Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Rodzina. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Rodzina. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting"

Transkrypt

1 Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Rodzina Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Peter Deyneka Russian Ministries

2 Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla chrzecijan zakładajcych kocioły Rodzina Published by The Bible League, Van Dam Road, South Holland, IL USA Tel: (800) Copyright 1999 by The Alliance for Saturation Church Planting. This material was prepared in cooperation with Peter Deyneka Russian Ministries, Project 250. Pozwalamy i zachcamy do kopiowania i rozprowadzania tego materiału w dowolnej formie, pod warunkiem, e: (1) bdzie podany autor, (2) jeeli dokonasz modyfikacji, zostan one zaznaczone, (3) nie bdziesz pobierał opłaty przewyszajcej koszt kopiowania i (4) nie wykonasz wicej ni kopii. Jeeli chciałby umieci ten materiał w internecie lub jeeli zamierzasz wykorzysta go w sposób inny ni powyszy, prosimy o skontaktowanie si z: The Alliance for Saturation Church Planting, H-1111 Budapest, Budafoki út 34/B III/2, HUNGARY, tel.: +(36-1) and Fax: +(36-1) Zachcamy take do tłumacze i adaptacji do własnego kontekstu kulturowego. W takim przypadku równie prosimy o kontakt z The Alliance, ebymy mogli udzieli zachty i poinformowa innych, którzy mog by zainteresowani uyciem twojej wersji jzykowej lub innym wykorzystaniem tego materiału. Wicej informacji na temat słuby The Alliance moesz uzyska kontaktujc si z: P.O. Box 843 Monument, CO, USA Toll-free: (800) Europe Field Office Project 250 P.O. Box 496, 1415 Hill Avenue Wheaton, IL, USA Tel: (630) Fax: (630) Tekst Biblii, jeli nie zaznaczono inaczej, pochodzi z: Pismo wite Starego i Nowego Testamentu, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa. Printed in Poland

3 O THE ALLIANCE Program ten został przygotowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Project 250 z Peter Deyneka Russian Ministries. The Alliance to grupa współpracujcych kociołów i organizacji misyjnych, które mobilizuj wierzcych do napełnienia ewangelicznymi kociołami kadego kraju w Europie Centralnej i Wschodniej oraz byłym Zwizku Radzieckim. Saturation Church Planting to strategia starajca si załoy lokalne kocioły w kadym miecie, wiosce i osiedlu, aby ludzie, którzy przyjm Chrystusa, mieli lokaln wspólnot, w której mogliby wzrasta i przygotowywa si do słuby. The Alliance wychodzi z załoenia, e połczenie sił wzmaga skuteczno, redukuje powtarzanie si i demonstruje jedno wierzcych w Chrystusa. W CO WIERZYMY: Kociół lokalny jest głównym narzdziem Boga w ewangelizacji i uczniostwie. Partnerstwo z kociołami i organizacjami misyjnymi ma kluczowe znaczenie dla pomnaania lokalnych kociołów i rozwoju ruchów zakładania kociołów a do nasycenia. Praktyczne przygotowywanie przywódców jest konieczne dla zakładania kociołów i wzrostu kocioła. Traktat w Lozannie jest wyznaniem wiary dla The Alliance. CO ROBIMY: Praktyczne przygotowywanie i doradztwo dla chrzecijan zakładajcych kocioły The Alliance zapewnia oparte na praktycznych umiejtnociach przygotowanie w formie seminariów, z praktycznymi zadaniami słuby majcymi na uwadze zakładanie pomnaajcych si kociołów. Gromadzenie informacji Właciwa informacja prowadzi do trafnych decyzji w zakładaniu kociołów. The Alliance moe Ci pomóc przez szkolenie i konsultacje w zakresie gromadzenia informacji odnonie do zakładania kociołów i ich wzrostu. Konsultacje w zakresie ruchu modlitwy Ruch zakładania kociołów rozpoczyna si od wizji, któr odkrywamy i udoskonalamy szukajc w modlitwie Boego planu. The Alliance moe pomóc Ci lepiej zrozumie rol ruchów modlitwy w zadaniu zakładania kociołów oraz podpowie, jak wspiera ruch modlitwy w Twoim regionie. Ukazywanie wizji Czego Bóg chce dla twojego kraju? On pragnie, by wszdzie były kocioły! The Alliance moe pomóc w ukazywaniu wizji nowych kociołów przez seminaria na temat zasad zakładania kociołów a do nasycenia. ABY UZYSKA WICEJ INFORMACJI, SKONTAKTUJ SI Z: The Alliance for Saturation Church Planting Polska ul. Trzmiela Skórzewo Tel: (0601) The Alliance for Saturation Church Planting Regional Resource Team H-1111 Budapest Budafoki út 34/B III/2, HUNGARY Tel: +(36-1) lub Fax: + (36-1)

4 PODZIKOWANIA Dzikujemy wszystkim, którzy wnieli swój wkład w przygotowanie podrczników tej serii. Nastpujce osoby przyczyniły si w duym stopniu do ich powstania, głównie piszc i redagujc materiały. Panie, załó swój kociół a po krace ziemi! Jay Weaver, General Editor, World Team Richard Beckham David & Lisa Bromlow Ron Brunson Don Crane Bea Crane Hunter Dockery Mike Elwood Jeff Geske Dave Henderson Bob Mackey Bob Martin Paul Michaels Norie Roeder Ki Sanders Larry Sallee Eric Villanueva David Westrum Greater Europe Mission Christ For Russia World Witness and United World Mission Greater Europe Mission Greater Europe Mission World Harvest Mission Greater Europe Mission United World Mission C B International -- Project 250 of Peter Deyneka Russian Ministries United World Mission United World Mission Grace Brethren Intl. Mission United World Mission World Team UFM International -- Project 250 of Peter Deyneka Russian Ministries United World Mission Interlink Ministries -- Project 250 of Peter Deyneka Russian Ministries SPECJALNE PODZIKOWANIA ZA POMOC ADMINISTRACYJN I TECHNICZN DLA: Edith Bond The Alliance Regional Resource Team David Gál The Alliance Regional Resource Team Nell Harden Retired English Professor

5 Spis treci Wstp: Mylenie Typu Z... 7 I. na czym polega mylenie typu z?...7 II. zakładanie kociołów a do nasycenia...8 III. kilka niezbdnych kroków do osignicia z...9 IV. mylenie typu Z owocuje działaniem typu z...10 Lekcja 1: Biblijne Role W Rodzinie para małeska...15 V. rola ma...16 VI. rola ony...17 VII. Rola dzieci...19 Lekcja 2: Wychowywanie Dzieci VIII. kilka obserwacji wstpnych...21 IX. niektóre zasady biblijne...22 Lekcja 3: Słuba Rodzinie I. SCENARIUSZ PIERWSZY IREK I LIDKA...26 II. SCENARIUSZ drugi Ala i Tomek...27 III. SCENARIUSZ Trzeci dominik i jego rodzina...28 IV. SCENARIUSZ czwarty Ania i Mirek...29 V. SCENARIUSZ pity Renata i jej rodzina...29

6

7 Rodzina Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 7 WIZJA SCP LEKCJA 1 Mylenie typu Z CZEGO PRAGNIE BÓG? Lek Cel lekcji Celem tej lekcji jest podkrelenie roli, jak pełni wizja w cyklu zakładania kociołów. Główne punkty Mylenie typu Z bierze pod uwag to, czego pragnie dokona Bóg dla swojej chwały na danym terenie. Zakładanie kociołów a do nasycenia jest wypełnianiem Wielkiego Nakazu Misyjnego poprzez zakładanie ich w taki sposób, by kady mczyzna, kobieta i dziecko mieli szans przyjcia ewangelii dziki wiadectwu miejscowego kocioła. Podane rezultaty Po opanowaniu treci tej lekcji kady uczestnik powinien: Posiada wizj wychodzenia z ewangeli do wiata, swego narodu, regionu, miasta, wsi i otoczenia. Zdawa sobie spraw, e Bo wol jest, by kady mczyzna, kobieta i dziecko mogli usłysze i zrozumie przesłanie ewangelii oraz przyj Chrystusa jako swego osobistego Pana i Zbawiciela. Zajmowa si zakładaniem kociołów w oparciu o mylenie typu Z lub wizj docelow. Propozycje dla prowadzcych nauczanie Mylenie typu Z przekazuje wizj ostatecznego Boego planu dla danego narodu, regionu, miasta, wsi czy otoczenia. Plan ten polega na tym, by kady mczyzna, kobieta i dziecko usłyszeli i zrozumieli ewangeli oraz mieli okazj przyj Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Pana i Zbawc. Zastanów si, jak mona w sposób jasny i przystpny przekaza koncepcj wizji docelowej w Twoim kontekcie kulturowym. WPROWADZENIE Gdyby przywódcy chrzecijascy zadali sobie pytanie: Jaki jest ostateczny cel Boego działania w dziejach ludzkoci? lub Czego pragnie Bóg w miejscu, w którym Mu słu?, jak wpłynłoby to na sposób ich słuby? Odpowiedzi na te pytania powinny zawiera wizj i okrela zadania ich słuby. I. NA CZYM POLEGA MYLENIE TYPU Z? Jaki jest ostateczny cel Boego działania? Odpowied brzmi Z kocowy skutek tego, czego Bóg pragnie dla kadego narodu, regionu, miasta, wsi bd otoczenia. Działanie zmierzajce do osignicia tego celu oznacza jasne pojmowanie tego, czym jest Z. Biblia podaje wyranie, e Boa miło obejmuje swym zasigiem cały wiat (Jana 3:16). W Licie do Tymoteusza Paweł podkrelił potrzeb modlitwy za wszystkich ludzi, poniewa Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy (1 Tym 2:3-4). Piotr równie wypowiada si na ten temat piszc: [Pan] jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubi, ale wszystkich doprowadzi do nawrócenia (2 Piotra 3:9).

