THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING"

Transkrypt

1 THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING

2

3 Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Podrcznik drugi Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Peter Deyneka Russian Ministries

4 Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla chrzecijan zakładajcych kocioły Podrcznik drugi Published by The Bible League, Van Dam Road, South Holland, IL USA Tel: (800) Copyright 1999 by The Alliance for Saturation Church Planting. This material was prepared in cooperation with Peter Deyneka Russian Ministries, Project 250. Pozwalamy i zachcamy do kopiowania i rozprowadzania tego materiału w dowolnej formie, pod warunkiem, e: (1) bdzie podany autor, (2) jeeli dokonasz modyfikacji, zostan one zaznaczone, (3) nie bdziesz pobierał opłaty przewyszajcej koszt kopiowania i (4) nie wykonasz wicej ni kopii. Jeeli chciałby umieci ten materiał w internecie lub jeeli zamierzasz wykorzysta go w sposób inny ni powyszy, prosimy o skontaktowanie si z: The Alliance for Saturation Church Planting, H-1111 Budapest, Budafoki út 34/B III/2, HUNGARY, tel.: +(36-1) and Fax: +(36-1) Zachcamy take do tłumacze i adaptacji do własnego kontekstu kulturowego. W takim przypadku równie prosimy o kontakt z The Alliance, ebymy mogli udzieli zachty i poinformowa innych, którzy mog by zainteresowani uyciem twojej wersji jzykowej lub innym wykorzystaniem tego materiału. Wicej informacji na temat słuby The Alliance moesz uzyska kontaktujc si z: P.O. Box 843 Monument, CO, USA Toll-free: (800) Europe Field Office Project 250 P.O. Box 496, 1415 Hill Avenue Wheaton, IL, USA Tel: (630) Fax: (630) Tekst Biblii, jeli nie zaznaczono inaczej, pochodzi z: Pismo wite Starego i Nowego Testamentu, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa. Printed in Poland

5 PODZIKOWANIA Dzikujemy wszystkim, którzy wnieli swój wkład w przygotowanie podrczników tej serii. Nastpujce osoby przyczyniły si w duym stopniu do ich powstania, głównie piszc i redagujc materiały. Panie, załó swój kociół a po krace ziemi! Jay Weaver, General Editor, World Team Richard Beckham David & Lisa Bromlow Ron Brunson Don Crane Bea Crane Hunter Dockery Mike Elwood Jeff Geske Dave Henderson Bob Mackey Bob Martin Paul Michaels Norie Roeder Ki Sanders Larry Sallee Eric Villanueva David Westrum Greater Europe Mission Christ For Russia World Witness and United World Mission Greater Europe Mission Greater Europe Mission World Harvest Mission Greater Europe Mission United World Mission C B International -- Project 250 of Peter Deyneka Russian Ministries United World Mission United World Mission Grace Brethren Intl. Mission United World Mission World Team UFM International -- Project 250 of Peter Deyneka Russian Ministries United World Mission Interlink Ministries -- Project 250 of Peter Deyneka Russian Ministries SPECJALNE PODZIKOWANIA ZA POMOC ADMINISTRACYJN I TECHNICZN DLA: Edith Bond The Alliance Regional Resource Team David Gál The Alliance Regional Resource Team Nell Harden Retired English Professor

6

7 Spis treci WSTP... I O THE ALLIANCE... III PROGI... V PRZEGLD PROGRAMU... 7 WIZJA SCP... 1 Lekcja 5: Biblijne podstawy zakładania kociołów a do nasycenia... 3 I. Nasycenie w starym testamencie...3 Ii. Słuba jezusa...4 Iii. Biblijne podstawy zakładania kociołów a do nasycenia...5 Iv. Ile kociołów oznacza nasycenie?...6 V. Zakładanie kociołów a do nasycenia w przeszłoci...7 Lekcja 6: Badanie - warsztat... 9 Lekcja 7: Mobilizacja zasobów dziki badaniom I. Powołanie do działania...11 Ii. Wskazówki dotyczce dzielenia si informacjami...12 Iii. Ustal, jak zmobilizowa zasoby misyjne...13 Iv. Przykład wykorzystania bada do mobilizacji zasobów...14 KO CIÓŁ Lekcja 5: Istota Kocioła I. Znaczenie i posługiwanie si słowem kociół...19 Ii. Fałszywe koncepcje kocioła...20 Iii. Przenonie opisujce kociół jako ywy organizm...21 Iv. Zakładanie ywego kocioła...22 Lekcja 6: Zbiorowe funkcje Kocioła I. Zbiorowe i osobiste obowizki w kociele...25 Ii. Zbiorowe funkcje kocioła...26 Iii. Kiedy naley spełnia funkcje zbiorowe...30 Dodatek 6A: Chrzest w wietle Nowego Testamentu I. Obserwacja...33 Ii. Interpretacja...34 Iii. Zastosowanie...34 Lekcja 7: Deklaracja celu istnienia kocioła I. Na czym polega deklaracja celu?...35 Ii. Szukanie celu twojego kocioła...35 Iii. Pisemna deklaracja celu miejscowego kocioła...36

