysza drugiej podróy misyjnej Paweł wybrał Sylasa. Wyruszyli w celu umacniania kociołów (Dz. 15:36-41). Nowy zespół powrócił do Derbe, Listry i prawdopodobnie innych miast na terenie Galacji (16:1-6). Podczas pobytu w Listrze Paweł namówił Tymoteusza, aby przyłczył si do ich słuby. Chciał uda si do Azji, lecz Duch wity odwiódł go od tego zamiaru. W Troadzie Paweł miał widzenie pewnego Macedoczyka (Dz. 16:7-11). W midzyczasie dołczył do nich Łukasz, tak wic zespół liczył ju czterech członków (Paweł, Sylas, Tymoteusz, Łukasz). Razem wyruszyli dalej do Filippi. Było to wane miasto na szlaku zwanym Via Egnatia - głównej rzymskiej drodze łczcej Macedoni z Azj (16:12-40). W Filippi została ochrzczona Lidia, a jej dom stał si orodkiem działa apostołów. Po uwolnieniu młodej niewolnicy spod władzy wrócego ducha jej właciciele wnieli oficjaln skarg, wskutek której Paweł i Sylas zostali poddani chłocie i wtrceni do wizienia. Wkrótce potem stranik wizienia przyjł chrzest wraz z całym swoim domem (Dz. 16:16-40). Mijajc po drodze Amfipolis i Apoloni Sylas i Paweł trafiaj do Tesaloniki, stolicy okrgu i głównego portu w Macedonii. Ponownie zaczynaj od synagogi, gdzie Paweł głosił przez trzy szabaty z rzdu. Spotkali si tam z dobrym przyjciem zarówno ze strony ydów, jak i pobonych pogan. Lecz zazdro niektórych ydowskich przywódców prowadzi do przeladowa (17:1-9). Paweł przenosi si zatem do Berei, gdzie spotyka si z gorliwoci słuchaczy. Gdy przeladowcy z Tesaloniki udali si w lad za misjonarzami do Berei, Paweł, zmuszony do ucieczki, pozostawił w Berei Tymoteusza i Sylasa (17:1-15). Paweł czekał, a Tymoteusz i Sylas dołcz do niego w Atenach kulturalnym i umysłowym centrum wiata. Tam włanie wygłosił wspaniałe kazanie, w którym znalazł wspólny grunt ze słuchaczami i okrelił cechy wiary. Kilka osób zostało zbawionych (17:15-34). Nastpnie Paweł osiadł w Koryncie, stolicy Achai, wanym orodku transportu i komunikacji w tym regionie (Dz. 18:1-16). Tu dołczaj do niego Akwila i Pryscylla, koledzy po fachu, szyjcy namioty. Teraz zespół składa si z Pawła, Sylasa, Tymoteusza, Akwili i Pryscylli. Podobnie jak w wielu innych miejscach słuba Pawła w Koryncie miała wymiar regionalny w prowincji Achai (2 Kor. 1:1). Po osiemnastu miesicach Paweł popłynł do Antiochii Syryjskiej powierzajc Sylasowi i Tymoteuszowi kontynuacj pracy w Koryncie. Po drodze zatrzymał si w Efezie, porcie morskim we współczesnej zachodniej Turcji. Tam spotkał si z yczliwym przyjciem w synagodze i otrzymał od ydów zaproszenie, aby został. Z uwagi na to, e wczeniej Duch Boy zabronił mu głoszenia w Azji, obiecał, i wróci jeli Bóg zechce. Zostawił tam Akwil i Pryscyll do dalszego prowadzenia dzieła (Dz. 18:19-21).