8 Rodzina Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 8 Skoro Bóg chce, aby wszyscy ludzie si opamitali, to czy my nie powinnimy podziela tego pragnienia? Czy Bóg moe si nami posługiwa, bymy mobilizowali innych do osignicia tego celu? Co mogłoby si wydarzy, gdyby wszyscy chrzecijanie w danym kraju, regionie, miecie, wsi czy choby najbliszym otoczeniu byli całkowicie przekonani, e Bóg pragnie, aby kady Go poznał i widział chrzecijan yjcych poród nich tak, jak Jezus? (1 Piotra 2:12) Mimo to równie wiele fragmentów Pisma wskazuje na fakt, e nie wszyscy zostan zbawieni. Nasz wszechmocny Bóg wie jedynie, kto bdzie zbawiony. Zadaniem Kocioła jest zapewnienie kademu szansy usłyszenia ewangelii. Zanim przystpisz do dalszej lektury, postaw sobie nastpujce pytania: Czego Bóg pragnie dla? (mojego narodu, regionu, miasta, wsi, otoczenia) Powi na odpowied jeden akapit. Co powysza odpowied oznacza dla mojej słuby? Czy to, czym si obecnie zajmuj, odzwierciedla Boe pragnienia? Łatwo zauway, w jaki sposób mylenie typu Z moe trafnie okrela wizj i zadania we wszelkiej słubie. II. ZAKŁADANIE KOCIOŁÓW A DO NASYCENIA W celu osignicia Z, musi doj do nasycenia. Pod pojciem nasycenia rozumiemy docieranie kocioła do wszystkich ludzi, jak to podaje 1 List do Tymoteusza i 2 List Piotra. Z listów tych jasno wynika, e Bóg pragnie, aby kady mczyzna, kobieta i dziecko usłyszeli i zrozumieli przesłanie Ewangelii oraz mieli okazj uwierzy i okaza całkowite posłuszestwo wobec Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela. Istotn czci chrzecijaskiego ycia jest przynaleno do miejscowego kocioła, gdzie wierzy si w Słowo Boe i Go naucza. Zakładanie kociołów a do nasycenia (SCP) ma całkowicie biblijne podstawy. Jest to wcielanie w ycie Wielkiego Nakazu Misyjnego poprzez zakładanie kociołów w taki sposób, by kady mczyzna, kobieta czy dziecko mieli szans przyjcia ewangelii dziki wiadectwu miejscowego kocioła. SCP to wizja, strategia i słuba napełniania krajów, regionów, miast, wsi i najbliszego otoczenia kociołami, które przedstawi ewangeli kadej osobie w jej jzyku i właciwej danemu krajowi kulturze. Zakładanie kociołów a do nasycenia jest wcieleniem w ycie Wielkiego Nakazu Misyjnego poprzez zakładanie kociołów w taki sposób, by kady mczyzna, kobieta czy dziecko mieli szans przejcia ewangelii dziki wiadectwu miejscowego kocioła. A. Czy realistyczne jest oczekiwanie od Boga spełnienia celu Z? Poza tym, e Bóg pragnie Z bardziej ni my, ekscytujcy jest fakt, e w Pimie mamy wyran obietnic spełnienia celu Z. Obietnica napełnienia wiata poznaniem Boga i Jego chwał jest wyraona w ksidze Izajasza: kraj si napełni znajomoci Pana, na kształt wód, które przepełniaj morze (Iz. 11:9). W ksidze Objawienia apostoł Jan ma wizje nieba, z których dowiadujemy si o ostatecznym rezultacie Boego działania w wiecie, osigniciu celu Z, do którego zmierza historia ludzkoci. Jan opisuje tłumy ludzi z kadego narodu, plemienia, ludu i jzyka oddajcych Bogu chwał (Obj. 7:9)! A zatem oczekiwanie od Boga spełnienia celu Z jest realistyczne.

9 Rodzina Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 9 B. Co mówi sam Bóg na temat Z? W jednej z najintymniejszych chwil spdzonych z Ojcem Jezus modlił si o jedno wród tych, którzy w Niego wierz: aby wiat poznał, e Ty Mnie posłał i e Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałe (Jan 17:23b). Jezus pragnł, eby wiat wiedział, kim jest! Na tym włanie polega Z! Powtórzył t prob dwukrotnie (Jan 17:21-23). Spróbujmy to sobie uzmysłowi Bóg Syn w rozmowie z Bogiem Ojcem opisujcy cel Z. Jest zatem jasne, e Z jest dla Boga spraw niezmiernie istotn. C. Jezus nauczał swoich uczniów o planie Z Jezus uczył swoich uczniów mylenia typu Z zapewniajc ich, e najpierw musi by głoszona Ewangelia wszystkim narodom (Mar. 13:10). Obiecał te, e ewangelia bdzie głoszona a do nasycenia narodów (Mat. 24:14, Łuk. 24:45-47). III. KILKA NIEZBDNYCH KROKÓW DO OSI GNICIA Z W celu realizacji Z musimy przeby w słubie etap od A do Y. Pismo podaje nam kilka zasad niezbdnych do odbycia etapu z A do Y, który jest konieczny do efektywnego wykonania Z. Warto zwróci uwag, e wszystkie te kroki maj co wspólnego z Z. Zachowujc stale w pamici Z moemy dokonywa strategicznych posuni odbywajc etap od A do Y. D. Modlitwa Pod wieloma wzgldami modlitwa stanowi integraln cz dostrzegania realizacji Boych celów na ziemi. Zwró uwag na nastpujce odnoniki: 2 Krn. 7:14 Jeli lud Boy modli si tak, jak powinien, plan Z na pewno zostanie wykonany. Mat. 9:38 Lud Boy otrzymał nakaz modlitwy, aby pracownicy mogli wzi udział w realizacji planu Z. 1 Tym. 2:1-4 Lud Boy ma si modli po to, by zaistniały warunki sprzyjajce realizacji planu Z. Paweł polecił Tymoteuszowi, by kocioły modliły si za przywódców w społeczestwie w celu stworzenia odpowiednich warunków do szerzenia ewangelii. Obj. 5:8-10 Z jest skutkiem modlitw witych. E. Miło i jedno Gdy Jezus powiedział: po tym wszyscy poznaj, miał na myli miło midzy chrzecijanami (Jan 13:35). Jasno stwierdził, e plan Z wymaga bardzo dobrych relacji midzyludzkich. Tylko w sytuacji, gdy wierzcy bd si darzy wzajemn miłoci, ludzie bd wiedzieli, e nale oni do Chrystusa. Jeli brak nam miłoci, to niewiele pomoe wzrost liczebny sprawi on jedynie, e ludzie bd nas postrzega jako kolejny ruch religijny. Jeli wiat ma pozna, e wierzcy s uczniami Chrystusa, musi midzy nimi panowa taka sama jedno jak ta, która łczy Jezusa z Jego Ojcem. Ilekro Jezus mówi o swojej jednoci z Ojcem, zawsze wskazuje na miło i nierozerwaln wi. Modli si o to, by nasza jedno była odbiciem jednoci łczcej Ojca i Syna i o to, bymy pozostawali z Nim w nierozerwalnym zwizku (Jan 17:21,23). F. Wizja Jak wynika z zamieszczonych poniej fragmentów Pisma, Z jest zadaniem o zasigu globalnym i dotyczy wszystkich ludzi reprezentujcych wszystkie narodowoci i zaktki wiata. Mylenie typu Z wymaga postrzegania całego wiata Boymi oczami. Poniewa Bóg kocha wszystkich ludzi, posłał swego Syna, aby kady, kto w Niego wierzy, nie zginł, ale miał ycie wieczne (Jan 3:16). Jezus jest ofiar za grzechy całego wiata (1Jana 2:2). Duch wity przekona wiat o grzechu (Jan 16:7-11). Duch wity daje chrzecijanom moc do wiadczenia po krace ziemi (Dz. Ap. 1:8).

10 Rodzina Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 10 Jezus nakazuje swoim nastpcom: idcie wic i nauczajcie wszystkie narody (Mat. 28:18-20). Jezus zapewnił, e wiele jest osób gotowych Go przyj: niwo...wielkie (Mat. 9:37). G. Ewangelizacja W celu realizacji planu Z kociół musi wysyła ewangelistów wszdzie tam, gdzie jest niewielu wierzcych lub gdzie nie ma ich wcale. Plan Z wymaga dotarcia do osób, które nie słyszały ewangelii i przekazania im dobrej nowiny o zbawieniu. Paweł ujmuje to nastpujco:...jake mieli uwierzy w Tego, którego nie słyszeli? Jake mieli usłysze, gdy im nikt nie głosił? (Rzym. 10:14). Chrzecijanie musz szuka miejsc, do których nie dotarła jeszcze ewangelia i osób, które jej nie słyszały, w kadej wsi, miecie, regionie i kraju. Wraz z rozpowszechnianiem ewangelii i zakładaniem kociołów w tych miejscach i wród tych ludzi Ci, którym o Nim nie mówiono, zobacz Go, i ci, którzy o Nim nie słyszeli, poznaj Go (Rzym. 15:21). H. Zakładanie kociołów W celu realizacji planu Z wszdzie musz by kocioły widoczne dla wszystkich. Za porednictwem kocioła, zarówno niewidzialnego (w sferze duchowej) oraz widzialnego wiat pozna wielorak w przejawach mdro Boga (Efez. 3:8-11). Kociół jako ciało Chrystusowe jest namacaln obecnoci Jezusa Chrystusa na ziemi. Z chwil gdy Jezus Chrystus zajmuje pierwsze miejsce w yciu kocioła, wiat pozna, e jest On panem wszystkiego (Efez. 1:22-23). W celu realizacji planu Z wszdzie musz by kocioły widoczne dla wszystkich. Dziki krwi przelanej na krzyu ludzie zostali pojednani z Bogiem. Jezus Chrystus w swoim Kociele gromadzi wszystkich, którzy bez Niego nadal byliby oddzieleni murem nieprzyjani. Pragnł on wród tych ludzi yjcych dotd w nienawici z dwóch rodzajów ludzi stworzy w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzajc pokój (Efez. 2:13-16). Podobnie jak miło i wierno współmałonków jest zauwaana przez członków wspólnoty, w której mieszkaj, tak te widoczna jest relacja midzy Jezusem a Jego Kociołem (Efez. 5:22-23). Członkowie kocioła s ze sob powizani tak jak czci ciała, z których kada wykonuje swoje zadanie. Celem działania kocioła jest przyblianie innym osoby Jezusa. Gdy tak si dzieje, w kociele ma miejsce wzrost i zbudowanie (Efez. 4:11-13). Dojrzały kociół posiada w gronie swoich członków przedstawicieli kadego narodu (Obj 5:9-10). IV. MYLENIE TYPU Z OWOCUJE DZIAŁANIEM TYPU Z I. Dawanie typu Z Mylenie typu Z wymaga dawania typu Z. Paweł przytacza słowa Jezusa napominajc w Milecie starszych z kocioła w Efezie: Wicej szczcia jest w dawaniu anieli w braniu (Dz. Ap. 20:35). Dawanie jest istotn czci słuby kocioła. Paweł podpierajc si apostolskim autorytetem zalecał kociołowi w Koryncie: obycie i w t łask obfitowali (2 Kor. 8:7). Kociół, który daje, nie tylko odkłada sobie rodki na koncie w niebie, lecz co wicej Bóg zaspokaja jego aktualne potrzeby według bogactwa swego w chwale. Nasz Pan błogosławi akt dawania zarówno w niebie, jak i na ziemi, dlatego sam zatroszczy si o finansow stron przedsiwzicia, jakiego podejmie si kociół dcy do realizacji planu Z (Filip. 4:15-19). J. Strategia Z Wybitny przywódca wielkiego przebudzenia, John Wesley powiedział: We wszelkim działaniu zwracaj uwag na koniec. Stosowanie w praktyce mylenia typu Z wywiera ogromny wpływ. Mimo to, niestety, wiele osób oddanych słubie Bogu nigdy nie zastanawia si nad skutkiem