8 Lekcja 8: Filozofia słuby zakładania kocioła I. Na czym polega filozofia słuby zakładania kocioła?...39 Ii. Potrzeba filozofii słuby zakładania kociołów...40 Iii. Elementy skutecznej filozofii słuby zakładania kocioła...43 Iv. Opracowanie własnej filozofii słuby zakładania kocioła...43 V. Przykładowa filozofia słuby...43 Dodatek 8A: Opracowanie słuby zakładania kocioła I. Pytania do rozwaenia przy opracowaniu filozofii słuby...47 Ii. Cechy wyróniajce twój kociół...48 Iii. Styl słuby...48 Iv. Wartoci...49 V. Okrel swoj filozofi słuby...49 Vi. Omów i porównaj swoj filozofi z innymi...49 DUCHOWY CHARAKTER Lekcja 6: y jak synowie, nie jak osieroceni I. ycie sieroty...54 Ii. Chrzecijanie mylcy i zachowujcy si jak sieroty...54 Iii. Nasze synostwo w bogu...55 Iv. Błdne pojmowanie naszego synostwa...56 Lekcja 7: Uczenie si synostwa I. Serce pełne przygnbienia a serce wolne...59 Ii. Dumne serce a serce współpracujce z ojcem...60 Iii. Serce pełne egoizmu a serce zdolne do kochania innych...61 Dodatek 7A: Osieroceni a synowie MODLITWA Lekcja 4: Koncert modlitwy I. Oddawanie panu chwały (psalm 95:1-5)...67 Ii. Uwielbianie pana (psalm 95:6-7)...68 Iii. Słuchajcie jego głosu (psalm 95: 8-11)...68 PRZYWÓDZTWO Lekcja 1: Biblijne zasady przywództwa I. Definicja przywództwa...71 Ii. Zasady biblijnego przywództwa...72 Dodatek 1A: Przykłady przywództwa oraz ich ocena Lekcja 2: Sylwetka przywódcy I. Rozwijanie w sobie chrystusowego charakteru...79 Ii. Współpracuj z zespołem...80 Iii. Rozwijanie zdolnoci i umiejtnoci innych...80 Iv. Umiejtno przekazania danego obowizku...80 V. Wytyczenie celów i ustalenie planów oraz denie do ich osignicia...81 Vi. Wyraanie wizji w taki sposób, by inspirowała innych...81 Vii. Wytrwało i przezwycianie zastojów...82 Viii. Prowadzenie w ewangelizacji...82

9 Dodatek 2A: Przywódca GRUPY KOMÓRKOWE Lekcja 1: Funkcje i korzyci z grup komórkowych I. Podstawy grupy komórkowej...91 Ii. Funkcje grup komórkowych...92 Iii. Korzyci z grup komórkowych...93 Lekcja 2: Zasady przywództwa w grupach komórkowych I. Ogólne koncepcje przywództwa...99 Ii. Prowadzenie spotkania grupy komórkowej Iii. Administracja w grupie komórkowej Dodatek 2A: Przełamywanie lodów w grupach komórkowych Dodatek 2B: Przykładowe zajcia podczas spotkania grupy komórkowej Lekcja 3: Zakładanie grupy komórkowej I. Przygotowanie do załoenia grupy komórkowej Ii. Nawizywanie kontaktów Iii. Wybór miejsca Iv. Przygotuj si do pierwszego spotkania Dodatek 3A: Planowanie - wiczenia Lekcja 4: Ewangelizacja w grupie komórkowej I. Dwa rodzaje niewierzcych Ii. Pojmowanie koncepcji oikos Iii. Grupy dzielenia si Iv. Proces ewangelizacji poprzez grup komórkow Dodatek 4A: Wicej na temat oikos Lekcja 5: Prezentacja grupy komórkowej I. Prezentacja grupy komórkowej Ii. Ocena Lekcja 6: Filozofia słuby grupy komórkowej I. Filozofia grupy komórkowej Ii. Modele słuby grupy komórkowej Iii. Opracowanie strategii słuby grupy komórkowej METODY STUDIUM BIBLII Lekcja 8: Róne sposoby posługiwania si idukcyjnym studium biblijnym I. Powtórzenie zasad indukcyjnego studium biblijnego Ii. Studia biograficzne Iii. Studium ksig Iv. Studium tematyczne Dodatek 8A: Studium biograficzne o Barnabie I. Studium odnonych fragmentów Ii. Posumuj nauczanie Iii. Zdecyduj, co z tym zrobi...154

10 Lekcja 9: Prowadzenie indukcyjnego studium Biblii I. Charakterystyka grupy prowadzcej indukcyjne studium biblii Ii. Przygotowanie do studium Iii. Prowadzenie studium Dodatek 9A: Indukcyjne studium Biblii na podstawie Mat. 20: I. Modlitwa Ii. Zapoznaj si z fragmentem z ewangelii mateusza 20: Iii. Obserwacja Iv. Interpretacja V. Zastosowanie Dodatek 9B: Indukcyjne studium Biblii na podstawie Łuk. 15: I. Modlitwa Ii. Zapoznaj si z fragmentem z ewangelii łukasza 15: Iii. Obserwacja Iv. Interpretacja V. Zastosowanie Lekcja 10,11: Prowadzenie indukcyjnego studium Biblii - warsztat Dodatek 10A: Fragmenty do opracowania drog indukcyjnego studium Biblii EWANGELIZACJA Lekcja 4: Ewangelizacja a zakładanie kocioła I. Potrzeba nowego podejcia Ii. Bieg sztafetowy Iii. Zasady ewangelizacji Dodatek 4A: Ocena strategii ewangelizacyjnych I. Strategia ewangelizacyjna 1 ewangelizacyjne studium biblijne Ii. Strategia ewangelizacyjna 1 kampania ewangelizacyjna Iii. Strategia ewangelizacyjna 3 stoisko z literatur chrzecijask Iv. Strategia ewangelizacyjna 4 chrzecijaska wideoteka Lekcja 5: Bariery w skutecznej ewangelizacji I. Problem barier i potrzeba mostów Ii. Pojmowanie barier ograniczajcych ewangelizacj Iii. Zewntrzne bariery na drodze do skutecznej ewangelizacji Iv. Bariery wewntrzne na drodze do skutecznej ewangelizacji V. Strategia pokonywania barier Dodatek 5A: Kociół w kadym narodzie Dodatek 5B: Odpowiedzi na powszechne zarzuty Lekcja 6,7: Proces nawrócenia I. Ocena ludzkich potrzeb Ii. Ocena etapu zrozumienia ewangelii Iii. Pojmowanie czterech etapów działania zwizanego z pozyskiwaniem ludzi dla chrystusa Iv. Ustalenie strategii ewangelizacyjnej...205

