ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Przedsibiorczoci ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI Warszawa, maj 2005

2 SPIS TRECI strona Wprowadzenie 3 Rozdział I. Usługi okołobiznesowe w Polsce strona podaowa Przedsibiorstwa i pracujcy w usługach okołobiznesowcyh w Polsce Przychody, koszty uzyskania przychodu i dochody Majtek trwały Nakłady inwestycyjne Ocena stanu sektora usług okołobiznesowych oraz warunków funkcjonowania 25 firm wiadczcych te usługi w wietle bada IRWiK Rozdział II. Popyt na usługi okołobiznesowe w Polsce Pilotaowe badanie usług dla przedsibiorczoci Charakterystyka badanych przedsibiorstw Badanie przedsibiorstw według wielkoci zatrudnienia oraz obrotu netto Nabywanie usług dla przedsibiorczoci Bariery wystpujce podczas nabywania usług okołobiznesowych Ocena wpływu zniesienia lub ograniczenia barier w handlu usługami 47 okołobiznesowymi na działalno przedsibiorstw Rozdział III. Wpływ usług okołobiznesowych na gospodark Ujcie makroekonomiczne Ujcie mikroekonomiczne Uwarunkowania i zasady korzystania przez firmy z usług okołobiznesowych 58 Rozdział IV. Perspektywy rozwoju usług okołobiznesowych w Polsce Czynniki sprzyjajce rozwojowi usług okołobiznesowych Zagroenia rozwoju usług okołobiznesowych Czynniki warunkujce rozwój usług dla przedsibiorczoci w skali 67 mikroekonomicznej Rozdział V. Podsumowanie 71 2

3 WPROWADZENIE Zachodzce w procesie integracji europejskiej zmiany w polskiej gospodarce spowodowały dynamiczny rozwój usług dla przedsibiorczoci, zwanych te usługami okołobiznesowymi. S to usługi wiadczone przez wyspecjalizowane firmy na rzecz innych przedsibiorstw, takie jak: usługi informatyczne, rachunkowo-ksigowe, doradztwo prawne, usługi reklamowe, ochroniarskie, porzdkowe, usługi zwizane z porednictwem pracy oraz wynajmem i konserwacj maszyn i urzdze biurowych. Wzrost popytu na usługi okołobiznesowe jest wynikiem rozwoju przedsibiorczoci. Zwikszenie liczby przedsibiorstw wywołało rosnce zapotrzebowanie na usługi zwizane z ich obsług. Usługi dla przedsibiorczoci - nieznane lub mało dostpne w poprzednim okresie - rozwijaj si take ze wzgldu na stosowanie nowych jakociowo metod prowadzenia działalnoci gospodarczej. Korzystanie z usług okołobiznesowych zwiksza efektywno przedsibiorstwa, pozwala na obnienie kosztów prowadzenia firmy i przyczynia si do poprawy konkurencyjnoci. Rynek usług dla przedsibiorczoci w Polsce jest słabo rozpoznany. Kierujc si potrzeb pozyskania informacji o poziomie popytu i warunkach korzystania z tego rodzaju usług, w Ministerstwie Gospodarki i Pracy przeprowadzono pilotaowe badanie ankietowe przedsibiorstw nabywajcych usługi dla biznesu. Ankieta została skierowana do przedsibiorstw zarejestrowanych w sekcji D Przetwórstwo Przemysłowe. Interpretacj wyników badania zawarto w opracowaniu Warunki funkcjonowania sektora usług dla przedsibiorstw 1. W celu przedstawienia kompleksowej oceny sytuacji na rynku tych usług, niezbdne były take dane statystyczne i wyniki bada dotyczce ich poday, zebrane w ekspertyzie Ocena roli usług okołobiznesowych w gospodarce i perspektywy ich rozwoju 2. Niniejsza analiza jest wynikiem kompilacji dwóch wyej wymienionych prac. Celem opracowania jest przedstawienie sytuacji wystpujcej na rynku usług dla przedsibiorczoci zarówno od strony poday jak i popytu, a take charakterystyka i ocena warunków funkcjonowania tych usług w Polsce. Szczególn uwag zwrócono na bariery ograniczajce rozwój usług dla biznesu oraz moliwoci ich przezwyciania. W rozdziale pierwszym scharakteryzowano wybrane elementy rynku usług okołobiznesowych od strony podaowej (potencjał sektora) w latach Przybliono: 1 J. Chmiel, Z. Bieko, J. Szafraski, J. Urlich Warunki funkcjonowania sektora usług dla przedsibiorstw, Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej MGiP, Warszawa, listopad 2004 r. 2 A. Dbrowska, L. Kuczewska, A. Masłowski, Ocena roli usług okołobiznesowych w gospodarce i perspektywy ich rozwoju, Instytut Rynku Wewntrznego i Konsumpcji, Warszawa, grudzie 2004 r. 3

4 liczb przedsibiorstw, liczb pracujcych, warto przychodów z działalnoci operacyjnej oraz koszty uzyskania przychodów, warto majtku trwałego i nakłady inwestycyjne. Mimo relatywnie krótkiego okresu objtego ocen, mona scharakteryzowa pewne zjawiska i procesy. Drugi rozdział opisuje przedsibiorstwa nabywajce usługi okołobiznesowe na rynku polskim. Przedstawiona charakterystyka zawiera analiz przedsibiorstw m.in. według wielkoci zatrudnienia, obrotu netto, a take analiz barier wystpujcych podczas nabywania usług. W rozdziale trzecim okrelono wpływ usług dla przedsibiorczoci na rozwój gospodarki jako całoci oraz ich znaczenie dla poszczególnych przedsibiorstw. Zidentyfikowano take uwarunkowania i zasady korzystania z tych usług. Rozdział czwarty zawiera charakterystyk czynników zarówno sprzyjajcych, jak i ograniczajcych rozwój usług okołobiznesowych. Zaprezentowano j w skali mikro- i makroekonomicznej. Rozdział pity stanowi podsumowanie bada. Dynamiczne zmiany zachodzce w obszarze usług okołobiznesowych oraz ich istotna rola dla rozwoju gospodarki wskazuj na potrzeb dalszej uwanej analizy i oceny tego sektora. 4