11 Rodzina Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 11 ich wysiłków w realizacji Boego planu Z. W takiej sytuacji łatwo jest popa w rutyn i dopuci do tego, e ominie nas Boe błogosławiestwo. Postawienie sobie zasadniczego pytania Czego pragnie Bóg dla miejsca, w którym Mu słuymy? moe okaza si niezwykle inspirujce dla ludzi słucych Bogu. Odpowied na to pytanie pobudza wiar i prowadzi do bardziej intensywnej pracy dla Boga. Przykład mylenia typu Z w Rumunii Nelu Sofrac, załoyciel kociołów w Rumunii, zauwaył, e Bóg pragnł mie wicej ni cztery kocioły, jakie powstały w jego okrgu zwanym Alba Iulia. Mógł poprzesta na tym i tak znaczcym osigniciu, jakim było załoenie, prowadzenie i praca duszpasterska w tych czterech kociołach, jednak mylenie typu Z motywowało go do dalszego działania. Zdawał sobie spraw z tego, e sam nie był w stanie dotrze do całego okrgu, wiedział jednak, e Bóg pragnł wypełni Alba Iulia kociołami, które głosiłyby ewangeli i nauczałyby zgodnie z Pismem. Do skutecznego wypełnienia tego zadania trzeba było załoy w Alba Iulia 500 kociołów. Nelu rozpoczł szkolenie pitnastu młodych ludzi ze swego kocioła i nowych załoonych przez siebie placówek. Jego ona Dorina zorganizowała grup modlitewn złoon z trzech kobiet. Pastor Nelu podzielił si swoj wizj z innymi pastorami, którzy pocztkowo niechtnie zareagowali na jego pomysł. W przekonaniu i wierze, e poniewa Bóg pragnie Z dla Alba Iulia, pomoe Nelu doprowadzi dzieło do koca, Dorina prowadzi obecnie pitnacie kobiecych grup komórkowych modlcych si o nowe kocioły, podczas gdy jej m stoi na czele midzywyznaniowego ruchu EVANGALBA z udziałem wielu kociołów. Ruch ten si rozrasta i zakłada nowe kocioły w okrgu Alba Iulia dziki mobilizacji kociołów ju istniejcych do zaangaowania. Ich głównym zadaniem jest modlitwa, szkolenie, ewangelizacja i zakładanie kociołów. Zgromadzenia w Alba Iulia modl si, jednocz we wspólnej wizji, wzrastaj w miłoci, wysyłaj ewangelistów i zakładaj kocioły w swoim okrgu. Powoli rozpoczyna si tam proces dawania i pomimo i ludzie ci uwaaj si za bardzo ubogich, niektórzy decyduj si na wierne dawanie. Mylenie typu Z umoliwiło Nelu działalno na skal ogólnokrajow. Prowadzi on szkolenia dla załoycieli kociołów i zaraa przywódców chrzecijaskich w innych czciach Rumunii wizj zakładania kociołów a do nasycenia. Spodziewa si, e zostanie wysłany jako misjonarz midzynarodowy poza granice swego kraju. KONKLUZJA Zakładanie kociołów a do nasycenia jest głównym punktem mylenia typu Z, gdy pozostałe zadania w postaci modlitwy, pełnego miłoci zjednoczenia, wizji, ewangelizacji i dawania mog zosta zrealizowane na całym wiecie jedynie za porednictwem kocioła. Z uwagi na fakt, e kociół musi dotrze do wszystkich, sił napdow mylenia typu Z musi by zakładanie kociołów a do nasycenia. Bóg pragnie Z, a jeli dany kociół działa zgodnie z Bo wol, proces zakładania kociołów a do nasycenia ulegnie przyspieszeniu. Napełnienie wszystkich krajów kociołami ma na celu przekazanie wszystkim ludziom przesłania ewangelii. PYTANIA DO ROZWAENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA Na czym polega rónica midzy załoycielem kociołów reprezentujcym mylenie Z a innymi załoycielami kociołów? Czy modlisz si o całe narody, regiony, miasta, wsie czy otoczenie? Czy modlisz si o to, by Bóg posłał na swoje niwo wicej robotników? Skoro sam Jezus dał takie polecenie, to czy bdzie konsekwentnie odpowiadał na tak modlitw, jeli bdziemy wytrwale si modli? Dlaczego robotników jest za mało? Czy chcesz współpracowa i okazywa miło braciom z innych wyzna i o innych przekonaniach w sprawach pomniejszej wagi w pracy na rzecz planu Z? Czy modlitwa Jezusa o jedno zostanie wysłuchana, czy te modlił si na próno? Czy staniesz si czci odpowiedzi na Jego modlitw? Czy osoby z zewntrz postrzegaj twój kociół jako jeszcze jedno wyznanie lub religi, czy te jako społeczno ludzi okazujcych miło? Czy masz wizj załoenia jednego kocioła lub zostania członkiem ruchu, który wypełni wiat kociołami głoszcymi ewangeli?

12 Rodzina Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 12 Czy wyróniasz si ofiarnoci pod wzgldem finansowym? Czy twój kociół daje pod tym wzgldem dobry przykład? Czy nauczasz na temat dawania? Jeli nie, to dlaczego, skoro naucza tego Pismo? Czy akcje ewangelizacyjne w twoim kociele maj na celu tylko powikszenie twego kocioła, czy te zakładanie nowych? PLAN DZIAŁANIA Zacznij myle o strategii zakładania kociołów a do nasycenia, która zawierałaby element modlitwy, jednoci i miłoci, wizji, ewangelizacji i zakładania kociołów. Zanotuj kilka pocztkowych pomysłów i podziel si nimi ze swoim nauczycielem lub prowadzcym ten kurs. Pomyl o swoim otoczeniu, wsi, miecie, regionie lub kraju. Zastanów si, jak by odpowiedział na pytanie: Czego Bóg pragnie dla? Zapisz trzy rzeczy, które wykonasz w ramach przyczyniania si do realizacji planu Z na twoim terenie.

13 Rodzina Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 13 RODZINA

14 Rodzina Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 14

15 Lekcja 1: Biblijne role w rodzinie Rodzina Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 15 RODZINA Biblijne role w rodzinie LEKCJA 1 Cel lekcji Celem tej lekcji jest przedstawienie jasnego i podstawowego biblijnego nauczania na temat małestwa oraz roli ma, ony i dzieci w rodzinie. Główne punkty W małestwie Bóg moe uzupełni mocne i słabe strony ma i ony tak, by uczyni ich pełnymi, co umoliwia im najlepsze słuenie Mu. Słuba załoyciela kociołów obejmuje jego rodzin, poniewa rodzina jest widzialnym i biblijnym wskanikiem zdolnoci przywódczych i skutecznoci nauczania. Podane rezultaty Po opanowaniu treci tej lekcji kady uczestnik powinien: Rozumie cel małestwa z perspektywy tego, kto je ustanowił. Lepiej pojmowa biblijne nauczanie na temat ról ma i ony w małestwie. Pojmowa relacje w rodzinie jako analogi do Kocioła. WPROWADZENIE Kociół stał si punktem centralnym Boego Królestwa na ziemi. W ramach tej wspólnoty wierzcych Bóg powołał wszystkie swoje dzieci do pełnej miłoci relacji ze sob samym oraz ze sob nawzajem. Jedni zostali powołani do słuenia Panu w Kociele w stanie wolnym, inni w stanie małeskim. Bez wzgldu jednak na stan, kady został umieszczony w rodzinie. Rodzina słuy za jedn z analogii opisujcych Kociół. Twoje pojmowanie relacji w rodzinach biologicznych bdzie miało wpływ na sposób postrzegania Boej rodziny. Wane jest jednak, by ty jako załoyciel kocioła pojmował biblijne role w obrbie rodziny dla swojego własnego ycia i słuby. Paweł w licie do swego młodszego przywódcy Tymoteusza przypomina mu o odpowiedzialnoci przywódcy w kociele. Pyta: Jeli kto bowiem nie umie stan na czele własnego domu, jake bdzie si troszczył o Kociół Boy? (1 Tym. 3:5). To dajce do mylenia pytanie stawia wszystkich przywódców Jeli kto bowiem nie umie stan na czele własnego domu, jake bdzie si troszczył o Kociół Boy? (1 Tym. 3:5) kocioła, zwłaszcza załoycieli, przed wyzwaniem oceny własnej słuby w rodzinie. Skoro rodzina jest dowodem zdolnoci przywódczych w kociele, jak wyglda twoje zarzdzanie własn rodzin? Pomimo i jeste zajty obowizkami zwizanymi z ewangelizacj, prowadzeniem w uczniostwie, szkoleniem przywódców, dogldaniem wzrostu nowego kocioła, musisz te pamita, e twoja własna rodzina jest najwyraniejszym wskanikiem zdolnoci przywódczych i skutecznoci nauczania. Jeli załoyciel kocioła wyrobi nawyki szkodliwe dla swojej słuby w rodzinie, mog si one przenie na nowy kociół. Załoyciel kocioła musi powici uwag swoim relacjom rodzinnym, poniewa s one czci całokształtu jego słuby. PARA MAŁESKA Podstawow jednostk rodziny jest para małeska. Czytajc histori stworzenia w Pierwszej Ksidze Mojeszowej widzimy, e gdy Bóg stworzył człowieka na swój obraz, stworzył go mczyzn i kobiet. Tych dwoje ludzi yjcych razem jako jedno (1 Moj. 2:24) stanowiło odbicie trójjedynego Boga, który yje w doskonałej jednoci w rónorodnoci. Jako jedno mczyzna i kobieta mieli y w zwizku miłoci, którego skutkiem miało by spłodzenie dzieci. Otrzymali zadanie do wykonania: panowanie nad rybami, ptactwem i zwierztami pełzajcymi na ziemi. Kiedy