11 Dodatek 6A: Charakterystyka osób, którym chcesz głosi Ewangeli Dodatek 6B: Trzy zasady strategicznej ewangelizacji I. Strategiczny zasiew Ii. Strategiczne ycie spotykaj si z ludmi tam, gdzie s, nie tam, gdzie jest nam wygodnie Iii. Strategiczne rozumowanie ludzie zadowoleni na ogół nie d do zmian Dodatek 6C: Badanie postawy Jezusa wobec jednostek

12

13 Podrcznik drugi Luty 2003 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona i Wstp WSTP CEL TEGO MATERIAŁU Chrzecijanie zakładajcy kocioły czsto s rekrutowani i posyłani niemal bez praktycznego przygotowania do postawionego im zadania. Przywódcy kocioła, przytłoczeni trudnociami słuby, czsto nie posiadaj wyranej wizji tego, co Bóg pragnie przez nich dokona. Jednak zarówno załoyciele, jak i przywódcy kocioła potrzebuj praktycznego przygotowania i wizji, ale szkoły biblijne i seminaria s dla wielu nieosigalne. Niniejszy materiał ma im dostarczy nie tylko wizji, lecz take biblijnych podstaw i praktycznych umiejtnoci słuby, które zamieni t wizj w rzeczywisto. Nie jest to program edukacyjny. Zapewnia on raczej niezbdne fundamenty biblijne i edukacyjne, a take praktyczne umiejtnoci słuby, nieodzowne dla zakładania kociołów. Pomimo i Kurs Omega powstał z myl o krajach Europy rodkowej i Wschodniej oraz byłego ZSRR, ciesz nas doniesienia, e okazał si poyteczny take w innych krajach. Program ten opracowano dla realizacji dwóch celów: 1. Zapewnienie praktycznego przygotowania niezbdnego do zakładania kociołów. 2. Mobilizacja całego Ciała Chrystusa do ruchu zakładania kociołów. Dzisiaj obserwujemy ruchy zakładania kociołów w wielu krajach na całym wiecie, m. in. w Brazylii, Rumunii, na Filipinach, w Nigerii. Wierzymy, e kociół lokalny jest głównym Boym narzdziem ewangelizacji wiata i e zakładanie kociołów oparte na zasadach pomnaania jest najefektywniejszym rodkiem do wypełnienia Wielkiego Nakazu Misyjnego. Nowe kocioły musz by zakładane z wizj pomnaania i zdolnoci do zakładania kolejnych nowych kociołów. Stwarza to korzystne warunki dla ruchu kociołów, który moe obj cały naród i przekształci ycie ludzi w całym kraju. W ruchu zakładania kociołów potrzebni s ludzie na wszystkich poziomach tego zadania, poczwszy od młodych wierzcych, pełnych entuzjazmu z powodu swojej nowej wiary, a do przywódców poszczególnych wyzna. Sami załoyciele nigdy nie bd w stanie zapocztkowa ruchu zakładania kociołów. Ten materiał mona zastosowa z korzyci dla wszystkich pracowników i przywódców kocioła, którzy mog bezporednio i porednio wspiera wysiłki załoycieli wypełniajc słub, do której powołał ich Bóg. PRZEGLD PROGRAMU Ten podrcznik jest jednym z piciu, które zawieraj około trzydziestu godzinnych lekcji. Aby umoliwi osignicie przedstawionych wyej celów, program zaj obejmuje szeroki zakres tematów istotnych dla zadania zakładania kociołów. Nale do nich: wizja SCP (zakładanie kociołów a do nasycenia), słuba grup komórkowych, prowadzenie w uczniostwie, kociół, ewangelizacja, indukcyjne studium Biblii, przywództwo, modlitwa, duchowy charakter i inne. Program zaj został podzielony na pi podrczników w celu zapewnienia rozwoju w procesie uczenia si. Po ukoczeniu danego podrcznika kady uczestnik wprowadza w ycie zawarte w nim zasady przed rozpoczciem nastpnego podrcznika. Dlatego wiele póniejszych sesji opiera si na zasadach i umiejtnociach, które uczestnicy poznali i wprowadzili w ycie podczas wczeniejszych lekcji. Innymi słowy program zaj jest tak opracowany, by jego treci były poznawane i jednoczenie wykorzystywane w rzeczywistym procesie zakładania kociołów. Gdy uczestnik aktywnie pracuje nad załoeniem nowego kocioła, bdzie potrzebował pewnych umiejtnoci i wiedzy, a take napotka na róne problemy. Umiejtnoci i wiedza potrzebne w pocztkowej fazie zakładania kocioła zostały omówione w pierwszych podrcznikach, natomiast działania i zasady potrzebne w póniejszej fazie przedstawione s w podrcznikach póniejszych. Kady podrcznik jest przygotowany tak, by kształtowa umiejtnoci, odpowiada na pytania, omawia potencjalne problemy zwizane z aktualn faz zakładania kocioła, w któr uczestnik jest aktywnie zaangaowany. Po tym Wstpie znajdziesz list kluczowych zada rozwojowych, inaczej progów, do których przygotowuje si uczestników kursu i które powinni wykona midzy seminariami. Lekcje s pogrupowane według tematów, a kady z piciu podrczników zawiera lekcje na kilka tematów. Niektóre z tych tematów, na przykład wizja i kociół znajduj si we wszystkich piciu podrcznikach. Inne, takie jak prowadzenie w uczniostwie pojawiaj si w programie nieco póniej, gdy