5 Rozdział I. POZIOM ROZWOJU I STRUKTURA USŁUG OKOŁOBIZNESOWYCH W POLSCE strona podaowa 1.1. Przedsibiorstwa i pracujcy w usługach okołobiznesowych w Polsce W miar rozwoju przedsibiorczoci w Polsce wzrasta zainteresowanie usługami okołobiznesowymi, które mog odegra istotn rol, w wielokierunkowym wspomaganiu szczególnie mikro, małych i rednich przedsibiorstw. Ogólnie ujmujc, liczba przedsibiorstw zarejestrowanych w operacie REGON, sklasyfikowanych w sekcji K (obsługa nieruchomoci, firm, nauka) wynosiła w 2002 roku jednostek, w tym due firmy stanowiły niewielki odsetek 0,09% tabela 1.1. Tabela 1.1. Przedsibiorstwa przynalece do sekcji K zarejestrowane w systemie REGON według form własnoci w 2000 i 2002 roku. Wyszczególnienie W operacie REGON K- Obsługa nieruchomoci, firm i nauka Sektor publiczny Sektor prywatny Przedsibiorstwa aktywne K- Obsługa nieruchomoci, firm i nauka Sektor publiczny Sektor prywatny Ogółem z tego przedsibiorstwa zatrudniajce do 49 osób z tego do osób osób Razem Powyej 249 osób ródło: Raport o stanie sektora małych i rednich przedsibiorstw w Polsce w latach , PARP, Warszawa 2002 oraz Raport o stanie sektora małych i rednich przedsibiorstw w Polsce w latach PARP, Warszawa

6 zaliczamy: Niniejsze opracowanie koncentruje si na usługach okołobiznesowych, do których 71.1 i 71.2 Wynajem samochodów osobowych. Wynajem pozostałych rodków transportu; 71.3 Wynajem maszyn i urzdze; 71.4 Wypoyczanie artykułów uytku osobistego domowego; 72.1 Doradztwo w zakresie sprztu komputerowego; 72.2 Działalno w zakresie oprogramowania; 72.3 Przetwarzanie danych; 72.4 Działalno zwizana z bazami danych; 72.5 Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, ksigujcych i liczcych; 72.6 Pozostała działalno zwizana z informatyk; 74.1 Działalno prawnicza, rachunkowo-ksigowa, doradztwo, zarzdzanie holdingami; 74.4 Reklama; 74.5 Działalno zwizana z porednictwem pracy; 74.6 Działalno dochodzeniowo-detektywistyczna i ochroniarska; 74.7 Sprztanie i czyszczenie obiektów; 74.8 Pozostała działalno komercyjna. Charakterystyka przedsibiorstw i pracujcych w wybranych rodzajach usług okołobiznesowych dotyczy lat 2000 i 2002, co jest spowodowane ograniczeniami w dostpie do danych statystycznych. We wszystkich grupach usług dla przedsibiorczoci - bdcych przedmiotem analizy i oceny w niniejszym opracowaniu w roku 2000 działało łcznie przedsibiorstw, za liczba pracujcych wynosiła osób. W 2002 roku liczba przedsibiorstw wzrosła o (do firm), za pracujcych o (do osób). Liczb i struktur przedsibiorstw oraz pracujcych w 2000 r roku zaprezentowano w poniszej tabeli 1.2. W latach najwicej przedsibiorstw przybyło w grupach: Działalno zwizana z porednictwem pracy (74.5) jednostek, Działalno prawnicza, rachunkowo-ksigowa, doradztwo, zarzdzanie holdingami (74.1) jednostek, Reklama (74.4) jednostek, Pozostała działalno komercyjna (74.8) jednostek, Sprztanie i czyszczenie obiektów (74.7) jednostek. W powyszych grupach zatrudnienie wzrosło odpowiednio: osoby, osób, osoby, osób i osób. 6

7 Tabela 1.2. Liczba przedsibiorstw i liczba pracujcych oraz ich struktury w wybranych grupach usług okołobiznesowych w latach 2000/2002 Liczba przedsibiorstw Rodzaje wiadczonych usług biznesowych zgodnie z Polsk Klasyfikacj Działalnoci Zmiany (kol.3 kol.2) Struktura przedsibiorstw Zmiany (kol.6- kol.5) Liczba pracujcych Zmiany (kol.9 kol.8) Struktura pracujcych i 71.2 Wynajem samochodów osobowych. Wynajem pozostałych rodków transportu 71.3 Wynajem maszyn i urzdze 71.4 Wypoyczanie artykułów uytku osobistego i domowego 72.1 Doradztwo w zakresie sprztu komputerowego 72.2 Działalno w zakresie oprogramowania 72.3 Przetwarzanie danych 72.4 Działalno zwizana z bazami danych Zmiany (kol.12- kol.11) ,4 0, ,8 0,6-0, ,3 0, ,4 0, ,2 1,7-0, ,4 1,1-0, ,0 1, ,8 0, ,5 5,2-0, ,5 6,1-0, ,0 1,3 0, ,2 1,5 0, ,5 0,6 0, ,4 0,3-0,1 7

8 72.5 Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, ksigujcych ,9 2,6-0, ,8 1,7-0,1 liczcych 72.6 Pozostała działalno zwizana z ,2 1,5 0, ,0 1,2 0,2 informatyk 74.1 Działalno prawnicza, rachunkowoksigowa; doradztwo; ,4 25,6 0, ,2 20,2 0 zarzdzanie holdingami 74.4 Reklama ,7 6,6-0, ,5 5,3-0, Działalno zwizana z ,2 9,1 4, ,0 4,3 2,3 porednictwem pracy 74.6 Działalno dochodzeniowodetektywistyczna i ,5 1,3-0, ,0 23,1 0,1 ochroniarska 74.7 Sprztanie i czyszczenie obiektów ,9 6,8-0, ,4 12,1-0, Pozostała działalno komercyjna ,3 35,9-4, ,6 21,3-1,3 Razem ,0 100,0 x ,0 100,0 x ródło: Opracowanie Instytutu Rynku Wewntrznego i Konsumpcji na podstawie danych GUS. A. Dbrowska, L. Kuczewska, A. Masłowski, Ocena roli usług okołobiznesowych w gospodarce i perspektywy ich rozwoju, IRWiK, Warszawa, Grudzie 2004r. 8