28 Podrcznik trzeci Lekcja 8: Pierwsze postpy Wizja SCP Marzec 2003 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 6 C. Trzecia podró (Dzieje Apostolskie 18:23-21:15) rozszerzanie wpływów w prowincji Azji Paweł rozpoczł swoj trzeci podró misyjn od kolejnych, czwartych ju odnotowanych odwiedzin w załoonych przez siebie kociołach w Galacji (Dz. 18:23). Potem odbył podró przez wyyny do Efezu (Dz. 19:1). Miasto to było portem morskim lecym na jednym z waniejszych szlaków z łatwym dostpem do rzymskiej prowincji Azji, która od dawna leała Pawłowi na sercu. Jakie 150 kilometrów na wschód od doliny Lycus le miasta Laodycea, Kolosy i Hierapolis. Efez był twierdz czarnej magii i bałwochwalstwa. W tamtych czasach był on jednym z trzech głównych miast wschodniego wiata ródziemnomorskiego (dwa pozostałe wane miasta to Aleksandria i Antiochia Syryjska). Efez zajmował wic strategiczne miejsce w słubie. Zgodnie ze swoim zwyczajem Paweł głosił w synagodze i po trzech miesicach spotkał si z odrzuceniem. Odrzucenie to wywołało co, co było by moe punktem kulminacyjnym jego słuby zakładania kociołów wielkie rozszerzanie si ewangelii w prowincji Azji: odłczył si od nich i oddzielił uczniów, i rozprawiał codziennie w szkole Tyrannosa. Trwało to dwa lata, tak e wszyscy mieszkacy Azji, ydzi i Grecy, usłyszeli słowo Paskie (Dz. 19:9-10). Jak to si stało, e kady mieszkaniec prowincji Azji usłyszał słowo Paskie? Inne fragmenty w Nowym Testamencie pokazuj, e w szybkim tempie powstały kocioły w Kolosach (Kol. 1:2), Laodycei (Kol. 4:16), Hierapolis (Kol. 4:13), Smyrnie (Obj. 2:8), Pergamonie (Obj. 2:12), Tiatyrze (Obj. 2:18), Sardes (Obj. 3:1), Filadelfii (Obj. 3:7) i w innych miejscach (prawdopodobnie w Magnezji, Troadzie, Milecie itp.). Te kocioły w prowincji Azji wiadcz o ruchu zakładania kociołów i potwierdzaj owiadczenie Pawła, e cała Azja usłyszała słowo Paskie. Ponadto ksigi takie jak List do Efezjan, List do Kolosan, Pierwszy i Drugi List do Tymoteusza, List do Filemona, Pierwszy, Drugi i Trzeci List Jana, Objawienie, fragmenty Dziejów Apostolskich mówi o kociołach i przywódcach kociołów w Azji, którzy wyłonili si wskutek ogromnego postpu ewangelii na tamtym terenie. Po trzech latach spdzonych w Efezie Paweł postanowił wróci do Macedonii i Achai, aby odwiedzi cztery kocioły załoone podczas swojej drugiej podróy w Filippi, Tesalonice, Berei i Koryncie. Posłał najpierw Tymoteusza i Erastusa (Dz. 19:21) i pozostał w Efezie nieco dłuej. Po buncie wszcztym przez tych, którzy czerpali zyski z bałwochwalstwa, Paweł wyruszył do Macedonii. W podróy towarzyszyli mu Sopater (z Berei), Arystarch i Sekundus (z Tesaloniki), Gajusz (z Derbe), Tymoteusz (z Listry), Tychik i Trofim (Dz. 20:3-6). Niektórzy z nich byli kolegami Pawła, których kształcił w centrum szkoleniowym załoonym przez siebie w szkole Tyrannosa w Efezie. Podczas swego trzymiesicznego pobytu w Koryncie Paweł dodawał otuchy braciom w Macedonii i Achai (Dz. 20:1-3). W drodze do Jerozolimy zatrzymał si w Milecie, gdzie spotkał si ze starszymi z Efezu w celu udzielenia im wskazówek odnonie do ich przywództwa (Dz. 20:17-38). IV. SOBÓR W JEROZOLIMIE (DZIEJE APOSTOLSKIE, ROZDZIAŁ 15) W centrum opisanych powyej wydarze, zaraz po pierwszej podróy, w Jerozolimie odbyło si wane spotkanie, które miało ogromny wpływ na gwałtowne rozprzestrzenianie si Kocioła wród pogan. Wypadki, które doprowadziły do zgromadzenia, to m.in. nieprzyja midzy ydami a poganami. Pierwsz oznak konfliktu było zaniedbywanie pogaskich wdów w kociele w Jerozolimie (Dz. 6). Szczepan, jeden z osób wybranych do rozwizania tego problemu, zostaje wtedy ukamienowany. Napicie mona te zauway w osobistym dowiadczeniu Piotra. Bóg poprosił go, by złamał ustanowione przedtem prawo i jadł nieczyste pokarmy. Po tym włanie wydarzeniu Piotr był wiadkiem nawrócenia pierwszego poganina, Korneliusza (Dz. 10). Trzeci incydent dotyczy Kocioła w Antiochii, gdzie znajdowało si wielu nawróconych pogan. ydzi w Jerozolimie dziwili si, e poganie z Antiochii mog poda za ydowskim Mesjaszem. Dlatego próbowali to sami zbada i wysłali Barnab na zwiady (Dz. 11:19-24). Pierwsza podró misyjna była ostatnim wydarzeniem w serii wypadków opisanych w pitnastym rozdziale Dziejów Apostolskich. Paweł i Barnaba widzieli i zabiegali o nawrócenia wród pogan w wielu miastach Galacji. Wkrótce pojawili si w Antiochii, orodku pogaskiego ruchu chrzecijaskiego, pewni chrzecijanie ydowskiego pochodzenia z Jerozolimy, którzy nauczali, e wszyscy chrzecijanie musz przestrzega Prawa Mojesza (Dz. 15:1). Doprowadziło to do soboru w Jerozolimie. Głównym zagadnieniem było przestrzeganie Prawa Mojeszowego przez pogan. Innymi słowy, czy zaproszenie Ewangelii było skierowane równie do