14 Podrcznik drugi Luty 2003 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona ii Wstp uczestnik styka si z nimi na swoim etapie słuby. W dalszej kolejnoci podana jest lista lekcji dla kadego z piciu podrczników. KORZYSTANIE Z MATERIAŁU Rada Dla Uczestnika Przygotowanie wszystkich piciu podrczników tego programu wymagało wiele czasu, modlitwy i wysiłku. Kady podrcznik zajmuje si konkretnymi umiejtnociami słuby i wiedz niezbdn w procesie zakładania nowego kocioła. Dlatego gorco polecamy rozpoczcie nauki od pierwszego podrcznika, a nie od jednego z podrczników póniejszych. W podobny sposób kada lekcja została starannie wybrana i opracowana tak, by była poyteczna, moliwa do zastosowania i miała istotne znaczenie dla zadania zakładania kociołów. Korzystne efekty przyniesie praca nad nimi po kolei. Warto sobie uwiadomi, e prawdziwe uczenie si ma miejsce wtedy, gdy stosuje si koncepcje przedstawione w tych lekcjach w swoim osobistym yciu i słubie. Wikszo lekcji na kocu zawiera plan działania. Plany działania maj pomóc w zastosowaniu idei przedstawionych w lekcji i powinny by wykonane przed rozpoczciem nastpnego podrcznika. Bardzo pomocne moe by posiadanie doradcy, który bdzie zachcał ci i udzielał rad w trakcie zakładania nowego kocioła. Taki doradca moe take rozlicza ci ze stosowania poznawanych koncepcji w swoim yciu i słubie. Rada osoby towarzyszcej przynosi nie tylko skutek pedagogiczny wielu załoycieli kociołów moe powiadczy, e jest to niezwykle pomocne w yciu i słubie. Dlatego gorco zachcamy do poszukiwania w modlitwie jakiej formy doradztwa, która wzbogaciłaby i umocniła twoj słub zakładania kocioła. Rada Dla Osoby Prowadzcej Szkolenie Ten materiał moe by wykorzystywany w wielu kontekstach, takich jak szkoła biblijna, seminarium lub seminarium przy kociele. Nie jest to jednak przede wszystkim materiał edukacyjny. Jest to materiał szkoleniowy, nastawiony na praktyczne przygotowanie. Edukacja skupia si na wiedzy i informacji. Natomiast intencj tego materiału nie jest jedynie przekazywanie wiedzy, ale motywowanie do działania przy wykorzystaniu zdrowych, biblijnych umiejtnoci słuby. Podrcznik ten przeznaczony jest dla wykonawców. Cho metoda, jak wybierzesz do nauczania lekcji z kadego podrcznika, zaley od Twojej konkretnej sytuacji, proponujemy, aby kady podrcznik był realizowany w trakcie tygodniowego seminarium. Jednake wiele orodków szkoleniowych z powodzeniem wykorzystuje inne moliwoci organizacyjne, lepiej dostosowane do ycia i prowadzonej słuby. Czasami s to dwa intensywne weekendy lub regularne sesje tygodniowe. Zaleca si podkrelanie planów działania pod koniec kadej lekcji, aby zostały wykonane przed nastpnym seminarium. Przedział czasowy midzy seminariami powinien wynosi od czterech do szeciu miesicy. Zalet tej metody nauczania jest łczenie zasad poznawanych podczas seminarium z ich praktycznym zastosowaniem miedzy seminariami. Podczas seminariów nie jest konieczne nauczanie kadego punktu kadej lekcji, poniewa uczestnicy mog przeczyta ten materiał samodzielnie. Czasami dobr metod jest zapoznanie si uczestników z treci lekcji i dyskusja na temat jej zwizku z ich własnym dowiadczeniem. Kiedy indziej najlepszym sposobem przekazania treci moe by wykład prowadzony przez specjalist z danej dziedziny. NIE KONCENTRUJ SI JEDNAK NA METODZIE WYKŁADOWEJ. Bd twórczy, wypróbowujc rónorodne metody do przekazania zasad i umiejtnoci zawartych w lekcjach. Inni prowadzcy wykorzystuj takie metody jak dyskusje grupowe, warsztaty i odgrywanie ról. Posiadasz wity depozyt. Pan Kocioła chce czyni uczniami wszystkie narody i potrzebuje przywódców. Masz niesamowit moliwo udzielenia pomocy i przygotowania wielu, którzy przyspiesz rozwój ruchu zakładania kociołów i wprowadz innych w ich pomnaanie. Dalsza pomoc Nie wahaj si skontaktowa z nami, jeeli moemy ci w czym pomóc przy rozszerzaniu wizji ruchu zakładania pomnaajcych si kociołów lub praktycznego przygotowywania zakładajcych kocioły. Jay Weaver, General Editor Budapeszt, Wgry, stycze 2000