9 Zdecydowane zmiany w strukturze przedsibiorstw w latach dokonały si w nastpujcych grupach usług dla przedsibiorczoci: Działalnoci zwizana z porednictwem pracy (74.5) wzrost o 4,9 punktu procentowego (pp.), Pozostała działalno komercyjna (74.8) spadek o 4,4 pp. W pozostałych rodzajach usług okołobiznesowych zmiany w strukturze przedsibiorstw były nieznaczne i wahały si od -0,5 pp. w grupie: Wypoyczanie artykułów uytku osobistego i domowego (71.4) do +0,3 pp. w grupach: Przetwarzanie danych (72.3), Pozostała działalno zwizana z informatyk (72.6) oraz Działalno prawnicza, rachunkowo-ksigowa; doradztwo; zarzdzanie holdingami (74.1). Dodatnie zmiany w strukturze pracujcych odnotowano w grupach usług: Działalno zwizana z porednictwem pracy (74.5) wzrost o 2,3 pp., Przetwarzanie danych (72.3) wzrost o 0,3 pp., Pozostała działalno zwizana z informatyk (72.6) - wzrost o 0,2 pp., za ujemne: Pozostała działalno komercyjna (74.8) spadek o 1,3 pp., Działalno w zakresie oprogramowania (72.2) spadek o 0,4 pp., Wypoyczanie artykułów uytku osobistego i domowego (71.4) spadek o 0,3 pp., Reklama (74.4) spadek o 0,2 pp.; Sprztanie i czyszczenie obiektów (74.7) spadek o 0,3 pp.; Wypoyczanie artykułów uytku osobistego i domowego (71.4) spadek o 0,3 pp.; Wynajem samochodów osobowych. Wynajem pozostałych rodków transportu (71.1, 71.2) spadek o 0,2 pp.; Konserwacja maszyn i naprawa maszyn biurowych, ksigujcych, liczcych (72.5) spadek o 0,1 pp. Dynamika zmian liczby przedsibiorstw była znacznie zrónicowana w poszczególnych rodzajach usług okołobiznesowych. W grupach Wynajem samochodów osobowych. Wynajem pozostałych rodków transportu (71.1 i 71.2), Wynajem maszyn i urzdze (71.3), Wypoyczanie artykułów uytku osobistego i domowego (71.4), w 2000 r. nastpił znaczny wzrost liczby firm, za w 2002 r. jej spadek. W usługach Działalno dochodzeniowodetektywistyczna i ochroniarska (74.6) i Pozostała działalno komercyjna (74.8) sytuacja była odwrotna. Wzrost w obu latach dokonał si w grupach: Przetwarzanie danych (72.3), 9

10 Pozostała działalno zwizana z informatyk (72.6) oraz Działalno zwizana z porednictwem pracy (74.5). Ujemne zmiany w liczbie pracujcych w latach były udziałem usług: Wynajem samochodów osobowych. Wynajem pozostałych rodków transportu (71.1, 71.2). Znaczn dynamik wzrostu liczby pracujcych odnotowano w usługach: Działalno dochodzeniowo-detektywistyczna i ochroniarska (74.6), Działalno prawnicza, rachunkowo-ksigowa; doradztwo; zarzdzanie holdingami (74.1), Działalno zwizana z porednictwem pracy (74.5); Pozostała działalno komercyjna (74.8), Sprztanie i czyszczenie obiektów (74.7). Zmiany, jakie si dokonuj w liczbie przedsibiorstw i liczbie pracujcych w usługach dla przedsibiorczoci, take przesunicia midzy grupami usług s wyrazem zmieniajcego si popytu, dostosowania rynku i firm do zapotrzebowania na wiadczone przez te firmy usługi, a take moliwoci rozwijania działalnoci gospodarczej wobec sytuacji społeczno-gospodarczej i tworzonego klimatu, dla rozwoju przedsibiorczoci. Usługi okołobiznesowe wiadczone s w przewaajcym zakresie przez mikroprzedsibiorstwa (zatrudniajce do 9 osób). Dostpne dane statystyczne pozwalaj na dokonanie podziału przedsibiorstw i pracujcych według klas wielkoci jedynie w 2002 roku tabela 1.3. Tabela 1.3. Struktura przedsibiorstw i pracujcych wg klas wielkoci w 2002 r. Wyszczególnienie wg grup Struktura Klasy wielkoci PKD przedsibiorstw Wynajem do 9 osób 97,1 72,4 samochodów osobowych osób 2,9 27,6 Wynajem pozostałych rodków osób 0 0 transportu 250 i wicej Wynajem maszyn i do 9 osób 94,9 45,3 urzdze osób 3,5 16, osób 1,6 38, Wypoyczanie artykułów uytku osobistego i domowego Doradztwo w zakresie sprztu komputerowego Struktura pracujcych 250 i wicej 0 0 do 9 osób 100,0 100, osób osób i wicej 0 0 do 9 osób 98,7 71, osób 0,8 6, osób 0,5 22,7 250 i wicej

11 Wyszczególnienie wg grup PKD Działalno w zakresie oprogramowania Przetwarzanie danych Działalno zwizana z bazami danych Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, ksigujcych, liczcych Pozostała działalno zwizana z informatyk Klasy wielkoci Struktura Struktura przedsibiorstw pracujcych do 9 osób 97,1 49, osób 2,0 13, osób 0,7 22,3 250 i wicej 0,1 15,0 do 9 osób 98,9 86, osób 1,1 13, osób i wicej 0 0 do 9 osób 100,0 100, osób osób i wicej 0 0 do 9 osób 99,6 93, osób 0,4 6, osób i wicej 0 0 do 9 osób 99,6 91, osób 0,4 8, osób i wicej 0 0 do 9 osób 98,9 82, osób 0,9 7, osób 0,2 6, Działalno prawnicza, rachunkowo-ksigowa; doradztwo; zarzdzanie holdingami 250 i wicej 0,1 4, Reklama Działalno zwizana z porednictwem pracy Działalno dochodzeniowodetektywistyczna i ochroniarska Sprztanie i czyszczenie obiektów Pozostała działalno komercyjna do 9 osób 99,1 92, osób 0,9 8, osób i wicej 0 0 do 9 osób 99,9 98, osób 0,1 1, osób i wicej 0 0 do 9 osób 79,7 4, osób 9,1 4, osób 7,4 17,4 250 i wicej 3,8 73,4 do 9 osób 97,4 33, osób 1,5 6, osób 1,0 19,2 250 i wicej 0,1 41,0 do 9 osób 99,6 86, osób 0,2 3, osób 0,1 3,9 250 i wicej 0,1 6,0 ródło: A. Dbrowska, L. Kuczewska, A. Masłowski, Ocena roli usług okołobiznesowych w gospodarce i perspektywy ich rozwoju, IRWiK, Warszawa, Grudzie 2004r na podstawie danych uzyskanych od GUS. 11