16 Lekcja 1: Biblijne role w rodzinie Rodzina Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 16 zgrzeszyli, w ich pełen miłoci zwizek wdarła si dysharmonia, rodzenie odbywało si w bólach, a zamiast panowa nad ziemi pierwsi ludzie próbowali panowa jedno nad drugim. Cz odkupieczego dzieła Chrystusa polega na przywróceniu obrazu Boga w relacji małonków. S trzy zasady, które posłu jako podstawa dyskusji dotyczcej ról w małestwie. Trzy zasady przewodnie Mowie i ony maj jednakow warto. Na podstawie Listu do Galacjan 3:28 zdajemy sobie spraw, e Bóg zaplanował jednakow warto dla mów i on. Warto danej osoby nie opiera si na funkcji czy roli, lecz na fakcie, e została ona stworzona na obraz Boy. 1. M i ona maj by współzaleni. W Pierwszym licie do Koryntian 11:11 widzimy, e Bóg zaplanował ma i on tak, by byli od siebie współzaleni. Kociół składa si z mczyzn i kobiet reprezentujcych wszelkie rodzaje osobowoci. Jednym z wyróników kocioła jest fakt, e jego członkowie współistniej w jednoci. Róny jest poziom głbokoci tych relacji, lecz relacja małeska jest chyba jedn z najbardziej złoonych. Małestwo napełnione Duchem witym bdzie wspaniałym przykładem współzalenoci. Oczywicie jest to wiadectwem współzalenoci, jaka istnieje w Bóstwie. 2. W rodzinie istnieje pewna hierarchia odpowiedzialnoci. Warto danej osoby opiera si na... fakcie, e została ona stworzona na obraz Boy. Na podstawie Pierwszego Listu do Koryntian 11:3 rozumiemy, e Bóg zaplanował hierarchi odpowiedzialnoci w rodzinie. Tak jak istnieje porzdek ról w Bóstwie, tak te istnieje pewien porzdek ról w małestwie. Bóg jest głow Chrystusa, który jest głow kadego mczyzny, a ten z kolei głow swojej ony. V. ROLA MA A. By głow ony: List do Efezjan 5:23 Paweł stwierdza, e m jest głow ony tak, jak Chrystus jest głow Kocioła. Przywództwo to wymaga odpowiedzialnoci i rozliczania si przed Bogiem za rodzin. Poniewa fragment ten kładzie nacisk na miło ma do ony, jest to najwaniejsza cz jego odpowiedzialnoci. Mowie maj dy do tego, co najlepsze dla ich on, nawet własnym kosztem. Przywództwo pojmowane w ten sposób staje si zaszczytnym i witym powołaniem. Dla załoycieli kociołów przyszło ich małestwa i/lub tych, którzy bd czci ich słuby, zaley od całkowitej jasnoci w tej kwestii. Przywództwo jest powołaniem, które ma na celu umocnienie drugiej ludzkiej istoty; nie jest to prawo dogadzania sobie. Jednym z bardzo praktycznych zastosowa tej koncepcji jest zastosowanie jej w dziedzinie darów duchowych. M powinien by czynnie zaangaowany w odkrywaniu darów duchowych swojej ony. Odkrycie, rozwinicie i wykorzystanie w słubie darów ony bdzie bezustann przygod. Niektórzy ludzie utrzymuj, e zgodnie z trzecim rozdziałem Pierwszej Ksigi Mojeszowej mczyzna powinien panowa nad swoj on. Fragment tej ksigi stwierdza właciwie: ku twemu mowi bdziesz kierowała swe pragnienia, on za bdzie panował nad tob (1 Moj. 3:16). Hebrajskie słowo przetłumaczone jako panowa oznacza dominacj, trzymanie czego pod czym, panowanie jako władz absolutn. Słowo to przewija si przez cały Stary Testament na okrelenie rzdów królów i urzdników publicznych. Trzeba jednak mie na uwadze fakt, e cytowany fragment z Pierwszej Ksigi Mojeszowej 3:16 jest wyraeniem przeklestwa, a nie okreleniem Królestwa. Przepowiada on, jak upadli mczyni bd panowa nad kobietami i ujarzmi je narzucajc im niszy status. Miało to miejsce w tysicach kultur przez całe tysiclecia. Surowa dominacja nie jest sposobem Chrystusowym. Tak wic gdy Paweł mówi, e mczyzna jest głow swojej ony tak jak Chrystus głow kocioła, nie potwierdza kltwy przeciwnie, zdejmuje j! Pokazuje, jak człowiek moe złama krg nieszcz i egoistyczn mentalno zapocztkowan upadkiem. Na czym zatem polegał Chrystusowy styl przywództwa

17 Lekcja 1: Biblijne role w rodzinie Rodzina Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 17 Styl ten jest naszkicowany w Ewangelii Łukasza 22:25-27 i okrelony jako przywództwo w postawie słuby. Sługa i przywódca to terminy, które na ogół nie chodz ze sob w parze. Wygldaj na przeciwiestwa. Jednak w Królestwie Boym bycie głow oznacza to nietypowe połczenie przywódcy i sługi. Prawd jest, e mczyni otrzymali prawo przewodzenia swoim onom, lecz styl ich przywództwa ma by stylem sługi, nie pana. Cel zatem polega na byciu dla nich ródłem ycia. Przywództwo ma nad on powinno si wzorowa na przywództwie Chrystusa nad Jego oblubienic, Kociołem. Chrystus nie wykorzystuje Kocioła. Nie dominuje nad nim ani nie wymusza swego przywództwa. Wprost przeciwnie, zasłuył sobie na prawo przywództwa tym, e powicił si dla swojej oblubienicy, a na kocu zmarł za ni. Zgodnie z modelem Chrystusowym przywództwo ma nad on cechuje: Odpowiedzialno, nie ranga Powicenie, nie egoizm Obowizek, nie dominacja B. Troszczy si o podstawowe potrzeby ony Rozwa upomnienie Piotra w Pierwszym licie Piotra 3:7: Podobnie mowie we wspólnym poyciu liczcie si rozumnie ze słabszym ciałem kobiecym! Darzcie ony czci jako te, które s razem z wami dziedzicami łaski. ony potrzebuj y ze swoimi mami w atmosferze zrozumienia. Oznacza to, e mowie powinni si odnosi do swoich on ze zrozumieniem i wiadomoci faktu, i róni si one od mczyzn. Poza oczywistymi rónicami fizycznymi istnieje mnóstwo rónic psychologicznych i emocjonalnych. Mowie powinni zatem zwróci uwag na ponisze trzy podstawowe zagadnienia. 1. Towarzystwo Pierwsze z nich dotyczy tego, e ony potrzebuj towarzystwa. Bóg zaplanował kobiety do głbokich, trwałych relacji i oczekuj one od swoich mów, e zaspokoj t potrzeb. Pragn one i potrzebuj towarzystwa, przystpnoci i zainteresowania swoich mów. 2. Bezpieczestwo Drug potrzeb jest bezpieczestwo. Kobieta potrzebuje bezpieczestwa ze strony mczyzny. Musi wiedzie, e moe on jej strzec i zaopatrzy. Musi by w stanie mu ufa. Z biblijnego punktu widzenia te rzeczy nale do obowizków ma (1 Tym. 5:8). 3. Wano Trzeci potrzeb jest poczucie wanoci, którego potrzebuje zarówno m, jak i ona. M czsto czuje si wany dziki swojej pracy, roli w kociele lub innym zajciom pozadomowym. Jednak wiele rzeczy dokonywanych przez on pozostaje w ukryciu. Jedyn osob, która moe naprawd doceni jej niezwykły wkład i odpowiednio j uczci, jest jej m. Jest ona przyjaciółk pielgnujc uczucia i towarzyszk duszy. Cz roli przywódcy polega na uczczeniu jej i nie traktowaniu tak, jakby si po prostu naleała. C. Wywizywa si z obowizków ojca Przywództwo ma nad on powinno si wzorowa na przywództwie Chrystusa nad Jego oblubienic, Kociołem. Głównym obowizkiem ojca jest wychowanie swoich dzieci z zastosowaniem karcenia i napominania Paskiego (Efez. 6:4). Oznacza to nauczanie ich dróg Paskich (5 Moj. 6:7) oraz karcenie w razie koniecznoci (Przyp. 19:18, 22:6, 23:13,14, 29:17). VI. ROLA ONY W Przypowieciach Salomona 31:10 pada nieodparte pytanie: Niewiast dzieln któ znajdzie? Dzielno kobiety polega na jej zrozumieniu Boego planu dla ony i z Bo łask dopasowanie si do tego planu.

18 Lekcja 1: Biblijne role w rodzinie Rodzina Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 18 D. Pomoc Bóg stworzył kobiet po to, by była pomoc dla mczyzny (1 Moj. 2:18). Jest ona emocjonalnym i fizycznym dopełnieniem, które sprawia, e mczyzna lepiej si nadaje do Boych celów i słuby przed Bogiem. Kobieta nie czyni go pełnym w sensie duchowym, emocjonalnym ani fizycznym. Mimo to jednak czyni go pełniejszym ni był bez niej. Wnosi do zwizku perspektyw, emocje, dary i słaboci, jakich mczyzna nie posiada. M i ona przypiecztowani razem i obdarzeni przez Ducha witego s istotami kompletnymi i najlepiej przystosowanymi do słuenia Panu. E. Wsparcie Bdc uzupełnieniem swego ma ona jest te dla niego wsparciem. Wspieranie go stanowi cz jej pełnego bojani, witego postpowania (1 Piotra 3:2) wobec niego. Zna ona jego mocne i słabe strony i podbudowuje go, eby mógł wykonywa swoje dzieło. Ksiga Przypowieci Salomona 14:1 pokazuje, e kobieta moe budowa lub niszczy swój dom. Moe ona budowa emocjonaln sił i zdecydowanie swego ma lub niszczy go, zawstydzajc i bdc próchnic jego koci (Przyp. 12:4b). F. Poddanie ona ma równie obowizek by poddana swemu mowi. Jest to najczciej powtarzane polecenie wzgldem ony (Efez. 5:22, Kol. 3:18, 1 Piotra 3:1) i cecha pobonych kobiet, takich jak ona Abrahama, Sara (1 Piotra 3:6). Mimo to jej pozycja poddania ma w sobie wiele mocy. Dziki wierze poddaje si swemu mowi i odwołuje do swego niebieskiego Ojca. Podobnie jak serce króla (Przyp. 21:1) serce ma jest w rku Boga. Poddajc si swemu mowi ona poddaje si Bogu i pozwala, by Boa rka kierowała yciem jej ma. Dziki swoim aktom poddania pozwala Bogu skłania swego ma do wikszego posłuszestwa wobec Niego (1 Piotra 3:1). Nie zaleca si jej buntu w celu wywierania wpływu na opini swego ma. Nakazuje si jej poddanie w wierze po to, by Boa rka mogła działa w yciu jej i jej ma. G. Zarzdzanie Pismo podaje wzór pracowitej ony, która trudzi si dla zysku swego ma i domu (Przyp. 31:10-31, zwłaszcza wiersz 11). W przeciwiestwie do on z Samarii, które w czasach Amosa uciskały biednych i potrzebujcych oraz kazały swoim mom spełnia swoje nienasycone dze (Am. 4:1), kobieta z trzydziestego pierwszego rozdziału Przypowieci boi si Pana (w. 30), czyni dobrze swemu mowi (w. 12), buduje swój dom (w. 27), sprawia, e jej m cieszy si wikszym szacunkiem (w. 23) i darzy j zaufaniem (w. 11). Jej tajemnica polega na tym, e jest odpowiednim wsparciem dla swego ma, troszczc si i zarzdzajc jego domem, czynic go harmonijnym i przynoszcym zyski miejscem, w którym powstaje wiele dobrych dla niego rzeczy. Słuy mu darzc go szacunkiem, pomimo i zarzdza jego domem lepiej ni on by potrafił. M moe tylko chwali Boga za Jego dobro, e mu j dał (Przyp. 19:14). H. Macierzystwo: List do Tytusa 2:4 M i ona przypiecztowani razem i obdarzeni przez Ducha witego s istotami kompletnymi i najlepiej przystosowanymi do słuenia Panu. Podstawowa rola kobiety nie ogranicza si do kochania ma. List do Tytusa 2:4 idzie dalej zachcajc j do kochania dzieci. Te ostatnie, zwłaszcza małe, potrzebuj ogromnej iloci osobistej uwagi, wsparcia i oczywicie miłoci. Dzieci potrzebuj cudownej mocy płyncej z obecnoci swojej matki. Zdaniem wielu ekspertów w zakresie opieki nad dziemi zdrowy, normalny rozwój dziecka wymaga utrzymywania bliskiej, pełnej miłoci relacji z co najmniej jedn osob podczas minimum dwóch pierwszych lat ycia. List do Tytusa wskazuje, e to matka powinna zapewni tak opiek, lecz dominujce współczesne wzorce kulturowe w wikszoci ignoruj te biblijne zasady i d do zaspokojenia własnych egoistycznych interesów.