15 Podrcznik drugi O The Alliance Luty 2003 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona iii O THE ALLIANCE Program ten został przygotowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Project 250 z Peter Deyneka Russian Ministries. The Alliance to grupa współpracujcych kociołów i organizacji misyjnych, które mobilizuj wierzcych do napełnienia ewangelicznymi kociołami kadego kraju w Europie Centralnej i Wschodniej oraz byłym Zwizku Radzieckim. Saturation Church Planting to strategia starajca si załoy lokalne kocioły w kadym miecie, wiosce i osiedlu, aby ludzie, którzy przyjm Chrystusa, mieli lokaln wspólnot, w której mogliby wzrasta i przygotowywa si do słuby. The Alliance wychodzi z załoenia, e połczenie sił wzmaga skuteczno, redukuje powtarzanie si i demonstruje jedno wierzcych w Chrystusa. W CO WIERZYMY: Kociół lokalny jest głównym narzdziem Boga w ewangelizacji i uczniostwie. Partnerstwo z kociołami i organizacjami misyjnymi ma kluczowe znaczenie dla pomnaania lokalnych kociołów i rozwoju ruchów zakładania kociołów a do nasycenia. Praktyczne przygotowywanie przywódców jest konieczne dla zakładania kociołów i wzrostu kocioła. Traktat w Lozannie jest wyznaniem wiary dla The Alliance. CO ROBIMY: Praktyczne przygotowywanie i doradztwo dla chrzecijan zakładajcych kocioły The Alliance zapewnia oparte na praktycznych umiejtnociach przygotowanie w formie seminariów, z praktycznymi zadaniami słuby majcymi na uwadze zakładanie pomnaajcych si kociołów. Gromadzenie informacji Właciwa informacja prowadzi do trafnych decyzji w zakładaniu kociołów. The Alliance moe Ci pomóc przez szkolenie i konsultacje w zakresie gromadzenia informacji odnonie do zakładania kociołów i ich wzrostu. Konsultacje w zakresie ruchu modlitwy Ruch zakładania kociołów rozpoczyna si od wizji, któr odkrywamy i udoskonalamy szukajc w modlitwie Boego planu. The Alliance moe pomóc Ci lepiej zrozumie rol ruchów modlitwy w zadaniu zakładania kociołów oraz podpowie, jak wspiera ruch modlitwy w Twoim regionie. Ukazywanie wizji Czego Bóg chce dla twojego kraju? On pragnie, by wszdzie były kocioły! The Alliance moe pomóc w ukazywaniu wizji nowych kociołów przez seminaria na temat zasad zakładania kociołów a do nasycenia. ABY UZYSKA WICEJ INFORMACJI, SKONTAKTUJ SI Z: The Alliance for Saturation Church Planting Regional Resource Team H-1111 Budapest Budafoki út 34/B III/2, HUNGARY Tel: +(36-1) lub Fax: + (36-1)

16 Podrcznik pity Cykl zakładania kociołów Stycze 2003 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona iv CYKL ZAKŁADANIA KO CIOŁÓW RUCH Ruch Kościół kociół w każdej kadej miejscowoci miejscowości i na każdym osiedlu i na kadym osiedlu Pomnaanie Pomnażanie Szkolenie Podstawy Pozyskiwanie Pozyskiwanie Zakładanie Zakładanie kociołów nie jest seri przypadkowo powizanych wydarze i działa; jest to proces zmierzajcy do okrelonego celu. Wymaga on koordynacji działa, połczenia umiejtnoci, wspólnej filozofii działania i kompetentnego przywództwa. Rozwój w tych zasadniczych dziedzinach jest celem szkolenia chrzecijanina zakładajcego kocioły. Cykl zakładania kociołów przedstawia wizualnie, z okrelonego punktu widzenia, wzajemne zwizki kluczowych zasad i praktyk działajcych w procesie zakładania kociołów. Jest on dla załoyciela czym w rodzaju mapy, pozwalajcej zawsze zorientowa si, skd przyszedł i dokd zmierza.