12 Absolutna dominacja mikroprzedsibiorstw (100% udziału) dotyczy usług: Wypoyczanie artykułów uytku osobistego i domowego (71.4), Działalno zwizana z bazami danych (72.4). Due przedsibiorstwa działaj jedynie w takich usługach, jak: Działalno w zakresie oprogramowania (72.2): 0,1% firm funkcjonujcych w tej grupie usług angaowało 15% pracujcych; Działalno dochodzeniowo-detektywistyczna i ochroniarska (74.6) odpowiednio: 3,8% i 73,4%; Sprztanie i czyszczenie obiektów (74.7): 0,1% i 41%; Pozostała działalno komercyjna (74.8): 0,1% i 6,0%. W wikszoci wymienionych w tabeli grup usług, najwyszym udziałom mikroprzedsibiorstw odpowiadały najwysze udziały pracujcych w tej klasie przedsibiorstw. W kilku sekcjach zaobserwowano inn prawidłowo, a mianowicie w grupach: Działalno dochodzeniowo-detektywistyczna i ochroniarska (74.6) prawie 80% najmniejszych firm zatrudniało zaledwie 4,7% pracujcych, za niespełna 4% duych przedsibiorstw (powyej 250 osób) angaowało 73,4% pracowników; Pozostała działalno komercyjna (74.8) - ponad 97% mikroprzedsibiorstw dawało prac 33% siły roboczej, a 0,1% duych przedsibiorstw 41% pracujcym. Z fragmentarycznych danych publikowanych przez GUS za rok 2003, dotyczcych mikroprzedsibiorstw funkcjonujcych w sekcji K (bez nieruchomoci) wynika, i 1 : liczba przedsibiorstw wyniosła , a liczba pracujcych osób; liczba przedsibiorstw w dziale 71 (wynajem maszyn i urzdze) 4.787, liczba pracujcych 9.004; liczba przedsibiorstw w dziale 72 (doradztwo w zakresie sprztu komputerowego) , a liczba pracujcych ; liczba przedsibiorstw w dziale 74 (pozostała działalno zwizana z prowadzeniem interesów) , a liczba pracujcych Poniej przybliono dane dotyczce liczby przedsibiorstw o liczbie pracujcych powyej 9 osób w latach z uwzgldnieniem województw tabela Działalno gospodarcza przedsibiorstw o liczbie pracujcych do 9 osób w 2003 roku, GUS, Warszawa 2004r. 12

13 Tabela 1.4. Liczba przedsibiorstw o liczbie pracujcych powyej 9 osób w 2001 i 2002 roku oraz dynamika zmian Przedsibiorstwa o liczbie pracujcych powyej 9 osób Lp. Wyszczególnienie Rok Dział PKD Grupa PKD bez bez Polska % 84,7 94,0 176,1 90,1 76,8 86,8 79, x Dolnolskie % 73,3 93,7 197,7 82,8 87,3 81, x Kujawsko x Pomorskie % 72,0 200,0 60,0 60,0 85,7 79, x x x Lubelskie x x % 71,4 262,1 93,8 83, x Lubuskie 2001 x % 54,5 200,0 100,0 87,5 76, Łódzkie % 87,5 80,4 222,9 92,9 80,0 62,8 52, Małopolskie x % 66,7 100,0 252,5 76,7 89,5 69, Mazowieckie % 84,9 99,0 108,3 99,5 100,0 94,6 81, Opolskie % 80,0 69,2 175,4 57,1 114,3 80, x Podkarpackie x % 88,9 223,0 84,6 47, x x 9 x 10. Podlaskie x x 17 3 % 87,5 240,3 52, Pomorskie % 80,0 87,2 172,9 66,7 53,8 101,9 68, lskie % 91,7 92,9 173,6 78,0 77,8 93,8 94,0 13

14 Lp. Wyszczególnienie Rok Dział PKD Przedsibiorstwa o liczbie pracujcych powyej 9 osób Grupa PKD bez bez x x witokrzyskie 2001 x % 116,7 182,4 50,0 61,1 60, Warmisko Mazurskie % 60,0 166,7 235,2 60,0 75,0 67,7 72, Wielkopolskie % 122,2 98,4 134,6 111,1 133,3 92,3 96, Zachodniopomorskie % 87,5 104,0 172,3 50,0 166,7 71,7 50,0 ródło: Dane opracowane przez GUS na zlecenie MGiP. Uwaga: x oznacza, e dane nie mog by udostpniane ze wzgldu na konieczno zachowania tajemnicy statystycznej Z danych tabeli 1.4 wynika, i wystpuje do wyra ne zrónicowanie sytuacji w poszczególnych województwach, zarówno pod wzgldem liczby przedsibiorstw w danych działach lub grupach, jak i pod ktem dynamiki zmian, co mona odnie do sytuacji społeczno-gospodarczej poszczególnych regionów Polski, które sprzyjaj lub nie rozwojowi przedsibiorczoci, a tym samym rozwojowi usług wspierajcych biznes Przychody, koszty uzyskania przychodów i dochody Charakteryzujc usługi okołobiznesowe odniesiono si take do wyników ekonomiczno-finansowych. Odnotowano znaczne zrónicowanie w poszczególnych rodzajach usług pod wzgldem poziomu osiganych przychodów, kosztów uzyskania przychodu i dochodów (tabela 1.5). Rónica midzy przychodami a kosztami uzyskania przychodu okrela moliwo skumulowania kapitału, a tym samym wskazuje na moliwoci inwestowania i rozwój firm. Najwysze dochody w analizowanych latach dotycz nastpujcych rodzajów usług: Działalno prawnicza, rachunkowo-ksigowa; doradztwo; zarzdzanie holdingami (74.1), Pozostała działalno komercyjna (74.8), Działalno w zakresie oprogramowania (72.2), przy czym w roku 2001 i 2002 r. wysoko osiganych dochodów sytuowała te rodzaje usług na tych samych pozycjach w takiej kolejnoci, w jakiej je wymieniono, za w 2000 r. na pierwszej pozycji znalazły si usługi Pozostała działalno komercyjna (74.8). 14