19 Lekcja 1: Biblijne role w rodzinie Rodzina Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 19 VII. ROLA DZIECI I. By posłusznym w Panu swoim rodzicom W Licie do Efezjan 6:1 czytamy: Dzieci, bdcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. To zalecenie Pawła dla kocioła w Efezie budzi kilka pyta, na które załoyciel kocioła powinien odpowiedzie: Czy autor ma na myli tylko młodszych? Czy doroli te powinni by posłuszni swoim rodzicom, pomimo e nie mieszkaj ju w ich domu? Jeli osoba dorosła pozostaje w domu swego ojca, czy polecenie to jej dotyczy? Czy okrelenie w Panu oznacza, e jeli rodzic nie jest chrzecijaninem, dziecko nie musi by mu posłuszne? J. Czci swego ojca i matk Paweł w swoim nauczaniu cytuje Stary Testament i przypomina Efezjanom, e jest to pierwsze przykazanie z obietnic: aby ci było dobrze i aby był długowieczny na ziemi (Efez. 6:2-3, 5 Moj. 5:16). KONKLUZJA Lekcja ta jest dla ciebie wartociowa bez wzgldu na to, czy jeste załoycielem kociołów stanu wolnego, czy te jeste onaty. Gdy zrozumiesz biblijne role w rodzinie, twoje własne ycie ulegnie wzmocnieniu, zyska na tym cały twój kociół, a rodowisko, w którym yjesz, zobaczy jedno i miło Bo, której wzorem bdziesz ty sam oraz bdziesz miał okazje do nauczania i doradzania, jakich dostarczy ci Bóg. PYTANIA DO ROZWAENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA Jeli jeste stanu wolnego, jakie korzyci moesz wynie z tej lekcji dla swojej słuby? Jeli jeste onaty, czy moesz powiedzie, e twoje małestwo jest odbiciem Boego obrazu dziki demonstracji jednoci? Czy dowiadczasz towarzystwa w swoim małestwie? Jak ono wyglda? Jakie czynniki społeczne i wewntrzmałeskie utrudniaj dzi bycie dobrym współmałonkiem? Z czym trzeba si najbardziej zmaga, eby to osign? Jakie czynniki społeczne i kocielne utrudniaj dzi samotne ycie? Z czym trzeba si najbardziej zmaga, eby prowadzi ycie w stanie wolnym? PLAN DZIAŁANIA Zapoznaj si z Pierwszym listem Piotra 3:8-12. Postawa egoizmu niszczy jedno. Biorc to pod uwag przeczytaj jeszcze raz powyszy fragment, po czym sporzd list rzeczy, które powiniene zrobi, jeli twój partner jest egoist. Przywództwo w postawie słuby ze strony ma to jedyna rzecz, jaka nadaje sens poddaniu ony. Bierny m uniemoliwia poddanie, a m dominujcy czyni poddanie nieznonym. Przywództwo w postawie słuby przeciwnie sprawia, e poddanie staje si radoci. W wietle tych myli odpowiedz na ponisze pytania: Jak twoje przywództwo w postawie słuby wpłynłoby na zdolno twojej ony do poddania? Jak zareagowałaby w innych dziedzinach, gdyby okazał wicej takiej postawy? Czy Biblia naucza, czyjemu przywództwu maj si podda niezamne kobiety? Jakie wskazówki moesz tam znale? W swoim licie do kocioła w Filippi Paweł poruszył kwesti jednoci wród chrzecijan. Zapoznaj si z Listem do Filipian 2:1-4, a potem zastanów si, jak wiersz drugi wyjania osignicie jednoci w zwizku. Jak moesz zastosowa te zasady w swoim yciu rodzinnym, w małestwie lub innych rodzinnych relacjach?

20 Lekcja 1: Biblijne role w rodzinie Rodzina Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 20 Jako załoyciel kociołów bdziesz miał wiele okazji do udzielania biblijnych porad wierzcym i niewierzcym, którzy ucierpieli wskutek rozbitych małestw lub obecnie dowiadczaj braku jednoci w swoim małestwie. Bdziesz te mie okazj słuenia rad mczyznom i kobietom, którzy rozwaaj małestwo. Zacznij dyskusj w małej grupie z kilkoma wolnymi mczyznami i kobietami w swoim wieku, którzy myl o małestwie w przyszłoci. Prowad ich w odkrywaniu biblijnych wzorców omówionych w tej lekcji i praktycznym zastosowaniu tych wzorców. BIBLIOGRAFIA Lewis, Robert and Hendricks, William. Rocking the Roles. Colorado Springs, CO: NavPress, 1991.

21 Lekcja 2: Wychowywanie dzieci Rodzina Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 21 RODZINA Wychowywanie dzieci LEKCJA 2 Cel lekcji Celem tej lekcji jest pomóc załoycielom kociołów w zrozumieniu i zastosowaniu biblijnych zasad wychowywania dzieci. Główne punkty Wychowywanie dzieci wymaga chodzenia w wierze. Słowo Boe podaje nam kilka zasad, które naley stosowa w wychowywaniu dzieci. Podane rezultaty Po opanowaniu treci tej lekcji kady uczestnik powinien: Wiedzie, czego naucza Biblia na temat wychowywania dzieci. Potrafi oceni wychowywanie własnych dzieci w wietle norm biblijnych. Opracowa sposoby poprawy swojego wychowywania. Propozycje dla prowadzcych nauczanie Wykorzystaj ten materiał do podania uczestnikom podstawowych zasad biblijnych. Oprzyj si pokusie mówienia im, jak to robi. Zostaw czas na omówienie pyta podanych na kocu w małych grupach lub wspólnie ze wszystkimi. WPROWADZENIE Ksigarnie chrzecijaskie pełne s ksiek z zaleceniami dla chrzecijaskich rodziców. Ksiki te zawieraj wiele konkretnych wzorów, z których kady roci sobie prawo do modelu biblijnego. Pomimo jednak i Biblia rzeczywicie podaje nam pewne wytyczne, to nie podaje instrukcji wychowywania dzieci krok po kroku. W tej lekcji przyjrzymy si kilku biblijnym zasadom, które mona zastosowa w rodzicielstwie. Poniewa kade dziecko jest wyjtkow osob o wyjtkowych potrzebach, sposób stosowania tych zasad przez rodziców jest kwesti szukania w modlitwie mdroci od Pana. Podobnie jak reszta chrzecijaskiego ycia wychowywanie dzieci jest chodzeniem w wierze. W Wielkim Nakazie Misyjnym Jezus polecił swoim naladowcom czynienie uczniami wszystkich narodów... uczc ich zachowywa wszystko, co im przykazał. Rola rodzica jest podobna do roli załoyciela kociołów: polega na czynieniu uczniami i uczeniu ich posłuszestwa wobec Boga. Dla załoycieli kociołów, którzy s rodzicami, ich rodzicielstwo ma wielkie znaczenie: jest ono znaczce dla samych członków rodziny, dla wiadectwa wobec wiata oraz dla kocioła. Sposób odnoszenia si rodziców do dzieci jest odzwierciedleniem ich sposobu odnoszenia si do kocioła (1 Tym. 3:4,5). Dla załoycieli kociołów, którzy nie s rodzicami, lekcja ta równie jest istotna, gdy te same zasady odnosz si do pomagania dzieciom duchowym w ich słubie. VIII. KILKA OBSERWACJI WSTPNYCH K. Zero gwarancji W przeciwiestwie do tego, co si czsto uwaa, Biblia nie daje adnych gwarancji, e jeli rodzice wszystko zrobi dobrze, dzieci bd kochały Pana i Mu słuyły. Niejednokrotnie cytuje si wiersz z Przypowieci 22:6: Wdraaj chłopca w prawidła jego drogi, a nie zejdzie z niej i w staroci. Jeli dzieci dorastaj i odrzucaj Pana, niektórzy czuj si przez Niego zdradzeni. Zwró uwag, e wiersz ten wyraa zasad przyczyny i skutku: jeli zrobisz X, to skutkiem bdzie Y. Ksiga Przypowieci, której celem jest pomoc w prowadzeniu młodych do