17 Podrcznik drugi Luty 2003 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega Strona v Progi PROGI dla Kursu Omega programu zakładania kociołów Progi to konkretne zadania w słubie, które zostały włczone w ten program. Kady próg to jak gdyby kolejny stopie w szerszym procesie zakładania nowego kocioła. Progi s konkretnymi punktami działania, które pomagaj uczestnikowi kursu zastosowa w praktyce koncepcje zawarte w Kursie Omega. S zarówno kamieniami milowymi na drodze postpu, jak i drogowskazami pokazujcymi dalszy kierunek. Poniej zamieszczamy list progów i głównych zagadnie przedstawionych w Kursie Omega. PODRCZNIK PIERWSZY: Konkretne punkty działania: Główne zagadnienia: Wizja SCP, Cel kocioła, Indukcyjne studium Biblii oraz Prowadzenie bada Zbadanie celu kocioła w wietle Wielkiego Nakazu Misyjnego. Przygotowanie ogólnej strategii słuby w oparciu o wizj mylenia typu Z. Badanie formy i funkcji w pierwszym i współczesnym kociele. Nauczenie si i prowadzenie indukcyjnego studium Biblii. Napisanie osobistego wiadectwa i podzielenie si nim z innymi. Załoenie grup wsparcia modlitewnego dla ewangelizacji i zakładania kociołów. Wykonanie szerokiego projektu badawczego dla obszaru docelowego. PODRCZNIK DRUGI: Główne zagadnienia: Ewangelizacja oraz Grupy komórkowe Konkretne punkty działania: Podzielenie si z innymi wynikami projektu badawczego na obszarze docelowym. Napisanie deklaracji celu kocioła. Opracowanie filozofii słuby zakładania kociołów. Opracowanie strategii osobistej ewangelizacji, włczajc w to ewangelizacj indywidualn. Rozpoczcie słuby grup komórkowych z akcentem na ewangelizacji. Posługiwanie si indukcyjnym studium Biblii osobicie i w grupach komórkowych.

18 Podrcznik drugi Luty 2003 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega Strona vi Progi PODRCZNIK TRZECI: Konkretne punkty działania: Główne zagadnienia: Czynienie uczniami Jezusa, Walka duchowa, Zespoły i praca zespołowa Rozpoznawanie i szkolenie przywódców grup komórkowych. Czas modlitwy i postu. Ocena wiatopogldu załoyciela kociołów w zestawieniu ze wiatopogldem biblijnym. Korzystanie z prawd biblijnych do obrony przed atakiem duchowym w yciu i słubie załoyciela kociołów. Tworzenie indywidualnych planów czynienia uczniami Jezusa dla ludzi zaangaowanych w słub zakładania kociołów. Wykonanie zada zwizanych z budowaniem zespołu i jego ocen. Analiza darów duchowych załoyciela kociołów i zespołu zakładania kociołów. PODRCZNIK CZWARTY: Główne zagadnienia: Przywództwo i Szafarstwo Konkretne punkty działania: Analiza silnych i słabych stron stylu przywództwa załoyciela kociołów, ze szczególnym akcentem na metodach osobistej interakcji z innymi. Zastosowanie zasad przywództwa w postawie słuby w yciu i słubie załoyciela kocioła. Analiza wykorzystania czasu w yciu i słubie chrzecijanina zakładajcego kocioły, ustalanie priorytetów, układanie planu zaj. Ocena ofiarnoci finansowej załoyciela kocioła oraz zakładanego kocioła. Przegld biblijnych ról ma i ony i obowizki załoyciela kocioła wobec swojej rodziny. Prowadzenie istniejcych grup komórkowych przez proces pomnoenia. Przygotowanie strategicznego planu działania dla słuby zakładania kociołów a do nasycenia. PODRCZNIK PITY: Konkretne punkty działania: Główne zagadnienia: Pomnaanie, Mobilizowanie innych oraz Promowanie ruchów SCP Inicjowanie współpracy w słubie z innymi grupami ewangelicznymi na obszarze docelowym. Planowanie i stosowanie w praktyce struktury opieki nad grupami komórkowymi, która bdzie przyczynia si do stałego wzrostu i pomnaania. Uczenie ludzi modlitwy o zakładanie kociołów a do nasycenia; mobilizowanie do modlitwy na poziomie miasta, regionu i kraju. Przygotowanie i wprowadzenie w ycie planu szkolenia i doradzania nowym załoycielom kociołów. Przygotowanie i wysłanie nowych przywódców do słuby zakładania kociołów. Promowanie w nowych kociołach wizji zaangaowania misyjnego nie tylko na ich obszarze docelowym, ale take a po krace ziemi.

19 Podrcznik drugi Przegld programu Luty 2003 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 7 PRZEGLD PROGRAMU Dotyczy głównie fazy FUNDAMENTY Cyklu Zakładania Kociołów PODRCZNIK PIERWSZY Przegld Wizja SCP Kociół Duchowy charakter Modlitwa Metody studium Biblii Ewangelizacja Lekcja 1: Mylenie typu Z Lekcja 2: Wielki Nakaz Misyjny i zakładanie kociołów Lekcja 3 (3A): Cykl zakładania kociołów 3A: Modele zakładania kociołów Lekcja 4 (4A,4B): Zasady prowadzenia bada 4A:Rozumienie swojego obszaru docelowego 4B: Przykładowe kwestionariusze Lekcja 1: Biblijne fundamenty kocioła Lekcja 2 (2A): Cel kocioła 2A: wiczenia dotyczce Wielkiego Nakazu Misyjnego Lekcja 3 (3A): Forma i funkcja 3A: Zastosowanie formy i funkcji Lekcja 4: Definicja lokalnego kocioła Lekcja 1: Usprawiedliwienie przez wiar Lekcja 2: ycie według ewangelii Lekcja 3: Wzrastanie chrzecijanina Lekcja 4: Przemieniajca moc Ewangelii Lekcja 5: Prowadzenie dziennika duchowego Lekcja 1, 2: Koncert modlitwy Lekcja 3 (3A): Jak pomaga w modlitwie 3A: Trójki modlitewne Lekcja 1 (1A): Wprowadzenie do indukcyjnej metody studium Biblii 1A: Jak dotarła do nas Biblia Lekcja 2 (2A): Obserwacja Boego słowa 2A: Jzyk Biblii Lekcja 3: Zastosowanie warsztat Lekcja 4(4A): Interpretacja Boego słowa 4A: Tabele biblijne Lekcja 1: Wprowadzenie do ewangelizacji Lekcja 2, 3: Pisanie osobistego wiadectwa Lekcja 5: Interpretacja warsztat Lekcja 6: Stosowanie Boego słowa Lekcja 7 (7A): Zastosowanie warsztat 7A Efez I.B.S Liczby w nawiasach ( ) odnosz si do dodatków.