29 Podrcznik trzeci Lekcja 8: Pierwsze postpy Wizja SCP Marzec 2003 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 7 pogan, czy najpierw powinni oni nawróci si na judaizm? Dziki Boemu prowadzeniu sobór podjł decyzj bez wikszych trudnoci. Poganom zaoferowano wolno i nie oczekiwano od nich przestrzegania Prawa Mojesza. Postanowilimy bowiem, Duch wity i my, nie nakłada na was (pogan) adnego ciaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie si od ofiar składanych bokom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierzdu (Dz. 15:28-29). Wydarzenia opisane w pitnastym rozdziale Dziejów zawieraj wielk prawd misyjn i teologiczn. Ruchy zakładania kociołów powstaj wtedy, gdy Kociół z zapałem przyjmuje Ewangeli w całej jej rozcigłoci. Jeli Ewangelia jest ukryta lub zastpiona tradycjami, prawami czy stworzonymi przez człowieka formami, zmniejsza si jej moc przekształcania ludzkiego ycia. Przejawiamy tendencj do tego, by kła zbyt duy nacisk na formy. Rzecz naturaln dla pierwszych ydowskich nawróconych było oczekiwanie, e poganie wyra swoj wiar posługujc si takimi samymi formami, do jakich sami przywykli. Bóg jednak dokonywał czego nowego! Gdyby sobór w Jerozolimie dokonał nietrafnego wyboru, chrzecijastwo prawdopodobnie zostałoby niewielkim odgałzieniem judaizmu zamiast rozpowszechni si wród wszystkich narodów zgodnie z Boym zamiarem. Ruchy zakładania kociołów powstaj wtedy, gdy Kociół z zapałem przyjmuje Ewangeli w całej jej rozcigłoci. Jeli Ewangelia jest ukryta lub zastpiona czym innym, zmniejsza si jej moc. V. ZASADY STRATEGICZNEJ DZIAŁALNOCI MISYJNEJ Pismo podaje nam szczegóły na temat działalnoci Pawła. Nie posiadamy tak wielu informacji o innych apostołach. Tradycja jednak podaje, e apostoł Mateusz zakładał kocioły w Mezopotamii, Tomasz w Indiach, Piotr w Rzymie, a Marek w Egipcie. Andrzej natomiast zaniósł ewangeli do Scytii na północ od Morza Czarnego (Shenk, s. 157 i Forster, s. 40). W kadym ze swoich przedsiwzi kociół rozwijał si systematycznie nawet po okresie apostolskim. Zwró uwag na ponisze komentarze: Chrystus zapocztkował now ras złoon z nas chrzecijan w kadym narodzie. Bardaisan, chrzecijaski szlachcic z Edessy w północnej Mezopotamii około roku 200 po Chr. Lecz ci, których nazywacie trzeci ras, mog równie dobrze sta si pierwsz, gdy nie ma narodu, w którym nie byłoby chrzecijan. Tertulian z Kartaginy około roku 200 po Chr. S teraz kocioły na kracach wiata, a cały wiat wznosi okrzyki radoci do Boga Izraela. Orygenes rok 240 po Chr. (Foster 1972, s. 35). Jak to si stało? Czy był to tylko przypadek? Uwane studium ksigi Dziejów Apostolskich ujawnia, e rozwój kocioła był wynikiem natchnionych przez Ducha planów opartych na zasadach słuby, które s aktualne równie dzisiaj. Teraz po dokładnym zapoznaniu si z Ksig Dziejów przyjrzyjmy si kilku podanym niej zasadom. D. Poddanie si prowadzeniu Ducha witego Znaczna cz działalnoci misyjnej jest skutkiem nie tylko biblijnej strategii lub trafnych decyzji, lecz bezporedniego Boego prowadzenia. Duch posłał Filipa do etiopskiego eunucha; Pan nakazał Piotrowi uda si do domu Korneliusza; Duch wity przemówił do przywódców w Antiochii nakazujc im posła Barnab i Pawła jako misjonarzy. Ten sam Duch skierował Pawła do Macedonii zamiast do Azji (Dz. 16:6nn). Jezus ukazał si Pawłowi w Koryncie i polecił mu tam zosta. Duch wity i prorok Agabos potwierdzili to, co Jezus powiedział Pawłowi podczas jego nawrócenia, mianowicie, e wiele bdzie musiał wycierpie dla mego imienia (Dz. 9:16). Proroctwo to zaprowadziło go Jerozolimy. Nie moemy w pełni poj Boych dróg, moemy jednak mie pewno, e wszystkie opisane powyej wypadki miały swoje uzasadnienie. By moe Bóg zabronił Pawłowi działa w Azji podczas jego drugiej podróy dlatego, e czas nie był po temu odpowiedni, a ponadto Bóg wiedział, e miejscem o najwikszym znaczeniu strategicznym dla zdobycia Azji był Efez, nie Bitynia czy Myzja. Ciekawostk jest fakt, e gdy Paweł udał si do Macedonii, jedn z pierwszych spotkanych tam osób była Lidia z Tiatyry, miasta w prowincji Azji. Warto te zwróci uwag na to, jak Bóg przygotował plan póniejszego przybycia Pawła do Efezu poprzez wysłanie tam przed nim Pryscylli, Akwili i Apollosa. Gdy Paweł i inni byli ju zaangaowani w działalno, otrzymywali prowadzenie w trakcie swojej misji. Nie ma adnej biblijnej wymówki dla tych, którzy trwaj w bezczynnoci, dopóki

THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING

THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Podrcznik drugi Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Peter

Bardziej szczegółowo

YCIE W CHRYSTUSIE. ...Kto trwa we Mnie, a Ja w nim...