22 Lekcja 2: Wychowywanie dzieci Rodzina Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 22 sprawiedliwego ycia, zawiera wiele podobnych stwierdze. Szkolenie dzieci w młodym wieku postawi ich na ciece sprawiedliwoci. Nie jest to obietnica, która sprawdza si we wszystkich przypadkach, raczej ogólna zasada, e jeli rodzice od małego wdraaj swoje dzieci do posłuszestwa Panu, nie zejd one z Jego drogi w staroci. Fakt, e czasem dzieci schodz z drogi Pana, w adnym wypadku nie podwaa tej zasady ani nie pomniejsza odpowiedzialnoci rodziców za wdraanie swoich dzieci w prawidła drogi Pana. Wikszo dzieci, które wczenie otrzymuj takie wychowanie, trwa w nim. L. Nie ma doskonałych dzieci Dlaczego zatem s dzieci, które zaczły chodzi ciek sprawiedliwoci, lecz schodz z niej? Kady człowiek jest grzesznikiem i moe dokonywa wyborów. Ksiga Przypowieci 1:29 mówi o tych, którzy wiedzy nienawidzili, gardzili bojani Pask. Kada osoba musi ostatecznie zdecydowa za siebie, czy bdzie poda za Panem. Nawet dzieci odpowiednio wychowane mog dokona niewłaciwego wyboru. M. Nie ma doskonałych rodziców Bóg jest jedynym doskonałym rodzicem, ziemscy rodzice nie s doskonali. Bez wzgldu na to, jak bardzo kochaj Pana i swoje dzieci, czasem zawodz (1 Jana 1: 8-10). Nikt nie posiada wszystkich odpowiedzi. Rodzice powinni z bezustann modlitw zabiega o mdro we wdraaniu dzieci w prawidła drogi, któr powinny i. IX. NIEKTÓRE ZASADY BIBLIJNE Pomimo i nie ma gwarancji z powodu grzesznej natury zarówno rodziców, jak i dzieci, Bóg dał nam pewne zasady, majce nas prowadzi w wychowywaniu dzieci. N. Daj przykład miłoci i posłuszestwa wobec Pana (5 Moj. 6:4-9, 17) W Starym Testamencie Bóg nakazał Izraelowi: Bdziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił... Wpoisz je [moje przykazania] twoim synom... Bdziecie pilnie strzec polecenia Pana. Izraelici mieli to robi w domu, w czasie podróy, kładc si spa i wstajc ze snu. Miło do Boga i przestrzeganie Jego przykaza było stylem ycia, który rodzice mieli rozwin i przekaza swoim dzieciom. O. Nakazuj swoim potomkom przestrzegania przykaza Pana (1 Moj. 18: 19) Mówic o obowizku rodziców w kierowaniu swoimi dziemi Biblia czsto utosamia to z karceniem. Wiersze takie jak te w Ksidze Przysłów 3:11,12 oraz Licie do Hebrajczyków 12:5-11 przypominaj nam, e karcenie jest konieczne. Jednak jego przyczyna ley w miłoci ojca (tego w niebie i tego na ziemi) do dziecka. Ilekro stosuje si karcenie, powinno ono odbywa si w miłoci majcej na uwadze najwysze dobro dziecka. Dziecko musi dostrzec t miło w trakcie karcenia. Podany skutek jest taki, e uczy si ono przestrzega przykaza Pana. P. Nie pobudzaj do gniewu swoich dzieci (Efez. 6:4) Wielu rodziców tak bardzo skupia si na drugiej czci wiersza z Listu do Efezjan 6:4, e wychowuje swoje dzieci stosujc karcenie i napominanie Paskie i zapomina o pierwszej czci: nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci. Liczne s historie chrzecijaskich pracowników, których dzieci zgorzkniały i odwróciły si od Pana. Dzieci te czsto opowiadaj o rodzicach, e byli zbyt surowi, niesprawiedliwi, wymagajcy i apodyktyczni jednym słowem pobudzali do gniewu swoje dzieci w swojej gorliwoci wychowania ich w miłoci do Pana. Niestety czsto rodzinne spotkania z Bogiem s traktowane jako okazja wygłaszania dzieciom kaza przez rodziców. Efektem s dzieci zgorzkniałe i obraone na swoich rodziców i na Boga. PYTANIA DO ROZWAENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA Jak w praktyczny sposób mona uczyni miło i posłuszestwo wobec Pana stylem ycia w twoim domu? Jak w praktyczny sposób mona sprawdzi, czy twoje karcenie wynika z miłoci? Co uwaasz za najwiksz przeszkod w tego rodzaju karceniu?

23 Lekcja 2: Wychowywanie dzieci Rodzina Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 23 Jak w praktyczny sposób mona sprawi, by rodzinny czas spotkania z Bogiem był czasem radosnym dla dzieci? PLAN DZIAŁANIA Zapisz kilka cech, które chciałby widzie w swoich dzieciach pod wzgldem duchowym, społecznym, umysłowym i fizycznym, gdy bd miały 18 lat. Potem na oddzielnej kartce napisz imi kadego dziecka. Zrób list rzeczy, które robisz lub powiniene zrobi, eby pomóc danemu dziecku osign kad z tych cech. BIBLIOGRAFIA Kimmel, Tim. Raising Kids Who Turn Out Right. Sisters, OR: Multnomah, Phillips, Mike. Building Respect, Responsibility & Spiritual Values in Your Child. Minneapolis, MN: Bethany House, Stanley, Charles. How to Keep Your Kids on Your Team

24 Lekcja 2: Wychowywanie dzieci Rodzina Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 24

25 Lekcja 3: Słuba rodzinie Rodzina Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 25 RODZINA LEKCJA 3 Słuba rodzinie SEMINARIUM Cel lekcji Celem tej lekcji jest stworzenie okazji do szczerej dyskusji na tematy, które mog mie wpływ na załoyciela kociołów oraz zagadnienia równowagi midzy słub a rodzin. Główne punkty Musi istnie równowaga midzy czasem przeznaczanym na słub dla rodziny, a czasem przeznaczanym na słub dla kocioła. W yciu i słubie chrzecijanina zakładajcego kocioły bd pojawia si problemy zwizane bezporednio z jego współmałonkiem i dziemi. Problemy te trzeba rozpoznawa i szczerze o nich rozmawia. Załoyciel kocioła musi podj zobowizanie, e bdzie rozwizywał je w postawie modlitwy. Podane rezultaty W rezultacie tego seminarium kady uczestnik powinien: Rozumie, e dla niego jako chrzecijanina zakładajcego kocioły fundamentalnymi kwestiami dla zdrowej słuby s równowaga i jedno w małestwie i rodzinie. By oddanym coraz lepszemu rozumieniu swoich członków rodziny i tego, w jaki sposób ich ycie podlega wpływowi słuby oraz w jaki sposób oni wpływaj na jego słub. Dy do uzyskania równowagi i jednoci w małestwie i rodzinie. Propozycje dla prowadzcych nauczanie Przedstawione tutaj przykłady maj na celu jedynie pobudzenie do dyskusji o potrzebie równowagi midzy słub załoyciela kociołów a jego małestwem i rodzin. Moesz wykorzysta własne przykłady i pytania do dyskusji, ale pamitaj, by poruszy takie tematy, jak przywództwo przez słub, rozwizywanie konfliktów, właciwe podejmowanie decyzji w rodzinie, właciwe sposoby okazywania miłoci mowi lub onie, akceptowanie własnych silnych i słabych stron oraz silnych i słabych stron współmałonka itp. Przygotuj si starannie do sesji przez przeczytanie wszystkich scenariuszy i rozplanowanie czasu lekcji według spraw szczególnie wanych dla uczestników. Zamieszczone tu scenariusze by moe nie zawsze bd odpowiednie dla potrzeb twojego kontekstu. W takim przypadku moesz opracowa własne przykłady i pytania. WPROWADZENIE Czsto stawia si pytanie: Co jest pierwsze, rodzina czy słuba? Odpowied brzmi: Ani to, ani to. Pierwszy jest BÓG. Poniewa kochamy Go, słuymy Mu. On dał nam pewne zadania do wykonywania, dlatego wszystkie one s czci naszej słuby dla Niego. Próby rozdzielania rodziny i słuby s podobne do oddzielania ycia duchowego od słuby. Jest to niemoliwe, poniewa przenikaj si one nawzajem. Nasza rodzina jest czci naszej słuby. Kluczem do efektywnej słuby w zakładaniu kociołów i w rodzinie jest równowaga. Niektórzy chrzecijanie zakładajcy kocioły i pastorzy doprowadzaj swoje zaangaowanie w słub dla kocioła do skrajnoci, a w efekcie zaniedbuj swoj rodzin. Jest to w wyranej sprzecznoci z biblijnymi przykazaniami dla ojca, by uczył i karcił swoje dzieci (2 Moj. 6:7, Przyp. 22:6). Jak ojciec moe robi te rzeczy, jeeli nigdy nie widzi swoich dzieci i nie spdza z nimi czasu? Pomylmy o kapłanie Elim, którego dwaj synowie byli tak bezboni, e Bóg postanowił ich zgładzi (1 Sam. 2:34). Bóg dał nam obowizek wychowania naszych dzieci, poniewa wie, e pozostawione same sobie nie bd dokonywa dobrych wyborów.

YCIE W CHRYSTUSIE. ...Kto trwa we Mnie, a Ja w nim...

YCIE W CHRYSTUSIE. ...Kto trwa we Mnie, a Ja w nim... Rozpocznij od nauczenia si na pami J 15,5 YCIE W CHRYSTUSIE Rozmylanie nad J 15,5 Kto jest krzewem winnym? Kto latorolami?... Jak widzisz zaleno midzy latorol a krzewem?... W jaki sposób odnosi si to do

Bardziej szczegółowo

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Modlitwa. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Modlitwa. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Modlitwa Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Peter Deyneka Russian Ministries Kurs Omega: Praktyczne

Bardziej szczegółowo

PEWNO ZBAWIENIA. Kto daje ycie wieczne?... Gdzie mona znale ycie wieczne?... Kto ma ycie wieczne?...

PEWNO ZBAWIENIA. Kto daje ycie wieczne?... Gdzie mona znale ycie wieczne?... Kto ma ycie wieczne?... WSTP. By pewnym oznacza pozby si wszelkich wtpliwoci. Lekcje biblijne Pocztek z Chrystusem przez studiowanie Pisma witego, uczenie si go na pami, rozmylanie i stosowanie w yciu pod kierownictwem Ducha

Bardziej szczegółowo

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Walka duchowa. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Walka duchowa. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Walka duchowa Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Peter Deyneka Russian Ministries Kurs Omega: Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Metody studium biblii

Metody studium biblii Metody studium biblii THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Metody Studium Biblii Opracowany przez The Alliance for Saturation Church

Bardziej szczegółowo

THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING

THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Podrcznik pierwszy Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z

Bardziej szczegółowo

Tytu. Katolicka Biblia zawiera prawd!

Tytu. Katolicka Biblia zawiera prawd! Tytu Katolicka Biblia zawiera prawd! Spis treci Tytu 1 Spis treci 2 1 Wstp 3 2 Maria 3 2.1 Matka Jezusa 3 2.2 Wieczne dziewictwo 3 2.3 Niepokalane poczcie 3 2.4 Oddawanie czci 3 3 Msza 3 4 Celibat 4 5

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r.

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Aktywni na start Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło

Bardziej szczegółowo

THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING

THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Podrcznik drugi Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Peter

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

Żeby zdobyć jakiś zawód, trzeba się go uczyć, czasem całe lata.

Żeby zdobyć jakiś zawód, trzeba się go uczyć, czasem całe lata. Wychowanie dzieci praktyczne (bo biblijne) wskazówki. 29. maja 2011 r. Żeby zdobyć jakiś zawód, trzeba się go uczyć, czasem całe lata. Tymczasem, żeby zostać rodzicem, nie trzeba żadnej szkoły. Większość

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie?

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!!! ZANIM UWIELBISZ PRAWDZIWIE ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ, KTÓRĄ BÓG DOPUSZCZA UWIELBIANIE

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Czynienie uczniami Jezusa. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Czynienie uczniami Jezusa. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Czynienie uczniami Jezusa Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Peter Deyneka Russian Ministries Kurs

Bardziej szczegółowo

Tytu. Cztery prawdy, których powiniene wiedzie.

Tytu. Cztery prawdy, których powiniene wiedzie. Tytu Cztery prawdy, których powiniene wiedzie. Spis treci Tytu 1 Spis treci 2 1 Potrzebujesz zbawienia 3 2 Sam siebie nie moesz zbawi 3 3 Pan Jezus zatroszczy si o Twoje zbawienie 4 4 Bez Jezusa pójdziesz

Bardziej szczegółowo

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Grupy komórkowe. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Grupy komórkowe. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Grupy komórkowe Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Peter Deyneka Russian Ministries Kurs Omega: Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Wizja SCP. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Wizja SCP. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Wizja SCP Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Peter Deyneka Russian Ministries Kurs Omega: Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Lekcja 4 na 28 stycznia 2017

Lekcja 4 na 28 stycznia 2017 Lekcja 4 na 28 stycznia 2017 Czy Duch Święty jest siłą wypływającą od Boga, czy też boską Osobą równą Ojcu i Synowi? Czy ta kwestia ma znaczenie i czy wpływa ona na nasze relacje z Bogiem? Jezus i Duch:

Bardziej szczegółowo

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska RE Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A KLASY III D i III B KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska Duchu Święty przyjdź ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO DOMINIKA CIBOROWSKA KL III D MODLITWA Przyjdź

Bardziej szczegółowo

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10)

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Lekcja 5 na 4 lutego 2017 Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Możemy dowiedzieć się o chrzcie Duchem Świętym i jak wierzący

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH CHARAKTERYSTYKA: Program przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Minimum programowe nie uwzględnia podziału treści materiału

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego,

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Lekcja 6 na 11 lutego 2017 A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa (1 Tesaloniczan

Bardziej szczegółowo

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Zwiastowanie. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Zwiastowanie. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Zwiastowanie Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Peter Deyneka Russian Ministries Kurs Omega: Praktyczne

Bardziej szczegółowo

2. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości (Kol 3, 14).

2. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości (Kol 3, 14). Miłość jest cnotą teologalną, dzięki której miłujemy Boga nade wszystko dla Niego samego, a naszych bliźnich jak siebie samych ze względu na miłość Boga. 1. "Bóg jest miłością" (1 J 4, 8. 16): miłość jest

Bardziej szczegółowo

Studium biblijne numer 12. Prawdziwa religia. Andreas Matuszak. InspiredBooks

Studium biblijne numer 12. Prawdziwa religia. Andreas Matuszak. InspiredBooks Studium biblijne numer 12. Prawdziwa religia Andreas Matuszak InspiredBooks październik 2013, dla niniejszego wydania Ver. 1.0 www.inspiredbooks.de Prawdziwa religia Andreas Matuszak InspiredBooks 4 Prawdziwa

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem 3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem Trzeba wierzyć w to, co się robi i robić to z entuzjazmem. Modlić się to udać się na pielgrzymkę do wewnętrznego sanktuarium, aby tam uwielbiać Boga

Bardziej szczegółowo

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Duchowy charakter. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Duchowy charakter. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Duchowy charakter Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Peter Deyneka Russian Ministries Kurs Omega:

Bardziej szczegółowo

USPRAWIEDLIWIENIE WYŁĄCZNIE PRZEZ WIARĘ

USPRAWIEDLIWIENIE WYŁĄCZNIE PRZEZ WIARĘ USPRAWIEDLIWIENIE WYŁĄCZNIE PRZEZ WIARĘ Lekcja 4 na 22 lipca 2017 Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna

Bardziej szczegółowo

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Przywództwo. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Przywództwo. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Przywództwo Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Peter Deyneka Russian Ministries Kurs Omega: Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

Uczniostwo w czasach końca. Moduł 1, Temat 2: Boży plan dla twojego życia

Uczniostwo w czasach końca. Moduł 1, Temat 2: Boży plan dla twojego życia Uczniostwo w czasach końca Moduł 1, Temat 2: Boży plan dla twojego życia Michael Dörnbrack Wprowadzenie Na starość wiele osób patrzy wstecz na swoje życie i pyta z rozczarowaniem: To było to? Zadanie sobie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza Wymagania edukacyjne śródroczne Ocena celująca Ocenę celującą przewiduję dla uczniów przejawiających

Bardziej szczegółowo

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Szafarstwo. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Szafarstwo. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Szafarstwo Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Peter Deyneka Russian Ministries Kurs Omega: Praktyczne

Bardziej szczegółowo

,,Wybory i wyzwania podręcznik do nauki religii w trzeciej klasie szkoły ponadgimnazjalnej razem 25 jednostek lekcyjnych

,,Wybory i wyzwania podręcznik do nauki religii w trzeciej klasie szkoły ponadgimnazjalnej razem 25 jednostek lekcyjnych podręcznik do nauki religii w trzeciej klasie szkoły ponadgimnazjalnej razem 25 jednostek lekcyjnych Zagadnienia programowe Tematyka Cele i treści szczegółowe Liczba lekcji (45 ) Lekcje organizacyjne Wstęp

Bardziej szczegółowo

Jezus Wspaniałym Nauczycielem

Jezus Wspaniałym Nauczycielem Jezus Wspaniałym Nauczycielem Biblia dla Dzieci przedstawia Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible

Bardziej szczegółowo

YK KKK

YK KKK YK 367-377 KKK 2197-2257 1 1 brzmienie Wj 20, 12 Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. Pwt 5, 16 Czcij swego ojca i swoją matkę, jak ci nakazał Pan, Bóg

Bardziej szczegółowo

ADORACJA EUCHARYSTYCZNA

ADORACJA EUCHARYSTYCZNA ADORACJA EUCHARYSTYCZNA Gdy w środowisku chrześcijańskim mówi się o adoracji, spontanicznie i słusznie myślimy o adoracji Najświętszego Sakramentu. Ona jest źródłem i uprzywilejowanym miejscem wszelkiej

Bardziej szczegółowo

Ewangelia Jana 3:16-19

Ewangelia Jana 3:16-19 1. POTRZEBA ŁASKI "(16) Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (17) Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Jezus Wspaniałym Nauczycielem. Biblia dla Dzieci przedstawia

Jezus Wspaniałym Nauczycielem. Biblia dla Dzieci przedstawia Jezus Wspaniałym Nauczycielem Biblia dla Dzieci przedstawia Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible

Bardziej szczegółowo

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna-

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- II raport okresowy z ewaluacji projektu: Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- - Malbork, padziernik 2007 - opracował: Jakub Lobert Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać?

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Jan Paweł, 23.06.2016 11:06 Jedną z osób która nie ma najmniejszych co do tego wątpliwości, jest Chorwatka Miriam, która od 24 czerwca 1981 roku spotyka się z Matką

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA Tekst biblijny: Dz. Ap. 16,19 36 Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 16,31 ( ) Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Bóg chce, abyś uwierzył w Jego Syna, Jezusa

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Pierwszorzêdnym autorem Pisma œw. jest Duch Œwiêty, a drugorzêdnymi ludzie natchnieni przez Ducha Œw. zwani hagiografami.

Pierwszorzêdnym autorem Pisma œw. jest Duch Œwiêty, a drugorzêdnymi ludzie natchnieni przez Ducha Œw. zwani hagiografami. PYTANIA DLA OSóB PRZYGOTOWUJ¹CYCH SIê DO PRZYJêCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W PARAFII ŒW. RODZINY W S³UPSKU 1.Co to jest religia? Religia jest to ³¹cznoœæ cz³owieka z Panem Bogiem. 2.Co to jest Pismo œwiête?

Bardziej szczegółowo

DUCH ŚWIĘTY O DZIEWCZYNCE U STUDNI

DUCH ŚWIĘTY O DZIEWCZYNCE U STUDNI SPOTKANIE 5 DUCH ŚWIĘTY Dla ułatwienia poszczególne zadania oznaczone są symbolami. Legenda pozwoli Ci łatwo zorientować się w znaczeniu tych symboli: O DZIEWCZYNCE U STUDNI Mała dziewczynka stała z dziadkiem

Bardziej szczegółowo

THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING

THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Podrcznik trzeci Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Peter

Bardziej szczegółowo

Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej

Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej Co odróżnia szkoły chrześcijański? Zapisz trzy rzeczy, które - twoim zdaniem odróżniają szkołę chrześcijańską od innych szkół. Podziel się swoimi przemyśleniami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu

Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu www.epifania.pl Świecki Ruch Misyjny Epifania Świecki Ruch Misyjny "Epifania" jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim,

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM Tydzień wprowadzający Bóg nas "...wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w

Bardziej szczegółowo

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH CHARAKTERYSTYKA: Program przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych: liceum, technikum oraz szkół zawodowych. Katechezy

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ CZWARTY Lepsze poznanie Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 4, 1-13 Diabeł kusi Jezusa,

Bardziej szczegółowo

Cała Trójca była zaangażowana w stworzenie (1Mojż. 1:1; Izajasz 45:11-12; Jan 1:3), a głównym wykonawcą był Jezus.

Cała Trójca była zaangażowana w stworzenie (1Mojż. 1:1; Izajasz 45:11-12; Jan 1:3), a głównym wykonawcą był Jezus. Lekcja 2 na 20. stycznia 2018 Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię,aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią,

Bardziej szczegółowo

AUTORYTET I EWANGELIA PAWŁA

AUTORYTET I EWANGELIA PAWŁA AUTORYTET I EWANGELIA PAWŁA Lekcja 2 na 8 lipca 2017 A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym

Bardziej szczegółowo

Lekcja 2 na 14 października 2017

Lekcja 2 na 14 października 2017 Lekcja 2 na 14 października 2017 Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa (Jan 1:17) Wielkie obietnice: lepsze życie w zamian za posłuszeństwo. Lepsze

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Najświętszego Serca Jezusowego. Wpisany przez Administrator piątek, 11 kwietnia :32 - DZIEŃ 1

Nowenna do Najświętszego Serca Jezusowego. Wpisany przez Administrator piątek, 11 kwietnia :32 - DZIEŃ 1 DZIEŃ 1 O Jezu, Ty mnie tak bardzo umiłowałeś, że zstąpiłeś z nieba i przyjąłeś nędze ludzkie aż po śmierć, i to śmierć krzyżową, aby mnie zbawić. Pragnę na Twoją miłość odpowiedzieć miłością. Rozpal więc

Bardziej szczegółowo

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają.

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. /Matka Celina Zapiski -17.VI.1883r./...dziecko drogie, chcę ci objaśnić...ogólną

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum kl. I, Temat 7

Gimnazjum kl. I, Temat 7 Kartki żółte: Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził (Syr 3,3-4). Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu (Syr 3,12). Miłosierdzie

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Szkoły Modlitwy Jana Pawła II środa, 21 września :33

Zapraszamy do Szkoły Modlitwy Jana Pawła II środa, 21 września :33 Jan Paweł II nadal wskazuje nam kierunek duchowego wzrastania. Musimy z wielką troską starać się o wypłynięcie na głębię. Służy temu m.in. Szkoła Modlitwy Jana Pawła II, która powstała przy Centrum Nie

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT KATECHEZY JAK JA MOG POMÓC PRZELADOWANYM DZI CHRZECIJANOM?

KONSPEKT KATECHEZY JAK JA MOG POMÓC PRZELADOWANYM DZI CHRZECIJANOM? KONSPEKT KATECHEZY JAK JA MOG POMÓC PRZELADOWANYM DZI CHRZECIJANOM? klasy IV-VI szkoły podstawowej Oprac. Ks. Piotr Pierzchwała Pomoc Kociołowi w Potrzebie Warszawa 2013 Kontekst egzystencjalny bd treciowy,

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA s. M. Renata Pawlak, prezentka s. M. Aurelia Patrzyk, prezentka ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA wiek: klasy IV - VI czas: 45 minut cele ogólne: dydaktyczny: zapoznanie z osobą Sł. B. Zofii Czeskiej

Bardziej szczegółowo

Liturgia rozes!ania kol"dników misyjnych

Liturgia rozes!ania koldników misyjnych Liturgia rozes!ania kol"dników misyjnych Komentarz na wej#cie Jezus pos!uguje si" ka#dym z nas, aby nie$% $wiat!o wiary, nadziei i mi!o$ci na ca!y $wiat. W$ród nas s& dzieci, które podziel& si" radosn&

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa WYMAGANIA Z RELIGII 1. Świadkowie Chrystusa często nie przynosi go na lekcje. definiuje, czym jest lęk; określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa. potrafi podać z nauczyciela zasady życia wspólnoty

Bardziej szczegółowo

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości.

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Lectio Divina Rz 6,15-23 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 5 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Przełożony świątyni odwiedza Jezusa

Biblia dla Dzieci przedstawia. Przełożony świątyni odwiedza Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Przełożony świątyni odwiedza Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: M. Maillot; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible

Bardziej szczegółowo

Przełożony świątyni odwiedza Jezusa

Przełożony świątyni odwiedza Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Przełożony świątyni odwiedza Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: M. Maillot; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible

Bardziej szczegółowo

7. Bóg daje ja wybieram

7. Bóg daje ja wybieram 7. Bóg daje ja wybieram 1. CELE LEKCJI WYMAGANIA OGÓLNE wprowadzenie w problematykę powołania życiowego i chrześcijańskiego powołania do świętości. 2. TREŚCI NAUCZANIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE uczeń: po lekcji

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz Ks. Michał Miecznik ROZKŁAD MATERAŁU W KLASACH LO (zgodny z programem nauczania nr AZ-4-0/). Ty ścieżkę życia mi ukażesz MESĄC LCZBA GODZN TREŚC NAUCZANA WYNKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY. Ukochani

Bardziej szczegółowo

Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych. Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz

Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych. Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz Klasa I Ja i Bóg na co dzień Redaktor: Michał Stępień Nauka o Jezusie Chrystusie Jezus Syn Boży

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Wymagania programowe i kryteria oceniania I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.

Bardziej szczegółowo

Pawłowe pozdrowienia

Pawłowe pozdrowienia Pawłowe pozdrowienia Efezjan 1:1-2 Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych zamieszkałych w Efezie, wiernych w Chrystusie Jezusie: Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec,

Bardziej szczegółowo

Proszę was, bracia, bądźcie tacy, jak ja, gdyż i ja jestem taki, jak wy (Galacjan 4:12)

Proszę was, bracia, bądźcie tacy, jak ja, gdyż i ja jestem taki, jak wy (Galacjan 4:12) Lekcja 9 na 26 sierpnia 2017 Proszę was, bracia, bądźcie tacy, jak ja, gdyż i ja jestem taki, jak wy (Galacjan 4:12) Duszpasterski apel Pawła. Galacjan 4:12 Bracia, proszę was bądźcie tacy jak ja bo stałem

Bardziej szczegółowo

250 ROCZNICA USTANOWIENIA ŚWIĘTA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

250 ROCZNICA USTANOWIENIA ŚWIĘTA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W pierwszy piątek miesiąca 6 lutego 2015 r. przeżywaliśmy 250. rocznicę ustanowienia na ziemiach polskich liturgicznego święta Najświętszego Serca Pana Jezusa. Papież Klemens XIII ustanawiając to święto,

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT KATECHEZY NIOS POMOC DZIECIOM Z NIGERII

KONSPEKT KATECHEZY NIOS POMOC DZIECIOM Z NIGERII KONSPEKT KATECHEZY NIOS POMOC DZIECIOM Z NIGERII klasy I-III szkoły podstawowej Oprac. Ks. Piotr Pierzchwała Pomoc Kociołowi w Potrzebie Warszawa 2013 Kontekst egzystencjalny bd treciowy, do którego nawizujemy:

Bardziej szczegółowo

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch 1 2 Spis treści Wstęp......6 Rozdział I: Co wpływa na to, jakim jesteś ojcem?...... 8 Twoje korzenie......8 Stereotypy.... 10 1. Dziecku do prawidłowego rozwoju wystarczy matka.... 11 2. Wychowanie to

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II.

PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Liturgia Godzin ] PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II. 1 / 8 W pozostałych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POCHWAŁY NA ROZWÓJ DZIECKA

WPŁYW POCHWAŁY NA ROZWÓJ DZIECKA WPŁYW POCHWAŁY NA ROZWÓJ DZIECKA Pochwała jest jednym z czynników decydujących o prawidłowym rozwoju psychicznym i motywacyjnym dziecka. Jest ona ogromnym bodźcem motywującym dzieci do działania oraz potężnym

Bardziej szczegółowo

22 wspaniałe wersety z Biblii i ulubione opowiadania biblijne

22 wspaniałe wersety z Biblii i ulubione opowiadania biblijne MÓJ KLUCZ DO BIBLII 22 wspaniałe wersety z Biblii i ulubione opowiadania biblijne Tytuł oryginału: My Key Verse Bible Copyright: Scandinavia Publishing House, Drejervej 15, DK-2400 Copenhagen, NV, Denmark.

Bardziej szczegółowo

Bóg ma plan dla Twojego życia, ponieważ zna Ciebie jak nikt inny. W jaki sposób poniższe teksty opisują to, jak dobrze Bóg Cię zna?

Bóg ma plan dla Twojego życia, ponieważ zna Ciebie jak nikt inny. W jaki sposób poniższe teksty opisują to, jak dobrze Bóg Cię zna? Uczniostwo w czasach końca BOŻY PLAN DLA TWOJEGO ŻYCIA Temat 1, Moduł 1 Michael Dörnbrack Wprowadzenie Na starość wiele osób patrzy wstecz na swoje życie i pyta z rozczarowaniem: To było to?. Zadanie sobie

Bardziej szczegółowo

1. LEPSZE ZROZUMIENIE WŁASNEGO JA, ODNALEZIENIE OSOBISTEJ HIERARCHII WARTOCI

1. LEPSZE ZROZUMIENIE WŁASNEGO JA, ODNALEZIENIE OSOBISTEJ HIERARCHII WARTOCI PLANNER APLIKANTA Jeli mylisz o swojej przyszłoci zawodowej z pewnoci zauwayłe ju, e istniej ludzie, którzy weszli na rynek pracy wrcz piewajco i tacy, dla których odnalezienie swojego miejsca na ciekach

Bardziej szczegółowo

Czego szukacie? J 1,38

Czego szukacie? J 1,38 Koło modlitwy Czego szukacie? J 1,38 Panie, naucz nas się modlić. Łk 11,1 We wszystkich wielkich religiach drogą do odkrycia głębokiej i prawdziwej mądrości jest modlitwa. Według pierwszych nauczycieli

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016 Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Wielkiego Postu 2016... 2 Spotkania na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016: 1 Niedziela Wielkiego Postu [C]... 3 LITURGIA DOMOWA 2 Niedziela Wielkiego

Bardziej szczegółowo

2. Wiadomości zdobywane podczas katechezy będą sprawdzane w następującej formie:

2. Wiadomości zdobywane podczas katechezy będą sprawdzane w następującej formie: Klasa 6 SP 1. Ocenie z religii podlegają: 1. Wiadomości w zakresie materiału przewidzianego programem klasy. 2. Umiejętności: aktywność (podczas katechez, w przygotowaniu szkolnych Mszy Św., nabożeństw

Bardziej szczegółowo

Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ew. Jana 1:12. RóŜnica

Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ew. Jana 1:12. RóŜnica Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ew. Jana 1:12 Stworzenie BoŜe Dziecko BoŜe Naturalna rasa pochodzenie ziemskie Duchowa rasa pochodzenie niebiańskie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

VI PRZYKAZANIE. Nie cudzołóż

VI PRZYKAZANIE. Nie cudzołóż Nie cudzołóż źródła YK 400-415, 424-425 KKK 2331-2359, 2380-2391 seksualność a miłość (YK 400-403) Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, by byli dla siebie nawzajem i dla miłości. Stworzył ich, uzdalniając

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE ŻYCIE CHRZEŚCIJAN

WSPÓLNE ŻYCIE CHRZEŚCIJAN WSPÓLNE ŻYCIE CHRZEŚCIJAN Teksty biblijne: Dz. Ap. 4, 32 37, Ew. Mat. 6, 19 21 Tekst pamięciowy: Ks. Przyp. 14, 21; Ew. Mat. 6, 21 ( ) Szczęśliwy ten, kto lituje się nad ubogimi Albowiem, gdzie jest skarb

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny

Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny I. Podstawowe: Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018 Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny Posiada

Bardziej szczegółowo