20 Podrcznik drugi Przegld programu Luty 2003 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 8 PODRCZNIK DRUGI Przegld Dotyczy głównie fazy ZDOBYWANIA Cyklu Zakładania Kociołów Wizja SCP Kociół Duchowy charakter Modlitwa Przywództwo Grupy komórkowe Metody Studium Biblii Ewangelizacja Lekcja 5 (5A): Biblijne podstawy zakładania kociołów a do nasycenia Lekcja 6: Badanie warsztat Lekcja 7: Mobilizacja zasobów dziki badaniom 3 Lekcja 5: Istota kocioła Lekcja 6 (6A): Zbiorowe funkcje Kocioła 6A: Chrzest w wietle Nowego Testamentu Lekcja 7: Deklaracja celu istnienia kocioła Lekcja 8 (8A): Filozofia słuby zakładania kocioła 8A: Opracowanie filozofii słuby zakładania kocioła 4 Lekcja 6: y jak synowie, nie jak osieroceni Lekcja 7 (7A): Uczenie si synostwa 7A: Osieroceni a synowie 2 Lekcja 4: Koncert modlitwy 1 Lekcja 1 (1A): Biblijne zasady przywództwa 1A: Przykłady przywództwa oraz ich ocena Lekcja 2 (2A): Sylwetka przywódcy 2A: Przywódca 2 Lekcja 1: Funkcje i korzyci z grup komórkowych Lekcja 2 (2A, 2B): Zasady przywództwa w grupach komórkowych 2A: Przełamywanie lodów w grupach komórkowych 2B: Przykładowe zajcia podczas spotkania grupy komórkowej Lekcja 3 (3A): Zakładanie grupy komórkowej 3A: Planowanie - wiczenia Lekcja 4 (4A): Ewangelizacja w grupie komórkowej 4A: Wicej na temat oikos Lekcja 5: Prezentacja grupy komórkowej Lekcja 6: Filozofia słuby grupy komórkowej 6 Lekcja 8 (8A): Róne sposoby posługiwania si indukcyjnym studium Biblii 8A: Studium biograficzne o Barnabie Lekcja 9 (9A, 9B): Prowadzenie indukcyjnego studium Biblii 9A: Indukcyjne studium Biblii na podstawie Mat. 20: B: Indukcyjne studium Biblii na podstawie Łuk. 15: 1-7 Lekcja 10,11 (10A): wiczenie w prowadzeniu indukcyjnego studium Biblii 10B: Fragmenty do opracowania drog indukcyjnego studium Biblii 4 Lekcja 4 (4A): Ewangelizacja a zakładanie kociołów 4A: Ocena strategii ewangelizacyjnych Lekcja 5 (5A,5B): Bariery w skutecznej ewangelizacji 5A: Kociół w kadym narodzie 5B: Odpowiedzi na powszechne zarzuty Lekcje 6, 7 (6A, 6B, 6C): Proces nawrócenia 6A: Charakterystyka osób, którym chcesz głosi Ewangeli 6B: Trzy zasady strategicznej ewangelizacji 6C: Badanie postawy Jezusa wobec jednostek 4 Liczby w nawiasach ( ) odnosz si do dodatków.

21 Podrcznik drugi Przegld programu Luty 2003 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 9 PODRCZNIK TRZECI Przegld Wizja SCP Kociół Duchowy charakter Modlitwa Lekcja 8: Pierwsze postpy Lekcja 9: Elementy ruchu zakładania kociołów Lekcja 9, 10: Dary duchowe Lekcja 11: Społeczna dynamika kocioła Lekcja 8,9: Prawo i Ewangelia Lekcja 10 (10A): Odwracanie si od grzechu jako sposób ycia 10A: Miejsce grzesznika Lekcja 5: Modlitwa i post Lekcja 6, 7: Koncert modlitwy Liczby w nawiasach ( ) odnosz si do dodatków. Dotyczy głównie fazy BUDOWANIA Cyklu Zakładania Kociołów Przywództwo Grupy komórkowe Ewangelizacja Czynienie uczniami Jezusa Walka duchowa Lekcja 3: Sfery przywództwa Lekcja 4: Wprowadzenie do pracy zespołowej Lekcja 5 : Budowanie zespołu Lekcja 7 (7A): Dynamika dyskusji w grupie komórkowej 7A: Pytania do dyskusji Lekcja 8: Troszczenie si o ludzi w grupie komórkowej Lekcja 9: Przygotowywanie nowych prowadzcych dla grup komórkowych Lekcja 8: Ewangelizacja przez przyja Lekcja 1: Wprowadzenie do czynienia ludzi uczniami Jezusa Lekcja 2 (2A): Twoja rola w czynieniu uczniami Jezusa 2A: Cechy charakterystyczne chrzecijaskiej miłoci Lekcja 3 (3A): Znaj swoich ludzi, znaj swój cel 3A: Niektóre teksty NT o wierze, nadziei i miłoci Lekcja 4 (4A) Pomaganie uczniom w duchowym wzrastaniu 4A: Analiza potrzeb duchowego wzrostu Lekcja 1: Rozumienie wiatopogldu Lekcja 2 (2A): Dynamika walki duchowej 2A: Indukcyjne studium Biblii: Efezjan 4:17-5:21 Lekcja 3 (3A, 3B): Bitwy duchowe 3A: Studium Biblii 3B: Przykłady z całego wiata Lekcja 5 (5A): Formy czynienia uczniami Jezusa 5:A Plan czynienia uczniami Jezusa