YCIE W CHRYSTUSIE. ...Kto trwa we Mnie, a Ja w nim... Rozpocznij od nauczenia si na pami J 15,5 YCIE W CHRYSTUSIE Rozmylanie nad J 15,5 Kto jest krzewem winnym? Kto latorolami?... Jak widzisz zaleno midzy latorol a krzewem?... W jaki sposób odnosi si to do

Bardziej szczegółowo

THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING

THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Podrcznik pierwszy Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z

Bardziej szczegółowo

THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING

THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla założycieli kościołów Podręcznik czwarty Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy

Bardziej szczegółowo

KONKURS BIBLIJNY ETAP SZKOLNY (Corpus Paulinum Listy św. Pawła) 2001r.

KONKURS BIBLIJNY ETAP SZKOLNY (Corpus Paulinum Listy św. Pawła) 2001r. KONKURS BIBLIJNY ETAP SZKOLNY (Corpus Paulinum Listy św. Pawła) 2001r. Imię i nazwisko... Szkoła...... Imię i nazwisko katechety... 1. Paweł urodził się w: a) Jerozolimie b) Tarsie w Cylicji c) Damaszku

Bardziej szczegółowo

Parafialna Liga Biblijna 2016/2017 Parafia Niepokalanego Serca Maryi Panny w Leśniewie. Nazwisko rodziny: KARTA PYTAŃ I ODPOWIEDZI ZESTAW 3

Parafialna Liga Biblijna 2016/2017 Parafia Niepokalanego Serca Maryi Panny w Leśniewie. Nazwisko rodziny: KARTA PYTAŃ I ODPOWIEDZI ZESTAW 3 Nazwisko rodziny: Adres:.... KARTA PYTAŃ I ODPOWIEDZI ZESTAW 3 Dzieje Apostolskie 1. W jakim dniu według Dziejów Apostolskich nastąpiło Zesłanie Ducha Świętego? 2. W jakim mieście głosił Ewangelię Filip,

Bardziej szczegółowo

Parafialna Liga Biblijna 2016/2017 Parafia Niepokalanego Serca Maryi Panny w Leśniewie. Nazwisko rodziny: KARTA PYTAŃ I ODPOWIEDZI ZESTAW 3

Parafialna Liga Biblijna 2016/2017 Parafia Niepokalanego Serca Maryi Panny w Leśniewie. Nazwisko rodziny: KARTA PYTAŃ I ODPOWIEDZI ZESTAW 3 Nazwisko rodziny: Adres:.... KARTA PYTAŃ I ODPOWIEDZI ZESTAW 3 Dzieje Apostolskie 1. W jakim świątecznym dniu, według księgi, nastąpiło Zesłanie Ducha Świętego? Dzień Pięćdziesiątnicy 2. W jakim mieście

Bardziej szczegółowo

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Walka duchowa. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Walka duchowa. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Walka duchowa Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Peter Deyneka Russian Ministries Kurs Omega: Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne Jestem Żydem z Tarsu (Dz 21, 39). W mieście rodzinnym Szawła... 9

Spis treści. Słowo wstępne Jestem Żydem z Tarsu (Dz 21, 39). W mieście rodzinnym Szawła... 9 241 Spis treści Słowo wstępne............................................... 7 1. Jestem Żydem z Tarsu (Dz 21, 39). W mieście rodzinnym Szawła.................................. 9 2. Obrzezany ósmego dnia

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Tytu. Katolicka Biblia zawiera prawd!

Tytu. Katolicka Biblia zawiera prawd! Tytu Katolicka Biblia zawiera prawd! Spis treci Tytu 1 Spis treci 2 1 Wstp 3 2 Maria 3 2.1 Matka Jezusa 3 2.2 Wieczne dziewictwo 3 2.3 Niepokalane poczcie 3 2.4 Oddawanie czci 3 3 Msza 3 4 Celibat 4 5

Bardziej szczegółowo

Metody studium biblii

Metody studium biblii Metody studium biblii THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Metody Studium Biblii Opracowany przez The Alliance for Saturation Church

Bardziej szczegółowo

AUTORYTET I EWANGELIA PAWŁA

AUTORYTET I EWANGELIA PAWŁA AUTORYTET I EWANGELIA PAWŁA Lekcja 2 na 8 lipca 2017 A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym

Bardziej szczegółowo

PEWNO ZBAWIENIA. Kto daje ycie wieczne?... Gdzie mona znale ycie wieczne?... Kto ma ycie wieczne?...

PEWNO ZBAWIENIA. Kto daje ycie wieczne?... Gdzie mona znale ycie wieczne?... Kto ma ycie wieczne?... WSTP. By pewnym oznacza pozby si wszelkich wtpliwoci. Lekcje biblijne Pocztek z Chrystusem przez studiowanie Pisma witego, uczenie si go na pami, rozmylanie i stosowanie w yciu pod kierownictwem Ducha

Bardziej szczegółowo

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10)

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Lekcja 5 na 4 lutego 2017 Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Możemy dowiedzieć się o chrzcie Duchem Świętym i jak wierzący

Bardziej szczegółowo

Lekcja 2 na 14 października 2017

Lekcja 2 na 14 października 2017 Lekcja 2 na 14 października 2017 Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa (Jan 1:17) Wielkie obietnice: lepsze życie w zamian za posłuszeństwo. Lepsze

Bardziej szczegółowo

DALSZE PODRÓŻE MISYJNE PAWŁA I BARNABY

DALSZE PODRÓŻE MISYJNE PAWŁA I BARNABY DALSZE PODRÓŻE MISYJNE PAWŁA I BARNABY Teksty biblijne: Dz. Ap. 13,44-52; 14 i 15 Teksty pamięciowe: Rz. 10,15 cz. II (dzieci młodsze), Dz. Ap. 1,8 (dzieci starsze) O jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują

Bardziej szczegółowo

,,Wybory i wyzwania podręcznik do nauki religii w trzeciej klasie szkoły ponadgimnazjalnej razem 25 jednostek lekcyjnych

,,Wybory i wyzwania podręcznik do nauki religii w trzeciej klasie szkoły ponadgimnazjalnej razem 25 jednostek lekcyjnych podręcznik do nauki religii w trzeciej klasie szkoły ponadgimnazjalnej razem 25 jednostek lekcyjnych Zagadnienia programowe Tematyka Cele i treści szczegółowe Liczba lekcji (45 ) Lekcje organizacyjne Wstęp

Bardziej szczegółowo

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Modlitwa. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Modlitwa. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Modlitwa Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Peter Deyneka Russian Ministries Kurs Omega: Praktyczne

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT KATECHEZY TEMAT WYMIAR SPORTU W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA CZEŚĆ OGÓLNY

KONSPEKT KATECHEZY TEMAT WYMIAR SPORTU W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA CZEŚĆ OGÓLNY Stanisław Wróblewski MWSD V KONSPEKT KATECHEZY TEMAT WYMIAR SPORTU W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA CZEŚĆ OGÓLNY 1. Cel ogólny katechezy Ukazanie sportu jako możliwości dojścia do Boga 2. Cele operacyjne. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Rodzina. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Rodzina. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Rodzina Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Peter Deyneka Russian Ministries Kurs Omega: Praktyczne

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT KATECHEZY NIOS POMOC DZIECIOM Z NIGERII

KONSPEKT KATECHEZY NIOS POMOC DZIECIOM Z NIGERII KONSPEKT KATECHEZY NIOS POMOC DZIECIOM Z NIGERII klasy I-III szkoły podstawowej Oprac. Ks. Piotr Pierzchwała Pomoc Kociołowi w Potrzebie Warszawa 2013 Kontekst egzystencjalny bd treciowy, do którego nawizujemy:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPOWIEŚCI MISYJNYCH dla klas edukacji wczesnoszkolnej RELIGIA ROK PIERWSZY

PROGRAM OPOWIEŚCI MISYJNYCH dla klas edukacji wczesnoszkolnej RELIGIA ROK PIERWSZY PROGRAM OPOWIEŚCI MISYJNYCH dla klas edukacji wczesnoszkolnej RELIGIA ROK PIERWSZY WPROWADZENIE Podczas gdy uwaga przedszkolaków skupia się przede wszystkim na życiu w ich bezpośrednim otoczeniu, dzieci

Bardziej szczegółowo

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH CHARAKTERYSTYKA: Program przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Minimum programowe nie uwzględnia podziału treści materiału

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH CHARAKTERYSTYKA: Program przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych: liceum, technikum oraz szkół zawodowych. Katechezy

Bardziej szczegółowo

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Grupy komórkowe. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Grupy komórkowe. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Grupy komórkowe Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Peter Deyneka Russian Ministries Kurs Omega: Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej

Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej Co odróżnia szkoły chrześcijański? Zapisz trzy rzeczy, które - twoim zdaniem odróżniają szkołę chrześcijańską od innych szkół. Podziel się swoimi przemyśleniami

Bardziej szczegółowo

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLAS 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wymagania zaznaczone na zielono obowiązują przy wystawianiu ocen końcowo rocznych, czyli nie są brane pod uwagę w I okresie roku

Bardziej szczegółowo

SP Klasa IV, Temat 53

SP Klasa IV, Temat 53 1 podróż: Jerozolima Antiochia 2 podróż: Jerozolima Filippi 3 podróż: Jerozolima Korynt 4 podróż: Jerozolima Rzym SP Klasa IV, Temat 53 Grupa I Pierwsza podróż św. Pawła: Jerozolima Antiochia. W czasie

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

2. Wiadomości zdobywane podczas katechezy będą sprawdzane w następującej formie:

2. Wiadomości zdobywane podczas katechezy będą sprawdzane w następującej formie: Klasa 6 SP 1. Ocenie z religii podlegają: 1. Wiadomości w zakresie materiału przewidzianego programem klasy. 2. Umiejętności: aktywność (podczas katechez, w przygotowaniu szkolnych Mszy Św., nabożeństw

Bardziej szczegółowo

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r.

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Aktywni na start Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny

Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny I. Podstawowe: Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018 Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny Posiada

Bardziej szczegółowo

ETAP I - SZKOŁA PODSTAWOWA KLUCZ z odpowiedziami

ETAP I - SZKOŁA PODSTAWOWA KLUCZ z odpowiedziami Imię i nazwisko ucznia/numer:.. Nazwa Zboru, miejscowość:.. Ilość punktów:.. /107 ETAP I - SZKOŁA PODSTAWOWA KLUCZ z odpowiedziami Pytania z jedną właściwą odpowiedzią - Za każdą prawidłową odpowiedź:

Bardziej szczegółowo

Proszę was, bracia, bądźcie tacy, jak ja, gdyż i ja jestem taki, jak wy (Galacjan 4:12)

Proszę was, bracia, bądźcie tacy, jak ja, gdyż i ja jestem taki, jak wy (Galacjan 4:12) Lekcja 9 na 26 sierpnia 2017 Proszę was, bracia, bądźcie tacy, jak ja, gdyż i ja jestem taki, jak wy (Galacjan 4:12) Duszpasterski apel Pawła. Galacjan 4:12 Bracia, proszę was bądźcie tacy jak ja bo stałem

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem 3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem Trzeba wierzyć w to, co się robi i robić to z entuzjazmem. Modlić się to udać się na pielgrzymkę do wewnętrznego sanktuarium, aby tam uwielbiać Boga

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

List do Rzymian podręcznik do nauki religii w drugiej klasie szkoły ponadgimnazjalnej razem 22 jednostki lekcyjne

List do Rzymian podręcznik do nauki religii w drugiej klasie szkoły ponadgimnazjalnej razem 22 jednostki lekcyjne List do Rzymian podręcznik do nauki religii w drugiej klasie szkoły ponadgimnazjalnej razem 22 jednostki lekcyjne Zagadnienia programowe Lekcja organizacyjna Tematyka Cele i treści szczegółowe Liczba lekcji

Bardziej szczegółowo

APOSTOŁ PAWEŁ I SYLAS

APOSTOŁ PAWEŁ I SYLAS APOSTOŁ PAWEŁ I SYLAS Tekst biblijny: Dz. Ap. 16, 11 22 Tekst pamięciowy: 2 Kor. 5, 17 Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Boże

Bardziej szczegółowo

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna-

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- II raport okresowy z ewaluacji projektu: Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- - Malbork, padziernik 2007 - opracował: Jakub Lobert Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

DRUGA WYPRAWA MISYJNA PAWŁA APOSTOŁA

DRUGA WYPRAWA MISYJNA PAWŁA APOSTOŁA Ks. Robert Głuchowski DRUGA WYPRAWA MISYJNA PAWŁA APOSTOŁA Chcemy podjąć kolejny temat z cyklu Trudne dzieje początków chrześcijaństwa, przybliżając naszym słuchaczom świat pierwszych chrześcijan, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Żeby zdobyć jakiś zawód, trzeba się go uczyć, czasem całe lata.

Żeby zdobyć jakiś zawód, trzeba się go uczyć, czasem całe lata. Wychowanie dzieci praktyczne (bo biblijne) wskazówki. 29. maja 2011 r. Żeby zdobyć jakiś zawód, trzeba się go uczyć, czasem całe lata. Tymczasem, żeby zostać rodzicem, nie trzeba żadnej szkoły. Większość

Bardziej szczegółowo

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Tomasz Kiesling Oborniki 2013 Być jak Teofil dziś Teofil konkretne imię adresata, chrześcijanina, do którego pisze św. Łukasz Ewangelię. Ewangelista przeprowadził wiele rozmów

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r.

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Wymagania programowe i kryteria oceniania I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.

Bardziej szczegółowo

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Zwiastowanie. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Zwiastowanie. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Zwiastowanie Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Peter Deyneka Russian Ministries Kurs Omega: Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Wizja SCP. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Wizja SCP. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Wizja SCP Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Peter Deyneka Russian Ministries Kurs Omega: Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Czynienie uczniami Jezusa. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Czynienie uczniami Jezusa. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Czynienie uczniami Jezusa Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Peter Deyneka Russian Ministries Kurs

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie nr 35/2012 Rektora Wyszej Szkoły Zarzdzania i Administracji z siedzib w Zamociu z dnia 5 listopada 2012 roku

Zarzdzenie nr 35/2012 Rektora Wyszej Szkoły Zarzdzania i Administracji z siedzib w Zamociu z dnia 5 listopada 2012 roku Zarzdzenie nr 35/2012 Rektora Wyszej Szkoły Zarzdzania i Administracji z siedzib w Zamociu z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczcych okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

ETAP I SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

ETAP I SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA Imię i nazwisko ucznia/numer: Nazwa Zboru, miejscowość: Ilość punktów:... /151 ETAP I SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA Pytania z jedną właściwą odpowiedzią - Zaznacz krzyżykiem jedną właściwą odpowiedź; - Za każdą

Bardziej szczegółowo

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Przywództwo. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Przywództwo. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Przywództwo Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Peter Deyneka Russian Ministries Kurs Omega: Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Na podstawie oryginału CISCO, przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Ogólne załoenia dla projektu Przegld i cele Podczas tego wiczenia uczestnicy wykonaj zadanie

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ POSŁANY DO POGAN. Lekcja 1 na 1 lipca 2017

PAWEŁ POSŁANY DO POGAN. Lekcja 1 na 1 lipca 2017 PAWEŁ POSŁANY DO POGAN Lekcja 1 na 1 lipca 2017 A gdy to usłyszeli, uspokoili się i wielbili Boga, mówiąc: Tak więc i poganom dał Bóg upamiętanie ku żywotowi z (Dz Ap. 11:18) Paweł jest autorem listu do

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA Tekst biblijny: Dz. Ap. 16,19 36 Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 16,31 ( ) Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Bóg chce, abyś uwierzył w Jego Syna, Jezusa

Bardziej szczegółowo

NASZ SYNOD DIECEZJALNY

NASZ SYNOD DIECEZJALNY NASZ SYNOD DIECEZJALNY Słowo Biskupa Kaliskiego podczas Mszy świętej w Katedrze na rozpoczęcie drugiej sesji plenarnej Synodu, 18 października 2008 roku I Co to jest synod diecezjalny? Jakie jest jego

Bardziej szczegółowo

Temat: Sakrament chrztu świętego

Temat: Sakrament chrztu świętego Temat: Sakrament chrztu świętego UWAGA! Do spotkania należy przygotować obrzędy chrztu świętego (powinny być dostępne w zakrystii) oraz w miarę możliwości drugą część spotkania przeprowadzić w kościele

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 5 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

KONKURS BIBLIJNY PAWEŁ APOSTOŁ W DZIEJACH APOSTOLSKICH TEST BIBLIJNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ETAP REJONOWY

KONKURS BIBLIJNY PAWEŁ APOSTOŁ W DZIEJACH APOSTOLSKICH TEST BIBLIJNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ETAP REJONOWY KONKURS BIBLIJNY PAWEŁ APOSTOŁ W DZIEJACH APOSTOLSKICH TEST BIBLIJNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ETAP REJONOWY Wpisuje uczeń Kod ucznia Data urodzenia dzień miesiąc rok Instrukcja dla ucznia 1.

Bardziej szczegółowo

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań.

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań II Czytanie 1 / 5 Z Homilii św. Jana Pawła II, papieża, wygłoszonej

Bardziej szczegółowo

Pierwszorzêdnym autorem Pisma œw. jest Duch Œwiêty, a drugorzêdnymi ludzie natchnieni przez Ducha Œw. zwani hagiografami.

Pierwszorzêdnym autorem Pisma œw. jest Duch Œwiêty, a drugorzêdnymi ludzie natchnieni przez Ducha Œw. zwani hagiografami. PYTANIA DLA OSóB PRZYGOTOWUJ¹CYCH SIê DO PRZYJêCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W PARAFII ŒW. RODZINY W S³UPSKU 1.Co to jest religia? Religia jest to ³¹cznoœæ cz³owieka z Panem Bogiem. 2.Co to jest Pismo œwiête?

Bardziej szczegółowo

Lekcja 4 na 28 stycznia 2017

Lekcja 4 na 28 stycznia 2017 Lekcja 4 na 28 stycznia 2017 Czy Duch Święty jest siłą wypływającą od Boga, czy też boską Osobą równą Ojcu i Synowi? Czy ta kwestia ma znaczenie i czy wpływa ona na nasze relacje z Bogiem? Jezus i Duch:

Bardziej szczegółowo

ETAP I SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA KLUCZ z odpowiedziami

ETAP I SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA KLUCZ z odpowiedziami Imię i nazwisko ucznia/numer: Nazwa Zboru, miejscowość:.... Ilość punktów:... /151 ETAP I SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA KLUCZ z odpowiedziami Pytania z jedną właściwą odpowiedzią - Zaznacz krzyżykiem jedną właściwą

Bardziej szczegółowo

Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych. Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz

Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych. Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz Klasa I Ja i Bóg na co dzień Redaktor: Michał Stępień Nauka o Jezusie Chrystusie Jezus Syn Boży

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Przełożony świątyni odwiedza Jezusa

Biblia dla Dzieci przedstawia. Przełożony świątyni odwiedza Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Przełożony świątyni odwiedza Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: M. Maillot; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce

Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce mgr Tomasz Grbski Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce Temat: Dyskusja nad liczb rozwiza równania liniowego i kwadratowego z wartoci bezwzgldn i parametrem. Czas trwania: 45 minut.

Bardziej szczegółowo

Przełożony świątyni odwiedza Jezusa

Przełożony świątyni odwiedza Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Przełożony świątyni odwiedza Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: M. Maillot; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible

Bardziej szczegółowo

Tytu. Cztery prawdy, których powiniene wiedzie.

Tytu. Cztery prawdy, których powiniene wiedzie. Tytu Cztery prawdy, których powiniene wiedzie. Spis treci Tytu 1 Spis treci 2 1 Potrzebujesz zbawienia 3 2 Sam siebie nie moesz zbawi 3 3 Pan Jezus zatroszczy si o Twoje zbawienie 4 4 Bez Jezusa pójdziesz

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

Kurs Dydaktyk medialny

Kurs Dydaktyk medialny Kurs Dydaktyk medialny Jednym z najdynamiczniej rozwijajcych si zastosowa techniki informacyjnych jest wspomagane komputerowo nauczanie. Konieczno ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych wymusza

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE

KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE klasy IV-VI szkoły podstawowej Oprac. Ks. Łukasz Skolimowski Warszawa 2012 Przeznaczenie: Szkoła

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT TEMAT: Pracujemy w programie Power Point. Czas (4 x 45 minut ) ZAKRES TRECI PROGRAMOWYCH: Bezpieczestwo, higiena i reguły pracy przy komputerze Sposoby porozumiewania si

Bardziej szczegółowo

ETAP I - SZKOŁA PODSTAWOWA

ETAP I - SZKOŁA PODSTAWOWA Imię i nazwisko ucznia/numer:.. Nazwa Zboru, miejscowość:.. Ilość punktów: /65 ETAP I - SZKOŁA PODSTAWOWA Pytania z jedną właściwą odpowiedzią - Zaznacz krzyżykiem jedną właściwą odpowiedź; - Za każdą

Bardziej szczegółowo

NOWY PROGRAM NAUCZANIA RELIGII ADWENTYSTYCZNEJ W SZKOLE LUB W PUNKCIE KATECHETYCZNYM

NOWY PROGRAM NAUCZANIA RELIGII ADWENTYSTYCZNEJ W SZKOLE LUB W PUNKCIE KATECHETYCZNYM NOWY PROGRAM NAUCZANIA RELIGII ADWENTYSTYCZNEJ W SZKOLE LUB W PUNKCIE KATECHETYCZNYM WARSZAWA 2015 KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SEKRETARIAT EDUKACJI ul. FOKSAL 8 00-366

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTY POTRZEBUJĄ UMOCNIENIA

WSPÓLNOTY POTRZEBUJĄ UMOCNIENIA Ks. Robert Głuchowski WSPÓLNOTY POTRZEBUJĄ UMOCNIENIA TRZECIA WYPRAWA MISYJNA PAWŁA APOSTOŁA Chcemy przyjrzeć się bliżej trzeciej wyprawie misyjnej Pawła Apostoła. Kończąc drugą wyprawę misyjną Paweł,

Bardziej szczegółowo

Finansuj Filipa. i narzędzia do jego służby Dzieje Apostolskie 8, 30-31

Finansuj Filipa. i narzędzia do jego służby Dzieje Apostolskie 8, 30-31 Finansuj Filipa i narzędzia do jego służby Dzieje Apostolskie 8, 30-31 Kto to jest Filip? Filip to zwyczajny chrześcijanin, który stosuje model indywidualnej ewangelizacji oparty na przykładzie Filipa

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

Sytuacyjne Przywództwo Zespołowe STL

Sytuacyjne Przywództwo Zespołowe STL Sytuacyjne Przywództwo Zespołowe STL Opis szkolenia Warsztat szkoleniowy Sytuacyjne Przywództwo Zespołowe STL opracowany został przez Kenetha Blancharda - światowy autorytet w dziedzinie zarządzania, m.in.

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT KATECHEZY JAK JA MOG POMÓC PRZELADOWANYM DZI CHRZECIJANOM?

KONSPEKT KATECHEZY JAK JA MOG POMÓC PRZELADOWANYM DZI CHRZECIJANOM? KONSPEKT KATECHEZY JAK JA MOG POMÓC PRZELADOWANYM DZI CHRZECIJANOM? klasy IV-VI szkoły podstawowej Oprac. Ks. Piotr Pierzchwała Pomoc Kociołowi w Potrzebie Warszawa 2013 Kontekst egzystencjalny bd treciowy,

Bardziej szczegółowo

KONKURS BIBLIJNY PAWEŁ APOSTOŁ W DZIEJACH APOSTOLSKICH TEST BIBLIJNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP REJONOWY

KONKURS BIBLIJNY PAWEŁ APOSTOŁ W DZIEJACH APOSTOLSKICH TEST BIBLIJNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP REJONOWY KONKURS BIBLIJNY PAWEŁ APOSTOŁ W DZIEJACH APOSTOLSKICH TEST BIBLIJNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP REJONOWY Wpisuje uczeń Kod ucznia Data urodzenia dzień miesiąc rok Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna Osoby objte programem: uczniowie gimnazjum, nauczyciele i rodzice I. Załoenia ogólne Działania profilaktyczne maj na celu zapobieganie niepodanym

Bardziej szczegółowo

Dowód chrztu Duchem Świętym

Dowód chrztu Duchem Świętym Dowód chrztu Duchem Świętym Ta grupa, która może słuchać i słucha, co Duch mówi i przyjmuje do tego objawienie, jest grupą, opisaną w 1. Korynt. 2, 6 16. To są ci, którzy posiadają Ducha Bożego. To są

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Załcznik nr 1 do zapytania ofertowego NAZWA ADRES e-mail telefon Nazwa, adres, tel., e-mail Oferenta FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Odpowiadajc na Zapytanie ofertowe nr 06A/WSH/EFS_SOS/2016 z dnia 27 padziernika

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

Na początku Bóg podręcznik do nauki religii w I klasie gimnazjum (semestr pierwszy) razem 22 jednostki lekcyjne

Na początku Bóg podręcznik do nauki religii w I klasie gimnazjum (semestr pierwszy) razem 22 jednostki lekcyjne Na początku Bóg podręcznik do nauki religii w I klasie gimnazjum (semestr pierwszy) razem 22 jednostki lekcyjne Zagadnienia programowe Tematyka Cele i treści szczegółowe Liczba lekcji (45 ) Lekcje organizacyjne

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU JAN PAWEŁ II ORĘDOWNIK RODZINY NASZA SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA ŁĄCZY SIĘ Z TYMI SŁOWAMI PAMIĘTAMY 27 kwietnia 2015 roku odbył się w naszej

Bardziej szczegółowo

Sakramenty - pośrednicy zbawienia

Sakramenty - pośrednicy zbawienia Sakramenty - pośrednicy zbawienia SAKRAMENTY W Kościele jest siedem sakramentów: chrzest, bierzmowanie (chryzmacja), Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń, małżeństwo. ----------------------------------

Bardziej szczegółowo