15 Tabela 1.5 Warto przychodów brutto, kosztów uzyskania przychodów oraz dochodów w latach (w mln zł) Symbole wg PKD 71.1 i 71.2 Wynajem samochodów osobowych. Wynajem pozostałych rodków transportu 71.3 Wynajem maszyn i urzdze 71.4 Wypoyczanie artykułów uytku osobistego i domowego 72.1 Doradztwo w zakresie sprztu komputerowego 72.2 Działalno w zakresie oprogramowania Przychody brutto Koszty uzyskania przychodów Dochód , ,9 1824,6 749,4 404,1 333,2 304,6 621,2 719,6 692,9 558, ,4 62,3 67,6 104,5 408, ,1 359,1 938,2 826,2 49,1 91,8 70,9 849,4 1078,2 873, ,5 741,8 97,4 85, ,3 7219, ,7 6560,6 6363,1 698,6 659,2 903, Przetwarzanie danych 946,6 1241,7 1284,8 816,9 1139,9 1085,5 129,7 101,8 199, Działalno zwizana z bazami danych 179,5 221,9 205, ,2 166,9 21,5 13,7 38, Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, ksigujcych, liczcych 1443,7 1647,5 1364,6 1254,6 1521,5 1182,1 189, , Pozostała działalno zwizana z informatyk 74.1 Działalno prawnicza, rachunkowo-ksigowa; doradztwo; zarzdzanie holdingami 744,7 1020, ,8 1079,9 929,4 39,9-59,4 47, , , , ,2 9563,7 1728,9 1398,3 1864, Reklama 8155,9 7159,8 6291, ,5 620,9 380,8 408, Działalno zwizana z porednictwem pracy 997,7 1325,5 1791,8 793,8 1090,6 1391,1 203,9 234,9 400,7 15

16 74.6 Działalno dochodzeniowodetektywistyczna i ochroniarska 74.7 Sprztanie i czyszczenie obiektów 74.8 Pozostała działalno komercyjna 3087,7 3671,7 3910,2 2987, ,5 100,2 20,7 36,7 2898,9 2683,7 2933,9 2469,3 2362, ,6 321,1 409, , , , , ,2 2194,7 1345,1 1653,1 ródło: A. Dbrowska, L. Kuczewska, A. Masłowski, Ocena roli usług okołobiznesowych w gospodarce i perspektywy ich rozwoju, IRWiK, Warszawa, Grudzie 2004r na podstawie danych uzyskanych od GUS 16

17 W latach 2000 i 2002 wszystkie grupy usług miały dodatni dochód, przy czym jego wysoko była zrónicowania w poszczególnych rodzajach usług. Wyróniaj si nastpujce grupy: Działalno prawnicza, rachunkowo-ksigowa; doradztwo; zarzdzanie holdingami (74.1), Pozostała działalno komercyjna (74.8) i Działalno w zakresie oprogramowania (72.2). Dynamik zmian w wielkoci przychodów i dochodów osiganych w poszczególnych grupach usług na przestrzeni lat 2000 i 2002 zaprezentowano w poniszej tabeli 1.6. Tabela 1.6 Dynamika przychodów i dochodów w 2002 r. w stosunku do 2000 r. Symbole wg PKD Dynamika przychodu Dynamika dochodu 71.1 i 71.2 Wynajem samochodów osobowych. Wynajem pozostałych rodków transportu 56,5 75, Wynajem maszyn i urzdze 111,5 167, Wypoyczanie artykułów uytku osobistego i domowego 219,8 144, Doradztwo w zakresie sprztu komputerowego 102,9 135, Działalno w zakresie oprogramowania 114,8 129, Przetwarzanie danych 135,7 153, Działalno zwizana z bazami danych 114,3 178, Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, ksigujcych liczcych 94,5 96, Pozostała działalno zwizana z informatyk 131,2 119, Działalno prawnicza, rachunkowoksigowa; doradztwo; zarzdzanie holdingami 88,2 107, Reklama 77,1 65, Działalno zwizana z porednictwem pracy 179,6 196, Działalno dochodzeniowodetektywistyczna i ochroniarska 126,6 36, Sprztanie i czyszczenie obiektów 101,2 95, Pozostała działalno komercyjna 93,7 75,3 ródło: A. Dbrowska, L. Kuczewska, A. Masłowski, Ocena roli usług okołobiznesowych w gospodarce i perspektywy ich rozwoju, IRWiK, Warszawa, Grudzie 2004r. Poniej przedstawiono grupy usług, w jakich odnotowano najwysze i najnisze tempo przyrostu przychodów i dochodów tabela

18 Tabela 1.7. Najwysze i najnisze tempo przyrostu przychodów i dochodów w grupach usług okołobiznesowych (2002 rok w stosunku do 2000 roku) Najwysze tempo przyrostu przychodów: Wypoyczanie artykułów uytku osobistego i domowego 219,8%; Działalno zwizana z porednictwem pracy 179%; Przetwarzanie danych 135,7%. Najwysze tempo przyrostu dochodów: Działalno zwizana z porednictwem pracy 196,5%; Działalno zwizana z bazami danych 178,1%; Wynajem maszyn i urzdze 167,7%. Najnisze tempo przyrostu przychodów: Wynajem samochodów osobowych. Wynajem pozostałych rodków transportu spadek o 43,5%; Reklama spadek 0 22,9%; Działalno prawnicza, rachunkowoksigowa; doradztwo; zarzdzanie holdingami spadek o 11,8% Najnisze tempo przyrostu dochodów: Działalno dochodzeniowodetektywistyczna i ochroniarska spadek o 63,4%; Reklama spadek o 34,4%; Wynajem samochodów osobowych. Wynajem pozostałych rodków transportu oraz Pozostała działalno komercyjna spadek po 24,7%. ródło: A. Dbrowska, L. Kuczewska, A. Masłowski, Ocena roli usług okołobiznesowych w gospodarce i perspektywy ich rozwoju, IRWiK, Warszawa, Grudzie 2004r. Z danych GUS, dotyczcych mikroprzedsibiorstw funkcjonujcych w sekcji K (bez nieruchomoci i nauki) wynika, i w 2003 roku 2 : przychody przedsibiorstw wiadczcych usługi obsługi firm osignły poziom przychodów na poziomie tys. zł, a koszty na poziomie tys. zł; przychody w dziale 71 (wynajem maszyn i urzdze) wyniosły tys. zł, a koszty tys. zł; przychody w dziale 72 (doradztwo w zakresie sprztu komputerowego) wyniosły tys. zł, a koszty tys. zł; przychody w dziale 74 (pozostała działalno zwizana z prowadzeniem interesów) tys. zł, a koszty tys. zł. Interesujcym wska nikiem obrazujcym sytuacj w poszczególnych grupach usług okołobiznesowych jest dochód przypadajcy na 1 pracujcego por. tabela Działalno gospodarcza przedsibiorstw o liczbie pracujcych..., op.cit 18

19 Tabela 1.8 Dochód na 1 pracujcego w 2000 i 2002 r. (w tys. zł) oraz jego dynamika Symbole wg PKD Dochód na 1 pracujcego Dynamika 2000 r r. 2000= i 71.2 Wynajem samochodów osobowych. Wynajem pozostałych rodków transportu 103,2 87,8 85, Wynajem maszyn i urzdze 244,4 44,5 18, Wypoyczanie artykułów uytku osobistego i domowego 7,3 11,8 161, Doradztwo w zakresie sprztu komputerowego 24,8 30,2 121, Działalno w zakresie oprogramowania 21,8 26,0 119, Przetwarzanie danych 22,4 23,7 105, Działalno zwizana z bazami danych 11,9 18,5 155, Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, ksigujcych liczcych 21,7 18,7 86, Pozostała działalno zwizana z informatyk 8,1 6,9 85, Działalno prawnicza, rachunkowo-ksigowa; doradztwo; zarzdzanie holdingami 17,4 16,0 91, Reklama 23,1 13,3 57, Działalno zwizana z porednictwem pracy 20,1 16,1 80, Działalno dochodzeniowo-detektywistyczna i ochroniarska 0,9 0,3 33, Sprztanie i czyszczenie obiektów 7,0 5,9 84, Pozostała działalno komercyjna 19,6 13,5 68,9 ródło: : A. Dbrowska, L. Kuczewska, A. Masłowski, Ocena roli usług okołobiznesowych w gospodarce i perspektywy ich rozwoju, IRWiK, Warszawa, Grudzie 2004r. Poniej przedstawiono skrajne wartoci dochodu na 1 pracujcego w usługach okołobiznesowych w 2002 roku tabela 1.9. Tabela 1.9. Skrajne wartoci i tempo przyrostu dochodu na 1 pracujcego w 2002 roku Najwysza warto dochodu na 1 pracujcego Wynajem samochodów osobowych. Wynajem pozostałych rodków transportu 87,8 tys. zł; Wynajem maszyn i urzdze 44,5 tys. zł; Doradztwo w zakresie sprztu komputerowego 30,2 tys. zł. Najwysze tempo przyrostu dochodu na 1 pracujcego Wypoyczanie artykułów uytku osobistego i domowego 161,6%, Działalno zwizana z bazami danych 155,5%, Doradztwo w zakresie sprztu Najnisza warto dochodu na 1 pracujcego Działalno dochodzeniowodetektywistyczna 0,3 tys. zł; Sprztanie i czyszczenie obiektów 5,9 tys. zł; Pozostała działalno zwizana z informatyk 6,9 tys. zł. Najnisze tempo przyrostu dochodu na 1 pracujcego Wynajem maszyn i urzdze spadek a o 81,8%, Działalno dochodzeniowodetektywistyczna i ochroniarska spadek o 66,7%, Reklama spadek o 42,4%. komputerowego 121,8%. ródło: : A. Dbrowska, L. Kuczewska, A. Masłowski, Ocena roli usług okołobiznesowych w gospodarce i perspektywy ich rozwoju, IRWiK, Warszawa, Grudzie 2004r 19

20 1.3. Majtek trwały Kolejnym elementem charakteryzujcym sytuacj firm wiadczcych usługi okołobiznesowe s warto majtku trwałego (w mln złotych), jego struktura według poszczególnych grup, a take warto majtku trwałego przypadajcego na 1 przedsibiorstwo. Dane dotycz lat 2000 i 2002 przedstawiono w tabeli Tabela 1.10 Warto majtku trwałego ogółem i warto poniesionych nakładów inwestycyjnych w latach 2000 i 2002 (w mln zł) Wyszczególnienie według grup PKD Warto majtku trwałego w mln zł Warto majtku trwałego/ 1 przedsibiorstwo w tys. zł 2000 Strukturtura Struk Zmiany i 71.2 Wynajem samochodów osobowych. Wynajem pozostałych rodków transportu 71.3 Wynajem maszyn i urzdze; 71.4 Wypoyczanie artykułów uytku osobistego domowego 72.1 Doradztwo w zakresie sprztu komputerowego 72.2 Działalno w zakresie oprogramowania 72.3 Przetwarzanie danych 72.4 Działalno zwizana z bazami danych 72.5 Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, ksigujcych i liczcych 72.6 Pozostała działalno zwizana z informatyk 74.1 Działalno prawnicza, rachunkowoksigowa, doradztwo, zarzdzanie holdingami 3776,6 25,4 904,3 7,2 23,9 5035,5 1159,4 852,3 5,7 632,2 5,0 74,2 1711,4 1120,9 394,7 2,7 976,3 7,8 247,3 106,2 287,4 102,8 0,7 141,2 1,1 137,3 61,1 72,4 827,8 5,6 1123,8 9,0 135,8 87,6 109,2 225,3 1,5 943,9 7,5 418,9 133,6 364,3 25,4 0,2 27,1 0,2 106,6 26,8 23,3 148,9 1,0 172,5 1,4 115,8 30,1 32,9 91,4 0,6 194,4 1,5 212,7 43,9 63,5 4410,3 29,7 2175,2 17,4 49,3 100,8 42, Reklama 740,9 5,0 832,8 6,6 112,4 63,9 63, Działalno zwizana z porednictwem pracy 130,1 0,9 355,3 2,8 273,1 17,9 19,7 20

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Informacja miesiczna o rynku pracy

Informacja miesiczna o rynku pracy Informacja miesiczna o rynku pracy grudzie 2010 województwo pomorskie Opracowano w Zespole Bada i Analiz Gdask, stycze 2011 r. Informacje biece Według stanu na 31 grudnia 2010 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 Streszczenie raportu... 11 $. Stan sektora ma!ych i "rednich

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego?

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? Cz I Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? 1. Podstawowe definicje wprowadzenie!" # " " $ % % & &%'# " (& )#&!* *! "(* *! "(* ł ł $ % # &+,"% + & ", *! "(*! " #$% $ % # &!

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku nformacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i nformacji czerwiec 2007 r. Według stanu na 31 maja 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa

Bardziej szczegółowo

STOPIE INFORMATYZACJI URZDÓW W POLSCE RAPORT GENERALNY Z BADA ILOCIOWYCH DLA MINISTERSTWA NAUKI I INFORMATYZACJI

STOPIE INFORMATYZACJI URZDÓW W POLSCE RAPORT GENERALNY Z BADA ILOCIOWYCH DLA MINISTERSTWA NAUKI I INFORMATYZACJI STOPIE INFORMATYZACJI URZDÓW W POLSCE RAPORT GENERALNY Z BADA ILOCIOWYCH DLA MINISTERSTWA NAUKI I INFORMATYZACJI Warszawa, wrzesie 2004 SPIS TRECI 1. NAJWANIEJSZE WNIOSKI Z BADANIA...3 2. OGÓLNE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

1.4. POMOC ZE STRONY BIUR RACHUNKOWYCH DLA FIRM SEKTORA MP W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH I DZIAŁALNOCI NA RYNKACH UE

1.4. POMOC ZE STRONY BIUR RACHUNKOWYCH DLA FIRM SEKTORA MP W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH I DZIAŁALNOCI NA RYNKACH UE 1.4. POMOC ZE STRONY BIUR RACHUNKOWYCH DLA FIRM SEKTORA MP W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH I DZIAŁALNOCI NA RYNKACH UE Marek Matejun Funkcjonowanie sektora MP w warunkach integracji europejskiej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r.

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Informacja o I etapie wdroenia 4 godziny wychowania fizycznego w województwie podlaskim (klasa IV SP) oraz warunkach realizacji wychowania fizycznego w szkołach

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

FIRMOWI UYTKOWNICY INTERNETU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

FIRMOWI UYTKOWNICY INTERNETU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych National Institute of Telecommunications ul. Szachowa 1 PL 4-894 Warszawa T: [+48 22] 512 81 F: [+48 22] 512 86 25 E-mail: info@itl.waw.pl www.itl.waw.pl

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy 1 UWAGI METODYCZNE Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z 05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1 !"# #$ Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 str. 2 %& wg MSSF / zysk brutto 591 63% zysk netto 463 63% ROE brutto 34,0% 11,7 pp. ROE netto 26,6%

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE I. Przepisy ogólne 1 1. Regulamin okrela zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r.

Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r. Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r. Rynek pieniny - finansowanie biecej działalnoci. Lokaty midzybankowe, bony skarbowe, bony komercyjne, certyfikaty

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Rozdział 8 Marzena Talar, Maja Wasilewska, Dorota Węcławska Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw W rozdziale przedstawiona została charakterystyka stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

I. Kogo dotyczy. Zasady opodatkowania i prowadzenia dokumentacji.

I. Kogo dotyczy. Zasady opodatkowania i prowadzenia dokumentacji. Urzd Skarbowy Pozna Jeyce SD/K05 KARTA INFORMACYJNA Wydanie 01 z dnia 07.04.2009 r. Karta podatkowa w 2009 r. I. Kogo dotyczy Z opodatkowania w formie karty podatkowej mog korzysta osoby fizyczne prowadzce

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r.

Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r. Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Strefy Aktywnoci Gospodarczej w Chełmku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH ANALIZA DANYCH ZASTANYCH OMÓWIENIE BADAŃ I WYNIKÓW PREZENTACJA W RAMACH PROJEKTU BADANIA DLA ROZWOJU MAZOWSZA WARSZAWA, 24 września 2013 r. AUTOR: DR WIESŁAW KĄKOL Człowiek najlepsza inwestycja Projekt

Bardziej szczegółowo

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie.

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie. Spis treci: I. Wprowadzenie II. Zadania i czynnoci 1) Potencjalne miejsca pracy. 2) Zakres obowizków. III. Wymagania zawodu 1) Wymagania fizyczne i zdrowotne 2) Wymagania psychologiczne IV. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.)

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Główne wnioski: W 2014 r. wzrosła skala zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, szczególnie wysoki wzrost dotyczy podejmowania

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4.

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4. Załczniki do rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załcznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzdu statystycznego

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy KPP Numer 4 Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Czerwiec był piątym kolejnym miesiącem, w którym mieliśmy do czynienia ze spadkiem

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna urz du K-052/3

Karta informacyjna urz du K-052/3 KOPIA UYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzdu K-052/3 Urzd Skarbowy w Trzebnicy ul. Prusicka 2 55-100 TRZEBNICA tel.: +48 71 388 72 00 fax: +48 71 387 10 35

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 października 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu 31 lipca oraz

Bardziej szczegółowo

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Warszawa, 2014.12.12 Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Liczba jednostek, biorących udział w rocznym badaniu przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r.

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r. Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej Andrzej Regulski 28 września 2015 r. moduł 1 moduł 2 moduł 3 Analiza zmian społecznogospodarczych

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r.

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r. wmałopolsce branże IT i B&R Kraków, 18 grudnia 2008 r. CEL BADANIA: uzyskanie informacji na temat sytuacji przedsiębiorstw oraz na temat zapotrzebowania na kadry wśród podmiotów gospodarczych działających

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Wstęp Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego Produkt krajowy brutto Rachunki regionalne w 2013 r., zawiera informacje statystyczne dotyczące podstawowych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ... (miejscowo, data) Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w... Na podstawie art. 64 ust.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 11 kwietnia 2007 r.

Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 11 kwietnia 2007 r. Aneks nr 1 Do Prospektu Emisyjnego BUDVAR Centrum S.A. przygotowanego w zwizku z Ofert publiczn Akcji serii D i dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym Akcji serii A, B i C oraz praw do Akcji Serii

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Ułatwianie startu młodym rolnikom Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przetwórstwa owoców i warzyw oraz sokownictwa w ramach PROW 2007-2013

Finansowanie przetwórstwa owoców i warzyw oraz sokownictwa w ramach PROW 2007-2013 Sytuacja na rynku przetworów owocowo-warzywnych i soków a reforma rynku ogrodniczego w UE Finansowanie przetwórstwa owoców i warzyw oraz sokownictwa w ramach PROW 2007-2013 Dr Jerzy Małkowski Pozna, 19

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZEWNTRZNYCH, PRAWNO- PODATKOWYCH BARIER ROZWOJU FIRM SEKTORA MP

ANALIZA ZEWNTRZNYCH, PRAWNO- PODATKOWYCH BARIER ROZWOJU FIRM SEKTORA MP Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 1018 ORGANIZACJA I ZARZDZANIE, z. 43 2007 MAREK MATEJUN Katedra Zarzdzania Politechniki Łódzkiej ANALIZA ZEWNTRZNYCH, PRAWNO- PODATKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce na podstawie analiz PARP

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce na podstawie analiz PARP 2013 Paulina Zadura-Lichota Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce na podstawie analiz PARP Warszawa, 14 marca 2013 r. Przedsiębiorczość w

Bardziej szczegółowo

Cz 1: Perspektywa firm

Cz 1: Perspektywa firm Cz 1: Perspektywa firm Luty 2009 HRM partners S.A. ul. K. K. Baczyskiego 1 00-038 Warszawa tel. +48/22 244 15 50 fax. +48/22 244 15 51 e-mail: hrmpartners@hrmpartners.pl www.hrmpartners.pl NIP 525-22-01-858

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

Pól szarych nie wypełnia ubiegajcy si o dofinansowanie realizacji projektu

Pól szarych nie wypełnia ubiegajcy si o dofinansowanie realizacji projektu Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 w zakresie działania

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy Klasówka po szkole podstawowej Historia Edycja 2006/2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela 1. Podział liczby

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarzdowych na działania promocyjno-informacyjne dotyczce wdraania funduszy strukturalnych

REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarzdowych na działania promocyjno-informacyjne dotyczce wdraania funduszy strukturalnych REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarzdowych na działania promocyjno-informacyjne dotyczce wdraania funduszy strukturalnych Ministerstwo Gospodarki i Pracy ogłasza Konkurs Dotacji dla organizacji

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna w Polsce

Działalność innowacyjna w Polsce GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA Działalność innowacyjna to całokształt działań naukowych,

Bardziej szczegółowo

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku.

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku. PW/S-02 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Miejsce i znaczenie małych i duych przedsibiorstw na rynku

Miejsce i znaczenie małych i duych przedsibiorstw na rynku Grzegorz Gołbiowski Miejsce i znaczenie małych i duych przedsibiorstw na rynku Wprowadzenie Istniej dwie teorie dotyczce działania małych i rednich przedsibiorstw (MSP) na rynku w obliczu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r. Warszawa, 17.1.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 213 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-grudzień 213 r. oddano do użytkowania 146122 mieszkania, tj. o 4,4% mniej niż w 212 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ARR S.A. w Koninie

STRATEGIA ROZWOJU ARR S.A. w Koninie Agencja Rozwoju Regionalnego SA Siedziba Zarzdu ul. Makowa 8 62-502 Konin tel. (48 63) 245 69 71 fax (48 63) 245 69 70 Regionalna Instytucja Finansujca ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin tel. (48 63) 245 30

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalno ci gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalno ci gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/2 obowizuje od 04.04.2012 r. Urzd Skarbowy w Trzebnicy Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY NOWY SCZ URZD PRACY A N A L I Z A. ankiet od pracodawców. - stycze 2005 -

POWIATOWY URZD PRACY NOWY SCZ URZD PRACY A N A L I Z A. ankiet od pracodawców. - stycze 2005 - POWIATOWY URZD PRACY NOWY SCZ URZD PRACY A N A L I Z A ankiet od pracodawców - stycze 2005 - 2 Spis treci: Wstp I. Charakterystyka ankietowanych podmiotów II. Potrzeby zatrudnieniowe badanych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO SILNE STRONY SŁABE STRONY Usługowy charakter regionu wysoka pracochłonno sektora Due obszary województwa obejmujce tereny popegerowskie;

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca RSI (wstęp do aktualizacji RSI)

Ekspertyza dotycząca RSI (wstęp do aktualizacji RSI) Ekspertyza dotycząca RSI (wstęp do aktualizacji RSI) Analiza danych statystycznych dotyczących innowacyjności gospodarki województwa podkarpackiego na tle kraju Autorzy: Sylwia Dziedzic Leszek Woźniak

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIEBIORSTW BRANŻY TRANSPORTOWEJ Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIEBIORSTW BRANŻY TRANSPORTOWEJ Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIEBIORSTW BRANŻY TRANSPORTOWEJ Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO BADANIE WŁASNE FIRMY AUTO-SZKOŁA WOTA LUTY/MARZEC 2012 NA POTRZEBY PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Objanienia dotyczce sposobu wypełniania tabel

Objanienia dotyczce sposobu wypełniania tabel INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA TABEL W PEŁNYM PLANIE PROJEKTU DZIAŁANIE UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO "RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA YWNOCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. 1. Wst p... 4

Spis tre ci. 1. Wst p... 4 1 Spis treci 1. Wstp... 4 1. Wstp... 4 2. Cz analityczna:... 5 2.1. Analizy statystyczne i ich odniesienie przestrzenne... 5 2.1.1. ródła danych statystycznych... 5 2.1.2. Stosowane metody analizy statystycznej...

Bardziej szczegółowo