Metody studium biblii

Metody studium biblii Metody studium biblii THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Metody Studium Biblii Opracowany przez The Alliance for Saturation Church

Bardziej szczegółowo

GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA

GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA Tytuł oryginału: Successful Home Cell Groups Przekład: Piotr Cielar Redakcja: Ludmiła i Kazimierz Sosulscy Copyright for the Polish edition: 1992 by Instytut Wydawniczy Agape

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000 Normy serii ISO 9000 Szanowni Pastwo! Zaczynamy wykłady nt. zaawansowanej inynierii oprogramowania od prezentacji norm serii ISO 9000. To co proponuj normy serii ISO 9000 mona zastosowa w wielkich organizacjach

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku

Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku Paweł Grabarczyk Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku Rozprawa doktorska napisana w Katedrze Filozofii Analitycznej Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof. dr hab. Adama

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU?

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Uniwersytet Jagielloski Wydział Zarzdzania i Komunikacji Społecznej INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Studia dzienne Grzegorz Kubas NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Opiekun

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA, MIESZKANIA, DZIELNICE. SZCZECIN I WYBRANE MIEJSCOWOCI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W BADANIACH MŁODYCH SOCJOLOGÓW

MIEJSCA, MIESZKANIA, DZIELNICE. SZCZECIN I WYBRANE MIEJSCOWOCI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W BADANIACH MŁODYCH SOCJOLOGÓW MIEJSCA, MIESZKANIA, DZIELNICE. SZCZECIN I WYBRANE MIEJSCOWOCI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W BADANIACH MŁODYCH SOCJOLOGÓW pod redakcj MACIEJA KOWALEWSKIEGO Szczecin 2012 Recenzet Prof. dr hab. ROBERT

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Ryszard Ty ś nicki Wrocław 2008

Ryszard Ty ś nicki Wrocław 2008 Ryszard Tyśnicki Wrocław 2008 2 1 Przedmowa Prawie całe moje świadome chrześcijaństwo jest związane z małymi grupami. Od 1975 roku prowadzę tego rodzaju grupy. Przez te grupy przewinęło się wielu wspaniałych

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OD REDAKCJI KAZANIE. Adrian Stróżek

Spis treści: OD REDAKCJI KAZANIE. Adrian Stróżek OD REDAKCJI KAZANIE Spis treści: s. 3. Boża łaska zawsze zaskakuje - Adrian Stróżek s. 5. Kolejny rok za nami - aktualności z WBST - Tomasz Bogowski s. 6. Ruch trzeciej kultury - dr Janusz Kucharczyk Bóg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W RODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE 3.1. Wykorzystane s zasoby rodowiska

Bardziej szczegółowo

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 Szczecin, padziernik 2000 I. WSTP...3 1. Programowanie rozwoju regionalnego... 3 2. Metoda i tryb

Bardziej szczegółowo

Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005

Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005 Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005 Podsumowanie i analiza skarg konsumenckich zgłoszonych do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich Europejski rynek handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

M@tematyka z komputerem

M@tematyka z komputerem Powiatowy Orodek Doskonalenia Nauczycieli w Kraniku M@tematyka z komputerem Przegld oprogramowania komputerowego do nauczania matematyki dla wszystkich typów szkół (zawiera przykładowe scenariusze lekcji)

Bardziej szczegółowo

RUBY NELSON DRZWI DO WSZYSTKIEGO

RUBY NELSON DRZWI DO WSZYSTKIEGO 1 RUBY NELSON DRZWI DO WSZYSTKIEGO Cz Pierwsza Widzenie Rozdział I wiadomo Ojca Chod za mn, wiodcym głosem wiadomoci Ojca w centrum Twojej duszy, a Ja poprowadz Ci delikatnie naprzód i podnios Twoje myli

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP NGD.PL: Niezalena Grupa Doradców, 2005 SYSTEM ERP - ZMIANY W INFORMATYCE Wiele firm staje przed decyzj o poprawie efektywnoci własnego systemu informacyjnego, czsto utosamiajc to zagadnienie z wdroeniem

Bardziej szczegółowo

TERESA KONIEWSKA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI

TERESA KONIEWSKA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI TERESA KONIEWSKA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI Program Pomó mi samemu to zrobi 1 zakada realizacj misji edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem myli pedagogicznej M. Montessori. Przeznaczony jest dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015 URZD MIEJSKI W TARNOWSKICH GÓRACH STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNOWSKIE GÓRY DO ROKU 2015 TARNOWSKIE GÓRY WRZESIE 2005 Spis treci: 1. Wprowadzenie 2 2. Załoenia do strategii 11 3. Diagnoza uwarunkowa rozwojowych

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o warto"ci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz, czego si# nauczy!

Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o wartoci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz, czego si# nauczy! Je!li jeste! odpowiedzialny za marketing i rozwój swojej firmy, to trafi"e! w dobre r#ce... Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o warto"ci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz,

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo